19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÜRT CUMHURlYn 9 Ouk 1976 p f c Y j t , 3EN ^ Ü f c u M ÛMlAfc Bi&AlDAM... ^İMPı ÖE^İ OtNLEYlN DEVUT (Hİatfcı, PDlitf JANDARMM» EM&iMİİ&E. FAKAT &ÎZ , YAMİ NE ?... yAPACAĞıMıZ T Î K . "ÖVLP/tf M VAfc JM JEKEft ABDSLCANBAZ ^53g TURHAN SELÇUK YAHUf KıSMcN VATAN DEDILER Talip APAYDIN 3 4 Hacı Murat duralsdı Ne edeceğınl düsündü. Köyde çok kötü karşılanırdı bu Bızım burada yoktur komutanım. Bılseydım kasabadan getırtırdım Şımdl getırt. Geç oldu Yetışmes gayri Onu bır dahakı sefere ınsallah. tçınden sovdü. «Gavur oglu gavurlar' Ytu verince astarıru da ısterler » Bakışlanyle anlattı «Bizım burada o iş ayıp kaçar komutanım Gözünü seveyim vazgeçın Yazın bağa gıderız, orada oynatırız. Söz > Pekı, dedl komutan. An» obür subaylann bazıları israr ettıler Kadınsız olmaz Kadın ıçki, birhkte Kadın bulun oynasırı Hacı efendı ısterse bulıır Vallahi bulamam, etmeyın Koyde rezll olurum Burada 0 ış vasak Yunanlı subaylar yan clddi, yarı şaka dayattılar: Sen bulursun, parayı verince gelır Hacı Nurı zor durumda kalmıştı Ne edecetmi bılemiyordu. Konakları kırmak da olmayacaktı şimdı Kornutana yalvarır gibı baktı Soyle bunlara komutanım, kadın işi olmaz. Ben karışmam, dedı komutan. Sen istersen bulurmuşsun. Bak oyle dıyoılar. Zıtoo, yaşaa Doğru1 Hacı Nurı boynunu buktü Hay Allah Nerden duymuşlar hemen* Gençlığunızde yaptık ovle ışler emme, şımdı olur mu' Farketmez Gençken yapan şımdl de yapar. Yapar, doğru' Bagırıp çagırıyorlardı lyıce neşelenmışlerdi Hacı Nurı ışı geçışürmek istedı. Belkl unutjjrlar dıye Jdtlşündu ' ' • /"*V** "''" Pekı Bır baktırajım, bulursak . dıyerek kapıya yürüdü. Kırrusı «Vazgeçın, burası koy Oyuncu bulunmaz» dıyordu Kımısı «Hacı efendı bulur Buraların ağası» dıye soylenıyordu. Sofrava habıre yenı yemekler geüyor, boş kaplar kaldırılnordu Sışeler yenılenıyordu Geç zamana kadar yeyıp ıçtıler, ejlendıler Resul'un kavalına uyup oynadılar Koylu delıkaniıları o\nattılar Ama çalgı yetmemıştı Gurultulu muzığe alışmış oıan Yuran subayları tek bır kavalın sesını zavalh bulmuşlardı. Lstelık huzunlu bır sesı vardı Insana acı venyordu Bırak, dedı komutan Çalgısız daha ıyı eylenınz Resul kavalını toplayıp aşağı ındı Delıkanlılar da dağıldılar Hep kızmışlardı Ağızlannın ıçınde sovup sajıyorlardı Gavur oglu gâvurlar' It dollen Nerden getırdı Hacı ağa bunları koyümuze'' Bır de karı ısterlermış Kenflerde dın lman JO<Î Burayı Atına sanmışlar Ah elımızde sılâh olacak ki gosterelım onlara Hıç bırşev gosteremeyız Bundan sonra başımızda onlar var Tepemızde tuz dovecekler Bu Hacı efendının ettığı Buak Hacı efendıyı Ben onu adam sanırdım Gâvurun başlannı çağırdı da evmde zıyafet çektı O eve gmlmez gayrı. Bır de hacı olacak Hekes dagılıp evme gıttı Kokez koyunde Hacı Nurı nın eunden başka hıç bır yerde kımıltı kalmadı Gece ılerlemıştı Yıınan subayları ıyıce sarhoş olmuşlardı Yüksek sesle konuşup gjluşuvorlardı Kalkmak bılmıyorlardı Hacı Nurı ıçerı gırı>or, dışarı çıkıyor, sozlerıne cevap vetıştırmeve çalışıyordu Hacı efendı, kadın gelecektı ne oldu"* Baktmvorum komutanım hele az daha musade Hep nazlamyor durzu karılar Daha dogrusu bızım buralarda jok FTime altın verıp bınnı kandırabılır mıyım dıye uğraşıyorum, hdber yolluyorum, gelrruyorlar Nasıl gelmezler'' Bız kımız"' Buralar gayri bızım emn1 mızde Kacı efendı Bızım dedığımız oıur Bunu anlat onlara Chle komutanım doğru söyluyorsun Emme bızım buralar n kaılan goreneksız Oldursen ovnamazlar Bu sefer hoşpnrun de bjr dahakı sefere ben ojuncu karı bulurum sıze, soz Kasabadan getınrım Olmaz' Sımdı Hacı Nurı zor durumda kalmıştı Ne yapacağım şaşırdı Yaharmava başladı Etmeyın, şımdı bulamam Beş altın verdım, gene gelmedıler On altın ver gehrler Gelmezler Bızım buraları bılmiyorsunuz Gorenegımızde yoktur E rak gorenegı' Bız geldık değişecek Işı azıtmışlardı Hacı Nurı bozuldu Yuzu ağlayacak gıbi oldu \yagmızın altını opevım dıve valvarmaja başladı Bunu ısteme. n benden Kotu karşılarlar Kovde beş paralık olurum Bıak canım sen de1 Neden kotu karşılanırnış Laf oun lar 1 Izmrde Istanbul da kadın oynamıyor rhu"1 Oralar Musluman dpgıl m ı ' Dogu Kadın istıyoruz Kadın ojnayacak Değılse gıtmeuz Hıç e^l°remedık Keriı k?fii"ilarınızı getırın dedı bırısı Bırşe\ japacak değılız Ovnasınlar gorelım Harı Kurı sersemledı îsm kotme gıdecegını anlamış*ı Boğazı kuındu bırden Çaaırdıgına çagıracagına pışman olmuştu ama dnnuş joktu artık Tekrar dışarı çıktı Gıt c'rdı oğluna Karakı^ı çagır burava Kımsenm haben oİTiaj'îcTıî B°s dakıka ovna\ı\eısın ıkı altın \erecegım Aha altıı lar bnada Çabuk ol Saurn c k cık cık • etti Başını sallıjarak merdıvenleri ıncı O aa bozuımuştu» Ne dıjecegım bılenııjordu E^ \MI AAR)' 400 MİLYON LlRANIN ÖYKÜSÜ Yıl 1966 D«vlet Plinlaraa kılatının başına, zamtnın AP ıktıdarı tarafından ılgınç bir ekıp getınlmış Musteşar Turgut Özal Koordınasyon Daıresi B«9 kanı Ekrem Ceyhun Sosy»l Planlama Daıresi Başkanı Nevzat Yalçmtaş. Daha sonra bunlara Yılmaz Ergenekon eklen»cek ve bu seçmece ekıp tamamlanacak Ergenekon, Süleyman Demırel tarafından, plarüamada jenı kurulan Teşvık ve Uygulama Daıresının başına atanacak. Ekıp gerçekten ılgınçtir Takunyalı musteşar özal once Demırel'e hızmet verecek, ancak 1969larda Erbakan'a yönelecek. Zekıce buluşlarıyla devletın kay naklarını teşvık tedbiri saflsmak, araştırma yaptırmalc gıbi bahaneler ardmda eşe dosta, mukaddesatçılara ve işbırlıkçılere dağıtacak 12 Mart'tan sonra o da Başbakanı gıbi şapkasını gıymek zorunda kalacak. Nevzat Yalçıntaş'ı anlatmaya gerek yok O gunlerin Sosyal Planlama Daıresi Başkanı, MC nın yasa dışı TRT Genel MUdıiru Koordınasyon Dairesl Başkanı Ekrem Ceyhun daha sonralan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşan. Öylesıne degerli bır Msı kı. CHP' lı Ulaştırma Bakanı bıle keftdısını koltuğundan uzaklaşurmaya Jü>amıji«, Ve en sonund* MC nın Başbaka lık mbsteşan. * '• Yılmaz Ergenekon Tefvtk • *• Uygulama Daıresi Başkanı S«rmayenın arayıp da bulamadığı adam olarak boy gdstenyor Planlamada Devletın mılyarlarca Urasını Teş\ık tedbıri adı altında ozel sektöre dagıtıyor. Hıç bır kıstas, hiçbır bılimsel neden tanımadan Ve en sonunda MC nın Maliye Bakanı oluyer bu değerlı kışı Odalar almıyer O gunlerin Planlama ekıbl sadece bu kışılerden olusmuyor. Bunların altına yuzlerce şerıatçı, torpılh ve sermaye ışbırlıkçısı atanıyor Öylesıne atanıyor ki odalara iigınaz oluyor bunlar. Eş, dost, akrabalar da cabası. Bunlardan bırı de musteşar Korkut Ozalın kuçuk kardeşı Yusuf Bozkurt Ozal Mustesar Ozal m Planlama'da bır amacı var dır Teşvık tedbırlerı furyaaı sürüp gıderken ortaya bır eksıklık çıkmış*ır Araştırma eksıklıgı Musteşar Bey bazı kışılere araştırma yaptıracak, bu araştırmalar Türkıye de buyuk bır boş alam dolduracaktn Bu bılımsel (') araştırmaların sonucunda Orta>a değerlı (') projeler çıkacak %e ozel sektor elıyle yurt kalkmması bu projelere dayanarak ger çekleşecektır Bu duşuncemn Urunu olarak Musteşarlık Araştırma Grubu kurulur Emin ÇÖLAŞAN Devlet bütçesinden yaratılan 400 milyon liralık fonu DPT yöneticileri istedikleri gibi kullandılar • TEJV'K TEDBiRLERı FÜRY4SI SÜRÜP GıDERKEN ORTAYA BıR EKS1KL1K ÇIKMIŞTIR, ARAJÜRMA EKS1KL1G1 MÜSTEJAR BEY BA2I K1Ş1LERE ARAŞTIRMA YAPILACAK. BU ARÂ^IIPMALAR B'J TÜRKıYE'OE BUYUK BıR 805 ALANI DOLDURACAKTIR BıLıMSEL (') ARAJTIRMUARIN KINMASI, BU PROJELERE BUNUN ÜRUNÜ OLARAK SONUCUNDA ORTAYA DEGERÇEKlEJECE^TıR GRUBU KURULUR. ĞERLı PROJELER ÇIKACAK VE ÖZtL 5EKTÖR ELıYLE YURI K&LDAYANARAK ARAŞTIRMA Kalkınma Fonu, daha i!k günden başlayarak Planlama yöneticilerinin elinde siyasal amaçlı bir oyuncak olmuştur. Araştırma konularını ve ödeme yetkisini hiç bir kısıtlamaya tâbi olmadan kullanma hakkı verilen bu kişiler torpillere, eş dosta ve mukaddesatçılara gizlice veel altından araştırma konuları dağıtmaya ve para ödemeye koyulmuşlardır KAMÜ KURULUŞLARININ YASAL GÖREVLERÎ PARA İLE """ '" KİŞI VE ÖZEL KURULUŞLARA YAPTIRILDI budur Bu 400 mılyonlulc fon devlet kesesınden nıce vatandaşları bır anda zengın etmış, nice vatandaşların seçım gıderlerıne katkıda bulunmuş, ve Planlama yönetıcılennın nıce kışılerden hayırdua alarak cennetmekân olmalarına neden olmuştur. Duyanlar kuyrukta Bovlesme verımh bır kaynağm yaratıldıgmı duyan bırçok kışı artık Planlama kapısmda kuyruga gırmıştır Amaçları, konusu ne olursa olsun bır araştırma kapmak ve paraları cebe atmaktır Planlama orgütünun kapüannda cebınde torpıl mektuplan taşıyanlar sıraya gırmış gızlı kulısler ve pazarlıklar başlamıştır 400 milyon yağmurundan herkes pay alabılmek savaşında dır Bu karlı ve hiçbır sermaye gerektırmeyen ış ıçm gdrkemlı isımler konulan gecekondu şırketler bıle kurulmuştur. Kalkınma Fonu, daha ılk gunden başlayarak Planlama yonetıcılerının elinde siyasal amaçlı bır oyuncak olmuştur Araştırma konularını ve odeme yetkisini hiçbır kısıtlamaya tabi olmadan kullanma hakkı verilen bu kışıler torpıllılere, ese dosta ve mukaddesatçılara gızlıce ve el altuıdan araştırma konulan dagıtmava ve para odemeye koyulmuşlardır Ilende bu fondan para alanlan aç'kladığımız zaman bu gerçek ortaya daha belırgın bır bıçımde çıkacaktır Kapalı kapılar ardmda Arastırmalar gızlıce ve el altından dağıtılmıştır Hiçbır araştırma konusu daha onceden kamuoyuna duyurulmamış, kapalı kapıların ardında konular ve fijatlar saptanmıştır Yerlı ve yabancı fırmalarla yme gızlıce yupüan sözlesmelere bazıian gülunç, bazüarı utanç verıcı maddeler konmuş, devlet kaynaklarının eşe dosta sorumsuzca dağıtımınm en kötü orneklerl sergılenmıştır Nıtekım cDevlet Planlama Teşkılâtınca üçuncü şahıslara yaptırılan araştırma, proje ve etudlere ılışkın ışlemlerın ıncelenmesı> başlıklı 594 sayılı Malıve Teftiş Kurulu raporunda aynen şu ıfadeler yer almaktadır • Teşkilât kadrosunun kuruluş kadrosuna gbre takrıben 5,5 mıslı artmış bulunmasına ragmen teşkilâtın gerekli araştırmalan kendısının yapmayıp, bunları elinde teşkilâtta mevcut elemanın kalitesinde ve adedinde personele sahıp olduğu çok şuphelı küçuk fırma ve şahıslara yaptırması dık Maliye Teftiş Kurulunun konu ile ilgili raporunda şöyle de niliyor: «Teşkilât kadrosunun kuruluş kadrosuna göre takriben 5,5 misli artmış bulunmasına rağmen teşkilâtın gerekli arastırmaları kendisinin yapmayıp, bunları, elinde teşkilâtta mevcut elemanın kalitesinde ve adedinde personele sahipolduğu çok şüpheli küçük firma ve şahıslara yaptırması dikkat çekicidir. Bu durumda ya teşkilâtta bulunan elemanlar yeterli değildirler ve teşkilât kadrosu boş yere şişirilmiştir, ya da elemanlar yeterlidir. Ancak, teşkilâta aslî vazifesinin dışında görev yaptırma tercih edilmiştir» kat çekıcıdır Bu durumda ya teşkilâtta bulunan elemanlar yeterlı defıldırler ve teşkilât kadrosu boş yere şlşırılmıştır, ya da elemanlar yeterlidir ancak teşkilâta aslı vazıfesının dışında gorev yaptırma tercih edilmiştir. Kaldı kı, uçuncu şahıslara yaptırüan ınceleme ve araştırmaların bır kısmı ozel kanunlarla kurulmuş bazı kamu teşekkullerının kanunı gorevlerı olarak \apmalan gereken araşttrma, inceleme ve projelerdır • (Sayfa 67) Bu konuda Maliye Mufettışlerlnce hazırlanan teftiş raporuna llerıde de değınecegız Kalkınma Fonundan para alan hışîler Kalkınma Fonundan para alan kişılerden bazılarının adları, >aptıkları araştırma konulan ve aldıkları para aşağıda açıklanmıştır Ahmet Rumeli Yuksek Genlım îzolâtorlen 15 U O TL. U, Mustafa S Sozerl Imam Katıp Okulları 9 000 TL. Mustafa Renksızbulut 1967 yılı ıthalâtı 40 00U, TL. Kudret Mavıtan Helıkopter ve kuçük ucak lmalı 200 000, Ti^. Kenan Bulutoğlu Vasıtalı vergiler 128 000, TL. Sakır Berkı Toprak Hukuku 15 000, TL. Orhan Tuna Toplu Iş Sozleşmelen 55 000 TL. Naıl Asaf Kıbns'a ihracat, Kıbrıs'tan ıthalat 4 500, TL. Hasan Eklcı Akdenız'de Jeoloıık Etüd 115 000, TL. Saım Budm Zamantı Çakılpınar Galensl 225 000, TL. Ünal Ersoy Cıvata ve Defne Yaprağı 256 000, TL. Dundar Kalabalık Yem Fabrıkası 126 000 TL. Ayhan Çılıngıroğlu Gıda Maddelerı, Yaş Meyve Sebze 55 000, TL. Hasan Mumcu Bakır Yataklan Etudü 15 006, TL. Huseyın Yeğın Yaş Meyve, Sebze Ihracı 60 000, TL. Owaıs Bayunas Asfalüf Etudü Değerlendırmesi 10OO0, TL. Yukarıdakı lıste. 400 mılvonluk fondan pay alan kısılerın sadece bır bolumudur Bunların dışında, daha pekçok kışı bırkaç sayfahk rapor vazarak para aimıstır Yukarıdakı konulara bakıldıgı zaman devlet kuruluşlannca ÇOK kolav bır bıçımde vapılması mumkun olan araştırmaların çogu bazı kışılere olanak yarattıgl açıkça gorulmektedır Olavın sıvasal vonu de açıktır Örneğın Ahmet Rumeli MSP'nm bugunku Devlet Meteorolojl tşlerl Genel Mudurüdur. 15 000, TL. alan Şakır Berkı Doçent Yılmaz Ergenekon"un, 55 0O(', lira alan Orhan Tuna ise o günlerde doçent olan Nevzat Yalçıntaş'ın kurstı protesorlerıdır Dın gdrevhsi Mustafa Sabn Sozerı AP eskı mılletvekılıdır 200 bın lıra alan Kudret Mavıtan ise Necmettın Erbakan'ın ve Turgut Ozal'ın yakın dostları olup AP eskı mılletvekılıdır Devrım Gazetesının 20 11970 tarihlı sayısında özal tarafından Kudret Mavıtan'a verılen 200 00(1 üranm Erbakan'ın 1969 seçım gıderlennde kullanıldıgı açıkça yazılmış ve yaianlanmamıştır. İlginç konular Verilen araştırmalann konulsn da ılgınçtir 1967 ithalatının sektorlere gore dağılımı, tmam Hatip Okullan, Kıbrıs a ihracat gibi konularda vazılan bırkaç savfalık raporlara bınlerce lıra odenmıştir Planlama vonetıcılen sondai vapımı galen açılması gıbı tamamen teknık konulara da el atmışlar ve bu amaçla hatırlı kışılere. ne vaptıklarını bile izlemeden vuzbınlerce lıravı vermışlerdır Bır planlama orgutünun jeolouk sondaılarla ya da galeri açtırmakla uğraşabılecest dunvada ılk kez takunvalı planlama vonetıcılen savesmde Türkıve'de kanıtlanmıştır ^ncak kalkınma fonundsn rerlı ve vabancı fırmalara odenen paralar ve elde edılen sonuçlar incelendıgmde kışılere da&ıtılan Daraların solda sıür kaldığı hemen anlaşılacaktır. Y ARI N: FONDAN PARA ALAN YESLI 400 miljonluk fon Grubun ba«mda guvenılır bır adam gereklıdır Musteşar Beyın kuçuk kardeşı Yusuf Boz^urt Ozal bu ış ıçın bıçılmış kaftan oldugundan hırader Beym atama ıslemı ağabevınce hemen yapılır. Şımdı ış kalmıştır para durumunu çozumlemeye Kımse kımseye bedava arsstırma yapmajacagı ıçm mali kaynak yaratmak gerekmekteaır Demırel Hukumetı bu ışe de hemen çozüm bulur Tutarı 400 mıljon TL olan bır fon jaratılır devlet butçesınden Artık çocugun adı konmuştur Kalkınma Fonu Bu fon 1968 1973 M'ları arasmda harcanacak ve devletın 400 mılvon hrası Planlamanın arastırma vaptıracağı kışı lere ve fırmalara dağıtılacaktır Araştırma konularını DPT saptayacak, kendı ıstedıgı fırma ve kışılere Vendı uvgun gorecegı ucreMe verece^Mr Işte kalkınma fonunun kuruluş oykiısu kısaca dostlar tivatrosu TEL : 47 0408 BİLGESU ERENUS OİRTAK YOIVJETEN DEKOR MACIT KOPEB METİIM DEIMİZ (4kdoğu Feklam 126:0 2C0 FıRMALAR CARTH BUTUKI BUMUSEl <aU2TM OfJ B& I İ E AÇ\ L A DiSi BOND
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle