25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IQ er yerlnden oynadı. Hıriı b!r kamuoyu oluştu. Gazetelerln baş »ayfalen resim va yazılarla doldu taştı. Renk renk, çıplak, S'araH kanlı resimler. Istanbul sehrı elBİe verdl, clnayet sanığını aramaya koyuldu. Polis de aklanmak ıstıyordu. Bulunmayan bunca katilin tlstune, heyecnnh daİRalı bir ölilrrı, ttim gözleri polısin Ustüne dikmiçti. Seziyorlardt btınu. Şlmdı Üniversitelere giden erkek çocuklannın ardmdan, kuşku ile onları ugurlayan ana babaların yanında, evlerınde Renç kızlarmı yalnııs bırakmaktan da mı korkacaklardı. Polisin görevi ağırdı bu kez. Bır yıgın katilden hiç degilse, aşk, cinspl istpk yüzündnn OIHII bır cınayetin sanıgı hulunmalıydı. Oh, denip toplum rahat soluk alsın!. II Mayu 1921 Y OLAYLAR VE GÖRÜŞLER dejlni Bldürmeîc lçln, bu onurlu gOrevl (!) Uıt> lenmeye «abjrsızlanan yilzlerce binlerre olny. Ne gazete ulasır oralara, ne de bu olumler çıft kilith kapılar ardında bile kuşkulu bızleri tar.\a ilgilendirır. Ve onlar bizden değilmiş gibi bir küçümseme ile yorum yapar geçeriz. Mal Toplumun Hoşgörüsüzlüğü Bir Cinayet, Bir Dram Dr. Haydar DÜMEN Katı bir Ust benim oluşturdugu kişüik, toplumsal yönden aranan, istenen örnek bir kışıliktır. Böyle birı ne komsunun bahçesinden sarkan elmayı kopıırır, ne sokakta bulduğu parnyı ccb'ne atar, ne yasal olmayan clnsel ilişkilere girer ne de toplum kurallarına ters düşer. Oysa kişı tümüyle ne sosyal ne de biyolojiic hayvan düzeyinde bir varlıktır. Üstellk psikoloJik yapısıyle tle dınamıktir. Sosyal baskılann katılaştırdığı üst ben, eli kamçılı gardiyan gibl alttan gelen istcklerine set çeklikço BEN'in RÖrevl güçleşir ve her zaman rahat kuramadıgı denge ytizünden zorlanır. çogu kez nbroz riedlRimiz, yüzyılımızm insamnın başına dert olan ruhsal dengesızlik tablosu ortaya çıkar. Bunu bir örnekle somut.laştıralım: Dlyelim kl bır savaştasınız. Sıpcrdo bekhyorsunuz. Komutan saldırı (hUcum) emrinı verdi. Alt ben siperden çıkmumamzı dıler. ÇUnkü kalkınca kurşunu yemek vardır. Üst ben, vatan, ulus böyle lstiyor, görevin bu senin, düşman yok edılecek. Anan baban senl bu günler içın yetiştirdi. Kalkıp düşmana atılacaksın dileğındedir. BEN hemen dengeyi kurar. Bu kişi ya saldırıya geçer. Üst benln dedifti olmuştur. Böylece belki bir kahraman doğar. Ya da alt ben üstün gelmis, kişi sipere iyice sinmiştir. Ancak, BEN (ego) dengeyi kuramadıysa kişl saldınya geçmek İçin doğrulmak istediğlnde, ruhsal bir baskının etkisiyle. bacaklarmda felçle oldugu yerde yi&üır knlır. Bu organik değil norotik bir feic'tif. Böylece alt benin dedıgi olmus, kişl sıperde kalmış ölümden kurtulmuştur. Üst ben ise, «bir bacalelanm tutsaydı, düşmana nasıl saldıracaktım» gıbilerden savunma mekanızması ile kendlnl kurtarmıştır. Bızıın olayımızda Ahmet dn>a dönük olamamış ki. Sosyal baskılar ve kadın erkek iliskileri bu denli katı olunca, katı bır Ust ben gelişerek, tuın ısteklerıni, içgüdülerini ve Rereksinimlerıni baskı altına almış. Altben binkmış, dolmua taşmış, tıpki dışandan bakınca fazla bir şey grzilmeyen, patlanıaya hazır bir yanardag durunıuna Rplmis... Ve, patlamış! Patlamasaydı belki de bu birlkmlslik, onun içlnı, yani eRO'sıınu parçalayacak, karşımıza bir şizofren çıkacaktı. Hangi açıdan bakarsak bakahm Ahmet Kurbandı. Toplum Tannsı bir kurban daha istpdı va aldı. Ne var ki. bu kurban gosterışli bir törenle sunuldu. Oysa her gün Anadolu'nun köyiinde kentinde bu ve bcnzeri kurbanlar KÜrüHUsUz patırtısız sunııluyor da kinıspnjn kılı kıpırdamıyor. Başlık parası veremediği icin kaçırdığı kız yüzünden fildurülen ya da ccza evlerinde yasamlan sönen gençler. sevdifci erkeğe verilmediğinden ya da sevmediğin* verilmek istenildiğinden, kendinl kör bir kuyuya atan, bir ağaca, ahmn bir direğlne aallandırıveren genç kızlar, namus blzim namusumu»dur diye, toplanan aile meolisinde kızını. kar Darlığı, Karaborsa, Yetersizlik.. Bulundu da. Karşımıza çıka çıka, genç, daha sakalı bi1« lyice belirlenmemis, koyu yeşil gözlü, masum ttpli. uzmanlarm kanılarına Rrtra .lçe kapalı» hiç de katıle benzemeyen, üniversite smavlarına hazırlanan bir delikanlı çıktı sanık olarak. Halktan gelen, ekmegıni emeftinden kazanmayı yeğleyecek, sokakta görsek sevecenlikla bakacagımız, bir genç. Nedir bu içe dönüklük? Şu erkek için «rîylenen, onun iyi egitilmişliğini ve utangaçlıgını anlatan, bir toplulukta yüzii kızaran «kız gibl erkek» çocuk tipı. Kiştnin ruhsal gelişlmtnde bebeklikten baslıyarak oluşan üç ana bölüııı vardır. Btyolojilt varügurezı korumayı amaçlayan, içgüdüJerımitin, yaşam ve dUrtülerimlzin kaynaştıgı «alt bfln». Onun üstunde kişılıgimlzi oluşturan «ben» ve onun da ustünde, sosyal, ahlftksal, tingrl yasa vn kuralların oluşturduftu «Ust ben». Her gita bir yıgın olay karşısında, içimizde durmazcasına bir savaş ve ugrası sürer gider. Şöyln ki; sokakUn geçen güzel bir kadına bakmayi; onunla konuşmayı diler alt ben. Üst ben hemen devreye girer, kişiye sosyal düzeyinl, evUyse karısını, çoouklarıru, bu kadına baktıgınızda ya da konuştugunda doğabilecek naluncaları sergiler. BEN duıumu defterlendirir, kişlllglni ortaya koyan bir davranış biçlmi doğar. SUperego üstün gelmisse, yani kişl ahlâksal, moral, yasal degerlere uyan, sosyal freni gelişmiş biriyse, lçlnden dilese de bu lsteklerin» dur der. Eger sosyal gellıimi «z, ilkel düzeydeyse kadını izler, olanalc bulunca da bir çimdlk atıverir. Oysa bu ttlr cınayetlerin dogu illerinden birındeki oranı, yüzde otuzbes idi. Ahmet VP Handan'a dönmeden önce llkin kfndi on seklz yırmi yaşlanmıza bir göz atalım. O yaşların çılgın baharlarının acıldıfcı, patladıgı evrede, önüne gpcılmeyen dürtillerle hangi tehlikeli, dönemeçleri döndügümüzü anımsayalım. Dogal olarak helki yanlıs olmayan. ama sosyal yasaların yanlı? saydığı, yasadıftımız, yap'tıgımız cınsel girisimlerın bırınin duyulması gör'"mesi ile. bftşımıze neler Relebilecfğini, naBII çorap örüleceginl dilşUnelim. Samrım tüyl*rimiz diken dıkpn olur, ya da Kençlik çıİKinlıgı der hemen unutmaya çalışırız. Ya bu snn olaydaki sanık gencın yaptığı, başlangıçta bir gençlik gözüpekligi. Ardından çılftınlığa dogru yttrüyü.ş. Handan blraz supleks gosterse Ahmet'ı sözleriyle yumuşatsa. toplumca bu vaklaşmayı hoş karşıiayacak düzey ve terbiyede oliaydık bu sosyal dram yaşanmaz, toplum ıki gencinden olmazdı. Yazık ki bu terblye dllzeylnde degiliz. Temelde yatan sosyo • ekonomik. sosyokUltüıel düzensızligin pekiştirdlti toplumumuzda, okutmuş olsan bile egitemRciigin ve okutamadıgın binlerce gençten bırl, cinsel yoklugun ve bllgisizllRin içınde bir parça regl kanı görünce, sanki mistik bir hezeyana kapılmıscasma kan akıtması, bir cinayetınöte»inde bır olay ve sosyal bir dramdır. Bır opuşmeyi bile kavrayamıyonız uygar dunyadakı. Guncel olaylarımızda sosyal açmazların, yan l aykınlıkların, çagdaş düzeye ensemememn bunalımları aklın zorlamalan ve ekonomık baskılann bombardımanı altında Ulkemizln insanı mutsuzdur. Çeşitli bagnazlıklar bu mutsuzlugunu bin ytllık blrikimleri yenerek kendine venl ufuklar açmasma da engel olmaktadır. Ahmet • ln dnayetinde tüm bu etklleri gtelemek olanagı vardır. İ stanhul'dk l»lim Konteransı hanrlıkları yapihrken, telerin birlnci «a.yfMinda su haber yayınlandı: « Islftm Konferansı stlresirıce Istanbul'da elektnklerin kpsilmemesi içın tedbir alınmıştır. TUrkiye Elektrik Kurumu ile IsUnbul Elektrik Idaresinin yaptığı ortak çalısmalar sonucu, Istanbul'un ışık gösterileri dolayısiyla büsbUtün *rtacak elektrik ıhtiyacının tamamen karşılanması İçin gerekli tedbirler alınmıştır.» Haber. 1976 Türklye'slnln durumunu ortaya koyiıyor. Bulgaristan'rtan elektrik natın almak zorunda kalan kırk mllyonluk Ulkenln en biiyUk kentinde blr konferantın dü. zenİPiımeM Içln nlajtanilstü tedblrlere gerek var. Aynı (rtin Kizetclerde çlmento darhğını önlemek için MC Hükiimellnln dısardan çlmento satın almaya karar yrrdiğini yazıyorlardı. Bllindigl glbl Ulkemlıde blr yandan çlmento ihraç edllmektedlr; blr yandan çlmento karaborsadadır; bir yandan da çtmento Ithal edllerektlr. Demir çellk de karaborsadadır. Yakın zamanda yapılacak Ithalâtın karaborsayı eneeUeylel gucü olmadırmı lntifç.Ilcr de bilmektedlr. Kalkınmanın üç trmel »tkenl olan «pnerıi, demlr çelilc, çimento» konuaunu bile çozümleyebllmig değlllı. Ophe Basbnkanı Demlrel. 10 nlsan 1876'dakl basın toplantınımla söyle diyordu: « Ülkede hlçbır malın yoklugu sözkonusu olmıyarsfctır.» Oemlrel ço^u zaman noktasız virgülııüz knnusmaktadır; aynı bMın toplantnmuln yaptığı sıı açıkhımalara bakın: « 1975 yılındn toplam maliyetl 2 2 milyar )!ra olan M 71lü proie üzerinde çalısılmıştır. Bunlardan 2415'i bitirilmiştir. 1976 yılında toplam maliyett 1B5 milynr Hra olan 3776 yenl prote ele alınmıştır. Boylece 1976 yılında toplam maliyeti 440 milyar Hra olan H471 proje Üzerinde çalışılacaktır. 1976 yılında 50 adet bara.) • hldroelektrllt ve termlk tantral lnşasına girlsllecpktir» SUleyman Bey. demlr • çelikle çlmentoKiı karaborsada, rnerjl bakımından darda blr ttlkede kâgıt üstüne kalkinma düıjlerl çlznıektedlr. Türkive'vl ^Inıdlve dek bıınalımdan hunalıma sürükleyen. hesapsız kitapsız yatırım hevesleridir. Devlet PİHiılaına Teşlillâtırnn çalı^nıalanndan çıkarılan hir lncelemeye göre Turkiye'de 9» büviik iiretim profesl zamanmda hltirllemrdİKİ Içln ülkevc 55 mllvar liralık mallyet artifi yüklemistlr. Bu artıs. ülkenln yatınm ırflcUnUn en azından Uçte birine eslttir. 1971 vıhnda tamamlanması gereken Adana Sl»»r» Kabrlkaaının üretlme baslama tarlhl 1976 yılına ertrlenlnce mallvrti 26 milvondan 385 mllvon llrava fırlamıştır. 1977'de açılmaaı öngörülen KlblsUn Termlk Santrah gecikince, maliyet artısı 6.5 milyar llrava vaklaşmı»tır. Karakaya Bllsler Bakır pro.lesinln Uç yil geclkmesl 3,5 mllyar Hra blr artısa yol açmıştır. Asagi Ceyhan Aslantaa Projeâi 1971'de aonuçlanacaktı; I» 1Mİ1 yılına defcin ıızay». cak ve 1.5 milyar lirabk yenl yük getlrecektlr. Seydisehir AlümlnTiım testslerinin ürrtlmr geçlsl 3 yıi ertelenince, maUyet artifi 3 mUyar llrayi aamıstır. Baglanan hfiyOk ırlrljlmler zamanmda bltlrllemezken, Crphe Rasbıkanı Demlrel. lâflanvla tskambtlden satolar kuruyor. Oysa devletin 99 hüytik yatınmının Keclkmetl 65 mllyara patlamıs. Bir kurulus zamamnda hltlrilenirr.se, maliyetl artar; devletin tüm planlamuları birhirine ırlrcr; ve ıtıaliyetl artan her kurulusıın üretecejh malların da maliyetl istrr . Istrmez yükselir. Bövle bir aonuç. ttlkede endüstrlye dönük özel sektörün glrdilerlnl de pahalılastırır; daha hüyük mallyet artıylanna yol açarak bütün Turklye rkonoml•ine yayılır; dıa naaarlarla rekabetl eneelleylct etkller yaratır. Yatırımlann geclkme«lyle üretlm yeterslzllgi olusur. Demlr çellk, çlmento karaborsada; enerjl tıknefes; dftvlz darbogazı hınldamakta; parlak kalkınma nutukları atılmakta... Geçmlst* çok atıldı böyle nntuklar; ve Türklye kalkınma yansmda komsularından rerl kaldı. 10 nlsan basm toplantısmda, Ophe Rashakanı ne dlyordu: « Ülkede hlçbir malm yokluğn »özkonusu olmıyacaktırj» , . .,, > Ne derftinls, acaha lhtiyaç uhlpleri demlt . çellk .«ylf cbneoto bulmak lcln blraderierln ılrkettn* mi bksvurran Planın Plansızlıgı Necdet ÖZKAN BAYRAMPAŞA BELEDÎYE BAŞKANÎ H alkın günlük ya»amında lıer daklka karşı karsıya ıt ği kamusal kuruluslann baRinda BELEDtYELER Rellr. Kendl yöremizdo araçtırmncüarl» yaptırdiBimıı bln kisl. lik bJr anketleme »onııcunun değerlendirilmesinde de sapladık kl sokaktakl halk, «üç Oevlet Kurumunun »dını «ayar nuBimz?» dendlğlndo öncellkle Poliı Beledlye Mallye üçlü«ünü hatırlıyor. Belediycleıln yüklendifel pörevler kanun koyucııtunun du. »ünemcıliğl ancftk uygulanıad» ortaya çıkan toplumsal oUyları kapsıyor. örne^In kocasından şikâveti olan kadının, örnegln oğlunun hayırsızügın.» hayır arayan bir ananın, oğlunun bir yü askcre geç gitıucslnl isteyen babanın belediyelere dilekçe U« başvuntıası olağıuı örneklcrdendir. Üstelik halkın içlnde lıakla beraber bir beraberllğl şeklllemek encllşeslndeıı kalkarak Beledlye Başkanlıfcım gurdurea yöneticl «Kanun Koyucu l'aşvıuduğunuı konuda blıe yetkl tammamıştır» dlyerek işlıı içind«n sıyrılamaı. Çünkü Ttirk hal. kırun gcleneğinde beledlyeler, kanun koyucunun «tealnde belde insanlarının bast her dara ıHiştüğünde çalacakları kapıdır. Halkta bunun biUnçll bir geleneğl vardır. Belediyeler o beldedeki lnsanın sosyoekonoınik tüm çıkmanlarında gorevUdlr. Hal böyle Ikr.n belediyelerin bugün yükümlülüklerl İİ6 Tetklleri arasında tam bir çellşkl vardır. Soıjuç ue olroakj^4ır? Brledlye aorunlannın çözumtt ya «ürüncemcde kalmak'tii, ya da beledlye başkanınuı göıtipeldlği İle çözüıne gitnıcktedir. Bu İse bir «özüm yolu olmaktan uzaktır. Her beledlye <le nyrı hir uvKUİanıa ve her beletliyede dejfcişik yasalara yönella, öncellkle belediyelerln l»leme»i kendl bütününde bir yasay» baglanmahdır. Beledlyeler lıUkümeUerln politik yaklasımla çahşma beraberllği kuıduğu kurıımlar olmaktan çıkmaH hükümetlerin her beledlyeııin lslerinln aksamasında yükümlümk ahnası sağlanmalulır. Bunun nasıl oUcaftuıı bellrleme<len »nre bir konuyn dah« «rneklemekte yarar göriiyorıını. Hükümetlcrin Belediyeler konusundaki çalı^nıaları kopuk ve yaklaşımları tanıamen poUtiktir. Bııno Tilrklye'deki yönetlmln tiunden birbirlnden kopukluğunu eklersek ortaya bakınız nasıl yoz çelişkller çıkmak. tadır. örncğin bir beldenin imar planları belcdiyelrrce geliştlrillr, mecUslerinden Rcçlrllir. Bu planlar Imar Iskân Ba. kanlığının onayından gevmek suretlyle, gerekli islemlerl tamamlanarak kesinleşir. Bölffenln spor, okul, hastane glbt kamusal alanları ayrılır. Plan uygulamaya geçllmek üzere belediyelerin elindedir. Bundaıı sonra belediyeler bıırada sadece uygulayıcıdırlar. Bu noktuda planda ayrılnu» olan kamusal alanlar be. ledlyeler İçin önemli sorun olma noktasıııdadır. Şöyle ki: Planda ayrılmı? olan bir şahıs aısası diycllm kt okul alanı olarak ayrılmıştır. Arsa sahlbl belediveye arsasını kullanmak üzere başvurnıuştuı. Belediye arsa sahibine buranın okul sahasma ayrılmııj oldufeunu imar durunıu veremiyeceğlnl bildirir. Bu keı arsa salıibl Milli Egltlm Bakanlığına haş. vurur, arsanın kamulaîtırılmasmı veya buraya okul yapılıp, yapılamıyacagım sorar, ilgill Bakanlık «Ru arsa üzerindc okıd yapma tasavvurumuz yoktur» dlyerek resmen ccvap verir. AyIU yer hakkımla beledryenln kısıtlama süresl de dolmuştur. Vatandaş bu noktada yasal hakkını kullanmak İçin beledlye aley hlnde dava açmıştır. Beledlye mall imkSıısr/lıkları nedenl ile kamulaştırnıa hak. lanı kuUanamaz bu kez beledlye meollslndrn plan tatili tekliHerl geçmek durumundadır. Plan tadlll kararı istemlyerek mecUsten geçer, bu kez imar tadll teklifi planın alcyhüıe zorunlu olarak İmar lskân Hakanllğına gönderllmi»tlr. Cevap: Falan arsa üzerlnde yapılacak plan uygulamMi burada okul yapmayı önRÖrmektcdir (ve du&rıııtur). insaat yapılamaz pckl bu arsayı kim kamula^tıracaktır? Kimsc bunun üstiine gitmez beledlye bııçiiııkü gciir koşulları \e yükümlülüklerl nedenlyle zaten Ridemez. BSylece bir vatanılaşıi'. arsaBi plan nedenl ile kullanünıaz durıımu gctlrilmiş bırakılmıştır. Magdur olnıustur. Üstelik İmar lıkân Bakanlığmın plan. da üıı BÖrdüğü kamııial tesis oluştumlmayacaktır. Bu durumda bir Bakanlık ııyBUİanıada öbür Bakanlıklar. la ortak plan luzırlumakU, bu planları uygulayacak olan belcdlyeleıle de ortak çaiışma jnpılmamaktadır. Ama belediyeler valanda^a cevap vcren merti oldufeu için sonuçta blr takım «or durumlar ortaya çıknıaktadır. Şöyle ki: A) Iınar planı tadllleri yoluna jjidilmekte bu da her z«. man beledtyelerde suilstimal oüakları olmaktadır. Hele belediye büyüdükçe ölçüm beledlye baskanının da elirden kaçmaktadır. B) Bu alanlar gccekonducular tarafmdan lsgal edllmekte, toplu meskenler olusturulaıat çöziimü RÜÇ durumlar ortaya çıknıaktadır. C) Vatandas yönetimin planlamalarda ne kadar g»yrl «"lddl olduğu gerçeğinden hareket ederek belediyeyi İmar planında kamusal işler ivin ayrılmis alanlara istimlâk gerektiglnde hiç bir talepte bulunmamak şartiyle üışaat iznl vermeğe zorlamaktadır. Zamanmda IstlmlaK edllme^en arsalıırın nıallyeti artmakta ve lıelediyeler (kaınu \e vatandas) zarara glrmektedir. Görüldügü Eibl iıu uyRulaınaların tümünde Beledlye yetklU olmakta bu yetkl bir ölçüye dayanmauan kuUanılmaktarlır. İmar planında okvl alaiji olan hir arsa istimlâk edllıneylnce vc tmar BakuııliKina r.iRincn MUlî Efcltim Bakanlığı buraya okul yapınayı tlüşünmcdlgini bellıieylnce konu askıda kalmaktadır. Beledlye bu arsayı hiv hir suretle kullandırmaz, bu bir yoldur. sakıncası bir alan tahlblnden hlçblr gcrekçe gösterilmedcn ve hedeli fılcnıncdcn alınmış en azından kullamlma» hale getirllmiştir. listelik bu alanı Bcledije Recekonduculardan korumayı yükümlenmlştlr. Ya da arsa sihlbl sartlı Inıjaat İznl Istemlstir. Belediye bunların hanglsini yaparsa yapsın, uygularsa uygulasın, yasal blr yolu değ» yasaları zorlayacak blr yolu terclh eU miştir. Bu soruııun tek çöziımü tüm belediyelerin kurulacak hir BKLEDtVELER BAKANLlfilNA bağlanmasını saglamak Ue mUmkündür. Bugün Belediyelerin ortak hareket edebllmclerl konulara blrllkte vü/.üın aramaiarı hBİkın blrçok aorununu çözecektir. Görülıuektedir kl ülkede planın plansızlığı hüküm sürmektedir. Bundaıı da en önce zarar gören kurumlar beledlyelerdir. Kurulacak bir Belediyeler Bakanlığı ile en azından bu planın plansızliRi ortadaıı kalkacak. Belediyelerin sorunlan T.B.M. Meclisine Indirgenecek ve lonuç Belediyeler lehine mut. I»ka yenl boyutlar getirecektlr. Merhume Ayşe Kaptan il€ Ragıp Var'ın oğullan, Sclim Var'ın babası, Şehim Var'ın agabcyi. Mahmut Var'ın amcası VEFAT vefat etmiştir. Cenazesi 11 Mayıs 1976 günü Cenevre'den uçakla getirilecek ve 12 Mayıs 1976 Çarşamba (Yann) gunü Nuruosmaniye Camiinde kıhnacak öğle namazını rnüteakıp Zincirlikuyu'daki aile mezarlıgına defnedilecektir. y SAMİM VAR r J Taımrahmeteyİeye. AİLESİ (Cumhur'.ytt: 3974) "«'•"hrff " ' " "'" ' '"•" """• " ' • < • • ' ' ••• •* •• ACI KAYIP kavbetrois bulunuyoruz. Cenazesi Cenevre'den 11 Mayıs 1976 günü uçakla getirilecek ve 12 Mayıs 1976 günü Nuruosmamye Camiinde kılınacak öğle namazını mütcakıp Hürrıyet Gazetwı önünde yapılacak ihtiram duruşundan sonra Zıncırlıkuyu dakı aile mezarlığına defnedilecektir. Tannahmeteleye Acı Bir Kayıp Merhum Ziraat MUdürtl SUreyys TUıün'ün esl, Kamer Ytman, Dr. Kemal Türün, Albay Ertuğrul Ttizün, Dişt»blbl Orhan Tü«ün, Ziraat Yük»elc MUhendisl Doğan TUzün, Eozacı Gtilen TUzUn, T.H.Y. mensuplarından Erol TUzün'ün anneleri, Emekli Sanat F.nstltüsü MUdürU Suat Yaman, Z«klye TUzUn, GUzide TUzün, Klmya Yüksek MUhendisi Şebaat Tüzün, Dr. Sevim Tüzün, Eczacı Vicdan TUzün'ün kayınvalidelerl, Ecz»cı înct, Eczacı Tanzer, Pedagog Aytaç, Aytuğ. Sevtsp, Seval ve Ya«emln'ln büyukanneleri SAMİM YARı HURRİYCTGazetesi Arkadasımızl ESiMA ÎSMET TÜZÜN Hakkın rahmetine kavusmustur. Cenazesi 11 mayıs 1978 salı günü (bugün), «ftle nam*«ım mUteftkip Ankara Hacıbftyram Camiinden kaldırılacaktır. A î LE S 1 (Cumhuriyet: 3963) ACI BİR KAYIP Birind devre Kaysert mllletvekillerindpn, Osman Zckl üssaklı ve eşı Vesile Ussâkh'nın oglu. Saadet Uşşaklı'nm e?1, Nur ve Turgut Usçaklı ile Vesile Davut'un babaları, Memduh Zeki Ussaklı, Memdulıa Çelebi, Mediha Molu. Meltha Yavuz, Sablhft Cengillioglu'nun kardesleri, Osman Davut'un kayınpeden. Zeki Doftan'ın dedesi Dr. (Cumhuriyet: 3955) M. ZEKİ UŞŞAKLI Cumhuriyet 3073 I E E »ıııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııiıııııııııııınııııııııııııııııııi'i: + TEŞEKKÜR Prof. Dr. Haiuk ALP'e Degerll Dr. Tezer Ulusoy'un lik teşhisini kesin bulgularl» saptayan İstanbul Universiteslnin çok değerli Rektörü: 11 = • E • | E E E | X E E s T. C. îstanbul Üniversitesi îşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü 9 mavıs 1978 pazar günü ebedıyete intikal etmiştir. Azlz nâşı U mayıs 1978 salı günll Hacıbayvam Camiinde kılınacak ögle namazından sonra Asrl Mezarlıktakl aile kabristanına defnedilecektir. Allah rahmet eylestn. AtLESt ÖĞRENCÎ AL1NACAK Kstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Faküitesi Sağlık Lisesi Müdürlüğünden 19791977 ögretim yılı lcln, Okulumuz Hemşlrelik PölümUn» parasız yatılı kız ve Laborant BölUmune yatısız kıa ve erkek ortaokullardan veya dengl okullardan mezun ögrenciler ahnaoaktır. Lise dengl, dört yıllık egitlme tabi meslek okulumuz için ön kayıt Işlemleri 26 Nlsan 1976 Hazartesı gunünden 24 Mayıs 1976 Pazartesi akşamına kadar dovam edecektır. Bu kaydı ysptırnbilmek İçın ılgılilerın aşagıdakı şartlara halz olup, okul Idarrsinden saglayacakları brostlrdeki belgeltrl* birlikt* Okul Idaresine müracaatlan gerekmektedir. MUracaat fdenlerin sayısı. konten.iam a?tıgı takdlrde 25 Mayıs 1976 Salı gUnu saat U.3U'da okulda seçme sınavı, 26 Mayıs 1976 Çarştmba gunu saat H.3ü'da •ınavda basan gö*teren ögrencılerle mulâkat vapılacaktır. Kuanan öğrenollerin llstes) »1 Mavıs ı»7« Pazartesi ırtlnü okulda iUn edllecektir. Kestn kayıt îslemlen 1 Hazlran 20 Temrnııı tarihlerl arasında yapılacaktır. llgilller» duyurulur. KAYIT KABUL SJARTLAKI 1 18 yaşını asmamıs olmak. 2 Ortaokuhı v* da dengi blr oKulu bltlrmls olmak, 3 Saglık durumu üevlct hlzmetinde ve saglık niametlarınde çalı<ımaya elverişll bulunmak, 4 Evli olmamak, 6 Türklye Cumhuriyeü uyrugunda va da TUrlc asıllı olmak. OKUL ÜMRfcSİ (Basın: 158^8) 3962 ve çok dikkatll lncelemelerde bulunan Asistan Dr. Yıldı* AYDINa, önemli guatr ameliyatımı başarıyla gerçekleştlren Cerrahpaşa Tıp Fakülteslnin seçkin uzmanı: 1 E E = E E E E E Prof. Dr. Erol DÜREN'e Doç. Dr. Abdülkadlr ERENGÜL, Dr. Fuat BİRKARDEŞ1.KR, Doç. Dr. GUrcan ÜNAL, Baş Asistan Dr. Ergül GÜNEY, Dr. Mehmet S. SAKAOGLU. Dr. Mehr.ıet Emin İRKANOGLU, Dr. Hilâl ÜNAL. Dr. Ekrem KOÇ, Dr. Sebahattin ÇOBANOÛLU ve Dr. Âkll Mehmet ile; Kemşıre Muazzez ACANERLER, Hem. Nermin ESKtTÜRK vn tüm servis Personelıne; Rnhatsızlıöımın ilk gününden son Rününedek candan ilgislni esırgemeyen telefonla ya da ziyaret ederek beni yalnız bırakniayan dostlarıma, degeılı ögretmen arkadaşlanma mıruıettarlUc duygularımla en içten teşekkürlerimi sunaıım. 1 E E = = = = r z S z = PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KURSU ( I ) BnstitUmÜ2ce 31 Mayıs 25 Hazlran 1076 tarihlerl ara«ında Pazarlama Araştırmaları Kursu düzenlenmıştir. Haftada dört gün, toplam 4K saat sürecek olan kurs, Konferans, örnek olay (vak'a) tartışması, uygulama ve proje çalışması biçimlnde yürütülecektir. Kursa katılabilmek için Üniverslte, Akademl veya Yüksek Okul mezunu olmak gerekmektedir. Katılmak isteyenlerin 25 Mayıs 1976 saat 17.00'ye kadar Pazarlama Enstitüsü'ne sahsen başvurmaları gerekmektedir. Tel.: 3« 6« :» 27 58 56 26 38 45 27 48 14 Z7 27 75 26 54 07 27 41 44 < | | E E E Dr. Orhan ÖZGEN'e § | *• Halis KURTÇA ••••< •••»••»••••»•••»•••••••••••••»••• KONGREYE ÇAGRI (Cumhuriyet: 3976) KAIIP Otomobillmin 34 NA 489 plâkasını yıtirdim. Hükümsüzdür. Kenan Yenimı (Cumhuriyet: 3961) KAYIP: 34 UD 09i nolu plakarru kaybettim yenisini alacağımdan gecersızdir. Gül COŞKUNER (Ser RekJâm: ...) 3977 Tarabya Cami Yaptırma Dernefti'nın olağan kongresi 20.5.1978 günü saat 20.30'da Cami Kütüphanesi salonunda yapılacaktır. GÜNDEM: 1) Açılış, 2) Baskanlık Divam seçimi ve sayKi duruşu, 3) Fsaliyet raporu va denetleme raporu, bütçenln o kunması. 4) Tenkltler ve cevaplar, 5) Yönetlm kurulu ve htysiyet dlvanının lbrası, 8) Yönstlm kurulu, hayslyet dlvanı ve denetleme kunıllannın seçlml, 7) Temenniler ve kapanıs. (Cumhuriyet; 1981)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle