25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 11 Mıyıs 1976 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET 11.5.1937 YIIDIZLARIH GREVI HOLtVUT). 10 (a.a) Altıhln (rtüdyo işçisi grev yapmaktadır. Hollvud grevcileri aralarında »ıkı bir işbirliği ve anlaşma olduğunu ilan etmek için Amerika'nın her tarafına afişler asjnakta ve bütün büyük şehirlerdeki sinemalann kapılanna nöbetçller koyarak filim gösterileTine engel olmağa çalışmaktadırlar. Buniann sayısının kadın ve erkek bir milyon Oldugu sanılmaktadır. Şlmdiye kadar görül memis, eşine raslanmamış bir grev olan bu gösteri ile mücadele etmek isteyen sinema sendikası, sinema artistlerinin istekle rini kabul ettiklerini bildirmişlerse de jrrev halen durdumlamamıştır ve endişe yaratmakta dir. Her tıraft» Greta Garho vtı Marlin Dietrih'ln resimleri asılnııştır. • Parls'ten blidlrtldlğlne göre, Raşvekll Ismct tnönü'nün Fransa fliikümeti'nin lleri ft lenlert İle yaptığı görtismır «o nunda. Tlirk • Fransız (Ik)r blrlijcine varttmiştır. GazeteIrr, Ikl devlet arasındakl anlaşmazlığın kalkmış oldugunu .yazmaktadırlar. • tspanya'da Genrral Franko. halka hltaben bir beyanname yayınlamıştır. Bu bevan namede çöyle dentlmekte.dir: «Efter teslim nlmazsanız, hak kınızda gallpler kanunu tatblk olunacaktır.» • F.ski Unkapam köprilsüniin hatmaya hafladıgı. yapılan Incelemelrrden anlasılmıştır. Beledlyr, tamamrn dolmakta olan Hallç. içln acele tcdbiricr almaya b&slamiftır. MÜZE SOYGUNLARI Çocukluğumda Hafız Yaşar'dan dinlcdiğıın bir sarkı vardı: «Söylesem lesiri yok, sussam gönül razı değil.» tstediğin kadar söyle, yaz, çiz, ne yazık ki nafile. îlgililer Uzerinde en küçük bir iz bile oırakmadan silinip gidiyor. Bu konuda az mı bagırdık, çsıiırdık. Alınan tedbirler, verilen önem yetersiz işte, hergün yeni bir müze soyulmakta. Anadoluda topraga vurulan hrr kaznıanın KÜ« ışıgina çıkardıgı nski eserlerin bir çoğu yabancı milzp.lerin vıtrinlerinde yer almış. Ötrden heri buna engel olunamamış. olunamıyor da Menılekettmizde eski rser knçakçıhgı ve müze hırsızlığı almış yürümüş durumdadır. Kısa bîr süre önce yıne gaznteler Polatlıda (îordlyon müzesinin soyulduftunu haber verdıler f^nşmadım. (.'Unkü artık bunlan olağandır dıye kabuilenmiş bulunuyoruz. Notlarıma bakıyonım: Eski eser kaçakçılıgı çok eskiden, taaa Fatih zamanında başlamıs. Portresinı yapan Pellini ile bcraber Fatih'e İtalyanca öğretmek İçln Istanbul'a gelen bir Italyan, Clriagus, Ttirkiye'deki ilk eski eser kaçakçılığını yapmış. Buna ait aynntılı bılgiler Başvekâlet Arşıvınden öğrenilebilir. Kanuni devrinde memleketimize gelen ressam Melhiyor Loris dfl saraydan bahada agır, yükte hafif pek gtlzel hediyeler götürmUş memleketine. Biliyoruz ki Osmanlılar devrinde böyle eski eserlerden nicelerl yabancı Ulkelere göç etmiş. Üçüncü Selim o kadar titizlik gösterdigi halde yine de blr mezar lâhit kapağının yurt dışına çıkmasmı önleyememtş, bıınlar elçilikler aracılığı ile rahat yolculuk yapabilmiş. Schltmema'nın karısı ile birlikte Priamus'un mücevher dolu sandığının Çanakkale konsolosu marifetl İle Truvadan kaçırıldıgını da pek âlâ biliyoruz. 1878'de Bergama tapınağının DORU Berlin'e gidişinl, lR20'de Milo VenUsUnlin nasıl elimizdcn çıktıgını da bilmeyen kalmamıştır. 1959'da Ankara'da lngiliz Arkeoloji Enstitüsü MüdUrU James Mlllard'ın gi/.lire aşırdıgl Dorak hazınesl, meşhur Layard'ın alıp götürdükleri içler acısıdır. Beroket ki gün geliyor, Osman Hamdl ve Halil Etem beyler gibi kadir bilir insanların himmeti ile bir vok eski rserimız kurtuluyor. Şimdi de artık yeni yeli^şen Türk arkeoloğlarının kendi ellen ile yaptıkları kazılardan çıkardıklnrı degerlı eserler mUzelerlmıze yer leşiyor. Fakat bu defa karsımıza bir başka feluket çıkıyor. İşte son zamanlarda gördügümüz manzarK. Bir takım frangsterler, muze duvarlannı aşarak, cam çerçeve kırarak, müze bekçilerini uyutarak, kandırarak ve öldiirerek milli servetı çalmakta ve hcr nasılsa bunlar sınır dışma da kaçırılmakta. Ve.. kimsenln kılı kıpırdamamakta. Halbuki hatırladıgımıza göre. lH12'de Louvre'dan Jakond çalındığı gün Fransa Güz.el Sanatlar Nazırı Du Jardln Bometz derhal tstifa etmiştı. Kayıp olan eserlerimlze şöyle gelişt güzel bir ROZ atalım: 5 haziran 1963'de Mihrimah Sultan Camii mihrabının şamdanları, 6 mayıs 1962'de Agop Manuk ofilunıın Akçakoca'dan kaçırdığı antikalar. 24 haziran ]962'de Konya Koyunlu Müzesinden kaybolan eserler, 7 agustos 1969'da 118 parça eserin kayıplara kanstıftı lzmir Müzesi soygunu. 1963'de Istanbul Arkeolojı Müzesinden kaybolan Hermes'in başı. Bergama Müzesinden aşınlan Baküs heykeli. 18 nisan 1963'de çalman 12 tarihi tablo. Hırsızları bulunamadı ve tabloların nerede oldııkları hâlâ anlaşılamadı. 1969 agnstosunda Erzincan'da tarihi kiliseyi soyan beş Fransız da yakalanamadı. Bunlar arasında unutmayacağımız bazı anılar da, Trabzon'dakl Santa Marya klliseslndeki Şarap Tanrısının heykelinin çalınması. Ylne 1970 temmitf nyında Alman Bankası eski mUdürUnün evinde yapılan Ellf NACi baskında ele geçirilen 400 milyonluk tarihi eser. Hepsi bu kadar degil. Daha pek çokları var, saymakla bitmez. Yabancıların çevirdiklerl Topkapı filminde modern usullerle bu milzenln nasıl soyulacağını öğrenenlere bugün müzenln basmda bulıınan arkadaşımın nasıl bir titizlikle aldıgı tedbırlcrı bilmiyor degilsem de bundan önre müzenin müdürü olan sayın Hayrullah Örs'ün 26 temmuz I9fi!i tarihll HUrriyet gaıetesindeki söylecliklerine kulak verelim. Bakın ne diyor: tBe$ snyguncu tarafından Topkapı Sarayı Müzesi bir gece içınde rahatlıkla soyulabilir.» Benim bunlara ekleyeoegim şey şur Saydım, memleketimızde 42 müze müdürlüftü, 28 rnüze memurlugu var. Toplam 68. Bunlann etnrindeki müze depolannı da hesaba katarsak ve bundan sonra kazılardan çıkacaklan da sayarsak gün geçtlkçe artan eski eserlerln korunması içın ne gibi tedbirler almışız ve almaktayız? Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlügü kadrostındn kaç koruyucu memur vardır? Bunlar kaç paıa aylık alırlar. herhangi bir saldırı karşısında kendini ve konımakla gorevli olduğu milyarlar değerindeki sanat ve tarih yapıtlarını nasıl ve ne ile koruyabilirler? Biz, kazıların olduğu yerlerde bölge müzelerlnln açılmasına karşı degiliz ama bu bölge müzelerinl koruyacak teşkilâtm ne oldugtınu dUşündükçe ister istemez içimlz burkuluyor. Ne kadar kötümser olmamaya çalışsak da, mü^e bekçtleri Rözlerinı dört açsalar da, sıkıştıkları zaman helâya btle gitmelerinl önlemek İçın 1969'da Izmlr MUzpsinde oldugu gibi bekçilere oturak dagıtsak da bu hırsızlıkların önüne Reçemiyecegız. Artık buna lnandım. tşte iki ay öncekl Airodisyas soygunu ve Ista bugünkll Gordiyon. BULMACA SOLDAN SAGA: 1 îçinde değerll esya satılan kapalı çarşı 2 Hrıstlyan Tez 3 Sonıına sesli bir harf getlrilirse pamuk lplık anlamında blr sös belirir Radon'un Blmgesi Tersi rutbesiz asker 4 Boga güreşçisi 6 Yliksek okul 6 Sonuna sesli harf getirildiğinde deride, sinirler boyunca birtakım ağrılı fiskelerin döktllmesiyle beliren bir hastahk adı olur Yumuşak ve geçirimsiz bir toprak 7 Utanma duygusu Japonya'da bir ada 8 Dinlerln ve tlnsel felsefenin insanda vtlcuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettigl canlardıncı ve etkirı ilke tstomle llglli anlammda blr söz 9 Tersl ell açık, cömert anlan ı n a gelen bir söz Esasen. TCKARroAN AŞAĞIYA: 1 Eski eşyanın alınıp satıldı 1 23456789 7 Türk müziğinde durak işareti Duygu ve düşUnceleri bir sey Uzerinde toplama fi Tersi bUyüklük ve nicelik bakırmndan parça ile bütün veya iki şey ara sındaki bagıntı Geri verme 9 BUyük demir fıçı Hayvan bannağı. nllNKÜ BULMACAMN ÇÖZÜMt) SOUMN SAGA : 1 Lahzada 2 Abant V»n 3 Yak Araka. 4 Ekim Adem 5 MUmns Aza 6 Us piaN 7 Karaca 8 Fa ıkA 9 Kabine An. TUKARIDAN AŞAfiIYA: 1 Layemut. 2 Abaküs Fa 3 Hakim kaB 4 Zn Mapa 5 Ata Siren 6 Ra Aa 7 Avadancı 8 »keZ Aka 9 Anamal An. gı yer 2 Tersl Irmek Ham UzUm. 3 GUç Tersi sesin tonu na göre pişmanlık. öfke, öılem gibi duyguları anlatır bir söz 4 Konut İsim 5 DUzensiz 6 Tersi bir renk Ikl şeyl birbirlnden ayıran uzaklık SAĞCI BASIN NE DİYOR? Derleyen: Alpay KABACAL1 SİNEMALAR KYOGIU ANKARA («4 1« 86) 1 öyle Olsun T. Akan 2 Kara Panterin Dönüşü V. Yu AS (47 tt 15) Unutulan Hatıralar E. Taylor R. 1. ATLAS (44 01 35) tntikam Hıra K. Chong C. Shaw R.T. DÜNYA (49 01 tt) Ankara Sanat Tiyatrosıı EMEK (44 84 39) Köpek BalıÖZLEM (4* 40 83) 1 Fı.si Pisi K. tııanır. 2 Üç Kâğıtçılar C. Arkııı R. SES (45 24 14) Annemin Arkadaçı R. T. SİNEPOP (44 24 22) Arzunun Redeli R. T. 5İTE (47 49 47) 1 Zafer Yolları A. Queen. 2 Kabare L. Minelli R. t. ŞAN (40 67 92) 1 Gülşah H. Kocyi^it. 2 Delisin T. Akan R. YENİ MELEK (44 42 89) 1 Şeytanın Laneti. 2 Tatlı Bakireler R. T. YUMURCAK (61 01 91) 1 Pisi Prsi K. tnanır. 2 Büyuk Soyjtun F. Haknn R. xı Güneş. 2 Toy Delikanh G. Gemma R. T. MURAT (24 05 56) 1 Neye Kiye, Npye Kısmct Z. Alassa. 2 Delicesine K. tnanır R. RENK (21 15 25) 1 Esir Ilayat T. Akan. 2 Deli Yusuf C. Arktn ŞAFAK (22 25 13) I Şeytanın Laneti. 2 Be? Drli Pazarria ~ RT. YILDIZ (21 11 37) 1 ~ Çılgın Bakireler. 2 Fahijeler DosyaM R. T. MC destekçilerine göre MC'nin "İcraatı BU GtDtŞ ÖYLE BÎR GtDİŞ Kİ, KEMEN MER FIRSAT TA MC İKTlDARrNA ALK1Ş TUTMAK ÎÇtN TETİKTE BE^CLEYEN SAÛC1 YAZARLAR BILE MC'NİN .İCRAAT» IN1 KIYISINDAN KÖŞESİNDEN ELE5TİRMEYE BAŞLADILAR. BU ELESTtRİI.ER BtR ARAYA GELtNCE tLGİNÇ BİR SAÛC1LAR KOROSU OLUŞTURUYOR. TARAFSIZ VE ÖNYARGISIZ BiR BiüRKiŞi! Bir kısım büyük tlraj basınının içinde yer alan fıkra yazarlarının yazış tarzına ve ozellikle aşırı solun biri batıp diğeri çıkan yayın organlarına bakacak olursanız Tilrkıye birbirinden nefret edeıı insanların bir arada yaşadıkları bir insan toplunıu halini almıstır. 1930'lann kaynaşmıs kitlesinin yerıni, her türlü şiddete basvurarak rejiml deglstirmek amacı gUden aşırılar ve gene bunlan durdurmak, caydırmak iddiası peşinde diger bir grup gençler almış gibi gösterilmektedir. ...îşte böyle bir memlekette faşjzm bulundugu vo onunla mücadele gerektigi propagandası stirdürülmektedir. Aslında bu propagandanın anlamını herkes kavramaktadır. Bunun anlamı «Komünıst olmayan herkes faşisttir; o halde komünist olmayanla savaşılırsa faşistlerle savaşılmış olur» dan İbarettir. Bu geşıt bir propaganda. hiç olmazsa büyük şehirlerdek» genel grtrUnüm ltibariylp. Türkiye'yi kızgın insanların memleketi haline getirccek bir tırmanma içindedir. Ord. Prof. Dr. Snlhi DÜNMKZKR (Son Havadls. 28.4.1976) BAKANUGIN HAYSiYETI BUGÜNLERDE KÜLTÜR BAKAr«,lĞI, SAĞCI YAZARLARIN YÜZDE DOKSANININ BOY HEDEFİ OLDU. ÖZELLİKLE BAKANLIK YAYINLAR1 ARASINDA ÇIKAN «KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN. ADL1 ÇEVİRİ VE ARİF NÎKAT ASYATMIN «K1BRIS RUBAİLERt. DOLAY1SIYLE YÖNELTtLtYOR ELEŞTtRİLER. tŞTE BUI^LARDAN BİRİ; TERCÜMAN'DA TARIK BUĞRA YAZIYOR: • Benim Kültür Bakanlığı'm, benlm tarihtmtn, kültUrUmün doruguna dinamit koyan, söven, hakarct yağdıran, çirkef atan bir kitabı çevirtiyor ve yayımlıyor. Bu lğrenç. bu ögürtücU kitabın Ustüne de «temel eser» FİTAŞ (49 01 U) Seks Doktorası R. T. İNCİ (40 45 95) Silemezler Gönlümden G. Akkor Y. Gülhan R. KENT (47 77 «2) 1 Tek DerM 2 Gece Misafirî R. 1. KONAK (48 2i 04) Ajanlar Krah L. Buzzanca R. î. LALE (44 35 95) Silemezler Gönlümden G. Akkor Y. Gülhan LÜKS (44 03 80) 1 Kmrah A. Okay. 2 Tamara nu Devam mı O. Sonat. MISTIK (44 15 14) 1 ŞeyUn 2 Şeker Kamişı R. T. fe R. 1. KADIKÖY AS (36 00 50) Yeraltı Casusları R. T. KAFKAS (37 43 68) 1 CemU C. Arkın. 2 El Kapısı H. Koçyifcit R. KENT (36 96 12) Sevişmek Güzpl Şpy R. T. OCAK (36 37 71) Turhanoglu S. Gükhan R.. REKS (36 01 12) 1 Köprü K. Inamr. 2 An N e r e d e T. Akan SÜREYYA (36 06 82) Erfka AKSARAY BULVAR (21 35 78) 1 örgüt A. Isık. 2 Kaynanalar T. Akmansoy R. HAKAN (23 42 3 » Sınıfta Şenlik T. Akan N. Nazır R. İPEK (22 Î5 13) 1 Süt Kardejler K. Sunal. 2 Delisin T. Akan R. KRİSTAL (21 57 66) 1 Kırmı lahını tanımayamn ayağından çak, / Çek bizi ızdlraptan dışarı çek TUrkeş. (Mlllet, 28 4.1S76) BUtün çocuklar dınl îstâm üzerine, yani müslüman olarak riünyaya gelirler. Bu çocuklar daha sonra ana • babalarının mensup oldukları dine ve memlekete ait insanlar olarak yetiştirilir ve onlann terbiyesı altında kendi ananelerini ögrenirler. Bu \uzden akil balig olmadan vefat eden küçük çocuklar müslUmandırlar. (Yenl Asya, 21.4.1976) AP ve Dçmırel, halkı birdenbıre şaşkma çeviren ve her geçen giln bıraz daha azarak ozellikle dar gelirli kütleyl bunaltmava başlayan o zam furyasını CHP'nin boynuna dolamakta hiç duraksamadılar ve hakcası büyük btr ustalık gösterdller. Bedii FAİK (Son Havadls, 20.4.1976; «CiDDλ BiR YAZIDAN R. 1. TİYATROLAR BAKIRKÖY SANAT TİYATRO5U «Tele Çorba> ~ Pazartesı hariç her gün 21.30. Pazar 18.30 «E. Memiş Ne Demi5> Cumartesi, pazar 14.30 BİRLİK SAHNESİ (48 53 46) «Sezuan'ın lyi tnsanı» Carşanv ba, perşembe, cuma, cumartesi 21.15. Cuma. cumartesi. pazar 18.15 Pazar 15.15 «Katilleri Tanıyorsunuz?» Çarsamba 15.15 CEP TİYATROSU (K. BUkt) cHerkese Bir Anahtar* Salı hariç hergün 21.30 Cumartesi, Pazar 18.00 lâhlan> Pazar 21.30 tlstasyon» Çarşamba 15.00 İSTANBUL Y E N İ SAHNE (44 25 26) «Nası) Milyoncr Olıınur» Pıtzartesi hariç her sriin 21.00, Çarşamba, Cumartesi 18.00. Pazar 15.00 İSTANBUL HALK TİYATROSU (Ümtt Tlystrotu) ~ «Deli B07.uk» Pazartesi, Salı 21.30, Çarşamba 18.30 21.30. Cumartesi 18.30. Pazar 15.30 ÇF.HÎR TÎYATROLARI: FATİH (26 53 80) «Tatar Ramazan» Pazartesi. salı hariç her gece 21.00. Cumartesi. pazar 15.30 «tki Kova Su> Çarsamba 14.30 Pazar 11.00. HARBİYE (40 77 20) <Besleme» Pazartesi salı hariç her gün 21.00. Cumartesi. Pazar 15.30 USKÜDAR (33 03 97) tCellad» Pazartesı. Salı hariç her gütı 21.00. Cumartesi. Pazar 15.30. KADIKÖY (36 31 21) «Ö!?n Hangisi» Pazartesi, Salı hariç her gün 21.00. Cumartesi, Pazar 15.30. İ S T A N B U L ÜNİVERSİTTSİ HALK TİYATROSU (Bayrampma'dı T*l.: 76 02 M) Pansiyon Hıızur Çarşamba. Perjembe. Cuma 21.00, Cumartesi 15.30 21.00, Göl Insanları Pazar 21.00. CÜLTEPE «Yaban ördeği» Pazartesi. Salı hariç her gün 21.00 Cumartesi. Pazar 15.30. DEVLET TİYATROSU (44 31 91) «Tarla Kuşuydu Juliet» Pazartesi lıariç her gece 20.30. Çarşamba. Cumartesi, Pazar 15.00 MiNi SEÇMELER öldU Menderes geldi Türkes, / Cthanda var mı kendlsine eş. / Topla aklını basına TUrk kardeş / Gplıyor bıze yardımcı TUrkeş. // TUrkeş deyince adına bak, / Karaıılıktayız bize lâmba yak. / Al ...Bozkurtlann, yüzblnlerce, yüzmilyonlarca B07.kurdun gözlerini kamaştıran, bir ışık huzmesinin ortasında büyük, çok büyük blr çadır. bir y\ırt belirlenmege, seçilmeğe başladı. Pııs ve duman kalınt.ıları biraz dalıa çözülüp dagılınca, bunun bir yurt degil, blr çadır degil, altından bir otag oldugu anlaşıldı. İlk anda bu llâhl manzara ve ihtişam karşısındb Bozkurtlar da şaşırıp kalmışlardı. ...Beyinleri kafataslarından Jırlayacak giblydl. Sankl zaman durmuştu, sankl Acunun sonu RelnılçU. Sankl Tanmnın o ölümsUz gücU, a eşsiz ve sonsuz yaratma ve yok etme gücü, Once Tanrı Daglarını, sonra giderek Bozkurtlar Ulkesinln tamamını etkisi altına almıştı. Nurettin PAKYİİRKK (Mlllet. 3.5.1976) KADIKÖY İL TİYATROSU (M. Hepflüler A. Açan) «Gümrükteki Koca» Pazartesi hariç her ÇEVRE TİYATROSU (25 01 78) gün 21.30. Cumartesi, Pazar 18.00 ePamuk Eller Cebe» Pazartesi NEJAT UYGUR TİYATROSU bariç her gün 21.30, Cumartesi. (22 41 12) cTırrt Komser TulumPazar 15.00 ba. Pudra Çilli ve Sekız Sevilen CÖNUL ÜLKÜ GAZENFER Öizi> Pazartesi hariç her gün 21.30 ÖZCAN (46 80 91) «Kızlara Gnz Pazar 18.30 21.30 Kulak 01» Pazartesi hariç hergün 21.00. Cumartesi, Pazar 16.00 N. SEREZLİ T. AŞKINER Tİ 21.00 YATROSU (47 18 86) «Yavru HALK SAHNESİ OYUNCULARI Kuşlar» Çarşamba 15.30. Cuma (21 56 81) «Promete» Çarşamba, 21..10. Cumartesi 15.30 21.30. PaPerşembe, Cuma, Cumartesi 21.M. zar 18.30 21.30 «Caniko Pazar 15.00 «Carrar Ananın SiPerşembe 18.30 21.30 •Bir habere göre çu anda TUrkiye Cumhurtyetl 23 Ulkede temsildsiz kalmış bulunmaktadır. Bize sorarsanız iki Uçü harıç şimdiye kadar TUrkiye hiç bir memlekette temsil edilememekte idi. Son defa 11 büyükelçinin geri çagrılması şekl! bakımdan bir şeyler ilâve etmiş olabllir. Aslında temelde ve değişmez blr boşluk var dır. (...) Ru konuda okuyucularıma rica edeceğim. Ken dılerinden rey tstemeye gelen milletveklllerlnden bu boşluğu doldurmaları içln kavl söz alsınlar. Senetten kavi söz.. Daha dofcrustı onlan şartlandırsınlar...» yane fikir değil ml? Turizm Bakanı, turist getirmeder döviz getirir yurda.» «ORMANA, ORMANAI» MSP ORGANI MÎLLl GAZETE'DE S E L A H A D D Î N DE AYN1 KONU ÜZERÎNDE DURUYOR: BŞ «TahammülünUzU tsttrham ederek bu keferellgi blraz açıklayalım: Zaman: 1990 yılı.. Dekor, Kaymaklı yeraltı şehrı. Yerde TUrk killmlerl.. Duvarlara büyUk bir insan vücudu resmedilmış. Bu dekor içinde 13 çift'in (çok affcdersinuı toplu eima sahnelerl.. (...) Bu yabancı film, bu Kadarla bltmıyor, insanm sadece hayvani nr7!iılanna hıteb etmlyor; kafasınn da kUfür kezzabı akı tıyor kı, beyin lylce uyuşsun, şehvetpcrestligin saltan»tı tanı kurulsun!. (...) Böyle bir filmde. Türkiye'yi tavsiye eden, tTürkiye'ye gldiniz, TUrkiye'ye.... cümlesı uğruna, Türkiye'nin turlstlk reklâmınm, propagandasınm yapıldıgını, scl cibi riövlz akaoağını zannedenlere söylenecek tek söz kalıyor: Ormana, ormana!..» EAKAN AYDA MI YAJIYOR! MC'NİN EN BÜYÜK ORTAĞ1 ADALET PARTİSt'NtN YAYIN ORGANI SON HAVADİSTE YALÇIN URAZ TURtZM VE TANITMA BAKANI'YLA ALAY EDtYOR: •Turizm ve Tanıtma Bakanbgı bir Fransız lilml yöneticisine Oöreme'yl tanıtrnak İçin 2.5 milyon, pardon 2 milyon ödemiş. Bazen muhaletet tesirll oluyor da onun ağzıyla konusuyoruz. Halbuki Sayın Bakan düzeitti: Hadıseleri mübalâğa etmek onlann sanatı oldugu için 2 milyona çıkmış olan bu filmi, 2,5 mllyon lira olarak gös termektedırler. (...) Sayın Tokoğlu. filmin müstehcen olup olmadığını anlamak için sansür heyetıne başvurmuş. Heyet filmtn yurda gelmesinde ve oynatılmasında hiç bir sakınca olmadıgına karar vermlştir. Sayın Bakan bu raporu aldıktan sonra şöyle hitap edıyor: tCHP şunu bllsin ki, dünyada asırlarca milletlert sulh ve huzur tçinde yaşatan hukuktur. Hukukun en büyuk prensiplertnden bir tanesi. resml vesikalara karşı dPİil ikame edilemeyecegldir.» Sayın Bakan mazur görsünler, bu sözlere lal salatesı denir. (...) Sayın Bakan iki milyonun akıbetı hakkında kendini savunmak içln filmi parlamenterlere seyrettirecek. Parlamento Bakanın ayagma Ritmeyeceğine cöre, perdeyi TBMM'nln kilrsüsüno kurdurması lcap edecek. Vallahi bu sahnpyl televızyona çekersek, oynatma hakkı İçin dünya televizyonları milyonlar öderler: Parlamentoda sinema diye. Ne dâhi «ÖIEM İJÇiYSE...» SON ÖRNEĞtMİZ MC ORTAKLIĞININ BtR BASKA KANAD1N1N, MKP'NİN SÖZCÜLERİNDEN OLAN HERGÜN GAZETESÎNDEN. YAŞAR OKUYAN IMZAL1 VE .ÖLEN lŞÇtYSE.... BAŞLIKU YAZIDA ŞU CÜMLELER DE YER ALIYOR: • Çalıştıgı müessesenm bnşındnkl MSP'li Iso, ölüsU bile horlanır... Geçtigimiz salı günü Iskenderun Demir Çelik lesislerlnde çnlışan Hatay'ın Altınözü'ne bağlı Karsu köyünden Mehmct Ramazan Köşkeroğlu ış kazasmda ölünce (...) arkadaşlan Uunımdan hemen Mtlesspse Müdürü MSP'li lsmail Hakkı Yaraş'ı haberdar ediyorlar. lleri sürüldilgilne (jöre MSP'li MUessese MUdUrü gelen tşçileri yanından kovııyor ve. .Bana ne? Gldin öldügü yerden alın ve götürün. dlye işçilere çıkışıyor. (...) îskendcrun Demir Çellk testslerinrte çalışan işçılerin ifadeslno £(>re bir hafta rtnce tpsıstp çalışan vo dnnizde Içkili iken boguldugu söylenen bir mülıendls içln MSP'li Miiessese MUdUrU özel katafalk hazırlatıp teslsler içinde tö.en düzenlemiştl.» MSP organına grtre MC'nin «tcraat»ından blrl. (MJllî Gazete, 17.4.1976) damgasını basıyor. O yetmiyor, öte yandan mU.stehcen'i aşıp istihcana varan saurları okullar dahil, bütün kitaplıklara zorla sokuyor. (...) lçinizden bir tekiniz olsun, koca bakanlıftın hayslyetini kurtarmaya yanasmayacak, Unvanını ve paracıklannı bırakmayacak, gene komisyon üyesi. gene başkan veya müdür veya müsteşar veya bakan kalacak, biz de kulaklarınızdan tutup bur nunuzu bu pisliğinize sürtmeyeceğiz. ha? yalayın.. avuçlarınızı!. ECZANELER BAKIRKOY: Yücel, Gün (Yeş. Yurt.), Atalay (Kanarya), Ege (Küç. Çek.l, Gültepe (Sefaköy), Plkret (Esenler), Yeni Osmaniye, Uzay (Bah. Evl.), Yayla (Bah. Evl.> BEŞtKTAŞ: Altmay, Ferah, Çınar (Ortaköy), tnsel (Arnavutköy>, Dcrman (Etller). BEYKOZ: Ortaçeşme Şifa. BEYOfiLU: Özler. Sebat, Emel. EMtNONÜ: Ersoy (S. Ahmet), Çınar (Reyazıt), Meiir (Lâleli). Gtiven, Baglar • Tuna (Bayrampaşa), Yenl (Rami), Nurmına (Silâhtar). KATIH: Banş. Kemer, Cepeloğlu (Çapa), Yusufpaşa (Aksarayı, Özgün (Ko. Mu. P B ) , Savaş (Ayvansaray). fi. O. PAŞA: Seyhan, Nur (KUç. Köy.) KADIKÖY: Altıyol Merkez, Indere, Bayel (Ziverbey), Savaş (Göztepe), Atay (Suadiye), Etemefendi. KARAKOY: BUlent, KASIMPAŞA: Dereboyu, Can (Hasköy). SARIYER: TUlln (B. Dere), Merkez (Istüıye). ŞÎŞLt: Amber, Arda. Utkıı, HUrriyet ıMec. Köy), Omür (Çaglayan), Mehmet Rusen (Çeliktopp). Seher (Sanayi Mah.), Semt (Gürsel Mah.), Nllgün (GUltepe) LSKtlDAR: Evren, Toptaşı, Selimiye, Merez (Çengelköy), Alper (Ümraniye). ZEYTlNBUR^f^J: Hayat. DIŞiŞLERİ ÜZERİNE YİNE TERCÜMAN'DA ERGUN GÖZE, DISIŞLERtNDE BOŞLUK. BAÇLIĞ1 ALTINDA ELÇt TAYÎNLERl. UZERİNDE DURUYOR VE YAZ1S1NIN SONUNDA BU HÜKÜMET BU SORUNU ÇÖZÜMLEYEMEZ. DEMEK ISTİYOR: TELEVIZYON 13.00 YAYKUR GilnUn YayKur programının ilk dersi Kimya. Doç. Ytiksel Sarıkaya. Çözeltıler koıuısunu ışllyor. tkinci dersın adı Ise Statik. Dersi Prof. Harndi Topkaya veriyor. 17.35 TIRK HÂLR MDZlGt TOPLÜ PROGRAMJ •.. Istanbul Televizyonünca hazırıanan bu Türk Halk MUziği programı Yurttan sesler adını taşıyor. Ahmet Yamacı yönetlmindeki Yurt tan Sftsler Koro ve Sollstlerl şu türkUleri sunuyorlar: Koro: Ellt dedim de dedim ve Eklemedir koca konak ekleme. Saadet Y:lınaz Bircan: Mavi krep ba»ında, Ynvuz Tapucu: Ben bu bagın ağacıydım. Nurten înnap: Karlı karanlıgın bastı mı? Mustafa Cey hanh: Necibe'nın Kasian kara, Fatma Ttlrk6n cı: Ay akşamdnn ışıftniıt Koro: Posta yollaruv d1 nıyorum. UJOS HAÜYO münde, Fury'nin hayatım kurtaran Joey. artık sürekli olarak çiftlikte onunla bırlikto kalmaktadır. Bu arada Joey, ata bir kaç numara ögretmeyi başarır, 18JÎ4 B1LEUM • BDLALIM îlkokullar arası bılgi yarışnıasına bu kez Ankara Ayrancı tlkokulu ile llktekln llkokulu katılıyor. Aysun Ozaltay'ın stındugıı proRramda aynca Söğüt 'le Oğul'un serüvenlerini yansıtan bolümde kUçük seyir cilere bazı trafik kuralları hatırlatılıyor. Yapım • Yönetim: Canan Arısoy. 18.50 ÇIZGÎ KtUM KUçük seyirciler içln hazırlanan çizgi filim dlzisinden bir bölüm daha yayınlanacak. 18.55 TÜRK HALK RESMt Anadolu TUrk Halk resmint konu alan programın Uçüncü ve son bölümünrie, Bektaşi Resim Sanatı ele alınıyor. 19.25 İSLAM ÜLKELERtNl TANITIC1 FtLM TPT Haber Merkezl tar»fından hazırlanan ve tslâm Ulkelerini tanıtan dizinin IRAK ve SUUDI ARABİSTAN'la llgili bölümU yayınlanacak. Filmde, bu İki ülke çeşitli yönleriyle lanıtılıyor. 20.00 HABERLER VE HAVA DURUMTJ 20.45 BtR KONSERDEN SONKA 22.15 GENÇ DOKTORLAR Dizi filmin ANNELER ÇOCUKLARI İÇİN YAŞAR adlı bölümü yayınlanacak. Genç doktorlardan Pooç, çocukluğundan berl çok yakın dostu olan köklü bir îtalyan Ailesinı.T evli kızları Rosa'nın böbrek hnsta lığına yakalandıgını fark eder. Pooç, kızı kurtarrnak amacıyla aileyi, bir böbrek nakli ameliyatı için ikna etmeye çalışır. Pooç, ameliyatı gerçekleştlrecsği sırada, böbreğinin birini verecek olan Rosa'nın annesl Marta, blr kazaya ugrar. Anne He kızının hayatları tartışma konusu olunca ortalık kanşır... 23.00 SONSUZ EVKEN 23.10 GÜNF. BAK15 23.45 PROGRAM VE KAPANIŞ TRTI 05.00 OS.Oft 06 01) 06.02 06.30 07.00 07.02 07.30 07.40 09.00 .< ' V Kısa haberler Günaydın Bölgesel gUnaydın Kısa haberler Köye haberler Haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler mm Beraber ve solo türküler 09.20 Çeşitü hafif müzik 1)9.41) G. Söyler'den sarkılar 10.00 10.01 Açılış ve program Türküler ve sarküar Kısa haberler Arkası yarın TUrküler Sizlerle birlikt« Kısa haberler 15.01 KUçUk konser 15.21 TürkUler 15.40 K. Sarman'dan «arjalar 18.00 Bölge haberleri 16.05 O. TUren'den türküler lfi.20 Beraber ve solo sarkılar 16.45 Çocuk bahçesl 17.00 Kısa haberler 17.02 Akşama doğru 11.21 12.00 12.05 12.10 12.55 13.00 13.15 14.32 15.01) Bölgesel yayın Bölge haberlert Reklâmlar ögle üzeri RadyoTV prog. haberlert Haberier 19.00 Haberler 2U. Ib Şurkılnr 20.30 20.ÜS 21.00 21.02 21.30 22.00 22.22 22.35 23.00 23.11) Çocuklar içın Kiısa haberler yarkılar MUzik magazin Kısa habPrler TürkUler Çeşitli müzik Haberler TUrküler ve oyun havaları TRT III 07.00 Açılış ve program 07.02 Ciüne buşlnrken 08.00 Sabah Konserı Haendol Mozart De Faila 09.00 Plâklar arasında 10.00 Günün Koııserı L. V. Bepthoven 11.UU yuıtttin spsıeı erkekler toplulugu 11.30 DlsKoteeım:zden 12.au Ogle konsprı 13.00 Bu sarKı nangl maknmnan' Konsnı «sHHtı Llszt Türk sanat ınüzıSı 1İ3.40 Fransa'dnn müzık 24.00 Kısa haberler (K).(12 Alkışlanan eserler 00.55 01.00 23.10 01.00 BnİKfi.spl vaym 05.00 Gece yarısı Kısa haberler TRTII Gün baslıyor 09.00 Olayların içinrien 09.30 TUrküler geçidi 10.00 Bir sollst ve saz esprlcrl 10.15 Bir solistten sarkılar 10.30 Aılo içi ilişkiler 11.00 KUçUk konser 11.30 Yurttan sesler 12.00 ö g l e mUzigi 12 30 Erkekler toplulugu 13.00 Haberler fffl.no Nil Burak, boykot aldı Geçen haftakl programda yer alan. ancak çeklmi ve programı aksatan şarkıcı Nil Burak'a da t*levlzyona blr sUre çıkmama cezası verildi. Istanbul TV'sl tarafmdan hazırlanan programın çeldml »ıraaında Nil Burak'ın o!madık kaprlsler yaptığı bu ytlzden çeklmln durduruldugu Annır»' y» blldirUdi v» »anatçıya boykot verümMİ lstendi. JDlad tiimin bugünKU bölü trör», TVnh) kurulu; yillarında Ankara'da makyajcıhk yapan Nil (O zamanki adı İle Nihal) Burak, «Ben eski televlzyoncuyum. Bana fazla Ozenmenlz, öz«l muamele yapmamz gerekir. demlj. Turumu lle çeklmi aksatmaya başlayınca da kendisl Ut progran yapılmaaından vasndlmls. 13.15 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30 17.00 17.15 17.30 lR.oo 1S.30 Cesitll mtlzlk Olayların Içlndec Bir albüm îkl solistten ttlrkUler tkt solistten »arkılar Konser aaati Devişler ve ezgller îkl solistten sarkılar Çalıp söyleyenler Melodller geçidi Isttnbul'u dlnllyorum Fasü 19.00 19.30 19.45 20.İS 20.30 21.00 22.02 23.00 23.15 23.30 23.35 23 !S5 Haborler Halit rntlztk Bir solist Konserl Keman sololan Olaylarm lçinden Rfldyo tiyatrosu Yay • Kur Bir solistten türküler Blr romanımız vRr Haberler Sollstlerden seçmeler Progrsm ve kapanış 13.30 Ifi.HU 16.00 17.00 I7.:tu 18 00 1830 19.00 20.00 20.40 21.011 21.30 22.311 23.00 24.00 01.00 Gencler ıcın Konserierrıpn dermece Çeşıtlı sulolaı KUçUI< Kor.ser Caz ınüziaı Btr album Fransa'dHn müzilt llgınc eserler ve vnnımcular Senay söylüyor Ünlü vonımcular Gece Konsprı Gece </c tnüzlk Program ve k:ıpanı? Ya?. CPrnsı Frnddlc H ı ı h n a r d
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle