25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇAGDAS YAYINLARI ADALET BAKANLIĞINDAKt DKĞtStKLtK ONKRtSİYLE BİRLİKTE 372 Sayfa, «5 TL. Isteme adresl: Cagaloglu Halkevl Sok. No. 38 41, IstaabuJ Ailenin Çilesi Boşanma Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 52. yıl, sari: 18594 umhuriy Kurnetısra: TUNTJR NADİ Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan konuşmasında (kanlı olaylar mutlaka önlenecektir) tarzındaki beyanına rağmen sürdürülen/ siyasal clnayetler daha da yogunlaşmaktadır. İktidann koruduğu lzlenimini veren ve bugünlerde arttırılacağı kaygısını taşıdığımız siyasal cinayetleri düzenleyip yonetenlerin amacı, demokratik ilericl savaşı yasal dogrultııdan saptırmıtktır. Bir ay içinde görülmüştür ki, kışkırtıcı ajanlara açık bulundurulmayan ve güvenlik kuvvetlerinin de yan tııtturulmadan yasalar (Devanu Sa. 9, Sü. 3 de) ARMAGEDDON LEON URİS Uris'e çağımızın Dickens"l denmektedir. Uris'ln her romanı okuyucusuna taze ve yeni bir tlslup getirir. Ustadan darm öteyedir. O. Insan bzlcmlerinde canlı ve gerçekçidir. Derin bir anlamı olan bu eserinde de çekici, bıçalc gibi keskln bir dramı. sersemletici bir KörünUşü. gerçekçl, canlı, hareketll çok zengin tasvirleriyle sımmaktadır. 766 sayfa, 40 lira4ır. tNKILAr ve AKA KİTABEVLERt Onemli bir eser: 5 Mayıt 1976 Çırj«nba Cumfiurbaşkanı Korutürk' Kara Kuvvetleri karargâhını ziyaret ederek Orgeneral Ersun'u kutladı 'Nasyonal sosyalizme ve komünizme karşıyız» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Fahri KorutUrk dün Kara Kuvvetleri karargâhınl ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığt açıklamada, bııgünkti duzeni korumaya kararlı ol c Komando MBG: Olağan dışı tedbirlere gerekçe saldırıları hazırlayıcı eyleme fırsat verilmemeli sonucu İzmir'de bir genç yaralandı, Ankara DMMA'da öğretime 10 mayıs'a kadar ara verildi ANKARA, (Cumhuriyet Bttrosu) Millî Birlik Grubu dün yayınladığı bildiride, bugünlerde siyasal cinayetlerin artması olasılıgı karşısında kaygılarını belirtmiş; tüm demokratik güçlerin, devrimci savaşı önleyici ve iktidann özlemini duyduğu olağan dışı tedbirlere gerekçe hazırlayıcı eylemlore lırsat vermemelert gerektiğini bildirıniştir. Millî Birlik Grubu Başkanvekili Mıırip Ataklı'nın imzasıyla yayınlanan bildiride şöyle denilmiştir: «Şimdiye kadar yaptığımız biltün uyarılara tUm demokratik kuruluşların, Millt Güvenlik Kurulu'nun bildirilerine ve mal Ersun'u kutlamak üzere Kara Kuvvetleri Kararg&hına giden CumhurDRskanı Koıutürk burada askerl törenle karşılanmıştır. Korutürk, Ersun'la yaptığı görüş meden ayrılırken şunları söylemiştir: «Biz kimsenin iç durumunu eleştirmiyoruz. Fakat, devlet idaresinde nasyonalizme yönelmiş bir sosyalizme, ve diğer tarafta komünizme yönelmiş bir sosyalirnıe taraftar degiliz. Bu ikl sis temi de reddediyoruz. Bunlardan birincisi yakm tarihte sınavmı vermiştir. Ülkesine bin yıllık mut luluk ve parlak tarih vadettigi halde bir hafta dahi ayakta duramamış, kendisiyle beraber Dütttn dünyayı kana ve atese bulamışt.ır. tkincisine gelince, onun da hakım oldugu toplumlarda nasıl bir huzur yarattığı görülll(Devamı Sa. 9, SU. S de) (Cumhuriyet Haber Merkezi) Komandolar eylemlerini dün de sürdürmüşler, İzmir'de bir öftrenciyi bıçak darbeleriylc agır şekilde yaralamışlardır. Bu arada komando işgali îiltında bulunan Ankara DMMA, can güvenliği kal madığı için 10 Mayıs'a kadar tatil edilrniştir.. Izmir Büıomuzun naberine göre, bir grup sılfthlı komando dün (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Mobilya yolsuzluğu davasında tanıklık eden Ticaret Bakanı Başol, Avrupadakî firmaların hayali olduğunu doğruladı ANKARA (ANKA) Rasbakan Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'tn yargılandığı mobilya davasında dün tanık olarak dinlenilen Ticaret Bakanı Halil Başol .Mobilya konusunda MUsteşar ve Genel MUdtlr ler bilgi vermişlerdi. Ancak, olayın bu kadar büyük olduğunu söylememişlerdi. demiştir. Ankara Blrinci Ağır Ceza Mah(Devaını Sa. *, Sti. 7 de) BM Genel Sekreteri, Kıbrıs sorununun yeniden çıkmaza gırdıgını söyledi Kosta DAPONTE bildiriyor STRASBURO Birleşmlş Milletler Cienel Sekreteri Kurt Walcl heim, gazetemize verdiği özel demeçte, Kıbrıs konusunda Klerides'in istifasmdan ve Denktas'm çekilmesinden sonra görüşmeler yolunun güçleştigini soylemiştir. Avrupa Konseyi Danışma Meclisi'nin çalıjmalanna katılmnk için Strasburg'da bulunan Waldheim, Kıbrıs görüşmelerine iliş. kin sorumuza verdiği eevapta, şöyle demiştir: «Son Viyana Röriişmelerindeıı bu yana durum yeniden çıkmaza girmiştir. Şimdi yeni müzakereeilerin tarRfların kabul edebilecegt yeni ve somut öneriler «Btirmolori g^rekecektir. Bugünkü tıkanıklık, ancak topraksal ve anayasal konularda getirilecek kesin vo belirli önerilerle giderilebllecektir. Taraflar Viyana'da temel konulardakl öneriler için hazır olduklarını söylemişlprdi. Bugtin ise yeniden sıkışmıştır.(Devamı Sa. 9. SU. 2 de) ocukluğumuzda «Mayıs ayı kiraz ayj cllye türküler süyler, ilkyazın o doyulmaz tadını olanca kaygı.iızlıgunızla çıkarmaya bakardık. Simdl cski günler artık vok gerilerde kaldı. Bugün «Mayıs ayı Buyram ayıdeıtıemiz Rcrekiyor. Gerçcklcıı koca yıiın lılç bir döneıninde çeşitll bayramların höylesine yoğun blçimde hir araya toplandığına tanık olaouyoruz. Biri gclenckscl, iltlsi ıılıısal, birt de «ınıfsal dört bayramı ark» arkaya kutlamak dıırurnundayız mayıs ayında. Bu yıl Türkçttler Bayramı» adiyle bir yenlsi daha eklenince mayıs hayramlarının sayısı bcşe yUkseldl. Hadl ötekilcrinl anladık. ama ne dcmektir Türkçülcr Bayramı? Anlamını bilmedigimiz bir ffünü kutlamamn anlamı olamayacağına fçöre şu Türkçüler Bayramım blraz kurcalamakta yarar göriiyoruz. îsçlsl kiiyliisü, kentlisl kasabahsı, zenginl yoksulu. saKCisı nolcusu. Ulkenılzde yasayan 40 milyoıı insan bcplmlz Türk değll miylz? Bunların tümünii bir yana Iterek sadece bir küçük bülümünü Türkçü saymanın tehllkelcrlne değlnmek istcriz. MHP Genel Başkanı AJpaslan TUrkeş'in sözlcrlnden dc anlaşılacagi üzere Türkçüler Bayramının knkeni 1914 mayısında Ismet Paşa'nın buyruğu lle TUrkçttlere (ırkçı okuyunuz) karşı girişllen tutuklama operasyonuna dayanmaktadır. O gUnlerde bir yandan mütteflkler, bir yandan Sovyetler Hltler komutasındakl Alman ordularuıı adamakıllı sıkıştınyor, tklnci Clhan Savaşının sonu (fözle görünürccslne ulııkta beliriyordu. Birçok kusurlarına rağmen son dercce tcmklnll bfr devlet adamı olan tsmet tniinii, dünya gerçeklcrlne ve Atatürk' tin Ulusal And (Millî Mlsak) Ilkeslne yüzde yüz aykırı bir politika güttüklcrlnl hlldlğimlz Turancıları etkisiz hale getlrmekle o günc dek savaş dışı kalmayı başarmüj yurdumuzu tehlikeli bir serüvenden korıımak İRtedi ve başardı. Şlmdi •ayın Türices mayıs 1944 operasyonıınıı TiirkçülüğUn (Turancılık okuyunuz) bir şahlanışı olarak nltelcrken 3.1 yıllık düştcn uyunıp, çağımız gerçeklerinl hiîln Küremrdlğlni ortayıı scrmektedir. 1944 mnyiKindan tam bir yıl sonra Hltler'ln düşü korkunç blçlmdn yıkılmış. Kanflann, HcKel'lerin, Flchte'lerln uygar ülkcsl faylstlerin doymak bllmcz hırsları yilzttnden lılç de layık olmadıgı blr cezaya çarptırılmış. parçalanmıştı. Raşkent Berlin'l ele geçiren Sovyet Kuvvetleri arasında Özbekler Kırgızlar vb. Türk aaıllı blrllklcr de vardı. Atatürk'ün ölümünden sonra Turancıları blr süre hoşgören, hattâ Nlhal Adsız'ın (Dalkavuklar Sofrası) başlıklı Atatiirk'U seviyenlzce taşladığı kltnbına ses çıkarmayan tsmet Paşa, egcr vaktinde toparlanıp da onları etklslz dunıma Ketlrmeseydl halimlz nice olıırdu? Belkl B1rlncl Cihan Savaşında seçlrdlgimiz acı deneyi blr daha yaşar, ters yandan savasa katılırdık. Ve belki de KÜzellm yurdumuz Turaneıların kiırtarmayı dii?ledlfel kırgızlar, <)zlelder ve ötekl Türk BSIIII Sovyet blrllklerl tarafmdan kurtanlmışl!) olurdu. 1820 yaşındakl delikanlılara »eslenerek onları Turan düşlerlyle blr süre kandırmak olasıdır. Ama bu ne (tençli&e. ne de ülkemizp hlzmet deglldlr. Mayıs 1944 operasyonunu, aradan 33 yıl Bpçtlkten sonra tcrs yüz ederek blr şahlaniRmı* Rİbl Köstprip, bayram llân edenlerln bu davranışı da aynca üzerlnde durulmaya dcğer blr olaydır. Ne Bayramı ? Ç duklannı belirterek, «Devlet yrtnetiminde nasyonalizme yönelmiş blr sosyalizm ile komünizme yönelmiş bir sosyalizme taraftar de ğiliz» demiştir. Korutürk, bu iki sisteme karşı olduklarını bildirmiş, bununla ilgili örnekler vererek, bugünkü hur demokratik parlamenter sistemi yerleştirmek gerektiğini savıınmuştur. Kara Kuvvetleri Komutanlıgına aUnan Orgeneral Namık Ke Danıştay kıyı yağmasını önleyen yönetmeliğe karşı yapılan îtirazları reddetti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıyı yağmacılagını önlemek U zere dtlzenlenen «tmar Kanunıınun ek 7 ve ek 8. maddelerine ilişkin yönetnıeliknln iptali ;çin Danıştay'da 30U kadar dava açıldıgı ögrenilmiştir. Darustay dava daireleri kurulunun Ismail Hakkı Ülgen Başkanlığın(/a yaptıgı toplantıda bu konudaki iptal istemlerinin geçersiz oldugu giirüşü benimsenerek, reddedilmiştir. 47 ilin belediye ve mücavir sa ha sınırları dışındakl alanları «bölg'e planlaması, sınat ve turis tik önemi nedeniyle ve ulaşım yolları ve bunların emniyeü veya civarının yerleşme nizamı ve deniz, göl ve nehir kıyılarında düzenli bir ynrleşmenın sağlanması» amacıyla düzenlenen yönetmelik kıyılarda yagmanın ön (Devamt Sa. 9, SU. 6 da) PARLAMENTER MAAŞ1N1 5200 LİRA DAHA ARTTIRAN YASA ÖNERİSİ MECLİS'TE ELE AL1NIYOR • YASA ÖNERiSiNDE PARLAMENTER! ERiN SERBEST MESLEKTE GEÇEN GÜNLERiNiN DE EMEKLİLİĞE SAYILMASINI VE TAVAN İÇİN ÖGRENiM DURUMU KOŞULUNUN KALDIRIlMASfNI SAGLAYAM HÜKÜMLER DE YER AUYOR ANKARA (Ctımhurlyrt BUronu) Parlamenter ödeneklerinı brüt 3600, yolluklannı da net 1800 li ra arttıracak olan bir yasa önerisi Meclis gündemine gelmişöneri yasalaşırsa Parlamenterler yaklaşık 5200 lira zam alacaklardır. önerlyl gönderen Karma Komisyon, ek bir rupor vererek, Temsilciler Meclisi Iiyeleri dahil İİT. 1S61 yılından bu yana yasama organı üycliftinrie bulunaıüarın serbest meslekte geçen sürelerinin de emekliliğe sayılmasını önermiştir. Parlamenter maaşlarını arttıran hüküm. yasa önerisine alışılmış kuralların dışında ancsk tü7,üğe uygun olarak girmiştir. Ünce Emekll Sandığı Yasasım degişrtren bir öneri Meclis'te benimsenmiş, Senato'ya gitml» ve degisikliğe ugramıştır. Ru değisiklikle Meclis'e dönmüjtür. Meclis eski metinde ısrar edince, Karma Komisyon kurulmustur. Konuyu inceleyen Karma Komisyon, üçüncü bir metin hazırlamıştır. Bu metne Parlamenter maaşlarını arttıran bir hüküm eklenmistir. Bu öneri bastırılarak dajıtılmıs, ancak Senato Başkan Vekilt Macit Zeren (AF) ü* Yiftit Köker'ın (AP) çabnlnrıylfi komisynniın habert olmndan bu kez Parlamenterlere emeklilıklerinde yeni ayrıcalıklar tanıyan bir fıkra daha eklenmistir. Bu konuda aynca ek bir rapor verilmiştir. Bu hükUm, 1961 yılından bu yana Temsilciler Meclisi Iiyeleri dahil Parlamenterlerin emekliliklerinin intlbakında serbest meslekte, BafiKur'da, ya da (Devamı Sa. 9, Sü. 8 dc) Kasımpaşa'da ölü olarak bulunan ve siyasal bir cinayete kurban gittiği belirtilen işçinin cenazesi törenle köyüne gönderildi M OLAYLA İLGili BİR AÇIK MEKTUP YAYINIAYAN (HP MiLLETVEKiLl DIKMEN, DEMIREL'E «KAN KOKUSUNDAN VE VATANDAŞ ViCDANLARINDAN IAJAN fERYAILARDAN HUZURSUZ 60RUNMUYORSUNUZ. DEDİ. olan lsçl Mehmet Kocadağ'ın Rilesinin Varto'da bulundugu ve iki çocuk babası olduftu öğrenll miştir. Hunharca öldürillen işçinin cenazesini almak için gelen (Devamı Sa. 9, Stt. 4 de) Rumlarm, AETKıbrıs Ortakiık Konseyi toplantısında sonuç alamadıkları belırtıliyor BRt'KSEL AET Kıbns Ortaklık Konseyi dün saat 15'de Makarios'un Dışişleri Bakanı J. Hristofides'in başkanlığmda toplanmıştır. Rumlarm, kendi lddialarına rağmen istedikleri sonucu alamadıkları belirtilmektedir. Toplantıya, Kıbrıs'lı Rumlarm tek taraflı olarak katılması, AET üyeleri arasında hoş karşılanmamış ve dokuzlar, Rum Bakanlara, «Kıbns sorununun taraflararasmda yapıcı bir şekilde ele alı narak bir çözüme kavuşturulması nı» tavsiye etmişlerdlr. Makarios'un Dışişleri Bakanı Hristofides toplantıdan sonra yaptığı basm toplantısında. «görüşmelerln çok olumlu geçtiğlni» iddia etmişse de Konseye, Pederal Almanya adına katılan Devlet Bakanı Wischnewskt, gazetecilere, «Kıbrıs'lı Rumlar bugünkU toplantıdan herhalde büyük hayal kırıklıgı ile aynlıyorlar. Konsey Başkanı Gastonthorn'un da ifade (Devamı Sa. 9, SU. 3 de) Memurların MEYAK kesintileri matrahtan düşülmediği için 1,2 milyar fazla vergi ödedikleri öne sürüldü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 1970 mart 1976 nisan tarihleri arasında MEYAK kesinttlerinin gelir vergisi matrahından düşülmesi sonucu yaklaşık dokuzyüz bin memurdan toplam 1 milyar 200 milyon lira fazla vergi alındığı saptanmışUr. 1976 nisan itibariyle MEYAK kesintilerinin aylık tutarı 87.2 milyon ve fazla alınmakta olan vergilerin aylık (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) (Cumhuriyet Haber Merkezi) Kasımpaşa'da ölü olarak buluntıı işçi Mchmet Kocadağ'ın cenazesi dün Varto'dan gelen yakınlan, İşçi arkadaşları ve bir gnıp öğrenci tarafından Adli Tıp dan alınmış toplu halde Sirkeci'ye yapılnn yürüyüşten sonra Varto'ya gönderılmlştir. 1 Mayıs mitinglnden sonra gece Kasımpaşa'da boynu kesilmiş ve vUcuduna bıcaklar saplanmıç cesetinin bıılundugu işçi Mehmet Kocadağ'ın memleketi olan Varto'dan tstanbul'a ekmek parasını temin için geldigl belirtilınişlir. îst.anbul'da tızun bir sUred!r çeşltli iş yerlerinde çalışmıs GÖZLEM UGUR MUMCU Ölüleri Anarken.. Slyasi blr cinayete kurban gitMgi belirtUen tşçl Mehmet Kocadaf'ın cenaze töreninden bir an.. Başkent Notları Davayı kim kazandı kim yitirdi ? Fikret OTYAM ANKARA Hava Kuvvetleri eski Kümulanı Sayın Emekll Orgeneral Emin Alpkaya'nın dava sonunda aklanmasına sevinenlerln başında sayıyorum kendimi. Kendisiyle konuşup, elindeki bel geleri gördükten sonra. böyle bir aklanma sonucunun alınaoağını kestirmok i^ın hukukçu olmaya gerek de yoktu. (Devamı Sa. 9. SU. 7 de) Türkiye Barolar Birliği'nin kararı OLA ARDINDAK1 GERÇEK Istanbul ve İzmir'de çeşitli yerlere patlayıcı maddeler atıldı Istanbul'da dün gece çeşitli yerlerde patlamalar meydana gel miştir. Patlamalarda can kaybı ve yaralanma olmamış ancak hasar meydana gelmiştir. Patlamalarla İlgili olarak gözaltına alınan olmadığı öğrenllmiştir. Istanbul'daki patlamaların ilki. saat 21.45 sıralarmda Aksa ray Yusufpaşa'daki Tofaş Satış Mağazasımn önünde olmuştur. Şiddetli patlama sonucu mağaza nın vitrin camları ve üstünde bu lunan apartmanın ilk katlarınm camları kırılmış, yöre sakinleri korkuyla dışarıya fırlamışlardır. Polis, patlayıct maddenin dinamit veya tahrip kalıbı olabile ceğinl söylemlştir. Görgü tanık larının Ifadesine göre, patlayıcı maddeyl atanlar. olay yerinden (Devamı Sa. 9. SU. 3 de) D B in tik krntlcrin kuytu köşeleriııde veya kalabaük caddclerlnde siyasal clnayetler Işlenlynr; Istanbul veya İskenderıın'da oldugu glbl yüzblnlerl aşan İşçi veya halk kalahalıçı bu cinayetleri kınıyor, Ceplıe Hükünıetlnl eleştiriyor. Topluın hayatımızın büyük sehirlcre yansıvan vanı hndıır. Rıı araria İzmir'de tnplanan rürkiyp Barolar Blrllğl olağanUstü Uenel Kurulu da «Anayasayı ve kanunları ihlâl mahiyetindeki ezivet, lskence ve cina yet. olaylarını incelemek Uzere bir araştırma ve gözlem heyeti» kurmak ve «Hukümetin ve onu oluşturan siyasal iktidann yurt^ ta can güvenliğinin, yani adaletin ortadan kalkmış olmasının baş sorumlusu oldugu ve bu haliyle Anayasayı ihlftl etmekte bulunduğıınu llftn etmek» karanna yönellyor. Devlet hayatında bazı kurallar 1976 TUrkiyesinde kökünden unutulmuşa benzemektedlr. Parlamanter rejlmlerde hükUmet Rorumluluru dtve bir kavranı varrtır. Bir iilkrde rknnnmlk durum bozuksa, pahalılık alınış yüriunüsse: hükümet sorıımludur. Blr ulkcde eiivenllk vc esenllk kalmanıışsa; lııı.şUusıi7. yine hüIdimet sorumludur. Bu mantıBin tersine üüşmck, rejinıl rayından ve düzcnl vlvlsimlen < • ,! • karır. Piyasada riyatlar yüksrllrkeıı bir hükümrtin başı bu (rldişten ötürü ülkcnin mııhaleretlnl sorumlu tııtup «pahalılıfe) yaratan ıtıııhalcfeltfr» dlyebilir mi? •** (Devamı Sa. 9. SU. 6 da) eniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüsevln tnan'ın, Idam edlllslerlnln yıldönüınüncle bazı olaylar (îkacağı söylenlyor. Ankara Kınnlyet MUdürlUgü, bu nedoııle. 5 ve 6 mayıs günlerl, Ankarada olaganUstü önlemlere basvurnıak. ladır. ÖlUleri anmak herkesln yasal hakkıdır. Cephe ortaklığı öldUrUlen gençlerin törenle gömülmelerlne bile izin vermeınektedfr. Genç ölüler, kanlı kefenlerlne sarılarak, gece yarılan, gizll glzll (fömülmpktedlr. OldUrUIen çocukların ana ve babaları, evlâtlarına karşı son dinsel KÖrevlerinl bile ycrlne getiremenıektedirler. Ccphe partlleri, devrimci gençlerln sadece dlrilerüie detil, ölulerlne bile dUsman olnıuşlardır... Denlz Gezrniş, Yusuf Arslan vc Hiiseyln tnan blr mayıs nabahı, ellerine ve ayaklanna pranga takılarak, Mamak Askrrl Cezaevi'nden alınıp, Ankara Cezaeviııc cotürüldü. Üç ılelikanlı burada blrer blrer Ipe çrkildl. Sonradan üv geııcln körpe gövdesi, karşıyaka mezarliKinda ciılice topraga verlldl. Bu üç (encin mezar taşında sadece doğuın tarlhleri yazılıdır. Mezar taçılarına ölüm tarihleıi yazılmamıstır, bu üç devrimci gencin. . Ankara Emııfyet IMUdlirlUgü. bu olayın vıldönUmUnde olaylar çıkacağını düsünerek. olaganUstO önlemlere basvurmuştur. Hlç şUphesiz bu emnlyet kuvvetlerinin eörevldlr. Bu rada kınanacak ve elestlrllecek bir konu yoktıır. Emnlyet kuvvetlrri. anma threnlerinln. vasalara uygun biçlmde yapılmasını saglama zorunıladır. Bu, eüç bir gorevdlr. Çünkü, duveuHallıfeın dnruk nnktasına ıılaştığı bövle bir tiirende, blr vanlıs adım. blr yanlıs emir, birçok olayın cıkmattına ve Ankara sokaklarının kanla boyanmasına yolaçabUir. Karsı tüçler de bunu bekllyor... Sa. 9. SU. 7 de) JSADİR NADİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle