24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 5 Mıy» 1976 YIDİ '"TÜRKÜCÜLÜK GECESI,, AFIŞLEMESI SIRASINDA ÖLDÜRÜLEN KOMANDOYU ARKADAŞLARININ VURDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR I Mayıs gecesl Mecıdıyeköy Zıncırlıkuyu cıvarmda meydana gelen olayla ılgılı goıülüp aranan sendıkacı Rıfat Kendırlı ve Muzaffer Akyol dün Savcılığa gi dıp teslim olmuşlardır SavcıLılc daha once yakalanan Yusuf Er tan ile birlıkte 3 ışçı içın Nobetçı Mahkemeye başvurarak tutuklama karan almıştır. «3 Mayıs Türkçüler Geresı» sfişlemesını yaparken vurulup olen lıse oğrencisi Timur Demır'in ölumu İle ilglll olarak aTanan sendikacı Rıfat Kendirli, Savcılığa teslim olmadan onoe basma yazılı bır açıklamada bu lunmuştur. Olayın tanığı olarak aranan Rıfat KendlrU olayı şoyle anlatmıvtır: «1 Mayıs gecesi DÎSK'in tprtipledlğı mıtınge katıldıktan son ra Ankara'dan gelen işçl arkadaşlarımla bnaz dolaştıktan son ra epeydir görmediğim bir gazetecı arkadaşa gıtmeyl teklif ettim. Ancak gece peç saate ka dar evınin orada beklememıze rağmsn bu aıkadaş o gece evıne gelmedığinden goremeden nynldık. Dolmuşa binmek içln caddeye çflctığımızda duvarlarda kı DtSK yanlarınm karalanıp yerine kendi afişlennl asan bır takım kisilerle karşılaştık. Ulkü Ocaklarının afışlerlnl asan bu kişılere DÎSK yazılarını mye karaladıklarını sorduğumuzda başımızdan aşagı ellcrındeki boya kutusunu fırlatarak uzerımıze saldırdılar. Üzerimıze sal dıranlarla boğuşurken sonradan ortaya çıktığını sandığım bır kı şl bana açtığı ateşle kendı arkada$ını vurdu. Ben bır dırpgın arkasına kendımı attığımda ıkincı el atcş sesi duyuldu Herkes kaçtı. öldüğunti sonradan oğrendigım kişiyı kendı arkadaşları bırakıp kaçmışlardı. Ben de panığe kapılarak kaçtım • Olayı bu şckilde açıklayan Rıfat Kendırlı, ertesı gün gaze telerden vurulanın öldüğuntı bgrendığini söylemış ve komandola rın blrbırlerlnl vurdukları olay dan kendisi ve arkadaşlarının suçlandıklarını, bu yuzden durumtı anlatabilecek tanık olariık Savcılıga başvurduğunu soylemiştır. ' Rapor sahtekarlığmı ihbar eden öğrenciler disiplin kuruluna verildi Atatiirk Eftitım Enstitusünde okul mıldurünün ve S doktomn adının karıştığı rapor sahtekArlıj[ı ile ilglll S»vTih<Ça ıhbaıda bıılunan 300'e yakm ttgrencı hakkında okul yonetımınce dısıplın soruşturması açılmıştır. Atatürk Egıtlm FnatıtlısUnde 3 aya yakın stıren bğrencl boykotu sırnsında okul yönetimi, boykottan vazgeçmeler; koşıılu il«, öğrencilerden rapor almaları İçln yardımcı olunacağı bildirilmıştir. Bu yolla bıne yakın dgrenci, okul yönetiminin önerdıği doktorlara baş vurarak rapor almışlar ve bu yolla devamsızlıktan ders yılı kaybetmekten kurtulmu&lardır. Ancak aynı *arlhlerde böylesıne çok sayıda öğ rencınln avnı hastalıklardan ra' por almalaıı ve bu raporlann okul ybnetımince gecerli sayılrna sı üzerıne Türk Tablpler Birll61 ve Savcılıkça raporları veren 5 doktor ve okul mtfcHlrü Y'/k sel Turhal alpyhlne sorusturma açılmıstır. öjireneiler ve allelerl Savcılığa verdlklerl lfadelerinde okul yönetımin!n kendilerıne adı geçen doktorlara baş vurarak rapor almalarını önerdiklerini VB hasta olmadıkları halde kendilerıne rapor verildiğıni açıklamışlardar. Bu ke/, de Okul yonetımı Snvcılıktan yazılı sikâyet t« bulunan oğreneılerin isımle ÎSTANBUL HABER SERViSi rfn' alnrflk hsklarında disiplin sonışturması açmı^tır. Ders yılı bajında 36 öğretmenın ve 24 oğrencinln surülmeM ile hu7ursuzlukların basladıftı AtatUrk Eftitim Enstıtüsunde, fasist baskılara karşı uç aydır sürcn öğrenci boykotunun bilançosu şoyle ozetlenmektedır Olaylarla ılgili 66 öğrencl tu • tuklanmış. bunlardan 46'sı 19 gtln. 4'U 30 gün, 151'i de çesltli günler cezaevlnde kalmıştır. Bir öğrenci halen cezaevındedir. 23 bğrencı bır yıl süreyle okuldan uzaklasttrılmıştır Ikı dğrenci süre^ız olarak okuldan uzaklaştırılmıstır 10 oğıencf bır av okuldan uzaklastırılmıştır ll'ı kız olmak üzere 58 ogrenci dısıplın kurulun dadır 1000 kadar ogrenct boykot nedeniyle kesın sınıfta kalmıstır Boykotu en son kaldıran 200 öftrenci bır yıl okuldnn uzaklastırıl mıstır. Ayrıca, rapor sahtekirl) gını savcılığa veren ögrencile1" hakkında da sorusturma açılmış tır.. AFİ$ ASMA YOZÜNDEN ÇIKAN CATIŞMADA ÖLDÜRÜLEN ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ DAVAYA ISTANBUL DGM'NDE DEVAM EDİLDİ Bey&zıt'ta duvarlara. afiş asmak yuzünden iki grup öğrenci arasında çıkan çatısmada vurulan ÎTÜ ögrenclsl Ismaıl Tıglı'nın ölümü olayı ıle ilgılı olarak dört sanık hakkında açılan davaya, dUn Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde devam edilmlstlr. Samklardan Erhan Bitlisll sorgusunda, 21 Kasım 1975 içünU Beya»ıt'ta duvarlara «Ns Amerika ne Rusya demokratik Türkiye mitingıne katıl» ^.ekhnde hazırlanan afişlerl astıkları .sırada, 25 • 30 kışılık kaıçıt grubun saldmsına uğradıklarını bu arada 8 10 el ateş ertıldiğıni söylemis, ancak îsmaıl Tığlı'yı kımın vurdtığunu ginnıedığını belırt mistir ölümle bıten kavgaya da htl oldukları ıddmsı ıle yargıla nan diğer sanıklar ıse olayla bır ilgılerı bulunmadıfiını ve kavga ya katılmadıklarını soylemı^ler dlr. Sanık sorgularından sonra oku nan dosya ıçındekı ekspertız ra porlarından, îsmaıl Tığlı nın bl durülmesi olayında uç ayrı otomatik tabancanm kullanıldığı ve uzak mesafeden atış yapıldıgı açıklanmıştır. Durıışma sonunda sanıklardan 'Hüseyln Şen'in tahliyesine karar veren mahkenıp, ntıfus kayıtların dan 16 yaşında olduğu anlaşılan aynı sanıgm, gorçek yaşının tesbitı içın gereklı muayenenın yapılma&ını kararlaştırmış, olay tanıklarının dınlenmesı ıçin durusmayı ba?ka bir gUne ertelemiştir. Süresi dolduğu ileri sürüten Keskeç Danıştay'a başvuracağını açıkladı ANKARA Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Mudürler Kurulu üyesl olarak gorev yapan Sosyal • 1$ Sendıkası Genel Baskanı örcan Kesgeç'e Uyellğlnln sona erdıgı ve Müdürler Kurulu'nun bundan sonraki toplantılarına ka tılamayacağı bıldirılmıştlr. Sosyal Güvenlik Bakanı Ahm«t Mahir Ablum'un emriyle alındıjtı nı ılerı surdügtl karar hakkında bir açıklama vapan Kesgeç, Danıstay'a başvuracağını ve çalısan ların Müdürler Kurulu'nda tem sıl edilmesi ıçın elınden gelen ça bayı harcayacağını söylemıştır. (a.a.) Üniversite giriş sınavı test kitabı 12.5 lira fiyatla satışa çıkarılıyor ANKARA, (ANKA) Ünlveraite sınavlarını hazırlayan Komlsyon gençlerin sınavlara hazırlanabilmelerint sağlamak ama cıyla bir test kitabı hazırlatnıstır. Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştrme Komlsyonu Baskanı Profesor Altan GUnalp büyuk kentler dışında yasayan gençlerin t«st sınavlarına yabancı olduklarını bu kentlerde üniversitelere hazırlama kurslarının da açılmaması nedeniyle ogrencılerın sınavlarda buyük bır esit sızlikle karsılaştıklarını belırtmis «Hazırlanan kitap gençler içın tam bır rfhber oldu. Sınava Rirdıklerınde ne tür sorularla karşılaşabıleceklerlnl görecek ler Bır de bu konunun küçilk tıcaret aracı yapılıp öğrencilerın soyulması az da olsa onlenebilecek» dernistir. S00 bın adet basılan «Universltelerarası Test Hazırlama Kıtabnmın 12.5 lıra flvatla önUmUzdekı gtlnlarde btitün Türkiyfde birden satısa çıkacağı açıklan A LT 1 N Hamit Aziz Napolyon îngılız Cumhurıyet Reşat 24 Ayat 22 Ayar «50 550 670 700 52R 075 •480 6830 660 555 690 725 530 mıstır 7465 6835 ııoo MAKİNA VE KiMYA ENDÜSTRİSi KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇAĞDAŞ YAYINLARI (Muhtelif Hurda Malzeme Satılacaktır) Kurumiımuza alt olup. aşağıda müfredatj kayıtlı 10 kalem muh. hurda malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satısa arz ediltnistlr. Şartnamplert Kurumun Malzeme Satıs. Kırıkkale Bölge ve Iatanbul Sube MüdılrlUklerlnden temin edilebillr. Teklifler ihale Rünü en geç saat 14.00'de verilir. Kurumumuz 2490 sayıh kanuna tabı d»ğüdir. Malzemenin cinsl 7626 «Topsat 1022» Muh. Oto malzemesl (Komple Opel motorları). 7629 «Topsat 1025» Bakır malzeme hurdası (Tel, kazan. karavana vb.). 7631 «Topsat 1027» Hurda dıklş makinalan. 7633 «Topsat 1029» Muh. Portatlf Jeneratör (Tek silindirli). 7635 «Topsat 1031» Muh. eb'adlarda Jantlı lastik 7638 «Topsat 1034» Muh. Oto malzemesl (Çeşitli porya, Jant, kamp*ana balatalı baskı, fren tablası). 7639 «Topsftt 1035» M Muh. Oto malzemesl (Çesltli arka defransiyeli); 7640 «Topsat 1036» Jantsız lâstık hurdası. 7848 «Topsat 1044» Muh. Oto malzemesl (Bussing diesel motorları) (Şanzumanı aküple). 7649 «Topsat 1045» Muh. Oto malzemesl (Vinç Ön düzen makaralan). 100.000 K g . K. Kale Hur. Şan. Mlktarı 2.260 Kg. 6.000 Kg. Buluadufu y«r Muvakkat teminat 7.500, TL. İhale Ta 13.5.1976 YAKINDA ÇIKIYOR Insaııa lolcular H0MEN OÜ80NCn.ERI VAN8ITAN OeNfMEltR. Y42ARIN VASAMOVKÜtO VE tlBlfVOORArVAtl. i»tım«adml: CAOOAS VAYINUR Fiyatı 20 Lira Hıfzı Veldet Velidedeoğlu BEIEOİYE BAŞKAN1I6INDAN Beledlyemlzln (6.000.876.) TL. keçif bedelli katyonik emisyonlu soguk asfalt kaplama ışi 2490 sayılı kanunun 31'inci maddesi gereğince kapalı zarf usulıle eksıltmeye çıkarılmıstır. Kksıltmesl 215.1976 cuma gunu saat 15 30'da Belediye EncUmenınde yapılacaktır. lsin geçici teminatı (193 376 00) TLdir. Bu lşe ait ihale dosyası Fen l?len Plânlama MüdürltlgUnde mesal snatlcrı dahılındo gorülebilir. BAYRAMPAŞA K. Kale Hur. Hurda Is. Md. 14 Nelu depo Hurda t s . Md. 20 0no. TL. 2.800, TL İSTANIUI 1.000 Kg. İSTEKLILERİN: 1 Belediye Pkslltmelerlne Ishrak belgesl koml.syonundan Pksiltme tarihinden Uç gün evvel dilekçelerıne; 2.000 Kg Hurda îs. Md. 5UO0, TU SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 10.000 Kg. Hurda Is. Md. 5.000, TL. GÖZTEPE HASTANESt BAŞHEKiMLiĞiNDEN 1 Hastnnpmfzlrı asngıda clns ve mlktarlan ya«ılj lhtiyaçları kapalı «arf edllecektir C I n » I Mlktarı İhale eünü re A Yaş Sebze ve Meyva 45 Kalem 25.5.1978 Salı B Ortopedik Clha7lar 51 Kalem 29 6.197(1 Salı C Yakıt Maddelerl 14.5.1976 Cunıa Pueı oıı s i7oo r o n Motorln 14U » KaJorifer Yakıtı 120 » •»•tfKlvle thal» Saatl Saat 15.00 Raat 15.00 Saat 15.U0 A) Rayındırlık Bakanlığmdan almmış en &z bu lsln kesif bedelı kadar (B) grııbu muteahhıtlık karnesıni, B) Usulıln* göre hazırlanmış teknık peısonel beyHnnampsını, olan plan, teçhlzat ve 4.000 Kg. Hurda îş. Md. 14 Nolu dspo T.SOO, TL. C) Mtiteahhitlerin bpnkalardan alacakları kullanılmış veva kullanılrrmmış sermaye kredi ve imkânlarım bildiren malı dıırum bıldirgesinın ibrazı, ,,.: ,IU ..îbale .doiyjsında mevcut «7el faonl şartnamadfi belırtılen husıi'lann yerine getirıleceğine dair gerekli belge ve bıldırımlerını havı evraklaıını, E) Blr dpfada en az lsin kesif bedell kadar boyle bir l»i yaptıgını gostprır re^ml kuruluşlardan alınmış lş bltirme bclgesini ekleyerek alacakları lştirak belgesini, 2 1976 yılına ait Ticaret Odası vesikasını, 3 Geçici teminat mektubunu veya makbuzumı, 4 UvılU daire«ıinde hanrlavacakları teklif mektubunu havi kapalı zarflannı 21 5 1170 tarihine tesadtlf eden cuma guntl saat 14 30'a kadar Belediye İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Telgrafla mUracaat VB postada vakl gecıkmeler kabul edllmez. Keyfiyet ilan olunur 3 800 Kg. K. Kale Hur. Şan. 10 omı, TL. 30 000,TL. 15.000, TL. 10.800 Kg. K. Kale H u r . Şan. 20 000,9.000 Kg. K. Kala Hur. Şan. TL. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden îhraç edilmek üzcre 50.000 ton arpa «Uresls Olar«k tlanen satışa çıkanlmıştır. Bu satısa alt llan re satış nususı şartlanmız Genel MUdUrlUgdmüz (SaO» MUdUrlUgunden) îstanbul, îzmlr. ^fyon, Konya, Iskenderun, Samsun, ICr«urum, Olyarbakır, Bölge îstanbul Hububat ve Mersin J?ut)« MudürlUklerlmlzden bedelsız olarak alınohtllr tleililere duyrulur. (Bftsın: 15400) 3728 KAYIP Pasaportumu kaybettim. Yenısını alacağımdan, hükUmsuzdür. Servet ÇOKLAR 2 Bu ls« alt sartnameier v » teklif verme »eklinl htvi tip »ftrletma < hutanemlz Levazım befllffinden temın edilebillr. 3 îhaieye lstırak ptmek lsteven flrmalann sartnamemiM» göre hafirlayaeakları teklif mektuplarını. temlnatlarıyl» birllkta ihale saatınden bir aaat önce Satınalma Komlsyon Baskanlıgına tevdl etmeleıi gerekmektedlr. 4 Kurumumua nrttırma, ekslltme ve tnaie kanununa tabl olmadıgından Uıaleyl yapıp yapmakta veya diledlfine yapmakta «erbesttir. (Basın: 15362) 3730 (Basın: 13925) 3734 Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yönetim Kurulu ve Senatosunun 26.4.1976 günlü kararlarına dayanan MAKiNA VE KiMYA ENDÜSTRiSi KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Bina Satın Alınacaktır. 1. Kurum lstanbul'dakl satıs, serglleme ve btlro hlzmetlerinde kullannıak Uzere müstakll bir bina satın alacaktır. 2. Blnanın Karakoy, Fındıklı, Taksım, Şlşli, Osmanbey. Mecidıyükby, Gayrettepe, EminonU, Slrkeol, Cağaloglıı Beyazıt vp Aksaray gibi semtlerde. ana caddeler veya ana cad^elere açılan birinci derecede till caddeler Uzerinde ana caddPİere yakın olınası t»ıcıh edllecektir. '<. B'iıanın betonarme karkas, merkezi ısıtma slstemll, 7emln sevıyesinde takriben en az 200 m2 bUyüklükte bır mağazayı havı olması, bodrumunun depo yapmaya uygun, ve tahmıl talıliyeye elverlşll olması ve cephesinin takriben en gz li)m. olması gerektnektedır. Asansor teslsatının da bulünması tercih sabebıdır. 4 Kaba lnşaatı lkmal edllmlş, lnşa halindekl blnalar lçin de halihazır durumuna gore teklifte bulunulabllir. 5. Bınanın veya bınanın nıaBaza bölıimü İle buro olarak kııllanılabılecek böltlmlerinden rinemli blr kısmının der haı boş olarak teslimi hususu tercih sebebldlr. b Rmanm mtişterek mülkıyetll olması halinde, t«kllfın, bütür mal'klpifp mu^terpken yapılması esastır. 7 Mulke ait tapu kayıt sureti ve blnanın bölümlerinl ölçülü olarak gösteren bır krokl veva plân teklif mektuburıa eklenecektır. Tapu kayıt sıırptlnde, varsa tapu kaydına İMenmış mulk ile ilglll m'ükellefiyetler ve her türlü şerhler Kosterılmiş olacaktır. 8 Teklıt ıle birlikte Kurum Irlııne dtlzenlpnmis 100.000, TL. lık banka teminat mekıubu veya Ticaret üdasında kayıtlı muteber bir tUccarın odaca tasdıklı imzasına havl kefalett kapsayan 100 000,TL. lık sahsi temlnar verllecektır Opsıyon stiresı içtnde tekliften dönüldtlgündn teminat hiçbir hükme hacet kalmaksızın Kuıum'a lrad kavdPdllecektlr. 9. Teklifler kapalı rarf İçlnde. 7»rfın Uzerinrte «SERGtLKMK VE SATIŞ BİNASI TKKLÎFİDİK» Ibaresinl navl olarak 25 MAYIS 1976 Saat 10 30'a kadnr Kurumun Karaköy Rankalar raddesi 75/77 Adrp«f8 bulunan Îstanbul S$ubesi MüdlirlUgu pvrakma venleoektir. 10. Teklifler 41; (Kırkbı>^> gun op«ı1yonlu olacaktır. 11. Bınanın satıjı tle tlgill kanunl her Mlrlu versfl, r«slm ve harçlar satıcıva, alımı ilp 1)?ill her ttlrlü vergl, r»sim ve harçlar Kurum1» ait olacaktır. Vi Kurum 2490 Sayılı Kanuna tabl olmadıftı İçln, Mna satın alıp nlmamnkta veva dilprtıgmden, dlledıgl şartlarla satın slmakta trunampn RprbPSttır. (Basın 15328) 3733 ÖCKENCİLERİMİZE VE KAMUOYUJNA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından: Aşağıdaki açıklanan sayıda, DUYURUDUR Akademlml* ve bnğlı YUksek Okulu, 197576 öğretim yılı ba^ından ben, karşıt gdrüfrlu ıkı grup dgrencınin birbirlerine karş,ı varattıkları süıekli şıddet eylemlerı sonucunda uzun sılre bgıetıme kapatılmak zorunlulugunda bırakılmıştır. Son olaylarda rylpmıı grupların ortalama 250' ser kiçlyı aşmadıkları da ortaya çıkmıs bulunmnktadır. öğletimin başladıgı 20 Kkım 117"i <;(lr.unden, 5 Ocak 1976 gtlnüne kariar bırincı grup ogıencının agırhgını koydugu şiddet ve dovnıe eylemlerinde 11 ve 17 Knsını Runlen çıkan olaylarda, yaralayıcı aletlenn yanı sıra, ateşli sılahlar da kullanılrmş, binamız lçindp vapılan arnmalarda dinamit lokumları ve bombalar bulunmuş, her ikı gıupt«n lıazı bgrenciler ve bır oftretım ppr<=onelıın!z yaralanmı?, ogretime ıkl kere ara verilmpk zorunda kalınmı^tır ö Ocak 1976 günü, çok pıkpn suatleıd» ikınci »rııp rifiıennnın bınamızı lşgftl etmeleri He ba5.1anı,ş, dei'leıınc gelen Akademımiz ve baglı Yuksek Okulu GUndllz Bolunıtl ögrentMİeıinın infıall gilçHlkle onlenmış, olaylar sırasmda bahçede dinamit patlatılnıış ve ogrencılerin dağıtılınası zorunlu olmuştur. Öğrelıme verılen yenl aradan sonıa kış donemi genel sınavları yapılırken 10 Mart 1976 gunll gecesl bina gırışıne bırakılmış bomba onenıli talıribat vapmı^tır. öğretımın tekrar başladıgı 29 Mart 1976 gundnden bu yana, ikinci gıup ogrencı, okulun açıldıgı anda gelcrek binayı işgal etmekte, birinci grup ogrpncl dp daha sonra bahçede toplanmakta, artıın tansıyon sonunda çogu kp/ okulun boşaltılması meoburıyetl ıle kar^ılaşılmakta, eylemlere karışmayan 11.500'e yakın öSrencimiz ise okııla hlç gelmemektedir. Bu son dönpmde 5 Niian gUnü Okul g f m volu ile ana oadde kavçaftında bır ogrentimiz oldUrulmdt., n ve 12 Nisan günlerl çıkarılmış, ikinri grup öğrencılprın «Sırlıklarını koydukları şıddet ve dövme eylemlerinde, blnamızda mevuıt araç VP gpıeçleııien kopanlmıs yaralavıcı aletler kullanılmış, bırinoi grtıptan ba/ı ö»rencller1mız varalanmış, bir öğretim personelimiz tartaklanmıştır. Günlük aramalarda ve son olaylarda okul içine ateşli stlâhlann sızdırılmamasında ytfnptimlmize yardımoı ve basarılı olan gtlvenlık kuvvetlennin, olaylann çıkmfisını onleyemedıgi, suçluları tesbit edıp yakalayamadığı, sonuç olarak can güvenliginin korunmasında belli bır dereceden 6teye başarılı olamadıgı ortaya gıkmıstır. Bu şartlar aJtında bllttln olaylarda tarnfsızlıgını lspatİHmı? vrtnetim ve ögretlm kadromuz can güvenliğinln saglarıabılpcesını keslnlikle bevan edemivecegl gibl, doöabilecek a n sonuçlann sorumluluğunu taşımak guctlnde de degıldıt. Ancak, ortalama 500 ögrend tarafından yaratılmakta olan bu eyiemler, 12 000'e yakın öğrenclmleln çok lcıym«tll bir öjrenlm yılının kaybolma»ı tehllktslnl lcesın olarak olusturmuş bulunmaktadır. Bu bir e|itlm kurulusu lçin en acı olaydır. Sevgill ögrencllerimlz, 197576 eğitlm yılının asağıda 11 an olunan Akademik Takvım içlnde ytlrütülmeal btltUn imkânsızhklar içinde son lmkân olarak denenecektir. Yönetim, egitim kadrosunun fedakirhkları ıle yaratılmış bu imkânın başarılı sonuç vermesi ancak sizlerin EYLEMSİZ VE OLAYS1Z DERSLERE DEVAM ETMENİZ İLE MÜMKÜN OLABİLKCKKTİR. Baska çözüm yollarına gUvenilemiyeceJİ görUlmüştür. Hepinizt okumaga çağırırken, Anayasal dUşilnce özgürlüğUnun, karşıt dusUnceli klşiler blrbirlerine saygılı olmadıkları sürece etkin olamıjactgını hatırlatırız. Birbirinıze saygılı olun ve yan yana bir arada yurda yararlı meslek adamları olmaya çalısın. Aşagıda ilan olunan Akademik Takvlm bir kez daha eylemlerle kesılirse Akademımız ve Baglı Yüksek Okulunda ogretime suıesiz olarak ara verılmek zorunluğu doğacaktır. Okuma ımkanı sonrturülmü? bir kurulusla, öğretime devam etmek çabası ancak eylemcı srupların Olay çıkarmasına ortam yaratmak anlamını tasır. Bu durumda, 1 12.000'ye yakın öğrencimlzln bır yılı yanmış olacaktır. 2 197677 egitim yılmda ktırıılu?larımıza alınması önerılmiş 2.000 yenl oğrenci alınamıyacaktır. KAMU OYU ÖNÜNDE, BU SONUCtTN DOGURACAKLARINDAN SORUMLU OLAMIYACAGIMIZI HATIRLATIR, İLGtLlLERİ. CAN GUVENLİGİNt SAGLAMAYA ÖGRENCtLERÎMİZl DE, OKULLARINA, DERSLERtNE VE İTÎDALE DAVET İ A.D.M.M. Akademlni yönetim Kurulu ve Akademi Senatosu 197576 ÖGRETİM YILINDA SON OLARAK TÜLMESİ ÖNERtLEN AKADEMİK TAKVİM YÜRÜ Doçent ve Psikolog Uzman Alınacaktır KÜRSÜNÜN AD1 Genel CerMhı Kürsüsü Psıkivatri Kürsüsu Not Psikolog uzman lmtiham 6 5.1976 güntl yapılacaktır. tsteklllerin en geç 4.5.1976 tarıhine kadar Dekanlı&ımıza mtiracaatları rica olunur. HNVANI ADEDt Doçent 1 Psikolog Uzman 1 (Basın: 15632) 3750 Ankara Telefon Başmüdürlüğünden. (Bina Kiralanacaktır) 1 BasmUdUrlUğümüz Şebpke Bakım Işletme Başmuhendisliğı ıhtıyacı içın, Ankara'nın Yenlşehir, Kavaklıdere, Anıttepe, Msltepe, Kuçük Esat, A%.aftı Ayrancı, Bahçelıevler, Eski Gülhane Hastahanesl spmtlerinde, faydalı alanı 1300. M2, kalorıferll vasıta (jırış çıkışına müsait otoparkı (pikap kamyon) bodrum veva zpmın katında depo olarak kullanılmaya elveıışlı takrıben 100. M2> olan bir bma kıralanacaktır. 2 îsteklıler hazırlayacakları kapalı teklU mcktuplarım, a) Her katın yüz ölçumü. b) Aylık kira bedelinl, c) Bınanın ısıtma şekll ve miısraflarının klme ait olacağı, d) Bınanın kîraya verllebllecegi tarıhi, e) özel şartlan bellrtlr kapalı teklif mektuplanm, Yapmm Mlmarı planı İle birlıkte Ihalenln yapılacagı 24 5. 1976 tarihine rastlayan pazartesi günu saat 15.00'e kadar Başmüdürlüğumtlz Yapı Kısım Amirlijine vermesl. 3 Gecıken teklif mektuplannın kabul edilmiyecegl, 4 ünitemizln lhaleyl yapıp yRpmamakta veya terclh hakkını kullanmakta serbest bulunduğu ilan olunur. (Basın: 15650) 3748 Birinci yarıyılın tamamlanması • 4 Mayıs 19 Hazlran Yaz Dönemi Genel Sınavları: 21 Haziran 10 Temmuz Yaz Tatili ve Staj Yapma Dönemi: 10 Temmuz 30 Agustos îkinci Yanyıl: 31 Ağuıtos 20 Kasım Güz Dönerrl Genel Sınavları: 22 Kasım 11 Aralık 197677 öğretlm Yılı Açıhsı: 13 Aralık 1976 Millî Savunma Bakanlığına iş güvenliği müfettişi alınacaktır. Baknnlık Isverlorlnin denetlenmcsl imacı ile sınav ve mülrfkatla bir m^kine yllksek MUhendısı veya mühendisi alınacaktır. Isteklılerln girl? şartlarını ögrenmek ve kayıtlannı vaptırmak üzere 31 MAVIS l»7fi tarihine kadar M S B. Personel Da.re Başkanlıgına mılvacaat etmeleri gereklldır. (Basın: 15654) 3741 (Baâin: 15689) 3753
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle