20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALT1 OJMHURIYET 9 Ocak 1976 4 0 Y 1L Ö N C E .... C U M H U R iY ET 9,1. 1937 le îzmlrde daha da çok çörülnaek tedır Dışanja gonderılen bu mal lar ıçınde tutun, palamut, üzüm ve zahıre gıbı maddeler çoğunlu ğu olusturmaktadır Ilgılıler darumu İktısat Vekâletıne bildirmış, Denız Tıcaret Müdürü MU fıt Necdet olayı yennde tahkık etmek ve bır çare bulnıak üzere Izmıre hareket etmıştır. • Ünıversıtede bır stenografi kursu açılmasına karar verilmiştır • Beledıyelerin spor kulüp.erine yaptığı yardımiarın btr lıstesı yayımlanmıştır Bu lıst^je gore Dagcılık Kulübtı de dahıl olmak üzere bütün spor kulüplen bulundugu halde Beşıktas, Vefa \e Istanbulspor'un ısimlerımn bıle bulunmaması spor çevre lerınde tartışma konusu olmaktadır KONSERLER SUNA KAN, SEVİM BERK VE HIKMET SIMSEK ROMANYA'DA ALKISLANDI ORKESTRA JEFlERıMıZDEN HıKMET JıMJEK YONETıMıNOE İSIANBUL DEVLET SENFONı ORKESTRASİNIN VERECEGı ıKı KON SEROE AYNI PROGRAM TEKRARLANACAK VE SOlıST OIARAK PıYANO VıRTUOZLARIMIZDAN ERGıCAN SAYDAM KATILACAK. Selmi ANDAK GRIP SUGiNf Havalann bırden aşın bır derecede soğuması bütun dunyada bazı hastaükların ortava çıkm> sına neden olmuşrur Bu arada Londradan alınan bır habere p> re şehırde şjddetü bır g n p sal gmı bulundugu bıldmlmektedır Son hafta ıçlnde Londra ve îngıltere ile gelen dıger biıvük kentlennde g n p oldukça tahri bat yapmıs ve gnpten blenlenn sayısı artmıstır Bır hafta 6nra Londrada 97 olü olmasına karşıhk bu hafta bu sayı 325'e yiifcselmıstır Bunlardan bır kısmı nın bronşıtten, bır kısmının da zarurreden olduğıi anlasılnrışrır • Son gunlerde ıhraç mallannın yabancı lımanlara gbnderıl mesınde yenıden bazj sıkıntıJarm bas gosterdığı bıldırüınektedır Bu sıkıntı ve gUçlüklerin dzellik BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 Osmanlı saltanatının eskl devırlennde polıs memurlarına verılen ısım 2 Düzeltme, iyleş tirme Bir sıfat ekı. 3 Işe, eyleme dayanan Doguds bır ilimla 4 Tersi gumtfşun sımgest Bıkmak, tıksınmek anlamında bir soz (eskı dil) 5 Tersi matematikte sabıt bir sayı Renk 6 Tersi sırtını daya anlamında bir söz Uydu 7 Öncelıkle anlamında bir soz Duzlük, arazi 8 Bır emır Kır yasayışım anlatan kısa kosuk veya düz yazı 9 Bır Avrupa ülkesi haüondan Klasiyumun sımgesi. YUKARIDAN AŞAGITA: 1 Billurlasmıs bır çeşıt kalsıyum karbonat 2 Bır isım Bir renk 3 Batı Anadolu yiğl 1 23456789 di Zaman bakıınından eski olan 4 TekbencUık 5 Oturu lacak yerleri iki yan sıradan ıba ret olan yaylı at arabası Kısa zaman 6 Tersi su (eski dıl) Tramvay, tren gibi tasıtlarda te kerleklerrn, üzerınde yuvarlandığı demır yol Hayvan bannağı. 7 Tersi kıbnt yakmada kullanılan madde Tersi bır nota 8 Tersi dokuma ıle yapılan ve yerlere senlen yaygı Tersi kım yada bır madde 9 Tersı nıkelın sımgesi Bır emır DÜNKU BULMACANIN ÇÖZÜMÜ. SOLDAN SAGA: 1 Çıramoz 2 îkılem Sf 3 nayaY Tef 4 Abaso. 5 Oglan krE 6 gA Leh Oh 7 Mı Arma 8 Atikan En 9 Fok rednE YUKARIDAN AŞAGlYA: 1 Çinkograf 2 ıkA gA tO 3 Rıyal miK 4 Ala balık 5 Meyane Ar. 6 Om Hane 7 Tok 8 s E Romen 9 Çiftehane Romanya turnesınde Suna Kan tle birllkte başarılı konserler \eren harp vırtuozu Sevim Berk. ÇiN SiNEMASI YENıDEN DİRiLiYOR gısi savunuluyor Yeni fümlerin vönetmenleri arasında, Çin sınemasının emeklılermden yönetmen Liu Kuo Chuan da var Kültür devrimi sırasmda, «San Kuan Ziyafetl. adlı fılmınde gerıcılen kahramanlastırdıgı ıçin krzıl muhafızlar tarafmdan afaroz edılmiştı Chuan'a bu defa «Ateş Çagımız» adlı fümın çevrtmınde g6rev venldı. Yeni Çın fılmleri, başka ülkelerdekınden değışık olarak, kollektıf bır çahşmanın ürünü olarak ortaya çıkanlıyor. Fılmın çekiml sırasında her düzeydekı teknısyen ve ışçınin düşünceleri alınıyor ve yonetmenm gorüşuyle yogmluyor. Bu arada, fılmın çevrimı sırasında işçı ve koylü'erle de yakın dıalog kuruluyor ve onlann gorüşleri de füme katılıyor «Ates Çağımız» adlı fılmln çekımi sırasmda da boyle yapıldı ve Sanghay demir doküm fabrıkaları ışçılen, aktorlere, fabnkadaki ışlemlen, çalışmalan, uretım bıçimlenni tarıf ettıler ve fılm bu fabrıkalardan binnde meydana getinldi. Bu çalışmanm başlıca amacı devnmci gerçekçüıgın tum yanlanjla ekrana yansıtılabılmesıydı Filmın çekimi sırasında üç ana ilkenın, dikkatle uygulandıgı ve vurgulandığı göze çarpıyor Bınncısi, fılmin tum oyunculan arasından olumlu eğılımli olanlar ön plana çıkanlıyor Bu oJumlu kısıler arasından kahramanlar daha da on plana alınıyor ve nıhayet tüm kahramanlann ıyi, olumlu ve devnmci yonleri tek bır kahraman sınıf bılıncım ıyi kavramış gerçek hayatta rastlanan kişilerden daha güçlü bir klşılığe sahıp oluyor SİNEMALAR BEYOĞlü ANKARA (M 16 M) : 1 Tath Baıareler E. Fenech: 2 Yarınlar Bızım A R Bınboğa. AS (47 »t 15) : Sevaşmek Guzel Şey F. Muno R l ATLAS (44 M 35) Beş Deh Paxarda Charlots Gurubu R T. DUNYA (4J »3 «1) : Oksa Fafcat înatme S Roroe R î EMEK (44 84 39) • însafsız Adarn S Sendor R î . FİTAŞ (49 »3 t i ) Sevişmek Guzel Şey F. Muno Rî. İNCİ (40 45 »5) : Mımk Cadı M Zeren C. Dıllıgı] R KEKT (47 77 62) . Enka P. Bnce P. Vıottı R j . KERVAN (46 65 01) : 1 Fl Kapısı H Koçyığıt 2 Hababara Smıfı Sırufta Kaldı T. Akan R KONAK (48 26 06) : Bes Deli Pazarda Charlots Gurubu RF LALE (44 35 95) : Mımk Cadı M Zeren C Dülıgıl R MELODİ (64 13 14) : Vahşet Şehrınde Seks R t MISTIK (46 15 14) : 1 Vah?et Şehrinde Seks, 2 RUzgarlı Tepe R T OZLEM (40 47 33) • 1 Deh Yusuf C. Arkın. 2 Bak Yesıl Yesı! A özhan R. SES (45 24 16) : Şehvet Kulübu S Rogers R T (2 hafta) SİNEPOP (44 24 22) : Evhlık Bafilan R T f4 hafta) SİTE (47 69 47 : Oksa Fakat înatme S Rome R I YENİ MELEK (44 42 89 : Erika P Bnce P Vıottı R 1 YUMURCAK (40 22 27) : 1 Deh Yusuf C. Arkın, 2 Nerden Çıktı Bu Velet Z Alasya R. Cadı M. Zeren: 2 Köpru K înanır R CINAR (23 82 50) : Şımdı Yavrum Şımdı S Serdengeçtı A Okay RENK (21 15 25) • Mınık Cadı M Zeren C Dülıgü R SUR (23 67 12) : 1 Çıplak Venus, 2 Vurjfuncular Kraliçesı RT ŞAFAK (22 25 13) : Enka P Bnce P Vıottı R T YILRIZ (21 11 37) : Bej Deh Pazarda Charlots Gurubu R T ZEVK (21 15 25) : Beş Deh Pazarda Charlots Gurubu R T 1974 yılı Çm smemasında dınlisin başlangıç yılı oldu. Kültür devrımı sırasında sınema endüstnsi de revızyonıst unsurlar arasına sokulmuş ve afaroz edılmısti 1974 yılında, fılm endustnsınin ürunü 4 yeni fılmın kent ve kojlere dağıtıldığı gorüldü. Halk Cumhunyeti'nın 25 kuruluş yüdonumıl ıçm de 6 yeni fılnun hazırlığına başlandı Kultür devrimınden sonra çıkarılan derslerin ışığında hazırlanan yeni tılmler, Çın'de sınıf kavgasının hâlâ sürdüğünü, iki üç kesim arasmda çekişmemn bitmedığını tızenne basarak vurguluyor Sosyalıstlerle, eskı feodal düzenın artıklan arasında kavga devam ederken, fılmlerde, kapitalist düzenin yenıden gelmesının olasüık içinde olduğu belirtılıyor ve partinın çiz Uluslararası sanat değerlerivle tanınan s natçılarımızdan vıvolonıst Suna Kan ıle harpı Sevim Berk'ın Romanvanın Bukreş ve Y. kentlennde orkestra şeflerımızden Hıkmet Şır şek yonetımlnde verdîklerı dört konser yaba cı sanat eleştirmenlerı ve sanat eevTelerı tar fmdan »vulmektedır Brtvlece sanatçılarımız dıs ülkelerde kazandıklan basarıtara bır yenı daha eklenmıstir Tüm dünvada oldufiu gıbt Romanva'da t tamnan vıvolorust Suna Kan ı!e dış Ulkede I ke7 konser veren harpıst Se\ım Berk dınlevıt le' üzerinde oîumlu etrt < natm şlardır Bu reş Fılârmoni salonunu dolduran dmlencıle bu lkı sanatçımızı uzun uzıın alkışlavnrak, hp binnl sekız Itez sahneve davet ederek «tu (tekrar) parcalan çalmalarını ıstemışlerdır Hıkmet Şmsek vönetımmde verılen bu tco serlerde Suna Kan ça£daş ve blümsuz bestec lenmızden Ulvı Cemal Erlcın m «Keman Ko çertosu»nu, Sevım Berk ıse FrançoısAdrten Bc eldıeu"mın (17751834) harp Içın «Konçerto»sur buyuk başanvla vorumlamışlardır Romen hall tarafından dnceden tannan Suna Kan'a coşku ca tezahürat göstenlmıştır îlk kez vabancı b ulkede konser iıreren Sevım Berk ıse merakl beklenmektevdi Çaldı*ı konçertodan sonra Sur Kan'a yapılan tezahürat bu sanatçımıza da tel rarlanmıstır Turkıje de Sevım Berk gıbı b harp virtüozu vetışmıs olmasını Romen müzı otonteleri övgüjle belırtmel'tedirler öte yandan Romanva Radyo ve Televizyon ile bu konserler tüm Avrupa ülkelerıne yayu landı Sanatçılanmıza gelecek vıl tekrar çalma ıçın çağnda bulunuldu Aynı konserler tanhimızde önem tasıya Yaş ksntınde de tekrarlandı Günumuzde Ya geleneksel özellıkier taşıvan bır unıversite keı tidır Operalan. Fılârmoni orkestraları, tiyatrc lan ve bale topluluklan ile Bükreş kentinin v müzikseverlerinm örneği olan bır dınleyıcısi bı lunmaktadır îki Türk sanatçısı, Yaş kentındelı konserlennde de ayni başanyı tekrarlamışlar v muzık eleştiricıleri ve dınleyıcıler tarafında uzun uzun alkışlanmışlardır. Zeynep Kâmil'deki bugünkü konser lstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın bhaftakı konserlennın bır ozellığı, programın çag daş Turk bestecılerinın eserlenne aynlmıs ol masıdır Orkestra şefîenmizden Hıkmet Simşek yö netımınde îstanbul Devlet Senfoni Orkestrası' nın vereceğı iki konserde aynl program tekrar lanacak ve solıst olarak pıyano vırtuozlanmız dan Ergican Saydam katılacaktır Programda Ahmet Adnan Sajgun'un tKantat», gene Sav gun un tPıyano Konçertosu», Bülent Tarcan ıı «3 Süıt» ve Ferit Tüzun'un «Çayda Çıra. adl eserleri yer almaktadır. Bu konserlenn ılkı, bugun saat 18 30'da Zey nep Kâmil Sağlık Koleji salonunda ıkıncisi ya nn saat 15 30'da Maçka Maden Fakültesi salo nunda verilecektır. KAMKÖY L AJCSARAY AS (36 00 50) • Çıplak Venus Antonellı R j (2 hafta) BULVAR (11 35 71) • DeU YuKAFKAS (37 13 68) : Sumur *uf C. Arkın Z Arbas R. G Neder R T IPEK (22 25 13) : 1 Mınık KENT (36 96 12) : Seks Hırsı Cadı M Zeren, 2 Şenlık Var zı R T T Şoray R OCAK (36 27 71) • Mınık Cadı KRİSTAL (21 57 66) : Okşa Fa M Zeren C DıJUgıl R kat înatme S Rorae R î REKS (36 01 12) • Deli Yusuf MARMARA (22 M 60) • Çıplak C Arkın Z \rbaş R Venus L. Antonellı R T SUREYYA (36 06 82) : Merha MURAT (21 05 56) : 1 Mımk ba Bebeğım F Duru R 1 PRENSES CAROLİNE'NİN EN BÜYÜK TUTKUSU, SIRKLER VE TÜRBANLAR GENÇ PRENSES HER CÜN BAŞKA RENKTE BıR TfİPRAM TIYATROLAR ALİ POYRAZOĞLU TİYATROSU (49 56 52) : DeJıler Boşandı Pazartea hanc her gün 21.30. cumartesı, pazar 15 30 CarKı MemnuD Çarşamba 18J0. BAKIRKÖY SANAT TlYATRa SU Monte Knsto Husnu Pazartesı, cuma harıç her gece 21.30, pazar 18 30. BİRLİK SAHNESİ (48 53 46) : Pa^ızmın Korku ve Sefaleti Pazartesi, salı hanç, çarşamba, perşembe 2115, cuma, cumartesi 18 15, 2115, pazar 15 15, 1815, ÇEVRE TİYATROSU (25 01 78) Elemterefıs Pazartesi harıç her gun 21 30 Pazar 15 00. DEVEKUŞU KABARE TİYATROSU (44 46 75) : Haneler Per. fembe hanç her gün 2130. car(amba, cumartesi, pazar 16 30. DOSTLAR TİYATROSU (47 04 Ot) Ortak Çarşamba, cuma, pasar 18 45 Perşembe 213Ü Kerem Gıbı Cumartesi 15 30 Al pagut Olayı Cumartesi 18 45 Düşmanlar Pazar 15 30, Cu ma 2130 Ezenler Ezılenler B a ş kaldıranlar Çarşamba 15J0. Cumartesi 21 30 GONUL ULKU GAZANFER ÖZCAN TİYATROSU (46 80 91) : Kızlara Gözkulak Ol Pazartesi nariç her gun 21.30. cumartesi. pazar 16 00. HALK SAHNESİ OYUNCULARI (21 56 81) : Carrar Ananın bılâtıları Pazartesi harıç, çarşamba. cumartesi 15 00 21 30 pazar 15 00, 18 30. cuma 18.30. 2130 salı. persembe 21 30 ISTANBUL HALK TİYATROSU (47 18 86) : Kaynana Ambargosu Perşembe harıç, pazartesı. salı. çarşamba 21J0, çarşamba, cuma, cumartesi 18 30. cuma. pazar 15 30. KENT OYUNCULARI (46 35 89) : Gunden Geceye Çarşamba 15 PO 2115 Perşembe 21 15 Kafesten Bır Kus Uçtu Cuma 21 15 Cumartesi 1815 2115 Pa zar 15 00 18 15 NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) : Suleyroanıyeh Paşazade Sulevman Pazartesi hanç her gün 21 30 NİSA SEREZLİ TOLGA AŞKINER (47 18 86) : Canıko Çarşamba 15 30. cuma 2130 cumartesi 15 30. 21.30. pazar 18 30. 21 30 Beleşçtl er Şahı Perşembe 1S 30. 2100 TEVFİK GELENBE TİYATROSU (36 08 21) Yutaam Art* Canıkom Pazartesi hanç Her gece 2130. Çarşamba 15 30 Cumartesi, Pazar 18 30 TÜRK YAZARLARI TlYATRa SU (21 58 7<) : Yarınlar Kımm Pazartesi. salı harıç her gece 21 00. cumartesi, pazar 18 00 çarşamba 15 00 (malıne) SEHİR TİYATROLARI: HARBİYE (24 77 20) H^kan Pazartesi Salı hanç her gun 21 00 Cumartesi Pazar 11 30 KADIKOY (3i 31 21) Kadıfe Çıçeklen Pazartesi. San harıç her gun 2100 Cumartesı, Paza.15 30 USKUDAR (33 05 97) • Bernarda Mba nın Evı Pazartesi Sa lı harıç her gun 21 00 Curnrtesı Pazar 15 30 FATİH (26 53 80) • Besleme Pazartesi Salı harıç her gün 21 00 Cumartesı Pazar 15 30 TEPEBAŞI (44 79 58) • Dıı£ün Ya Da Da\ ul Cumartesı 15 30 2100 Pazar 15 30 GULTEPE (64 27 71) • lan Pazartesi Salı har.ç her gun 2100 Cumartesı Pazar 15 3ı) BAYRAMPAŞA (25 43 28) Orta Ovunu Çarşamba Perşembe Cjma Pazar 21 00 DEVLET TİYATROSU (44 31 91) Issız Topraklar Pazartesi hanç her gece 20 ^0 Çarşamba. Cumartesı Pazar 15 00 Yazarlar Sendikası «Hanende Melek»in yasaklanması dolayısiyle hem TRT'yi hem de Erksan'ı elestirdi «METİN ERKSAN'IN YAPMAK İ&TBDİKUBBİSABAHATTÎV ALİ NIN YAFTTKLARI, AYNI KEFEYE KONULAMAZ» Metın Erksan'ın TRT ıçın çek tıgı 5 hikâyeden Sabahattın Alı' ye aıt «Hanende Melek» adlı hı kajenın Televızyonda gostensı mn jasaklanması dolayısıvle Tur kıye Yazarlar Sendikası II Başkanı Bekır Yıldız bır demeç ver mıştır, Bekır Yıldızın demecı şoyledır «Henıiz kesm oiarak şunu bıl mıyoruz Metın Erksandan seyrettıgımız üç Iılmın, haklı olarak kamu oyunda sert tepkılere yol açmasından oturu mu, yoksa jal nızca devnmci jazar Sabahattın Alımn ısmınden oturü mu TRT «Hanende Meleknı yasaklama ka rarı almıştır' Bız Turkıye Yazarlar Sendikası olarak, Metın Erksan m halkı mızm parasıyla, kendı begenısıne uygun fılmler yapmış olmasını, seçtıgı hıkâyelerdeka ıçengın, toplumumuza olumlu yonde ıletılecek hıçbır mesajı olmadığını sap tadıgımızdan, bu yolda Turk edebıyatı adına bır protesto yapmak uzereydık zaten Şımdı cevnmcı yazar Sabahattın Ah'nın ısmınden oturu uygulandıtını san dığurıız bu yasaklama karan kar şısmda alacağımız tavır yenı bır boyut kazandı Metın Erksan'ın halkımıza ters duşen seçımı, seçımınden çok anlatım bıçımı ve sanat anlayışı dolajısıyla, TRT nın ta başından b e n Metın Erk san'ı kapı dışan etmesı gerekırken, devnmci yazar Sabahattın Alı'nın ısrnını bıle vasaklamaya kalkışmış olmasını protesto edı yoruz Ve sakın ola, bu yasaklama karan karşısında Metın Erk san'm yapmak ıstedıklerıyle, Sa bahattın Alı'nın yaptıklan aynı kefeye konmasm » Sinematek 10. kuruluş yılında 'Şölen, düzenlıyor Sinematek, kuruluşunun 10 vıldonümünü lî ocak perşembe gecesı saat 2100'de Fıtas Sına ması'nda düzenledıgı bır «SANAT ŞÖLENI» ıî« kutlajacaktır Kurumun ulke çapındaki on yıllık çalışmalarını değertendlren ve TÜTk sanaItli dallannda jasayan en seçkın isımÇOK sayıda sanatçı şolene katılmayı gerçek bir mcelıkle gorev bılmışlerdır Bu prog ramda tıç saate yakın bır sureyle asagıda adları >azılı (soyadı sırasıyla) sanatçılar konuşmalar yapacaklar, Pablo Neruda, Nâzım Hıkmet, Bertolt Brecht'ten şıırler ve ezgıler soy. leyecekler. anılannı anlatacaklar, turkuler sunacaklar, o gun aramızda bulunmPSi mumkun olmajan sanatçılardan mesajlar okuyacaklardır. Şolene katılacak sanatçılar şunlardır Ahmed ARIF, Zelıha BERKSOY Fazıl Hüsnü DAGLARGA, Genco ERKAL, Muharrem ERTAS, Mengu ERTEL, Fatoş GUNEY, Yasar KEMAL, Ercument Behzat LAV, Bedıa MUVAHHIT, Azız NESIN, Timur SELÇUK, Rulıı SU, Işık YENERSU Uye olmayanlann da lzleyebılecekleri bu gecenm davetıye ve yer numaralan Sinematek Merkezj'nden sağlanabılecektır. II MO>TTECARLO ULUSLARARASI SÎRK FESTIVALÎ SONA ERERKEN, MONACO PRENSÎ RAÎNİER EN İYÎ ULUSLARARASI SIRK NUMARASININ SAHİBÎ OLARAK SEÇÎLEN ALEXİS GRUSS A D U SANATÇIYA ARMAGAN OLARAK KUÇÜK BIR PALYAÇO HEYKELÎ VERDÎ. BU HEYKELCIK 40 SANTtM BOYUNDA, ANCAK ÖZELLİĞÎ SOM ALTINDAN OLMASI DÜNYADA BUGUNE DEĞIN GERÇEKLEŞTIRILEN E N İYİ SİRK OYUNLARININ SERGILENDİGI DÖRT GÜN BOYUNCA MONACO PRENSÎ RAÎNİER ÎLE PRENSES GRACE KELLY'NÎN KIZLARI PRENSES CAROLÎNE D E TUM GÖSTERILERI ÎZLEDİ SIRK GÖSTERİLERINİN KENDISINE ÇOCUKLUĞUNU ANIMSATTIĞINI SÖYLEYEN PRENSES CAROLÎNE TÜRBANLARA OLAN TUTKUSUYLA DA ÎLGÎ ÇEKİYOR HER GUN BASKA RENK BIR TURBAN GIYEN GENÇ PRENSESÎ SİRK SANATÇILARINI İZLERKEN GORENLER, ANNESÎ, BIR ZAMANLARIN UNLU SINEMA OYUNCUSU GRACE KELLY ILE ARALARINDA BÜYUK BENZERLÎK BULUYORL.1R. FOTOĞRAFTA CAROIİNE GÖRÜLÜYOR. "Şili Halk Müziğini Tanıtma Günü /f düzenlendi Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulubü 1975 78 oğrenım yılında da çalışmalarını surdurmektedır Bofazıçi Ünıversıtesl Folklor Kulubü bugun IbOOda universıtede «£>ılı Halk Müzığını Tanıtma» günu duzenlemıştır öğrencı faalıyetlerl bınasuıda vapılacak olan gösterl herkese açıktır Saat 19 30'da da Alı Habıb Özgenturk'un YASAK adiı fılml oynatılacak ve ardından halk oyunlan ve halk muziği gostenlert yapılacaktır Bu toplantılar 15 günde bır japıimakta ve dığer uluslann folklorlannı tanıtmayı amaçlamaktadır Bu arada Boğaziçi Ünıversıtesl Folkior Kulubü «Folklora Dogru» dergisinln yanısıra 1975 Halk Bılıml Yülıgını da onumüzdekı gunlerde yaymlayacaktır Folkior Kulubü, ocak ve şubat aylan ıçınde de TMGT'da folklor hakkında semınerler duzenleyecektir. ECZANELER BAKERKOT: Yeni Mahalle, Murat (Yeşılkoy), Yayla (Kanarya), Cennet Gültepe fSefakoyi Merkez (Esenler), Yeni Os manıye, Siyavuspasa (Bah. B v l ) , Ayla (Bah Evl) BEŞÎKTAŞYeni. Ihlamur Jale, Yeni Şıfa (Ortaköy), tnsel (Amavutkoy), As (Balmumcu) BEYKOZ Ortaçeşme Şıfa BEYOĞLU: Yeşüçam, Dıkmen, Azım. EMtNONt': Istanbul, Altın (Ge dıkpaşa), Suleymanıye ETÜP: Ndbet listesı açıklanmamıstır FATİH: Yenı Işık, Bal Topkapı, Doruk (Aksaray). Gülhan (Aksaray), Yalçın (Ko Mu Pa ), Unkapanı. G. O PAŞA: Sangol, Balkan (500 Evl) KADIKOY: Nobet listesı açık lanmarmştır KAR\KOY Sema KASCVIPAŞA: Işık, Yonca (Haskoj) SARIYER Işık Rumelıhısan SİSLI. ^obet lıstesi açıklanmamıştır USKUDAR Iskele Zeynep Kâ mıl, Zafer, Merkez (Çengelkoy), Alper ı"Umranıye^ ZEYTtNBURNL. Sağlık ANNESÎ GRACE KELLY NIN GENÇLIĞÎNÎ ANIMSATAN PRENSES CAROLÎNE TURBANLARA OLAN MERAKIYLA DÎKKATI ÇEKIYOR. TELEVIZYON UM ORMANLAR KRALJ Kuçuk seyırcüer içuı haarlanan bu çızgı fılm dızısuıden, ormanlar krah süper tavuk George ıle hızlı Jack*m serüvenlen yansıtılıyor. DENtZ TÜTKUSU Programda, Bırleşık Amerıka sahıl koruma kolejınden bır grup oğrencınm 12 ulkeyı temsılen ve 43 yelkenli gemıden oluşan bır fıloyla yaptıkları yanş mayı konu alan dış ka>naklı bır fılm yayınlanacak 18.43 KOYE Televızyon egıtım subesin ce hazırlanan koye yonelık program dızısınden bır bo lum daha yayınlanacak. 19.15 ' MUZtK BİLMECESİ Programda, izleyıcılere çok seslı müzıkle ılgılı çeşıtlı sorular sürüluyor Aynca bır öncekı programın sorulan cevaplandınlıyor Yapun yonetım Çeün îzbul HAVA SOHBETt 21.55 M haftanın hava durumu hakkında bılgılenn venldıgı ve meteoroloji konusunda ılgınç konulann elo almdığı programı Alı Esın sunuyor 20 M HABERLER VE HAVA DUBUMU RADYO TRT 05 00 05 05 06 00 06 02 06 30 07 00 07 02 07 07 «7 30 07 07 07 30 07 40 09 00 0102 10 00 10 01 1 29.35 DOKTORLAR Dızı fılmin 'Kutsal Yalan. adlı bolumu ya\anlaracak Fılmde Dr Ben Casey vme bır hastanm tıbbı ve sosyal sorunlannı çozmeye çalışacak. 21J0 AMLARIN MlZIĞt Gecmiş yıllaruı unutulmavan melodılennın tekrarlandığı program dızısınde. bu kez «Tanju Okan> ver alıvor Yapım, yonetımAtılta îlvan H\BER TARTIŞMA TRT Haber Merkerı nin hazırlayacağı bır guncel konu ekranlara getırılıyor Yurda donerken» Almanya'dan donen ışçıler ve hacılar konu edilıyor. 21M GUNE BAKI5 Tanju Okan, bu akşam «Anılann Muzıjı»nde eskılerın unlu parca Açılış ve program Turkuler ve şarkılar Kısa haberler Gunavdın Kur an ı Kenm Kısa haberler Koje haberler Bolgesel vavın Haberler Bclgesel vavın Haberler Sababtan sabaha Kısa haberler Kadın dunvası Kısa haberler Arkası vann 1100 1101 1120 1140 12 00 12 10 12 55 13 00 13 lo 14 00 14 02 15 00 1Î01 16 00 16 05 Ifi 20 16 45 17 00 Kısa haberler Turkuler Çeşıtli müzık Şarkılar Bolge haberleri Öğle üzerı RadyoTV prog haberleri Haberler Oyun havalan Kısa haberler Sızlerle bırlıkte Kısa haberler Okul radyosu Bolge haberleri M Dede'den turkuler Unlu eserler yorumcular Çocuk bahçesı Kısa haberler 17 02 1750 19 00 1930 20 15 20 40 20 55 100 2102 21 17 22 00 22 02 22 17 22 35 2)00 23 10 O0 55 0100 Aksama dogru Bolgesel yayın Haberler Bolgesel vayın Kendımizden çektıklerımiz Amator sesler Çocuklar ıçın Kısa haberler T Ennn'den turkuler Ses ve saz dunyamızdan Kısa haberler Bolgesel \avın Şarkılar Turk hafıf muziği Haberler Hafta sonu Kısa haberler 05 00 Gece yansı TRT III 07 07 08 09 10 11 11 12 00 02 00 00 00 00 30 30 Açılıs ve program Gune baslarken Sabah konserı Plaklar arasında Gunun konsen Maggıe Bell soyluyor Dısk >tegımızden O*!e konsen Mozart Ce^ıtlı nafu muzık Plak dolabmdan Olaganustu vorumcular Gençler ıçın Muzık sohbetleri Bestecı anlatıvor Sızm SPCtıklerınız Klâsık Türk muzığinden spcmpler 13 00 13 30 14 30 15 00 1600 1700 18 00 19 00 TRT 1 fl 0R00 (W00 09 30 09 45 10 lo 10 30 11 00 1130 12 00 12 30 13 00 1 II II 1315 Gun başlıyor Ola\lann ıçınden Bır solıstten turkuler Iiçe ılçe Anadolu Bır solıstten turkuler Bır solıstten şarfcüar Kuçuıc konser Turkuler geçıdi Ögle müzıği iki solıstten şarkılar Haberler 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 18 18 15 30 00 30 00 15 30 30 50 30 00 30 Çeşıtli müzik Olaylarn. içmden Yabancı dü ögrenelim Hafıf Batı müzıgi Bır solıstten türküler Bır solıstten şarkılar Kcnser saati Arkası varın Hafıf raüzık Türkçe sözlü hafif müzık Dın ve ahlâk sohbeti Karma fasü 19 00 19.30 19 45 20 15 20 İ0 21 00 22 00 22 45 23 15 23.30 23 30 24 00 Haberler Hafıf müzık 93 Harbı Bır solıstten şarkılar Olavlann içınden Spor gazetes! Cumadan cumav^a Klasık Turk muzıgi Bır romanımız var Haberler Türküler, oyun havalan Kapanıs 0100 19 30 Bır albüm 20 00 Knnser saati Berlıoz Bı?et Grıes 2100 Balevr ca5n 21 30 Geceve doSru 22 30 Caz dür^ası 23 00 Oere konseri Uros Krek Prımovs Kamovs îvo Petric Akıl Koct 34 (V) Gece ve muzık Proeram VP knmni9
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle