25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet 7 6 1975'in en önemli olayları ve yorumları Bttyflk boy 320 urfa 35 TL, umhuriy 53. yıl, tayı: 18600 Kunıcusu: TUNUS NADİ UNIVERSITEYE GIRIŞTE ONCE ndevreler:22MAYIS'ta I I Mayıs 1976 Salı Vler baruthankat 2 KONAK 20 155917 II7II2 148872 "DemireFin tutumu hukuk devletine aykırı,, SfcNKARA, (Cumhuriyet Büronn) Danıştay'ın kuruluşunun 108. yıh dün Ankara'da torenle kutlanmış, bir konuşma yapan Danışt&y Faskam Ismaıl Hakkı Ülgen, Danıştay kararlarını uygulamayan siyasal Iktldar ybnetieılerinin «Anayasayı ihlal» suçu Islemekte olduklarını hatırlatnu$ ve konuşmalanndan parçator aldığı Başbakan Demirel'i •ert biçimde eleştirmiştir. Ülgen, Anayasal yargi denetlmi yetkislnl yenıden kmtlamaya ve şımdiden kamuoyunu oluşturmaya yoneük yenl giriMm lere lşaret etmış, 12 Mart'tan beri Anayasayı UçüncU kez özellikle yargı kuvvetı aleyhıne değiştirme görüslerinin, halen sı yasal iktidarı oluşturan en büytlk siyasal partıde haklm bu lundugunu kavdetmiş, bu arada Danıştay kararlarının lnlazı konusunda yoğunlaşan olumsuz egilımlerin önlenmesi içm, bu konuyu kovuşturmak uzere yetkılı mercıleri goreve çağırmıştır. Danıştay Başkanı Ülgen, Başbakan Demirel'in ^Bu anayasayla nıemleket Idare edilemej, Meclislerın üzerınde bır Anayasa Mahkemesi, Hükümetin üzermde Danıştay olamaz» şeklindeki »özlerini de eleştirerek, «Bu beyanları, hukuk devletl 1 1 kesine ve çağımınn kojullanna uygun gormüyoru7» demıştir Danıştay"m lOfl'ınri yıl tbrenınde Barolar Bırlığı Genel Başkanı Farıık Krem de blr konusma yapmıştır Başbakan Demirel, uygulamıyarak Anayasayı ihlal suçu işlediğini söyledi "Gençlerin Kararların uygulanmaması yolundaki Danıştay Başkanı Ülgen, Anayasayı bir olumsuz eğilimlerin önlenmesi için üçüncü kez değiştirme eğiliminin haDanıştay Başkanı Ülgen, yetkili merkısmı len «iktidarı oluşturan en büyük parcileri göreve davet etti. tide» egemen bulunduğunu belirtti. rejimi korumak için harekete geçtiler,. dedî Danıştay Başkanı, iktidann Danıştay kararlartnı ANKARA Başbakan SUleyman Demlrel, öğrenci olaylarının ar dmda «Rejımın ba^ına dert çıkarmak amarı yattığını, bazıları nın bunıın için ııgraştıklarını, di ğerlerimn ise rejlmi korumak için harekete g=çtıklerını» söylemı«.tır Başbakan Demirel, AP ajansı mtıhabırının «Kasım ayında ders leıın başlamasından bu yana Uni(Devamı Sa. 9. Sfl. I de; Tslâm Konferansı yasası onaylanmak içinTBMM'ne sevkedilecek Filistin Kurtuluş Örgütünün Ankara'da büro açması kesinleşiyor Türkiye, 'İslâm Ortakpazarı, kurulmasını önerecek Ümit GÜRTUNA îslâm Konferansının çftlışmaUrı sırasında Türkiye'nin konferansa uye ulkeler arasında «Ortakpazar. kurulmasını onereceği oğrenilmiştir Türkiye a^nca, Uye ülkelerdeki ekonomlk yaşama katkıda bulunmak amacıyla Ankara'da bir istatistlk merkezi kurulabileceğıni de bıldirerektır. Bundan önce Cidde'de yapılan olağanüstü islAm (Devunı S». », Sfi. 7 de) Türkiye Konferansa tam üye olacak (Cumhariyet Haber Merkezi) Yedincl Islam Konferansının gündemıni hanrlamak Uzere dtln toplanan yüksek derecelı me murlar görüşmesınde bir konuv ma yapan Dışışlerı Bakanlıgı Ge nel Sekret«ri Büyükelçi ŞUkrıi Elekdag, TUrk HUkümetinin konferansta tam üye olmnyı sağla mak amacıyla Islam Konferansı Yasaaını onaylatmak Uzere TBMM'ye sevketmeyl kararlaştır dığını açıklamıştır. Turkiye, 1972 de Cidde'de düzenlenen konferansta kabul edılen yasayı bugüno dek onaylamamış ve her konferans kararına genel bir rezerv koymuştur Ya sanın onaylanması dummunda Türkıye gozlemci Uyelikten tam Uvelıftfl geceoektır öte yandan. Filistin Kurtuluş örgütünün Türkiye'de büro aç ınası kesinlık ka7anmıştır. Islam Konleransının ılk resml toplantısı dün sabah Atatuık Kul tür Merkezinde yüksek dereceli memurlar düzeyınde yapılmıştır Geçen konferanstaki Başkan Sııudı Arabistanlı Al . Suguir'in besmele ile başladığı konuşmasını tamamlamasından sonra Dışişleıi Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi ŞUkrü Elekdag komiıyon başkanlığına getırılmiî.ür Bllçükelçı Elekdag konuşmasın da, Cumhurbaşkam KorutUrk ve Başbakan Demirel'in konferans (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de; Tören Danıştay'ın 108'mcl kunıluş yıl donümune Cumhurbaşkarıı Fahrı Korutürk, Meclis Başkanı Ke(Deramı Ss. t, Sfl. 4 de) CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu, asgari geçim indirimi tasarısının geciktirilmesini eleştirdi ANKARA, (Cumhuriyet Buroıu) CHP Genel Sekreteri Orhan Eyuboğlu dUn verdiği demeçto hükUmetın asgari geçim indıriminın arttırılmasını geciktirme•tni kınamış, •lnsanların mldeleri feryat etmeğe başladığı vakit anarşi lçın en uygun vasat hazırlanmış olur» demışfır Eyüboğlu'nun konuya ilişkin demeci özetle şöyledır. «Memurların hayat şartlarımn gıttıkçe ağırlaşması ve tahammulü imkansız kılacak bir cliı zeye varmasma rağmen MC hü kumeti taç gıbı duygusuz kal maktadır. CHP kat savının 1'dan 11 'e çıkarılmasını onerdiğı ve somut delillerıni ortaya koyduğu halde MC hükümetı buna karşı çıkmış ve asgari geçim indirimi haddınin yükseltılecegini ilânla tepK lerı yatıştırmak ıstemıştır Aradan aylar geçti Zam furyası doruga ulaştı ve hayat go rUlmemiş bir hızla pahalılaştı Hal böyle iken. hükümet asgari geçim indırimmm arttırılmasını ağzına bile almamaktadır tnsanlarm midelerl fervat etmeğe başladığı vakıt anarşi için en uygun vasat hazırlanmış olur tşte Demırpl, bıı nedenle de anarşinln bas mimarıdir > •Memurlara verilecek yan ödemelere ilişkin yeni esaslar belli oldu ANKARA, fANKA) Başbakan SUleyman Demirel tarafından bütun memurlara ödeneceği açıklanan yan odeme kararname^ının esasları bellı olmuştur. Ma. Uye Bakanlığı taıafından hazırlanan yenı yan odeme kararnamesine gbre, genel müdur 4400 lıra yan odeme alırken, köy okullarında gorev vapmakta olan bftretmenler 840, diğer memurlar İse 300 lira yan odeme alacakl&rgıbl «4» olarak bırakılmaktadır. Hazırlanan kararnanıp taaarısında müsteşarlar İçin 2700 lira iş guçlugu, 2700 lıra temınlnde guçlük zammı olarak 5400 lira Devlet Personel Daireslnre ha yan odeme \er Hİmaktactır Gerarlanan taslağın bütçeye 10 mıl nellıkle, gpnel mUdür mUsteşar yar lıranın Uzerinde yuk getıre gibı gorevlerdejken bu yerlercegl gerekçesıyle Maliye Bakan den alınan yüksek kademe melıgi tarafından yenlden hayırla murlarının atandıgı unvan olan bakanlık müşavirltgi kadroları nan kararnameye nore yan ode melerd* katsayı «Akiden oldutu İçin de 4400 lıra is ırUçlUjrU »• dır Uzmanlara göre, btlyük ve kuçük memurlar arasmdaki Ur ret farkı, yeni kıstaalarla daha da büyüyecektır. teminlnde gUçlük zammı verllmektedir. Yeni hoarlanan yan odeme kararnamesının bütçeye 7 mılyar ltranın Uzerinde bir yUk getireregı, ancak bütçeye bu mıktarın konulmadıgi bıldirilmektedır. Konferans notları Tıknlk «lemınfır Tenl hezırlünan jan M*m« kararnamesi teknlk elemanlarm Uer«tl*rlnı de bır miktar arttır maktadır. Buna gHre teknik elemanlar vaptıklan gorevlere gbre çeşit bırimlere ayrılmışlar, ancak gbrevdeki sürelerl ve bulundukları işyenne göre de farklı Urretler almaları saglan mıslır Ha^ırlanan karamamede yllksek mUhendls, mUhendls, yUkiek mlrnar, mimar, (eolog leoflzikçl, kontrol mUhendisi, fizikçi ve kim (Dev»mı Sa. i, Sfl. i ds) Sanayi Bakanı, karaborsa ve yokluklara toplu sözleşmelerin neden olduğunu öne sürdü ANKARA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerım Üoğru, «Toplu sözleşmelerin karaborsalann ve yokluklann sebebi lıaline geldiğlnı» sbylemiştır Kamu tktisadi TeşebbUslerı Karma Komısyonu'nun dUnkü toplantısında SUmerbank'ın çalışmalarına ilışkin eleştlrıleri cevaplandıran Doğru, bu arada, bu yıl 15 ve ni çımento fabrıkası kurmayı planladıklannı. Uretimin, plan hedeflerinden 800 bin ton az ol dugunu belirtmiş, «Çimento üre timini planlarken, dırenlşlerl, grevleri hesaplamadık» demıştir. TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAHVE FİYATLARINA YÜZDE 100 ZAM ÖNERDt • 6ÜMRÜK BAKANLIĞI YETKılıLERINOEN ALINAN BıLGıYE GÖRE, KıLOSU 25 LıRA OLAN KAHVEYE YAPILACAK ZAMMIN RE5MEN AÇIKLANMASI BEKLENıYOR karşılamasını önlemek, gerekse Hazıne'nln içınde bulunduğu gıiç durumda .bir de kahvecıji sUb vansıyone etmemek» gerekçesiyle Tekel Genel MUdUrlUgü kahve fiyatlanna vüzde 100 zam yapılmasım bnermiştlr Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetlulılerınden alınan bılgıye gö re yüzde 100 zam dahl zarar tam olarak karşılamaya yetmemekte, ancak bUyUk ölçUde gidermektedır Bu konudakl kararın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenmektedir. ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Karaborsa ve darlığı önlemek smacıyla Brezllya'dan ıthal edllen kahvede toplam 320 mılyon 1 1 r zarar edilmesı üzerlne kahve m fiyatlanna vüzde 100 oranında zam yapılması önerilmlştir. Uzun süredlr darlıgı çekllen kahve sorununa bir çozUm getirmek amacıyla Brezllya'dan kah ve ıthâl edılmıştır. Kılosu 57 liradan ithal edılpn kahvenin vurt lçındeki satış fiyatı halen 25 lıradır. Gerek bu zararı Hazlne'nın "Bütün Emnlyet Müdürlüğü buraya taşınmış, ya dışarıda birşeyler olursa ne olacak?,, Yalçın PEKŞEN Islâm Konferansının hazırlılt çalışmaları dün Atatürk Kültür Merkezindo başladı. İlk toplantı îslam Ulkeleri Radyo Televlzyon yönetıcılerinm katıldağı top lantı oldu. TRT'mızı «Mıllı» ve de «Islâmı» bır havaya sokmuş olan Genel MUdür Şaban Karataş da bu toplantıda bır konuşma yaptı. Sozlerıne «Bismıllahirrahmanirrahim» dıye başlayan Karataş şunları soyledr «Şanlı ve değerli bır medeniyetin temsılcılerlyız. Ortak değerlerlmiz, vazgeçılmez ülkülerimız, zengin hatıralarımız var. Bunları mu(Devamı Sa. 9. SU. 1 de; Ecevit bugün Paris'te bekleniyor Kosta DAPONTE PARİS Pransız radyosunun 1315 mayıs günlennde duzenle digı ulu&laraıast açık oturumla ra katılacak olan CHP Genel Başkanı Pülent Kcevit Ue eşı bugün Paris'te beklenmektedir. CHP Istanbul Mılletvekıli Ha luk (Jlman ise, bu toplantıların Ecevıt'ın vapacağı temasların hazırlıklarıyle meşgul olmak Uzere dört günd«nberi Pana'te (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) 4 4 yaşında ama... Aktor Rtchard Burton'dan aynldıktan nonra bir dlzi kavalve drğiştiren vr son olarak Iran'ın V\astıln)ftoıı Huvukelçısi ve S?ahın e«ki damadı Ardegir Zahldl ile el ele dolaşarak yeni soylentilerin yayılmasına yol açaıı unliı yıldız Elizabeth Taylor 44 >aşına ragmen guzelliğinden blrşey kaybetmemiş. Kotoğrafta EHyabrth Tajlor, .MaU Kuş. adlı ABD Sovyet orlak vapımı filminln galasında çocuk vıldız Tod Lookinland ile gorülüyor. Tod, filmde Elizabeth Taylor'un oğlu rolünü oynamaktadır. (hotoğraf: AF) KISA DONEM YEDEKSUBAY ADAYLARININ SON BÖLÜMÜ 1 TEMMUZDA SiLAH ALTINA ALINACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dbrt »y süreli temel askerlik egıtimi yapacak yedeksubay adaylarmın son dönemi 1 temmuz 1976 Urlhinde silâh altına alınacaklardır Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgıll olarak şu açıklamayı yapmıştır. «1 1833 sayılı kanuna tabl 4 ay süre ile temel askerlik eğitlmi yapacak yedeksubay ada\lannın son dönemi 1 temmuz 1976 tarıhlnde sılâh altına almacaktır. Bu dönemde a> 11 eklm 1960 tarıhtnden önce lıse VP muadill okul mezunu (l)e\amı Sa S, SU. 6 do Sendlkalır siyaıetle uğrapaz Sendıkalann siyasetle uğraşamayacftklannı dn one süren bakan istlfasım isteyen sendıkanın, pohtika içine girmış olduğunu lddia etmış, «Toplu sozleşmeler başlayana kadar TUrk parasmın değerımn duşu:? grafıgını çıkarsak, toplu sorleşmeler yapıldıktan sonraki grafikle karşılaştırsak, para değertnın daha (azla (Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) Komandolar, saldırılarıyla yüksek öğrenimi engellemeye devam ediyorlar (Cumhuriyet Haber Merkezi) Istanbul ve Ankara'da bır gıup komandn dün de olay çıkarmak ıstemışlerdır Bu ne denle Istanbul dakı Şış.lı Sıya sal Bılımler Pakültesı, Galatasa ray MUhendislik Yüksek Oku lu Yıldız Devlet Mımarlık \e Muhendıslık Akademısi ve Sul tanahmet'tekı ITtA'da dersler vapılamamıştır Ankara DMMA' da da komandoların yolaçtıgı olaylar nedenıyle öğrenıme bu gün devam edilmesı kararlaştı ıılmıştır Istanbul'dakı olay larda, 4 ü devrımci olmak üzere 5 öğrenct gozaltına alınmış tır Sultanahmet'teki tktisadi ve Tırarî Ilımler Akademısı'nde dün akşam bır grup komando, (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Çimento darlığı zamma karşın giderilemeyince 1 milyon tonluk ithalât yapılması kararlaştırıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu Fiyatlanna zam vapılmasına rağmen karaborsası bnlenemeyen çımento sıkıntısını gıdermek amacıyla Bakanlıklararası Ekonomık Kurul bır mılyon ton çimenlo ıthalıne karar vermıştır. Sanayi ve Teknolojı Bakaıılığının ' O bın ton ıthalat istemı E i O konomık Kurulda bır mılyon to na çıkartılmıştır. Karar verilen mıkiarda çımento lthali için yaklaşık 30 mılyon dolar ödenecektır Cephe hükümetinln iktldara gel mesınden sonra artan çimento spekülasyonu bir yandan çtmen toyu karaborsaya dUşUrUrken, diger yandan daha bnce yapılmış olan bağlanttlar geregi çımento lhracatının sUrdtirUlmest sıkıntıyı arttırıcı bir etken olarak belirmiştlr. Buna yurt lçindeki çimpnto fabrikalarının onarınu ve kapasite düşUklükleri eklenmesiyle darlık son aşamasına var (üevamı Ss. », Sfl. 6 da) Ölçüsüz Bir Konuşma Başbnkan Demlrel, Assoclated Press AJansına verdlği demeçte, Turklye'nln RÜncel dış polltlk» «orunlanndan bazılarına dokunmus ve diinya kamuoyunda yankılar yapacak görüsler llerl sürmüstıir. Bu goruşlerln Uginç yöntt ybrürlüktekl uhıslararasi hukuk kurallanna ve Turklye'nin bu* Küne kadar izlefllği politlkanın Ukelerlne ters duş mesldlr. Tcrs duşme ozelllkle Kıbns »orununa ilişkin açıklam.ırla kenıllnl Rİıslermektcdlr. Demirel sovle konuşmaktadır: •Kıbrısı tamamen alabilirdik. Ama almadık. Hâlâ da alahillıır. Ama buna niyotll deglliz.» Başbakan belld bu konuşmasıyla Turklye'nln adaya, Yunanlstan'ın ve Kıbns Rumiannın dOnya kamuoyunu yanıltmaya yonollk Iddialannın akslne, istUâ veya fetih amaçlarıjla SUahlı KuvveUe Orhan APAYDIN rlnl cıkarmadıjhnı anlatmak istcmlştir. Ancak, seçtigi sozcukler VP cumlelcr bu amacı aşmakta, devlet adamhğına ozgu •Olçülii konuşma kuralı ile bagdaşmamaktadır. Türkiye, Kıbrıs'ın blr bblumünıi veya tamamını alraak otanağına Devletler llukuku açısından ahlp olmadıgını bllen bir devlettir. (ierçekten başka btr devletin ülkp^inl kımen veya tamamen almak rski hııkııkta tr'Jh yoluyla olabillyor du. Günumuz hukukıı isr, istıla \c\n fctıh volııvla toprak alınmasına olanak vermemrktedir. Blrleşmİ9 Milletler sartı llkelerinin açıklanması amarıyla hazırlnnan vr 21 Kkinı 1170 tarihinde BM Genel Kurulunda kabul edllen «BM sartı uyannca Devletler Arasında Dnstane Ill^kilcr ve lşbirll(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Anayasa Mahkemesi maden sahiplerinin tazminatına ilişkin kanunu iptal etti ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) «Devletçe lMetılecek mddenler Uzerlndekl nakların gerı almması ve hak sahipleune ödenecek tazmınat hakkında kanun» Anayasa Mahkemesi taratından biçım yönünderı tüm olarak ıptal edilmlştir. Demokratlk Partl tarafından (Devamı Sa. 8, SU. 1 dr ISTANBUL'DA DOLMUJ VE TAKSIURIN YENİ ÜCRET TARIFE5I 7 Sayfamızdadır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle