25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHURİYET 5 Mayis 1976 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET 5.5.1937 BİR GAZETENIN KÜSTAHUĞI HALEP, 4. (ÖZEL) Buradh yayınlanmakta olan ve vatanı dlje tanman bır toplulugun orga nı olan Elllva gaze'esi, Kıııfchan Kaymak.ımı Süreyya nın azledılmesı olayını konu pden bır yazıda şovle demektedır •Daha atılatak bır çok Hirk memıırları var Hükümet gözüntl açmalı gazabını bunların Uzerln den eksık etmemeli ve bunları temizlemelidir» Bu yazı, bütün Türk çevrelerln de büvük bir etki yapmıstır. Antakya'da Suriye Bankası, vadesl gelen borçların defaten ödenmesınl istemiştir Bu karar, tüccar lan telaşa dUşürmUştür Iki aydanberi kapalı bıılunan Elahall gazetesl. yeniden yavınlan maya başlamıştır Gazetedekl bır vazı, 1 K sayısında Suriye he^etı1 nin Parls dönüşUnde Meclls te verdigı temınata ragmen Cenevre anlaşmasının sancağa tam bir iç egcmenllk verdiğinl kaydettık ten sonra, sftyle son bulmaktadır • \rı hakikat şu merkp7dedir ki Cenevre komıtesl konuşmaları idıda edildiğı gibi bir revızvon niteligındP dcğlldır Konu, anlnşmanın ruhuna uvgun bir anavisa tanzimidir Fransa, Mil letler Cemıvetı noe tasdık edllen projpyı Suriye namına kullanmıştır Heyetin Paris seyahn't, bu olupbıttıyl kabulden ibaret kalmıştır • harıcıye Ve7irl Sadullah Cabin Oııma namajrını Halep'te BUyük Cami'de kıldıktan sonra hal ka hitabcn konuşmuş, sabır tavsıye etmıştır • Aianslar eski lngiliz Kra 1ı Vındsor DUkll Edvard'ın, bu hafta lçlnde Madam Slmion ile evleneceğint haber vor mektedlrler • BUyUk edip ve romanrı Ha ht Ztya Uşaklıgirin, Emlnttnu Kalkeu'nde «iBnatının 55'ncı Mlı kutlanmıştır Orhan Keman anma toplantısı yapılıyor ÜnlU yazarımız Orhan Kemal ölUmUnün ( jnldönümü olan 2 Haziran 1976 günü Bırhk Sahnesı'nde yapılacak bir törenle anılacak Sanatçı adına her yıl verilen odülü kazanan romanrıya bu törenle blr plaket verllecek ve kutlama gecesı çeşitli sanatçılarm katılmasıyla oluşacak Hilmi Yavuz'un yöneteceği geceye Beledıye Başkanı Ahmet Isvan da çagırıldı Çünktl Beledlye'nln kararıyla Clbali'dekl bir sokağa Orhan Kemal'in adı verilrnıçti Ayrıca Çetın Altan, Abmet Mekin Mehmet Kemal. Rauf Mııtlımym konuşmacı olarak katılacağı geceye Bulgar Yazarlar Birliğı nden bir vazar ve Orhan Kemal'in senaryolastınlan eserlerınde en çok oynayan Türk sinemasının kadın artistlerinden bin de konuk olarak katılacak. Bu yılki Orhan Kemal Armaganı'm kazanan yazara ftfhUU, sanatçınm aılesi taraiından verilecek (ASA) DGSA Geleneksel Kültür Haftası başladı Devlet Güzel Sanatlar Akad»mısı nın düzenledıği «Geleneksel Kültür Haftası» dıin başlamıstır 14 mayısa kadar sürecek olan hafta boyunca çeşıtli yarışmalara. gosterilere ve açık oturumlara yer veriUyor BugUnkU projf ramda 18 30'da Ugurtan Akselin vereceği oda mtlziği konsert bulunmaktadır Yarın saat 16 00'da Timur Selçuk'un Kiınacagı mUzik 11 soyleşı yapılacaktır 7 mayıs cuma glinU 1leri Türk Musikt Ce mıyeti'nın konseri, 12 mayıs çar şamba günü de Vajda'nın blr Clmi sunulacak BULMACA SOLDAN SAf.A1 1910 yılında îtalya'da dogan, geçmiş, şımdiki ve gelecek zamanlarla ılgılı duyumlan a> nı 7amanda postpren sanat çığı rı 2 Sonuna sessİT bir harf getirildığınde bır şeyin akmasma yaravan üst yanı açık boru ~ Barındırma 3 Kazıklıhumma 4 Tersı alt, alttakl anlamında bir söz Tersi bır gıda madde sı 5 Tersı yemek yeme gereksınımi duyan Tersı otlak 6 Demirin simgesi Birkaç kişinin oturabıleceğı genışlıkte knl tuk 7 Tersı bır hayvan sesl Birlık, blrleşmış olma hall 8 Tersl betim, betimleme Bır sıfat ekı 9 Bır nota Yas YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Işıkküre 2 Pay Buy Mısırlı devrJmci şarkıcı Şeyh İmam tutuklandı Geçtığımiz hafta içinde Parls'e konserler vermek Uzere gelmesi beklenen Mısırlı devrimcl şarkıcı Şeyh İmam ve ozan Houad Negm'in Kahire'yt terkederken tutuklandıkları bildirilmiştır Edınilen bilgilere göre Kanlre Kavaalanında sosyalist olarak tanman ve Pans'e hareket etmek Uzere orada bulunan Seyh tmam ve Fouad Negm'i tutuklayan polisler dıs ülkelere gitmeye izin olmadığuıı bildırmislerdir Organizatörlere göre iki sanatçının da dısanya çıkması içln gereklı lzinleri, pasaportları ve Fransa lçin vizeleri alınmış ve resmı olarak yurt dışına çıkmalarım engelleyen hiçbir suçlan bulunmarnaktadır Mısır'da büyilk yankı yapan olay ile ilglll olarak çeşttli ilerld kuruluslar yayınladıkları bıldirllerde «belkı onların yurt dışına çıkmalannı engelleyen hıçbir resmî olay joktur ancak politik Arap şarkılannın yabancı Ulkelerde tanıtılması devrimci sanat çılan dışarıya çıkarmayanlann işine gelmez demişlerdır. Mısırda konu ile llglli protettolar »Urmektedır (ASA) 1 23456789 kan yarımadaaında bir başkent 7 Tersi bir müzik aletl Tersi yorulunca vücuttan sızan sıvı 8 Tersı yerlı malımınn simgeM Adamakıllı hırpala anlamında bfr söz 9 Sınavdan geçırme Î7 Dostlar Tiyatrosu îzmir'de Dostlar Tiyatrosu bu yılki turnesıne îzmlr'den başlamıştır Mayıs ayı boyunca İzmir'de seyirel karşısına çıkacak toplulugun sunacagı oyunlar arasında Azızname, Or tak, SabotaJ Oyunu bulunmaktadır Topluluk ayrıca, Ze liha Berksoy'un da konuk sanatçı olarak katıldığı «Ezen ler Ezilenler Baskaldıranlar» adlı mlizikli gösterıyl, Na zun Hikmet'in siirlerinden oluşan «Kerem Gıbınyl serRİ leyecek Dostlar Tiyatrosu'nun progTammda Izmir'den sonra uzun bır Anadolu turnesi yer almaktadır Fotoğ rafta, toplulugun İzmir'de eunacagı «Ortak» oyunundan btr sahne görülüyor. KültUr haftasında yer alan açık: otıırumlar müzık, sinema ve ede biyat alanlannda, sırasıyln. «Turk hafif müzıgı» «Kltle iletişim aracı olarak sinema» v© «12 Martm odebıyata yansıması» konulanm kapsamaktadır. DUzenlenen yarışmalar ise çtı dallarda ve konularda yanımır tadır «Emperyalizın ve laşizan» (afış), «Eeklamlar, afışler, duvar yazıları ve üısan» (fotogral), «Emperyalizm ve faşizm» (karikatur) ruk 3 Lâboratuvar maşası Baglaç 4 Bir çprçevo içlns gpçinlmiş tellere geçırilmlş boncuklann oynatılması volu ile hesap yapmayı sağlayan aygıt 5 Tırpana balıfcı Tersi an lam 6 Bir lakap Tersl Bal 1 Embnyon 2 vA Ara mak 3 Ramses Va 4 otraV Ati * amaL 6 llfthi> yat 7 Yavan 8 Uran Ca ba • Matematik » YUKARIDAN AŞAGIYA1 Evropiyum 2 maaT larA 3 Mr avaT 4 Rusathane 5 ireV In 6 Yas Ay Ca 7 Om amaraT 8 navtaT Bi 9 Kaıl saK DÜNKÜ BLLMACANIN ÇOZÜMÜ: SOLDAN SAGA: SINEMALAR Kirli EHer 2 Kız Tuzagı R. T. RUYA (44 51 57) 1 Bu Baba ANKARA (64 16 U) 1 Süt Başka Baba 2 Sokak Kadını Kardeşler K Sunal 2 Esmer A Oka\ Tılkı P Grıar ÖZLEM (66 60 83) 1 Kuçıık AS (47 63 15) UnutuLmavan Ha Bey A özhan 2 Bıarim Aıle tıralar F Tavlor R 1 T Akan R ATLAS (44 08 35) Dunyada BenSES (45 24 U ) Kurtaj R T. den Buyük Yok B. Lee R T. SINEPOP (44 24 22) Camm BeEMEK (44 84 39) Kopek Balınım E Fenech R. T ğı R 1 SİTE (47 69 47) 1 Pans'ta FİTAŞ (49 01 « ) Can Dıişmara Son Tango M. Brando 2 Ma R Danton R 1 ceralar Kralı L Van Leef İNCİ (40 45 95) Sınıfta Şenhk ŞAN (40 67 92) Bmm Aıle M N. Na?ır özkul T Akan KERVAN (48 59 54) 1 Nıye YENİ MELEK (44 42 J9) 1 Nıyet Nıvc Kıimet Z Alasya Zombı 2 Hpp Bakıre ım Kala2 Ikı Kızgın Adam K. fna caksın R. T nır R YUMURCAK (61 01 91) 1 BıKENT (47 77 42) Toy Delıkan nm Aıle T. Akan 2 Bahh Kalı G Gemma R t ralı Yarım N Sesıguzel R KONAK (48 26 06) Gençlık ArAKSARAY: «uları O Pıccolo R 1 LALE (44 35 95) Sınıfta Şenbk BULVAR (21 35 78) 1 Arka N. Nazır R. das Y. Guney 2 Bmm Aıle LUKS (44 03 80) I Hasan Al T Akan R maz Rnsan Alır F. Cansel 2 HAKAN (23 '2 33) Bmm Aile Çıkolata Tarlası T Toksoz T Akan M özkul MISTIK (46 15 14) 1 Masıım İPEK (22 25 13) 1 Cemıl C BEYOGLU: Arkın 2 El Kapısı H Koçyıltıt R KRİSTAL (21 57 66) 1 Park CınayeU 2 Canlı Hedpf Y Guney R MURAT (24 05 56) 1 Ne Urn duk Ne Bulduk G Bubıkoglu 2 ?.ara Murat C. Arkm R. RENK (21 15 25) 1 Cemil C Arkın 2 El Kapısı H. Koçyıgıt R. ŞAFAK (22 25 13) 1 Zombı 2 Rıo'da Ask R T YILDIZ (21 11 37) 1 A;k Dolttoru 2 Eâlencelı Günler R T. «Yaşadığımız Dünya» konulu fotoğraf yarışmasına katılan yapıtlar Sinematek'te sergileniyor Robert Kolej Fotoğrafçıhk Kulübünün düzenledigl «Yasadığım a Dünya» konulu 1 TUrkıye Ltselerarası Sanat Fotoğraflan Yansması'na katılan tUm yapıtlar Istanbul Sınematek Derneği'nde sergileniyor GUltekln Çlzgen, MUbeccol Kolman, Onat Kutlar ve Yılmaz Ka lni'nin katılmasıyla olusturulan seçmenler kunılu bilındlgl gibı şöyle değerlendirme yapmıştı 1 Ödül, Ragıp Erdem 2 ödül Ali Hikmet Varlık 3. ö dül SUheyl Odenyas Sinematek Dernegi'nde bir kokteyl ile açılan sergı 19 mayıs ak samına kadar sanatseverler tara ıından izlenebilecektlr (ASA) TÜKKtYE YAZARLAR SENDİKASI, ÜÇÜNCÜKURULUŞ Y1LDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR Seslnt her geçen gun kamuoyu na biraz daha duyuran, varlığını giiçlendiren TUrkiye Yazarlar Sendikası. 7 mayıs cuma geceM Spor ve Sergi Sarayı'nda UçüncU kurulus jıldönümünü kutlayacak tır «Üye sayısının on katı yankı uyandırabilcn, Uyeleri bu kadar az oldugu halde bu kadar çok ık tidarın hışmına uğramış ve cezaevlerınde yatmış olan başka blr sendika yoktur. diyen Genel Bas kan Azız Nesin, yıldönümlerinl kutlama gecesl hakkmda şu bilgi yl verdi .Kutlama gecemlze ülke lçlnden ve dışından blrçok sanatçı ve topluluk kfltılıyor Sendikamız Uyesl sairlerden Arlf Damar, Can YUcel, Ülkü Tamer ve Ataol Beh ramoğlu çllrlerini okuyacak. tanınmıs romancı ve yazarlarımızla canlı röportajlar yapılacak. Ses sanatçılarından Zelıha Berk soy Timur Selçuk ve lhsanl ka tılacaktır Ayrıca Bulgaristan'dan bir sarkı ve mUzik toplulugu gelıyor Bir de gelmeyi kabul eden Azeri sanatçı var. Tar adlı s» Eijla çalıp soyledığl Behrengi için ağıtıyla ÜnlU. Nâzım Hlkmet'in kendi sesınden şiırlerl de sunulaoak Boğazıçl Üniversitesi ekibı folklor gosterisi sergileyecek Gene bu ünlversıtenin okuma tiyatrosu Sabahattin Ali"nln bir hlkâyesıni oyunlaştırıyor Bırlik Sahnpsi sanatçıları da «Katll leri Tanıyor musunuz''. şiir gösterislnden bır bölüm sunacaklar. Sunuculuğunu MUJdat Gezen'in yapacnftı bir de piyango dUzenienen gece başlamadan once bütün Uye yazarlar kıtaplarını lmzalaya caklar Amaçlarının sendlkanm hem kuruluşunu kutlamak, hem de onu biraz daha guçlendirmek için gelir sağlamak oldugunu söyleyen Azız Nesın, sendikaya öncelikle bağımsız bir bina edin mekte büyük yararı olacak, gece ye tüm yazarları ve sanatsever halkı çağırdıklarını, desteklerine gereksınmeleri oldugunu belirti yor. KADIKOY: AS (36 00 50) Mağdelena R T. KAFKAS (37 43 68) ScvRilı Halam M Zeren A Arman R. KENT (36 96 12) Dobermanlann Donüşü R T OCAK (36 37 71) Sınıfta ŞenUk N. Nazır R REKS (36 01 12) Bızun Aıle özkul T Akan R SUREYYA (36 06 82) Merhaba Bpbeğım F. Duru R. I. KANLI BAYRAMLAR.. AH F.YT.EDtGtM SERV • HIRAMANIN IÇtNDİR Dıvan edebiyatı, içinde HIRAMAN lafı geçen dlzelerle dolu «Hıraman» demek «YÜRÜYEN» demektlr. Yani yukardakl dize dıyor ki «Benim ah, vah edip inlememin nedeni servt boylumun yürUyüçUndendır » GUncel bir önem taşımaktadır bu dize. DUşünen kalalonn, hakkını arayan ellerın, ayaklann yUrUyüsü hep başımızdakıleri AH VAH dedirtmis ve onlara «Yttriımekle sokaklar aşınmaz» lafuıı ettirmiştir DOÛUYOR ÖMRÜME BİR YİRMİSEKİZ YAŞ GÜNE!?t NE ZAMAN GENÇLİGİNİ YOLDA HIRAMAN GÖRSEM Fabrikada sokakta Alnı açık dnranlann yanınd* Dev glbl dojruldular 7,nter yakında Bilek var, vunifmaya. Dr. thsan ÜNLÜER TIYATROLAR ALİ POYRAZOÖLU TİYATROSU (49 56 S2) : cDeliler Bosandı» Pazartesı. talı hanç ber gdn 21.30, cumartesl, pazar 15 30. BAKIRKÖY SANAT TİYATROSU cTele Çorba> Pazartesi hariç her akşam 21.30. pazar 18.30. cS Memış Ne Oemış» Çarçamba, cumarte^ı pazar 14 30 BİRLİK SAHNESİ (tt 53 4«) t cSezuan'ın tyi tnvınu Çargamba, perşembe. Cuma Oımartesi 21 15. Cuma cumartesi pazar 1815. Pazar 1515 «KatiUeri Tanıyor musunuzv> Carsamba 15.15. ÇEVRE TİYATROSU (20 51 78) t cPamuk EUer Cebe» Pazartesi hanç her gun 21 30. cumartesi, pazar 15 00 DEVEKUŞU KAB. TİYATROSU (44 46 75) : «Haneler» Perşembe harıc her fiun 21 3U. carsamba. cumartesi. pazar 18 30. DOSTLAR TİYATROSU (47 04 08) «SabotaJ Oyunu> Pozar, carşamba 18 45. perşembe, cuma 21.30, cOrtak> Pazar 15 30, cuma 18 45. cumartesl 21 30, «Ezen>«r Eolenler«Çarsamba 15.30, •Keram Gibı» Cumartesl 15.30. cAlpagut Olayı» Curaartesi 18 45 GONUL ULKU GAZANFER OZCAN TİYATROSU (46 80 91) : cKızlara Göz Kulak ()l> Pazartesi harıc her gun 21.30. cumartesl. pazar 16 00. IST. YENİ SAHNE (44 25 26) : «Nasıl Mılyoner Olunur> Pazartesl hariç her gun 21 00. carşamba. cumartesl 18 00. pazar 15 00 KA O I K ö Y İL TİYATROSU (M. HEPGÜLER A. ACAN) : «Gümrukteki Koca» Pazartesi hariç ber gün 21.30. Cumartesi. Pazar 18.00 NEJAT UYGUR TİYATROSU (72 41 12) : cTırrt Komser Ttılumba, Pudra, Ç1U1 ve Seklz Sevllea Dizi» Pazartesi banc ber gün 21.30. Pazar 18 30 • 21.J0. N İ S A SEREZLİTOLGA AŞKINER T l /ATROSU (47 18 S6) ÇEHIR TtYATROLARI: FATİH (26 53 80): «Tatar Ramazar» Pazartesi. salı harıc her gece 21 00 Cumartpsı. pazar 15 30 <!ki Kova Su> Carvımba 14 30 • Pazar 11 00 HARBİYE (40 77 20): cBealeme> Pazartesi sab bartg ner gün 21.00. Cumartesl, pazar 15J0 USKÜDAR (33 03 97) <Cellad> Pazartrsı «;alı hanç her gun 21 00 Cumarteiı, pazar 15 30 KADIKÖY (36 31 21): cölen Hangısi> Pazartesi. salı hanç her gun 21 00. Cumartesl, pazar 15 30. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HALK TİYATRO8U (BAYRAMPAŞA'DA Tel: 76 02 66) Pansiyon Huzur, Çarşamba, Perşembe, Cuma: 2100, Cumartesi, 15 30 21 00, Göl Insanları, Pazar 21 00 GÜLTEPE: «Yaban ördegi. Pazartesi. salı hariç her gun 21.00 Cumartesl, pazar 15 30. DEVLET TİYATROSU (44 31 91) <John Gabrıel Borkman» Salı 20 30 Çaışambn 15 00 «Tarla Kuşuvdu Julıet» Perşembe. Cuma. cumartesl 20 30 Curaartesi, pazar 15 00 Istanbul Devlet Konservatuan'nın kuruluşu kutlanıyor Istanbul Devlet Konservatuan'nın kuruluşun beşincı yıldönUmU, 9 mayıs pazar günü kutlanacaktır Konservatuar yöneticılerının öğretım Uyelerinin, öğrencl velilerinln, sanat çevrelerinin ve sanatseverlerın katılacağı ve f mayıs aksamı Nisantaşı'nda «RuJ E Nuar» kulübünde venlecek akşam yemeğinde, Konservatuarın olumlu çalışmaları belirtilecek ve çeşitli gdsteriler yapılacaktır Bilindıği gibl, yatan zaınanlara kadar kentimızde evrensel çokseslı mUzik eğltlml, sadece Istanbul Belediye Konservatuan'nda yapılmakta idi 1971 yılında Istanbul Devlet Konservatuan'nın da açılmasıyle, kentimız gereksinlm duyduğu yeni bır ofcretıme kavuşmuştur. Soluk var, harrannıaya <ı(iç var, knrıııunaya Zafer yakında.. Yürümenm ruhsal anlamı da var. Insan vtlcudunun aynlmu blr nıtelifti biliyoruz kı RITİM dır Insan yaşamııun en önemll fonksıyonu olan kalp atımı insan vücudundakl rıtmin baş kaynağı. Solumamız ve eşit adımlarla yurümemiz hep eşit aralıklı zaman temposuyle yanı RİTİM'le oluyor Kalbimlzin atımı, solunumumu7un temposu hep sert adımlanmız da yansımaktadır yürürken «Dag bn^ını duman mı almıs?» Hemen • YÜRÜYiHM ARKADAŞLAR» dcr yürürüz marş marş.. Kransız devrıminin tirüntl olan Marseyyea marşı da MARŞON1. MARŞON'. dıyp başlıyor «Arap atlar yakın eder ırağı Yuce dagdan asan yollar bizimdır» der yola düşerız. «Yürümekle yollar aşınmaz» diyenleriD kafalarını aşındırırız ayak seslerımızle. TelRrafın t*Ilerini arşınlamalı Yar üstttne yar sevent kursunUunab. Blllyorum kotay dcğit yaçamak Cıönill verip lürlai söylemck yar flstüne Amma tşte blr ölünün yatağı sıcak Klrınln saatl işliyor kolunda. 1 MAYIS bayrammda EMEKÇİLER yürüdU dalga dalga Taksim alanı katıksız, salt sııufının bilincine varmış HOMOJEN bir kitlenin ayak sesleri ile çınladı Mikrofonlann elektrikleri kesilmedi o gün Çünkü kalabalığın içinde ELEKTRİK İŞÇÎLERİ vardı, traflk aksamadı, çünkü şoförler o kalabalıktandı. Mitingln bayrak ve sloganları pınl pırıldı Bezleri dokuyan, kumaşı boyayan, yazıları yazan o işçilerin elleriydi. Miting ve yUrUyUş arunda hiç bir çakal ve kurt lnınden çıkıp kahpece kursun sıkmadı kalabalıga.. Çünkü onlar gUçlüydüler, hiç kimse onları kuıamadı, çünkü onlar HAKLIYDILAR Herkes onlan alkışladı, çUnku onlar BÎLtNÇLÎYDtLER.. Yerii kapılı TEB kenttnl knran kim? Kltaplar krallann adını yazar >oksa kayaları taşıyan krallar mı° Bir de BABİL varmış boyuna yıkılan, Kim yapmıs BABİL'İ her seferinde? Yapı işçilerl hangi evlnde oturmuslar Altınlar İçinde yüzen LİMA'nın? Ne oldular dersln duvarcılar ÇtN SEDDt hitlnce? SEZAK klmlerl yendl de kazandı bu zaferlerl? Hindlstanı nasıl aldıydı tüysüz İskcnder? Tek başına mı aldıydı orayı? BRECHT Bilinçlenpn ınsan, emeğinin hakkını yiyene karşı İT SEN, GİTSEN Sendikaları ile karşı ^ıkıyordu SUS DER, PISSDER, PUSDER'lere karşı TÖÖBDER, HÖÖT DER'ler karşı çıkıyordu. Patronların «çok kar» ısteğl, emekçinin «HAK ısteği» ile çatışmaktaydı Çalışanın, çalışmayana; çalışmayanın, çalışana ddnUşmesiyle aonuçlanabilirdı bu ış. Kı, bu da eşıtleıımeyp varabilirdi Sosyal ozgurlük, ekonomik ozgürlüğe dayanıp kalıyordu. MAL halıne sokulan ınsan MALIN GÖZÜ oluyordu Hakkım almak için ne kurşun, ne cop dinlemlyordu Taksım meydanında söylenen ozgürlük türküleri emeğın kölelikten kurtulup ozgür olmasıuı dile getırmekteydi Senln ustuncdir Ne varsu yalnızlık, faklrlik namına Sevnıek vaşaınak askina Nasırlı elden, sarı yüzden yans Yanl ne varsa yorgun, faklr halkın adına Senln uslunedtr.. «Yavru Kuglar» Çarjamba 15 30. cuma 21 »U. cumartesi 15 30 21 30. pazar 18 30. 21 30. cCanıko» Perşembe 18 30. 21.30. HALK SAHNESİ OYUNCULARI (21 56 81): ctstasyot» Çarşamba 15 00 cPrometo Carsam ba, perşembe. cuma. cumartesi 21.30. Pazar 15 00 «Carrar Ana nın Sllânları> Pazar 21 M). TEVI'İK GELENBE TİYATROSU (36 08 21) : «Dokunma Bana> Pnzartesi hnriç. her aksam 21 30, carsamba 15 30, cumartesi. pazar 18 30. «Mattei olayı» Fransız Kültür Merkezi'nde gösterilecek ANKARA. (Cumhuriyet Btirosa) muslararası &uıema Haftası nedeni ile Fransız KUltür Merkezinde «Mattei Olayı» adlı film gösterilecektir Ydnetmen Fran cesco Rosı'nın bu renklı yapımının yann gösterileceği ögrenümiştir Uluslararası büyuk petrol şir ketlerl tekelıne karşı savaşan Enrico Mattei'nin yaşamını konu alan lilmde Gıan Marıa Volont* rol almaktadır öte yandan bu filmden bnce «Bir lyiden Dıgerine» beşlıkh fılmin costerisı de aynı gece yer alacaktır. ECZANELER BAKIRKÖYGUvenç, Murat (Yeş Koy), Ypni (Kaııarya), KU çükçekmece, Gültepe, Tekın (E senler), Yenıosmanıye, Başaran (Şirlnevler), Haznedar BESİKTA1?. Ypniyıldız, Valideçeşme. Çmar (Ortaköy), İnsel (Ortakoy) Ayla (Levent) nEYKOZ Olgun BEYOĞLU. Beyoglu, Kember. Gümtlşsuyu EMtNÖNti Turkıve Kanaat (Beyazıt), Bulvar (Aksaray). EYÜP. Eytıpsultan, Sağmalcılar Mehtap (Bayrampaşat Yeni (Ramı), Sebat (Alibeyköy). FATtH. Saraçhane, GUnıüş Ol cay, Vatan (Tnşkasap), Kanaat (Şehremıni). Ugur (K Mu Pa ). Balat Merke7 G O. PAŞA: Hakan, Sağlık (Kuç Koy) KADIKÖY: Büyük, Kerim, Set, Yavıızer (Göztepe), Cumhuriyet (Kantarrı) TUlay (F Yolu) KARAKÖY. Itımat. KASIMPASA: Halk, Ruhan (Hasköy) SARIYER: Btiyükdere, Çelikbaş (Yenıköy) ŞİŞLt: Göknil, Pamir. Yıldı?, Giray (Zıncırlıkuyu), Nese (Kuş tepe), Mehmet Ruşen (Çeliktepe), Seher (Sanayi Mah), Tokaloğlu (Gürsel Mah ) Engın (GUltepe) ÜSKÜDAR Hlırrıyet, Numune. Yunus. Merkez (Çengelkoy), Al per (Ümranıye) ZEYTİNBURNU. Üsküp TELEVIZYON 13.00 YAYKUR Bugünktı YAY KTJR ramında dört ders yer ah yor Yayınlanacak ders programlan sırasıyla şoyle Psıkoloiı Ergenlık çagı konusunda Prof Sabri özbav dar lktısat Mlkro îktisat ve TUketıcı Dengesi konu sunda Ahmet Yorük Te mel Hukuk Tıcaret Huku 'u konusunda Prof Turgut Akıntllrk ve îşletme lşle^ me Yönetımı konusunda Prof Melıh Koçer ders ve nyor 1755 NECDKT PIİDr MlA SÖYLUYOR Izmır Televı?yonunca hazırlanan bu Türk banat Mü zıği programında Necdet Erdemlı ızlenecek. Sanatçının sunacagı eserler şunlar: Yadellpr aldı benı, taslara çaldı beni, Şu daglar ulu dağlar Aglar gezerim sahilı, Tadı vok scnsiz geçen ne bnharın ne yazın, Kaç yıl oldu yardan haber gelmedi ve Yeşil gözlerınden muhabbet kaptım. 1*05 DOKTOR AMCA: Çizgi dM filmln GORILE KAmurnn Akkor ile ekrana 6 p»rça fliyor GEREKEN KIZ adlı bölü mu yayınlanacak Kuzey îrlanda'da bir hayvanat baliçesıne gotürülen gorılı, Doktor Dolıttle kurtarmaya gıder Ancak peşinde yıne korsanlar vardır 1&30 AKLA KARA Okul öncesı çocuklar için ha7irlanan program şu bo lümlerden meydana gelı yor Hayati ile Bahtlyar rolünde ikl tiyatro sanatçısı nın konu ile ilgili şovu, program sunucusu HUlva Başatlı ile programa katılan çocuklann yaptıklan İŞBİRLİG1 ve işbırligi konusunun dramatlze edilmiş bir bölümü Pamuk Dede ve ıkı torunu arasında yansıtılıyor Ve programın bıl me.ee bolumü Yapım* Hülva Başatlı Ydnetım Samı Öncü 18 5^ BAKIR SÜSLEME SANATT Televizyon EgiMm Şub«since hazırlanan program da eşya yapımı, kakma, oy ma teknlklerl, kalaycılık ve bakır üzerine reslm çizme sanatları görüntUlerle anlatılıyor Yapım • Yönetim: Asaf Demirbaş IS30 KAMURAN AKKOR SÖYLUYOR Programda TUrk Haflf Müziğl sanatçısı K^ıuran Akt&M kor Izlenecek Sanatçı prog ramuıda Bir günlük beylik, Benı boyle yapvalni7, Pıtır pıtır Aman aman, Sağlık olsun Senden sonra adlı parçalara yer verivor. 20 00 HABERLER VE HAVA DURUMTJ 20M SÖZ SAVUNMANIN Avukat PetroçeUİ YALNIZ KURBAN adlı bdlümde ızlenecek Blr kıskançlık olayı sonucu kocasını oldUrmekle suçlanan Marl rutuk lanır. Avukat PetroçeUİ cı nayet davasını üzerine alır 2125 BtR KONSER Programda, Televizyon Çesitli MUzik Orkestrası esliglnde Soprano Bergen Kır.ıltuğ Izlenecek. Sanatçı Strauas'un Leher Operetin den aryalar sunacak. 21.50 NAKLEN YAYIN ANDERIJECHT WESTHAM arasuıdaki Kupa Galipleri Finâl karşılasması naklen yayınlanacak. GÜNE BAKI8 RADYO osoo Açılış ve program TRTI 05 0S Türkıller, şarkılar ve oyun havalan 06 00 Kısa haberler 06 02 Günaydın 06 30 Bblgesel günaydm 07 00 Kısa haberler 07 02 Kbye haberler 07 30 Haberler 07 40 Sabahtan sabaha 09 00 Kısa haberler 09 02 Kadın dünyası 1000 Kısa haberler 10 01 Arkası vann 12 00 Bolge haberleıi 1205 Reklâmlar 12 10 12.55 13 00 13 15 13 50 14 32 15 00 15 01 15 21 15 40 16 00 1R05 16 20 Ib45 17 00 17 02 18 00 19 00 öğle üzeri Radyo TV haberleıi Haberler Oyun havalan Bolgesel yayın Slzlerle birlikte Kısa haberler Küçük konser TUrküler GU1 SUr'den şarkılar Bölge haberleri Y Topçam'dan tUrküler TUrkçe Sözlü Haf. Müzik Çocuk bahçesi Kısa haberler Akşama dogru Bolgesel yayın Haberler 20 15 20 40 20 55 2100 21 02 21 (0 22 00 22 02 22 22 22 40 23 00 23 10 2) 10 2135 24 00 00 02 00 Vi 01 00 Şarkılar Türkuler Çocuklar İçin Kısa haberler Konulann içuıden Şarkılar Kısa haberler Bolgesel yayın Hafıf müzık Turkuler Haberler , 01 00 Bolgese) yayın Amatör topluluklar Beraber. solo türkuler Kısa haberler Gece konseri Kısa haberler 05 00 Gece yansı TRT III TRTII 09 00 09 30 09 45 1015 10 30 1100 1130 1145 12 00 «too Gun bashyor Olaylann lçinden Bır solistten türldller İkl solistten şarkılar Sevilen sesler Ademoglu Çocukken Bale müzigi Saz eserlen Bir solistten türkuler öğle müzigi Ikı solistten şarîalar 13 00 13 15 13 30 14 00 1415 15 00 15 15 15 30 1S30 17 00 17 30 18 00 Haberler Ceşitli mUzik Olaylann icınden Bir solistten şarkılar MUzige çagn Bır solistten türkUler Blr solistten şarkılar Konser saatl İki solisten şartalar Yurttan sesler Lâtln dünyasından mÜBÜc Anıtlar ve Renkler Ülkeeinden :i)30 Erkekler fash 19 00 Haberler 19 30 Hafıf mlızık 19 45 2015 20 30 2100 22 02 23 00 23 İS 23 30 23 35 23 55 ÜnlU Türkler Keman sololan Olaylann içinden TRT konseri YAY KUR Bır solıst Bır romanımız var Haberler Solistlerden seçmeler Progrtm ve kapanıs 07 00 Açılış ve progTam 07 02 Güne başlarken 08 00 Sabah konseri Purcell, Mozart Glınka, Çaykovskl. 09 00 Plâklar arasında 10 00 Günıln konseri L. Beothoven, F Danzı, M Ravel, Marko Tajcevıc. 1100 Yorclerımız Turkulenmız 11 İ0 Dıskoteğlmizden Ogle konseri 13 00 Gonül telimizi tıtretenler nıo Konser saatl 15 00 Gençler ıçın 16 00 Bır besteci 17 00 SenTonık mUzül 18 00 Caz müzigi 18 30 Bır albüm 19 00 DUnden varına 20 00 Bır konser 21 30 Latın Dunyasuidan müzık 22 00 C a/ sanatı 23 00 Gece konseri 24 00 GPCP ve mUzik 0100 Program ve kapanıj
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle