24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 5 Kayn 1 9 7 6 BJ E Hisse Senedi ve Tahvil İlânları BRNKER ZEKİ 22 68 86 27 52 13 • GÜMÜŞ.SUYÜ tahvill 70 bin IT'hk. Her yıl ıttaya tabi. •» 15 talzll 10U0. TL.'sı 900, / TL. • KALKINMA TAHVİLÎ % 11 falzli, 1 milyon Uralık her an lşlemis ralzlerl ile blrlikte paraya çevrlleblllr clnslnden. • EGE trtlbat BUrosu Cem Ofls Bllen Is Hanı 853. Sokak Kat: 1 No: 112. Tel: 13 82 21 Gecelerl: 15 50 68 • BANKER ZEKİ 4'UncU Vaklf Han Asma Kat. No: 8/9 Tel: 22 66 86 27 52 13 • LASSA 10 adet (%751 «denmlstir) • ARSLAN ÇtMENTO 300 adet (Bu yıl tam kapasite Uretlm yapıyor). • NASAS 100 Adet Vn20 t«mettU verdi. • SARKUYSAN 150 Adet %50 sermaye arttınmı yapıyor. • EREĞLİ DEMÎR ÇELÎK 100 bin TL. */«15 temettü kuponu Uzerlnde • ANADOLU CAM SANAYÎ 100 Adet • PINAR SÜT 50 Adet • AROMA MEYVA SULAR1 50 Adet. • KASTELLÎLER Sirkeol 4'Un cü Vakıf Han Asma Kat No: 23 25 • tZMlR 13 (B t t • Hisse senetlerlnizl yüksek flvr.Mn alırım. • Hisse senetlerlnl en uygun borsa raylci lle ve cUzl karla satanm. • MUeasese veya sahıslara alt tahvilleri en uygun sartİBrla fazlm menfaat beklemeden derha) mübayaa ederim. • MUesseseme müracaatmızda yapılmnsi Icap eden operasyonun mllmkUn olan en kısa zamsnda yapılacagını bilmelisinlz. Telefonia verdlftiniz emırlerl derhal yerlne getirebilmek, vazlfelerlmlzln en ttnemlisldlr. • Cazip fiyatla % 18 falzll tahvil almak Isteyenler bana müracaat er.sinler. ACELE ARANAN KIYMETLER: • Orma Orman Ürünleri '• Hekta$ • Garantl B. • Y. Krerti B. • Akbank • UnirOyal • Akçtrnento • Anadolu Cam. San. • Nasas • Makine Takın • Izöcam • Efea Ptlsen • SATILIK HtSSELERÎ ÎLÂN EDtYORUM: • OLMUK MUKAVVA SANAYÎ 21 bin Hrahk •» 25 temcttü / verdi. • GARANTÎ BANKAS1 V>. bin TL/hk • GÜBRE FABRtKALARl 100 bin Hrahk bu yıl 'M 31.25 temettU veriyor. • KARTONSAN 122 Adet %30 temettü verdl. • MENSUCAT SANTRAL 50 bin TL.Iık %25 temettü kuponu tlzerinde. • ANADOLÜ CAM SANAYt 290 bin TL. Istikbal lçln yatırım. 1000. TT,'si 9 5 0 . • • HABAK S0 adet V» 33.75 temettü verdi. • • PINAR 3ÜT 100 bin TL.Iık. tsMkbal lçln vatınm. • ECZACIBAŞI 50 adet V 17.5 • o temettü vordl. Scrmaye arttınyor. RUçhan hakkı Uzerlnde. « EREÖLt DEMtR ÇELİK 300 adet % 15 temettU dağıtıyor. • NUH ÇİMENTO 150 adet • «« 25 tpmettü ödeyecek. / • KOC PAZARLAMA 100 bin llralik bu yıl % 17,5 temettü • yeriyor, «nUmüzdekl vil daha yuksek temettU verebillr. • CUKUROVA ELBKTRtK 100 bin TL.'Uk •/. 37.5 temettü ve • rlyor. • SANAYÎ KALKINMA BANKASI 100 adet, Uzerlnde % 20 • bedelslz hlsse senedi aatınalma hakkı vardır. • KARADENİZ BAKIRLARI 150 bin Uralık 1000 TL.'aı 650 TL. den. • NASA8 100.000 TL.1ık % 20 • temettU verecek. îstikbal lcln y«tınm. • KORUMA TARIM 50 adet % 35 temettU veriyor ve % 100 de belirsla hisse senedi veri • yor • SÎFAŞ 100 adet % 30 temettU verecek. • • ÇtMSA 60 bin liralık. Istikbal lCln vatırım. • SARKTJYSAN 100 bin Uralık. % 6iı sermfiye arttınmı vapı• yor Istikbal Için yatırım • DEVSAN 60 bin TLIık, Istik• bal tçln yatırım. 1000 TL.'sı 850 TL. BASTA9 Çlmento S5 adet % 50 sermaye arttınyor. Bu • yıl geçen yüa göre yUksek temettü vermesl beklenlyor. • ISTANBUL BANKASI 136 bin liralık. 1000 TL.'sı 750. • • SATILIK TAHVİI,I,KR: • ECZACIBAŞI Holdlng tahvill 70 bin liralık Va 18 afizlt. • • YTONO tahvill 40 bin liralık •o 18 falzli. / • ARÇELÎK tahvill 90 bin lira • lık V» 13 faizli, 1 kuponu «al Pet Kim yetkilileri üretimin durmasının plastik hammaddesi darhğına yol açmayacağını bildirdiler PETKİM tesislerinln, bir ay sUreyle kapaiılması üzerlne, î«tanbul'daki plastik sanayicileri bu durumun zaten var olan ham madde darlıgını daha da arttıracagını belirtirlerken, PETKİM yetkilileri gerekli tedblrlertn alin dığmı, darlık olmayacagıru soylemektedirler. Plastik sanayicileri tarafından verilen bilgilere göre, TUrkiye'de plastik sanayiinin gelismesi karşısında, PETKİM'in hammadde üretim ve ithalatı yetersiz kalmakiadır. PETKİM tarafından, eski bir tarihte saptanan yıllık 140 bin tonluk plastik ham madde&i lhtiyacının çok asıldığını belirten sanayicller. Odalar Birliği tarafından yapılan hesaplara göre. yıllık ihtiyacın 250 bin tonu a?kın oldugunu blldirmiçlerdir. öte yandan, îstanburdaki plas tlk hammaddeleri ithalntı ile ugraşan tüccarlar da pllerinde mal bulıınnıadığını söylemektedirler. Ancak bazı sanayıciler, PVC ithalaünın PETKİM eliyle yapılmaya başlanmasını takıbeden Kilnlerdr, bu maddrlorın pıyasadan çekildlgini, bu durumda. tUccarın elinde spekttlasyon mak sadı İle saklanan mal olabileceftinl söylemektedirler. PETKİM yetkililerl ise teslslerdeki bu du manın önceden planlanmış bir durma olriugunu. her yıl bu ay bakım lçin belll bir süre üretimin durdurulduğunu ve elde stok bulundugunu, hammadde darlıgına yol açılmayacaftını söy lemislerdir. PETKÎM Genel MUdür Yardımcısı Fuat Karakas ANKA ajan sına bu konuda bir açıklama yaparak üretim durmasının normal iş propramında bulundugunu ve bunun her yıl tckrarlanan bir bakım duruşu oldugunu söylemiştir. Kftraka$'ın verdiğl bilğiye göre PETKİM bazj llnitelerin durmasından doğacak sıkıntıyı ithalat yoluyla karşılamakta ve ıhtiyaca yeterli malı plyasaya vermektedir. PETKÎM yetkilileri plastik sanayicilennm pıya&ada plastik sıkıntısı oldugu yolundaki sözlerlnl kabul etmemekte ve bu sözlerın spekülas yon maksadıyla çıkarıldıgını bildirmektedirler. Elde yeterli stok da bulundugunu belirten yntkililcr. herlıangı bir arızanın bulunmadıgını da kesinlıkle ifade etmişlerdir. Yetkıliler iiretim durmasının saz kacaftı ile hirbir iİRisi olmadıgı nı da söylemislerdlr. Bozbeyü: "Yolsuzluk dosyaları Meclis'te işlem görmüyor,; AVKARA (Cumhuriyet Burnsu) 22 36 4427 25 86 27 57 32 KASTELLİLER: 22 3b 44 27 25 86 27 57 32 BURSA 20369 TELEKS 23196 BURSA TELEKS 321B4 Aradıgımız Kıymetler: TRANSTÜRK Holdlng ERCAN Holdlng BAHAR ıvvipt ve slrket tan KOÇ Holdlng villerınizi alırım. ENKA Holdıng Hmse senetlerımzi cazlp nya^ UNİROYAL alır satanm. LASSA • Tasarruf bonolarını plyasadan GOODYEAR 3 kuruj f»/la fiyatla alırım. YAPI ve KRKDt Bankası Aynca toplu bonolara prim TlCARET Bankası verlrim. GARANTÎ Bankası • SATILIK KIYMETLER ALTAS ÜOO OOfl IH7ÎI K u p o n l u ISflnOO. AKBANK 300000 1080 » 165.000. EGE Biracılık infl.OTO lî.81 . 45.000, EFES Pilsen 100.000 1982 > 39.OO0, TAD Konsenre H A M A R Aranan kıymeuet ORMA Orman Orünlert KOÇPAZARLAMA tZOCAM KOÇ HOLDİNG KAV Orman Sanayt UKVA TASA9 SONTA İSTAS MENSUCAT Santral ECZACIBAŞI ANADOLU Cam Sanayll KAV AKÇÎMENTO LASSA TÜRK Slemens AKÇİMENTO MAKÎNE Takım NUH Cimento # Ahmet Bahar 4. Vakıf R t n Asma Kat No: 28, Tel: 371116 POLYLEN 278368 Aranan Tahviller: % ll'll Devlet Tahvlllırl •» 10'dan • 18'e kadar BU/ / « tün sirket tahvülerl SATILIK KIYMETLEBİ tLÂN EDtYORUZ ECZACIBAŞI Holdlng 200 adet (%17,5 temettU tevzl ettl) KORUMA Tarım 150 adet ("/„ 27 26 33 35 temettU eylülde tevzl edecek °'ul00 Sermaye artırımı yapacak hisseler bedelsiz tev• BANKER CENT Tel.: 27 26 33 zi edllecek) • BAHCEKAPI. 4. Vakıf Han GÜBRE Fabrikaları 100 adet ASMA KATIN ÜZERİNDEKİ (•'031.75 temettU mayısta öde1. KAT No: 9 yecek) • Ttlm Devlet. ve »/ol3 '.'.14 METAŞ 350 adet (Tevslat bit. •«,15 ".'olB'li şirket tahvıllemigtir kapasıta yUkMlmıS 1976 rinlzl lyl flyallarla ,alırım. yjh gayet parlak geçmelcte• HISSE, SENKTLERÎNÎZI EN <tır) MÜNASİP Fiyatlarla alır. cUSUNTA 100 adet (%40 temetzl kârla satanm. tU tevzl etti) • TASARRUF BONOLARINIZI ÇUKUBOVA Elektrik 500 adet ve FAÎZ kuponlarınızı piya(%50'sl ödenmlş makbuzdur yasaya nazaran yUksek ttyatbaklye '/oüO'ler mayıs aymdan larla alırım. sonra alınacaktır Vo373 temet • Aynca bUytlk partl bono satü 2 mayısta tevzl edllecek tanlara prim odrrlm. Apellerl tam ödenmiş hisseler hemen tevzı edllecektlr.) • SATIŞA HAZIR HÎSSE KKNETLERİ: ÇUKUROVA Elektrik 100 adet. (%37,5 temettU mayıs a'te tev• SUNTA 40 adet. (°n 40 temfittü zi edllecek çok sağlam ve lsverdi) tıkrarlı blr kuruluş) • SATIŞA HAZIR TAHVİLLER: SlFAS 200 adet (1P76 nlında • SAPMAZ HOLDİNG TAHVÎLÎ asgari */040 temettU tahmın (»o 18 falzli 1978'den itibaren edilmektedir) istpnildiğl anda paraya çevriİRbilir.i DEMİRDÖKÜM 100 adet («A 0 MARSHAL TAHVtl.I ('» 15 100 sermaye artınmı yapıyor faİ7li. Banka garantili olup, en köklü ve Istikrarlı kuruher sone itfaya tabi). lujlardan blridir) RABAK 100 adet (%33,75 tc 0 Senelik net °o 17 gelir getiren kııpoıılar: mettU ödedl) ÇUPASAN 100 adet (fbu vıl • îno.OOO liralık 1972 ihraclı kuponsuz tasarruf bonosunu tam randıman «aÇlanmıştır 28.000 liraya. Relecek yıl kftr tevzii olabilır • FAİZ KUPONU 1978. SO.OOıi likeleplr) ralık 37.500 liraya. ÇtMENTAŞ 100 adet <%5 te• FAİZ KUPONU 1979, 100.000 mettü kuponu Uzerlnde 197B liralık 85.000 liraya. yılı lcln yUksek temettU bek• FAÎZ KUPONU 1980. 100.000 lenmektedir.) liralık 55.000 liraya satıyoruni. BAŞTAS 50 adet (%10 tomet, • NOT: Yukarıdaki kuponlartu ödeyerektlr sermaye tezdan Istenılen miktarlarda alıyiti başlamıstır.) nabilir. TÜRK CIVB 60 adet (Keleplr • BANKER CENT flyatla) ÇEMTAS 25 ndet (<W>17,5 te. • BAHCEKAPI, 4. Vakıf Han ASMA KATIN ÜZERÎNDEKÎ mettU Bdeyncek) 1. KAT No. 9 TEL: 27 2« 33 (°/ol7,5 temettü ödeyecekî BRNKER KflSTELLİ DP Genel Baskam Ferruh Bozbeyli partlsinin Genel tdare Kurulunda yaptığt konuşmada Ulkenin yönetimi üzerinde durmus Istanbul polis kayıtlanna, Fa «Demirel demokrasısi, kötUlere tih Clnayeti. olarak geçen Hanve kötülüklere hürriyet, iyilere ve dan Otak cınayetinin sanığı, liıyıliklere baskı ve korku getirse öğrencisi Ahmet Şalnn, gizli miştir. Çalışan dfiftil. sömüren yapılan ilk sorgudan sonra tukazanıyor, haram kazanç erbabı ttıklanarak Sagmalcılar Cezaevihem yiyor hem yedirlyor» demişne gönderilmlştir. Ruh hastası ol tir. Bozbeyli Ulkede anarşinin duğu yolundaki iddiaların geçerkol gezdiğini, kamu hizmetlerinin li olup olmadıjı. katil zanlısının aksadığım, Basbakana ve bazı • mahkemedeki ifadelerinden son bakanlara yoneltilen yolsuzluk1 ra Rün ışıgına çıkarılacak ve mU larla ilgili dosyalann meclislerşahede altma ahnıp alınmama kararı verilecektir. de işlem görmpdiğini belirterek «Yolsuzluk suçlamalarından BaşKrinıınoloji tarihı ile clnayet bakanı kurtarmak için 231 mllsorusturma dosyalnnnda zaman lplvekili bir araya gelebilıyor da, zaman görUlen aksaklıkları dikmillet yararına bir kanun için kate alan Cinayet Masası deMecliste çoğunluk sağlanamıyor» tektifleri, öncekı yanılgılara dUş memek için bu cinayette yeni demiştir. Handan Otak'ı öldürmekten sanık lise öğrencisi Sağmalcılar'da ayrı bir bölütne alındı ban yonteml«r uygulamak soruıiluğunu duymuşlardır. Çesitli cinayet dosyalarında, samlmi itiraf. gerekçesi ve delıl olmadan Adliycye gönderllen blr çok zanlının delil yetersizllSinden serbest bırakıldıkları görUlmüs tür. •Sanıiml Hirafın pollste gs çerlıliğinin de çoğu kez adalet önünde geçersiz olduğu, nlay ola rak ortaya çıkmıstır. Bu nedenln Cınayet. Masası, Fatlh cinayetinde de yanılmamak için ye ni yöntemlere btnıvurulmuştur. Ahmet Şalıin'ın, olay gUntl gly diği ve Uzerine kan sıçradığını kanıtladıgı kazagı polis laboratu varında ıncelenmege başlanmı$tır. Fatıh cinayeti lailinın daha ön rf> rie geçirdıği sinır hastalığı na deni Ue tedavi gördügU ifade edılıniştir. Ancak buniı kanıtla yacak bir belgenin henüz buluna mndıgı da söylenmektedir. Slnir hastası olahilecegi nedeni ile Beyoğlu Emniyet Amirliğln ripki kauçuklu sorgu odasnvla sorgusu yapılan Ahmet Sahin, cezaevinde dc ayrı blr bölume alınmıstır. Yanında surekli bir de Rardiyan bulundunıldugu belirtilen Ahmet Şahin'in geçirecs gı bir knz sonuctı hayatına son vermemesi için cezaevl ilgililerl nin uyanldıgı öğrenilmlstlr. IZMİR UÇAĞINI KAÇIRAN ZEKİ EJDER AKIL HASTANESİNE SEVKEDİLDİ THY'nın Parls Istanbul seferinı yapmakta olan .tzmiruçagını pilotu bıçakla tehdit edcrek kaçıran ve Paris'te polise teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilen Zeki EJder, akli dongpsinin kontrolu Içtn Bakırköy Akıl Hastanesinde müşahadc altına alınmıstır. Ikı Fıansız pollsl refakatindP Istanbul'a getirilerek TUrk adli makamlarma teslim edilen sanıftın gerek yapılan aorguları sırasında, gerek olay sırasında ruhi dengesinin yerinde olmadığı olasılığı Üzerinde durarnk so ruşturmayı yUrUten Bakırköy Cumhunyet Savcı Yardımcısı Aytekin Ataman, Zeki Ejder'ın doktor kontrolünden geçmesini istemiştir. Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Aytekin Ataman, TUrk Ceza Kanununun ifi ve 47. maddeinrinde belirtildigl Uzere sanıgın olay sırasında ya da sonrasında ruhî dcngosizlik içerisinde olması halinde oeza verilomeypregi, ya da cezasında indirim yapılacağı için durumun önce belirlenmesi amacı ile Zeki Ejder'in hastaneye sevkinln gerek 11 görUldUğünU de açıklamalarma eklemistir. (a.a.) ÇAGDAŞ <5^ I YAYINLARI I;JGÜ«S I R4NKER CENT Türkiye Yazarları Sendikası Akçimento'nun karaborsayı önleme gerekçesiyle 3.kuruluş yıldönUmli 65 TÜRK SANATÇISININ ** BULGAR MÜZÎK SANATÇILARININ katılmasıyla 7 Mayıs 1976, saat 20.30'da f ÇIKTI. Senin İçin Demokrasi NECATI CUMALI'nın ŞAıti, ÖYKÜCÜ, ROMANCI KİŞiliCiNı. BU TÜHLER DIŞINDA SÜRDÜRLN VA7ILAH .*» +.*. v e özel çağrılı komisyoncu'ar karşı çıktı Büyükçekmece'de kurulu bulunan Ak Çimento fabrikasında sıra usulü konunca kamyoncular c'mento almak istememışler, sıraya girenlere de mani olmuşlardır. Çıkan çatısma, Jandarma birlikleri tarafından yatıstınlmıştır. Ak Çimento Fabrikası Ugılilerl. kapınm önünde yapılan karaborsayı önlemek için, kamyonlara. kamyon gells sırasına gö re çlmento verileceğini bildlrmlşlerdir. Bunun lçin fabrikanın önünde 200 kamyonun park edeceğı bir alanı açmışlar, pırka giriş Ucreti olarak 5 lira almaya başlamıslardır. Kamyoncular önce parka girmek istemetnisler, sonra da 5 liraya itiraz ermlşlerdir. Bu yuzden çıkan tartışına kısa zamanda büyiımüş VP jandarmaların müdahalesi ile yatışmıstır. Ancak fabrikadan dün hiç bir kamyoncu çimento almamıs ve geç vakltlere kadar beklemlstir. Ak Çtmento Genel MUdürü Aykut Çelenk, park Ucretinın bir htzmet karşılıgı alındıgını, bunun için Uç personelln görevlendlrıldığini belirtmis ve «îstanbul'da Ucretsiz bir park alanı var mı? Kamyoncular için 1,5 milyon lıra ödediğimiz bir alanı açmıs bulunuyoruz» demiştir. öte yandan kamyoncular kendilerine isnat edilen karaborsa cılığı kabul etrnemişler; «Biz Uışıma Ucreti alıyoruz. 150200 lira için gece yarısı sıraya mı gırelım» şeklinde konuşmuşlaıdır. SPOR VE SERGİ SARAYINDA Yapılacaktır. (Aynca saat 1720,30 arasında^ Fiyatı 15 Lira YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALAYACAKTIR Gecenin sınırlı sayıda biletleri Dostlar Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu| Tiyatrosu, Fitaş Dünya Sinemaları gi§elerinde ve Cağaloğlu'nda Öncü Kitabevi'nde ÇACDA9 VAYINLAR1 C^talodhı. HaOıavl «ok. N«. 3 M 1 İSTANBUL Cumhuriyet 37S5 ILAN Kahraman Maraş Ilî îl Daimi Encümenînden Okulan Adı Keslf Bedell Temlnatı Kahraman Maras Merkez Dumlupmar 100.000 ür% 6İ50 Ura, Kaiıraman Maras Merkez Mualllm Harruilan 2suuo Ura 1.878 Ura. Kahraman Maras Merkez Akçakoyunlu 2bXUü Ura 1JJ73 ura, Andırın tlçesi Merkeı Atatürk UMtMO Ura (USO ura, Andırın tlçeaı Merkeı Devrtm 10U.UIÜ ura Ura, Andınn tlçesi Oflkeedlk Köyü as.uıo Ura 1.875 Urs, Ura, TUrkoglu tlçeaı Şekeroba KOyil SU.mN) ura 4.3M Elblstan tlcen Merkez Cumhurtyet İ OI I Ura 8.250 Ura O .HO Yukanda adlan ve nizalannda ke$U oeıieiien Ue temlnat miktarlan vazılı (8) okuı onanmı M M savılı kanunun S I S. mtddpsl eereSince icnpali znrt usulU tle ve 2S.MV76 saıı rUnU saat H.Oü'de tl Dalml Kncümen Salonunda yapılaeaKtxr. Çartnames) her eün meüat taatleri içtnde tl Dalml Eneümen Kalemlnde eörtllflbtllr. TaHplenn 29.8.1ir7« ırUnU saat 12.00've Radar tekltf mektupiannı makbuz karsılıftında thale Komısyonu Ba$kanuftına rereoeklerdir. Telfrrana müracaat, Olunmaa, llan olunur. (Basın: 15439) 3729 postada vftkl gecikmeler Eabul SATILMAKTADIR. mıstır. (Cumhuriyet: 3740) ISTANBUL VALİLİĞİNDEN K/llftO Sayılı Karamame gerefiincr tstanbul îl Sınırları içerislndekl müstakil Beledlyelero de satıcının deposundan alıcmın vasıtasına teslim ?artıyla 1 1rba Portlant Çimentosunun AZAMI PERAKENDE satış fiyatı II Dalml Enclimpninin 30/4/197F tarıh 1302'H2.1 no'l\ı kararı ile asaftıda belirt'.ldigi şekilde tespit edilmiş ve işbu karar Valilıkye de 3/5/1976 tarihinde tasdik olunmuştur. Bu fiyatların Ustünde satış yapılması mümkün değıldlr. Keyfiyet ilftn olunur. 50 Keiık 1 torba Pnrtlanti Çimentosunnn AZAMI SATI5 FtYATI 29 30.30. 30.29.30. 30.29. 28. 30. 30.30.30.30.28.29.2828.2929.29.29.30.39. 30.29. 31.30. 30.30. 30. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. Sentetik Kanavîçe ve Torba Alınacak 1 MUesses.emize 1R1 Cm. enlnde 100.000 metre sentetik kanaviçe ve 45X90 Cm. ebadında 30.000 adet aent«tik kanavîçe torba alınacaktır. 2 Buna ait şartname Müessesemiz Tlcaret MUdürlügünden temın edilebılir. 3 Şartnamemize göre hazırlanacak kapah teklınerin en geç 17.5.1976 Pazartesi gilnü akşamına kadar müessesemizde bulundurulması lâzımdır. 4 MUessesemiz 2490 sayılı kanuna tabt deglldir. tLÇESt BAKIRKOY BEI.EDtYENtN ADI Avcılar Beledlyesi Esenler Beledlyesi Kocasinan Belediyesl GünKören Beledlyesi KUçükçekmece Beledlyesi Sefaköy Belediycsi Yenibosna Belediyesi Catalca Belediyesi BUyükçekmece Beledlyesi Iladımköy Belediyesi Alibeyköy Belediyes: Bayrampaşa Belediyesi Kemerburgaz Belediyesi Küçiikköy Belediyesi Kartal Belediyesi Küçükyalı Beledlyest Maltepe Belediyesi Pendik Belediyesi Tuzla Beledtypsi Yakacık Belediyesi Dolayoba Belediyesi So*anlık Belediyesi SİHvrl Belediyesi Selimpasa Belediyesf Degirmenktty Belediyesl CeUliye Kâmlloba Belediyesi 31le Belediyesi KAğıthane Beledlyesi Ümranıye Beledlyesi Yalova Belediyesi Çinarcık Belediyesi 1977 erkek modası Istanbul'da açıklanacak Erkek modası konusunda dün ya çapında söz sahibl olan Uluslararam Moda Konseylnin (IFCı 1976 yılı kongresi, 1114 ma yıs tarihlerinde Istanbul'da topİanacaktır. Kongrenln ev sahlpliğini, bu kurulusun TUrkiye'deki üyesi Altınyıldız Beymen gru bu yapacaktır. Erkek giyiminde dünya çapında bugün tek otorite sayılan IFC, 1959 yılında kurulmuştuı. Konsey, kâr amacı RUtmeksİ7,in, üyelerıne moda konusunda rehberlik ve pazarlama hizmetleri sağlamaktadır. Dünyanuı çeşitlı ülke.lerinden çok sayıda delegenin ve moda uzmanının katılacağı toplantıların sonunda. 1977 erkek modası dünya basınına ve kamuoyuna ilk kez açıklanacaktır. Defileye, Beymen'den baska Carrington, F. Hefti. Marvest, Gonzalves, Getzner gıbi kuruluslar ka tılacaklardır. Kongreyi ve defileyi. yerli VP yabancı basın mensupları da iz leyeceklerdir. nadava basını ac UcMda Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayi Müessesesi (Basın: 15707) 3753 CATALCA EYÜP GAZtOPMANPAŞA KARTAL Adlî Tıp Müessesesi Başkanlığından: SATILIK OTOLAR TUrkiye îş Bankası A. Ş. Levazım MUdUrlügUnre ajajıdakl otolar kapalı zarfla tekllf almak suretlyle satılacaktır. Isteklılerin son teklif verme t»nh* 18 Mayıs 8»lı günü ak. şamınu kadar tstanbul 4. Levent otobüs duragı karsısındaki adresfmize müracaatlan. 19RK DESOTO 1(.J KAMYONET 1971 FORD 20 M STATtON 1971 «»HD 20 M STATtON 197i FORD STATtON Xl> 1M73 FORD GRANADA GXL (Ven! Asagıda sınılı ve derecesı beltrtlien Kadroiara ELEMAN ALINACAKTIR Peraonel Kanununun 48'ntr: maOdestndeKi şartıan nalz lsteklilerln 18.5.1976 günü saat 14.0U'de yapılacaK sınava katılmak Uzere en geç 17.5.1970 etlnU akşamına Kndar tstanbul'dakl MUeasesemu Baskanlıgina mUracaatları llan olunur. Genel Idare Hizmetleri sımfına alınacaklaraan daktılo bllen tercüı edlllr. Sırufı Derecrst TahsUl Adedl Oenel Idare 10 Llse 1 » > 13 » 8 > » 13 • 1 » » 14 Orta 1 » » 15 tlk 6 Tardımeı Hlzmetler 13 tlk l » » 15 ilk 6 (Basın: 1MS0) 3730 SÎLÎVRÎ ' ŞÎLE ŞÎ$I.Î ÜSKÜDAR YALOVA A!*ns' 6M) S735 (Baaın: 15706) 3754
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle