23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SEKİZ CUMHURİYET 11 Mayıs 1975 Trabzon'un şampiyon olması Türk futbolu için bir aşamadır • Gegiç «Trabron'un jamplyon olması lle lstanbul takımları kendllerine çeklduıen verecekler. Anadolu takımları ise yenı bır yarıj heyecanına gireceklerdır. dedı. Fenerbahçe Teknlk Direktorü OEOİÇ . San Lacivertli Teknık Direktor, son şansları nı Galatasaray maçmda kullanamadıklarına değ nırken «Bu yıl her maçtan s>onra yenl bır probleı ı çıktı ve bunlann blıyük bir bolümünü çözemedlk Fevkâlade yönetıcı ve seyirclmız var Fakat lutbolcularımız son /amanlaıda istekMZ ve amaçsız sahada dolaşıyorlardj Heplmi7 içın UzUcü bir olay bu Ne yazık ki hocalar îçın spor sahalaıı utanç yerl olııvor » demıştır Abdullah Gegıç, futbolda hcrs>eyın olabıleceftınt ve bunları kabul etmek gerektıginı de belırtmıs ve şunlirı soylr>mlştir. «Bu yıl Kölrı Spor Akademısrndek'. rtğrenlmım Kın Tuıktye'den vo Fcnerbahge'den bedenen ayıılafağım fakat ruhen bcraber olacagıtn Avnlnuırian önce gelecek yıt veni bır Feneıbahçe nın kurulma« içın gereken onerilerimi açıklayacağım ve bunlan Yonetlm Kuruluna sunacağım Fenerbahçe'de mut iâka fevkâlade tedbırlerın al'nfnası gerekmektedır » Futbol Federasyonu Kırıkkale maçı öncesi Kırıkkale'de her türlü önlem için ilgilileri uyardıklarını açıkladı Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Nanm özbay, Kırıkkale Mersin Idmanyurdu maçı onces nde, Bederasyon olarak, Kırıkkale Emniyet Amırlıgl ve Garnızon Komutanlığinı olay çıkabilır npdpniyle uyardıklarını söylemış, gelecek raporlara gore karar verıleceğını belırtmiştir rutbol Federasyonu Basın SOZCÜMI Özbay, S lı? kırmızı nıup sampıyonlugunu etkileyecek Kırıkkale Mersin Idmanyurdu maçında çıkan olaylann son derece üzücU olduğunu soyleyerek «Olaylan gazeta ve televizyondan oğrendım. Hakem ve goz lemcı raporlarını beklıyoruz. Pro fesyonel Kurul toplanacak ve sur;l'iları cezalandıracaktır» demıştır Ö7bay, maç oncesinde, Kırıkkale Emniyet Amirliğıni ve Garnı/on Komutanlığını Federasyon olarak olay çıkabileceğı ne denıyle uyardıklaıını, bunun da yararlı olduğunu söylemistir. Yonetmeliğe göre, Kırıknalespor buçlu göıülürse sahası kapatılacak, Mersin Idmanyıırdu hukmen galip ılân edılecektır. 7 GÜNÜN ARDINDAN GALATASARAY'DA 5'LER OLAYININ ÜZERINE BIR BARDAK SOĞUK SU İÇİLDİ Geride bııaktığırmz 7 gilnun en onemlı olayi kuşkusuz Galatasaray camiasım sarsan 5'ler olayı idı Olay gerçı çok yeniydi ama Galatasaray'da böylesıne bır olayın çıkacağını kulübü çok yakından izleyenler beklıjordu Bu beklenen olayın başlangırı çok öncelere dayanıyordu. Pekın'ın istlfası ıle başkanlıga gelen Selahattın Beyazıfın tam yetkı ile Turgan Ece'yi paralı menecer yapmasından ıtıbaren başlavan bir olaydı. Ece'den «nce kulübün genel sekreteri SUha Ö7germl ile teknik direktor Dogan Koloğlu, 8 söhretll futbolcunun ve yaşlı oyuncuların satılmasını istemiş, Turgan Ece. yonetlm deftlşık lıgınden sonra tam yetki ile işbaşma gelmce tüm bu satışları durdurmuş vo tüm oyuncularla yenı yenl anlaşmalar yapmıştı 7 mılyonu go/den çıkarmıştı Selâhattm Beyazıt. Bu arada Engin olayı patlak verdi. Engin kulübünden 500 bin hra isterken Turgan Ece bu istege yüz vermedi Yapılan konuşnıa isteklerini de kabul etmedl «Isteyen kalır, isteyen glder» diyordu Ece Oysa futbolun profesyonel oldılğunu unutuyordu Nitekim Fenerbahçe milyonu verdl, Engin'l aldı Engm'ın Galatasaray'dan ayrılması lehine mi yoksa aleyhıne mi oldu, onvı htlen yok ama Turgan Ece'nin kendl başına buyruk olduğu kuşkusuz ortada. Ece bununla da veünmedi. Genç takundan Cünevt, Murat, Şükrü ve Ne)at ise yaramaz gerekçesiyle 50 bin liraya Gıresun'a gbnderildl Oradan 280 bin Hra karşılıgında GUn gor alındı Ankaragucü'nden 100 bin lırava Mehmet de Ga latasaray'a alındı Bu arada Eskişjhır ile Romanya'ya gıden Turgan Ece, Ömer'i, Yenı! ı, sonra da Nevruz'u, Rasım'l. Sabahattın'i de almak istedıyse de Uzerlnde durmadı Eski kadrosu lle bu işl götureceğıne inanan Turgan Ece kendıne gore bir antrenör kadrosu kurmakta kararlıydı. Yonetici olarak başanlı, girgın. akıllıydı Fakat bır piro içın bir yorgan da yakar dı Galatasarayda çıt çıkaranı gozden çıkanrdı. Itiraz eU mek ne kelime, en ufak kuIIKH adı karışan (utbolcu bır daha ağ/ıyla kuş tutsa yıne rte goze glremezdl. Nitekim antrenorler kadrosunu da diledıği gıbi kuran Ece zaman zaman da onları sahadaki ça lısmalarda tek başına bırakmadı ve esofman giyerek idmana da çıktı Artık tek kelime ile Galatasarayın dlktatörü idi. ••• Paralı menecerdı, ama kulüpten ne kadar maaş aldığını ya da kimden maaş alclıgını bılen yoktu. Selâhattin Beyazıtın dışındakl yönetid lerden hlç bırisi de bunu bıl miyordu. Böylece Beyazıt Ece ikl11si sezon ba^ından bu yana Galatasarayı yonettiler. Yonetlm Kurulu sadece 3 kez toplanabildi. Diğer Yönetım Kurulu üyelerinin de buna pek ıtırazları yoktu Sadece bir iki gazetede çıkan beyanatları da göze batmıyordu. Bu büyük gizlilik ıçinde yürUtülen Galatasaray'a bir de eski Atletizm Federasyonu Başkanı Jerfi Fıratlı girdi. Fı ratlı da Beyazıtın bir ls yerlnde çalışıyordu ama tüm nıesaisıni Galatasaray a verıyordu. • •• Tüm bunlaıın yanı sıra Ece kendi başına Galatasarayda bır de pnm sıstemi, bır ceza sıstemi koymuştu. Boylece Ece ısledığıne istedigınce prım verebiliyor, ıstedi ğine de ceza Ve Fenerbahçp maçı öncesi de 5'ler oîayı patlak vermiştı Bu yukanda da bellrttiğtmiz glbi önceden beklenen bır olaydı. Şim dı Galatasaray Fenerbahçe maçını kazandı. Turgan Ece' nin bu galiblyetten sonra bel kı de kulübün kapısma heykelını dıkerlor Fakat şu da bır gerçek kı artık Galatasarayda 5'ler olayı kapanmış tır ve Turgan Eco bu olayın üzerıne bır bardak soğuk su lçmıştir *•• Bır başka gerçek de şudur kı Fenerbahçe'de de son haf talarda başlayan krizln nedeni Fenerbahçede bır Turgan Ece gıbl tam yetkı ile çalışan bır görevlinin olmaması ıdl. Gerçl Fenerbahçe camiası Turgan Ece gibl blrisıni yaşatamazdı Çunkü Fenerbahçedekt düzen ve kulüp anlayışı Galatasaray gibi değildi. Fenerbahçede tavizler sıstemi vardı, egempnlık her zaman futbolcularındı. îşte katı, tvıtucu VP de kav pak tavızei iki polıtikanın çeşitli yanları ve gerçekler buvdu. Fenerbahçe Teknık Direktbrü Abdullah Geglç, Galatasaray maçı ıle birhkte şampiyonluğu da vı tırmelerinden 3onra görüşlerlni açıklarken, Turk futboltında tarını bır olayın yatandıftını vo bu olayın da bır aşama olduğunu soylemistir Gegıç, bü ytık bır olasılıkla lıg ^ampiyonluğunun ılk kez Anadolu'ya geçmesınln futbolumuz ıçın yeni blr donem yaratacağını bellrtirken şöyle konuşmuştur. «Trabzonspor'un şampiyonlugu karanması ka nımca futbolumuzda ılgınç vo tarihi bır olay olacaktır Hem Istanbul hem do Anadolu futbolıtnda büvük patlamalar gortllecektlr. Kıız lçlnde bulunan üç büyukler yeni tedb rler almaya çalışacak lar, îstanbul saltanatını tekrar kazanmak tçin ug raşacaklardır. Anadolu takımları İse şampıyonluk yarışını kolay kolay bırakmavacaklardır. Boylece futbolumura yenı bır renk yenı bir kalıte gelecektlr. Anadolu takımlannın kendllerine olan güvenlerı daha da artacaktır » 5ÎZE Beşiktaşta muhalefetsiz yönetime doğru İOK. Beşlktaş'ın zaman 7aman kaba kuvveta de başvuıan muhalefeti, konu cıddıloşlnce ortalıktan çekildi. Oysa Üstlinkaya'ya «ıstlfa» diye bağıranların, geride bıraktığımız hafta içinde yonetime geçmeleri gerekıyordu. Ancak muhallflor bir başkan ndayı bıle çıkartamadılar. Bunun nedenleri, ekonomıt sorunlara dayanıyor ama muhalefette bir organizasyon olmadıgı da ortada.. Şimdı, Mehmet Üstünkaya 1977 martma kadar görevde kalacak. Bu arada Üstünkaya'nın başkanlıgmda yenl bir yönetim kurulunun kurulma olasılığı da var. özellikle Genel Sekreter Cenglz Kap ve Genel Kaptan Saml Albayrak göreve devam etmem« görüşünde .. Eğer yeni bir yönetim kurulu oluşursa Mehmet Üstünkaya tüm grupların temsllcılertnl almayı duşünüyor. Yani bugünkU Fenerbahçe Yönetim Kurulu gibı Muhaletetsız yönetim. Bu neden le Fenerbahçe'de Emin Cankurtaran'a eleştlrenlerın sa yısı bir elln parmakları kadar. Üstünkaya'nın da yumrukların konuştuğu knngrelerden sonra böyle bir yöntem seçmesi oldukça doğal karşılanmah. Ancak herşeye karşın Üstünkaya'nın tekrar gdrevdo kalması Beşiktaş lçln en lyl yol ÇUnkü, GUndüz Tekln Onay yeni sezonda yepyenl bir Beşiktaş yaratmak için tüm hırsı, hıncı ve inancı ile şimdiden hazırlanıyor.. Bayern München St. Etienne maçını 1 milyar kişi izleyecek GLASGOW Yann gece bııranın 155 bin kişilık «Hampden Park. Stadı. 16 yıllık bir aradan sonra, iklncl kez Avrupa Şampiyon KulUpler Kupası Finaline sahne olacak. 1960'da bu stadda 136 bın seyirri onunde unutulmaz Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 73 yenerek, şampıyonluklarını beşlemişti. Bayern MUnchen St. Etienne maçına tUm dünjada çok büyuk llgi var. Nıtekjm, Eurovision IIgılılerinîn bellrrtiklertne gbre, 21 yıllık Avrupa Kupalan tarihlnin bu Ilk Alman Fransız Finalınl, naklen veya banttan, 1 milyar insan izleyecektır kı, bu, 1972 Münich Olimpiyatlanndan sonra en yüksek sayıyı teşkıl etmek te. sı» maçlan nedenlyle, «Hampden Park.m dolacağına pek ihtımal verümiyor. 21 vılhk Avrupa Kupası tarıhınde «Büyuk FinaM ilk kez bır Macar Hakem (Palotaı> yonetecek . TRT Televiîyonu 21 VTdPn ItlliHicn, Bayorn Munchen St Etıennp arasındaki finali naklen vayınlayacak. KIRIKKALE'DE YEDi KiŞi GOZ ALTINA ALINDI Karşılaşma sırasında cıkan olaylarla ılgıll olaıak dün 7 kıs' nin gozaltına alındıgı bıldırilmiş tır Kaymakam Tahsın Bılge, şehlr df asayişın sağlandığını ve Kırıkkalesporlu ovunculann can gııvpnlıijı İçın tedbır alındığını bıldırmıştır Bılge, hasar tesp t çalısnmlarına başlandıgını ve sııç hıların en kısa 7nmnnda adalete veı'ıteCegtm söylemistir. \ HAY/JP. DÎKTA7OR. Bayanlar 400 m. ve uzun atlama dünya rekorları kırıldı DRE8DEN (Demokratik Altnnnva) Doğu Almanya da yapılan atletı/m yarışrmlarmda bayanlaıda 400 metre ve uznn atlamada dünya rekorlan kırılmıştır. Demokratik Alman Cumhurlyptının Dresden kentinde yapılan atletızm yarışlarında ilk re kor 1970'den bu yana kııılamay.ın uzun atlnmada gelmıştır. Federal Almanlann Münih Olimpıyat Oyunlarındaki yıldızı Helde Rosendahl'ın 1970 yılında Tu rın kentinde sagladıgı h 84 ıtıpt. rplık dunya rekoru, Dresden'de Dogu Alman Angela Voıgt tarafından 6 92 metre ıle lıstelerden sılınmıştır. ötpkl rekor Doğu Almanlann gençler 400 metre Avrupa bırın cısl Chrıstına Brehmer tarafın dan kırılmıştır Brehmer 400 metreyi 49"77 de koşarak bu dahn dünya rekortmeni ünlu Polonyalı atlet îrena Szewınska' nın Ustünluğüne son vermıştır SzevvLnska 22 haziran 1974 gtl nü 400 metrcyl 49"9 da koşarak dünya rekoru kırmıştı. Brtyleoe Demokratik Almnnların ıkl bayan atletl Rosendahl ve Szewınska gıbl ikı güçlü atletln rekorlannı lıstelerden silmeyi basarmışlardır. Bılindıgi E'bt geçtığımız günlerde de bayanlar vuksek atlama dünya rekorunu da Doğu Alman Acermann ele geçirmiştl. t ALMANLAR ÜMıTLi Başta Kaptan Beckenbauer olmak Uzere Müller, Hoeness ve Maier, yann geoeki «Futbol savaşundan Bayern'in galip çıkacağını söylemlşlerdır. Futbol \ır. manlannm da daha fazli şans tanıdığı taraf, Alman takımı. Ne var kl, yine aynı uzmanlar, fmal Volunda Dınamo Kiev ve PSV Eindhoven glbi güçlu takımları Pleyen St Etienne'ın çok saglam bır savunma hattma sahıp olduğuna da değiniyorlar. tnglltere Kraliçesl Elizabeth'in Eşi Edinburg Dükü Prens Phılıp «BUyük Pınal>ın .Onur Konugu», U.EF.A. Başkam îtalyan Dr. Ar temio Franchl do buraya gelmiş tır, Katolik ve protestan karışımından mejdana gelen îskoçlar, hangl tarafı tııtacaklan konusun da kararsız. Bunun en büyük ne denl de. Fransız ve Almanlann hırıstivan dininin bu ikl büyük mezhebinden oluşması Dünyanın en eskl mılll futbnl takımları turnuvası olan •Bntanya Kupa TSYD bildiri yayınlayarak Samim Var'ın ölümünden duyulan üzüntüyü belirtti Tuıkıye Spor Yazarları Dernpği dün yayınladığı bir bildiri ıle derneğın kurucularından ve eskı başkanlanndan Sanıım Var' ın ölümünden duydukları uzüntüyU dile getlrmıştlr. Bıldıridp, Türk spor basınına yaptığı hızmetlerle gelecek kuşakların da saygı deger bır usta sı olarak yaşayacak oUn Samım Var ın yıllarca derneği temsılen katıldığı Uluslararası Spor Yazjrları Kongrelerinde Türkıye'nın adını dünya spor basınına duyurduğu da yer almaktadır Bildınde avrıca Samım Var ın hiumunden duyulan üzunttl belırtilmış ve Türk basınına baş sağlığı dılenmiştir. ÖMER KALECİLİĞE HEVESLENDI Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenllerek şampıyonluk umidini yitirdigi maçta Sarı • Lâclvertlilerin golcü ele nıanı ya da geçen yılın gol kralı Ömer, kendısınden bekleneni veremedi. ObJektifın yakaladığı ilgınç pozisyonlarcian bırinde ömer, Galatasaray kalesi onunde topun Uzerlne yatmış ve Nihat'm verıne topu koltuğunun altına almış. Nıhat İse hareketl llgi ile izllyor. Pozisyonlann tkincislnde yine barı Kırmızı kale önünde Ömer kafaya çıkmak ıstemlş. Ama hareketl topa kafa vurmak İçın degil yumruklamak ıçın olsa gerek Kenerbahçe'nın gol atarak elemanlarından bıri bu hareketleri yapınca artık Sarı Lâclvertlilerin yenılgısınin nedenlerıni araştırmaya sanırız gerek yok.. (Fotograf: DENtZ SOM) Erek, ba}uglığı dlledl Spor Bakanı Ali Şevki Erek de Samım Var ın olümunden derın bır uzuntü duyduğunu belırtmış ve Türklye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Kahraman Bapçum'a bir başsağlıgı telgrafı gondermıştir Tıp öğrencisi Kappelmann Bayern'den ayrılıyor FRANKFURT Alman milU takımının ve Bayern MUnchen takımımn Unltı tutbolcusu Tıp rtğrencisı Jupp Kappelmann bu sezon sonu ayrılacağını kulübüne avukatı vasıtnsı ile blldirdi Ana li^anı gıbi Fransızca konu »an ijöhret Rideceği takımın St Ettenne olmadıgını da keunlıkle bellrtti. 4IK) m. eskl dünva rekortmeni Folonyalı lrena bzewinska. Güreş Şampiyonası ümit verici değildi BIIRSA Tllrkiye serbest ve greko ro men güreş şampıyonası Türk güreşine en ıılak bır şey verme dığı gıbi, Lenıngrad bo^gunundan sonra ba^layan gurültülere rağmen Releoek i(,ın de hiç bır şey Umid edılmemesi geıçegmı yansıttı. Türkıye güreş şampivonasına katılan güreşçllerin jıızde sekseni uzun yıllardan beri minderlerde gorülen lsimlerdl YpnıİP rin çok az olması lurk gureştnın gelpreğl açısından dü^ündü ulrü idı Çok az olan yenıleıae vasatın Ustunde Ronılmedıler. Hele daha önce çeşltli neden lerle te7a alan bir çok sporcvı nun bu şamptyonaya katılmala nna izın verılmesı Uzücü idi. Hocalar atasındakı rokabet ise t.ım anlamı ıle olumsuzdu ve bu olumsuz rekabet Turk giırrM nl de olumsuz bıçımde etkıliyordu Hocaların çogu ellerındeki sporculan ıyı bıçımde bılımsel olarak vetlştlremedıkleri ıçın onlardan telkin volu ile lyı sonuç beklıyordu, sporcusunu oınefeın • sen en guçlusün» şeklınde sözlerle mindere salıyorlardı Gıu ü ve teknıği 7avıf olan güreşçı zor duruma duşunce veya yenılince hırçınlaşıyor, devamlı itıraz edı yordu. Aydınsporlular, ElâzığSamsun maçında şike olduğunu iddia etti Aydmspor Kulübü Başkanı Cevat Aldeınır, Elazığspor'un kendi sahasında Samsunspor a 2 0 yenılmesmin dikkat çeklci olduğunu söylemış «Federasyon şıke konu sıında gereklı tedbirleri aldığını soylerken, şike konusunda ne yap tıgını gormek istıyoruz» bıçımın [ de konuşmuştur. Ankara Demırspor'a kaptırdıkları bır puanda suçlunun hakem Oumhur Demır olduğunu söyle yen KulUp Başkanı Aldemır, «Kendi sahamızda Demirspor'a kaptırdığımız bır puanın sorum lusu hakem Cumhur Demir'dir Bır geçerlı golumüzü vermedığı gıbi, bır penaltımızı da gdrmemezlıkten geldi . Böylesıne karar lı bir hakem İçın, Hakem Komtteslnın ve Federasyonun vereceği kararı merakla beklıyoruz» demiştlr. Bu hafta Samsunsporia oyna yacaklan deplâsman maçı içın Federasyonun gerekli önlemleri almasını isteyen Cevat Aldemir. Samsunsporlu yoneticl ve laraf tarlara centilmenlik çagırısında bulunarak «Iyı onayan karansın, ama olay çıkarmaya kalkışmasuı lar Akst halde kendılpri bilır» demiş, Federasvonun şike konusuna gereken öneml vermeslnl lstemistir. HAFTANIN PANORAMASI Trabzon ve Bursa Türkiye F. Bahçe'nin 2. liği tehlikedc amatör grup birincisi oldular Birind Türkiye Llglnde düğüm ANKARA Sivas ve Kocaeli grup nıeı kezlerinde yapılan Türkıye Amatör Şampiyonası grup birıncilıkleri sona ermış, Sıvas grubunda Trabyon Koı aeli gru bunda da Bursa Amatör takım ları şampiyon olmuşlardır 7 8 mayıs tarıhlerinde yapılan grup maçlarında *u toplu sonuç lar alınmıştır StVAS GRUBU: Tokatspor 6 Kars Kalcsı 2 tskilipspor 0 Trabzonspor 2 Tokatspor 1 lskılıpspor n Trabzon 11 Kar Kalesi 0 Tokatspor 0 • Trabzonspor 0 Iskılıpspoı 3 Kars Kalesi 0 (Hukmen) (Grup Şampiyonu Trabzon) KOC\ELt GRUBU: çözuldiı gibi Ama bu çozüm tist sıralar ıçın Son İki takımın durumu ise gene sls arkasında. Olaylı Galatasaray, doruğa tır manmaya çalışan Fenerbahçe'yl çelmeleyince, Trabzonspor bera bpre kalmasına karşın arayı Uç puana çıkararak şampiyonluk ipıne biraz daha yaklaştı Bundan sonıa Adana ıle kendi Goztepe ıle tzmır'de ve Beşiktaş lle de gene kendl sahasında yapacağı maçlarda bu Uç puanı yitlrir mi? Bıraz zor Fenerbahçe de Istan bul'da Ankaragücü. raklp sahada Ordu ve kendl sahasında Altay' dan tam puanlan alıp, yanşı sürdlırebtlecek mı? SanLScivertlilerin son haftalardakl oyunlarma bakılırsa, onun da zor olduğu gorünüyor. Llgln alt sıralanndaki çeklşme bu hafta daha ılgınç duruma gel dl Ankaragücü ve Balıkesirspor tarklı galıbıvetlerle lkışer altın puan alırlarken, Zonguldak ve Oiresun da hiç olmazsa birer puanla haftayı kapayarak, düğumU aralamadılar. Bu arada Beşiktaç bir, Eskişehirspor da iki puan alarak daha kritik duruma düş Galatasaray yann kupa için Trabzon'a gidiyor Galatasaray yann Trabzon'da Trabzonspor ile yapacağı Türkıye Kupasının fınal maçı İçin Yeşilyurtta kampa girmiştir. Kampa Fenerbahçe maçından öncekl fcadro alınmıştır Teknık yoneticl Turgan Ece Fatlh'ip blleglnden, Bülent'ın de omuzundan sakat olduğunu söylemiş ve Trabzonspor maçı için şöyle Itonuşmuştur «Fenerbahçe maçının vorgun lugunu Uzerlmlzden atmadan Trabzonspor deplasmanına çıka cagız Sakat ovuncularımız da var. Buna karşm flnalin ilk ma çını orada oynavacajjhmız lçln avantajlıyız. Bu avantajımı» korumaya çalışacağız..» Sarı Kırmızılılar yann Trabson'a Bldeoeklerdlr. mekten kurtuldular Gri7tepe ise kendl sahdsında bıraktığı bır puan ıle krıtık durumunu sürdurdü Cumuhuriyet'in toto tahmini F. Bahçe MKE Ank GücU Bursaspor • Galatasaray Boluspor Beşikta^ Altay • Eskişehırspor Trabzonspor • Adanaspor Adana D Spor Orduspor Giresunspor • Goztepe Zonguldakspor Balıkesir Samsunspor Aydınspor DÇ. Karabük S Kayseri Gazıantep Konyaspor Kocaelispor • Kınkkalespor Mersin îd. Yurdu Antalya Sivasspor Şpkerspor Vefa • Rizespor Karşıyaka • îstanbulspor Bayanlar pentatlon yarışmalarında Mine incekaş Türkıye rekoru kırdı ANK\RA 19 rnaus atletızm sahasında yapılan bayanlararası pentatlon rekor denempsınde. Mı ne İncekaş 1139 puanla yenı Türkıye rpkorıı kıımıştır. Fskı rekor 30îfi puanla Sevil Çıftrl'nın elmde bulunuyordu. Rııyuk bır çpkışme ıçinde geçpn denpmeleıde, ıkincılıği 3117 puanla Afltap Şahin elde etmıştır Türkıye rekortmeni Mıne tncekaş'ın pentatlon müsabakalarındakl derecelerı şoyledır: 100 mptre engelll 16 0, gulle atma 8 30, yüksek atlama 1 40, uzun atlama 5 29, 200 metre 27.2. Llgın 27 naftasında gol atılmayan tek maç Gııpsun Trabzon arasındaydı Oynanan yedi karşıldşnıada loplam 22 gol atı1 lırken, Balıkesırspot ılk kez birdPn lazla gol attı Bu arada gol krallığında Alı Osman, Cemıl'e yaklaştı HAITANIN FUTBOLCUSU: Oıtcu (Glrebun) HAFTANIN I1AKKMI: Fehmi Pazarcı (Fskışehır Ordu) IIAITANIN KAKMASI: Datpu (Glresun) Vahıt (Bursa) Patin (G Saray). Ismatl (C.O7tepe), Mlthat (Altay) K. Burhan (kskışphır) Hayrı (BeSlktaş). Mu^tata (A Gücü) Abdullah (Balıkesir), Sabahattin (Göztepe), Şaban (Zonguldak). GOL KRALLIG1: 17 Gol: Cemll (F Bahçe) 18 Gol: A Osman (Ank GücU) 11 Gol: MU|dat (Giresun) HAFFANIN TAKIMI: AnkaragUcü 0 ü I) 0 1 1 1 Kısacası şamplvonada 0 İçın Umit verici tek btr güreşçi 10 0 yoktu Çok az seyırcının izledıftı müsabakalarda daha önce de 1 belirttiğımiz gıbl bllınen isimler 0 çoğunluğu teşkil ediyordu. Yenl 1 1 ler arasında tse lvi teknlkte ve 1 tuttuğunu koparan güçıe tek güresçl yoktu. 0 Ereğlispor 0 Ç orluspor 0 Bursaspor 0 Eskişehırspor 0 Esklşehirspor 6 Çorluspor 1 Ereğlispor 0 • Bursaspor 2 Ereğlispor. 0 Eskisehirspor 2 Bursaspor 6 • Çorluspor 1 (Bursaspor çekllen kura lle şampiyon olmuştur).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle