25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURlYET 11 Kayıs 1976 TÎDİ Sanayicilerin toplantısında konuşan CHP'li Üstünel, "Çağdaş sağ olarak demokratik solun iktidarını sağlamanız gerekir,, dedi / Istanbul CHP Senatörü Üstüne], "îanayıcılerın hazır bulunduğu blr toplantıda bazı sa nayicilerin Ortakpazar konusunda 1leri sürdükleri görüşlerde belıren degışıklıklere değıne relc, «Onbeş yıldır uyuyan guzeller, prensın bır busesi ile uyandılar Bız o zaman Ortakpazara gınlmempsinl savunurken, onlar boyle demıyorlardı» demlştir ı Istanbul Ünıversltesl Işletme Fakültesı tarafmdan Hilton Otelinde düzenlenen «Sanayımızde ücret, maUve va prodüktivita lllşkllart» konulu semlnorde. partısinin Genel Baskanına bazı satasmalar yoneltıl dıgı gerekçesıyle soz alan CHP Istanbul Senatörü Prof. Dr Besım Üstunel, TUrkiye Demır Çehk Fabrıkaları Genel MudurU Ruşen Gezıcı, sanayıcı Ertuğrul Soysal ve MESS Genel Başkanı Şükrü Er'ın, par tısme ve Genel Başkanına karşı yonelttıklerı iddıalaıa sert bır dille cevap vermıştır Üstunel ozetle şunları soylemiştir. «Bız, çalış.anlardan yana bir partıyız Buyuk toprak ağalarının, buyük sanayicilerin çıkarlannı koruyan bır partı değllız. CHP, çalışanların çıkarlaıı korunduğu zaman bütun ülkenın çıkarlarınm korunmuş ola cağına ınanan bır partıdır îşçı ucretlerındekı artışın en flasyona yolaçhğım sbylüyorlar. Pekı, Devlet Istaüstık Enstitüsüne alınan 500 komandova verı len ucret, enflasyona yol açını yor da işçı Ucretlerine zam yapıldığı zaman mı enflasyon olu yor? Bu duzenı konımak ve bır a vuç çıkarnnın çıkarlarını kol lamak içın olusturul.ın MC'nın hükümet kuıması içın geıeklı transfer gıderlerinın fınansmanı nı bııçok büyük ış adamı sağladı Bu ıç>ın boyle olarağı o zaman bellıydi, bır de soylpdik. Şimdı çekılen sıkıntı, MC'nln ıktidarda olmasının sıkıntısıdır. Çagdaş sag olarak. demokıa tık sol akımın iktıdara gelme sınl sağlamanız gerekır Eger bu olmazsa Turkıye ıkınoi bır Ispanja, ıkıncı bır Portekız, ıkınn bır îtalva olabılır O r.aman siz kaybedeceksınız. Sonıında nasıl olsa sız kaybedp oeksıniz, bugünden demokratik solun ıkttdar olmasını »ağlayın, boyleM dnha kolay olıır AET konusunda Türkıve'de sa nayicilerin gunahı, sandığınızın çok üzerındedn Bız o 7aman AET'yp pnılnıesının tehlıkelerını anlatııken, bıze kaışı çıkanlardan bıri dp şımdi bu koııuda kı Roıuşlprımi7i benırn<ipmıs gı bı R'/iunpn Sayın Sovsal'dı 15 yıldır ııvııvan güzeller, prensın bır busesiyle uyandı » (ANKA) İZMÎR BÂKKALLAR DERNEĞt BAŞKANI EKMEĞE ZAM GtRİŞİMLERINE BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDÎ tZMtR, (CumhurİTet Ege Bü rosu) Bakkallar Derneği Başkanı Ramazan Arslan, Iznıır'de ekmege yüzde 37,3 oranında zam yapılacağı lıaberler l'zerine bır açıklama yaparak bv. haberı tepkıylp karşıladıklarını, zamma kar şı çıkacaklarını belirımıştır Ramazan Arslan, bakkal esnafinı somuren ekmek fabrikalarının yapacakları yatırımların eksık kaldığı içın halka donduklerınl one sürmüş ve ozetle $oyl« demıştır. «Izmir'de ekmek Ureten fnbrıkalann sayısı kaçtır? Bu fabrıkalarda kaç kısı çalışmaktadır'' Buralardaki ışçıye zam yapıyorum bahanesıyle bır mılyona yakın insanın yasadığı jehnrrnzd» ekmek tükettcısıne her ekmek ba?ına yapacagı zamla ışçılere vereceği zam arasındaki faık nereye gıdecektır? Bunu tepkıyle karfilıyoruz. Bu zamma yesil ışık yakacak ldarecller varsa, bunun karşısında beton direkler gibi dikilecek, halkın ekmeğl ile oynatmayacağız. TUrkiye'de halkımız her gun bır zam haberı İle uvanmaktadır, ama rkmeğl ile oynanacağını tah mın etmlyordu Bugün bu haberleri de duyunca bıisbütün çileden çıkmıstır kanıımdayım > Belediye Eiıcüöretii yeni tarifeleri onayladı Bugünden zamlı ve taksi başlayarak uygulanacak dolmuş 20 Şoförler ve Otomobilciler Esnaf tarife, Istanbul'da Derneği, Belediyenin dernekçe önerilen zam oranlarına «gerçekçi bir yaklaşım göstermediği» kanısında ücretlerinde yüzde 50 oranında bir artış öngörüyor Istanbul'da dolmuş ve taksi ucretlerine beklenen zam yapıldı Yeni dolmuş ve taksi tarifeleri Baledlye Encümeninee onaylanarak dün açıklanmıstır Bugünden ıtıbaren uygulanmaya baslanacak tarıfeye gore, en kısa mesafe ucreti eskıden oldugu gı bi yıne 100 kuruş olarak bırakılmıstır Taksimetreler ılk açılışında 12 lıra olarak ba$layacak ve her 100 metrede 25 kurus ılâve suretıyle işleyecektır Yeni tarıfeyle dolmuş ucretleri sdyle saptanmıstır: ŞiŞHANE'DEN : HaUcıoğlu 225, Sutlüea 250, Pay MahtlU 275, SiUhtar 300, Hasköy 175, Pangaltı 250 kurus. Asgari Ücret Komisyonu toplandı ANKARA, (Cumhurlyet Bllrosıı) Asgari ücrptleri yeniden sapta yacak «Merkezı Asgari Üoret Komisyonu» dün toplanarak çalışmaİHiına dpvam etmıştır Çalışma Bakanlığı işçl sağlığı genel mudür yardımcısı Kenan Avşar'ın başkanlığında toplanan ve 5'er kişilik işçı ışveren temRilcılerınden oluşan komısyonun çalısmaları sırasında, asgari ücretın saptanmasında esas alınarak ılkelere ılışkın gorti^ıer ortava konmuş ve tartışmalan yapılmıştır. İşçl kesıml, yontem tartışmalnnnda, asgari Ucrete esas olmak tızere aıle bırımının dlkkate almmasını ısteıken, ışverenler «Tek işçı.yi ölçü olarak alma eğilimındedlrler. Devlet Planlama Teşkılatı gdzlemcılerının de katıldıklan gorüşmeler, taraflar aıasıııda bır ortak çozüm bulununcaya kadar sürecoktir. Komısvonun llk toplantılannda işçı ve ışveren kesımleri as Eirl ılcret içın onerereklpıi mık tarı getirmempkte, bunmı saptanabılmesi içın oncelıkle vontern konusunda anlaşmaya vanlmasım beklemektedirler. Asgarı Ucretler son olarak 1 *)74 yılında ve TUrkrve ölçüsunde tek tıp 4(1 Jıfa olarak saptanmıştı. Basiayan yeni sarıt*rmı çalışmalarının da önUnmüzdekl aylar içinde tamamlanması beklenmek tedır. KORUTÜRK, DiYANET iŞLERi BAŞKANLIGI KANUNUNU VETO ETTi ANKARA, (ANKA) Diyanet Islerl Bajkanlığı teşkıl.ıt kanununun Cumhurbaşkanı Pahri Konıturk tarafından veto edıldıği blldınlmektedlr Dlvanet tşleri Raşknnlıgı teşkilâtını veniden düzenleven kanun daha onee ri« Cumhurbaşkanı tarafından veto edılmıştı. Cumhurbaşkanınpa veto k«mın Millet Meclisi'nde kabul edilmesınden sonra Senato Genel Kuruluna zamanında gonderilmemıstı Genel Kımıl eündemıne son gün alınan kanun tasansı lııı k?r de bakanlık lemsılcısının Spnato Henr] KuruHındi bulunmaması nedenıyle gnnjşulemeırııs bu nedenle de süresi içinde KOnısılİPmediRİ gprpkçp'iivİP Cıım hurb.Tkanının onayına sunulmuştu rnmhurba$kanı t»rafından Priılamen'ova Reri c^ndenlpn kinunıın veto KPrekfp^ınln aı,ık lanmnsı beklenmfiktpdır Yerine başkasını cezaevine koyduran AP'linin suç ortağı AP Sakarya Onur Kurulu Başkanı da tutuklandı ADAPAZARl (Cumhtırivet) Sakarya AP II Haysıyet Kurulu Başkanı Hliseyın Beser, serçek suçlunun yerine bıı baskaMnı hapse yatırmak suçundan dün tutuklanmıştır. Aciapa/arı Belediye Meclısl Üvesl Yılmaz Beyenal, 1975 yılı basında blr yargıcın eşlne sarkıntılık suçundan mahkemeye verılmış ve 4 ay hapıs ce7asına çarptırılmıştı. Yılmaz Peyenal daha sonra cezaevıne kendı ve ııne ypnında çahsmakta olan Mehmet Salıh Korkma^ adında yardımcısını sokmuş, olayın ne <,en av oılaya çıkma1;! ürerıne yakalanarak cezaevıne konulmus tu. BEYKOZ'DAN : Paşabahçe 175, Ortaçesm» 150, Karakulalt 325 kuru». TAKSiM'DEN : Bakırkoy 650, 4 Levent 350. Oto Sanayi 425, Ca|aloftlu 300, Ortakoy 275, Kuruçesma 300, Arnavutköy 325, Bebek 375, Boğaıçi Üniversltesi 400, R. Hısarı 425, Emirgan 500, Nışantaş 200, Pangaltı 175. Şışli 225, Teşvikiye 200, Kurtulus 225, Ferıköy 250, Mecıdlyekoy 275, Levent 300. Etiler 325, Kabataş 150, Suv«ri Okulu 525, Florya 100, Sarıyer Ust yoldan 800. Sahılden Sarıyer 850. Draman 325, (Jultepe 3S0, Kuştepe 300, Yesilkoy 850, Atıkall 300. Malta 250, Fındıkzade 12'ı, Fatıh 250, Karakoy 200 Bostancı 1300, Yenikby 700, Tarabya 800, Havaalanı 900 kuruş. TOPKAPI 'DAN : Maltepe 150, Bayrampaşa 175 kurua. UNKAPANI'NDAN : Balat 175, Taksim ve Eyup 200, Tepebaşı 150, Kasımpasa 175 kuruş. BALAT'DÂN : Taksim 275, Tepebaşı ve Karakoy 250 kurus. EMiNÖNU'NDEN : Beşiktaç 250, Ortakdy 300, Arnavutköy 350, Bebek 400, Galatasaray 225, Taksim 275, Şışli 375, Taşvikiye 325, Kurtulus 350, Hürriyet Meydanı 200. Aksaray 225, Cağaloğlu 100, Fatih 225 Fdırnekapı 275, Topkapı 275, Şehremini 250, Yedikule 350, Kazlıçeşme 375, Bakırkoy «00, Vellelendı 600, K Mııstafapnşa 275. Fener 22=i, Balat 250, Eyüp 300, Car»amba 250, Kasımpasa 225, Dolmabahçe 225, Atıkali 250, Nişantas 350, Dolapdere 275 kuruş FENER'DEN : Taksim 300, Tepebaşı 250, Karakoy 225 kurus. SARAÇHANE'DEN : Karaköy ve Emınonü 175, Taksim 225, Oalatasaray 200, Edirnekapı 150 kuruş. KADIKÖY'DEN : Baharıye Moda ve Kırıltoprak 150, Fen#rbahç« v« Cortepe 200, Zivprbeyden Goztepe 225, Suadıve 275, Bo«t*ncı 325, Ku&uvolu I7rı, Aoıbadem, Kuruçe$me 200, Şenasenavler 350. Pıavantoryum 325. Içerenkoy T7S, Küçükyalı 400. Maltepe 4S0, Kartal 600, Pendık ve Yakacık 6îO, Altmışevler .*>.î0, Çamlıca K17 hısesı 250, K. Çamlıca son durak 300, Hasanpasa 175, Fıkııtepe 200, Taksim 1000 kuruş. CAĞALOGLU'NDAN : Teşvıkıye, M^antas ve Kurtulus 350, Draman 300 kurus. TEPEBAŞI'NDAN : Eminonü 225, Sırkecı 250 kuruş SARIYER'DEN : Hünkar 250. Kllyos 650, R. Kava|l 200 kurus. USKUDAR'DAN : Kadıkrty 200. Baftlarbassı 150 Kısıklı 22"î. Ümraniye 100, KOMIVOIU :ıd Ku7Kiınruk 17r), Bevlerbevi 200 Çengelkov 2rı0, Anadolu Hısarı 425, Kanlıca 4'>lı Çubuklu 500. Pasabohçe SVI, He\koz 630, 7 Kâmıl 150, AlemdaJ 750, Dudullu 625 kurus. KARTAL'DAN : PencHk ve Yakacık 225, Yeşilköy'den Havaalsnı 250, Strkerı 7W kuıu> Yeni nüfus hüviyet cüzdanları 1 hazirandan itibaren dağıtılacak ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) Erkekler için mavı, kadınlar içın san renkli olarak hazırlanan yeni nüfus hüviyet cüzdanlannın 1 haztran salı gününden itıbaren yurttaşlara dağıtılacagı bıldirılmıştır. Eski nüıus hüviyet cüzdanlarının ıse, ıklncl bir açıklamaya kadar geçerlı olacağı belirtilmıştir. İçişlerl Bakanlığı, yeni nıifus hüvıyet cüzdanlarının verilışine ilişkin talimatı ilu ve ilçelere blrer genelgeyle duyurmuştur. Yeni nüfus hüviyet cüzdanlan 10 yıl süreyle geçerli olacak ve cüzdanda 15 yaşını bitiren her yuıttaşın fotografı bulunacaktır. Sait Faik Hıkâye Ödülü Selim îleri'ye veriliyor Sait Fmk Hıkâye ÖdülUnü, nu yıl Selim 1leri, «Dostlukların Son Günü» adlı yapıtı ile kazanmıstır. Profesör Dr Vahit Turhan, Behçet Necatigil, Oktay Akbal, Haldun Taner. Rauf Mutluay, Doçent Dr. Tahsın Yücel ve Hıl alteeınden »ldığım »ebekeml kay mi Yavuz'dan olu»an Seçıcller bettlm. HUkumsürdür. Kurulu, dün saat 16.00'da, 1»Nuıret tanbul DarUşsafaka Derneği (Cumhurlvet: 39R2) Merkezinde yaptıkları toplantı sonunda, Selim lleri'nln «DostKAYIP Istanbul Emnivet luklann Son OünU» adlı yapv MUdürlügünden aldığım 138150 tının ödUUendinlmesini karar numaralı pasaportumu kaybetlaştırmışlardır Selım l l e n v e ödUlü, 16 ma tlm. HükümsUzdür. yıs Pazar günü. Pera P»las'ta Mtr tZAT düzenlenecek bır törenle verı Cumhuııyet 3985 lecektir. Z\YI Istanbul Müdıırlufiinden 1'I7^ seneslnde nlmıs oldtıfium pasapnrtunıu 7r\ yi pttim Yenısınl nlaraftundRn Adapaznrında keısstectlik yaeskısınln hükmü yoktur pan ve Adalct Partlsı Sakarva İl Haysıyet Dlvanı Başkanı HuseSADtYF. (İÜNKY yln Beser de, Yılmaz Beyenal ın (Rek daS i<>Hi)) 1370 >erıne cezaevine blr baskasının gırmesinde aracılık ettıgı «pıpkZAYt Istanbul Fmnivet çeslyle tuluklanarak olayın geçMüdılrhlgündpn 1 P> spnMmcle tıgl Seben cezHevine konulmus f0 almn nlduAtım pasaportumu ?atur. vi ettım Ypnısinı aİRragımdan Bu arada, aynl olavla iljrıli oeskısinın hükmü voktıır larak Adapazarı Beledıye BaskaADtl. TÜRKRKN nı Behçet Deryaoğlu'nun da ıfafRek dag 'ÎIRl) 39H0 desi alınmıştır. Yerine bır baskasını cezaevtne ZAYt fiehekeml kaybetsokmak suçundan sanık olarak tim. Hükümsuzdür. tutuklanan Yılmaz Beyenal ve sıı Masls KÜRKÇtGtL ça katıldığı bne sürülen HUspyin Beser, olay yeri olan Bolu'nun Cumhuriyet 3984 Seben ilçenlnde yargilanacaklardır. KAYIP Hacettepe Ünivtr BEŞiKTAŞ'TAN : ,„ Levent 200, Dıkılıtaş lsn, Yılriır 150, Harbtve 700, Şı*lt vtı Tnksun il't Etiler vc 4 Levent 250 Balmumru 175, Fatih va Aksaray 100, Karakoy 1200, Ortaköy 125 kurus. KASIMPAŞA'DAN : Halıcıoglu 175, Pangaltı d ı n Kasırnpast 17$ kurus. YEŞiLYURT'TAN : TÜNEL'DEN : t Havaalanı 250. Slrkecı ve Taksim 750 "ihlftis: KARAKOY'DEN : laksım 200, Galatasaray 175, Sisli TM, Teeviktve inn Kurtulus 32) Dolmabahçe l'ıO. rajtaloglu 175, Adliye 200, Hürriyet Meydanı 225, Aksaray ve Fatıh 200. Kasımpasa 175, GUltepe H.ıO Mrflta 221), F.yüp 300, Sultanahmet 200 kuruş. EDiRNEKAPI'DAN : Fyup 175 Rami 175, C.aziosmanpaşa 250, Maltepf 200, Bayrampaşa 225, KUçükköy 325, Yıldıztabya 275, Karaköy 275. Aksaray ve M Kapı 175, Silivrikapı 175, B Kapı 225, Ytdikule 250, Kazhçeşme 275. Zeytmburnu 300, Bakırkoy 400 kuruj. AKSARAY'DAN : Şışhane 17r,, Taksim 250, K M Pasa 150, Yedikule 200, Topkapı I7'ı, Dolmabahçe 350, Pnyrampasa 250, Cerrahpaş» ve CaRaloglu 150, Sultanahmet 150, Nisantaş ve Kurtulus 350, Do lapdoro \e Galatasaray 225, Kasımptsa 175, Şışlı 350, Çarsamba 200 kurus. Kurtulus ve Şişll 250, Teşvıklve 225 Bakırkttv'dtn Osmaniye 150, Çengelkdy'den örnekköv 200, Strkeei'den Havaalanı 950, Florva 850, Draman 325 kuruştur. • Belediye Encümeninden geçen tanfpd.e, eskiden oldugu fibi en kısa Ucret 100 kuruştur • Taksimetreler ilk açılışta 12 llradan başlayacak, her 100 metrede 25 kuruş ilftve edılecektır. • Dolmuş ve taksllerde şehır dışı zammı bulunmamaktadır • Gece saat 01 • 05 arasında takslye btnenler taksimetrenin yassdıgı Ucretin yüzde 50 fazlasını ödeyeceklerdir. • Beklemelerde müşteri her blr dakllca için 50 kurus' ödeyecektir. • Dolmuş şoförü tasdıkli Urifeyi aracında bulundurmaya zorunludur. • Dolmuş bagajına konan har parça eşya için 100 kurus ödenecektlr. Jofbrleı' ytftrslı buldu ö t e yandan, a a.'nın haberlne göre, Istanbul Şoförler va Otomobilciler Esnaf Derneği Başkanı M««;ut özekc, Belediye Encümenince onaylanarak kabul edılen yeni dolmuş ve taksi ücretlerl konusunda yaptıgı açıklamada, •Dernegimlzca onerilen zam oranlarına Belediye gerçekçi bır yaklaşım göstarmemiştir» demlştlr. Istanbul'da dolmuş ve taksıler için Belediyece uygulanacak olan zamların esnafı modern blr taşıma slstemine ulas tırdıjının dusünUlamayeceğıni belırten Mesut Özeke, kent traflğınln anormal yıgılısı, ulaşım bölgelerlnln Istanbul ıçln karaktaristlk blr özelllk gbsterlşlnin yolcu taşımalarında mallyetl etkllemekte oldugunu açıklamıstır. Darneklerlnln ölçUİU blr flyat teşekkUlü İçin aylar «nco kamuoyu yoklaması ya parak, zam tekliflerinl bilımsel verilere dayanan bir anlayışla Belediye bntirıe çıkardığını one süren özake, şoyle devam atmiştir: «Bugtln görUşUmuze göre şoftir yolcu illşkilerinden doğan sUrtüşmeleti bartaraf edlcl blr yol ızlemesı gereken Belediye dernegimlzln önerilerme tam bir yaklaşım gostermemişttr. Gelecek gunlerde bunun sıkıntılaruu yüklenmelc ylne şoforler ila yolculara duşecektlr.» ACEIE SATIUK YAZUK SİNEMA MUracaat Flaman Cad. No 10 İDRİS BAYKIN Kanarya • • K. Çekmere ŞiŞLi'DEN : Cagaloglu ve Sultanahmet 350. Levent ve Etiler, Kağühana 225, Cihangır 250, Istihkam Okulu 225, Silahtar 300, Pay Mahalli 3i(i, Kasımpasa 225, 4 Levent va Şlşhane 276, Çaglayan ve Kuştepe 150, GUltepe 175 kuruş. HÜRRİYET MEYDANI'NDAN : Kocamustafapaşa 225. Yedikule 250, Kazlıçeşma 273, Zeytinbuınu 325, Bakırkoy 500, Edirnekapı 200. Topkapı 200, Rami 300, G O Pa^a r>0, Eyup 300, tarşamba 200, Taslıtarla 350, Şişhane 225, Taksim 300, Cerrahpaşa 200, Bayrampaşa 325, Yıldıztabya 400 kuruş. Çocuk oyunları ünlü sanatçısı FERIH EGEMEN'İN 4O'ıncı sanat yılı lübilest, Çocuk Estrgeme Kurumu y*ranna ı ı Mayıs 1976 Saü giinü saat 20.30'dui ıubareo Harbiye Tiyatrosu'nda " Büetler: Çocuk Estrgeme Kurumu 11 Merkezl Tel: 22 ib S7 Seruı Tıyatrolan Harbiye BHIÜmfl (Cumhuriyet: 3976) BEIEOIYE BAŞKANLIGINDAH Belediyemizln (6 000.876) TL. keşll bedelll katyonlk emisyonlu soguk asfalt kaplama l.şi 2490 sayılı kanunun 31'incı madde») Rereftince kapalı 7arf usulile eksıltmeye çıkarılmıstır. Eksıltmesi 21 5 197b rurna gunü saat 153U'da Belediya EncUmenlnde yapılacaktır. l$ın geçlct temlnatı (1")<J76(1O) TLdfr. Bu l$e alt ılıale dosyssı Fen Islerl Plânlamm MUdUrlUgünde masaı saailerl dahılınd* görülebilir. BAYRAMPAŞA EYÜP'DEN : Alıbeyköy va Z. Zfend! 300, Topkapı, Aluaray Fatih 225, M. Kapı 175, Balat 160 kuru», va Mslt*. istanbul Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından: h Jandarma tılrllklerı thtıvaci İçîn kapalı zart uıulüvle 5000 adet yemek taşıma termosu (yedek lâitltiyl») Mttnallnacaktır. Tahminl bedeu 3.3UU.UUU Ura olup geçld Mmlnatl 113.790 llradir. Ihalesl 31 Majns 1976 Pazartesl Künll saat 11 00'de Slrk»d Demirkapı'dakl komisyonda vapılncaktır. E>sat ve jartnamesl îıtanbul, Ankara, Izmlr J. Sat. Al. Kom. Bşk'lıklarında RÖrtllebnir. Isteklilerin teklif mektupiannı lhale saatından blr s«at önee Komlsyona vermelerl şarttır. Gedkmelfr kabul edümez. (Basın: 1S0J1) 396» İSTEKIILERİN: 1 Belediye •ksiltmelerln* lştirak belgeil komlsyonunetan «ksllt.me tarıhinden uç gün evvel dılekçelerlne: A) Bayındırhk Bakanlığından alınmıa en s z bu tsin keslf bedeli kadar ( B ) grubu mUte&hhitllk karneslnl, B) Usulüne göre hazırlanmış teknık personel beyannamesinı, olan plan, teçhlzat va C) Müteahhıtlerin bankalardnn alacaklan kullanılmış veya kullanılmamıs sermaye kredi va lmkânlannı blldiren mall durum blldlrgesınln lbrazı, D) lhale dosyasında mevcut özel tennl sartnamede bellrtllen hususların yerine getlrilecegine dair gereklı belge va bıldirlmlerlni tıavl evraklarını, E) Blr defada an az lsln kesit bedeli kadar böyla blr lşl yaptığını gösterir resml kuruluşlardan alınmıs iş bitirme belgeslni ekleyerek alacaklan ıstirak belgeslnl, 2 1976 yılına ait Tıcarat üdası veslkasını, 3 Geçicl temlnst mektubunu veya makbuzunu, 4 Usulü dalreslnde haeırlayacaklan tekllf mektubunu navt kapalı zarflarını 21.5.1976 tarlhına tesadüf eden rumı günU saat 14 30'a kadar Beledıve thale Komlsvonu Bnşkonlıgına vermelerl lâzımdır. Telgrafla mUracaat va postada vakl geclkmeler kabul edllmez. Keyfiyet Uân olunur. (Basın. 15362) 3969 IMIMNtlMMMI |; Muhaöebe Yardımcıları Aranıvor Cıdrli bır müess'teede muhasebe servısı içın ilgili Akademl, ^akulte veya Muhasebe Malıye Yüksek Okulu mezunu Bavan elemanlar alınncaktır MUracaat Saat 17 •*• İU arası Tel 27 49 03 Cumhurıyet 3983
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle