24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TÜRK İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIM HAKKINA KARŞI FEDERAL ALMANYA'DA YENİ ÖNLEMLER ALINlYOR Tarlh, kasım 19,63'du. Milnih istasynnunda tören du/enine Rirmiş büyük bir kalabalık perona agır aftır sirmekte olan trendeki Türk işçilerıni karşılamaya hazırlunıyordu.. Tiinıdoıı ilk inen Türk işçisi, 24 yaştndakl Ismail liabadar'dı. Büyük bir alkış koptıı.. Bnlınrtar, Batı Almanya topraklanna ayak basan 1 milyonunou yabancı iççi olmuştu. AlınanUırın deyinıiylc «konuk işgi» İsmail Bnbadar, Alman Işgi Bulnın Kurumu Paşkanı Josef Stingl tarafından kutlanıyor ve 1 milyonuncu yabancı işçi sıfatını kazandıgı için kendisine bir televuynn hediye ediliyordu... Bu olayı, «artık eski çüzel günler çok gprida kııldı» diye yorumlamaktadır WIRTSCHAFT SVVOCHE dergisi. Ekonomik konularda uzmanlaşmi!? olan rmftalık dergi, Fp.deral Almanya'daki işsiz sayısının 1 milyon 2nfl hin civarında olduguna, bu nedenle dp Ulkedr.ki yabancı işçilprc karşı hoşnutsuzluğun giderek art!i!>ına dikkati çekmektedir. Ynlüınoı işçilerin sayısının 2 milyon nivarında oldi'ftunu bclirten dprgi, nisan ayı içindeki bir snyısında, yabancı işçi sayısının bu sınırın altına indirilmesinin pck mlimkün olmadıgım, Eİra konuk isçüerin genellikle Federal Almnnya'da yprleşmiş durutnda olduklarmı knydetmektp.dir. BİR KAMUOYU YOKLAMASI Son nlrırak düzenlenen bir kamuoyu yoklnmasmın degerlendirmesine dp yer veren detgi, Batı Alman yurttaşlarının yüzde 52'sinin Ulkedpki işsizlikten birinci derecede yabancı işcileri sorıımlu Uıttugunu yazmaktadır. •VVIRTSCHAFTSWOCHE dergisinin «Konuk Işçilere İhtiyacımız Var mı?» başlığı kapalc konusu yapüğı yazısı özetle şöyledir: «BıiRÜn için artık yabancı işçller Federal Almanya'da arzu edilmez duruma gelmişlerdir. Bunun en önemli nedenl ise işsizligin sürmekts olıışudur. KONUK iŞÇi OLMAZSA Bvınunlıı birlikte Federal Alman tş ve Işçi bunna Kurumu Başkanı Josef Stingl, gelecek yıllarda da yabancı işçiler olmaksızın işlerin yürilmeyecefcini belirtmekten geri kalmarmştır. Gerçekton de konuk işçüer olmaksızın tllm Alman ekonomisi çıkmaza girer. Bodensee'den Dofeııdenlzine dek tüm oteller böyle bir durumdi kapanır. Pantolon bile pek kolay bulunamayacak mallar listesine girer. Binek otosu üretimi yapan şirketler bir çıkmazla karşılaşır... Pu arada bir ba.ka yetkiliye göre, Federal Almanya'daki işsizliğin nedeni olarak konuk işçileri görmemek gerekir. Bunun nedeni de Batı Alman ile konuk işçiler yaptıklan işlerin nitelikleri birbirinden farklıdır. Federal Almanya'daki tüm ışsizlerin yüzde Sfi'ini vasıfsız işçiler oluşturmaktadır. Tüm işsizlerln yüzde 20'si ise sağlık açısından yetersiz kişilerden meydana gelmektedir. Buna karşılık yabancı işçilerin yüzde 9O'ı vasıfsız lşçilerdir. Ayrıca yalruzca yüzde 10'u sağlık açısından yetersizdir. YA5 FAKTÖRÜ Üte yaudan flrmalardan, hatta büyük • • FEDERAL ALMANYA'DA İJSiZ SAYISININ 1 MıLYON 200 BiN CıVARINOA OLDUGUNU YAZAN WiRTSCHAFTSWOCHE DERGiSi. YABANCI İ5ÇİLERE KARS.I H05NUTSUZLUGUN BÜYÜOÜĞÜNÜ KAYDEDiYOR I İroııchefi wır dîe Geöariage FEDERAl ALMAN YETKİLİLERİ ıSE YABANCI İJCiLER OLMAKSIZIN EKONOMiNiN ÇIKMAZA GiRECEGiNi, KONUK İS.ÇJ SAYISININ Z MiLYONUN ALTINA DÜS.ÜRÜLEMİYECEĞİNİ BELİRTİYORLAR. BİR ZAMANLARIN DEMOKRATIK ÜLKESi URUGUAY'DA İŞKENCE HALKIN GÜNLÜK YAŞANTISINA GİRDİ 48 YAJINDAKi JUAN MARiA BORDABERRY'NiN 1971'DE DEVLET BAS.KANLIGINA SECiLMESiNDEN SONRA ÜLKEDE BAJLAYAN TiKASI GiDEREK YOGUNLASJYOR. BASKI POLi nün hazırlad^f. UniRuay raporunun belirttigin» göre ülkedeki her 50 kişiden biri ya gözaltma alınnııştır ya da tutuklanmıştır. Bir başka deyişle, Uruguay'da yaşayanların %2'si yani 56 bin kişt şimdiye dek polisin karşısına çıkmıştır. Uruguay'da insan hakları için çalışan biri «Ülkede yaşayan her ailenin ağlayacak bir anısı hulunmaktadır» demiştir. Bu kişi ayrıca Uluslararası Af ÖrgUtünün hazırlndıgı raporun eski t<v rihlı oldugunu belirtmiş ve işkence sırasındl ölcnlerin sayısının 30'a yükseldiğini açıklamıştır. KONUŞM&KTAN KORKUYORLAR Bugünlerde Uruguay'daki halkm çogu İnsan hakları konusunda konuşmaktan kaçınıyor. Hatta dost çevrelerinde bile herkes birbirinden çekinlyor Daha öncelcri 1873'teki askerlerin perda arkası eylemlprini destekleyen biri «Arkadaşlarım\z tutuklanabilir ve «o şartlar altmda» diğerlerinin adını verebüir» demiştir. İIJKENCE TÜRLERi «O şartlar» yani Uruguay'da uygulanan Iflk kencelere çeşitll adlar takılmıştır: «Denizaltı» denen işkence yOntenılnde işkenceye tabi tutulan kimsenin başına plastik bir torba geçirilir ve bayılması beklenir, ayrıca işkenceyi uygulayan klmseler, işkence yaptıklan kişinin başını pis bir suya daldırırlar ve bu sırada döverler. «Papağan tüneği» denen işkence yönteminde ise işkenc» yapılan kimse el ve ayak büeklerinden bir direg» asılarak bekletüir. Urugııay bir zamanlar GUney Amerika Ulkeleri içinde en güçlü demokrasisi olan Ulkeydi. 19S0 yıiiarı sonunda Ülkede başgösteren ekonomilc çöküntü; fiyatların artmasına, sosyal huzursuzluga ve hükumet. istikrarsızlıgına yol açmıştır. 1WO yıllannda orta sınıf kökenli Tupamarolar kPnt gerillası olarak ortaya çıktılar ve sosyal degıçikliklerin ancak şiddet yoluyla gergekleşecpgini ileri sürdüler. BORDABERRY 48 Yaşındaki Juan Marla Bordaberry Tupamaro gerillalannın eylemlerint bastıracağını vaadederek 1971 yılında devlet başkanlığı görevin» seçildi. Komünist Partisl Birleşik Sol Cephe il« girdiRi 1971 seçiminde yaklaşık olarak 80 • 100 bin arasında oy aldı. Seçim kampanyası o dönemde serbestçe düzenleniyordu ve basın tumüyle seçim kampanyalarını yansıtıyordu. UruRiıay silahlı kuvvetleri ve polisi birden bi» re Amerikan yapımı tüfek, üniforma. araç ve helikopter eriindi. Bu yıl lktisatçılar Uruguay ulu« sal bütçesinin '/r 50 ile €0'ının menlyet görevlilerlne ayrıldıgını belirtirken resmi makamlar bunun °b 30 oldugunu ileri sürmektedirler. 1972 yılında polis ve silahlı kuvvetler Ulkeden Tupamaroların kökünli kazımak için tam yetkl aldılar ve 1973 yılında tlrıiRiıay Kongresl bir Uyesinin T\ıpamaro örgUtünün Uyesi olarak yargılanmasına lzin vermeyince, Bordaberry'e baskı yaparalc Kongre'yl kapattılar. O tarihten beri Uruguay ordusvı Ulusal GUvenlik Konseyi aracüığıyla U U keyl yönetmekte, başkana danışmanlık yapmalc BİR ANKET SONUCUNA GÖRE, ALMANLARIN YÜZDE 52'Si ÜLKEDEKİ iŞSiZLiGiN YABANCI İ5ÇİLERDEN İLERİ GELDıGıNE İNANIYOR firmalardan gelen işçi talepl«rinde yaş faktörü dikkati çekmektedir. Firmalar 35"den, hatta 30'dan daha yaşlı işçi çalıştırmak istememektedirler. Ürneğin Ford fabrikalarındakl tiretim bantlannın başmda çalışan kırkının Uzerinde işçi bulamazsınız. Bu arada, Almanların yapmak istemediklerl işler yabancı işçiler tarafından yapılmaktadır. Ruhr kömür havzasında her altı işçiden biri yabancıdır. SERBEST DOLAJiM GERC.EKIESJRSE Bütün bunların ötesinde yenl bir sonmun tehdidi de söz konusudur: TUrkiye'nin Ortakpazar'a geçiş dönemini düzenleyen Katma Protokol'ün işçilerin serbest dolasımına ilişkin hükmtl yürürlüğe glrince ne olacaktır? Bu takdirde Türk lşçileri de tıpkı Italyanlar gibi serbestçe Federal Almanya'ya gelip i? arayabileceklerdir. Halen 1 milyona yakın Türk işçisi bugunü beklemektedir. Federal İşçi Bulma Kurıımu'nun bu konuda önlemini aldıgı bildirilmektedir. TUrk işçilerine Almanya'da oturma ve lş iznl ancak iş buldukları takdirde kendilerine verilecektir. Dergi, bu durumda, TUrklerin akın akın Almanya'ya gelip iş aramalannın orılenebilecefinin düsünüldügünli belirtmekte, anoak «Onlar gelip yerleştikten sonra ya ekonomi yeniden bir bunalıma gırerse, o zaman ne olacaktır?» diye sornıaktadır. (Dif Hahrrler Servifd) DUVARIARDA •TÜRKIER DISARIYAZILARINA BATI ALMANYA'DA GiDEREK DAHA «Uruguay'a sızan komünistler ve tahripleri» başlıgı ve silah fotoğrafları başkent Montevideo'da yayınlanan dört pazar gazetesinin ilk sayfasını kaplamıstı. Uruguay'da son altı aydır hükümetin komünizme karşı sürdUrdügü mücat'.eleyi savunmak için gazetelere sipuriş lıaber verdiği bilinmektodir. Bu yiizden gazetelere kalan fazla bir seçenek de yok. Ülkedeki komunizm tehlikesi askerler adına ülke yönetiminde bulunan sivillcrin seçinıe gitmemesi için bir özür olarak kullamlmaktadır. Çok dikkatli bir okuyucu gazefelerin en alt köşesine sıkışan «Uluslararası Af Ürgütü» haberinin farkına varabilmiştir. Ancak Uruguay gazstelerı Uluslararası Af ögütü'nün 1973 yılından berı Uruguay'da işkence sırasında ölerüerin sayısının 22'ye yükseldiğine ve yeryUzünün pn büyük siyasi toplama kamplardan birinin bu ülkede olduğunu belirtmemiştir. Uluslararası AI örgütü' SIK RASTIANIYOR ULRİKE MEİNHOF'UN ÖLÜMÜ ÜZERINE BATI BERLİN'DE GÖSTERİLER YAPILDI, AVUKATLAR İNTİHARI KUŞKUYLA KARŞILADILAR BATI BERLİN Federal Almanya'daki kent gerillası örgütü Uyeleıinden bayan Ulrike Meinhof'un kaldığı cezaevindeki hücresinde intihar ettiğl haberi üzerine Batı Berlin kentinde 350 kişinin katıldığı gösteriler yapılmıştır. Batı Berlin polis yetkilileri gösteriler sırasında önemli bir olay çıkrpadığını belirtmişlerdir. Bir saat süreylo kentin ana yollanndan birisi olan Kurfuerstendamm'da, üzerlerinde .Ulrike Meinhof, cezaevinde öldü», «Ulrike, yok edilmemize çalışılırsa kendimizi koruyacağız. sloganları yazılı pankartlar görülmüştür. Federal Almanya'nın •BaaderMeinhof ndıyla bilinen gerilla örgUtünün Çetin ceviz» olarak tanman üyelerinin eskiden avukatlıgını üzerine alan Klaus Crolssant, Ulrike Meinhof'un intihar etmiş olabileceğine inanmadığuu bildirmiştir. Örgüt tiyelerinin savunmalannı Uzerlerine alan oteki avukatlarla birlikte Stııttgart'ta basına bir açıklamada bulunan Croissant, «întihar etmek, kızıl ordunun böltimlerini oluşturan bu hücrelere baglı her tutuklunun siyasal inancına aykırıdıı^ demiştir. Baader Meinhof'un eski avukatı, bu arada. Slııttgarftaki duruşmada bulunması gerekcn, ancak giriştiği açhk grevi sonunda ölen llolger Meins'in kendisine yazdığı bir mektubu da basın mensuplarına göstermiş ve sözü edilen mektupta örgflt üyelcrinden hiç kimsenin intihar girişiminde bulunmayacağına yer verilmiş oldugunu hatırlatmıştır. Avukat Croissant, Cappelll; adında îtalyan asıllı bir avukatın kısa bir süre ince Ulrike Melnhof'u kaldıftı hlicrede ziyaret ettigini ve bu ziyaret Kiresında Cappelli'nin, Ulrike Meinhof'u oldukça saglıkh ve mücadeleye hazır olarak, intihar etmeyi aklındarı geçirmeyen bir görünüm iç.indP bulduğunu belirtmiştir. (.a.a.) İsveçli yönetmen Bergman, ülkesine Volvo şirketi kadar döviz kazandırdı lsreç'ie malıyrcflprle bojı derdt girdıpı için. yuri dtjtna kaçmak znrnnda kalan /anınmtf tıönetmen tngmar Bergman'ın ülkesine. Volvo otomobiUeri kadar döviz sağladığı bildirılmeklpdir. Sen.ialik, Yeclinci Mithür. Yaban Çüekieri oibi unutulmaz yapıtlar ortnua koyan uonelmen bir süre önce çahşUğı Stocklıolm dram tıyatrosunda mali polis tarafından jjakalanarak gözaltma alıumujtt. Ingmar Bergman a yöneltilen suçlarna. tasj\ye pltigi tPersona Filmt aılh şırkele ait 15 vıiluon TL. kıı dor bir parauı tıtveç'e getirmemiij olmasuhr. Yurt dtşında bırakılan bu parayı Hrrı/man'ın fci.jisel geliri sayaıı malıtıecüer. yönetmenden bu nedenle 3,5 mütıon lıra cezah vergi istemekledir. Sorouuu izleyen püıüerde de Bergman'm verai kaçırdığı acıfclanmıj, pasaportıına elkonmuş ve evinde aranuı yapumıştır. Ne var fci maUyeciter. sadece Berırman'ı değil, onun filmlerinde rnl alan başuuuncularını da tedir(jıtı ctmışlcrdir. Kadın oyuncu Bibi Anderson tıeçtiğimiz gubat ay\nda 3ti saat gözalUna almmıg ve avukatı ile görü.şliirü\memiş. Beraman'm diğtr gözde oyuncularından Mn.r Van Sydotu Amerika'ya. tngrid Tıılin de îtalya'ya abç etmişlerdir. Usla yönetmene fcarjı malıye taraluıdan girtsılen bu davranış, Jsveç'te tepki ve tartışmalara yol açmışttr. Gazetelcr, bu olaydan alayh bir dille söz ederek, Bcrg man ve ılif)cr saııatçtların ülkeyi terkelmesinden sonra hveç'in yabancı ülkelere kemlısini tamtması için gcriye kala kala çeliği ile sa rıtm kizlanmn kakhğım yazmakIndırlar. Uevıen hemen bütün gazeteler isc Brrgman'm iilkcyi terk etmn.iini bi'n/ük. bir kayıp olarak nitelemektedir. Hergman, 30 yüda 36 film çevirmi? ve bu fılmler ülkesine Volvo fhmasınm sagladtğı kadar oelir saglamıştır. Senatör Goldvvater: "Reagan'ın Panama Kanalına ilişkin görüşleri endişe vericidir,, WA8HtNGTON ABD'li Senatör Barry Goldwater Cunıhuriyetçi Parti Başkan aday adayı Ronald Reagan'ın Panama Kanalına ilişkin görüşlerini kınamış ve bunların endişa verici bir eğilimi yansıttıguıı belirtmiştir. 1964 yılında Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adayı olan Goldvvater «ABD savaş tehlikesi içinde degildir ve ABD Kongresi Amerikanın Panamada bir savaşa glrmesine asla izin vermeyecektir. demiştir. Seçim kampanyasında Panama karıalt sonınıın». büyük ağırlık veren Ronald Reagan Indiana'da yaptıgı seçim konuşmasında ABD başkanı oldugu zaman ABD'nin bugün Panamada sahip olduğu hakları koruyacağını açıklamış ve Başkan seçilirse Panama Kanalındaki ABD haklannı korumak için savaşa girip girmeyecegini soran bir gazeteciye «Bu soruya evet demiyecek hıç Dir ABD Başkanı olacagım sanmıyorum» demiştl. Senatör Goldwater Ford yönetiminin Panama Kanalı anlaşması için görüşmelere yeniden başlaması önerisini destekledigini belirtmiştir. Goldvvater, «Reagan'ın Panama Kanalına İlişkin yanlışlıklarla dolu görüşleri Ulkenıizi açıkca gereksiz bir askerl çatışmaya sokacaktır. demiştir. Goldvvater Reagan'a yanıtlamasını istediği Panama Kanalına ilişkin sorular yöneltmiştir, Bu sorular aşağıdaki biçimdedirReagan Panama Kanalı görüşmelerinl kesecek midir? Panama Kanalı görtişmelerini sürdüren ABD heyetine bizim önerdiğimiz talimatlarda degişiklik yapacak nııdır? Eger görüşmeleri keserse, Panama Kanalını askerî bakımdan nasıl savunmayı dUşünmektedir?. Tarihçesl ABD hükümetinfn Panama Kanalı bölgesinde mlllkiyet hakkı olmadıgı halde 1903 yılından beri Panama hükümeti ile yaptıklan anlaşma gereğince Kanalı kullanmaktadır. Her iki hükumet yetküilerinin yeni bir anlaşma için 2 yıl önce başlattıkları görüşmeler henüz karara bağlanmamıştır. Amerikalı ekonomi uzmanlarının belirttiğine göre, ABD uluslararası Ucaretinin no 47 sinl Panama Kanahyla yapmaktadır. ABD'li yetkililer Panama Kanalı bölgesinin .'10 yıl sonra bütünüyle Panama hUktimetine devredileceğini belirtmişlerdir. (Dı? Haberler Servisi) JUAN BORDABF.RRY Baskı poUtlkası yoğunlaşıyor. tadır. Uruguay'daki ılımlıların arasında bulunan Iktisat Bakanı Vegh Villpgas ülkedeki barı poliuk grupların 1980 yılında yapılacak seçimlere katılacağını ve 1985 yılında da serbest seçim yapılacagını belirtmiştir. UZATILMASINI iSTEDi Devlet Başkanı Bordaberry geçen yıl silahlı kuvvetlerino gizlico bir mektup yollayarak görev süresinin sonsuz uzatılmasını istemiştir. tktisat Bakanı Vegh Villegas ocak ayında Bordaberry'y» bir mektup yollayarak görev süresini uzatacale bir anayasa değişikliği yapılması için plebısit yapılmasını önermiştir. Siyasal gözlemciler Bordaberry'nin kasım ayında yapılacak seçimlerin Uruguay silahlı kuvvetleri, partiler tarafından hoş karşılanmayacafeını ve komlinistlerin güç kazanacağı için yan çizdigini ileri sürmektedirler. Nisan ayında sivil ve asker üyelerinden oluşan sekiz kişilik yeni bir komisyon Bordaberry'nin görev süresinin uzatılma önerisini ve Uruguay hükümetinin geleceglni görüşmek için toplanmıştır. Ülkenin İleri gelen avukatlarından biri, «Y5netimdeki askerı kuvvetlerın Tupamaro gerillalarından ülkeyi kurtarmaktan başka hiç bir amaçları ynktu.» düiniijtır. Askeri yönetim kendllerınm Uruguay için neler yaptıklarını rartl?makta ve Ülkeyi sıvil yönetime devretmeyı düşünmekte ama Uruguay'Iılar askcri yönetımirı sivlllere yakın bir pelprpkte vöııefımt bırakar.aklarını hiç sanmamaktadırlar. (ÖIS, HABERLER SKRVlSt) (Dı? H»berl«r Serrtsi) Ingmar Bergman ve esi P«rl«'le.. A'çının, duvar yapımmda en etkin tecrit maddesi olduğu bildiriliyor PARtS Bina yapımmda, sojhık ve gürültüyü önleınek için, dığer tecrit. maddeleri yanıııda alçıya da büyük bir yer verilmeye başlandıgı bildirilmektedir. Fransa'da yayınlanan Paris Match dergisinde belirtildigıne göre alçı gllrültü ve soğugu, tuğla ve beton duvara oranla çok daha büyuk ölçüde kesebilmektedir. Tecrit maddelerinin içinde en ucuzu olan alçının, nefes alan bir madde oldufiu da belirtilmektedir. Gürültü ve KOKiıgu önleyen alçının, havadaki nemi de düzenledigi bıldirilmRktedır. Derginin verdiği biİRilere göre, 1 M2 genişliftinde ve 1 cm kalınlığındaki bir alçı sıva; 4,5 metreküp su buharı tutabilmektedir. Daha sonra, odadaki hava kuruduju oranda alçı, bu buharı yavas yava.ş dışarı vermektedir. Bu nedenle de alçının özellikle banyo ve mutfak gibi su buharının çok hulundugu yerlerde de kullanıldıftı bildirilmektedir. Duvar çatlaklannın alçı ile sıvanmusı halinde bile soğuk ve gürültüye karşı çok iyi sonuçlar alınmaktadır. <Dı» Haberler Servisi) [ Ankara Ankara .•• Ankara Ankara .•« Ankara AnkaJ Bayan Allende ile tanışma MexicoCity'deki parlamentolararası toplantıva katılan Uyeler Ankara'ya yeni döndüler. Dönüş yolunda Washington'a uğıamışlar, Amerikan senatörleriyle konuşmuşlar. Sonra Batı Almanya'ya gıtmişler, kimi de Stockholm'e, Berlin'e kadar uzanmış. lsınail Hakkı Birler, Yiğit Köker, Sabri Keskin, tbrahim Tekin, Cemal Cebecı, Niyazi Ünsa!, Alı Sanlı, Vıısuf Ziya Yagcı'don oluşan grubun çok renkli anıları var. Bu anılar arasında bayan Allende de yer alıyor. Şili'nin ilerici başkanının öldürülmesinden sonra bayan Allende Meksika'da oturuyor bilıyorsunuz. Parlamcntolarnrası toplantıyı da izlemiş, toplantıyı açan Meksika Cumnurbaşkanı da bayan Allende'yi ayakta selâmlamış. Yabancı parlamenterler de Allende ölse de adının yaşadıgını, ölümUnun uyaadırdığı tepkiyi belirten bir saygıyle sarılmışlar Bayan Allende'ye. Adalet, Partisı Ankara öenatörü Yiğit Köker bir resim çektirmış onunla. CHP Erzincan Senatörü Niyazi Onsal da hali yakıruyor: Mexlco City çevreslnde bir muzede Guevara salonunu geziyorduk. Duvarlannda Guevara'nın yaşamını, eylemini canlandıran dev boyutta panolar var. Bu panolar önünde bayan Allende ile bir resim çektiremedigime çok üzülüyorum. Resim çektirernemış ama bayan Allende ile konuşmuş Niyazi Cnsal: Pen demiş Ecevit'in partisindenlm. Türkiye' de demokratik solu geliştlrmeye ugraşıyor partimiz. Kocanızı Türk halkı yakından tanır. Şili olayları Türk basınında çok geniş yer aldı. Türk kamuoyunda büyük ilgiyle izlendi. Hâla da unutulmadı. Yaşlı kadın gülümseyerek dinlemiş bu sözlerl. Niyazi Ünsal Meksika arulannı Davut Aksu'nun evinde nktardı arkadaşlarına. Kısa bir süre önce bir akciğer ameliyatı geçiren Kars mılletvekilinin evi öğretmenlcrin karargâhı gibi. Köy Enstltüsu çıkışlı ögretmenlerden yüzlerce kişi, emeklt olunca CHP'de görev almağa hazırlanıyor. O gün orada bulunanlar Niyazi Ünsal'ı gözleri parlayarak dinledller. Ufuklarını başka türlü geliştirseler Meksika yolculan başka sorunları da tazeledi Mcclis kulisinde. Niyazi Ünsal bu tür toplantılara dll bilmeden katılmanm dövis kaybından Daşka şeye yaramadığını söylüyor. Mcksika toplantısında bu gerçegı yakından RördügünU anlatıyor. Başka bir CHP'li, Yusuf Ziya Yagcı ise dil bilmeseler de «ufuklannın genişlediğtni» söylüyor. Genel Başkan Bülent Ecevit rie CHP grubunu ııyardı, uluslararası kuruluşlara üye seçerken bilgisine, yeteneklere önem verilmesini ıstedi ama, dinleyen yok.. Yöneticı kadroya bu tür spçimloıle tepki gösteriyor grup. Ayrıca bu seçimleri başka türlü yorumluyorlar: Bi7;i Avrupa'ya, Amerika'ya yollamağa yakıştırmıyor musunuz? diye soruyorlar. Ya da Turan Güneş'e soruyor biri: Atrabey senln öerencilijtin hile Paris'dp EPÇnılş, daha do.vmadın mı, bırak da hiz Kidrlinı Avrııpa Konseyi'ne Parls'e, MekKİka'y» ya da IMadrid'e gldince dut yemiş bülbüllere döneceklerlnl hiç düşünmüyorlar. Meksika'v» glden Türk grubu ıın kişlyle rrkor kırıynr, ama hiç bir knınlsyona katılmıynrlar. Valnız ünlü Mrkslka KÜmüşü alımşlar, orarian VVashinı;ton'a ceçtntsler. tabancalar, (iıfcklcr alnııştar. AnİHŞüan canlannı KÜvpncede hissclnıivor pnlitikarılarımız, vallzlertnde çtfte Smlthttcstsoıılarla ılönmiisler bu yo'ruluktan. Klmi de vrnl bir otomohll almıs. Güle güle kullansınlar, maaşları da yeniden artıyor. Alısverlflerlnde kimsenin grizii yok, uına bu yolcıüuklan Meclis aduıa yapıyorlar değil ml? Kullste önerllerde hıılunuyor klmi »fnatörler: Uluslararası kıınılıtşlarria Tiirklye de yer verilmcll, ya da biitçpden bir iidcnpk uyrılmalı, hu kıırulıışlarda hlr TUrk hürosu kurulmalı, konusmalar Türkçeyp çevrllmell. Meksika'da ti'rcüman dn varmış, Türk grııbıında dil bilmevenlerin çoklugu anlaşılınca Washin£tnn Elçlliğlndrn Pelit Krgün'ii yollamışlar, ama o da alışveriş edrnlrrle dolaşiiııış uıuak Boncc parlamentnda bir turlzm bürosıı kurulmalı hlr an önce. Ortnlı gezller riilztnlpmeli milletvrkillerinln ııfkunıı ci'nişletınck İçin. Uluslararası kuruluşları lurislik nltcllkten çıkıtrmanın başka yolu yok... Sanırım duynıus olacaksınız. MC. Hükümcti Parlamentolararası Blrllfeln Merkeztne venl üyelcrin adını da hlldirmemlş... Belkl de nasılsa konuşmayacaklar. diye düşündüler. fjaka blr yana vurdumduynıazlıkta rekor kmlıyor MC. dönemlnde. Roş plçlllklerin 'iıvıs' artıvnr, ulııslararası kurııluslarla ilişkilrr Ucsik. nonra da dünyada kamuoyu olrşturmaktan söz cdillyor. HAZIRLAYAN: Müşerref HEKİMOĞLU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle