24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sahıbl: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecıl k T A Ş adına NADÎTt NADÎ Genel Yayın MUdüru OKTAY KUK1BÖKE Sorumlu Yazı tşlerl MUdUrtt: BÜI.CNT DtKMENKR Basan ve Yayan CrMHI T RİYET Matbaacılık ve Ga7eteoIHk T.A.!> CagaloSlu, Halkevi Sod No • 39 41 ve MEKTTJP adresiCUMHURtYET İSTANBUL Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefonlsr: 22 42 W tt 42 !M l 22 42 H7 22 12 »H 22 42 W ^ •* + * u\.\MYl AHL&K YASASWA T\*mıtr EDER • i;CRO! M\: Ankara AıaturK Bulvarı ı^.ıor Apt. Yenişehir Tel. 17 74 77 2S 57 01 • ÎZMİR Hnlit Zıya Bul' a n No 65 Kat 3 Tel 11 12 30 12 47 0 J # ADANA < Atatürk Cad. Uğurlu Pasat. i e l : 14>DO ıa.Jl ABOVE v« tt.AN AYLAR: 12 « 3 1 Yurt'çl 540 270 125 4.rı Yurtdışı. 990 495 247 50 82 50 Ülke gruplarına ve ağirlıftina gtırp ııçnk farm OK'iyıını tarafından aynca odenır (MAKT0> : T W Ura 2 1 ve 7 bHvta (Santıınn lıu 4, 5, b Sayta ıSantlmt) 141) ölüm Mevlid Teşekkür (5 Santlmi) ... S00 Nlşan Niklh Evlenme Dogum 250 \a\ın navati (KELÎMESİ) 4 KRVID (KELtMESl) I TAKVİM 11 MAYIS 1976 GUnea öğle Ikindl 4 4« 13 10 17 05 Akşara Yatsı Imsak 20 15 22 04 3 48 Ölçüsüz Bir Konuşma (Baştararı 1. sayfada,) fci lle Ilukuk Prenslpleri Konusundaki Ulkllri, fetlh voluvlu toprak alınmasını keslnllkle reılılrtmektedir. Rlldlririp >ır alaıı kural aynen şöylrdir. «Bır devletin Ulkesl, kuvvet kullanma veva tehdidiııde bulunmak sonııcu olarak, digpr blr devletin ülke lktlsabına konu teşktl edemez Kuvvet kullanma veya tehdidinde bulunma suretiyle gerçekleştlrılen hiçbir Ulke iktlsabı, hukukî (blr lk tisab) olarak tanınmayacaktır.» Butun duma devlptleinln uymak torunda oldugıı bu kural karsısında, «BM bvesl Kıbrıs Dpviettnin tnpraklarından bir hnlümünü veva tamamını alablllrdlk» sörii ölcüsüz blr konuşma nltellğlndc layılahlleccktir. Kaldı lci, Turklye'nin 20 Tenunnz 1974 tarlhlnde Kıbrıs'a muclalıalenin toprak alma amacına yonelik olmadıgı huguııe kadar lııikumetlerin yaptığı rcsnıi açıklamalarda kesiıılikle brlirtllmlştlr. Mudahale, Uluslitrarası (»aranll Andlaşmasının h(ikümlprlne. dav.ınnıış, Kıbrıs Devleti'nln Anayasal «lÜ7pnlnln faşist hir darbe lle yok edllmek istenmrslne karşı anayaial du/enl lade ve Türk toplumıınun haklnrını knrumak amacını taşımıştır Tıirkl\p, l'hısal Kurhıhış Savaşı aonrast Cumhuriyet Hukuınetlerinin MuSııl ve Hat.iv inrımların. da uyguladlftl geleııekıel dış polltikasmı, Kıbrıa konusıında da orenlc izlemls, haklarını ulııslarnra•ı hukıık llkrlerine d.i>anarak tanıtmak \e\a almak . yohından >;ıpm.ıvı hiçbir zaman duşunmemlştlr. Hıılta CHP MSP koalls>on hıtkumpllnin Baha kan Yarduncısı Neumettln Erbakan'ın fptlh anlavışını benimsevcn konıtsnıaları Fı«vit taıa(ınıli>ıı «çagdışı» dpyiınivle nitplpndirilmis vt* ko.ıll.oonun bozulmasının nedenlerlndrn biri olmıiftur. Upnıirel'in «Kıhrıg'ın tamamını halâ alabiliıi/» biçimlndpkl sozü huluınıptlrıın bıifiiınp kadar İ7İPdiklerl politlkaya ters, devletler hukuku llkelrrinın ve çağın «lııjında hlr fptlh anlayı^ını bcnlınsr digl lzİPnlmlni dıinya kamunyıında uyandırabilecpk ve Kıını prnpaKandasını kuvvptlendirrtek bir nlteUktPdir. üemirel iç politika konularında Ihtivatmt knnuimaları ve davranıslarıyla un yapnııs blr sivasptçidir Ancak bu ihtiyatsı/lık dıs politıkada rıırki jp'nln devlrtlerarası lllşkllerlnde havatl çıkarlarına 7aıar \erıci sonuçlar yaralmanı bakımından ho? jorıı ile karsılanamaz rarl.mırnto lıııluınıpt haşkanının bu olçusıız komısnıasının heıtabını RornıakU KPCİkmfmcll ve de\Ictin ulııslararası sa\jınl!)tı korıınmalıdır. DEMÎREL'ÎN TUTUMU (Bastarafı 1. gayfartaj mal GUven, Ana Muhalefet Partısl Genel Başkanı BUlent Eoevit, Anayasa Mahkemesl Faşkanı Kanl Vrana, Yargıtay Başkanı Cevdet Menteş, Askeri Yargıtay Baskanı, Ankara Valisi, üniversite yetkllileri, Danıştay üyeleri ile kanun sözcülerl ve raportörlerl katılmıslaıdır. Türene, çagrılı oldukları halde Başbakan ve Yardımnları gelmemişler, hükUmetten Orman Bakanı Turhan Kapanlı ile Enerji Bakanı SeUhattin Kılıo gelmlslerdir. AP'U Meclis Ba?kanı vekillerinden Ahmet Çakmak da Danıştay törenine gelınlş, Danıştay ile ilgili Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın çağrılı oldugu halde katılmaması dikkatl çekmlştir. Cumhurbaskaru Fahri Korutürk, konuşmaları dlnledlkten nonra, Danıştay Başkanı tsmall Hakkı Ülgen'i ayaga kalkarak kutlamıştır KorutUrk ayrılırken Meclis Başkanı GUven lle CHP Genel Başkanı BUlent Ecevit'in ellerinl sıkmıştır Danıştay Başkanı Ismail Hakkı Ülgen konuklarını türenin yapıldıgı devlet konser salonunun glrişinde karsılamış ve arabalarına kadar uğurlamıştır mştay yUrtltmeyl durdurma kararlarını, dosya durumunu bilmeyen haksız ve yersiz şekilde söylendigi gibl degil, idare hukukunda ve yasalarda öngdrülen ölçUler içerisinde vermektedir» dedikten sonra, şöyle davam etmiştir «Danıştay'ın «YUrUtmeyl durdurma» ve lptal kararlannın yerine getırildiği takdlrde mi Anayasanın ihlâl edilmif olacaftı, yok sa Anayasa ve yasalar hUkumlerine rağmen yerlne getlrilmedlti takdirde mi Anayasanın ihlâl edllmiş olacagı hıısusundaki blr tartışma olanaksızdır. Blnaenaleyh, «Danıştav karannı yerine getlrirsem Anayasayı lhlal etmlş olunım» şeklindekl blr görüşün hukuka, Anayasa ve yasa hUkümlerlne ve anayasanın, «Anayasa hükUmlert, yasama, yü rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını v» kişilerl bag layan temel hukuk kurallarıdır» dlyen 8'ncl maddesindaki ilkeye ve «YUrütme görevi, kanunlar çerçevesinde ( ) Bakanlar Kurulu tarafından yerlne getirilir » diyen fl ncı maddesi hUkmUn* gore değerlendirilmesinl yüksek takdirleılnİ7e ar7edıvoıum» muhkem kaziyenın bılHin hukukl sonuçlarını hısıl eder, Türkıye Cumhuriyetı Anayasasının 132'nci maddesi Keregınce, Ua nıştay lUmlannın ıcaplarma göre işlem veva eylem tesıs etmeye merburdur» dıyen "35 ınrı mad desi hükmUne raSmen «Danıştayın verdiftl kararların, dı6er mah kemelerln kararlan gibl lnfaz lorunlugu olmadığı yanı mvıh kem kaziye teşkil etmedıği ve bu itibarla infaz edilmedlği tak dirde bundan zarar gorenın an cak tazmlnata hak karananaeı, şeklinde, Danıştay'ın mahkeme olma niteliRlni kabul etmeyen bir anlam ve göruş mü ileri surülmek lstenmektedır' Anayasa ve yatalar hükUmlerı ortada ve yUrUrlükte olduğuna gbre, bu hususta Danıştay olarak heıhangl bır düşUnce belırtmeye mahal ve imkan bulamadıgımi7dan durumun, hukuksal yondcn tak dlrini kamuoyuna ve ozellıkle billm adamlanmi7a ve aydınlarınuza bırakıyorum CEZA (Baştarafı 3. sayfada) dn«(1uVrta kiı«ur rtmedlk, blzi ferjılandırma.vın, aman ne nlıır ^apnmın Bu koltııtmıa lajık blr Ra^hakana >akışarak «ttzler ıleglldlr Demlrel'ln bu sAzleıinin dll sUrçmesl oldugu da soylenemez O bundan hlr n l kadar önce de avnı deylmlrri kııllannıış ve llhan Selçuk tarafından eteştlrllmlştl lia.tır, hmır hlr dll sürvmeni deiil Demirel'in sıizlerl. Devlrt adamı olamamış, çarfnlı blr polltlkacının Içler acısı yakarışıdır bu MüUreke lntanbul'un da da Damat Ferlt Inglllzlere yakarırdı: Biz »ire dnntuz. İÎİ7.I neden «ecalandırıyorsunuz1' Türklve'ııin kişilitinl bulmaaı ve onurunu kurtarınası ancak ülkemizin başta Süleyraan bey olmak Uzere tttm MC'den kurtulmam İie saglanacaktır. Türkiye Islâm (Rastararı Konferansı sırasında Suudi Arabiitan üye ulkeler «rasındakı ekonomlk ıit^kılerın gellştlrilmesi içın bır tıcaret meık?7İ kurulmasını önenntş ayııca üışkllerin daha canlı duruma sokulması lçln bir genel anla;>rna yapılması nı da ıstpmiştl Ancak, bugüne dek bu konuda ciddl ve öze inen blr çalışma yapılmamıştır. Suudi Arabistan'ın önerilerine benzer blr önerlnln dn Pakistan tarafından hazırlandıgı ancak bu önerınln son derece ayrıntılara ındiği edlnllen bilgiler arasında'dır Paklstan ın bu hazırlıgını konferansa resman getlrip getirmeyecegı ise henüa belli olmamıştır. Türkiye İse, gerekirse Suudl Arabistan'ın daha once sunduğu metnl tartışmaya esas alınmak Uzere çeşitll deglşlkllkleri kapsayan blr deglşlkllk metnı ya da dogrudan değişlk blr metin Uzerlnde çahşmalarını aürdUrmektedir Yetkilller, konferans sırasında, «bıçlm bakımından» nasıl davranılacagının saptanacagını, ancak herhalllkârda Turklye'nin Üye Ulkeler arasında «Ortakpazar» kurulmasmı onereceğinl bellrtmişlerdir, Buna göre, Türkiye Îslam Konferansına Uye Ulkeler arasında belll bir dönemda oluşacak ve GATT tarafından da onaylanacak blr gUmrUk blrllKl esasına dayanan «Ortakpazar» kurulmasında israrlı olacaktır. Yetkilller, bu anlaşmanın aATT' tan geçebllecegini ve Avrupa E» konomik Topluluğuyla imzalan» mış olan anlaşmayı da r.edelemeyecegınl öne sUrmUı>lerdir. tlerde gerçekleştınlecek Gümrük Birllğıne dayalı tslâm Ortakpazarına tlk adım olarak Türklye tum üyeler aıasında «Petek Anlaşması» imzalanmasını önermektedir. tlk adımda petek anlaşmasına uygun olarak «Odemeler Blrllgl» kurulmuş olacaktır. Bu bırlık, Uyelerın çekme haklarını denetleyecek ve ödeme leri kolaylaştırıcı koşullan dlizenleyecektir. Bu çalışma ile ödemeler blrligl tslam Ulkelerl arasındaki ticarî lllşklleri rahfttlatmış olacaktır. (BastaraCı 1. sayrada) versıtelerde ogrencı olayları deBUytlkelçi Elekdag, daha son vaırı edıyor. 30 ögrencl öldü Bu ra, Fılıstın hulkııım ciuıurnuna olaylaıın nedenlerı si7ce nelerdegınmış ve Filıstın Kurtulıış Or d ı ı ' Ne gıbı bır çozum bulunagutünun önderllgındeki rmklı mu bılıı?» sorusuna şu karşılıgı vercadeleyı Turk halkının da diğer mlştir: mUslümanlnr gıbı yuıcklen des «Bunlar oğrencı olaylaıı değılteklediglnl süylemıijlır dlr ÜniverMteler bir platfoım Bugun Elekdağ aynca, «MuUuman ül olarak kullanılmaktadır. kelerin de Kıbrıs davasını rîestek kaydedilmekte olan olaylar, dünlemelerinl bekliyoruz» demı^tır kUlerln bir sonucudur Yıllarta Buyukp|(,ı 1 lokri ıf, onayUmaDışışleri Bakanlıgı C.enPİ Sek önce başlamıştır 19b91976 karının Ttlrk Anayasasının ilgılı lıüreterl, Kıbrıs'takı musluman şıklıklarına karışmış. aynı kısıkUjnlen ve daha önte koydugu TUrk halkının da haklı davasın lerdır Aynı nedpnlerlo harpket genel rezervlerin espnsıne uygua da aynı bıçımde desteklenmesl edilmektedir. Yıne ışe ba^ladıolarak yapılacaKi'u belırtmıştır. gerekliğıne isaret ederek «rtılerl lar Bütün bunlann ardında, renı bitirmiştır Jimin basına dert çıkarmak amacı yatmaktadır. Ba/ıları bunun Kıbrıs jorunu gundemd» lçın uğıasmaya başladılar, digerYUksek Dererelı Memuılar top (Kaitarafı 1. 8a\fada) lerı ise rejımı korumak içın halantısmın öftleden sonrakl otu rekete geçtiler. kaddes emanet bılıyoruz Cennet rumunda Kıbrıs ın ayrı blr münmekân ecdsdımız emanete ehll ÇÖ7üm kolay deftıldir, elimizdem maddesi oiaıak göruşUlmesl den geleni yapmaktayız Yabancı olmamız lçln çetln lmtıhanlan ve Kıbrıs TUrk Federe Dev ülkelerden silâh ya da fon geldikazanmıştır Bırbırımizı tanımak letı Başkanı Denktaş ın yann emredllmıştlr. Allah hepimlze ğine dair delil bulunması halinaçılacak konferansta mlsafir de do^ru yolda hi/met nasıp etsın» de gerekli tedblrlerl alacağız. Bu lege olarak konu?ması kabul • • konuda bugün lçln sadece çtip«Cenn«tten çıkmıı» dllmistlr. belerlmiz var. DİJer konuşmacıUr da buna Bugune dek Kıbrı» arınliklar KoMiumsl. eylemin yurt dısınlionzer şeylpr söyieüılpr ve 1 saamaddesinde mUslUmanlann a dan kıskırtıldıgına Inanıyoruc. te yakın surpn toplantı sona erzınlık oldugu dığer ülkelerın Batı Avrupa da tedhişçüik merkez dl Sonra fuayede delegelerle k o yer aldığı gündem maddesindo lerlne sahıpler. Komşularırnız, nuşan Karataş, tam havasını bul görüşulüyordu BoylPce konfe devlet ve hükümetler olarak bu muş glbl görtlnüyordu Bır nra rans sonunda yayınlanacak or tablova dogıudan dojtruya karıtkımft vo ne lçln sdylediğl anlaşıltak bildiride Kıbns'la llgill bir mıs degildır. mayan şu sözlerl söyledığl duyu^ kararın ver alması kesinlık kaReıım düsmanlanvla Rortismeluyordu « (pnnoltrn çıkmadır, zanmıştır ler yapamayız Bütun yapabilece falakaya yatırıp » Bır yandan ğımiz onları etkısız bırakmaklır Komlte bu arada, daha once da manalı manalı gulUmsUyorgündem taslagında ongdrülen 4 Devlet de bunu yapacak guce aa du . komlsyonu 3'e ındırınış ve Is hiptlr » Hıvıdın, sudan lam lşleıının ekonomık komıte Di}l;l»rinin ıçıklaması Televlıyoncuların aıdından lkl de görüşUlmesını kararlaştırtoplantı daha yapıldı «Danı?man ö t e yandan Başbakan SUmıstır. Böylece 1 Sıvast 1? lar toplantısı», «Uzmanlar toplan lejman Demirel'in Associated ler, 2 Ekonomık ve İslam l ş tısı» j?ıbl adlar taşıyan bu topPress'e verdıgi demecla llgill ola leri, 3 tdarı Işler oltnak üze lantılarda konuşulanlardan nasıl rak Dışışleri Bakanhğı sozcüsü re 3 çalısma grubu kurulacakbır <;onuç çıkacak, ya da neye BUyUkelçl Semih Akbil dün su tır yararh olacak bu konuşmalar, •çıklamay: yapmıştır: Komltede ayrıoa, Turkıye'nln »nlamak olanak. dışı. Her konua• Sayın Başbakanımızın 7 mayis Cne^digl «Gelışmış Ulkele^ın ^e macı ona buna tcşekkür ettlktarıhipd* Associated Press Ajanllşmtkte olan Muslumnn > ülke ten, saygılarını sunduktan, ael&ra Kna Vermış'oldugu sozlü demelerdekl doğal kpyşakları sölannı yolIadıktBn Ve miıinet duycln Yunanlstan ile llgill ktemı TnUrmelerinin engellenmpsı içln gularını belirttlkten sonra inlyor. adı geçen aiansın metninde v« alınacak tedbırler»le ılgill öneArada blr Flllstinlllerln kardea ol dolayısiyle TUrkçe tercümeslnd* rlsl de kabul edılmistir 6 Kon dıiRiı, Islâm Ulkelerl arasındakl bazı vanlışlıklar oldugu görülferansta bu konuda btr karar do&tluğun abartmah sözlerl» t»müştür. Başbakanımız blr soru•lınmış, ancak bu, bugune dek nımlanması alkışlamyor. ya karşılık verdl|l cevapta, (Yulslememlştl. Türkiye, bu kara Günün en llgl çekicl konusmananıstan'ın Türkiye'den korkmaışlpfilme»l Binı Dıştşlerl Bakanhgı Genel Sek rın bir an once •ı için bır sebeb yoktur. Zira Tür lçin ne gibl rinlemler alınabllereteri BUyükelçı ŞUkrü ElekdaJ kiye bu Ulkeye ve Kıbrıs'ın top cejinin tartışılmasını istemıs yaptı TUrklyenln îslâm Konferak bUtUnlügüne karsı teoavüzve bu lstek kabul edılmıştır. ransına tam Uyellğl konusunda. kâr ve lstılâcı emoller beslenıi» Bunun dısında konusulanlar »lm olsaydı Kıbrıs'ın bir kısmı degil, > lilim Konfsransı yasııı dilık hava lle cıva, kellmenin tam tamamını lsgâl ederdı) dedlkten öte yandan, TBMM'ye onay»nlannyla Bu konuşmaların boy lanmak uzere sevkedllecegi açık sonra, bugUn dahi bunu yapabile havadan sudan geçmesinde lecek blr kudrete halz bulundugu lanan îslam Konferansı örgütü herhalde konferansm henllı: resmuzu ancak böyle blr tasavvuYasasında, temel amaçlar şöyl« men nçılmamış olması rol oynurumuz olmadığını belirtmış, ayozetlenmektedır B a yor. Bakalım çarşamba s«"U <d Uye devletler arasında ts nca miıal olarak da TUrkiye'kanlar düzeylndekı toplantılar nin, Yunanlstan'dan bir teoavüa lâm dayanısmasım gellştlrmek. baçlayınca durum ne olacak? geleceğlne Inanmadığım söj le2 Ikthadl, sosyal, kUltürel, Emnlyet Mıidürlüğu glbl miştir > (aoı.) bılimsel ve diger onemll laallyet alanlannda Uye devletler arasınKültür Saıayı tnterrontlnental da i^birligini guçlendirmek ve ve Sheraton otpllerinde sadece ya uluslararası drgutlerde Uye devkalarında rpnkll Kaıtlar taşıyan letler arasında dayanışmayı yu(Ba«tarart 1. aarfada) klşıler dolaşabılıyor Bu kaıtlar rütmek. bulunmaktadır. olmadan deftıl ıçprılere gırmek, 3 Irk ayrımını, fark gözetEcevit, Parıs'te Fransız radyccfvara yaklaşmak bile olanaksız. meyi bertaraf etmeye ve sömür sunun konuRu olarak dlfter daKırmızı, mavı, yeşil, kahverengl gecilığın her seklını oıtadan kal vetlllerle birllkte Hilton Otelinve beyaz kartlar tek pasaport dırmaya çaba gostermek de kalacaktır Fransız radyosuburalara girmek lçın. 4 Adalet Uzeıine kuıulu ulııs nun Genel MUdürU .lacqu«llna Delegeler ve gazetecller arasınlararası barı? ve guvenllgt des Baudrier, Ecevit şerefine çar<Ja herkesm ne vaptıüını kollayan teklemek için geıeklı onlemleri şamba akşamı bir yemek vereve dik dık bakan kısıler çoğıınalmak. tektır Ayrıca, perşembe aksamı lukta Bunlar otel ve Saraym 5 Kutsal yeılcıın korunma ParKtekl TUrk BUyUkelçiliginde önllntl dolduran resmî pollslerln Bi içın saıfedılen sayıetlerı ve Fı de, Ecevit serefine bir kabul resdışında kalan slviller Fakat *alistin halkının ınüradrlesı i(,ın mı dılzenlenecektir yıları o kadar çok kl adeta her yapılan destegl koordıne etmek lkl klşlden blrl bunlardan VlyaCHP liderl, btı tarıhlerde vapıve haklannı tekrar ka/anıııalaıı na'da meydana Rplen olayh OPEC larak 6 oturumdan ıkisıne katıve topraklannı kuıtarmaları lçln Bakanları toplantısından sonra lar aktır. Birlncısl 13 mayısta Fılistın halkına ynrdım etmek »lınan bu önlemlpr fazla abart• Doftu Batı arasındaki detant, b BUtün musluman devletlemalı poıulmüyor kımseve. kalkınma yolundakl Ulkelerln rin, vekar, bagımsızlık vo mıllî Ancak yerll ve yabancı gazetealeyhıne mi gerçekleşecek?» kohnklannı korumak amacıyla onrilere esprl konusu oltıyor bu nulu oturumdur Ecevit'le blrlikların mUcadcle^lm güçlendlrmpk. te bu açık oturuma, UnlU iktisatkalabalık Endonezyalı bir gaıete 7 üye devletler ıle clıger ül çılardan Uluslararası Kımya !şct .BUtün Emniypt MUdürlüftü keler arasında lşbıılıftı va anlayı çlleri Federasyonu Genel Sekreburaya Eelmış, ya dışarda bır sı geli^tırmeye ehprışU havay» olay olursa. diye kavgılanıj orteri Clıarles Levinson, lsveç yaratmak » du. Baıjbakanı Palme'nin yerlne geFKÖ Buroıu lecek olan Carl Lidbom, UnlU Abu • Dabi'ye telalon hukuk(,ularâan Samuel Pisar iie öte yandan, Fılıstın Kurtulus A<slıntla dururalanndan kavttı «El Ahram» na7ptp«lnin p«;ki ba? örgütü'nün Tlırkıve de buro a«duyularnk olanlar vnbanoı Ra7e yazarı Muhammed Heykel katıması konusunda, MSP'nin ısrarı tfioılor tslâm Konfpransında vol lacaklardır ıle Bakanlar Kurulu kaıan alınparası yemek ve en lüks oteldıftı, Paşbakan DpmiiPİ'ln da CIIP Genel Başkanı l1) mayisler p,ıra>i7 oldugu lçın durumladaha onceki dlrenişinden vaztakt «7pngin Ulkelerln rekabetl rından hoşnut grinlndvorlar ama, gpçtıgı bildirilmektedıı kiısısınrla kalkınma yolundakl ul lş Ra7etPİprlne h'ihrr ulaştırmaBu arada tslam ÜlkPİerl Dış \ elerin sanavi kalkınması ve eko ya gellnce her ^ey duruyor. lşleıı Rakanlan Konrefansı donomik gelışmesn) kon\ılu açık otu •Press Center Basın merkelayıslyle düzenlenen IsUm Ülruma da kntılaeaktır Oturumda TU halıno Retırllpn tntercontlnen kelen Radyo ve TV orgütü OPKC eski Gpnel Sekreterl ve tal Otelinde verli gazetecıler l s Temsllriler Toplantısı dün saat ONUDt'nin bugünkU Genel MU tanbtıl İç1 tpleton eorüşniPlennt 10'da Atalürk Kultur Merkezindürü Abdurrahman Khane, Bre bile yapamıyorlar dojjru dUrtist. de Suudı Aıabıstan Radyo TV 7İlya'nın eskı Bakanlarından DelOtehn her yerinde .44'ltl telefon Mıidtinl Hasan Bin Saıd baş fın Netto VP ABD Pa$kanı'nın hatlan çok dolu olduğundan» dikanlığıııda agılmıştıı. eski dıs pollttka müsavirlerinye başlavan tncilızce ^a7lla^ tpden lktisatçı VVald Rostow da İPton etmek ısteypnlprden özür ı bulu>">"rnklnrr1'r dıllvor oeşin ppşin. Bu arada • Abu Dabi've telpfon etmek lsti Mltterand II» gorujecek yorum. dlve PTT bdrosuna yana (Bastarafı 1 sa\fad») CIIP lıdeıı aı,ık oturum topşan bır cazetecl herkes! eüldürüB7aldığım gorüru? Toplu sö/leşlantılaıına Katılırken, Paris te yor Çogıınluftu Arap olan gazemelerden lş<,i kardeşleıımız kârbazı OZPI goıüşıneler de yapa tecller otele kurulan 5 teleks hat lı çıksa, ben de sendikaları desraktır Frpvıt 14 mayıs ruma tında Arapça va^mak olanagl oltekleyecegım Toplu sÖ7İeşmeler gunü Fransa'nın Ana Muhale madıjjı Içtn, başka dillerde hakaraborsalann ve yoklukların fpt Lıderı olan Snsyallst Parti berler geçivorlar Ulkelerlne. sebebt halıne gelmiştlr» şeklinde nln Gcnel Başkanı Françols Aslında tslâm Konferansı nekonuşmuştur Mıtleıand ıle de gorüsecektlr deniyle vapılan oraanizasvon belÜtulecık mtıalı değil CHP Genel Basknnı hafta içinki do Ulkemızdo yapılmış en de bllyUk bir olasılıkla Fransa Ba?ı genel müdUrlerln gf>rev«zenll organlZHsyon olacak Dı?is Dışisleıı Bakanı tarafından da den alınmalaıına llişkın gorüşlelerlmİ7İn Rerrek blr başansı bu. kabul rdilerektir. n de cevaplandıran Abdıılkerim Karı«;ıkhk yok Her şey düzenli. Doğru, daha sonra özetle çunlaJk( büyü,< otelle. Kultilı Saravı n söylemiştir peri nıasallaıınriaki çukulata Ul«Cörevinden nlınanlar, müke»i Ribl Fier verde çaykahve 515 530 Cumhuriyet şavırllk hi/metlerinde değerspmâverlprt tabaklar Içlnde brtResat 1080 1100 İpndııilniPktpHtr DİNeıı ePV rovrekler, çrirpkU r Sogtık meyva Hamit 650 660 her olsa, orda kalmaz Bu arka sulan ııerdpvse musluklardan 540 550 Aziz daı?larımi7 devletımı/e mutlaka akacak Eibl ve hepsi rte parasız «70 «90 Napolyon vakn;ında bu kartları taşıvanlara buyük hizmet vermiilprdır Cîrtînglliz 700 725 Rflnın kısası kaz golecek umuduy revleı Inde almma konusu fazla 24 Ayar 73 0(1 73 25 la tavuk esırgenmemış AraplarUzUlecek bır mesele degıldır » 66 85 «7.10 dan. 22 Ajar (a a.) (Bajtarafı 1. sayfadaj O7Pİ ılpilprinı dilp g«tlrdıkten sonra TUrk hUktlmetlnın tslftm Konleıansına tam üye olmayı kararla"!tırdıgım açıklamıçtır Elektiag böylece şimdıye dek tamamlanmış olan vasal i?lpmın ypnno gptinlorpğini ve kcmfprans yasasmın onaylanmak tl?ere Parlamentoya sevkedlleceğl nı bıldırmı>tır Türkiye Konferansa Filiılin konusu Başbakan «M»ml«ket Idaresi» Başbakanın ikınoi gıııpta heHrtilen dUşUncelerı, vanı Bu Anayasavla memleket ulare edi lemez, Meclislenn üzerinde bir Anayasa Mahkemesi, hukumetin U^erinde Danıştav olama7» seklindeki sözlerl, bızleri venıden endlşeye sevkeden ve Tvlrkıva Cumhurlyetlnln ozgürlükçıi demokratlk rejimine ve onun en önemll temel dayanaftı olan •hukuk devleti» ılkesıne VP çagımızın koşullanna uygun görmedljlmlz beyanlnrı, anayasal yargı denetimi yetklsml yenlden kısıtlamaya yönellk ve simdiden kamuoyunu oluşturmaya çalışan yeni bir taşebbUsün Işaretlnl vermektedir. Daha rincekl donemler blr yana, 12 Mart 1971 tarıhındpn brrl, yanl S yıl gıbı ppk kısı bır Rdre Içinde, Anayasayı, Uçllncü kez bzelllkle yargı kuvvetl alevlıınp degıslırmek görüşU, halen slyaaal iktidan oluşturan en büyük siyasal partlde el'an hftklm bulunuyor demektır » Kiflsel jorumluluk Lüks» denlltn Anıyaıı Danıştay Başkanı tsmail Hakkı Ülgen, konuşmasının başlarında Danıştay'a yöneltllen suçlama ve eleştirllere karşılıklar vermis, özetla şunlan söyleml»tir•12 Mart muhtıraıını mUteakip o zamanki styasal lktldarlar tarafından «lüka» dlye nitelendirllen ve devletl zaafa dUşüjen olaylardan «suçlu» olarak gdrUlen Anayasamızı ve bu yasanın ongordüğu temel Anavasa kuruluşlarını ve ozellıkle yaıgı erkını, «Devlelı, ıdareyı güçlendıreceğlz» düşuncesı altında kısıtlamuga yonellk ve Anayasanın butunlilgüne ve templ ılkelerine ters düşen tesebbüslere dayanak yapılan ve en ba^ta Danıştayımıza yöneltilen haksız v« YersiK ithatn ve ısnatİHrın, zamaıımda ve ellmı/doı geldıgınce karşı çıkmamızla hafıfletebıldığımız Anayasa değış.iklıklprıyle ve bu degışıkllklere gore Danıştay Kanunumıi7da yapılan düzeltmelerle sonuçlanmasından bu yana geçen süre ıçınde, yasal değislkllklertn anlam ve kap fcamına goıe yuksek mahkememızce verılen bınlerce yürutmenın durdurulmaM ve lptal kaıarlarından sonra, bu kararlar glbı bırer kaıar olan, dava dairelerımızın bir anayasal kuruluş ile ılgılı yurütmenın durdurulma sı ve ıptal kararları bahane edilerpk yenıden Danıştay'a yöneltilen ve bazı sıyasiler ve kışılerce ve bir kısım basın oıganUrınca aaldırı nitellgine dönüştürUten agır va hakMB i t h « n v« lsnatlan hapımiz hayret ve lbretle lzledlk ve Izllyoruz. Neler, ne yersiz ve olumsuz sözler söylenmedl ki . Huzurunuzda tekrarlamaktan utanç duyacagımız ve asla önemsemedlglmlz az da olsa klslsel saldırılar blr yana, aöz konusu blr kısım basında yer alıp da göreblldiğlmlz olum 6U7 yazılardan suç nltellğinde olanları, gereken kovuşturma yapılmak Uzere savcılıga bildirmek ten dte, bu saldırıları karsılv mayı, cevaplandırmayı, mutadımız oldugu Uzere, yüksek yargı y«ri olmanın vekar ve hayslyetine uygun görmedik. Konterans Danıştay kararlarını yerlne getlrmiyen «kamu ajanlarına» yanl hükümet yetkilllerlne, kişisel •orumluluklar da dUşebtleeeJlnl kaydeden Danıştay Başkanı, meselenin «Anayasayı Ihlâl»» glrebllecegint ve sorumlunun yüc« dlvana gidebilecegint hatırlau mış. bu konuda da şunlan söylemiştlr: «1973 yılında da belirttığim glbi, yargı kararlannın kayıtsız şartsız uygulanması zorunlugu ilkenlni açık ve kesln şekllde va7eden ve yasama v» yürütme organlarıyU ıdarpye bunu gorev olarak veren Anayasamuın 132 ncı madde&ı ıle Danıştay kanununun 95'ıncl maddesi hUkümleri karşı&inda, yargı kararının uygulanmasını engelleypn gtrçek blr ımkanbizlıgın varlıgı sdz konusu olmadan ldarenin lsterse tazminat vermek suretiyle yargı kararlannın yerine getirllmesl ylıkümlUlüglınden kaçınmanı uıUmkUn deÇ ldlr ve bu şeklldeki bir davranış Anayasa ve yasa hükümlerıne aykırılık teşkil eder Şavet idare bu yüzden mad dl ve manevl tazmınatla mahkum olursa, buna sebebiyet verenlere rücu hakkını kullanması gerekir Burada «nemlı olan dığer bır hu.su» «kışısel sommluluk» yani «kışisvl kusuı» sorunudur. Dava rı, ısterse Danıştaydan lehlne aldığı kararı uygulamayan yetk lı kışıler hakkmda kişisel kusuraan dolayı adlî mahkemeler de dogrudan maddl ve manevl tazminat davası da açabllır. Kamu aıanları yonunden klşlsel sorumluluk, aynca bu kısılfr hakkmda «idarl tedblrler» alınmaaını ve «dlsiplln ce^wı» ujrgulanmapını da gerektirir Eomandolar (Baatarafı 1. sayfada; blrind ders sonunda devnmcl ogıencılere saldııaıak olay v1 karmak istemışleıdn Azınlıkta olan devrlm< ı ogrenciler, dershaneleıe <,ekılmı^ler ve kaışı koymamışlaıdır Ancak komandolar eylemlerını sürdUrmü$ler, bu arada s>opalarla bır koşeye Bikıştudıklau devıımc ı oğren cılerden birını kıyasıya dovmuşlerdır Bu aıada dlğor oglencıler ogretım uyelerının oda •ına sığınmışlardır Komandola rın saldırısı sırasında, hiçuır polısın olay yeıınde g07Ükme mesı dıkkatı çekmıştır. Saldırı dan bu suıe sunıa olay yerine gelen polls, komandolann «I>te bunlar olay çıknrriı» dlye gosltrdlgi devrımt ı ogrencılerden tsmail Hakkı Şahın, Naıl Sevınkoy, AH Ö7türk, Hakkı GündUl'U gözaltına almıştır. İTÎA ögrencilerı, komandolaıın okulun karşısında bulunan kahvpyl karargkh halıne getırdıklerlnı ve sılahlarını buradan temın ettiklerıni one surmuşlerdlr. Anayatının üç llktsl Danıştay Başkanı Ülgen, Anayasa'da «vasama», «yürıltme» ve «yaıgı» eıklerının ayrı ayıı gös terıldığını anlatarak, yürütme v* yasama organlarını ellerinde bulunduranların yargı denetlmlnden hoşnut olmadıklarını belirtmlş, «GörülUyor kl bazı slyasllerımlzın hoşlanınadıkları bu yaıgısal denetımden dolayı Tılr kiye'ye maletmefc lstedlklerl ıstırap ve dert, demokratık cumhurlyetlmiîiln hukuka bağlı olma llkesinln kemallyle benımfen memesınden doğmaktadır» demıştır. Yargı kararlarını uygulamamanın asıtlarca önce ölmüş, «Dev. let benım» düşunresının ve «kevIı İdare» sıstemlerinln görüntU lerinl hatırlatan davranışların BÜrdUrülmesmin, devletim'ae say gınlık kazandırmıyaca^ını, onu zaafa ııgratacağım belırten Ülgen konuşmasma şunlan da eklemlştir«Hangi vesıle ve sebeple olursa olsun, hukuka bağlı demokratik Cumhuriyet iml/e golge düşürebllecek davranışlordan kaçınılmasını istemek, «Çagdaş uygarlık düreyıne ulaşma»yı ve aşmayı amaçla\an bliyUk mllletin yüce önderının izinde azimte ve lnançla yürüyen AtatUık kufaklan olarak hepinizın hakkı ve vazlfosldir n $i}li Slyaıal'da ögrenlmp yenıden açılan Şişlı Siyasal da dün de o'f'Te.nim ya pılamamıştır öğrencılerın, sal dırıları protesto i<,ın vaptıkları forum sırasında bır gnıp ko manda bazı dershanelerın cam lannı kırmışlar ve forumu en gallemek Utemişleıdır Bunun Uzerine okul, polls tarafından boşaltılmıştır Cezal »• siyatt jorumluhık İKİİMİn serbtı! dolajımı ^ Ttlrkiye aynca petek anlaşmasında lşçllerın serbest dolaşımı lle İlgili bır bolüm de önerecektir. Ankara buna gerekçe olarak, blr çok MUslüman ülkcde lşalzlık sorunu varken, dljjer bacı MtlslUman Ulkelerln vetlamtş, ya da yetlşmemlş lşçiler yerine MüslUman olmayan bazı üzakdogu Ulkelerlnden lşçl getlrerek, çalıştırmalanm gösterecektlr. örnegin, îran'da, yüubinlerce OUney Korell ve MUslüman olmayan Flllplnli lşçl çalıjmaktadır. Ecevit • • Sanayi Bakanı AL T 1 N Ancak, mesele, parasal sorumluluga muhatap kalmakla bltmlyor Yukarıda genel ifadelerimde lşaret etttglm glbl, olayda. daha önemll olarak .cezal sorumluluk» ve ayrıca «slyasl sorumluluk» bahls konusu olur. Kuşkıuuz, yargı kararını uygulamayan kişllerln görev ve yetki yönUnden bajlı oldukları statüye göre, haklarındakl ceza kovuşturması koşullan ve mercileri ve verilecek cezanın nlteligl ve mercileri değişebillr. Bu işlemler, YUce Divan lle ilgili hükUmler ile memurln muhakematı kanunu v» ceza usulü kanuDurum, Anayasamızın açık v« nu hükUmlerl ve ceza kanunukesın emrlne ragmen Danıştay' ın yargısal kararlannın lnfaz e nun ilgili maddelerlne göre belirle nlr ve ceza! sorumluluk, duruma dılmemesl ile yanl TUrk milletl göre, görevi ihmal, görevi kötU adına ortaya konan yargısal lrave kullanma ve Anayasayı lhdeye aaygı gösterllmemeal ile giderek vehametlni artırmış, «Hu lal gibl çeşitll suç ve ceza hUkümlerlne glreblllr. özelllkle, kuk devleti llkesbni bir yana 1 yargı kararlannın uygulanmasınten davranıslar yogunlaşarak, dan birlncl derecede görevll va konu, daha kapsamlı, daha desorumlu olan slyasal iktldar yörın ve kaygı verlcl bir hale gelneticllerlne, bu kararlan uygulamlş, Anayasayı lhlal görünümUmamanın «Anayasayı Ihlil. IUÇU n» bUrUnmüştUr » nu da oluşturabilecegl hususunu , Haıin blr hatırlatmakta yarar görüyorum. Konusmasında, AP Genel BaşAyrıca, Danıştay kararlannın kan Yardımcılarından tsmall lnfazı konusunda vogunlaşan Hakkı Yıldırım'ın adını anmak olumsuz eğlllmlerin önlenmesl sızın, verdlği bir demegten parlçln, bu konuda kovuşturmaya çalar okuyan Danıştay Başkanı yetkill mercileri de görev* daUlgen, AP Genel Başkan Yardımvet ediyorum. cısının Danıştay'ı Anayasa'yı BUyük Mlllet Mecllsin* alt ihİHİle suçlamasına deglnmiş, blr sorun olan .slyasal sorumluşöyle devam etmiştir. luk konumuz dışında olmakla «Bu seviyede ve büylesine haberaber, bu mUnaaebetle şu huzin bır demece ne demell? Kuşsusu belirtmek lsterim kl, «İdarl kusu7, Danıştay YUksek Mahkelşlemlerde hukukillk ilkeıi.nl mesınln haklmleri olarak bizler, tahakkuk ettirmeye çalışan ve bu demece. suç nlteligl yönUnden bu nedenle ldareyl yargısal deneSavtılıga lntlkal ettirilmeslnln b. tlme tabl tutan llerl batı memletesinde, blr karşılık vermedlk ve ketlerlnde, yargı kararını uyguvermeyiz. Bizim burada konu olamayan bir vUrütme organı ve larak olaya değınmemızın ne ıdaıe dusunıılemez Çünkü oradenı. yukarıda da aızettıgım KI larda tepkısini bUfürı agırlıgı ile bi, demokratık ıejımınıı? ve huvfl deıhal Brtsleren kııvvetlı bir kuk devletı ılkesı yonllnden olum kamuoyıı ve çok güçlü yasal ve SU7 ve aynı zamanda tehlıkplı bır »ıjasal bııskı L,ıuphııı vardır » zıhniveti belırtmek, devletı ıdaDtmırel'* tf«(liri re etmek Iddıasiyla VP Anayasami7 gereginre «Demokrattk ve Basbakan SUleyman Demirel'in lavık rumhuıivet ılkelerıne \np,\ı Danıslay la ılRill goıu^lerınl ele kalaıağına», vanl Cumhurhetın alaıak bunlaıı yanıtlamaya dedesişniP7 nlteliklprlndpn olan \A\T\ pripn tıigpn Dpmlrpl'ln «Da «Hukuk Devletl» ilkesini de k o nıştay'ın kararlan var, Anayasaruyacağına and ıçmek suretıjle nın ıki maddesi var, bırısı 1J2' slyasl görpv alan klşilerin tam ncl maddest, birlsi 114'tlncü mad blr sorumsıi7İıık duyguiu içinde desl, n 2 ncl madde llamları ıh kamuoyuna ıntıkal ettirdlkleri bu tlva etmpktedir 114'üncll maddp kabll beyanlarının, adedi pek az İse İdarl vargı lle llgllidır Bınada olsa ktiltür sevıyeleri ve eğıemlpyh Anayasa İdarl yargıvı limlerine göre, aslında lvi niyet132'nrl maddedcn ayırmı>tır» lı olan ba/ı vatandaşlan, mahkesözlerinl ele almış, ş\ınları sbymelere ve hakimlerlne karşı düşlemlştir manlıga ve an? lşlemeye tahrik «Anayasami7in yargıya ait etmekte olduguna dikkatlerl çek ücüncü bölUmünUn «YUksek mek ıçındıı » Mahkpmeler» başlıgı altındnki 140 ıncı maddesınde yer alan DaDemirti't cevaptar nıştay Yüksek Mahkemesınin, Ismaıl Hakkı Ülgen, Danı>tay kararlanna karşı çıkan AP Ge dıger mahkemeler gibl, aynl brilümdeki «Genel Hükümler.e ve nel Başkanı ve Başbakan JSUlevbittabl genel hülıümler gibl av man Demirel'in «Ben Danıştay nı bölümdekl genel hUkümlerın 1 1 kaıarını yerine getıremem, getıkıni teşkil eden 132'ncl maddesirlıseın Anayasa'yı ihlftl etmlş one baglı bulundugu kuşkusuz ollurum, tehır edilecek icra yoktur duğtına gore, «n2'nci madde ıla orta yerde, dünkü icra yapılmı? 114 üncü maddeyl avırmak gerekbıtmlştir Bunun tehıri mumku i tığl H2'net maddenın idarl kazadefctlciir 1%1 Anayasası ıle Turnın diRindakl hallere, 114'üncU kiye ldare edilemez, kuvvetler maddenın ldari kazaya ait oldudengeslnın ypnıden gh/dpn RPÇİgu» görüşü ıip neyın kastedilrilmesl 157imdır Reıımln kalbl mekte oldugunu açık ve kesin olan hUkumet zaafa ugratılmıs olarak kullanmamız mümkUn oltır. Anayasada degişiklık yapılmamıştır. m u ı gerekir Meclislerln Uzerlnd» Anavasa Mahkemesl, hUkümetln üzertnde Damştay olamae» aozleri üzerinde dııraıak, bunlara karsılıklar vermış, «DaAnayssamımn açık hUkUmlerlne ve Danıştav knnununun: «De» va daırelerl ile dava daireleri kurulu kararlan kesin olup Oatatuaray nRuT»ndijllkrt« Galatasaıııy Mulıendıslık Yülc »ek Okulunda dun sabah ogre nıme yenlden başlanmış, ancak komandolar yın» olav çıkarman lçin okul kapısını tutarak, 56 rencilerin içenye gırınplerıne engel olmuşlardır Bu çatışma pollsin müdahalesıyle önlenmlş, ögrenime blr gün ara venlmlştlr. Tıldıt'da Tıldıa Devlet Mımarlık MUhendisllk'te de dtln öğrenım va pılamamıştır. Dört günlük aradan sonra derslere dUn başlanan okulda, ıkl grup ögrencl arasında çıkan tartışma nodenıyle, okul ıdaresi derslere bır gün ara verılmeslni kararlaştırmıştır. Çimento (BaşUrafı 1. aarfada) mış ve Cephe HükUmeti nlsan ayı sonunda çımentonun tonuna yUzda 25 aolayında zam yapmıştır. Ancak, yapılan zam çimento karaborsasını dnleyememiş, Sanayı ve Teknoloji Bakanlıjtı her gün TRT haber bültenlerlnde bildlrl yayınlayarak çimento karaborsası yapanlarm a£ır blr blçlm de cezalandırılacağını açıklamıştır. Bu arada Çimento Ürptlrlle rl Birllğl, Sanayi ve Teknoloji Bakanı lle goruşmek istemış., an cak bakan kendtlerlyle görüşmemlştir. Çimento Uretlctlerinin geçen ay sonunda yapılan zammı «yetersiz» gordüklerl ve ton flvatını 305 liradan 4S7 lirava rı karmak lstedlklerl blldtrilmektedir Zammı rağmen sıkmtının önlenememesi, Sanayi ve Teknolotl Bakanlıgınca ele alınmış ve 500 bln ton çimento ithal edılmesl ka rarlaştırılmıstır. Konu Bakanlıklararası Fkonomlk Kurula götürUlmü» ve Kurul 500 bin ton yerlne, blr mılvon ton çimento lthallne karar vermiştlr Çimento ılhalfttının, sosyalıst Ulkelerle Yunanıstan'dan yapılacafcı ve yak layk i() mılvon dolar ödenecegi bildirılmektedır Teknolo|l alıjterljl TUrklye bu arada Uye Ulkeisr erasmda KnowHow (teknolojl) alışverl«ıl Üzerinde de durmaktadır. TUrklye, bu konuda dljer Ulkelere yardımcı olabllmek amacıyla llk nşamada, Ankara'da blr latatlstlk bilgl merkezl ktırabtleceğlnl de önerecektir. Burada, Uye Ullelerin ekonomilerl lle llgill rvtkamlar degerlendlrtlerek işolrligl düzeyleri saptanacaktır. Kendllerlyle gKrUştUğUmüz TUrk yetkilller kısa dönemde Ortakpacar'ı gerçekleştirmerttn zor olabıleceğinl, ancak aşama aşama buna uiaşmamak içln fazla önemli engellerin bulunmadıgını söylemlşlerdir Yetkilller, diJer önerilerin kısa dönemde ger çekleşeceftfna inandıklarım iözlerlne eklemişlerdlr. Ankara'da Ankara Devlet Mimarlık ve MU hendısllk Akademısı'nde dün öğ renim yapılamamış, bu arada polıs ve jandarmanın lşblrllgiyla devrımcı ögrencileıın yanısıra, komandolar da dışarıya çıkarıl mışlardır. DUn. okul bahçeslnde velilerlyle bırlikte toplanan ögrencllere kaışı komandolar olay çıkarmak için çeşıtli yöntemlere başvurmuşlar, bu aıada bazı ogrenrilerl, omıi7 vıırarak yere dü sürmUşlerdlr tkl grup arasında çıkan tarlışma buyümeden gü venlık kuvvetlerlnın mııdahalpsıy le önlenmiş, okul dün oğrenıme kapatılmıştıı Olaydan sonra devrimcl ogrencilpr velilerlyle Kızılay'a kadar sessız blr yUrüyüş yapaıken, komandolar da Tandogan Alanına kadar çeşltli sloganlarla bağııarak bir yUrüyuş yapmışlardır Kısa dönem (Raştarafı 1. «avfada) olup, 97 sayılı kantına tabi yedek aubay adayı öjretmenler, b) 1 mayıs 1974 tarihme kadar vurt lçl ve yurt dışı jrüksek ögrenim kurumlarından mezun, yedeksubav aday adavı olma hakkını kazanrmş ve askerlığıne karar aldırmış olup da, henüz askere sevkl yapılamamış bulunan karışık ve sıhhlyo sınıfı bUtün yükUmlüler, 2 Sevke tabl yedeksubav adaylaıı, 1 hazıran 19/6 tarıhlnden itibaren yerll kayıtlı bulun duklaıı veya ikamet ettlklerl yerin en vakın askprlık şubelerlne mUracaat ederek, celp ve ssvk tarihleri ile tertlp edildlklerl sınıf ve egitim için gidecekleri yer leri oğreneceklerdlr. Yabancı askerllk şubelerinden sevkıni lstpypn yükümlülcr en geç 10 hazlran l")7fi tarıhıne kadar ikamet ettigl yerın askerlık şubesıne mü raoaat ettıklerl takdirde sevk lçln gereklt islpmler hu askerlik şubele Ince yapılacaktır. 3 Çeşitll nedenlcrle, 1 temmuz 197G celp dönemlne zfltnanında katılamavan yükümlüler 18 aylık hizmete tabl tutulacaklar ve haklarında 1076 sayılı yedeksubay vt yedek askeri memurlar kanunu hükUmlert uygula nacaktır i MılU Savıınma Bakanllftı'nca «evk tehlrt vertlmiş olupta, 1 temmıi7 1978 tarlhlnden »on ra spvk tarihleri dflvam eden yü kUmlülerdeıı askerllk şubelertne mUracatlnrı hallnde sevklerl saglanacaktır. 5 Kanun! «ebepler dı^ında çelbe katılrnayanlar hakkmda askerllk subelerlnce bakaya lşleml uv^ulanacaktır. nuna göre vükUmlülere tebllS ma hiyetındedir.» « Bu fluyuru 1R33 BBVIII ka lugün devam edilecek Olaylardan sonra toplanan Akademı Yönetım Kurulu, dei!>lere bugUn devam edılmesınl kararlaştırmıstır Yapılan açıklamada, «ADMMA \P bafth yılksek okul, okul bahçesınde sabah kaışıt gorüslü öğrencıler arasında çıkan çatısma nedenıyle gıivenlık kuvvetlerince boşaltılmıstır öğrenııne 11 mayıs salı sabahından itıbaren devam edılete gi tarafsız oğrencilere duyurulur» denılmıştlr Memnrlara •«. . (Bastarafı 1. yacılardan buıoda çaln.anlar 960 TL tabrikada ve atölyelerde ça lıSHnlar 1440 TL, madenlerde ara zllerde ve şehlr dışı santlyelerde gorevll olanlar da 1920 TL yan ödeme alacaklardır. Bu elemanlara ayrıca radyo aktlf ve za hull rnaddelerde çalışanlar, kuvvet santrallarında gorevli olanlaBuyük ülku Dtrneğl kapafıldı ra 300 TL vardlyalı lşlerde sUrekll çalışaniara 600 TL, patlayıKastamonu BUyük Ülkü Dercı madde, mUhımmat, astt, kok negi, Valillk tarafından blr hafUretiml yüksek fırın, lzabe, düt« süreyle kapatılmıştır. Vali küm elektroliz flatasyon, konMetln Sarıoğlu, Bılyllk Ülkü santrasyun tUnel lnşaatı va yerDerneği'nde yapılan arama sıraaltı galerilerinde çalısanlara 400 sında İS vasındBn küçük çorukTL ek ödeme yapılacaktır. ların bulunduftuııu ve Dernekler BUyük plan, proje, ettld ve Kanununun 42 maddPii gereglnkamp lşlerlnde çalışan teknlk per de kapatıldıgını söylemiştir. sonele ise bütün bu yan ödemelertn yanı sıra Işteki hl^met süre lerlne göre aynca ek blr ödeme daha yapılacaktır. Kazırlanan yenl kararnama öde (Bastarafı 1. narfada) melerde de barı deglşlkllkler geyapılan başvuruyu lnceleyen Anatlrmektedlr. Daha rtnce yan Ödeyasa Mahkemesl, adı geçen kanu me verilmeyen yer degistlrme nu «Mlllet Meclisi'nın 5 2 1973 suretiyle yapılan atamalarda, gogünkü 33. birleaimın Anayasa'reve baslamak Uzere verllen menın 84. maddeslne aykın olarak htl süresl Içinde de yan ödeme toplantı veter sayısı olmadan verilecektlr. Gene yılda 60 günü açıldığı ve blrleşlmin Genel Yögeçmeyen vıllık, idarl, sıhhl veva netim Kurulu Uyeligı gorevinl de mazeret lzınlerinde de yan öde Ustünde tutan baxkan yardımcıme kesilmevecektlr. aı tarafından açıldıgı» gerekçesll» tUmden lptal etmlsttr. Yan Ödemeler maa^lar Uzerlne eklenecek ve yıllık olarak vergiKarar dünden ltibaren $ ay lendırilecektlr. •onra yürürlüğe girecektlr. Anayasa
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle