19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
• Sahıbı Cumhurıjet Matbaacıiık ve Gazetecılık 1 A S adına NAUIR N4Üİ • Genel Yajın Muduru OKTAV KLRTBOKE • Sorumlu Yan IMen Mürlünj Itl LEM H I K M t N m • Basan ve Yayan CUMHLRtYET Matbaacılık ve Gazetecilık T.A.Ş. Cafaloğlu Halkevı Sok. No. 3 9 4 1 TELGRA* ve MEKTUP adresı. CLMHLRIYET 1STANBUL Posta Kutusu IstanbJl No M TelefonUr: 2? 42 !» «2 42 9İ 21 U 91 22 42 W 32 42 98 J AFTHK YASASI\A • • BUROLAR. Ankara AratUrk Bulvarı Yener Apt Yenısehır, Tel 177477 255701 • ÎZMIK Halıt Zıy* B u h a n No 65, Kat 3. Tel UlAltl U47i» • GUNEY İllerı Ataturk Cad. Lgurlu Pasaj, Tel. 14550 19731 4ROM ve II.AN ATLAR: 12 « I 1 Yurtıçr S4U 27U 135 45 Vurtdışı * * 4MT 24(,5U H<İ,5Ü Ülke sruplarına v« aftırlıSına gore uçak farkı okuvucu tarafından aynca ocerur... HaşlU ıMAKTUı l i ve > SdVt<! 'bdi Jü lîl 14t) Ur» • T A K V i K. V (HAh Ogıe Guneş 7 24 12 21 Akşaro Yatsı 16.59 18.36 l»*h 4 » * Olurtı Nışan Yavın Kayıp Na\lrf • Sanrırıııı '5 Santırruı Meviıo re>e*Kuı Duguın Nıkan tvlenme Ha\atı (KELIMtSlı ... ... (KEUMİSt) 30 4.3. Ikındı 14 45 Imsak 540 (Bastararı 1 Sarfada) nısrns Kurulu'nun aldığı karan Geneı Kuri'l'un biMsıne sunmuş tur DP'lı Özer ölçmen Danışma Kurulu karanna neden karşı ;ık tığını açıklamış bu usul tartış ması uzerıne Fernıh Bozbeylı de soz almıştır D? Genel Baskanı Bozbevlı, kursude konuşurken bır AP1ı «Hoş geldın mısır unu» dıye bagırmıştır Bu sdz ortalığı karıştırmış ve Bozbeylı de, «Sayın Başkan, AP sıralanndan çok nazık bır mılletvekılı bana hoşgeldın mısır unu dıve hıtap ettı Bunu AP'nın Grup Başkanvekılı de duydu» demış ve «12 Martta tozanlar, bana mısır unu demenın alçaklıgını gosterıyorlar» dıye eklemıştır. Oturum bır anda elektrıklenmış ve AP'lıler «Genel BaşKanımıza hakaret edıyor» dıve bağı nrlarken, DP'lıler de verlerınden fırlavar?k AP'lılerın üstüne yürümuslerdır Millet Meclisinde Mn«an katılı» deyımını kullanmıştır AP'hler toptan ayajta kalkıp «Ha'ettepe'ye gıt, komunıst » dı\e bağırmışlardır Bu sırada AP'lılenn ustüne yürumek ısteven CHP'lı Cengızhan Yorulmaz'ı partıL arkadaslan tutmuslardır Tartışmalardan sonra Nıyazı Ünsal'a kınama cezası venlmesı oylanmış \e kabul edılmlstır. DEVRiMCi KURULUŞLAR SALDIRI VE CiNAYETLERi LANETLEDi (Cumhurlyet Haber Mrrkrai) Son saldırı olaylan ve cınajet ler cesıllı protestolara yolaçrn"5tır TÖB DER Genel Başkanı Cen»l Çakır, «Ülkermzde can ?uvenlıjŞımn kalmadıgını» bıldınrken, Mılh Bırlık Grubu da dünku olaylarla ılgıli olarak bır Sena'o arastırması açılmasını ıstemış'ır Ba<=bakan Suleyman Demırel de Bakanlar Kurulu toolantısındin çıkarken, olaylan «Esef verıcı olarak» rutelemıştır ANKARA'DA (Baştaraiı 1 sarfadal fdrtvlılere çatısma çıkmarıası ıçın talımat verdiji bıldırilrruştir Gorgti tanıklarmm ve bazı nt rencılerın verdığı bıîgıye gore ola\ sabah «a»t R20 c »îa^ırH, me\dana gelmıştır Bu sırada Temel Bılımler Pakultesı eırışınde toplanan bçrencıler kısa süren bır forum duzenlemışler, daha sonra derslenn baslama saatıne az bır zaman kala okula gırerek derslen izleme karan almışlardır Bu karardan sonra dğrenciler Fakulte bınasına gırmek ısterken, ıddıalara gore, okulda görevlı polısler kapıları açarak, o^rencılen copla dağıtmak ıstemışlerd/r. Polısle bğrencının karşı karşıva oldugu bır sırada bır sılah st*\ duyulmuştur Gorgu tanıkları bu anda yol kenannda park etmıs bulunan eskı model beyaz bır Mercedps marka arabanın hızla olav yerınden uzaklaştıgını soylemışlerdır Sılâh seslen üıerıne polislerin de sılâhlannı ateşledıkleri ve oçreneılerın uzerıne mermı \rağdırdıkları one surülmviçtur Bu arada cok sayıda ofrenci polıs kurşunlanvla yaOğrencıler, üzerlenne ateş eden ıkı polısı te^hıs ettıklennı ve bu polıslenn Yuksel Ergenekon ıle Pmar Seker oldugunu iddıa etmışlerdır Polısler de kendılerine ateş açıldıfı ıçın karşılık verdıklennı one sürmüşlerdır. Öte vandan onceki Rün o.ldurulen Sükrü Bulut'un tabutu başında SBF'de arkadaslan sabaha kadar nbbet tutmuşlardır Bu nobet sırasında Sivasal Bılgıler Fakultesı'ne komandolar elden ele mekrtro tröndererek cenaze toreni du'enlenmesı halmde bııyük olavlar çıkacajfını blldirmıslerdır Tehdıt mektuplannın sabaha kadar aralıksız gelmesı ve sabahkı Hacettepe'dekı olaylardan aonra polıs dısında tandarma birhklerinin de Cemal Gürsel Alanmda mevzılenmeleri Uzerıne Şukru Bulut'un cenazesmi ellerinde bulunduran devrimci fiirenciler, cenazeyi babası tbrahım Bulut'a vermışlerdır Şükni Bulut'un cenazesı bır eenaze arabasına konularak Haeıba\ram Camııne gbturulmüş daha sonra da Karşıyaka Mezarlıgında toprağa venlmıştır Siyasal Bılgıler Fakultesmdekı oğrencıler de cenazenın aılesıne verılmesınden sonra bır forum düzenleverek olayı protesto etmiş ve hukümetın istıfa etmesını ıstemişlerdır K ç k tçadamınm B A Ş K E N T NOTLARI aa (Ba»taraft 1 S»yfada) Batı Ekspresıne bağlanacak vagon Vergı kaçakçılarından Todori' nın bır naklıyecı ıle anlasarak daha onceden kıralamış olduğu 12 tonluk bır vagona yüklenen eşyanın, Avusturva'nın başkentı Vıyana'ya bır kadının adresıne gonderılecegını ogrenen Malı Şu be ekıplen once Batı Ekspresı' ne bağlanacak olan 12 tonluk vagonu saptamışlardn Sırkecı lımanındakı tren voluna çekılmiş ve ıkı gun sonra Avrupa\a tıareket edecek olan Batı Ekspresı'ne bağlanacak olan vagon Vılâyetten ve Savcılıktan alınan ızın belgelenyle durdurulmuştur. Bu konuda açıklama japmak tan kaçınan polıs ılgılılerı, «O laya defterdarlık vergı daıresı ılgılıler: elko\ muslardır Bız val nızca eşvanın kaçınlacaŞmı saotadiK Başka bılgımız vok» de mışlerdır Defterdarlık ılgılılerı «Sanıkların vergi borcu bulunmaktadır Bu nedenle VJrt dısı na çıkanlmak istenen eşva'ya elkoyduk demışlerdir Asilturk kunudt Daha sonra tçışlerı Bakanı Oguzhan Asıltürk, geçen birleşımde kendısıne yoneltılmiş olan guvenhk konularıyla ilfrılı olarak konuşmuş, ancak dün Hacettepe' de olan olaylara, daha oncekı ODTU olaylarına degınmemesı, CHP'lılenn müdahalelenne \e protestolanna yol açmıstır Asilturk, Abdı Guner, Burcu EVTI. Ahmet Kırbulak ve Ahmet De\ecı ıle Muharrem Çıvıkıran'ın oldurulmelen konulannda asayış kuvvetlerinın yaptıklannı sıralamış, Kenan Dayıoğlu'nun olumu ıçın daha once verılmış olan 1/ir soruyu da vanıtlayarak, bır ara adalet makamlannın a*ır d a v n n dıgını one surmu? «Malesef adalet yenne fcetirılememektedır» seklındekı sozleri, CHPIılerın protestolanna yol açmıstır CHP sıralanndan «adaletı ıtham etme» seslerı duyulmuştur. Asilturk. «Tetıgı çeken bevnın dusun eesıne bakmaksızın» hareket pttıklennı one surmus. yaptıkları ış olarak da «devnve Rezdımoruz ODTÜ arabasını takıp edıyoruı» şeklınde konusmuştur. Nuray Erenler'in durumu Arkadaşlan agır bıçımde yara lanan Nuray Erenler'in bırgüıı once. Şükrü Bulut'un ardından «Bugün Şukra'yü vurdular Ya nn hangımızın bldüruleeegını kımse bılmıyor» şeklınde konuş tuğunu anlatmıslardır. Nuray E renler'ın çok sakin yaradıhşlı bir ınsan olduğu ve geçen yıl gir digı Turızm Yuksek Okulu bmn cı sınıfında şıddetli baş ağnları sonucu oğrenımıne bır süre ara vermek zorunda kaldığl bğrenıl mıştır Sendıkacı Alı Rıza Eren ler'ın kızı olan genç öğrencınin bu jıl ılk somestredeki notları nın hemen hepsının 100 olduğu ve başanlı bır öğrenci olarak, ola\ların ıçınde ver almadan oku luna gıdıp geldığı bıldırilmıstır. Öte yandan Hacettepe Tıo Fa kultesınde amelıyat edilen Nurav Erenler'in sıkılan kursunlardan b'r tanesımn bovnuna ısabet ettığı behrtılmıştır Ameliyata alınan Erenler'in narkozdan sonra bır ara kalbı durmuştur Kalp, doktorlann mudahalesi ile yenıden çalıştırılmıştır. Olaylar sırasında Nuray Eren ler'ın yamsıra Ercan Kalıpsız'ın ayağından, tmdat Beyazpınar'ın karnmdan, Muhıttın Taşdemır'in de gbzunden ağır şekilde yaralan dığı bıldırilmıstır Ötekı yaralı lann ıse Ramazan Dansuk, Ha yatı Araksar, Engın Kuçük, Nu mın Bora Zafer Gonen, Salıh Unal ve Nevın Yıldınm olduğu oğrenılmı c tır TOI • DER TÖB DER Genel Baskanı Ce mıl Çakır m, olaylan kınayan aemecı şoyledır «Sılâhıı taşıst çeteler bajkent:n gobeginde güpegundüz lnsan avına çıkmışlardır Saldıranlar Rtıvenlık kurvetlerince en hahf devımiTİe hosgftnivle karşılanmakta, vakalanmamakudırlar. ODTÜ »grencilennm oktıl «rabalanndan lndlrilıp kurşunlanmalan bır ögretmenin «okak ortasında kıvasıva d«v«lm»«ı. bOtün ınsanî dejferlerl r«ld«Jen faşızmın igrenç yüzünü sergılemektedir Bugiln ülkemıcde can )rUv«nlıgı kalmamıştır Klmın n« zaman nerede nıırşunlanacafı belll degıldır Su bilınen Dir Rerçek k1 faşızm kitlelpre nakım olabılm«k içın once fasizme karsı olan orKiltlenn binbınne olan güvenmt sarsmak sonra da bftlerek parçalayanık her Darca<=ina avn arn vurmak ıster Faşizmın Ou ovununa eelmeden bu havavz gidıse bdtün vurt^evprler »t fasızme ltar<!i tum onrutler dur demek: kıtlelerı faşızme karşı müeadeleye çpkmek îorundadırlar UnutmaTOlım ki fasizm ayn m rapmıyor Fasl«t olmavan hcrlte*e «vnı düsmanlıgı gtisteriyor 12 Mart bu açıdan zentrın denerlcrle doludur Sokaklardaki bu silihlı saldırılar. Jşçiler, emekçıler, ojtretmenler, memurlar. butun ılericiler demokratlar devrimcıler ve orgütler ürennden estınlen faşıst tarörun bır halkasıdır > «Tibanca çekiyor» Çıkan kavga sırasında DP'H Kkrem Dıkmen, APlı Oguz Atalav'm çenesıne bır yumruk atmış. bu sırada AP'lı Adıl Demır'ın tabarcasına davrandığı ıleri surulmı^tur CHP lılerın trabanca çekıvor» dıye bağırmaları üzerıne AP'lı uye kulıse çıkmıstır Bu sırada CHP'lılerle DP'lılerm Demır'ı protesto ettıklerl gorulmustur Olavlann sürmesı uzerıne Başkan Guven sükunetl sağlamak içın oturuma yanm saat ara vermıstır. Değtri iki milyon sanılıyer Bildırildigıne gore sanıklardan Todori vurt dışına çıkmadan önce Sırkeci'deki bir naklıveci ıle an'aşarak esvalannın Vıvana" ya gcrdenlrppsı ıı ıstpmı^. Dunun ıçın de nsklive ücretınin vansını v« kıraladıjı vaeonun kıra b# delını odemı«tır 20'sı büvuk 15'ı orta bov olan denklerdekı eşyanın ik' milyon lıra degerınde olabi'ecegıne degmen Verjıı Daıre sı ilgihleri, «Sımdilık deger hak kinda bır yargıda bulunmak güç Denkler bir tutanakla ragondan alınarak defterdarlıjta poturulecektır Eşvanın sayımı Defterdarlık'ta bır kurul tarafından vapılacak ve deSerlendırılecektır Denklerın ıçmde nelenn bulundu»unu da bılemıyoruz» deni"'er''i'' Gundoğan'ın cıvabı Sanato'dı Cumhunyet Senatosu'nun dunku bırleîimı de olaylı geçmıştır. Bır oncekı oturumda MilH Ejjıtım Eakanı Alı Naılı Erdem konujurken, oturdufcu yerden «Utan maz adam» dıve bafcıran CHP Erzıncan Senatoru Nıvazı Ünsal sa\iınmasını yapmak Uzere sozalmıçtır TJnsa! konuçmasmda, «Ben Turk mılletmın bakanına degıl, Cephe Hukümetının Bakanına utanmaz adam dedim» demis ve sovle devam etmıştır «Bır bakan ozel konuşmalarla maksatlı klmselerın bıldırmesıvle yalan yanlış bılgılerı vtıce senato orninde kanıt olarsk de^prlendıremez Degerlendırse bıle ınandıncı olmaz Mılli Ejhtım Bakanı «öfretmenlık yapamaz, ıdarecı olamaz» dıye ofcretmenleri kıvarsa emrındekı mustesar vardımcılan, mudurler maıyetındekı kadınlara sarkıntılık yaparlarsa bu adama utanmaz denır'» Nıvari Unsal AP'lılenn protestolan yılrültülen ve a^ır sozleri arasında konusmasına devam ederek Hacettepe olaylarını anlatmiî. Hacettepe'de, Ortadofru da kan dökülurken, bunu umursamav»n O p h e tktıdan Bakanına utanma dedığını yınelemıstır. Nıyazı Unsal a\nca, Erdem ıçın Korutürk, Senato'nun yetkilerinin artırılmasında yarar gördüğünü belirtti AVKARA, (ANKA) Cumhur başkanı Fahn Koruturk, Sena to'nun yetkilerinin artırılmasında yarar gorduğunu soylemış ve Meclıs'ın yuzde 30 unu hukuk; çulann oluşturmasına rağmen ıp tal edilen yasalann vüzde 40'ının bıçım eksıklığı ta$ıdığına, bu vuzden ıptal edıldığıne dıkkatı çekmıştır. Cumhunyet Senatosu Başkam Tekm Arıburun başkanlığındaKi Senato Başkanlık Dıvam uyelerını dun kabul eden, Cumhurbaşkanı, kabul sırasında yaptığı konuşmada ozetle şoyle demıştır «Memleketımızde demokratık parlamenter sısterm kabul ettığı mısden ve bunu da yaşatmak azım ve kararında oldugumuzdan, ben şahsen, ba parlamentonun ıkmcı kanadı olan Senato'nun hık metı vucuduna samımıyetle ka nıyım Aynı samımıyetle kanı olduğum dığer bir noktaya da ışaret etmek ısterim Aradan geçen 1015 senelık zaman zarfın da yasama organlannın çalışma sında elde ettığımız tecrübelerden ıstıfade ederek, Senato nun \asama hay»tımızda daha e'kılı bır surette bır fonksıyon ıçersıne gırmesine varar goruyorum Hakıkaten gsçen 15 sene ıçersınde yasama hayatımızda Senatonun daha e f kıh bır surette muessır olacak şekılde fonksiyonda bazı değısıklıklere üıtıjaç \ardır Goru\oruz kı, Meclıslenmızden çıkan kanunlar Senatodan geçmış olmasma rağmen, Anavasa Mahkemesmde çok kere ıp tal eaılmektedır Ve araştırdıS» mızda bu ıptallenn yuzde 40'ınn usul ve şekle aı f olauğu goruluyor Esasa taalluk etmekten zıyade vuzde 40 ın şekle ait ol duğu goruluyor Bu şekılde ıptal, uzennde durulacak bir meseledır Çunku Senatonun ve Meclıslenmızın de vuzde 30'unun hukukçu olduğn dıkkate alınırsa artık şekıl uzennde bır kanunun kolavca ıptal edılmesı \a rıt gorülmemek lâzım » Içıslerı Bakanından sonra k o nuşan CHP Grup Ba$kan Vekıll Pıkret GUndogan Bakanı afcır bıçımde suçlamıs «Komıser muavı nının vukuat raporunu burada okuvan kimseye Bakan gozuvle bakabılır mıs.nız'» demış ve şoy le devam etmistır «Kudretsızlıge bakınız Gerektigmdp 500 bın kısıhk bır orduyu harekete geçırmesı sereken bo\le bır kışıye ıktıdar denır m ı ' Asıl suçlular ıktıdarın vanmdadır Arasınaadır Sızler gerçekten bu lilkeyı bunalıma suruklııyorsunuz Sızın artık yasama hakkımz kalmadı Sadece kaba kuvvetle İtalva, Almanya. tspanva'da oldugu gıbı aynı ovunlann tezgâhları jçırıdesınız Bu tçıslerl Bakanı lT4'de de bakandı Aynı bakan koalısyon oyunlan ıçınde kaldı Yıne bakan. tçışlerı Bakanının kımın kımı oldürdügünu bılmesı gerekır bu ülkede Ancak a^ıl sorumlu Sülevman Demırel' dır Esir oldu faşızme Sülevman Demırel kımıldavamaz artık, dısarda komandoları gordum (jrtiçlü ıktidar) dlye baiınyorlardı komandolar » Gundoğan konujmasımn sonunda Turkıye'de faşızmm tezgâhlandığı gorüşünu tekrarlıyarak «Son alınan kellelerden bın hükumetın basının kellesi ola caktır. demıştır ^ Senato'da daha sonra (Jeşıtll komısyonlarda boş uyelıkler ıçın »eçıme geçilmış ancak, çofcunluk kalmadıgından Başkan, salı günu toplanılmak üzere, oturumu kapatmı?tır 6 kisj hıtuklandı Kscpttepe olaylarına Ankara Devlet Güvenlık Mahkemesi el ko\rvjş Devlet Guvenhk Mahkem'Mre Sfvkedılerek sorgulan japılpılaoan 6 bğrenci tutuklanmıytır Alacakiı daireler Mali Polıs taralından ortaya CikarıldıkUn sonra Defterdarlığa devredılen eşvanın satışından elde edılecek gelırın yansını Gazıosmanpaşa, ^ansını da Fatıh Vergi Daırelerinin alacafını da belırten soruşturmacılar, «Menkul ve gayrimenkullerinl sdtamk gi7İice vurt dı«ına kaçan sanıklann gende kalan ve haezedılen mallanndan ve ozellıkle bır vagon dolusu eşyadan elde edılecek gelır. ıkı vergı daıresi arasında navlastınlacaktır Ote yandan Todon'nın sattıfcı bazı ev e^vasına da el konulmustur» demışlerdir. Oğreflm iiyeleri Hacetteoe'deki kanlı olaylardan sonra, üniversıteden bir grup bğ retım üve ve gorevlisı ortak bır bildirı yavınlayarak hükumetı protesto etmışlerdir Bildınde f olavlardan, «e kıli onlemleri almamakta ve harekete geçmemekte dırenpn hükumetın sorumlu» olduğu belırtılmekte, olayların dısardan planlanıp yo netıldığı ve tüm vüksek oğretım kurumlarınm bbylece çalısamaz hale getırildığı ifade edılmei"te, yuksek oğretım kurumlarımn yetkılf organlannın, «kendilenne \e dolavlı olarak anavasal rejıme vonelık bu eylemler karşısında ortak bir turum ve karar lılıkla bırlesemedıklemne işaret edılmektedır Bıldıride avnca, can guvenlığı sağlan&na delc tüm yuksek oğretım kurumlannın ortak kararlar ıçınde davranma ları ıstenmekte, yasama organı ve basm goreve çagınlmalıdır Hacettepe Ünıversıtesındekı asıstanlar da dun düzenledıklen forumda olaylan değerlendırmıslerdır Ünıversıte asıstan temsılcısı ö m e r Ayturk, forumda yap tıgı konuşmada, bu tür olavlarla ordunun ıse karıştınlmak ıstendığmı one sürmuş, rektorun tutumunu eleştırmiştır. K«nıfwk'a ba;vurma Çakır Cumhurbaşkanı KoruHirK'e de bir telgraf (tondererek. HacetteDe Ünıversıtesi oftrencısı Nurav Erenler'in polislerin ve Ülııi Ocakhlann açtıftı atesten varriandığım belirtmntır TÖB DER Genel Başkanı telgrafmda. «Hacettepe Yurdundakı polıs îandarmf • Ülku Ocaklan kodonun'in kaldınlması varalılann teda'i eormesı öfcrencılerın can (füverlıklennın sailanması ıçın ıl jnlılere ıvedı talımat vermenm. Tilrkiye öğretmenleri adına saygtyia tri ederimn demiştır. Çin Halk (BaıUrafı 1. uvfada) munist Partısı liden Mao 7edung'a atfen söyledığı sözlen ha tırlatarak bu olasılıgın RUÇIU oldujtunu belırtmektedırler Mao Zedun? un Ford'a Çu En I.ay' ın ve kerdısimn yerıni alacak kışınm Teng Siao • Pıng oldugunu sovledıfı one surülmüştu Washui|ton'dakı gozlemcılere gore, Çu En Lay'ın dlumu Çın Amerıkan yakınlaşmasını kesınhkle etkılemeyecpktır. Yıne avnı gozlemcılere gore, Başba5kaoil|a Betu'Umaaı beklenetı Ter.e Bsı«o Ping, >tv ax ÇS* En Laj kadar b»tı fl» jyı iliçkiler kıırulmasından yanadır ve Başkan Mao'nun destek ve güvenme sahıptir Çm Komünist Partısi MerkM Yarütme Kurulu Çu En Lay m blumünden sonra özetle şu DII dırıyı yayınlamıştır «Çm Komünist Partısı'nin ve Çın halkınm büvük proleter devrımmin brnek bır Uvesı olan \oldas Çu En Lay Çin halkınm sadık bir dpvnm savasçısı •Dartı ve devletın mümtaz bır lıdenvdı Onı.n blumü nartımız ordumuz ve ülkemir halkı ıçın buyük bır ksyıptır » (Kastararı 1 «»vfsrta» dum Her gun ardı ardına genç lerın olduruldugu \e katıllerının de bulunamadığı bu ortamda kımlerln ulkeyı nereye eoturmek istedıl.lerıne ıHskin ı'gmç bır belgedır bu vataıı bütünlüjün den SO7 eden tozu dumana ka tanların ıçyuzlerıne ışık tutan bır mektup Mektup tzmır'den bır işçı kardeşten Kınkkale Kuvvet Mer kezı tezgâh tamır şubesmdekı bır baska işçı kardese gonderılı yor Mektup, sahıbıne ulastık tan sonra bana ıletıldı Şımdı ıbretle ve dıkkatle okuyalım «Sayın çok kıymetli kardesım c Satırlarıma başlamadan once üzenme farz ol8n Tanrı selam larımı sunar hasretle gozlerınden öpenm Kardeşın Halil'den soracak olursan Al'aha şukur çok ıvıyım Durıımları bılıvorsun Komu nıstler dısan bızler içen Şımdi de hepsı dışarda dırenış yapı yorlar Yenl işçiler Iştpn çıka rüsın bİ7İerin can eüvenlifi sag lansın dive vediyüz kadarı direnısteler. Doksan kadan işten atıldı uç gun müddet vermısler dı Hepsı atılacaktı ÎTmır Vahlı gı bu duruma elkoydu ıdare edip gidıjroruz bazı ufak tefek hareketier oluvor. takıpler falan gıbı Gecenlerde erkenden, bırı bıldiri dsgıfırken bı*im kalabalığa dek fteldı elınde tek vando aleti vardı çojrumuz farkında olmadık, kaçıvordu yakaladık ve yıktık sadece kasap bıçaîı ile uç bıçak Benim pek vicdanım razı olmuvor ama ne yapalım bızım ufaklıkta ıse vanvor. Içer dekı arkadaslara arami7da para lar topluyoruz. buranm teşkilâ tınm zavıf durumlan var HeT seyi işçıden beklıvor madd! durumları defil tabı buradakiler fazlasıvla gorevınt vapıyor mese lâ dısıolın vok Bazı vatandaşlar arasında boleecılifc varatılıyor bunlar normal gıbı karsılanıvor Burada':! bütün arkadaflar mad dıva f vonunden vatacak ver vönunden çok perisan ohıyorlar Sahsen benim avlıgıma beş bm lıra verseler ben gene de durmam Ama geldık gırdtk. K kalenın adını kötüvp kullanmak ıstemiyorum her türlü gUçlüte tahammül ediyorum Aramiîda bvle arkadaş var ki ulkucülukle hıç alakası vok Fabnka İçinde kı/lara tekliften l&llbalilik falan filftnOsmanla Mesutla geldıler ise gırdıler EUmden gelen bütün ivihği gösterdım Şimdı K. Kale' den gelecek arkadaşlara durumu anlatırsm kardesim Bıleğı ne vüreğıne guvenen arkadaşlan hemen gondenn pek fazla da olmasm Yirmivi geçmesın fabrıka bir Hfraftan *»<f aH^or. Artık fa7İasmı sj» ayarrâriimz. ^ımdihk aldığımız para bin lıra yı geçiyor buravı lımır dıye gelecek arkadaslan göndermevın vuzumuzü kara çıkarmtsınlar çıkanrlarsa geldıklen eibi geri donerler Bu durumlan ayarlarsınız. Ahmet abıye çok çok selâm edenm saygıvle ellennden bperım. Bütün Ulkütaşlarıma selam eder, savgıyle ellerın den sıkar gozlennden operım içerdekı arkadaşlarla savcıhk ılgılenıvordu bu işm içmden çıkamavınca bu sefer de valilık el koydu Arkadaşlann durumu eenel merkeze ve albaya bıldırıli yor üradan da kunıltaya pdıyor. Not Arkadaşlar acele gelsın ler harçlıklı olsunlar gelırken ceplerınde zıncır cep bıçagı vs bulunsun • Kotu bir ei yazısı ve imlâ yan iışianyie dolu bu mektup elım de Şımdı yaman meraklanıyor, Ülkudaşiar Oenel merkez Albay Cep bıçagı Zıncır Fabnka tse alınmalar Sevkler Sadece kasap bıçağı ıle üç bıçak Teşkılatın Tavıflıgından 51kayet ülkürulükle bagdaşmayan ısler'.. Evet bunlar ne o!a° Albav kim ola' Genel merkez ne r ede ola' Bu meictubun zarflı damgah pullu a=lını ıstenırse Mıllı Gu venlık Kurulu na verebılınm okunurken kımın vuzu alı al, moru mor olacak bılemem. o Isvan, MC'nin Belediye Başkanı malî ambargosu yüzünden ödemelerin geciktiğini açıkladı Beledıve Başkanı Ahmet lsvan Beledıyenın ıçınde bulundu gu parasal durumu bir genelge ıle ftrgütüne tiuvurmuş ve «D*v lete hlzmet vapan sizlenn Ucret alamavışınızı, Devlet düzenmizın önemlı bir bonıklugu olarak g«rüvor düzen deftıslkliftını bunun Için savunuvor bunun için görev vapıvorum» demlştir Isvan. maas ve ücretlertn ödenebılmesi içın hükümet vardımının devam etmesi gerektlSmi belirtmis konan mali ambargonun kalkmaması nedeni ile ödemelerin geciktlgine dikkati çelcmistir Beledfve Başkanı dün ellerinde bulunan 12 milyon liravla ısçi ücretlerinin odenmesi ıçin emir vermi» ve bu arada da Malıve Boknnma veni bır telgraf çekerek para gonderılmesını Utemıştır. Bazı güçler (Battarafı 1. aarfada) olaraJc gozukme*tedır» demlmlstır Istanbul delegesi Ornan Apaydın taralından Genel Kurul un onayına sunuian karar tasarısın da daiıa sonra Devlet Güvenlık MahkemeJerının durumuna degınılmıs «Genel Kurul kurulu» yasası iptal edılmekle mahkeme nltelıiinj kavbeden bu kuru'.uslann adalet vaşamından çuanlması zorunluluğuna ınanmaktadır» hukmUne ver verılmıs Genel Kurul'un avukatların DGM' lerde gorev kabul etmemelerıne karar vermesı ve bu kararm uvRulanması ıçın de Yonetım Kuruluna yetkı tanınması ısterumstir. Istaoburda (Baatararı l Myfada) Kendılerıvle gorüştüjrumuz Malıye uzmanlan ıse verdıklen vanıtıarüa vergı mukelleflerıne vonelttılöeıtim^sonılann çogunm gunnn <neç«ı mali hesap d6nemın) fçerdıgını ve bu soruların tumünun verın ve servet bevanlarmda ver aldıgını kavdederek, «BU kez aynı sorular tekrarlanmakta mukellefler ise çofu kez vanıtlannı eskı bevanlarınm koı> valanndan okuyarak vermektedırler» demışlerdır. Başka bır devışle vergı daırelerınde bulunan ıstatıstikl bılgıler bu kez ayn kâ&ıtlara bın Malıve uzmanınca veniden yazılmaktadır Hu ışlemm insan gücü lsrafından bteye gıtmedığinı ılen süren malıve uzmanlan aynca bırçok ış\ennde alman yanıtın «Patron burada vok» va da «Defterler muhasebecıde. biçiminde «lındığını kaydederek şunlan soylemışlerdır «Buna karşın vapılacak iş bır tutanak bırakarak malı defterlerın belirtılen jere getınlmesını ıstemektedır. Bu sureyı 4ü saat olarak venvoruz, ancak vasalar 15 gun olarak belırlemıştır Bu nedenle ıtıraz eden 15 gün ıçınde de getirebılır Bundan sonra japılan ışlem ıse defterlenn vaktınde tasdık edılmış olup olmadıgma bakmaktır Bır başka işlem n e kayıtlann vasal sure^i olan 10 gun ıçınde ışlenıp ışl<»nmedıgını kontroldur kı bu da bır anlam taşımamaktadır Çunku süresi içinde ışlenmemış hesap dahı defterlerin (setınlmesı ıçın tanınan sure içinde Dekâlâ tamamlanabılır Bu dahı vanılmasa tuccarın sınıfma gore vaklaşık S(l hra usulsüzluk cezasmı gostenr Bu da birınci kez ihtar nıtelığı taşır ve alınmaz • tlgılılerın ıfadesıvle bın malıve uzmanının bır aylık gıden devlete yaklaşık 5 mılvon lıra\a mal olmaktadır Oysa orta>a konulan ışlemler hiçbır varar getırmemektedır Başta korkutma nıtelığı taşıyacagı ılerı surulen bu kontrollar mukelleflerın «Yasal nıtelığı olmadığını» anlaması uzerıne bu nıtelıgıni de yıtırmıştır Kendılenyle gorustuğumuz ma lıve uzmanlan bır ay sureli bu kontrollenn devlete masraftan ote bır şey getırmedıgmi ılen surerken «Eğer bu bın uzman asıl gorevlerinde başka bır devışle detajlı hesap mcelemelerınds kullanılmış ol<=a\dı devlete 5 mılvon lıra külfet değil belkı 10 mısli kâr getırebılırlerdı» demışlerdır öte yandan Istanbul'da blr ay sürelı yürütülen kontrollann vakıt ve ınsan sucıi kaybından oteve gıdemeveceğını farkeden Malıye Bakanlığı ıle son bır kararla kontrollann vergı vukü buyuk mukellefien ıçermesine ve küçuk mükelleflerın ihmal edılebilecegıni bıldırmıştir Bu arada kontrollar vergi cerası veva bır soruşturmava olanak saglamazken Istanbul'da 100 bın mükellefın geçen mali donemde vıllık karancmı S bin lıra va da daha az gosterdığı oğrenılmıştir. C.ül Gürkan TBP Genel Sekreten Cehl GUr kan ıse dün bır demeç vererek hükUmetı guçlamıştır Gurlcan dc mecinde, «Demokrası tarihimızde MC'nm ıktıdar donemı, genç oğrencı kanının ve canının ulusal değerler borsasında en çok değer kaybettığı, yok bahasma harcandığı bır donem olarak ya zılacaktın» demıst'r CGP*r« üytllk vtrildi öt# yandan Millet Meclısı Danışma Kurulu, dün Meclıs Başkan ı Kemal Güven'ın başkanlıfeında yaptıgı toplantıda, CGPve de bır katıp üyelık venlmesını kararla3tırmıştır Aynca CGP've komısyonlarda bırer üvellk verılmıştır Bovlece Bütçe Karma Komısyonundan başka. CGP'nin grup kıi'masıyla tum komisvonlarda Cephe partılerının toplamı CHP ve DP toplamından bır fazla olrraktadır Sıkıyonetim yasısı Karar usansıııda »ıkıvönetlm yasasına da deSınılmış, bu \asanın lüm anujaşal hakları ortadan kaldırma olanagmı ıktidarlann keyfı takdırlerıne bıraktıği öne »ürulmüs «Sıkıvönetimın re lımı ıle ülkeri vonetmek egılimlen karşısında bu vasanın hızla deftıştirılmesı zorunluluğuna manan Genel Kurul. Yonetım Kurulunu bu konuda da etkJİı çalışmalar yapmava çaeırmaktadır» hükmüne ver venlmıştır. Karar tasansının son bolümunde. yürurluktekı \asalaria oa aın ve haberalma ozgurlüklenvle Ünıversıte ve dıger akademik ku ruluşlarda bılım adamlannın bıhmsel araşorma hak ve ozgürluklennı baskı altına ceza kovusfurmalannın eenel kurulca endişe ıle karsılandıgı ve kınandıgı da kavdedılmıstır. Bakanlar Kurulu YUksek ögrenım kesımınde cere van eden kanlı o'aylar Bakanlar Kurulunun dunku toplantı«ında da ele alınmıstır Toplantıdan »onra basm mensuplarının bu konudakı sorulan karşısında De mırM, olaylan «esef vencı» bulsovlemıstır AU Senatosu loplanacak Oıe jandan Ankara Ünıversı'esıncıe fiküUelerm durumunu gor u ş ı i Ankara Ünıversıtesi Yonetım Kurumu olajlan ve gelışme lerı tnrtışmış. konuyu ünıver.'te seratosuna götünneyı kararlaş t'rr.ı=tır Yonetım Kurulu rım Senaro ya herhaneı bır onerı getırrr.edığı ancak Unıversıteierarası Kur üıın gerektıftınde tum urıversıteıenn tatılı konusunda one rısı bı.lundutu Ankara Ünivprsı tesı yonetıcılerınce ıfade edılmış tir Sovyef tepkiji Moclis reddetti Bu arada Millet Meclisinde, Başkanhk Dıvanı Plân Bütçe Dılekç» \e Kamu Iktısadı Teşebbuslen Komısyonlanna aıt Danışma Kurulu onensı kabul edılmış, ancak Ihtısas Komısyonlanna seç lecek uvelenn sayısına 'hşkın Danışma Kurulu önenleri CHP ve DPIılenn oylarıvla reddPdılmıştır CHPIıler Danı?ma Kurulunda bu komısyonlarla ılfjılı olarak oy vermışler, ancak DP'lıier karşı çıkmıslardı DP bu komısvonlann uye sayısmm 27 k.îi değıl, 28 olmasım ıstemış Danışma Kurulu ıse 27 kışı kararını verTnıştı Başkan Guv»>n, konurur Danışma Kurulunda verıden gorüşüleceğını bıldırmış ^e bırleşımı salı gününe bırakmıştır Milli Biriik Grubu öte vandan, MUIî Bırllk Grubu dun olajlarla ılgıli olarak bır Senato araştırması açılmasını ıs temıştır Başkanlığa verılen Snergede, hükumetın suçlulan vermekten bıle kaçındığı ban gazstclerde fotografları vavmlanan sanıklan bıle jakalatmadıfı belırtılmekte, «Yurtdaşlann guvenlığmı «aglamak olan bas gorevıni bıle >apamaz duruma düşurulen, devletın otorıtesını çığnetmeda onculuk en>gı ızlenımını veren cephecı ıktıdann tutumu, rej: mımız hatta ulıce ve devletımız ıçın enbuvuk bır tehlıke halıne gelmıştır Bu duruma kesınhkle son venlmesı ıçın TBMM eyleme geçerek, tum toplum kesım lennı ve ozellıkle cephecı iktıdan Ataturk çızgısının ve Anayasanın dışına duşmekten ahkoy malıdır» denılmektedır. Çu En Lav'ın olüm haberını Sovyetlerın resmi haber ajansı Tass, yorumsuz olarak dort satırlık bır haber halınde vermış tir Ote yandan. Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Kurt Walrlheım uzuntulermı ve ba«îsağheı dıleklennı Çın Hukumetıne B\l dekı Çın Büvukelçısı Huang Hua aracılıeı ile bıldırmıştır ABD'nın eskı Başkanı Rıchard Nıxon ıse Çu En Lay ın oltimünden duvduğu uzüntuvu .20 vurvılda ^alnızca bır avuç ıns?n Başbakan Çu'nun dünya tanhıne \T«r>t4ı etkıyi yapabıldı» demış tir Tıjam eykuju Çu En Laj, 1898 jnlmda Şan kay'ın guneyındekı HuaıAn koyünde doğmuştur Şankay'dakı zengın amcası tarafından buvııtu len Çu En Lay, Mançurja'da ogrenimıne başlamıs ve daha sonra ABD'de oğrenımını surdurebılecek bır bursu çok kuçuk bır farkla kaybetmıştır Gençlıgmde Jusa bır sure Japonya'da kalmıs, bu arada Fransa Ingıltere ve Almanya'da çeşitlı aralıklarla oğrenım ^apmıstır JaooTa'da bulundugu sıralirda * Mayıs Hareketı adındakı oır gMKlık orgutüne katılan Çu, oraoa daha sonra evlendıgı eşı ue tan.5mıştır Eşı ıle bırlıkte daha sonra Fransa'ya gıden Çu En Lav, oradakı Çınli ogrencılerle bırlıkte Ç'n Konunıst Gençlık Hareketını brtfiıtlemiştir Çın'e donüşünden sonra v»ni kurılmu* olan Çın Komunıst Pnrtı»me katılan Çu En Lay 1927'de kı kanlı Sankay ısvanmda onde gelen bır rol oynamıştır l<f?4 35 vıllanndakı «Buyük Yunlvüs» sırasında Başkan Maova eşbk eden Çu En Lav, "iaha sonra mıllıvetçılerle yapılan muzakerelere komunıstlprın temsilcısı oia'ak katılmıştır Çu En Lay. 2 Dunva Savaşı sırssıida Çunkıng'de partı ırtıbat gorevlısı olarak rol almış. 1949 yı'mda komunıstlenn mer'îezi hktırrcp'ı kurmalan uzenne Başb? kanlıi°. ve Dışışlen Bakanlıgı na getmlmiştır WK vılında Çın Komünto Parf s ı taT^fından başlatı'an «Bmtık proietpr Kültür Devnmumm 1971 vılında sona ermesinden sonra Cu En Lav Çın dış polıtıkas'nın en fcnde SPİPn m m a n olmuştur Batılı eöTİemn'pr. C'i En L s / ın en bı'vuk dirlomatık başnn'i olamk Çm'ip bahra açılma n ' <> < t ka«mı eercekleştirmpsı ve ABP ıis ilısk'ifri normalleştırm^smı 1971 nhnda bir Amerikan JTIE>;K "pmst tskırmnın Çın'e daveti ıle bf»$l«ran ABD ile vakmlasma daha sorr* B*skan N^on'm P*"<ın zıvaretı üe doruSuna ulasmıstı. Küpeü'nin (Baıtarafı 1. aavfada) de bes uzman hekımın Yusuf Küpplı'vi munyene ettıklen ve kendısının hastanede tedansı ni gerektırecek bır durumun bulunmadıŞının saptandığı da ver alrrıştır Milli Savunma Bakanlığı Genel Spkreterlı&i Basm ve Halkla îlış kıler Şube Müdürü Albay Emm Rodop lmzasıyla yapılan açıklama söyledır: «Istanbul Sıkıvfinetım Askerl Mahkemesince TCK 14fi '1 59 1P03 savılı Af Kanunu 1/7 maddeten eereginc» 24 vıl azır hapıs rez&sına mahkum edilen \ P temvız tetıukatına tabı oldugundan huk mu kesinlesmemış olan Yusuf Kupeli tarafından vazıîıp basında mtisar eden mektupta iddıa edıîen konular lncelenmıstır. Mudafıı avukEİı 24 hazıran 197r) tarıhli dllekçesıyle Yusuf Kupelı'nın muavene ve tedavısmm Çamlıca Asken Hastanesmde japılmasını ıstemıs, Yusuf Kupelı ise 3 71975 tanhlı dılekçesınde halen Haydarpaşa Askerı Hastanesı'nde tedavı altmda oldugunu. doktorlann ılgılerhle sağhk durumunun salaha gıtmekte bulundutunu ve fevkalâde bır hal olmadıkça askeri hastaneve gonderılmesıne luzum olmadıçını, bir av sonra yapılacak kontrolde luzum gorülurse Çamlıca Askeri Hastanesıne sevkını talep edsceğını beyan ermiştir. Hastalanan butün tutuklu ve hukümlüler gibi tutuklu Yusuf Kupeli de hastalandıgı tanhten itibaren tam t e s e k k ü l l ü Haydarpaşa Askerl Hastanesmde \atırılarak devamlı olarak muayene ve tedavı edılmıştır. Muayene ve tedavısi sonunda saglıgınm lyileşmeye yoneldıgı kendı beyan ve tabıo raporlanndar anlasılmaktadır. En son 30 12 1975 tarıhınde Çam hca As. Has'anesınden ıkı Haydarpasa As. Hastanesmden 2 ve Gümuşsuyu As. Hastanesmden 1 olmak üzere 5 uzman hekım tarafından yapılan tıbbi muayene ve tetkiKi sonucunda tanzim edılen rapordaYusuf Kupelı'mn halsızlık, zaman zaman gelen çarpıntı ve goğsunun sol tarafındakı batmalardan şıkâyet ettıgı solda evvelce geçırılmLş olan plorezıye aıt şekel (Pakiplont) teshıs edıldıgı 8 12 197b günku mua>enesmde verılen ilâçlara devam edılerek tedavısinın uygun bulundugu ve halen hastane tedavıstıı gerektıren durumun bulunmadıSı belirtılmıstir. Yusuf Kuoelı'nin karıri'masına vardım ve tesvık priild'*ı i''' 1 "»! bır ıhbar k»v«ıl ert'Wek adll so rusturma acılmısfir » Istanbul'da yuksek oğrınim durdu Istanbul'da da dun vuksek ogrenım kuramlannm r.pmen hemen tumunde dersler \apılmamış ^er \er kuçuk capta çatışma çıkmış, gbz altma alınanlar olmuştur Istanbul Universıtesl Edebıyat FaKUİtesınde de\ r .mcı oğrencılerın =t bah yaDtıklsrı forumu basan komandolana oğrencıler arasında çıkan çatışmada ^aralanan olmamış, ancak bol sayıda sılâlı atıldığı saptanmıstır. Iktısat, Is'efme Faaıltelen 'le Malıye Muhasebe Yuksek Okulunda oğrencıler yaptıkları forumlar sonunda Sukru Bulut'un oldurulmesı olayını ve faşıst bas kıları protp'to amacı ıle bırer günluk bojkot kararı almışlardır. Istanbul Teknık Lnıversıtesı'nde bir gece oncekı komando baskınını Ankara'daki blum olav larını ve faşıst baskıları protesto ıçın Maçka ve Taşkışla'da forum duzenleyen oğrencıler, bovkot kararı alırken Rektor alevhıne de gosten vapmışlardır. Önce Maçka sonra Taşkışla'da toplanan oğrencıler oncekı gun unı\ersı*e sorunlan ıçın forum düzenledıklerıni ancak en ufak bir tprtışma konusu vokken komando saldırısıra ugndıklarını ve polısın taraf tuttuğunu öne sürmuşlerdır. Kapatma karan sona erdınlen Istanbul Ataturk E*ıtım Enstıt'istınde ıse oğrencıler okul vonetımini ve faşist baskılan protesto içın suresız boykot karart almışlardır Demokratık haklann almması ıçın tüm eğitim enstıtülerl öğrencılennin dayanışma içinde oldukları belirtılen forumda, Uç arkadaslarınm sürgün karannm kaldınlmamjısı vurdun acılmaması burslann arttınlmaması. «oreidpn alman öğretmenlerin ge rı vprılmemesı geri alınan akadpmık haklann verılmemesi halınde bovkotun surecegi açıklanOte vandan îktisadl Ticarl tlımler Akademistnde de dün «a. bah bir forum düzenlenmis. <Jevnmcılenn duzenledıftı bu forum komandolar tarafından basılmak altına ahndığı ^kademı'rie onemli bır catısma cıkmamıstır. Danıjfjy kararları Türkiye Barolar BiTUğı'nin dun Ankara'da yapılan H Genel Kurui toplantısında konuşan kongre başkanı Nejat Oguz, Danıştay kararlannın ıdarece uygulanmamasını sert bır dılle klnamış, ozetle şdvle demiştır: «Devlet hukuka savgının modeli olmalıdır Toplum piramidın de ahlâk gıbl hukuk saygısı da tabanda kendılıginden tesekkül etmez. O da devlet organlarında ıdarede siyasal ıktidarda mevcut olduğu takdirde topluma intikal eder ve orada vaşar Bu sebeple adaleti ve hukuku derlete karşı savunmak gıbı çok %ahim bir duruma düşmemek gerekır Günümuzde maalesef böyle olmuştur Bu noktada en çok UzüntU varatan çev sıyasal ıktıdarca hukukun anlaşılama mış oldufu şuphesınin cıddı şekilde ortaya çıkması düşüncesı dır Idari yargı denetıminden tazmmat Odeverek kurtulmak bu tür bir düşünce olmuştur Devlet Güvenlık Mahkemeleri ni kurmak ve Anavasa Mahkemesı karanna rağmen onlan ıh ya ermek duşünce ve teşebbüs leri de Anavasanın vargıva ve adalete tlişkin hükümlerıne ayk m bulunmaktadır. Bu durum, adalet açısından ciddi bir çöküntü yapmış adaleti 7edelemistir. Varlıklannın Anayasava avkınlıklan saptanmış olan mahkeme lerın bır kısmı gbrevinl tatıl ederken dığerlennın yargı gorevlenni sürdürmeleri adalet adına buyük talıhsızlık olmuştur. Föylece toplumun adalet duygusu, tabii olmavan vollara baş vurma isteğının sonucu olarak buyük vara almıetır » Baıkanlık Drvanı üyeleri Millet Meclisinde kabul edilen Başkanlık Dıvanı lıstesı şoyledır Ba?kan Vekillerı: Memduh Ekşi (CHP), Ahmet Çakmak (AP), Rasırtı Hancıoglu (MSPt. îbrahım Ethem Kılıçoğlu <DP) Idareci UTeler. Mehmet Erjrul (CHP\ Mete Tan (AP), Alı Yılmaz (AP) Zekaı Yavlalı (MSP). KâtİD ÜTeler: Cemü Erhan, Mehmet Ozmen Husevın Denız, Ilharr Cetm (CHP). Halıl Kataadh Mehdı Keskın, Ever Akova (A?) Hasan Tosyalı (CGP). 6ııli toplantı mı? Bu arada CHP Kars Mılletvekı h Dogan Araslı da Başbakan De mırel ıle vardımcışı Turkeş'm sozlü olarak yanıtlaması istegi ıle verdıgı soru onergesınde olay lara değmmış, >ODTÜ oğrencılermın ıçınde bulundugu otobüsun kurşunlanmasmdan bır oncekı gece Başbakan Yardımcısı Turkeş Nığde oğrenci yurdunda komando adını taktığı rençlerle gızh bır toplantı yapmıs mıdır''» dıye sormuştur Buiçt Plan Komisyenu uyeleri CKP (12 uye 1 Osman Çıtınk fAdana). M Şukru Koç (Aydını, Hudaı Oral (Denızlı), Metın Tüzun (Is'anbul' Engın Unsal (Istanbul), Suleyman Genç (Izmır>, Coşkun Karagozoğlu (IzmıD Kemal Okyay (Kars>, Ilvas Kılıç (Samsun) Ahmet Durakoglu (Sıvas), Ekrem Kangal (Sıvas), Yılmaz Alpaslan (Te kırdaği AP (15 uye) H Turgut Toker (.Mılıara) îsmet Sezgın (Avd'ni, H Suat Sungur fBursa). M î s met Angı (Eskışehır\ Turgut Yü cel (Gümuşhane) tbrahım Goktepe *Içel', Servet Bayramoğlu • IstanbuD, Yucel Dınk (tzmır), Şedat Akay (Kocaelı) îlhan Ersov (Kütahva), Ahmet Karaaslan fMalatva) Sülevman Tuncel (Ma nısa'» Havdar Ozalp (Nığde), Va hıt Bozatlı (Sıvas>, Sebatı Ataman (Zonguldak) MSP '5 uveı Abdurrahman Ünsal (Adıyaman). Hasan But (Elâzıg), Cemal Çebeci fKaysen), Gunduz Sevılgen (Manısa), Husevın Abbas 'Tokati DP (1 u>e) Mehmet Ersoy (Kutahja) CGP a üve) Mehmet Altmışyedıoglu (Kavsen) Bagımsız a uye\ M Alı Arsan (.Çankın). Mıfing TStP Istanbul II Merkeri de, vaı'in saat 10'da Taksım'de «MC nın antı • demokratık baskılarına ve fa?'st saldınlara karsı demoKrası mıtıngı» duzenlediğını açıklamıştır. AUİMk Turk Tabıpler Bırlıgı'nın dün Izrrırde başlajan Temsılcıler Meclisinde bır konuşma yapan Merkez Konsevı Başkanı Dr Erdal Atabek, «Ögrencı olaylan diye ısımlendınlen. aslmda ıse düşunce ayrılıklannm cınayetİPre donu<rr'esı olan olavlar zıncırı. toplumdakı uvanı^ı zor ve baskı ıle onlemek ve sındırmeyı amaçlavw\ fasizmi simgelemektedir» demı^tır. Dr. A Z İ Z ÇÖL Sakarya hükmen (Rastarari ««tınrria) orta hakem Ethem Kose. Yalova 43 onde iken Fethive'den 4 futbolcuvu ovundan atrnıs ve kar sılaşman Fe»hlv« nin aleyhine taH* etmiiti fîflzlemct ve hakem raporlanni incplpven Bölgp Kakpm Tprtir Komitpsi krmnva i'nkin kararını acıklamıs ve KH so tcurıl hat8sı vantıgı gerpkce«ıvip icnr«''a=mfinın tekraı.anmasına karar \ermistir. ORTOPtül V t TKAVMIIOLOJİ (Kınk Itemık ve malsal hastalıklan) Osmanbev, Halaskârrazl Cad 2M/1 Sedef Apt. Tel 47 47 <J3 Kara ve Denizi Ancak ALTIN Cumhuriyet Resat Hamit Azu Naoolvon tntnliz 24 avar •5R4 S67 981) 1000 656 fifin 5S0 SfiO «7» AKO 71K) 7 W GÖKLER TAMAMLAR 80 00 • 80 20
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle