25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
n \m oc Itaiya'da ölü sayısı sürekli artıyor F Italya'nın kU7?v kpsıminde perşemb» gtlnll mevda na gelon rlpprpm sonucu, vıkıntılar arasuıdan çıkarılan rpsetlenn sajiMnın 812 yı buldugu, olü sayısının 1 200'ü aşmasının beklendı ğı bıldırılmpktedır Bu arada, oncekı gece YugoMavya'da nıevdana gelen ycr sırsıntısında ıse fi bın konut r.arar gormüs. vakla^ık i bın aılp P\M/ kalmıstır En buytlk zararı gorpn Slovpnya eyaletın dp rneycUna gelon sursıntıdn can kavbı olmadıftı bıldırılmektedır. Udnıp kentı ve çevreslnde kurtarma çalışmaları surdurulürken, Italvan vetkılıler yıkinlılar arasuıdan sürekli reser çıkarıldıgını, hıçbır canlı bulunanıadığını açıklamı^lardıı. Bıldırildiğine göre, çıkarılan 812 cesetten, ancak 23'Unün kimlıklerı saptaııabılmıştıı Çesitlı ydbancı Ulkelerrten Italya'dakı deprem bolgesinp gdnderüen ysırdımlara ragmen rtnemlı olçüde çadır «ııkınmı çekıldıgı bıl dırılmcktedlr Bu arada tılo vp riıfceı ha^tahklara karşı genis bir aşı kampanyası da surdiirıllmektedır. Udınc bhlgesındp oncekı gün bııkaç kpz tekrarlanan ypni ver saısınlıınıının da halk arasında büyuk bır panlk \e knrkuva vnı açtıgı, Renış grupların bolgeyı teıketmeye başladıgı bıldırılmekrert:ı. (Dıj Habçrler ServM) 17 ülkcde 67 gazeteci tutuklu bulunuyor I/)NnRA UluslarHiası Basın Enstmısunün rtPl) dün Phıl» delphıa'da başlayan 25. Gt.ıel Kurul toplantısı münasebetlyle Ulus lararajı Af Örgütunun de dün akşanı Londra'da yayımladıgı bır ltstede 17 Ulkede tutuklanan 57 gazetecının adları bildlrilmistır Uluslararası Af Örgutu, 67 ga/Plprınln Roıevlcrıni sürdürtlılk İprı sırada tutuklandıklaıına degındıkten sonra. bu tutuklamalann «Haber almak ve vermek heıkpsın lıakkıdır» d ı v n Bırta^mış Mıl letleı tn^an Hakları Evrensel rseyannamesının 19. maddesine ters duştugünü de hatırlatmıştır Uluslararası Af örgütunoe vayımlanaıı lıstede yer alan tılke ler şunlardır. Bangladeş. Brezılya, Şılı Kuba, Hmdlstan, Endonezya, Gunpy Koıe, Fılıpınlpr, Sıngapur, Günev Afrıka Cumhurıy tı, Taıwan Tanzanya, Tayland, Türkıye, Sovyetler Bırlıgı, Uruguav, Yugoslavyn. Uluslararası Af örRÜtü, basın ozgurlugunun en çok zedelendıfcl tılke olarak 21 gazetarımn tutuklu bulundugu Endonpzyanın adını andıktan sonra. tutuklu bulunan gazptprılerrlen çogunun «Herhan gi bir »oruşturma va da yargıya gerek gorulmeksmn» tııtuklanmıs olduguna da dıkkati çekmiştır. (»a > İSPANYA'DA SAĞCILAR BİR GRUP GÖSTERiCiYE ATEŞ AÇTI, BİR KiŞI ÖLDÜ lspanya'nın kuıeyindeki Bask bölgesinde ıç savaşta dağda ölen Carlıstlerı anmak lçln düzenlenen gosterının sağcılarm ateş açması yüzunden dağıldıgı ve bir kjşinın oldüğü bıldırılmiştlr. Sayılan 5 bınl bulan Carlıstlerin aravnda küçük çocuklaıın da bulunduju bellrtılmıştır. İspanya'nın en eskl partısl olan Carlistler Prens Rurbon Parma'nın simdiki Ispanya kralı Carlos'un yerine kral olmasım jstemektedirler. Carlıst Partl lspanya lç savaşında Franco 11* ittıfaka gıtmi"; ve Franco'nnn ıktıdaıa gelmesini desteklemıçlı Anrak Carlıstler arasında gıdprek sosyalıst goruş agırlık kazanmıştır. öncekl gün dtızenledıklerl gosterıler sırasında Carlıstler'ın flO dakıka daga tırmanırken gpnel af i^tedıklenni, ozgürlükten yana olduklarını ve Carllzmin sosyalıst bir düzen amaçladıgını belırtpn sloganlar söyledıklerl belirrılmıstır. Sosvalist Carlıstlerın lspanya Kralı adayı Prpns Bıırbon Parma sılrgünde bulunduğu Fransa'dan eşı Hollanda Prenseaı Irene ile blrlikte Ki7İıce lspanya'ya gelerek yüniyüşe katıldıkları ve sağcılarm açtıkları ateşt«n sadecp 50 metre kadar uzagında bulundukları bıldırllmıştır. Bu arada tspanya hukümehnın bazı sıyasl tııtukluları serbest bıraktığı, ancak yasadısı Işçi Komisyonları Sendikası Hderl Camacho'nun hâla tutuklu oldııgu blldirılmlştir. öte yandan aralarmda avukatlar, ga7eteciler, sanatçılar bulunan 2100 aydının Imzaladıgı bir dılekçeyle, Madrid'dekı güvenlık kuvvetleri karargıhında iskence Tapıldığı iddıalarmın derhal soruşturulması lst«nmiatlr. (Dıs Haberler Servlıl) Dünyada Bugün CEZA ALI SiRMEN Mf.'nrn Ratbakanı Drmirel, AP ajansı muhablrine bir demeç vermls. AI' Genel Boskanının dıin javınlanan demeclnin özelllkle Türk Amerikan anlaaması İle llglli bölümü fljinçtir. Dcrnirel konu^maAinın bu bnlilmtınde, kendllerinin anUfmanın Amerikan KoıtKrcslnden Revmesl İçin münasip bir aüre bekleyeceklcrini açıklıvoı. SUlPyman Bey, münaslp siı. renln ne kadar oldufıınu bpllrtmıyor. Orneğln, Ka.tım ayına kadar geçecek zaman mtinasip bir zaman olacak mıdır? Belli deffll. Ashııda hrrkes bllivor kl. Demlrel münasip olsun olmanııı. ne kadar istenirse bfklemrye hazırdır. Onu sıkıstıran Türkiyc'nin çıkarları değil, kamuoyunıın ujanıklı^ıdır. Ama drmecin Içler açmı vönii bunlar defil. Demlrel. alısılmıs oııur kırırı vah.ırma uslubıuıu bu konusmada da bırakmamış. Amerikan kamr.ovıına ve Kongreısinr ^aharıynr. Divor kl Dcmirel: Turkı>f ile ABD arasında ne gibi hir anlasma7İık »ardır? Tnrkıye bujuk bir ınuUefik \e Ivi bir dost oldııgunu dainıa ispatlsmıstır. \\i dostluk neden crzalandırılsın? l?te bu sözler Içler acısıdır. Koskoca bir ülkenin Basbakanı olıııak iddiaNindakl bir kisi, Blz slzc ne yaptık ki. bizi cezalandırıyorfttınuz! Ne olıır yapmavın hoyle sevler. der duruma diişnıüstur. C'ezalandırmak eyleml her zaman listün hir lrade>1 ıçrrfktirir. Din kJtaplannda tanrı kullarını cezalandırır. (,.un. kü o herşoyln liatündeki Iradedlr. Ama kuliar tanrıyı cezalandıramazlar. Çıinkü onlar üstiln Iradeye baglı olan daha asağı düzeydekl iradelordlr. Kısladn l'egmen Yarbavı, değil, Yarbay Tejrmeni rezaIanılırabilir. Çünkü ceza, astuı uste değil, iiıstun asta ııyguiadıgı hir nnlcmdlr. O z a esitler arasında da niSz konusu olamaz Aynı riıtbr ve kıdemdeki iki subaydan birlnin öbürünü cezalandırması düsunulemrz. Devlet yurttaşı rezalandırır. vurttas devletl cezalandıramaz. Bir evde eger düzen tiimden bozulmamıssa baba oğlu cezalandırır, ama ofcul babayı cezalandıramaz. Devietin devleti cezalandınnaaı da gtinttmüzde düsünıilemez. Slz hiç Fransanın, lnfiltere'vi rezalandırmaya kalktıgını gdrdUnüz mii? Gerçl, geçmiste devletlcrin devletleri cezalandırma girisimleri olmuçtur. Hatta giıçlü ddnemlerinde Osmanlılar, komsularım ya da uzak devletlerl cezalandırnıak lçln seferlerc çıkar, gerekll c«zayı keslp, ku*ur isleycni terbiye ettikten sonra gerl ddnerlerdl. Ama hu dunımda so7 konusu edllen eslt ya da her iklsi de tam anlanuvla bagımsız olan dcvlrtler arasındakl illskiler de^lldlr. Nlleklm daha sonra da. gücünii, gucu İle blrlikte Ratı kar«ısında baBimsızlıjını yitlrcn Osmanlılan da sık sık cezalandırmaya basladılar. tnıcillz srfirleri, Babıall'dr koikoıa Osmanlı sadrazamlarını paylarlardı. Çağımızda emperyalist ttlkeler kendilerine bağımlı olanları veya bagimlı tutmaya çalıstıklarını cezalandırı>orlar. Ama artık öyle rezs tehditlerine pabuç bırakacak devletler de kalmıyor ortalıkta. ABD ne Vietnam halkını cezalandırablldl. ne de Angola'dakl bafımsızlık ve özgürlük yanlılarım.. Fransa, çok degll hundan 20 yıl once Cezayir'deki bağımsızlik yanlüarını cezalandırmak girişlmindeydi. Ama basaramadı. Şlmdi cnuüandırmaya giden ordunun savasçılan İle cezalandırılmak istenen ordunun savasçıları masa b a s u a oturup, eslt koşullar altında sorunlarını gdriışü.yorlar. Ve olayları Izleyenler bu görüşmeler sırasında Paris'ln, değil Cezayir'l cezalandırmak, tepeden hakan bir uslupla konuftnaya dahi cesaret edemedigini çok i>i hilmektedlrler. Bir devietin baska bir devlet ya da onıın siı ya da bn organı tarafından cezaya çarptırılabilecegini, çarptırıldıgını sövlemek cezalandırılmak istenen, cezalandınlan devietin hükümranlıgını, bağnnsi7İıguıı, onurunu hlçe saymak demektir. Her devietin yetkill orgMılan böyle bir •uçlama karsıRinda (tereken tepklyi KÖKtarlr, gostermelldlr. Oysa MC'nin Basbakanı Dendrel, ABD'ye AP aıaoıliKtyla sesleniyor. Blz (Deranu 9. Sayfad») ARJANTİN'DE BIR EMEKLI GENERAL OTOMOBILDEN ATEŞ AÇILARAK ÖLDÜRÜLDÜ BUENOS AİRKS Arjantin başkentınds, Arıaıitüı Sılâhlı Kuvvetleri Komutanlığınca yayımlanan bır bıldlrıde, Elıo Reyes adlı emeklt btr generalın dun kımlıği bılınmeyen kışıler tarafından vurularak öldürüldüğu bildırılmıştir. Emekli General Elıo Rejes'ın dun öğleye doğru Başkent Bııpnos Aires'm 25 kllometre güneyinde bulunan Espeleta'dakı evınln öntındo oldugu sırada bır otomobilden açılan yayhm atesi sonucu öldügü belirtılmektedır. ) Komünistlerin iktidarı paylaşması Itaiya'da sermaye için tehlikesiz,, SEW YOTIK Co/omhta t'm verstteM Uluslararası AraşUrma Knsiıtusunun yaumladığı bır rnpora gorr. Itaiya'da Komumst Par tisımn hukumefe kaMması. ozel le$ebbu* \çın hıçbır tplıhke anetmeyecegi ffibi, If/jlya mn N4TOdan çektlmeime de yol açrnayacakttr ua ria ılcfirfara geimdermm \ \TO açntnda buyuk sakmcalar dogura cngmı ılerı .turmektfdtr. ÎEPKıYE YOLAÇABılıR Ancak rapora aor* Komunt'tlr rın huktnnetr kaltlmalan ttalya da sağcılarm tepkı r » nmüleme gm < fimlcrıve yol açabıhr öle yandan Napoh'nm Komumtt Bpledıye Baykam grçerı hafla Be ledıye Medıtındc yapılnn qu\ fn ny lamasmda Htnshyan Demokratlar /a Neo Fa^uitlfTtn oriak gtrtşımmde düfurulmu}tur (Assocıated Prens) 20 HAZıRAN SEÇıMLERi 20 haınanda yapılacak nlnn rr ken leçimlerde ltalyan Komunıst Parhsımn bnemh kazançlar elde efmest beklenmek ted\r Ford yonetımı KomvnısÜerın itaJ ABD'DEKı COLOMBıA UNıVERSıTESı UIUSLARARASI ARAŞTIRMA ENSTıTÜSUNUN RAPORUNA GÖRE. ERKEN SEÇıMOE ıTALYAN KOMÜNıST PARTıSıNıN ONEMLı KAZANÇLAR EIDE ETMESı BEKLENıYOR; BU OURUM NATO AÇISINDAN DA SAKINCALI DEĞıL ALASKA'DA ÜÇ JAPON DAGCISI ÖLDÜ AtiKHORAGE Alaska r<rı»mt makamlartndan btr sbtcü, dun yapitğt bir açtklamada, Alaska'nm orta bölgesinde bulunan Touracre dağlarımn 5 000 meire yvksekhğınde uç Japon dağasmm cesetlermm buiunduğurm soylemıitır. Açıfc/antaj/ı yapan xo?cıı. 11 kışıdcn oJuşan Japon dağcthk grtıbuna menaup uç dağcınm peçltgımrz 2H nnan gumi 5 300 •metre vuksekhuındekt bır \cpeye ttrmanmak nzere arkadajlanndan aynldiklanm ve geçen pazarlest guntınrlpn bıı yana kendilenyle olan radyo bağlantılartnm kesılmış butunduğunu bıldırmışttr. Üç kışının dışmda otek\ Japon doifcılarrmn salımrn rf<(ıj(WfcİPrifi« rf^ jjer penlen açıklamçttfı. ce^pUenıı^aranması çakfmalarına baslanacağı behrtümektedir. (a.a.) Aşk yapmak kadınları gençleştiriyor LONDRA Ingiliı Ptikiyatrist b«yın Gomaz Lendrı'da t»n yıyınladığı kitabında fazla uykunun hayatı kısa(ttı^ını, s«ksin Is* kadınların hayatını uzattıgını ilerı vjrmektedir. Bayan Gom»ı, orla ya^lı erkeklfre gıınde 5 6 km. yurumtlcrlnl salık vtrmekl», ancak tevlsmenın dc yurtıyut sporunun yerine g*çeceğini belirtmekterilr. Baynn GomczV gnrp sevijmek ayrıca flnırlerı de lakinleftlrmcsi bakımından yararlıdır. Bayan Gom«ı'ln bu konuda ileri turduğu llginc iddlalar idyltdlr. Sevi^me kadınların hormonlarının daha lyl çalıjmajına yol acarak, bayanları gençlntlrmektedir. Ancak aynı etklyi arkakUrln hormonları uzerinde goıtcrdlgl ıoylenemaz. Bayan Comez'a göre gunde 7 taat uyku lağlıklı bir ya»am Icln yeterlldlr. Elll v»»mı a»kın erkekler geceda • u a l uyudukları takdlrd», 7 saa! ııyuyfn crkeklera kıyasla kalp haılalıklarma Iki A İ ^ d A h a fazja yakalanmaktadırlar. (Auocfatad Praıt) ÇEKOSLOVAKYA'YA GiREN BiR AVUSTURYA UÇAĞI İNİŞE ZORLANDI PRAG Çetek» AJansının bildlrdlglne göre, Çekoslovakya Hava Kuvvetlerınln uçaklan dtln Çekoslovakya semalarına gıren bir Avusttırya uçağıru lnişe lorlamıstır. Aians, «Cessna172» Hp! oııel uçakta bulunan dort kışının Avusturya sırur muhafızlaruıa teslım edıldıklermı bıldlrmektedlr. (a.a.) Suriye'nin BM Barış gücünün görev süresinin uzatılmasını kabul ettiği öne sürüldü KAHİRE «Roza El Yusuf» derglstne göre Suriye, Golan'dan Bırleşmis Milletler Barış GUcılnün görev süresinin altı ay daha uzatılmasını kabul ettlğinl A.BJ). ve Sovyetleı BlrllJJne bUdjrmıstlr, ,. Dergl, haberin kaynafcmıbelirtmemljtır. Barıs giicünün görev suresi mayıs sonunda sona •rmektedır. la.a.) ispanya'da düşen Iran Havayollarına ait bir uçakta 17 kişi öldü MADRtD îran Hav» yollanna naensup •Boeıng747» tipl bir uçak dün öğleden sonra Çu•nca yöreslnin Huet» kasabaaı yakınında dUserek parçalanmıstır. Uçağın 17 kisilik mürett«batından kurtulan olmadıjı taaber verllmektedir. ( YURT DIŞINDA ÇALIŞAN HERKESE TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^a^^^^^* ^^•^•^•^•^^^^^^^^^p ^p^^^p^^^^^^^^ ^^^•^^••••••^•^ v^a^B^a^B^a^p^^ ^^a^B^ppB^a^a^ap ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ B ^ ^ B ^ B ^ V ^a^a^a^^a^^^a/ ^^^•^B^B^B^B^BF ^B^^B^B^B^BB^V ^a^PB^e^a^a^p^a^a^^a^^^a^a^a^a^a» ^v^a^a^a^p^a^^Bv ^B^^a^a^p^a^a^p^pBa^a^^^^Hâ^^^^^ a^^Ba^Bpa^B^B^BiV HâİBWBHİWIIIIVm JVHaıWWm^afQWWQPBflv Valap^^Bİ^BBİajlV dövıze çevrilebilir Turk Lrasımevduat karşı ıgında kredi TÜRKİYE İŞ BANKASI 150.000 Turk LiiBsına kadar tahvi kredisi yurcjumuzdaM işjerin yürütülmesi için IşDanış servisi öncfe...güç/a..guven/7/r Not: Ayrıntılj bilgi İŞ GAZETESJ'nin Mayıs sayısında (Yanl Ajan*.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle