23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"The Observer,, Ispanya'da sağın etkinliğinin arttığını bildiriyor cularla solrulara karşı dıırumlannı gıderek güçlendırdlkleri ve bu durumun lıbenller arasınde karamsarlığa yol açtığı bildiril mekredır îngiltere de yayımlanan «The Observer» gazetesının Madrıd muhabırı bu konudakı haberınde «tspanyada Pranco nun ruhu halâ egemen» demektedir Yazı şoyle devam edıyor. Ispanyol liberallerine göre, Başbakan Arıas Navarro tarafmdan saptanan referandutn ve seçım tarıhlerı (Refrrandum ekım' de. seçım gelecek yılın başlarında) (,ok Kettır ve bu arada ulkede tehlikelı gehşimler olabilir Lıberallere gore, referandum re seçım tarıhlerıne kadar, ağırlığım giderek daha çok duyuran sağcılar duruma mudahale ederek, demokratik mekanizmanın çarklarını gerl dondürebıllrler Lıberallpr bu savlarının kanıtı olarak, referandumun haziran ayı yerıne ekim ayına atılmasını gös termekte ve hükümetın zaman ka zanmayı amaçladığını beltrtmek tedırler Lıberaller hükümetin kö tu nıvetının kanıtİHrı olarak şun ları ılerı surmpHedırİpr Sıyasal partilenn hangi kosullar altınrla kumlabıleceğıne dair, hukumet tarafından hiçbır açıklama vapılmamıştıı Aynca son zamanlarda Ispanyol ybneticilen arasında, ağırlığın giderek sağ kanada kaydıgı go/n çarpmakt*dır. Tspanya'da sağcüann roform İNGıLıZ «THE OBSERVER» GAZETESıNıN LıZBON MUHABıRı FRANCO TARAnARLARININ DURUMLARINI GıDEREK GÜÇIEN DıRDıKLERıNı VE ÜLKEDE REFORM UMUTLARININ SONMEKTE OLDUGUNU BıLDıRıYOR Içişleri Bakanı Manuel Fraga'nın sağa kayması ile. reformcuların önderi Dışişleri Bakanı Jose Maria de Areilza yalnız kaldı Referandum ve seçim tarihlerinl ileriye atan Franco taraftarlarmın hedefi zaman kazanarak reform projelerini yozlaştırmak lÇİŞLERt BAKANI FRAGA: Hmt kanada kaydı Batı Avrupa Hıristiyan Demokrat Partileri 'Avrupa Halk Partisi,,ni kurdular Tağmur ATSIZ B O W Avrupa Toplulugu Uyesi ülkelerin Uberal partileri geçm mart ayı sonunda Stuttgart'ta bır «federasyon» kurduktan sonra, hafta sonunda Hınstıyan Demokrat Partıler de aynı vola gıt miş ve «Avrupa Halk Partisı»ni kurmuşlardır Resmen kuruluşu Bruksel'de yapılan partiye şımdılik, îngriltere ve Danimarka dışındaki yedi Ortakpazar üyesi ülkenin Hırlstıvan Demokrat, va da onlarla «akraba» tutucu partileri katılmıs ve ılk genel bas kan olarak, «Belçıka Hıristiyan Halk Partısı» Genel Başkanı va Başbakan Leo Tindemans ın, 7 temmıi7 tBnhınde, yıne Brüksel* de torenle spçılmesi kararlaştırılmıştır Kurucu komite Tındemans'ı, oy bırliğıyle tek adav olarak gostermıştır Bilindiği gibl Belçıka Başbakanı Leo Tındemans'm btından bırkaç ay onre, AET'nın daha hızlı gelişmesı içın hazırladığı ve orgüt içinde «ıki sınıf» üye bneren raporu, büyük tartışmalara yolaçmıştı Yenl kurulan «Avrupa Halk Partisı» adlı federasyonun merkezi d«, oteden berl «Avrupa başkentm diyp anılan Brtlksel'de olacaktır. Bu arada, bıldınldlğıne göre, tngiliz muhafazakfirlan ıle, organik bir bağ olmasa bile yıne Işbirliğı ongorülmektedir Alman Hınstiyan Demokratlar Birliğı (CDU)'nun bir ileri gelen sozcusil, gar«tecilere yaptığı açıklamada, «Avnıpa Halk Partisl»nln, Hıristiyan sendıkalarla da sıkı bir ışbirliği içine girmeye niyet1 olduğunu beltrtmiştır 1 öte yandan hafta sonunda Alman Hıristiyan Demokrat Birliginin. kuruluşundan otuz yıl sonra bir «ilkeler programı» kabul ettığinl açıklaması da siyasal çevrelerde ılgıvle karsılanmıştır Ancak ba7i gözlemcilerın kanısınra (CDU) «beyinlen»nın. ıkı buçuk vıl kafa patlatarak ha7irladıkları bu programın ne işe yarayacagını anlamak kolay değildır Çünku bu ilkeler programı»nda, somut güncel sorunlara bir karşılık bulunmamaktadır Bu bakımdan sozkonusu program, Hıristiyan Demokratlann, seçımlerden beş ay önce belkl bazı seçmenleri etkıleyecek. ama uygulamada bir ışe yaramayacaktır Yorumculara gore CDU'nun, otuz yaşma gir dıkten sonra kendıne birtakım ilkeler edinmeğe çabalaması garıptır Eğer Hırisriyan Demokratlar 1172 seçımlerınde ağır bir venılgiye uğramamış olsalardı, herhalde «bağlı olacakları ilkeler» konusunda kafa yormaya da gerek Körmeyeceklerdi CDU'nun 62 sayfalık «ilkeler prouramı» şu cümlelerle son bulmaktadır. «Yaşam kosullarını daha insancıl kılmik ıstıyoruz özglirlük, dayamşma ve adalet uğruna savaşmaya değeceğı kanısındayız » Parti profjramını bir basm toplantısında gazpterılere açıklayan. «İlkeler Programı Komisyonu Başkanı» tarafmdan, «Bır partinin ilk kez olarak insanların birarada vaşamasmın hangi temel değerlere dayanacağı konusunda içerıksel biçimde kafa yormuş» oldugu ılerı surulunoe bu, bazı gazetecıler üzerinde «neşell bır sürprı?» etkist uyandırmıştır Bu arada iktıdardaki Sosyat Demokrat Partı (SPD) de, sozkonusu «ilkeler programı»nın yır mı vıl önceki «SPD Godesberg programı»nın kotll bır kopyasl olduğunu, Ustelık içerikten de yoksun bulundugunu ileri sürmektedlr. KRAL JDAN CARIX)S KararNiz Reformcuların önderl Hükümette reformcuların flnderlıgıni Dışıslerı Bakanı Jow Maria de Arpilza vapmaktadır. Ancak Arpılza'nm son zamanlarda gidprek yalnız kaldığı görlUmektedır Areilra referandumun haziran' da vapılması ıçln çok çaba harramış, ama başarıya ulaşamamiftır Franco'cu «Bunker» grubu 11e Cort*? (MPCIIS) referandumdan önce reform projelerini yozlaştırmak istedıklerınden, Areilza'nın önerısine karşı çıkmışlardır Ispanya'mn en tanmmış gazetecileıınden birt şoyle demıştif «Şımdllık sessız gorünen Cortez, yakında tüm reform tasarılannı yozlaştıracaktır Siyasal partiiere nzgürce faalıyette bulunma i*ni vprılmediği süre, saçımlerin hiçbir anlamı yoktur «Bunker» gru "tspanya'da Franco'nun ruhu hâlâ egemenliğini sürdürüyor,, bıırrnn kadar arada Kabul hPdefl mümkün oldugu zaman kazanmaktır Bu tspanya da herşey olabilir. etmell ki «Bunker»ler bu taktıklerınde şimdiye değin başa rı kazanmış ve referandum ıle spçım tarinlerini ileriye almışlardır » îspanya da tüm lıberaller aynı goruşu paylasmaktadırlar Seçım tarıhı çok ılprıye atılmıştır ve seçimlere kadar geçecek sure içinde sagcılar tehlikeli lerde bulunabilırler glrişimBu arada ba^larda reformcu ları dpstekleyen İçışleri Bakanı DIŞİŞLERİ BAKANI AREİLZA: Retormcııların ouderl Israil devletinîn 28. kuruiuş yıldönümü bugün kutlamyor TEL AVtV Israıl'ln, devlet olarak kuruluşunun 28. yıldönümü bugun İsraıl'de ve çeşitli dılnya ülkelerlndeki Yahudl topluluklarında kutlanacaktır. Israil Bırleşmış Mllletlerln Ingılız mandası altındaki toprakların ıkı devlete bölünmesl kararından yararlanılarak 15 mayıs 1948 tanhınde resmen kurulmuş tur. Jsrail'de kullamlan yahudl takvimme gbre kuruluş yıld6nümü bu yıl 5 mayısa gelmektedır. îklncl DUnya Savaşmdan sonra büyuk goç kollan halinde FlItstın'e yerleşen Yahudllerln ilk Devlet Başkanı Ben Gurlon'dur. Israil, Fılıstın toprakları Uzerindekl yayılmasını daha sonra sürdurerek bugünkü sınırlarına ulaşmış ve genış Arap topraklarını işgall altına almıştır. tsraıl'de son genel seçlmler 3973 yılmda vapılmıştır. tsrail Bakanlar Kurulu. t$çı, Bağımsız Lıberal ve Ulusal Dincl Partllere bağlı Uyelerden oluşan bır koahsyon hükumetı nıtellğindedir. (Dış Haberler Servtol) Milyarder Hughes'a 4 lira borç verdiğini öne sürenlerin sayısı artıyor LAS VFGAS Dünyanın sayılı milyarderlerınden Howarrl Hughes'a, Nevada Çolunde beş r parasız kaldığı gün 2> sent (yaklaşık 4 TL) vererek 150 mılyon dolar (yaklaşık 2,5 milyar TL) mirasa konan 20 yüzyılın «Kül kedısl» benzıncı Melvın Dummar'ın hıkayesi çe«ııtll yorumlara yol açarken ortaya çıkan Edmontonlu bıı mılyoner Hughes'a çolde bulunduğu gün 25 sent verenın benrınet Dumıuar dpftıl kendisi oldugunu iddıa etmıştır Mllyoner .lames (.uıltner, olay rıinu arabada benzınrı Dummar ıle bırlıkte bulundugunu ve hughesa parajı kendısınin verdığmı söylemıştır Guiltner, Dummar'ın yol kenarında rast1 ıdıkları yaşlı adamı arabaya bılp almak istemedigını, sonradan Hııghes olduğunu oğrendıklerı adamı arabaya kendisının aldırttığını ve paıa ıstPdığınde ona 20 dolar vermeye kalkıştığını ancak Dummar'ın 23 sentın jeterlı olacagını soylempsı Uyerıne Hughes'a, kendisinin, 25 sent verdıgınl sözlerlne eklemıştır Guiltner o gujı sonradan Hughes olduğunu oğrendıkleri kışıye adını snylemedıgıne (,ok pışman olduğunu belırtmiş, benzincı Dummar'ın konduğu nıırasın bır kısmının kpndisın» verilITIPSI ıçm dava açacağını bıldırmıştır. Otp vandan oz^l bır araştır ma burosunun mudurü, Hughe^' un vasıvetnamesının gerçek olup olmadıgının uzmanlara ıncelettırilmesi içın Las Vegas'ın bagU oldugu Comte Clark Mahkemesıtıde dava açacağını bıldtrmiftır. (ıı) Manupl Frago da son 7amanlnr da tutumunu değıştırerek sağ ka nada kaymıştır Nıteklm sol mu halefetın birleşerek kurduğu «De mokratık Koordinasyon» adlı or tak cepheye, îçışlerı Rakanı sert tepkı gostermış ve basın toplan tılannı polise bastırmıştır «Demokratik Koordınasyon»un basın toplantısını basan polis, tşçi Komısyonları Başkanı Maroelıno Camaoho, Iktısatçı Ramon Tamames ve sanatc,ı Juan Anto nıo Bardem'l tutuklamıştır Sosyalıat Partinin sozcüsü Car los Zavas ta, partısının ulkede kı genel karamsarlıgı pavlaştıgı nı şu sözlprle gostermıştır «Parlamentoda Tranco cular ta rafından geçırılecek olan leforro proıelerinden hıç bir yarar gelt meyecektır Zira bunlar reform olmaktan çıkacaktır » Kralın tutıımu Amerlkan ordusundakl rgitlın }öntemleri, geni» olçude Urtışılmaya baçlandı. Olay Amerika'da geniş yankılara yol açtı. Eğitim sırasında sopa ile başına vurularak öldürülen deniz piyadesinin ailesi 3,5 milyon dolar tazminat davası açtı Kr«l Juan Carlos un kararsi7 tutumu, Içişleri Bakanı Manupl Praga'nın da sağa kayması rpform umutlannın sonmesınde onemll rol oynamıştır Muhalefet îçışlerı Bakanı Fra ga'yı «lhanetle» suçlamaktadır Kimi sıyasal gozlemcılere göre ise, Fraga. Başbakan Arıas Nnvn ro nun yerine gplmpyı tasarladı ğından sağcılara şirın gorünmeye çahşmaktadır Ancak Franco'cu «Bunker» gru bunun «Cortez» ve orduda gavet güçlü olduğuna ışaret pden gd7 lrmcıler Kıral ile Fraga'nın harp ketsızliğınin ülkede bır sağ dar be gırışımlerine büyük cesaret verebıleceğinl belırtmpktedırler. Kıranıılık Içlnde Halen blltlin gözler Kral Juan Carlos'a çevrılmıştır Herkesın birbirıne merakla sorduğu soru Kıralın kararlı bıçimde harekPte gpçip reformlan destekleyıp des teklemeyeceğidir. Genç Kral şım dılık karar««lık içınde Rorülmek tedir. Bir îspanyol gazetecısi şoy le demıştir «Kral kendı gücti nti küçumsuyor Eğer daha ka rarlı davransa tüm ulke onu dp« tekler îspanya'da Kralın buyük gılcü vardır Ama Krallık tahtı na oturan klşınin bu gücünü kul lanmaktan çekinmemesl gerekır Fakat sudpcp tahta oturmakla yetlnirse, kısa sürede ıktıdarın vavas vavas kendınden ayrıldığı nı görür» (Dı«ı HaİMrİpr Scrvlsl) OTUZ YIL ÖNCE ABD'NİN BASKISIYLA KABUL EDILEN JAPON ANAYASASI TARTIŞMALARA YOL AÇTI TOKYO (ANKA • DPA) Japonya'da oncekı gün kutlanan Anavasa Bayramı Japon Siyast partilerınin bu konuda aralaruıdaki ayrılıkları ortaya koymuştur. 3 kasım l'Mfi'da kabul edilem ve 3 mayıs 1947 de yürürlüğe gıren Anayasayı, o tarihte Japon va'da bulunan Amerıkan lşgal kuvvetler niıı 70rla kabul ettııdikleri bir belge olarak niteleyen iktıdardaki Lıberal Demokrat Partinin bazı Uyeleri, Anayasa değisikliği lardır talebinde bııîtınmuç. Iktıdar partlsinin büyük çoğun luğunu tems.il eden Başbakan Takeo Mıkı ise, dunkü torendpkı konuşmasında, Anayasanın mevcut ılkelerıne bağlı olduklarını açıklamıstır BaşbBKon Mik:, bın kadar vuksck kademe yönetıcısı ve parlampnter bntinde yaptığı konuşmada, partisının amacının bu Anayasaya dayanarak özgürlük ve sorumluluklara saygılı demokrat b r ulus yaratmak olduğunu söylemıştn Muhnlefpttp hulunan dort partı isp, mevcut Anavasada ha«s ve Ö7gUrlüklcrinın korunması talebıylo a\rı ayrı gosterılpr düzenlemışleıdır. Ikınci dunya sava.şından yenık çıkan Japonya'nın Anavasası silâhlanma konusuna çeşitli kayıtlanıalar getı ıniştır Bu Anayasa nın bağımsızlıga gölpe düşürdüğünü '.leri süren bazı partıler ve gruplar ıse, Anayasa degışikliğınl savunmaktadırlar Bu gorUşün Adalet Bakanı O a m u Inaba tarafından da savunulması üzerıne buvük bır tepki doğmuş vt p&rlanıento çalışmaları muhaleietin protesto nıtelığındeki cngcllemesı vüründen ikı hafta aksamıştır BİR ABD ERİNİ DÖVEREK ÖLDÜREN ÜÇ ÇAVUŞ VE YÜZBAŞI DiVANl HARBE VERiLDİ SAN DIEGO Amerıkan or dusunun denu pıyadesınde go revlı bır yü7başı ılp uç eğıtım ^avuşu bır erın dovülerek ölme sınden sorumlu tutularak Dı van ı Harbe verılmıştır Z0 yaşındakı 1exaslı Lynn Mc Clure, 6 aralık 1975 günü egıtı me ıkınci kez katılmış ve ken dinden geçerek düşmuştür He men hastaneye kaldırılan Mc Clure 13 mart 1976 gıinu olmuş tür Internatıonal Herald Tnbune gazetesi, yapılan otopsı sonu cunda Mc Clure'un başına Uhta sopa ıle vurulduğu beynırnn ve kafatasının 7edplenmp"îi so nunda olduğunün saptandığını belırtmiştır Mc Clure ın annesı Deni7 Pl yade alayını ohım olayından so rumlu tutarak aleyhınde ! r> milyon dolar lazmınat davası açmıştır Mc Clure davasıyle ilgtli soruşturma komisyonu başkanı olayla ılgıli belgelerı toplarken Mr Clure'ın geri zekalı olduftu nun saptandığını ve Amenkan ordusuna nasıl alındığını ura^ urdığını belırtmiştır Mc Clure'ın davak sonunda olmesı Amenkan kamuoyundu büyük tepkılere yol açmıştır Amerıkan bu&ını, yıllarra onte altı denıi'cının Deniz Pıyudesın de egıtim görürken boğuldufiunu da bu arada yenıdpn hatırlatmı? ve pıyade eğıtımının de ğıçtırılmesini ıstemi!?tır öldürülen asker Mo Cluer'm aılesının tuttuğu avukat, Amerıkan Denİ7 Pıyadeslnde egıtım sırasında dövme olaylarınm oldugunu anrak Mc Cluer olayına kadar bunların kesınlıkle tespit edılemedlğinı belırtmıştlr Avukat aynca, çeşitli donır plyade lerinin katıldığı savaş egıtımi sırasında Mc Clure'ın kavga rtmek istemediği hatta üslerıne yalvarriığını ilerl surmuştür. Avukat 20 yaşındakı Texaslı erın kendınden daha güçlü kimselrrle dovüşmek zorunda bıra kıldığını, dovüş sırasında miğ fer giydiğinin saptandığını belırtnıiştır. Amerikan Denı/ Pıyadesındeki Rrirpvlıler, Mc Clure'in olümunden sonra egitim metotların da değışıklik yaptıklannı açıkla nuşlardır. Tahtalarla dovüşmeyı vasaklajan yetkılıler. deruz piya desındeki erlere hafta sonunda izın verdıklerlru de belırtmiş leıdır. (Dış Haberler ServUİ) Şah, Iranın askeri gücünü arttırmaya devam Ğdeceğini söyledı TARRAN Iran Şahı Rıza Pehlevı, ülkedekı tek yasal sıvasal orgute hıtaben yaptığı konuşmada, Iran'ın askeri gıicUnü arttırmasını eleştirmenin, sağlıksız, akılsız ve haince bır davranış olacağını söylemıştır. Şah, evrensel ve güvenilir bir silâhfii7İanma gerçekleşinceye kadar, hükümetin tran'ı sll&hlandırmaya d«vam edeoeğint bıldırmiştlr Aynı zamanda da partinin genel sekretcri olan Başbakan Amlr Abbas HUveyda da partinın Uje sayısının, toplam seçmen sayısının yü7de 40 ma vardığını belııtmış, 2 milyon 800 binı aşan uye savısının yakında ytizde elhyl bulaoaRim soylemiştir. Ote yandan lrak Dışişleri Bakanlıgı Müsteşarı Sabri El Hadısı, lıanlı yetkılllerle vapacagı resml görüşmeler lçin Tahran'a gelmışttr. El Hadlsı'vi havaalanında lran Dışişleri Bakanlıgı Musteşan Nasır Aser ve Irak'ın Tahran Büyükelçisl karşılamıştır Bağdat radyosuna göre, gdruşmelerde iki ülke arasındaki illşkilenn geliştirılmesi ve gtlçlendınlmesi üzerlnde durulacaktır (a a ) Baas Partisi, sosyalizmi "Arap Sosyalizmi,, diye adlandırmanm yanhş olduüıınu saptad Surlvc'de Iktidarda bulunan Baas Partlsi ııln \n\\i\ oreanı KI Baas (Türk^esl Dlrılls) Ra7etesin de yayınlanan uzun hir yazının, parlının demokrasi ve sosyallzm aniayışı ile İİRİIi bolumunun ozetınl Kumıvoruz. Teorık verıler, ozgurluk \e demokrasının Arap halkının geçrmekte oldugu devrim aşamasında Arap top lumundaki devrımcı smıflar aı,ısından ele alınması gerektiğini kanıtlamıştır Başka bır deyısle, O7gürluk ve demokrasi kavramının sosyal ve sınıfsal (.eııfiı olan bır temele oturtulması gerekmektedır Halk demokraslsının ve özçtlrlüğünun gerçekleşmesı lse, bunu oluştuni( .k ckonomık, soiyal, siyasal ve kültuıel koşullann hazırlanmasına bağlıdır. Arap Sosyalist Baas Partısı, emekçı kıtlelerın ya ıımda olduğunu açıkladığına gore gerçekleştırmeye çalışiıgı demokrasi de burıuva demokrasıs" degıl, emek(,ı halk kıtlelerı demokrasısı olacaktır Işte bu amaçla, lıalk demokrasisını gerçekleştırmek ıç'n gerpklı ortamı hazırlamaya çalışırken, emekçı halka karsı olan somü ru<U çüçleri de soyutlamaya çahşmak zorunlu olmaktadır Arap Sosyalist Baas Parlısı, ışte bu nedenle, daha kuruldugu gunden berl, emekçı halk kıtlelerınm o/lem lerini bile getırmiş ve ulusal sorunu so&yalızm kavgasıyla bırlikte ele almıştır. Arap yurdunda ulusal savaşımla sosyalızm kavgasının kenctlenmesini savun&n ılk devrimcı hareket de yıne Baas hareketı olmıı>tur Bu ruteliği île Baas, parcalanmıs, Rerı kalmıs, ^ömtırîPleştirilmış olan Arap vurdunun gerçek durumunu orta ya sermeyi başarmıştır Baas'ın dnünde duran ve kavgasının en önemh itift unsurlanndan bırını oluştuıan sonmlrrdan bırı c\f hı^ kuşkusu7, enıekçi halk kltleler nın duruınu olmu&tur Şunu da belirtmek zorundavi7 kı Baas'ın sosyalizm aniayışı, kavgasının ılk donemlerınde, yeterli ölçude aç k ve belırli değıldi. Bununla bırlıkte Parti, genel çız kıtlelerle bağ kurmayı lhmal etmemlş, onları sa vunmıış ve onlar ugruna savasmıştır Partinin o donemlerde gerıci burıuva çızgısıne düşme'sıni ve gerici guçleıle bütunleşmps.nı onleyen etken de, ışte kitle lerle kurdugu bu bağ olmuştur. Bu bağ aynı zaman da, Partinin kalıplaşmış tutucu bır kimlığe gırmesini de onlemış, sosyalum anlayışını açıklığa kavuşturup bılımsel temellere oturtma yönunde alılımlar yapmasını snglamı^tır Ilk donemlerde Partinin orellıkle sosyalist düşünce alanmda »(,ık bır ı;oruşe sahıp olmayışı, düşünsel, örgutsel ve prat k alanlarda beliren bır takım zaaflara düsmesine de yol açmaktaydı Partinin daha önce karsılaitığı bunalımların ve olıımsu7 gorünumlerin nedenlpıındrn bırı de yıne teorik alanda kendını gösteren bu yetersızlıktı Bu nunem açıldıktan «fmra iPO'ık \e prat:k alanlarda gerçekleştınlen gelışmelerle ve donanmış oldugu devr mcı bılımsel göruşun ışığı altında Partı, daha ılerı \e d.ıha gııc'u atılımlar yapabılecek duruma <;eldı. Ama bununla blrlıkte, ve bu alanda meydana gelen büyuk gelişmelere ve ozellıkle Surıye dekı devrimci har»ketın onıulüğbnde elde edılen tecrübelere rağmen, psrtının gorüşleıim dahh. da gelıştirmpye çahşmak hâlâ başlıca gorevlerden biı.dır Partinin geleceğı şu va da bu bıçunde bu gorevın verine getırilmesıne bağlıdır. Burada, Partinin sosyalızm anlayısında meydana gelpn en onemli Relışm°yi de belırtmelıyiz Bu, sosyalist teorının esaslarıyla I ,lı Partı goruşıinün açıklık ka7anması ve re»ormcu tutumlarla ütopik gorüşler de, ba?ı Arap UlkPİerinde Partinin sosval vapısmda bır takım olumsuz etkıler vapmış ve dolayısıyla, sosyalizm konusurdri gonış bıılıgı suğİRtımasını bnlemişti Partinin VI Kongresınde varılan açıklık sayesınde, daha önre ^osvalızm n «Arap Sosyalizmi» diye adlandırılınasımn vanlış oldugu da saptandı. Gerçi Parti, bazı bellı koşullar altında, ulusal sorunu savundugunu vurtîulamak amacıyla bu adı kullanmıstı ve bu adı kullannıanın yıne o koşullarda olumlu yanları da gorülmüV tu ama yıne de devnmd bır parti icın bu, yanhş bir tutumdu. Iste VI Kongıe. parti ideoloiisınin belirley cı nitelıklerının devrimcilik VP bilımsellık olduğunu kabul etmpkle bu yanlışı düzeltmış oldu Bu düzeltme, partı goıuşundekı olumsu7İukları ele^tırmekle kalmadıgı, ay nı 7amanda Part! gdrüsünü. teorık içerıği olan veni esaslara ba»ladı Böylece Pırtinin savundu8u so^vnlizın, ıçerıksi7 \ P bos bır sozcıık olmaktan kurtarılmış, bılimsel, sosyal ve smıfsal tpmellere oturtulmuş oldu. Yukarıda da belirttığımız gibı, Partinin daha hnce sosyalumı «^ap Sosyal zmı» dıve adlandırması. Aıap ulusal kurtuluş hareketinm geçirdı£i tarıhsel aşamada koşullann ynrlamasıyla olmuştu Bu ad, Ulusal sorunun karşılaştığı iç ve dış pngellere karsı gösterilen tepkinın bır ifadesivdi Ne var ki bu adm kullanılmasında partinin içınde bulunduğu teorık vetersi7İığın* ve yıne o donemlerde Partiye egemen olan ütopik gorüşlerle reformcu egilimlerin de büyük pavı olmuştur Banun gibi, «Arapların sosjali7me yakın O7ellıklerı» va da «Arap halkınm ulusal özellikleri» çıbl, ilk dönemlerde Paıtı tarafından ortaya atılan sozler ve sloganlar da duygusal ve hayalci davranıslann '.fadesiydı, hıç bır bılımsel içenk taşımamakt9ydı Hatta bu gibi davranışlar ve sloganlar, Partinin verdiği kavganın bazı do nemlennde sosyalizmı, sınıfsal ve sosyal dayanağından bile koparmaktaydı Işte Parti. bu npdsnle, o tür vanlışlara karşı çıktı Özellıkle VI Kongre, sosyalizmin b'linısel bır teori olduÇurıu ve değışık toplumlara genel çızgılprıyle uygulanabıleceftını ancak bu uvgularranın yontemlerinın Ulkeden ülkeye değişıklik gosterebıleceğini kabul etmekle Arapların sosyal.zme geçış yollaruu belırlemış oldu (Dış Haberler Servisl) BUTTO, ÇiN VE KUZEY KORE'Yi ZiYARET EDECEK tSLAMABAD Guvenılir kaynaklardan öğrenildiğlne göre, Pakıstan Başbakanı Zülfıkâr Ali Butto bu av sonlarına doğru, Çin ve Kuzey Koro'yi 7İjaret edecektır Butto'nun 20 mayısta Kuzey Kore başkentl Pyong Yang'a ılk resml zıyaretıni yapacağı, donerken Pekin'e uğrayarak Çin'in venl Başbakanı Hua KuoFeng ıle goruşeceğl öğrenılmiştir Butto Çin'i en son 1974 yılında ziyaret etmişti. (a.a )
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle