25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OIMHinlttT 5 Mam 197i YUNANLI MiLLETVEKiLi PANAGULİS'IN ARABASI İLE ÇARPIŞAN ÖTOMÖBiüN ŞOFÖRÜ TESLIM OLDU • Muhalefet, suçlamalarını sürdürüyor. Panagulis'in ölümü ile 1963'teki Lambrakis olayı arasında benzerlik görülüyor rakis 19fi3 yılında gene Konstantin Karamanlis'in Başbakanlıgı döneminde sagcılar tarafından dövülerek ÖldUrülmüştii. Hükümet olay hakkında sorıışturma açmış, anrak öldUrüloceklerinden korkan tanıklar ifade vermemiş ve katiller yakalanamamıştı. Osoar ödillUnü kazanan ilnlü «Z» filmi Lambrakis olayın dan esinlenerek yapılmıştı. İTALYA'DA 20 HAZÎRAN'DA ÎLK KEZ 18 YAŞINDAKÎLER DE OY KULLANACAK • ERKEN SEÇiMLERE 40.8 MiLYON SEÇMENiN KATILMASI BEKLENiYOR. KESiN SONUÇLARIN 22 HAZiRAN SALİ GÜNÜ ALINACAGI SANILIYOR KOMÜNiSTLER, HÜKÜMETE KATILDIKLARI TAKDiRDE BiRLEŞiK AMERiKA'NIN TAKINACAGI TUTUM SİYASAL ÇEVRELERDE MERAK KONUSU Dünyada Bugün Panagulis Olayı ALİ SiRMEN • Y ATtNA Yunan'lı milletvekt11 Aleksandre Panagulis'in ttlitmü ile iİRili gelişmeler, Panagulis'in arabası Ue çarpışan otomobilin şoförünün diin teslim olması ilo yeni boyutlara erlşmistir. 31 yaşında bir modacı olan Mlchel Stefas, kaza gecesi Panagulis'in kendi kullandığı Peuge ot otomobili son süratle sollayarak geçmek istediğini, ancak direksiyona hakim olamayarak otomobile çarptıgını ve bıından sonra da kaldınma çıkarak duvara bindirdiğini ileri sürmüştür. Stefas kendl otomobllinin sahte plakası oldugu için korkup, hızla kaza yerinden uzaklaştığını ancak vicdan azabına dayanamayıp teslim olduğunu söylemiştlr. 31 yasındaki modacınm Yunanistan'da «Ülke İçin Komünist Partisi» olarak bilinen partinln gençlik koluna mensup olduğu açıklanmıştır. Yunan polisinin, Panagulis'in BlUmUnden sonra şlipheli görerek yakaladığı kırmızı Jaguar marka otomobüin sahibi ise, Ste las'ın ortaya çıkmasından sonra serbest bırakılmıştır. KOMA Italya'da. Aldo Moro hukümetinin istifasmdan sonra 20 haziranda yapılması kararlaştınlan erken seçimlerde ilk defa olarak 18 yasındakiler de oy kullanacaklardır. Seçimlera 40.8 milyon seçmenln katılması beklenmcktedir. 20 haziranda yapılaoak seçimler için kampanya süresi ise 45 gün olarak belirlenmiştir. 18 yuşmdakl seçmenler sadece milletvekili soçiminde oy kullanaeaklardır. Senato seçiminde oy kullanma yaşı ise eskiden oldugu gibi yine 25'dir. Jtaiya'da oy verme lşlemi 20 haziran pazar günü yerel saatla Cumhurhsşknnı Glovamü Leone 08'de baslayacak ve pazartcsi günll saat Î4'e kadar devam edecektir. Kesin sonuçlann ise 22 haziran salı güntl alınması beklenmekfpdir. ltalyaua 1972 yılında yapüan Renel seçimlerle 1975 yılında yapılmış olan yerel seçimlerde, «Hıristiyan Demokrat, Parti» ile «Komünist Parti» baçabaş bir Başbskan Aldo Moro mücadele çıkarmışlar ve oylan gerçek anlamıyle paylasmıçlardır. Her iki seçimde de gerek Hıristiyan Demokratlar, gerekse Komünistler oran itibariyle eşit oy almıslardır. Bu oylann oranı 1R72 genel seçimlerinde her ikl parti için de % 38^, 1975 yerel seçimlerinde ise % 35.3 olmuçtur. Komüntat Partisi Baskanı Enrico Berlinguer 1375 yerel seçimlerinde, bu iki partıyi oylann % 12'sini toplayabilen «Sosyalist Parti» izlemiştir. ABD'nin lutumu Bu seçimlerde Komünist Partinin, Ulkenin yönetimindo geniş çapta söz sahibi olabilmesi olasılığı pek çok siyasal gb'zlemcl tarafından ciddiyetle ilerl sürülmektedir. Bu durumda ne olacağı ise en çok sorulan soruların başında gelmektedir. Gerçekten de ABD Dışişlerl Bakanı Henry Kissinger, NATO Uyesi Ulkelerde komünlstlerin yönetime katılmalarının çeşitll sorunlar yaratacağını vo NATO' nun bu tllkelerle gerçek anlamda işbirllği yapamayacağını defalarca açıklamış bulunmaktadır. Bu durumun ilk olarak ltalya'da ortaya çıkması halinde ABD'nin ne gibi bir tutum takınacağı merakla izlenecektir. Ancak gözlemciler Kissinger" in komünistlere karşı takındığı sert tutumun tüm ABD1İ yetkililer tarafmdan paylaşılmadığına da dikkati çekmektedirler. Gerçekten ABD yönetiminde bir dizl yetkili ltalya'da komünistlerin iktidan paylaşmasmın o denli tehlikeli bir şey olmadığı kanısmdadır. Demokrat Partinin başkan adayı Jimmy Carter de Teksas ön seçimini kazandıktan sonra verdiği demeçte Washington'un ltalyan komunlsUerine karşı dUşmanca tutum takınmasının zararlı olduğunu söylemiştir. KUDÜS'TE PATLAMA OLDU:; YUNAN BAŞKONSOLOSU İLE EŞl YARALANDI KUDÜS Israll'in başkentl Kudüs'te önceki gün meydana gelen patlamada Yunanistan'ın Israil Başkonsolosu ve eşi yaralanmıştır. İki motoslklete jerleştirilen bombalaruı patlaması sonucu yaralananların sayısı ise ll'dir. Görgü tanıkları patlamanın çok şiddetli olduğunu ve iki motosikletin havaya uçtuklannı söylemi$lerdir. Patlama sonucu yaralanan Yunan Ba?konsolosu ayakta tedavi görmuş, esi ise hastaneye yatınlmıştu. Patlaraanın sorumluluğunu >Fi listin Kurtuluş Demokratik Halk cephesi» (FKDHC) adlı örgtlt Uzerine almıştır. Nayef Hawatme'nin Hderl bulundugu örgüt tarafından yayınlanan bildiride, patlama sonucunda 10 Isralllinin öldUgil. 18'inin de yaralandığı lddia edilmiçtir. Bildiride bombalann BrgütUn «Ebu el Fida> adlı kolu tarafından yerleştirildiği ve düşmanm barbarlıklanna cevap teşkil ettiği kaydedilmektedir. Patlamadan sonra Israil polisl şüphRİi gördUgU elli kadar Arabı tutuklamıştır. Yetkililer soruşturmamn devam ettiğini, başka kişilerin de tutuklanabileceklerini lfade etmişlerdlr. Öte yandan. Kudüs'Un sur dışı kesiminde yaşayan Araplar, Israillilerln misillemede bulunmalarmdan endişe ederek sur lçindekl bölgelere çekilmiçlerdir. Bu Araplann, îsraillilerin muhtemel bir saldınsına karşı koyabilmek amacıyla silâhlandıklan bildirilmektedir (a.a.) Suçlamalar sürüyor Panagulis'in ölUmüne sebep olan kazayı yapan klşinin ortaya çıkmasına rağmen Yunan mu halefetinin Panagulis'in öllimü hakkında şüpheleri ortadan kalk tnanıış görünmektedir. Panagulis'in ölümü ile ilRill olarak bir demeç veren muhalefet lideri Yorgo Mavros, hükümetln Panagulis'in ölümünde ka zadan söz etmesinin hata olduğunu öno sUrmüştür. «Panhellenik Sosyalist Hareket Partisi» lideri Andrea Papandreu ise, Panagulis'in olayının bir kaza olmadığnu öne sürmüş, «Panagulis'i öld.ürtemeyen Tiran ların Jpnu JjU. şe,|ç\J<ie ortadan kaldırma yolunu seçtiklerini» iddia etmiştir. LÜBNAN'DA İÇ SAVAŞ ŞÎMDİYE DEK GÖRÜLMEMÎŞ BOYUTLARA ULAŞTI BETRUT Başbakan Raşid Kerami'nin baskanlığında toplanan askeribirkomite MüslU lambrakis elayı Panagulis'in ölümü Yunanistan'da «Lambrakis olayına» ben «etilmektedir. «Birleşik Demokratik Sol Pnrtisi» üyesi olan Gregory Lamb NEW TORK Amerikan «PANAM» navayolu şirketlnin bir Boeing 747 ııçağı yolcu uçakları arasında dunya turu rekorunu 46 saat ile kırmıştır. «PANAM» şlrketinin yetkilileri, «Liberty Bell Express» adlı uçagın rekoru 43 saatte kırabi• BM'E SUNULAN KARAR lecesini, ancak Tokyo havaalaTASARISI, AY'IN nındaki grevin 3 saatlik bir geİNSANLIĞIN ORTAK çikmeye yol açtığmı bildirmlşMALI OLMASINI lerdir. ÖNGÖRÜYOR Geçen cumartesi günü KenCENEVRE Ay'da kimseye nedy havaalanından, içinde bimülkiyet hakkı tanınmamasını letli 98 yolcu bulundugu halde öngören bir karar tasansı, BM' kalkın «Liberty Bell Express». In «Atmosfer dışt uzay» sorun hiçbir yere uğramadan 14 saat, larını incelemekle görevli Hu 33 dakikada Ycni Delhi'ye kadar uçmuştur. Burada yakıt ikmali kuk Komitesine sunulmuştur. yapan uçak Yeni Delhi'den doğKarar tasansma göre, Ay'ın ruca Tokyo'ya Rİtmiş ve bu mene yüzeyl ne de toprak alt» kı saf<|yi de 15 saat 46 dakikada sımları, hiçbir devlet, uluslar tamamlamıştır. Tokyo'dan New arası örgüt ya da hUkümet ku York'a dönen uçak, pazartesi gü ruluşunun malı olamayacaktır. nü öğleden sonra New York'a Tasarı ile, Ay'ın bir kısmına inmiştir. malzeme, taşıt ve eşya indirme«PANAM» şirketlnin sözcüsil, nin, ya da sabit veya sökulebilir dünya çevresinin en kısa süredo istasyon kurmanın, Ay Uzerinde dolaşma rekorunun 45 saat 19 mülkiyet hakkı vermeyeceği hük dakika ile bir (B52) askeri mü de getirilmektedlr. uçuğına ait olduğunu açıklamış37 Ulkenln temsilcilerlnin ka tır. tıldıgı Hükuk Komitesînde lnYolcu uçaklan arasındakl bun celenecek olan tasanya göre, dan önceki rekor ise 62 saatle Ay'ın hiçbir bölümü devir ve bir Boeing 707 uçagına aitti. temlike konu teşkil edemeyecek ayrıca satılıp alınamayacak, ya TEŞEKKÜR da hibo edilemeyecektlr. Tasarı Ay'ın, «tnsanhğın ortak malı» önemli bir ameliyatımı baolması hükmünu de koymaktaşarı ile yapan değerli Operadır. Tasanya göre, dünya devlettör leri, Ay'ın doğal kaynaklannm kullanılması için uluslararası bir Dr. ŞULE PEKÎN'e rejim getirecekler ve Ay'ın «işve Narkozitör letilmesini» bu şekilde sağlayaDr. IIATÎCE ATEŞc caklardır. (a.a.) ve tüm S.S.K. Istanbul Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Kliniği personeline sonsuz teSTERLiN şekkUrler. Mchmct Kavas ve ailesl YENiDEN Ay, kimsenin mülkü olamayacak Bir Boeing747, yolcu uçaklan arasında, dünya turu rekorunu kırdı manlar ile Hnstlyanlara yeruden ateşkes çağrısında bulunurken, hasım taraflar bütün gece boyunca ağır silâhlarla birbirlerine ateş kusmuşlardır. Başkent Beyrut, dün sabahın erken saatlerine kadar top, hava mermileri ve roketlerin çıkardığı gürültüler ile sarsılmıstır. Gözlemciler, iç ' savaşın çok daha şiddetlendlğinl ve şimdiye dek görtllmedik kanlı bir tempoya bilrUndügünü kaydetmislerdlr. Pazartesi günü 94 kisl ölmilş ve 174 kişi de yaralanmıştır. Suriye, Filiatin vo LUbnan or dusu terasilcilerinden oluşan askeri komite toplantısına Hristiyan ve MuslUman ordu temsilcilerl katılmamıştır. Komite ates kes karan almasına rağmen hasım kuvvetler, bunun bir anlam ifade etmedlğinl ve savaşa devam edeceklerini bildirmişlerdir. öğleden sonra Beyrut hava alanı, bir hafta içinde üçttnctl kcz ateş altında kalmıştır: Ancak yetkililer, lniş ve kalkışların normal bir şekilde devam ettlğini söylemişlerdir. MuslUman kuvvetlerin, hava alanı çevresindeki geniş bölgeyl kontrollan altına almak için bü yük bir saldırıya geçtikleri haber verilmiştir. Bölgeyl kontrol eden Filistin kuvvetleri, ates kesin sağlanamıyacağına kanaat getlrdikten sonra geri hatlara çekilmişlerdir. Sağcı Hristiyan Palanjist Partisi, Suriye Cumhurbaskanı Hafız Zsat'ın yeni bir ateşkes sağlanması için girlşimlerde bulunmayı kâbul ettiginl belirtmlştir. Ancak Suriyernin ateşkesi sağlamak için ne gibi onlemlere bas vuracağı belli olmamıştır. Suriye'nin, son ateşkes sırasında, binlerce Filistlnli komandoyu LUbnan'a gonderdlği hatırlardadır. (a.a.) Seçlm hesaplan Siyasal gözlemcilere göre Klssinger'in sert tutumu bir dereceye kadar içte seçim hesaplarına da. dayanmaktadır. Kissüıger ve Ford, Ronald ReBRan'ın önoülüftunU yaptıgı sag kannt ı tarafından Sovyetler Birliftine karşı fazla yumuşak davranmakla suçlanmaktadırlar. (Dıs Haberler Servlal) nnan Drmokratlk Merkez Fartlül mlllrtvckillprirnlcn Alpko PanagııllH grçen hafta persembe gecesi Atina'da garlp bir şekilde öldü. Yunan Hükümeti olayın basit bir trafik kazanı oldugu noktanında dlrenirken, muhallf partllcr lte miUetvckilinln allesi, Panagulis'in bir sttreden berl tehdit rdllmekte olduğunu ve sonunda clnayete kurhan plttlginl ileri süriivorlar. llatırlanacaği üzerc, Aleko Panajfiılls, Yunan Cııntasının lideri Yorgo Papadopnlod'a karşı başanmz bir öldürmn girlşimlnde bulunmuş ve Idam crzasua çarptırılmıstı. Dışardan gelen baükılar nonunda, Cunt» Panagulis'in cezasını ömür boyu hapse çcvlrmlştl. Kırtınalı bir siyasi yasamı olan ranagtüld'in »on zamanlarda, şu anda hükümette bulunan ve önemli görevlerl yüritten bazı fclşllerln C.unta'nın dlizenledlgl Kıbrıs darbenine karıştıfını kanıtlayan bazı resml belgeleri ftle geçirdiğl RÖylcnmekteydi. İleri sUrüldiiğüne RÖrr, fasist cunts Ue işblrllğl yapanlar arasında Yunan Milli Savunma Bakanı Evangelos Avcrof da bulunmaktaydı. PanaRTills nlayı Yunanlstan'dakl İlk siyast clnayet değlldir. Kuşkusuz sonuncunu da olmayacaktır. lştn İİKİnç vönü, gcnç mllletveklllnin ksrdeşl, PannRulis* İn söziinü ettljji suçlayıcı bel|;elerin ynrt dışına kaçırılmı<s olduğunu açıklamıştır. Bu haber dopru İse son clnayet gerçck amacına ulaşamamıştır. Belgeler eninde sonunda açıklanacaktır. Sozfl edflen belgeler «trtadan kaldmlırta, acaba Panagulln clnaycti amacına vnrmıs sayılablllr mi? Sorunun yanıtını daha genls bir açıdan ele alalım: SIyasî clnayetler Istenen sonncun elde edÜmeslne yanyor mu? Kuşkusuz, siyasi clnayet ve tertlpler düzcnleypn hazı egemen güçlcr ilo gizU örgUUer bunlardan yarar ıımmaktadırlar. Zaman zaman iertlpler cinayet asamasua kadar varılınlraamnkta, ilk bakişta kttçuk zararsız oyıınlnr, basit İç çeklşmder olarak görUlmektedlr. Bazı haUerde ise göz kırpmadan açıkca cinayet yoluna ba^vurulmakts, bazen de clnayetlcre yasal küıflar geclrilmektedlr. Tüm RHlşlmlerde amaç aynıdır: Çıkar dficealnl sürdürmek. Bazı olaylar İlk bakışt» siyasî tertlpierln ve cinayetlerin amaç için en elverisU yol olduğu kanısım uyandırablUr. Şlli'de yurtaever ve vasalara bağlı General Schnelder' in öldurülmesl, Allende'nln ortadan kaldırılmasnİTT'nln ve ABD'nin Işine yaramış, ŞUi halkının bttyük acılaruıa karsın, ABD hegemonyasının bir süre dabs sürmcslni sağlamıştır. örnekleri çogaltmak olası. Anıa siyasi tertiplerin ve cinayetlerln artarak blrbirlnl lzlediğl Türklye'de dışardan başka rirııcklcr getirmek niye?. Açınız blrkaç aylık gazete kolleksiyonunu, siyagi tertlbin en kurnazuıı, siyasi clnayetln en haüslnl istediğlnlz kadar bulabilirsinlz. Kazen, siyasî tertlplerdc büyük oyıınun içinde bir plyon olduklannı bllmeden rol alanlar da tasflye edillyorUr. Kennody cinayetinde olduğu gibi, öldürmc olayına uzaktan yakından kanşmış olanlar ortadan kaldınlıyorlar. Papadopulos Cuntası örneği, kanlı cinayet şebekelerl, daha sonra Oza Hukukumuzun deyimlyle kendllerinl «azmettlren» güçlerin desteği ile hapse gönderillyorlar. Dalavere çevlrmek, sonra rol alanı da yürütmek, öl. dürtmek, sonra öldUreni, ondan sonra oldürenl öldüreni de öldürtnıek, hep yarar umnluyor bunlardan. Oysa tüm bu glrişlmler boştur. Siyasi dalavereler ve clnayellcrle gellşmenln önüne gcçilemez. Vietnam bir zamanlar siyasi clnayetlcrin en bol olduğu, kanın gövdeyl götürdüğtt bir ülkcydi. Eger clnayet ve işkence metodları gecerll olsaydı, bugün Saygon'da Diem ya d» Tiyö'nün lktidar koltuğunda oturmalan gcreklrdl< Küba'da Insafsızca ve açıkça. inıtanlsnn Sldürütmcsl, ocaklann söndürühnesi, füiz glbl delikanülann devrllmesı bir şcye yarasaydı, Havana bugün eskl batakhane nltrlİRİnl kpiTur »« Itbaşında da .Batlsta ya da bir Hatista. bcnzeri olurdıı. : • <Nurahna'nıır> clneyrtlttrt ıÇar'ı knrtarablldl mtüt «ı/ht< ı Siyasi clnayetlerl Romahlar da iyl blllrlerdi onlftrdan nonra gelenler de ama nerede şimdi kölelik düzeni? Krallar siyast clnayetleri ortaya çıküfcmda hesap ver» mek zorunda blle değlüerdl, ama.nerede,Kcallar^ve onlano dayandığı güçler? Rodezya'da seferberlik ilân edildi SALİSBVRY Rodezya hükiimeti, Afrikalt milüyetçi oerilla kuvvetierinefcarjıaçtlan kampanyamn etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için iilkede seferberlik ilân etmiştir. Bir hükümet sözcüsü, binlerce sivilin silâh altma almmakta olduğunu ve seferberliğin hajia sonuna kadar devam edeceğini söylemiştir. Ordu Komutam General Peter Wall. silâh altma ahnan sivülerin, arama ve imha ekiplerinde görev yapacaklarmt açtklamıştır. Orduya katılan sivillerin ne vakit terhis edilccekleri konusunda hiçbir bügi verilmemiştir. Rodezya'da Başbakan lan Smith ile, zenci halkm lideri Nkamo arasında iktidarın siyahlara devri konusunda yapılan göriismelerin sonuçsta kalması uzerine gerilla eylemleri htzla uoğunlasmistir. (Ajanslar) BLOKSUZLAR ZiRVESiNE KUZEY VE GÜNEY YiETNAM TEK BİR HEYETLE KATILIYOR BELGRAT (ANKA DPA) önUmüzdeki yaz, Siri Lanka' nın başkenti Colombo'da yapılacak bloksuz Ulkeler zirve toplantısına Vietnam'm Kuzey ve GUneyi temsil edecek tek bir heyetle katılacağı büdirilmiştir. GUney Vietnam geçicl devrim hUkümetinln Dışişleri Bakanı olan bayan Nguyen Thi Binh, Colombo'dakl zirve toplantısına Vietnam'm Kuzey ve Güneyl temsil eden tek bir heyetle katılacağını söylemiştir. GUney Vietnam geçicl devrim hükümeti, 1973'teM Cezayir zirvesinden berl bloksuz hareketln tlyesi bulunmaktadır. Kuzey Vietnam da bloksuz Ulkelerin Dışişleri Bakanlarmın geçen yıl Lima'da yaptaklan üirveye katılmıştı. öte yandan, bloksuz Ulkelerin daiml bir sekretarya kurmak Uzere harekete geçtikleri bildirilmektedir. Bu konuda hazırlanan karar tasansı, bloksuz Ulkelerin Colombo'da yapaeakları beşinci zirve konferansına sunulacaktır. Konferansta, söz konusu sekretaryanın kurulmasının kararlaştırılacağma muhakkak gö^U ile bakılmaktadır. Bloksuz Ulkelerin kuracakları daiml sekretarya, bloksuz Ulkelerin belli zamanlarda yapaeakları zirve toplantıları arasında, söz konusu Ulkelerin günlük lşlerini yUrUtmekle görevli olacaktır. haftalık siyasi haber yorum&den 56. SAYISI ÇIKTI • Nihat SARG1N: • Bagımsızlık, Demokrasl, Sosyalizm Yolunda Dopdolu Geçen Bir Yü • Yalçın KÜÇÜK: Durarak Gerileyenler • «Bir GUn Mutlakan: Yılrnaı Guney Adına Tehlikeli Bir Oyun • Demokrasi MUcadelesi, ECEVÎT CHP • MC Tuncell Halkms Ceza Kesiyor • CHP ve Tekelcl Sermaye • MARSHALL îşçilerinin MUcaielesi ve Işçi Sımfuım Dayanışması YtTBÜYÜŞ 1. (Sayı 126) ve 2. (Sayı 2752) CİLTLERt ÇIKTI. Isteme Adresi: Piyer Loti Cad. No: :•! ' ÇemberUtaş/lstanbul. REAAINGTON* KLEKTRONlK DUYURU Hürriyet Kitap Fuarı'nda 5 MAYIS ÇARŞAMBA (Bugun) ADNAN ÖZYALÇINER Saat: 14 17 arasında kitabım imzalıyor. Adres: Mşantası. Şişl! Terakld Cumhuriyet 3768 hesapta surat KSIAK H:ıl.1sk.1ıgnzt Cad. 3t/l Harhiyn TıI.: 'İ.7 5II44 lzmlr Cad, 33/~. Yonişohlr, ^\nkara. ş l17 T 1! 4I> Tel.: 17 1.! 4I> UIMIOI Satırmı: BKNKll TlCAltLîT e. Ümtlr HÜH Kııl 3 Tcl.r 211 31 1» îlmi Yayınlar Tanıtmanı Teknolojlk. ktlltürol, sanat dallarında yabancı yaymlan tanıfabilecek çevresi geniş kUltürlil ve dtnamik tanıtmanlar arıyoruz devamlı olan işimfzde iyl koşullarda maaş + prim teklifimizdir. Özgeçmişin P.FC. 186 Osmanbey Istanbul'a yollanması. (Cenk AJans: 280) 3762 İLAN îst. 12. Sulh Hukuk Hâkîmliğinden: »76/68 Tcreko Boyoğlu İlk Yardım Hastanesinde muhtelif tarihlerda vefat edenler. 1 Müyesser Ayten, 2 Niyazi Uyanık. 3 ömer, 4 M. Ali Avcı, 5 Sami Parlak, 6 Durdu Dursun, 7 Engin Şimşek, 8 HUseyin Yeşil, 9 Yaşar üğur, lıı AI1 Feridun Yıldız, 11 Recep Kamator, 12 Ahmet Faik Sertel, 13 Keko Yıldırım. 14 Göksel Ataklı, 15 Ali Osman Enver, İK Vedat Çoban, 17 îdris Çağatay, 18 Sııdi Benek, 19 M. Zeki Çaya, 20 Kâzım Doğaner. 21 Yusuf Karakurt. 22 Hatice Çakım, 23 Mehmet Er, 24 Salih Özbek, 25 Şener Aykaç, 26 Abdullah Özbakır, 27 Ismail Hakkı öztunç, 28 Aliyo Tenekeci, 2!) Zikri Çıldır, 30 Hasan Ceylan, 31 Sibel Gözevler, 32 Haygazan, 33 Mehmet ömür, 34 Sinan Uçut, 35 Nadlr özgül, 36 Cem Eryurtlu, 37 Muzaffer Ilgaz, 38 Ali öztUrk, 39 Hasan Kılıç, 40 Ali Canbekler, 41 İsmet GUzel, 42 Bahattin Elgiz ve Emine Arkaya haklarmda vorilen karar gereğince: MUteveffaların terekeleri olup olmadığı tahklk edilmfik te nldufndan kanuni mlrasçılarının 3 ay içersinde vcsaikleri ile birlikto mahkemeye müracaatları aksi takdirde terokpnin hazineye intikâl edecegi hustısu ilân olunur. (Basın: 3627) 3751 Tanınmıj Oyun Yazan Hl®CDCH)l (Yeni A)ans: ÜM7) 3736 ADALET AĞAOĞLU Yeni «yWl ve romanlannı yarın Kadıköy Gençlik Kitabevinde lmzalayacaktır. Cumhuriyet 3761 DEGER KAYBINA UGRADI MOSKOVA (ANKA • DPA) Sovyet Merkez Bankası İngiliz sterlini karşısında Ruble'nin değişim oranını yeniden düzenlerniştir. Buna göre, sterlin nıble karşısında en düşlik orana ıılaşarak. 1.37 olmuştur. Sterlin, daha önce de iki defa degiştiri!miş ve nlsan ayı başında 1,45 ruble, 15 nisanda İse 1.40 ruble olmuştu. Sovyet Merkez Bankası tarafından değerinde değişiklik yapılan diğer bir para ise ltalyan lireti olmuştur. Buna göre, maıt ay:nda 1000 liret 95 kopek'ken, nisan ayında 90 kopelc'e, son olarak da 85 kopek'e düşürülmüştür. BatJ Avrupa para piyasalann. daki hareketleri ueniş ölçüde aksettiren ruble oranları Sovyetler Birllği'nde ikamet eden yabancı' s lan ve turistleri bUyük ölçüae / ^mektedir. ' KAYIP Giriş GümriiğU Derince GUmrük MüdürlüğU Beyannams Tarihi: 6.6.1975 Beyanname No: 1906 GUmrük Vergisl: TL. 18.620. Teminat Mektubunu veren Banka: Osmardı Bankası A.Ş. Venicami Şb. Yukanda referansı gösterilen Gümrük Aynlyat, Esham VB Tahvilât Aluıdısını zayi ettiğimizden, hUktlmsüzdür. (Cumhuriyet: 3763) KONGRE tLANI Kâfiıthane Nişantaşlar Mahallesi lalkındırma Derneğinın M. E.1976 pE".ar günti saat 13'do Mehmet Aslan'ın kahvesind'î yıllık kongresi yapılacaktır. Sayın Uyelerimize duyurulur. Cumhuriyet: 3742 Dr. İHSAN ÜNLÜER BUGÜN SAAT 1417 ARASINDA Teşvildye Şlşli Terakkl Lisesi Salonlannda açüan H'lrriyet I. Kitap Fuan'nda kitabım imzalayacaktır. Cumburiyet 3760 ARJANTiN'DE DÖRT GERİLLA OAHA ÖLDÜRÜLDÜ BAIIİA BLANCA Arjantin başkenti Buenos Aires'in 700 kilometre güney kesiminde bulunan Bahia Blanca'da duyurulan resmî bir bildiride, bir polis barajını aşmağa çalışan dört gerlllamn kaçtıklan sırada asker! birliklerce vurularak öldürüldUğU belirtilmiştir. Resmî bildiride öldürülen dört gerillanm polis barajını aşmağa çahştıkları sırada ateş açtıklan na da yer verilmiştir. 1976 yılı başlangıcından bu yana Arjantin'de orduya bağlı bir liklerle gerillalar arasındakl çarpışmalarda toplam 349 kişinin vurularak öldürüldüğU belirtilmektedir. Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından: Pakültemiz PatoloJİ KUrsdsünde açık bulunan Profcsörlük kadrosuna atama yapılacaktır. Bu kadroya lstekll olanların Izumlu belgelerle birlikte en geç 17 Mayıs 1976 tarihine kadar FakUHemize müracaat etmoleri gerekmektedlr. (Basın: 15676) 3746 İSLÂM CENAZE İŞLERİ 47 2Q06 (Cumhuriyet: 3741>
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle