09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SONRA SULTANHAMAM'DA EN ÇOK GÖZE ÇARPAN ŞEY, IŞYERI NAKIL tEVHALARI... r i $ U BÎR BNAF: «ON Yll ÖNCf DE Bflt UWHIA HHJEYiMi İTİTİRIP IIm m BAJUMRAK riME ZEN6İN OlMUŞTuM. AMA ARTIK YAJUUIDIM; KRJEY YAPACAK DÜRÜMDA DEĞİUM» DİYE YAKfNIYORDU. Beyaz »açlı ve bıyıklı yaşlı adam, ıssız ve ıslak sokaklara; birer taş yığını haline gelrtuf yapıtlara, kızarmış gözlerle dalp n batayordu. Bu, acılı geçen gürüerın sayısını b;lmıyordu Sınirden değıldı başınm haîıf sallantısı» «Ben artık yaşlandım. Genç olsaydım her ş«y yenjden duzelebıbrdı Ne var kj şuadı her şey sıfır olmuş.» Sultanhamam yangınından bfr ızlenımdı bu Baykuşlann Bile tunemeğe çekındıklen ve hâ!â ne olacağı bılınemeyen yanpnın ver le bır ettığı bınalardan goranıi avıramıjordu. Surdurdıi konuşmasınr «10 yıl once çolc zengındım Yıne boyle bır yangm sonucu sıfıra ındım, tum servetımı yi tırdım YılJar oncekı bu yangından evıme gıderfcen cebımde 25 lıra param kalmıştı Bır kılo kırazla bır ekmek alabılmistım. Tekrar ışe başladım. Yenıden çok zengm oldum. Fakat hersey bır kez daha bıttı» diyordu. Bınleree ış adamının ecısını kışılıgın de toplamıştı sanki ıhtiyar adam. Yanan hanlardaki işyerleri sahiplerinin tek umudu çelik kasalar TBm eşymm yanmastna karçın, kaa» ve içlndeid para ile tenetler kurtulmuş. (Fotoğraf E Koseoğlu) ha illc gününden engel olmuîtu. Aradan gunler geçmesıne regmen kuş uçurtmuyordu. Sıgortacılar, muhendısler ve oteld Upılıler blle polis berabennde ınceleme yv paeaklan yere bııtkıhyorlardı. Polis, kalan tek esyanın kaybolmarnası içın kesın emir almıjtı ve bu emri uyguluyordu. yavas terketmege başladıklan gö rüluyordu. 5 11976 tanhli ve altı imzalı bir raporun duzenlendıgıni soyleven bır ılgılı ,«Bu rapora gore, GUrun hanın Asırefendı caddesındekı gffns bolumu, caddenın yarısına kadar tahta perde ıle kapatılacak, bu cadde vavalara va oiduğu, çokmenın yığma tugla Yangında yanan elektnk trafo trafıjte acıiacak 4 maddeden olumerkezının venne Yesıldirek Ka »an raporda, Katııcıoglu hanın rakolunun karsuında yeni bır artık kullanılmayacak durumda merkezln vapımma ba?!andıftı va inşaatından ılerı geldıfı belırfıldı. Kısmen yanan oteki hanlar Resin emir bu merkezm yakında bitinlecefti ise ^ahıplen tarafmdan onarıldikilgılılerc» »oylenırken, baa i? sa tan lonra ışyerı kıracılarına açıÇevrede gece • gündür görev yapan polis ise, yagmacılara da hlplerının artık bu bolgeyl yavM lacaktır» dıye yennde az zarar goren yuzierce lsyen vardı. 1? sahıplerl işyerlerme gırmek ıstıyorlardı Navion lar ıçmde buiunan kumaşlann bozulmasından soz ednorlar, onİ8nn bır an once kendılenne venlmesını beklıyorlardı Beledıye ıle îl îmar Müdürluklerı, bınalann durumlarmı mcelettı Gılrun ve Katırcıojlu hanlannm ta mamen coktugunü, bu ıkı hana Kirmenın tehlıkeli oldugunu, oteki 3z aırar goren hanlara ise jımdılık eırmenın sakmcalı olduitunu raporlannda belirtiyorlardı. Yanan hanJardaki Iş Mhipleri bu bSrrerl terk edtvorlar. ranan hanın durarlam» asılan nakü levhalan gdrulıiTor Evet, hanlar vardı, yüksek, işİSTANBÜL HABER SERViSi yerlerı vardı nuljonları ış çevrs lenne aktaran ve Turkiye'nm ticaret merkezıni oluşturan bır böl ge vardı Sultanhamam'da. Arak d« Tan yanmış bır handa mağa hilâ ince bır duman tütüyortu. yok oünuş, bıtmış, tı3cenmışti zası buiunanlardan bırı baş\ar ttfaıye. \rıirbınlerC8 ton »u baamustu pohse, «Kasarmn yanmadı mıştı yangın verıne de, vm« durher şeyı ile . Jına manıyonım Her şeyım onun mamıştı bu ugursuz duman. «Bel idbi lçınde» dıyordu Beledıye'den ve kı de sonen ocaklann tüt«n son dumanıdır bu» dıyordu bır ba$Vılayet'Mn gerekli ızın almdiKtan kası. Ve bu baçkası, kaiasını parYıtelerce, binleree Mşlnin der sonra, poiıs kontrolü altuıda rna desusumın yalcalanna saklayıp di aynı ıdi Bu taş yığınlan ara ğazaya gırdi adam. Kasa devrıl kaçar gıbı uzaklaşıyordu boljesında kalanlan kurtarmak. N« mış duruyordu. Kumaş toplan den. kalmıştı bılmıyorlardı ya, işta as yanmış, kassya gerçekten bır s«ey N« yıpılıytr lına bakı'ırsa. «Kasalarunız knr olmamıştı. Yuzii guldu adamm aHeyetler, bilırkıjiler, mühentulmuştur Senetlenmız, bonoları cı ıle. Dudaklannı ısırtü, gozlerl dısler, yazılar, vekjletnameler, nemlendi sonra. mi2 kurtulmuştur» diyorlaraı. krokıler, ışlemler, ıslemler dur«Mal carun yonçasıdır» sozu sık, Her davranı?, bu bır fki ör madan sürdurülüvordu. Sult*nsık duyuluyordu Yeşıldırek kara nefın kapsamı içıne gırebılıyor haraam vannınının çıkı» nedenkolu önünde. Bır şeyler kurtara du Tekrarlanan sshneler aynı lerl kesinhkle artık belırlennnsIdi Yalnaea ldsiler degfjıkti. ti. «Elektnk kontatı» Ama Itesın bümenın ümidl vardı toplananlar rapor venlmemı$tl daha Yangın Mılyarlann yok oiduğu boigede Beledlyt fen kurulunun raporu GÜNÜN KlTAPLARI GERCIK • > VAYINFVÎ § p k 655 rstanLul Orhan Hanperlioğlu AIAC KÎTABEVİ 5UMA8: diZKtnrie sıırwr onKora Yepyeni bir Türkiy» özlemlnlD yarattıSı eser (Satt Maden'ln desenlerlyle) 2.cılt [Genifletifmit 2.batkı/30 liroi lurkiye iklisoiiorilıi PROFA'IYAZIBERKES FELSEFE SpZLUGU EKONOMİ SÖZLÜGÜ REJVI2İ KÎTABEVİ BotiukU&e* Bekienen Baskıları Çıktı 35erTL ŞÜKRAN KURDAKUL Onların Çocukları Yaeann hiçbir yente çıkmamıs hikayelennden olusan aon kıtabı. BUtun kıtapçüarda. 10 lıra. lstanbul. Izmlr dafıtım : GEDA Öbür IDer: AUç Kitabevl, Ankara cad. 45 istanboL AYDINUK VAVINLAm ACISIYLA YANMAK TÜRKiYE'NiN }ııwsi 0;denoğla sorunlaıf üzerine KIM %. BUINİ p;k. 1196 İst. TATINLARI Yenı Dızmın ılkl olarak yayınladığımız vandakı klışede adı yazılı kıtap kendı alanında eşsız bır eserdır. Malî Müsavır Hasan Yıldi7'ın bu eserı konu ıle ilgılı herkes ıçın son derece gereklidır. İLERICt Gt.\ÇLtĞltf YAYIN ORGA.M k«muı va n« t* bu damla 4. SAYISI ÇIKTI Her sayı yenllikJerle dolu • Dunva gençlıgıyle ilgıll sahıfeler • Ota ogretim ogrencıleri sahıfesı • îşçı gençlık sahıfesi. BÜTÜN BAYILERDE. Isteme Adresi: k«grK/l«r y krtkk Ondofcutuncu yOıy.lm tsnlannrfa Avrup»nm «n yckful (ılk«latın««n »ın)Fİ.»n y.r.m yuıyıli. 8OLl.UK U L K E SI dutevın* yukMltn / S V t Ç" I" yuMy«*l »yküıu G.Dimltrov Savaşa Faşizme Karşı Aloyköfku Cod, Küçuk Sokak, 5 ' 8 CAĞALOĞLU İST. ve tüm îiccMet şifkeflerif>de MUHASEBESI laj anm a*.G< oıztSil Birleşîk Cephe 15 TL. TAKVİM: ' . 35X50,6sayfaresimli25tl. POSTER: 35X50,20ceşit 10tl. toplu isteklerde % 25 indirinı tiirk is bloklan 864 ankara te(:163194 •/• ANKARA: ulusaldagrtjm ISTANBUL. tandagıtım nazım nikmet takvlmi Gene) Da#ıtırn: B.4TEŞ Isteme Adresi: PJi 405 JfenJşetıir AMKAIU Tura buyuk kıtapçılardi . Avnca P.K." S85 . IST. adresmden odemelı olarak ıstenebılır. Dıvanyolu Klodfarer Cd. No 33 35 / 11 Cagaloglu lstanbul Genel Dağıtım : TURDA, Saadet Is Hanı No : 405 Caoaloğlu / ISTANBUL portekiz dünbugün TENÎ ÇIKTI 15 Ura PAYEL YAYINEV1 PJt 88» ÎSTANBüL Faşıst dönemde ve Devrim sonrası PorteklK JOELLE KUNTZ BORA jnj»tın JKONUKYAYINURI DİKTATÖRLÜCÜNÜH TEORİSİ VE UYGULAMASI PROLETARYA SANAT DERGİSİ Cutnlay CangCunciao YaoVenyuan Ülkemizde bugün btr yandan MHPTJ ve Olktl Ocakü faşıstler azgın bır saldın kampanyasj sUrdünirierlsen eleı> dıler de ışçı suuıma ve tüm emeKçı naitca ttarsi fasist ter» tipler peşınde Itoşuyorlar Faşıstler saldınlanvle varattuclan «dehjet» ortamında yayılmaya çaiıjırKen tasmalannı ellennde tutan efendılenne; para babaJarına mzmet ediyor1». O naJde Hlı» yurtseverJer raslst ravıimacılıga fcarşj vs özgtirlÜJflenmızJ ıtorumalt içın göre» başınaı # AZÜJN fAStiiT SALDIRILARA BOYUN KOMEYltLtM' 0 HKRYtRDE FAŞÎZME RAR!»1 C » YÖNLÜ • TAVİ& XK StZ MÜCAUELKYİ ÖRGÜTUEYKMMI 0 FEK BlR YÜKFK SÎKIl.l BİR YUMRUK GİBİI S. sayıda; SOSYAL EMPBRYALİZM MÎT L «, ». sayılar çtbtı / Abone ot, »bon« bnl Mher m. Adrea: KUMRÜLAB SUfC 4/10 ?enl««nlr / ANKARA ıtm TÜRKİYE'DE KÜLTÜR SORUNU 0 Adnan Binyazar, Rıfkı Danışman, Azra Erhat, Attılâ llhan, Azız Nesin, ı Mete Tunçay, Hilmi Yavuz ve Suut r Kemal Yetkın'in soruştu ma cevepları; Şemı Güner ve Ersin Alok'un fotoğraflar; Ercan Akyol, Erdoğan Bozok, Tan O P ( Turhan Selçuk, Nehar Tüblek . ^» Uhn'nin konuya değgin karikatürten. Sanot Oergiti'nİR torv^vnmm: ş Ezecegiz Yurt çapında yeni hizmetimi2 îngıltere vs Amerlka'da» tum yeni yayınlan sürekü ve ucretsı» utletne olanagıru verıvorua Adrestmllden forın lsteylnla. ÜniverMl Kftebevi Tunah HılmJ No: 109 Kavalladere • ANKARA Tel: 26 70 «3 «BAŞAK KiTABEVi SUNAR» Hiztnet yan?ı 400 sayfa t>eş renk kuşe kapak lçınde gene 20. TL. Son senelenn en guzel ve ılmî lotabı Sadece gerçekleri ortaya koyan hayâl gucunden uzak bır eser. Erıcn Von Danıken'in Hayâl Dünyasını gerçek ilmın ışı lîında canlandıran bu eser Dr. Denıs R Alexandcr'ın btr sanat şahesendır. Butun kıtapçılarda; aimaicta aceie edıniz. Dolorcs Ibamıri 1A PASIONARIA" K K^?49 İSTANB UL Mdavranışlarımızın kökenî dr.serol teber İKONUKYAYINLARI BRECHT NEŞrr GÜNALın «TOP^AK ADAMUR.» Yılırt îlk önemli resim sergifi. AVJSTURYA EDEBIYAT; ÜiKemızde buiunan Avusturya Edebiyatçılar Bırliği Başken* Dr. Kraus'la yapılan h« kr«uşma v e , Burhan Arpad'ın Avusturya edebiyatı ü?erine incelemesi: Haftomn Yozısı'nı itedrettin Comert yazdi: «BIUA/ICI DİLI» • g HİTUER 3 FAŞİZMİ 1 ÜZERİNE " KONUŞMAUR 'P.K.749 İST Davramşlarımmn Ası! Nedenleri/Yontem Uzerine/ Konuya Evnmsel Değ.sim ve DonuiöfTi Yonunden Yaklastm/Evrım Surecı/ Evrim Surecı lcnde Saptanan Baıı Onemlı Organsal Ozellesmeler/Sınır Sıstemı ıle llgıd Bazı Gcnel Anımsatmafar/Sınır Sıstemının Gelısimı/lçgudulenmıı/lçgududen Davranışa/Maymunlar Arasında Toplumsal Yasanfı/Canlılar Arasında HaberlesmeYontemlen/ Cınstl Haberlesmc Araçları/Bellek/Bıyolo|ik R.t.mler/ B,yolo|.k Saat/ Uykv/ Seym Yanmkurelerınfn Işlevleri Ile llgıli B»u Genel Anımsatrrular/Genel Tartışma... !is«n Evrımı >ın Dınamızmme <* 166. sayısı çıktı 36 sayfa, 300 kuruş îoplums<(l Bıyolojt Sorun ar,na ° Oı«>ıneu eöndenne acresi: KKabevt Ankara CaddeSİ tiunrfr H=~ «»• ' V SORUN YAYIMLAPI1/ hıl msfcj b<r vak/aşımla uikerı zde ]\U Vtao O II. ri.'.ur kaçıt. 54 Resm. sekıl ve cıeslgeler = ,J renSı resım) R Boy F l3 t, 30 !,ra. • =
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle