13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ki hsfta önce burada çiksn yszımda «Gılgameş»ten söz etmıştim; okurlanmdan biri me rak etmiş konuyu, benden Gılgameş'le tlğili kitap salık vermemi istiyordu. Sümer kaynaklı olup Akatça'sı, Asurca'sı ve Hititçe'si bulunmuş olan ünlü Gılgameş destanının bizdeki ilk çevirisi Dünya Edebiyatmdan Tercümeler (Milli Eğitim Pakanlığı) dizisinde, 1944'de basılmıştır. Cevirmeni Muzaffer Ramazanoğlu'dur. Koşuk biçiminde değil, anlatı, öykü düzenindedir. Destanın lkinci çevirisi Hürriyet Yayınlarının Büyük Klasikler dizisinde. 1973'te basıldı. Cevirmenleri Sevim Kutlu ile Teoman Duralı. Bu çeviri de k o çuk düzeninde değildir. Bizde Gılgameş'in kiml pp.rçalarmı ilk ve tek olarak koşuk düzeninda veren ozan Talât Sait Halman oldu. <Eski Uygar lıklann Siirleri» adlı büyük çeviri yamtmda Halman'ın, Hurri, Hitit, Asuri. Akad. Mısır. Yunan, Lâtin... yazınlanndan yaptıgı çeviriler içinde Gılgameş'ten de dört parça vardır. Bu narçalardan birini yazıma ahyorum. Gılgameş'in ölüm sulanm aşarak yanma vardıgı bilge Utnapiçtim, ona lnsanların ölümlü olduklannı şöyle anlatıyor: I pır oKurum ms, mçvıanayı IVJHU cıumuı,iiiı OLAYLAR VE GÖRÜŞLER «Bilmeden Sevme» başlıkJl yazımda bir ucundan dokunduğum «Gel, gel...» diye başlayan şıirtn tü münü y»zmamı istiyordu benden ve daha hnemli olarak da, o şiirin gerçekten Mevlânâ'nın oiuo olmadığını soruyordu. «Bir dın adamı olan Mevlânâ nasıl olur da herkesi çağırır?» Sözü edilen siir şu: Bâzl bazâ her ançi hesti bâzâ Ger kSfir ü gebT ü putperesti bSzî Indergehı ma. dergehi nevmıdi nist Sad bâr ejttr tövbe si kest! bâzi. Anlamı, «Gel, gel, var oldugun sürece gel, kSfir de, mecusi de. putatapan da olsan gel. bizım dergâhımız umutsuzluk dersâhı değildir. tövbeni yüz kez bozmus olsan da gel!» Mevlânâ'mn geniş düşünlülügünü, hoşeorüsünü anlatmak için sık sık kullanılan bu dörtlük onun defildir. Bir söylentive göre Efdaieddin Kişi admda, Mevlânâ'dan vüz yıl fince yasamış bir tranh ozanmdır. îste biz Mevlânâ'yı böylesi bir büisizlik icinde yüceltmeve kalkıvoruz. Bilmeden. kör de»ne5ini beller gibi inandıgımiz yalmz o mu? Nesin Vakfı Edebiyat Yıllî&ındaki konuşmasmda tîstat Abdülbaki Göîpmarlı. Yuntıs Emre'nîn dive bilinen «ete kemige biirtindüm. insan diye gnründüm» sörıiniin or>nn deŞil. Sait Em re'nin oldu*unu Mevlânâ'nm diye bilinen Pu Türkmen kocasının izini hep önümde gördüm» sözünün ise dognıdan doSruya Ebu Sait Ebülhayr'm olduŞunu sövlüyor. Bir arkadasım da, «Cemal SUreya'nrn yazdıftına niçin vanıt vermiyorsun"'» diye sordu bana. Ben, Arnold Toynbee"nin bize «Tarih Bilinci» adı ile çevrilen kitabından söz ederken. sosyalist bir dünyada yasadıgurnza iliskin kanımı da yazmıştım. Sayın Cemal Süreya. o kitaptan böyle bir düşün çıkarmamn bir çeliski oldııeunu vazdı. Giderek benim ilk kez bir çelişkiye düstügüm övgüsünü de ekledi. Gerçi çelişkiye düsmekten kimse yakasını kurtaramaz, ama benim o yazımda yoktu çelişki. Ben Toynbee'nin kitabını konuşurken kendi düşündükierimi de ortaya attım, o kadar. Bu kadar kısa bir yanıt için oturup bir yazı kaleme almayı da istemedim. Açıklamam gerekiyorsa açıklıyayım, Toynbee öyle bir şey söylemiyor. ^|J Adana'h Celâl... okaklarda öğrencl vuruyorlar: kentlerdc «iirek avı vıır. tstanhul'un. Ankara'nın rn Italabaük meydanlannda. komando silâhını doerultuyOr: (irav erav. grav. tterenriler kanlar Icinde yerlerde; ahaliüe şaskuüık; sağrlan «ofrtan cılız seslpr: tmriat noli» *ok mu? Ovap: Var ama gclemez. E*kirt«»n Hofıı lliprinln k m nomaı kfrvan reeme» d « | yollarınris Kocero ntohüs çtvlrrtiii zaman «Devlet diizenl borulııvıır eiivpnlik kalmı*or» dive kaynlar riuvıılıırdu >*imdl komanrin retesi hasfcenttr iinava tiden öjrrpncl otohö«iinö cevirivor. çocuklann içlnden seçip befendlklerine ateş edlyor: tmdaaaat! adam öldürüvorlar... Ses vok. Yolsuzluklan ortaya cıkaran Bakanhk eörevHs! «firnlnyor: namuslu memur kula*ından tutulup atılıyor; yolsıraluklara şemsiye açanlara neredrvse madalva verilecek: nanıştay kararlannı Ipe un sermek İçin kuüanıvorlar; ölkenin tüm valileri bir kalemrie rteğiştirilivnr: ancak darbeler devrimler. kar?ıdevrlmlerde eSrülebiIecek isler yapılıyor: Amanın. rejlml «ıtraıeslnden çıkaracaksınıı... Hadl ordan komünlst. DÇM (Dnviz»? çevrilehilir mevduat), TT (Teşvik tedbirl), Vî (Vergi lad««O, GM (Gümriik mnafiyeti) voluvla Hazine foUuğa döndürülmüş; her giin ven» blr se» duyuluyor: Gıt gıt gidak .. Blr altın yumurta daha yumurtladım gel de bak... Meclis Başkanlıklannın seçlm yöntemlerinde ceçerll görenek yok ediliyor. Fırtınadan iskeleye yarrşamıyan Sehir Hattı vapuru eibl turlamaya başlıyor mnbuslar... Bir hafta, Iki hafta. üç hafta. bir ay. iki ay... Yanmavın. ptmevin. evlemeyin .. Nlce zaman sonra Başkanlar seçiliyar sıra Baskanhk DiTanlan ve Bütçe Karma Komisyonu saptanmasına geli» ce, bir parmak kalkıyor havaya: . Ne var? Ben AP'den CGP'ye geeeceflm. Neden? tş anlaşılıyor: CGP dokm mebusln... Doktıın on yanarak irrup knrarsa. hem Başkanhk Divanlannda, hem Bütçe Karma Komisyonunda Cepbeciier daha çok koltuk tntacakUr. Be blrader. bn kadar acık numara olur mu? Mecll»* lerln saygtnüğı yaralanmaa mı? Cevap: Ulan ben hepinlzfn ananızı avradımzı..; Başkanhk seçlmlerinin ertelenmesi, geciktirilmesl yüziinden yitlrllen zamanlarla sure öylesine daralıyor fcl parlamento 150 milyarhk Bfltee tasansım denetlevip Inceleyen e d e n yaRalaştırmak zonında... Çünlru bütün Işlerln 1 Marttâ bitmefil gerek... Bir Mart'a altı hafta varyok... Yahu. bu ne biçltn deraokrasi? Vay, sen demokra«1ye hficum ediyonran ha! Yok canınt, ben istiyonım demokrasiyi... Tam demolnaai üstune SonuşacakLen sokaklarda yenlden silih sesleri: Grav. ırrav, grav... 12 Mart'ın siyatal turoklnsnnda kalh romafiımasi v*n çocuk mabpushane koşullannda ölecek: daha önce nice genç böyle ölmüş; ya da öldürölmüş... Ama önlö slzar» ka> çakçısı turp ıribl saglamken doktor raponıyla Mlı»erilip soluğu yurt dışında almıs .. Sanatçılara biUm adamlanna pasaport vertlmeıken. yolfmrluk iddiasıyla hamile Iktidar yakını, dış gezt özgürlükJerinl kullanmış... Hukuk devletl rafa kaldınlmış; yolsuzlu* ve kan leke* leriyle giderek kirleniyor filke... Nerede kardesim muhalefet? Demokratik rejim indnmesin, bomlmasiB diye fedav kirlık yapıyor; işi yumuşafc rtıtuyer. Değinme, Açıklama Melih Cevdet ANDAY rıızdan «nıh» sflztt çiktı diye siz de €ruhçu» olup çıkıyorsunuz. Olur mu hiç! O tümcedeki «ruh» un frenkçe karşıhğı «moraldir, eskiden «maneviyat» derdik Şimdi «manev1yat> sözrügt! gerici polltikanın gostergesi durumuna geldiği, Türkçe de olmadığı için bıraktık onu. Fakat konu böylece kapanacak gibl görünmüyor bana. Ramazan ayvnda televizyonda konuşan bir Vaız, artık tıbbın da ruh sağlığına önem vermeye başladığını söyledi. Bövlece. bir bilim olan tıp, «madde»nin karşıtı olarak bilinen €ruh»u benimsemiş duruma gelıyordu. Gizemcilikle olum lu düşünüş bırleşiynrdu. Hani şu masalarla. fincanlarla çagınlan ruhlara lnanmak zorundaydık demek, çünkli bilim de buna inanıyordu. Giderek inanmakla kalmıyor onun sağlığını da korumak istiyordu. Artık nıhun ölümsüzlüğü. öteki dünyada yanacagı .. bakın, bir sfizcügün çeşitli anlam lar taşımasından ne kanşıklıklar çıkıyor ortaya. Ruha inanmak, bedenimizden ayrı, ölümsüz bir güce inanmak demektir. Oysa «ruhbilim» ruhtan değil, «ruhsal olaylar>dan söz eder, bunlar da anımsama. çağınşım. heyecan... gibi olaylar ve bunlardaki bozukluklardır. Tıbbın «ruh sağlığı» dedigi, ruhsal yapmın düzenli işleyişini saglama anlamına gelir, ne oldugu bilinmeyen nıhun değil. Onun için her «ruh» diyeni, ruhsal olaylardan soz edeni. ruha inanır sanmak yanlış olur. Ruha inanmak, ruhun ölümsüzlüğüne inanmak anlammadır, ben böylesi bir nıhum olduğunu sanmıyorum. Benim ruhum bederümin bir işlevidir, kalıtımla, toplumun ve benim katkjlânmızla biçimlenmiştir. Şaşırtıcı bir öykü; Salâh Birsel'in Çağdaş Yayınlan arasında çıkan «Şiir ve Cinayet» adlı denemeler knabında, psikolog Jung'un gördüğü bir düs anlatılır. Jung'a bu düsünde ölmüş bir takım bilfrinlerin ruhlan gelmiş, bilim dallanndaki yenilikleri, ilerlemeleri sormuşlar ona. Jung, o bilim dallannda kendini yetkili saymadığı için, düşüne giren bilgin ruhlanna doyurucu yanıtlar veremedigini söyledıkten sonra, bu olayı bilimsel gerçeklerin yalnızca dünyamıza ilişkin olduguna, ruhlarca bilinemeyeceğine, öldükten sonra gizine erilecek tümel bir gerçek bulunmadıgına kanıt olarak gösterir. Ünlü bilim adamımn bu yazdıklan şasırttı beni, çünkü eerçeklerin dünyamıza baglı oldugu bilimsel görüsü ile. düşe giren ruhların yaşadığına ilişkin gizemei inanç birbiriyle bagdaşarak gibi değildir. Ruhların yaşadığına inanç. ilkel toplumlarda düşe verilen anlamdan doğmuştu. Gizemli olan ile bilimsel olamn bagdaşamayaeağı bir yere getiriyor bizi, su «ruh» sözcügüne verilen ikl anlam. Dilimizde bu kavramları biribirinden ayıran sözcükler bulmalıyız. Hazır okurlann sorduklanndan açılmışken bari bu yazıyı artık o türden başka sorulara bıraksam iyi olacak. S Kurduftumuz ey sonsuz mu ki? Yaptığımız anlaşmalar yürürlükte midir sonsuz? Kardeşler sonsuz paylaşmazlar ki malı mülkü. ülkede sonsuz sürtip gider mi nefret Irmak hiç durmadan yükselip sel olmaz ki. Yusufçuk sonsuz bakamaz ki güneşe. Hiç bir zaman hiç bir şey kalıcı olmamıştır. Birbirine ne kadar benzer uyuyanlarla ölüler. Yoksulla soylu, kaderin lsteğine yaklaştıkça Bir örnek olurlar değil mi? Sayın Halman'ı bu büyük emek ürünü yapıtı !çin ne denli kutlasam yeridir. Bu çevirileri a y n syn kitaplar halinde basıp tarihin uygarlık bölüm lerinde okullarda okutmalıyız. Bir yazı önceden kestirilemeyen sorulara yol açıyor; sözgelişi «Saynlık» adlı yazımdaki «Doğadan gelene katlanmasını bilirim, işimi gücümü sürdürebildiğimce ruhumu diri tutmaya bakarım» tümcesine dayanarak, bir okurum. nıha ina mp inanmadığımı soruyor benden. Demek ağzı Çağdaş Öge... OKTAY AKBAC Evet Hayır ÇIKTI ÇAĞDAŞ YAYINLARI TSÎP Türkiye Sosyılhf l?çi Partisi «Fajijt Saldırılara Karjı DemokraıU M eclls ve Senato her J«rf hltirdi «ana» İle «arrat»la uğ başladı! BUirsiniz tartıçnvalar bizde çofunlukla kavçsva dönüşür, kavga başlar haslamaz da bas silâhımız küriirdi'r. Ne Isteriz bilmem karşımızdakinin anasından, eşinden? Kızdıysak, o kişiye kızmışu, ananın, esin bir suçu var mi? Havır, korkunç bir alışkanlık «ananı avradını...» diye baçınp saldır. mak. Saldır. saidır. ama anayı karıyı bir yana bırak... Bu snz> cükler sanki yüreklilik verir bizlere! .. Giiç kazamnz, karsımızdakini toz edeceğimize inanınz böyle bağinnca... MİTİNGLERİ 10 OCAK TAKSiM / Ist. Saat: 14 .00 110CAKİÇEL Saat: 11. 00 (Cumluıriyet 247 ) SALÂH BIRSEL Hani bir öykü vardır, bir tnRİHz'e bu sözcüklerle kflfretmişler. Adam anlamamış kendi diüne çrvrilmesini istemiş. Küfrün anlamını anlayuıca şasırmıs, «Olacak iş değil» demiş, «Anaın scksen yasmdadır, böyle genç bir adamla seks ilişkisi kurmaktan hoşlanır mi hoşlanmaz tnı hilemem, bu kendi isidir.. Sonra, anam Londra'da, bu adam burada, nasü yapacak bn dediğl Işi?..» CGP indl riokıııa, ne yapıp da onu ona çıkarmaü?... Mecliste on kişi oldu mu grup kurulur. Grup sahibi oluııca söz lıakkına sahip olıtnur. Konıisyonlarda. Başkanlık Divanında tem. silci sokulur. Eh, epey önemli işler bunlar! CGP takılmı; De. mirePin MC'slnin dümen su>tına. Almıs başmı jridiyor. Nercye kadar» • bilinmez, cidecefl yer pek uzak deSil. İlk seçim... AP bir milletvekill borç verdl mi tamamdır, on olur, *rup knrar. AP de bunu yaptı. Ynzjnt milletvekili Mustafa Asri Lnsur'u CGP'je transfer etti. Parti transferleri Jnılüp transferlerlne hrm benzer, hem benzemez. Yüzblnierce lira rol o>nar kulüpten kulübe çeçiışlerde, ama transfer edilenler yirml ya?lannda. gerçekten vetenekll kişllerdir. Yanl değerli ve yararlı olduklan lçin zenpin kulüpler kapı«ıır onlan. Oysa politikadaki transferler bunun tam tersi, yetenekli olmaya. decerli olmaya, vaz«teçil. mez olmaya dayanmıyor. Işln içindeki tek hesap oy çoğunlugunu elde etmek... Mustafa Asri Unsur!... Türkçesl, Çagdaş öge!... Hanl bn kadar olur, Türkiye politikasında ortaya çıkan bu ça^das ögenin, yani oy hesaplanyle bir partiden başka partiye. transfer olma ÖResinin bu denll uygun düsmesü... Kişinin adı bile çağdaş politika gereklerini yansıtıyor, Mustafa Asri Insur! Bay Çaedaş Öçe AP'den çıkmış CGPye girmis. Bize ne, size ne? Oraya glrer buraya çıkar, kim ne karışır?.. Bay Turhan Feyrioğlu'nun eski blr öçrencisidir. b»T hay. ramdır, «Atatürkçü ve Milliyetçi» blr kişidir, AP'nin kalabalıcın. dan sıkılmı$tır, 160'ın biri olacagına onun biri olmak istemistir. Ünlü iktisad kuraü ne der? «az olan değerlidir.» Yüz altnıışın biri olmak nerde, onun biri olmak nerde! Bay Mustafa Asri hranı alamayıp MHP'ye geçse olacak, dördün biri... Neyse ki sayın Demirel MHP'yl o kadar tutmuyor, yoksa Bay Türkeş'e de yedi miUetvekili ödünç verir MHP'yi de hatırı sayılır bir par. ti yapardı. Bilinmez günü telir, iktidardan gitmemek için bunu da yapar... Bay Çağdaş Oge'ye, yani Mustafa Asri Unsur'a CHP'liler bağırmışlar «satılık, kaça transfer oldun, kaç para aldın?». O da üstlerine atılmış «sizin ananızı avradınuı ..» diyerek... Sonra dönmüş Meclis Başkanına şu sözleri söylemiş: «Efendim falanca kaça satıldıysa ben de o paraya satıldım.» Başkasının satılması bizim de satısa çıkmamızı gerektlrir mi. hoş gösterir mi? Hem, o admı verdlğl kişi. CGP'den CHP'ye gelirken satıldı mı, yoksa eski yuvasına mı döndü? «O satıldı, ben de satılınm» an. İayışı da bugünün politika yaşamında bir «çağdaş öge» olarak ortaya çıkıyor böylece .. Evet, iş şakaya döndü, kara mizah türii bir şakaya... Her gün cinayetlerin işlendlgi, suçlulann bulunmadıği bir toplumda şakaya yer olmanıalı. ama insanoğlu en kötü koşullarda da gülme, gülebilme yetenegini yitiremiyor.. Şimdi CHP bir karşı girişimde bulunmalı derim ben! CGP'den bir ınilletvekUini ne yapıp edip CHP'ye almalı. Sanırım MC çıkmazından bunal. mış CGP'H miUetvekiUer de vardır. O zaman CGP yine dokura iner, derken AP'den bir miUetvekili dsha alır, ardından CHP bir tane çeker, bu kez yine AP... Bir kısır drnıgü sürer girier, bir de bakmışsmu AP grup olmaktan çıkmış'.... Yok, isin şakası yok... Göı göre göre eflenlyorlar bizlmle. Politika adamhğında ortaya çıkan bu çağdaş ögeier ulusun politikaya, politikarıya karşı duyduğu tüm güveni. sevgiyi ortadan kaldınyor. En kısa zamanda yapüacak bir seçim bu havayı dağıtır'ancak... Çağdaş ö K eleri. çağdışı girişimleri halkın oylarıdır bir güzel temizleyecck. vok edecek çıır ve Cinayet •MOTAT «ı UHAT otnm OÇUt OCNCMOM T. C. BAYINDİRLIK BAKANLlGl Yapı îşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 1 Edirn» üzunköprO Teknik Use Yeru Blna lnsaatı lsl 249u sayılı Kanun hüJcUmienne göre kapaıı zart usulü İle 527 sayıiı Kanun geregınce geieeeic nllara «arl olaraJt yenlöen aynı şartlarla ekstltmeye konulmustur. İ îşın Keşu oedell (14J«).UüO. ) liradır. 3 EKsıltme, Kemeraltı Caddest SevRat t ş Hani Kat S "" Kiraköy'ds Yapı Işten t. Bölse MUdUrlUtM thala Komısvonunda 2U.1SÎ6 (Çarsamba) günü saat 15.00ta yapılacaktu. 4 Eksıltme »artnamesi v« diğer evralc tnezltur müdürlükte görüiemiır. 5 Eksütmeye gıreöilmek tçln: A 1448.750.> üraiıic geçid temlnatı, B 1975 yıiına an Tıcaret veya Sanayı Odasi belgesinl, C Müracaat dilekçelen Ue oırlıkt* verecekien (Kk•ıltme «mrtnampsmde belirtlleo ve usulune göre hazırianmış olan> Yapı araçlan dlldlrtsl, Tetaım Personel btldirtsl. Taanüt bildinsı. Sermaye vefcrMUolanaklannı açiKİaymn Mall Durum bildınsı »e Banlca Refertns Mektubu, Bavındıriık Bakanlıgmdan aimıs oldulclan (B) Ifrubundan ke$U bedelı icadar ijln eksıltmesın» rrebileeekiennl göstertr müteahhltllk karnesınin aslını tbraz suretirle Ytpi tsierl 1. Bolge MüdürlUSünden al«caklan Bksiltmeye Oirme Belgesinl tekiu mektuplan Ue birlikte earfa koymalan g«rekır. « t.«teMiier tekjtt mektupiannj lhaie güntj saat 14.00'e ka. dar makbnı karalıftında Uuü« Komisyonu Baskanlıjına Teree«klerdlr. T Ekmitmeye ifinne belgesl «lmalt lçln son muracaat tarlhı 15.1.1971 (rtinü mesal saat) »onun» K»d»rdır. TelgnTla mUractat ve postada rald Kectkmeler kabul edilm««. keyfiyet ilân olunur. (Basın: 283S8) 225 Fiyalı t$ lira tsteme adresi: ÇAĞOAŞ J Cajaloğlo HalUevi Sok. no: 3 M I İSTANSUL öyleyte ne yapalOHt Adanalı CeUL yaptıkUn Cepbe'ye heiâl mı dlyelim? ANKARA'DA ARSA ARANJYOR Matbaa teslsl lçtn kentın girişüıde. Siteler, Sanayl C«r. veya Ciazı Mahallninde. sa.nayı eereyaaı baglanabüen ve suyu olan 6 O1 H ) m'2. arsa aranıyor. O L X GörüsmeK ıç.n Ankara'da (17 3 ıw) uiefona h*r run K 1016 arası başvuruJması n c a olunur. (Cumhuriy«t: 231) DUYURU Yeniden tanzijH edilmek gayesl Ue Hilton Otelinla Cloud Nlne Diskoteğini 9 Ocak 1976 gününden itibaren Ita, pattığımızı sayın müçterüerımize uzülerek bildirirır. İSTANBUL HİLTON K0N6REYE ÇAĞSI Türk Kadınlar Birliği Kadıköy Şubesinin kongresi 29 ocak 1976 perşembe günü saat 17.00'de Kadıköy Halk Eğitim salonunda yapüacaktır. Üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu a. Başkan Nezihe Gürbüı GÜNDEM: 1 Açüış, 2 Kongre Divanı seçimi, 3 Çalışma ve murakıp rtporunun okunmav, 4 Rapor üz«nnde konusmalar, 5 Yönetim Kurulunun ibrtsı. 6 Teni yönetim kurulunun « • • çimı, 7 Düek v t istekler. (Cumhuriyst: 239) lCumnurıyet: Z DİYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESi DEKANLlGlNDAN: BAYINDİRLIK BAKANLIGI Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları fnşaatı Genel Müdürlügü Esenboğa HavaaJanındaki mevcut pistin betonaıfalt il« onarımı işine teklit verecek müteahhit firmaların seçimi ile ilgılı ilân; 1) Bayındırlık Bakanlıgı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları lnsaatı Genel Müdürlüğü tarafından 37.000.000 TL. tahmini keşif bedelli «Esenbojfa Havaalanı pistinin onarımı ve müteferrik işler inşaatı. 5367 sayıiı Kanun hükümleri uyarınca kapalı zart içinde teklü" alma suretiyle pazarlıkla ihaleye çıkartılacaktır. 2) İhale konusu ış, ana kalem olarak takriben 36.000 ton betonasfalt üretilmesı ve bununla mevcut pist ve benzeri satıhların elektronik finişerle ortalama 7.5 cm. kahnlıgında kaplanması işi olup 1H76 yılı inşaat mevsimi içinde behemahal bitirilecektir. Bunu teminen betonasfalt için gerekli agrega ve bitüm malzemesının ihzarına hemen geçilecek. betonasfaltın dökülmesı ıçın gerekli suhunet şartlarma ulaşıldjğı zaman bu ihrazatın en az "a 75'i yapılmış olacak, ancak bu miktar temin edilmeden döküme geçilemeyecektir. 3700 metre uzunlugundaki pist üzerinde onanm i$lemi, pistin uçuşa asgari sürede kapatılması esasuıa göre yapılacaktır. Bunun için. önce bir uç ve sonra diğer uçtan 1000'er metrelik kısımlarda onanm işleri yapılacak. buralarda ortaya v çıkan yüksekükler her tabaka sonunda re .ordmanlan mevcut piste bağlanacaktır. tki uçtaki betonasfalt dökümti ve silindirlemesi işlemleri sırasında pistin geri kalan kısımlaruıda uçuş yapılacağı için her türlü emniyet tedbiri aluınjş olacsktır. 3 ihaleye iştirak etmek isteyen bir g'nıp teşkil edecel. müştereken teklif verebilirler. Her ik* halde de müracaatçıd. 2) Sermaye ve kredi lmkânlannı açüüayan mall durum bildiri d. 3) Teknik personel bildinsı d. 4) Başvurma tarihinde ellerinde bulunan işler ile betonasfalt kaplama işi olarak son beş sene zarfında geçici kabulunü yaptırdıklan ijleri açıklayan taahhüt büdirisi (belgelerine dayanarak) ibraz etmelen. e) Bu işi nangi adet ve kapasitede efcipman kullanarak ne şekılde yapacaklarmı belirten çalışma hesabı ve programı hazırlamalan. f) t ş yerini gördüklerine ve iş sahası hakkında yeterli bilgi edmdiklenne daır Esenboğa Havaalanı İnşaatı Kontrol Amirliğimizden almmış bir belge ibraz etmeleri. g) Fırma grubu teşkil edilmesi halinde, firmslardan birisinın pılot firma olarak belirlenmesi, diğer firmaların ise ihale konusu iş hakkında müteselsilen sorumlu olmalan, ekipmanlaruıın birleştinlmesi halinde belirtüen teçhirattan hıçbirısinm ıhale tatb'katı sırasında geri çekilmeyeceğinin belirlenmesi ve bütün bu hususlarla birlikte işin tatbikau ile ilgili diğer ortaklık şartlannın. ibraz edilecek noterden tasdiklı anlaşma üzerinde vazılı bulunması gerekmektedir. 4) Pistin assarî sürede uçuşa kapalı tutulması suretiyle onanmın yapılması esas olmakla beraber teknik gereklerden fedakârlık etmeksizin pistin orta kısmının uçuşa kapa.ımadan onarılması konusu firma tarafından iş programında teklif ediidiği taSdirde ve bu işin bu şekilde en çok yirmibir günde ıkmali halinde kapatılmayan ner gün için 3C'.(X)Ü. TL. prim verilecektir. Bu sekil tfklif edilmekle beraber uygulamada yirmibir günün geçmesi halinde ise bitıri)»meyen her gün için 60.000. TL. ceza kesilecektir 5) Bu onanm için muvakkat ithal suretiyle yurt dışındn ilâve teçhizat getirme imkânı saŞlanabilecektir. 6) İhale evrata, «Karayollan Sitesi B Blok, Yücetepe ANICARA» adresındeki r>miryollar, Limanınr ve Hava Meydanl> Inşaatı Genel M" iürlügünün Müsterek Teknik Hızmetk Cairesı Başkanlıgında Körülebilir. Tatbikat, Genel Müdürlügün «Betonasf lt Kaolama Sartnamesi» esaslanna jöre vapılacaktır 7) Eksik 1İ5Jİİ üiekçe İle yapılacak müracaatlar belgeler sonradar. göna^rilse dahi tetkikr alınmaz ve postada vaki gecikmeleı karul edllmez. 8) Veterlik belgeı almak için yukandakd hususlara uygur başvurmalar, 16.1.1976 Cuma günü saat 15.00'e kadar Geı.jl Müdürlügümüz Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Bas;jnlı?ına vsrijjnelidir. Ba,' mrmalann incelenmesinden scn ihaleye tştır»'j uy^ır görülenlere ihale tarihl fcüdirir lerek ihale evrakı rönde ilecektir. D urr., lİTililer* Uâr. olunur. (Basın: 10149/227) UZMAN VE ASİSTAN AL1NACAKT1R raktUteminin asağıda belirtilen ktirsülertne Tıp si mezunu ihtisas asıstanı ve uzman alınacaktır. tsteklıiena yab&na dil aallannı öelırten müracaat dilekçelerinı < ) Ocait S 1978 tanhin» tcadar Deltanhğımıza vermelerl gerekmektedir. Sınav, 23 Ocak 1976 tarihinde yapılacakur. Duyurulur. KürsO Coğüs Hast. ve Tüberküloı Patoio.iı PatoloJİ KulakBoğazBurun Kadro ünraııı Aststan Aststan Uzman Asıstan Kadro Adedl S 1 1 1 tlgfll mevznat 1750. 1765 ve 657/1891 sayüı Kanuo BülcJerl (Basın: 10114) 226 Bayındırlık Bakanlıgı Yapı îşleri Genel Müdürlüğünden: Çankırı Hükümet Konağı Mimarî Proje Yarışması sonuçları: 1. ÖDÜL 2 ÖDÜL 3. ÖDÜL 1. MANSÎYON 2. NUNSİYON 3. MANSÎYON 4. 5. MANSÎYON MANSÎYON : Mımar Nuran Karaarslan : Y. Miih. Mımar Haldun Sunal : Y. Mımar Ertttn Hızıroğlu Y. Mimar Patih Gorboa : Y. Müh. Mlmar Mahmut Tuna : Mimar Sadun ÜİEer : Mimar Aylâ üyanıfc Mimar Kılıç Uyanılc ı Miroar ümur Talug Mimar A. Nedım Oikmen Y. Mimar Yükseı Erdemir ! Y. Müh. Mimar Alpay Aşicun Y. Mimar P. îlel Ytice (Basui: 1Ü1487) 223 I yöneticinift derşf/i yDnetîm İSTANBOL ÜNIVERSlTESt ISLETME FAKİİLTESİ nın: İSLETMEİKTİSADI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ı iMl.ttM alnnk n Yazi jöiiöırnU için Adrıs: İ.Ü.İ;tıtıiı. frtitıalsfctsıtaEnstifeij a) TUrkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmalan, b) Ihale konusu işi 15 eylül 1976'da bitirecek gekilde kapasıteye haiz, bir takımı yedek olmak üzere yeterli betonasfalt ekipmanına sahip olmaları, bu ekiprranın 1976 yılı asfalt dökümü mevsimınde hıçbir şahsa ve kuruluşa klralar> mamış veya taahhUde bağlanmamış olması, (Bu betonasfalt ekipmanmın; günde 3()ü M3 agTega temin edecek bir Konkasörii, günde 1000 ton betonasfalt üretecek bir pien» ve asgari 1 adet e' ktronik duyargal'? hetonasralt fınışerı ihtiva ctmesl gerekli julunmaktadır. c) Bayındırhk Bakanlıgmdan almmış B grubundan en az 37 milyonluk müteahhitlik kamesıne sahip ctm«lan (grup teşkil haünde pilot tirma için ara.ıacaktır.) d) 24 Mart 1972 gür. ve 14138 sayıiı Resmî Gazete'de y yınlanan «Yapı, Tesis ve Onanm tşleıi Eksiltı slerine Girme Yonetmelığı'ne ekli 1, 2, 2a, 3 ve 4 numar&lı ömeklere göre düzenlenmış. d. 1> Yapı araçlan büjirtsl YENİ UFUKLAR Ocak Saytsı P.K.: 1034 Karaköy • ÎSTANBTTL (Cumhuriyet: 233)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle