25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 11 Mıyıs 1975 Hisse Senedi ve Tahvil Ilanları BRNKER ZEKi 2S86R6 27 52 13 • • • metMl vermesi beklenlynr • ISTANBUL BANKASI 135 b)P ıiraiık loııo TL'sı 7.w, • ^ATll IK TAHVtl I KR: • TRANSTÜRK Holding tahvlli °« 1» faızll IJ0 bın TL Uık 1978 de derhal paıava çevrüebıhr ' • GUMUŞSUYU tahvlli 100 bln Tflık Her yıi ıtiay» tabl *o 15 tjlzll 1000, TL/8J 90U,TL. • KALKINMA TAHVlLl % 11 falrlı, 1 rnilvon Uralık her an l*leml$ falzlerl ılo blrllkte paraya çevrilebllir clnslnden. • EGE trtibat BUrosu Cem Ofıs Bılen lf Hanı 853. Sokak Kaf 1 No: 112 Tel: 13 82 21 Gerelerı: 15 50 68 • BANKER ZEKt 4pUnrU VaJtll Han Asma Kat No 8/9 Tel: 22 b6 86 27 52 İS Anıtlar Yüksek Kurulu bazı rski 'Eîazığ'daTöbDerüyesî eserleri "koruma,, kapsamına aldı ANHARA, (Cumhurtvet Bürotn) KUltUr Bakanlıjı jayrl m*nıcul Eskl Eserler ve Anıtltr YUtaek Kurulu, Ulkenln çe»itll verlerln de bulunan tarih! ve arkeolojılc bazı taşınmazları «korunması gerekli» olarak «aptarmştır. Korunması gerekll tarlh! ve arkeolojlk eserler sunlardır • Bursa Karıştırtn SUleyman Pasa TUrbesi. • Istanbul SelimiyA Kı$las), • Burift Akbıyık Medreneıl, • tstanbul ÜıkUdar Akbıyık karakol binası, • Kayserl Ulucamll, • Adana Cafer Pa?a Camll, • LUleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camlı, • îstanbul Şehzmde Medrejesesı ve Carnil. • tstanbul Sultanahmet K u rihıımayunu, • Edlrne Şaheapaşa Camll ve Hazınesi, • Sınop Kalest, • Edırne 2. Murat Camll, • Edirne RUstem Pa$a Kervansarayı, • Manisa Muradiye Camll. • îstanbul Arnavutkoy Boftazlçl lisesl olarak kullanılan bina, • İstftnbul SUieymanıye KU tüphanesl ve MUderns evi. • îitAnhul Kanlıra Amra Hti •eyln Pa?a YalıSı, • Slnop Boyabat Akrnesclt, 0 tstanbul Surları, • Bursa Yeşil Camll, • Edırne Muradiye Camll, • tstanbul Bızans Sarnıcı, • tstanbul Fatilı Selçuk Ha tuncamlı, • tstanbul Darphane binası, • Afyon Ihsaniye Köyü Ker vansarayı. • tıtanbul GOksu Hamamı, • Batman auyu Uzerindekl Batman krtprüsU öte jandan a a 'nın verdıjı habere gttre, Vakıflar Gonel MUdürlUfü ta rafından Harput'ta bulunan tarıhi eserlerin restore işinm, bu yıl da *UrdUrUlecegi açıklanmıştır llgilılır Harput'takl tarihi r« ml, hamam ve medresalertn e*ki durumlarının avnen korunacagını, ayrıea çevrenln agaçlandırılarak turıstlerm daha çok ılgisinı çekecek hale getlrileceğini söy lemişlerdır. BURSA SOlEYMAN PA5A IÜRBESİ; ıSTANBUl SElıMIYE Kİ5LASL SINOP KALESi; MANıSA MURADİYE CAMıı. BURSA YEJIl CAMıi; AFYON İHSANIYE KOYU KERVANSARAYI DA «KORUNMA» KAPSAMINA ALINANIAR ARASINDA 8 öğretmen "Olaylara sebebiyet verecekleri,, gerekçesiyle açığd alındı ANKARA (Cumhnriyet Bilroeu) • 9 • Hıss* aenetlerınlzl yüksek flvatla alınm Hisse «enetlerıni en uygun borta ravici lli ve cllzi karla aatarım Müessese veya sahıslara nu tahvılltsrı en uvgun sartlarla fazla menfaat beklemeden derhal mllbavaa ederım MtlessMerne nıuıacaatmı^da yapılması ıcap eden operasyonun mUrnkün olan en kısa zamanda yapılBcagmı bilmelıg.nu Telefonla verdiftinız emırleri derhal yerıne getire bılmek, vazilelerirnızın en önemî.sldlr. Cazıp fıyatla % 18 falzll tah vll almak ısteyenler bana mu racaat etsinler ACfcLK AKANAN KIYMETLER: Orma Orman ÜrUnlen Hektaş Garantı B Y. Kredi B. Akbartk Ünıroval Akçımento Antdolu C»m San. Maklns Takım ı» n n Elazıg V.MılıJı «Muhtemel olaylara sebeb.yet verecekleri» gerekçesiyle Karakoçan ilçe^inde gdrevli 8 ogretmenı açıfta almıs tır Blr llkogretlm Mufettısının raporu ve Elâ7ig Mllli Egıtım MUdUrtinün tStifi llMrlne VMJ. likçe açm« alınan ^(jritmenler sunlardır Kemal Kahranıan. Havat' Alan, îwıet Altııisrty, Fet hı Aytekın Atiz V"r*v Mehmet Bozkurt Aga Çakmak ve Hlkmet Doğnn. k arasında huzursuzluk ve olay varatma esillmmrt* oldukları» ıddıasıyla Elawi{ VaUlıği'nce açıga alınan «ekız oj. retmrn de TÖB DER Uyesldtr. • İIK iCRAAT OLARAK VALı KONAöl'NA MESCıT KURAN VECDi GÖNUL'ÜN 1 MAYIS AFıŞlERı ASTIKLARI iÇıN İJÇI VE SENDıKALARI UZUN SdRE GOZAITINDA TUTTURMASI, TÖB DER VE ıÇKıü YERLERı KAPAÎTIRMASI ELEJTıRILiYOR. B4NKER CENJ 27 ?t> 33 • BANKKR CFNT • Tel 27 26 33 • BAHÇEKAPI, 4 Vakıf Han Aima Katın Uzerindfekl l. kat No 9 • TÜM Devlet \e "« n • 14 » • n «. 18 lı şirket tahvüle» rınlzl lyl fıyatlarla alınm • HtSSE Renetlennızt en mUnfcsıp fıyatlarla alır, cüzl k&rla satanm • TASARRUF Bonolarınızı. va delerinp gore pıyasa alış fıvat. larından her sftman "a 3 tktIssına alınm • AVRICA toplu bono satanla ra özel prim veririm. • FAtZ kuponlarmuı ytıksek fiyatlarla alınm ü SATIŞA hazır hısse stnetierl • KORUMA Tanm (% 35 temettu verlyor) • SUNTA ( ' . 40 temettu verdl) • ÇUKUROVA EİPktnk («o 37,5 temettü verdl) • T. İS BANKASI n*m&. • SATIŞIA ha*ır tahvıller • MARSHAIL Tahvıli <«» 15 lablı her yıl ıtfava tabı) • OYAK • RENAULT Tahvlli ( U ayhk l^lcnmıs faızl var) A SATIŞA hanr kııponlar: • FAtZ kuponu 1977, 50 000 Uralık 44 000 lııay». • FAtZ kuponu 197H 200 000 11ralık 150 00u lıraya • FAİZ kuponu 1979, 200 000 11ralık 130 000 llraya. • FAtZ kuponu 1980, 200 000 !1lalık 110 000 liraya Ratıyorum. • NOT. Yukandakı ktaponlardan lstenılcn miktarlarda alınabllir. • BANKER CEN1 • BAHÇEKAPI, 4 Vakıf Han ASMA KATIN ÜZERİNDEKİ 1. Kat No. 9, Tel: 27 26 33 Efes Pılsen SATÎLIK HtSâELERİ ÎLAN EDÎYORCTM: • METAŞ 100 bln TL 'lık ttntimUzdekl yil yitksek ternettu vermesl beklemyor. l«itıkbal içln yatırım • StFAS 11 adet V 20 temettu » verdl. • DEVA (hamıline • nama) 55 bln TL. 1o 20 temettu ödeyecek • AKBANK htssesl 6 adet • 20 ' » ternettu ödeyeeek. • ENVESTÎSMAN l l i c Saneyl 46 adet «o 37,5 temettu ödedı. • KORDSA S adet lstikbâl lçın yatırım. • &ANTRAL HOLDİNG 35 bln TL.'lık 1000 TL.'8l 750. • AROMA MEYVE SULARI V> adet ° o 1« temettu verecek. / 1975 kuponu üzerınde. • OLMUK MUKAVVA SANAYt 21 bın lirahk Vt 25 temettu verdl. • • • • • • • • • GÜRRE rABRtlCALAR! 100 mn llralık bu yıl V» 31.25 umettu verlyor. KARTONSAN 100 adet V» 30 temettu verdl. MHNSUCAT SANTRAL 50 bln TL.Iık V«25 temettu Ituponu Uzertnde. ANADOLU CAM SANAYÎ 200 bın TL. tstlkbal lçtn yatirım. 100ü. TL'sl »50. RABAK B adet V. 33 75 teO mettu verdl. PINAR SÜT 100 bln TL.İ1İC. îstlkbal lcln yatırun. ECZACIBASI 60 adet *b 17.5 Usmettü verdl. Sermaye arttınyor. RUçhan hakkı Uzerinde NUH çtMENTO 15U adet •o 29 temettu ödeyecek. / KOÇ PAZARLAMA 100 bln llralık bu vıi % 17.5 temettM veriyor. önümUzdeki yıl daha yUksek temettu verebtllr. ÇtTKTJROVA ELEKTRÎK 100 bln TL.Itt V» 37.6 temettu verlyor. tzocam ARKEOLOGLAR DERNEGi: «MUZE SOYGUNLARI SÜREGELEN iHMALiN SONUCUDUR. ANKARA, (ANXA) Polatll Gordıon müzpsl sovgunun ihmal ve tedbır»ızllk Sonucu ortaya Cilctıgı açıklanmış ve gereken tedblrler alınmamakta ınrar edllirse, dlger mUzelerde de bu tip soyfcunlann devam edebllecejl Arkeologlar Dernegı taratındıc llerl »ürUlmüştUr. Bu arada ola ya hftlft Kültllr Bakaniıgl müfettljlerınin elkOymadıtı blldırılmlştir. Oernefl Genel Sek reterliğınln yaptıjı açıklamad» Oordlon MUzesınin lSbâ'danberı bakıma tabi tutulmtdıfı, Uç nekçlnln aslında yardımcı hızm»tler «mıfmdan oldujfu. ladec* RÜnduz mesaltinden «orumlu olablleceft, gece nöhetlerinl fazia metal ve yan tideme almadan vaptıklan, bu mUzede adı b*M* na geçmeven Osman Algan adiı blr ((örevllnın bulunduju. anCak bu kışının Amerıkalılar ta> rafından kazı sahası ve kazıevinın bekçisı olarak calistınldıgı, kadrosu verılmedığinden de maasının Amerlkalılar tarafından ödendlgl bildlrllmekte ve müce bekçılerlne yıllardır sllâh verllmedlğl, mUitelerde allrm alsteml olmadıfı bıldlrllmektedir. Arkeoiogiar ayrıea, »uruşturm» sırasında Eskl EKierler ra MUzeler Genel MUdUrlUfU yetklhlerlnln gerçekltrl ortaya çıkartacak blr tutum yertne olayi örtbas etme çabası içınde oir duklanru bellrtmislerdır. KOCAELt VALİSt 'ali Vecdi Gönül bütün cum; VECDÎ namazlarını yenicumada GÖNUL'ÜN k ılıyor UYGULAMALARI HALK TARAFINDAN İLGÎYLE ÎZLENİYOR KaeuU v ı MrUk namazlarını evinde ve Vilayet Mescinnde kılan KonyaTÜM PTTDER Şubesi Valilikçe kapatıldı AVKARA, (Cumhuriyet Bürölıı) Konva Valiligı, «Pnlitıkayla ugraştıgı» gerekçesiyli TÜM PTTDER Konya Şubesl'nl kapatmısür. Dernek Ba$kanı Nurl Basar. Valılıgin bu tutumunu lunamış, «Haktm sınıflar hesabma buyiık bır telâça kapılan faslst MC iktidarı, tüm çaiışanlar üzenndekı baskılaıını alabildiğine arttırmıstır» demıstır. Derneklermin, vayın organı olan «PTT'll Arkadaş Gazetesl» nın 3. Sayfasında yer alan «Memur sıyasetle ugraşamaz yasağına hayır» başlıklı vazı nedeniyla kapatıldıgını blldlren Basar «Konya Vallllgl Basın Yasasmı çıgııemektedır. Siyaal eylem ya»agı İle bu konudakl İ8teglmizl aynı kefeye koymakta ve örgiltlenme hakkımızı çignemektedlr» şeklinde könuşmuştur. Cevdet YAKUP ÎZMTT Kocaell'ye vall atanan îçişleri Bakanlıfi eski w Kalem MüdUrU Vecdi Gönüi, llk is olarak veni yapılan ve kap•amına devlet dairelermln blr kısmını almayan HUkUmet Konafinda. blr mesclt açmıstır. MSP yanhsı oldugu iddıa edılen Kocaeli'nin henUz 37 yasındaitı Valısı GönUl, 1 Mayı? îççt Bayramı münasebeti İle duvfcriara afi« asan DtSK'e bağlı sendıkacıları ve ışçılerı polıs marifetl ile gözaıtma aldırarak Savcuığa göndermış ve bilindlgt gibl, aavcılık suç uniııru bıılunmadıgından bu 5(1 kadar sendlkacı ve ısçivl serbest bırakmıştır. Ayni gUnlerde MHP'nin dUzenledigi Bozkurt g e c f ı arı«lrrını asanlar içln ıse hlçbır ışlem yapılmaması dikkati çekmntıı TÖBDER, Vali'nln emri İle kapatılmts ve mahkemece açılmıstır. CHP'liler yenl Vall'nln tutumunu »iddetle kınarken MSP ve AP'liler övgüler dUzmekte «Vakit ve Cuma namaılarını muntazaman kılan ilk Vall» olarak nitelemektedlrler. AP'nin tzmlt'te yayınlanan organı blr gazete manşetinde »unları yazmıştır «Vaklt namazlarım evinde ve Vilâvet mescıdınde kılan Vall Vecdi GönUl, bUtün ouma namazlarını Yenicuma'da kılıyor » Yenl Kocaell Vallslnin tutum ve davranısı ilgiyle izlenmektedlr. BIR KAZA öte yandan îzmit'te yayınlanan AP organı HUr««r, adlı gazetenln sahlbi Selahattin Telser Bzel arabası İle Cevlzli'de kimllği teabıt edilmeyen bır şahsı ezerek ölUmüne aebep olmuatur. AP'li gazetec! serbest bırakılmıştır. N^kto'da modad^lnce bmevBlnn \ »yazm, gereğini duyacağımz aerin, rahat giysiler pantolon/yelek yelek/ceket koordone takımlar sa'fari takımlar mont takımlar tek düğme kruvazeler ' jeans" takımlar. gabardinler var. pt, vi BAHAR TİCARET 27111827(468 BAHAK uevıet ve gtrket tan vülerınızı alınm. HİSM »enetlenntrt cazip flyatlaria alır • aatanm. • Ta»rruf bonolarını plyaaadn 3 kurus fa?la fıvatla alınm Aynoa toplu bonolara prım rerlrtm. • SATILIK K1YMETLKR 100 000 197<3 KuponlU «5 000, 1S0 000 19B0 » «2 500, 100 000 1981 » 45 000, > BAÜAH Aranan mymeuer ) KOÇPAZARLAMA I KOÇ HOLDİNG > DKVA ıSONTA İ8TA9 ı ECZACIBAŞI ı KAV ı LASSA ı AKÇtMENTO ı Atımet Banar 4. Vakıf Ran Asma Kat No: 38, i e ı . ZllUt 27636» • • İANAYt KALKINMA BANKASI 30 adet, Uzerlnde % 20 beüelsu: hlise tenedl aatınalm» haklo vsrdır. • KARADENÎZ BAKIRLARI 1 "50 bln liralık 1000 TL.'sı 850 TL. den. • NASAŞ 100 000 TL Ilk % 20 temettu verecek. İatlköal loin Köylüler, tarla sürerken altın dolu küp buldular ADANA Ceyhan'm Kö«relı bucağından Abdulkadır Altıpaı mak, tbrahtm Kaya, Mehmet înce, Mehmet Tesli, Selahattın tnce, All Cerit, Mehmet Akbas ve Ali Akbaş adlı köylüler. Kı rıkkapı mevkHnde tarla sUrerken ıçinde 395 altın bulunan blr küp bulmtışlardır ögrenlldlglne göre, kOylüler tarla »Urerken bır ara trakto rıln pullugu sert blr cı»me takılmıstır. Pıılluğu kıırtarmaya çaUftıkları sırada bu cısnıın altın dolu blr küp oldugunu şaskınlık lçlnde görmUşlerdtr Kazıyı »ür dUren kdylüler Bizans devrlne alt 195 altından baıjka tarihl de(teri olan toprak kandlller, cam dan 7İynet eşya«ı ve gtlmUs mtihürler bulmuslardır Kdylüler, durumu ilifililere duyurmadan bulduklan altmları ve tarihl e^erleri satmak lsterken blr lhbar Uzerine (andarma tarafından yakalanmıslardır Bulunan altın ve tarıhi e^crle re el konmuç kovuşturmaya bas lanmıştır. (a a.) yatmm. • KORÜMA TARTM 60 adet % 35 temettu veriyor ve «A 100 de bellralz hlsse «enedi verlyor SAAKTTCSAN 100 bln llralık. * 80 eermaye artttrımı vap>vor tstlkbal İçln vatınm • DEV8AN 50 bın TL'llk, Istlkbal ıcin yatırun. 1000 TL.'» 85ü TL. BASTA9 Çlmento 35 adet »• 60 sermaye arttınyor. Bu / yıl geçen yıia göre yükaek te • / ÇAĞDAŞ YAY1NLARI Mevcudu bulunan ve son çtkan kitaplarımızın tam listesi: Oktay Akbal: OlUmsUz Oyun (2. Baskı) 15. îlhan Selçuk Yenl Kırallar Yenl SOyUrılar (2 Baskı) 20 PTOf. Dr. Doğan Kuban Sanat Tarlhımiîln Sorunlan 15 Prof C. O TU'engll. Tenıeldeki Çatlak 15 Dogan Nadl: Blr Daklka 15 Hllmi Yavıız: Felsefe ve Ulusftl KUltür 15 Melıh Cevdet Anday: Sosyallst Blr Dünya 20 Salah Blriel: Şllr ve Cınayet 15. Prot. Nuhret Hwır Felsete Yazılan 20 Resnei; NıyarJ: Balkanlfırdn Bır Genllaeı 20 Müşerref HeklmoSlu 27 Mayıs'ın Romanı So Husamettın fuğnç Bır Neslln Dramı 20 Hıfzı Topuz: Konuklar Geçiyor 20 Nevzat Üstün' Alamanya Beyierı ile POrtekızin Bahçelerl 15. Okfay Akbal. Hiroşimalar Olmasm 20. Ord. Prof. H. V. Vehdedeofclu Ailentn Çllssl, Boşanma 25 Flkret Otyanı: Karasevdsm Anadoıum 20 Azra Erhat: Mektuplarlyle Halıkarn&s Balık^ıu 20 H. V. Velldedeoğlu: Insancı Yoloular 20. Necatl Curnalı: Senln Icin Ey Demokraal 15. TAKINDA ÇIKACAK OLANLAR: Vedat OUnyol: Yent Türklye Ardonda Tahsln Yücel: Yazın ve Yomm 15. 15. Pastel renkler: Bejler, maviler olivler, griler... Her birinden az sayıda yapılmış giysiler. Vakko'da günün modasının tüm gerekleri var. Ve o bilinen Vakko zevki. Gençlik Parkı'nda havuz kenarına küçük dükkânlar kurulacak ANK4RA Ba^kent hâlltımn ejtlcnep merkeel halıne getırilmevft çahşılan Gençlik Parkında, havuz kenarına küçük dükkAnlar kurulması kararlastınlmıstır. GenUık Parkınm bu sezona dejışık bır hüviyeîle gırmesi 1 çııı ba$lanan çalısmalar, hızla sürdürıllmektedir. Aynca, 40 bln metrekUp su alan havurun doldurulmam lslemine de baslanümıstır Sezon sonunda l»e, yapılacak değlslkltklerle Gençlik Parkına bir fuar niteliftl kazandırılacaktır. (a a.) KATIP Kameml kâybettim. HükumsUsdur. Miıharrem Çflpür (Cumhuriyet: 39W) ZATt 34 LV 051 Nolu Murat arabamın arka plikaaı çalınmiftır. Yenlalnl alacağımdan e*> klsinln hülcmü yoktur. APTULLAH (Rekdağ 3979) 3978 moda vakko'dur tlteme Adreei: Ça*da« lavmlan, Halhevl Sok. 39/41 Cajalojtlu tSTANBUl DEV BÎR DENÎZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABÎLÎRÎZ. (Data. 95) 39M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle