12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
cuMnumrn i ocıt <m rürkîş: Hükümet, şçi memur lyırımma ilişkin )ir genelgeyi ıemen yaymlamalı AKKAR4 Türkıve Işçı Sen ikalan Konfederasyonu (Türk y Genel Başkanlıgı, Başbakan £a bır yazı yazarak işçi me TIR ARAÇLARINDAN HER TON İÇİN KiLOMETRE BAŞINA 40 KURUŞ ALINACAK • TÜBKÎYET5EN GEÇEN TIR KAMYONLARI AYRICA HER KİLOMETRE ÎÇÎN 75 KtTtUŞ DA YAKIT MALIYETt ÜCRiyrî ODEYECEK Bedri Rahmi Eyüpoğlu dün Ankara'da törenle anıldı ANKARA Bundan bir süre nce olen tanınmış ressam, şaır e edebiyatçı Prof Bedrı Rahıl Eyuboğlu dun Ankara'da tö enle anılmıştır Tevfık Fıkret Lısesındeki anla torenıne Cumhurbaşkanının şı bayan Emel Korutürk de ka lmıştır. Anma torenınde konuşan Tev k Fıkret Lısesı MUdıresi Fenan Gursoy ünlu sanatçının çok onlu kışılığını anlatmıştır Daha sonra soz alan merhum anatçının kızkardeşı Nezahat roloğlu ıse ağabeysınm beğenılen iirlermden dızeler okumuştur Bedri Rahmı Eyüboglu'nu anla torenınde sanatçı gazetecileren Fikret Otjam ve ressam Tu an Erol da bırer konuşma yap ıışlardır Daha sonra ressam Eytiboğlu un bazı eserlerı dıapozıtiflerle «ııtılmış ve ünlU sanatçının eerlerını de ıçıne alan sergi geilmısür. (a a ) mur ayınmı konusunda, daha ön ce Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof Turhan Feyzi oğlu ıle vanlan mutabakata gore, kamu sektorunde çalışan ışçıler ıçın heraen bır genelge >ayınlanmasını ıs'emış ve boylellkle kamu kesımınde çalışan iş çılerin memur statusüne geçınlecegi yolundakı haberler nedeni ile tedirgın halden kurtarılmasını talep etmıştır Bundan bır sure once, 1797 sa yılı kararnamenm vayınlanması ve burada ısmen ver alan bazı kamu kuruluşlarındakı ışç'lenn memur yapılması ıle ılgılı Işver lerinin açıklanmasından sonra Devlet Bakanı ve Başbakan Yar dımcısı Prof Turhan Feyzioğlu' nu zıyaret eden Genel Başkan Halil Tunç başkanlıgındakı bır Türkîş heyetı durumu goruşmüş ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof Turhan Feynoğlu'ndan bu ışyerlenndekı işçılenn memur yapümaması ıçın bır genelge yaymlanması ko nusunda soz almışür Daha sonra, Sosyal Sıgortalar Kurumu tarafından işçılenn memur savüacağı yolunda karar alınması uzerıne harekete geçen TürkIş hukumete başvurarak genelgenın bır an once j avmlanmasmı istemıştır Turktş tarafından dün Başbakanlrga gonderılen yazıda, so zu edılen kararnameye gore, bazı kamu kuruluşlannda ise işçi lerin memur statüsüne geçirilme eğıhmı olduğu belırtllmektedır Ayrıca, yayınlanaeak genelgede, boşalan ışçı kadrolarına ata nacakların da memur statüsünde olmaması istenmektedır (a.a) Türkıye'den transit geçecek TIR kamyonlanndan karajolu ücretı alınması yolundakı karar, onceki gıln yurüluğe gırmıştır Karar gereğınce Türkıye'den transit geçış yapan her TIR kam5 onu bundan boyle Turkıve de katettığı her kılometre için ton başına 40 kuruş karayolu ücreu odevecek ve bu hesaplama, aracın brut ağırlığı üzerınden yapılacaktır Transit TIR araçları ayrıca her kılometre ıçm toplam T5 kuruş da yakıt mallyet ücreti odeyeceklerdır îlgılıler, yaptıklan genellemede Bulgarlstan smınndan Turkıye'ye gıren transit TIR kamvonlannın îran sınmndan çıkmaşı halınde Türkıye'de ortalama 15 bın lıra karşılığı dovız bdeyeceklerini bildirmi«!İerdır Tür kıve'den gunde ortalama 500 TIR kamyonu transit geçtigi varsayımıvla da bu araçlardan günde 7 mılyon 500 bın lıra karşılığı dövız elde edilecejti Ugılılerce ilen surUlmüştür. Ote vandan gümrük kapılannda ya da yılkleme yerlennde bu ücretı ödemedıgı saptananlardan, bu ücretin 10 katı olarak ce«a tahsil edileceği açıklanmıjtır. Avrupa fle Ortadogu ulkeleri arasındatd vük Uşımacılığııua buyuk bir bolumü Turklve uzennden TIR kaniTonlânvle yapumakudır. Eğitim ve öğretim her düzeyde ıılusal dille yapılmalıdır,, Amenka'da Yale Üniversltesi öğretı.Tı uyesı ve uluslararası pei: çok bılım oâulunun sahıbı Prof Oktay Sınanoğlu, Kımya Fakültesınde verdıgl «İaponya ve Mek sika'da bılım teknik, ejjıtım politikalan ve Türkıye tle karşıla?tınlması» konulu konferansta egitırn \e ögretımin her ögrenım düzeyınde o Ulkenin dili ile vapılması gerektiğıni, bunu tüm dunyanın bılimsel bir gerçek olarak kabul ettiğini söylemistlr. Japonya ve Meksıka'da kazandıgı uluslararası öduller nedenl ıle ün'versıtelerde konferanslar vermek Uzere uzun sure bulunan ve bu ülkelenn efıtım sıstemlerıni inceleven S'nanoglu. «Dış ülkelerde baska dille egit.m vapılro yapılmadı»ı sonısu bıle tepki ıle karşılanmakradır Meksika Japonva, Tavland ve hatta Portonko çıbı ülkelerde dahı, vabancı bir dille ejfitim uyjrulamasma rastlaimamaktadır Türkıye'de de yavgınlasma ejiliml gbrülen vabancı dille eğitim sakıncalıdır, kaldınlması gerekır» demiştır Konferansta dinlevid olarak bulunan Prof Ali Rıza Berkem ıse konu ıle ilgıli açıklamasında, Istanbul Üniversitesi Senatosunun hazırladığı vasa tasarılannda tüm Unıversitelerde »ğrenımin TUrkce olması ıçin karar aldıgını açıklamıştır Prof Sınanoğlu konferansmda egitim sıstemlenni inceledıgı ülkelerde kültür ve sanat hareketlerının nasıl gehştiginl bılimspl araştırmalann nasıl planlandıgını geni$ şekilde anlatmış. «Tüm araştırmacılar dünvada oldu£u gıbi Türkıye'de de çalışmalannı ülke sonmlarına yöneltmelıdırler» demiştir Bu arada, çeşitli çerreler, uy(rulamanm Türkıye'ye büyük ölçüde gelır getıreceğini savunurken dıjer başka çevreler de tran sıt geçişi gehşttrilmeye çalışılan Turkıye'nin, bu alanda avantajlarını yıtirecegıni ve başka taşıma yollanmn aranacagını iddıa etmişlerdir Bu konuda goruşlenni bildiren ilgıli çevreler Îran 1 ın simdlden bu uvgulamaya karsı çıktığını ve Iran'dan sağlanacagı bildirilen karayolu kredılennın tehlikey» gırdifıni tavunmuşlardır. Komşusunun kömürlüğünden odun ve kömür alan 55 yaşındaki bır kadın öldürüldü Komşusunun kömürlüğünden odun ve komür alar> Hayriye Ya kışık (55) tabanca ıle vurularak oldunilmüştur Olay, gece sabaha karşı Beyoğlu Hamalbaşı Samancı Alı Sokakta olmustur Komşusunun komurlügüne gır dığıni gore Mustafa Bayfidan si lâhını alarak evm alt katma ın dığınde, Hajrne ıle karşılaşmış ve tartışmaya başlarnışlardır Bu tartışma sırasında Mustafa sılâhmı ateşlemıs kalbmden yara alan kadın gotürüldUgü tlkyardım Hastanesmde olmüstür Daha once de aynı şekılde kömurluğe gırerek hırsalık yaptı ğını söyleyen Mustafa Bayfidan, «Ben onu oldürmsk istememıştım Bu ıse bir son vermesını soyledim Fakat kadın dınlemedi ve üzerime yürüdü O sırada elımdekı sılih patladı» demıştır Fakır bır kadın olan, yakacak alacak parası bulunmadığını soy lıyen Haynye'nin komsulan, «Ya zık oldu her ıkısıne de» demişlerdır Kadının olümune neden olan Mustafa Bayfidan gozaltına alırdıÇı Emnıyet Müdürlügünde ağlarruş «Keske bütun kömürlü ğu bosaltsa da bu ış olmasaydı» demıştır. Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun Tepebaşı'nda yaptırdığı Otel Etap yarın açılacak Ordu Yardımlasma Kurumu tarafından Tepebaşında yaptınlan, Istanbul'un uçüncU gokdelen oteli yarın, muhtemelen Genelkurmay Başkanı Semıh Sancar tarafından hizmete açılacak tır. tTluglararası Turızm Firması Etap'ın Avrupa ve Akdeniz ülke lennde ışletmekte oldugu 96 otelden biri olan «Etap îstanbu)»un, en son otelcılık teknlğıyle yapıldığmı söyleyen ilgıhler bunun, aynı şırkettn Ankara'dakl «Mola» otelden «onra Türkıye'de yaptırmış olduğu ıkıncı otel olduğunu Helirtmişlerdir. tşletmesınin, şirketın Türkiye dekı kolu olan Beynelmılel Otel cılık T A Ş (Botaş) tarafından yaptınlacağı bildirilen otel, ye n n altındaki üç katla beraber 23 katlı ve ıkısı kral daıresi olmak üzere, 208 odalııiır. Verilen bıl gıye göre odalann hepsı ban yoludur ve banyolarda müşteri nin gerektigi zaman kullanılabıl mesı ıçm alarm konulmuştur Jeneratorle çalışan, direkt telefonu bulunan asansörlerle çı kılan odalarda avnc» televizyon baClantısi bulunmakta ve müşten istedığl zaman ek bır ücret ödeyerek oâasına te.sviyon getırtebilmekte ıstedifi prog ramı seyretme olanagı bulabıl mektedir. Havalandırma sisteminın baglmsız olarak çalıştıgı otelde, ay rıca bir vüzme havuzu ve güneşlenme terası ıle salyangozdan, portakallı ördege kadar tum Pransız vemeklennın pışırıldıgi Pransız lokantası, enternasyonal ve Türk vemeklerinm sunuldugu CoffeeShop, duvarlan Hitit Mu zesmden alman gorüntülerle ışlennvs lobı katında Girne Bar, çatıda Marmara gece kulübü ve biT konferans salonu bulunmak tadır Müşterilerın köpeklerini getırmelenne de izın verilen otelde bay ve bayan güzellık salonlan bulunmakta ve tüm bu hızmetlere karşıUk ıse 18 marta kadar teK kışılik oîâîardan 20Ö 240 lıra, ıkl kişılık odalardan 280 320 lıra, kral daıresınden 7001000 lıra arasında Ucret alınmaktadır Bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı; 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı KARABÜK. (Cumhurhet) Bır yolcu otobüsunun uçuruma duşmesı sonunda \olculardan 4'ü olmüş 15 ı de yaralanmıştır feenol Yankaval vonetımındeki o'obus Kastamonu dan Istanbul a gıderken Karabuk'e 24 kilometre kala Çumlukavak mevkıınde volun kaygan olması nedenıyle uçuruma yuvarlanmıştır 37 AL 12S plakalı otobüsün yolculanndan Hasan Eleren (221 Ahmet Kaderh (17), Nuhbey Yaman (3S), ıle Aydın Gıd'k (50) olay yennde olmüşlerdır 15 yaralı ise tedavl attına alınmıştır. Ortakpazar anlaşmaya (Bastarafı 10. Savfada) llferl teknik veçhesidir. Sıyasi •eçhesıni Hukümet vürütur ve erdığı direktıfler çevresınde tekıık Bakanlıklar ve Kuruluşlarca «knik uygulama vapılır. Ancak, ızun Hükümet bunalımlan, Türclye'yl öyle bır hale getirmiştlr d, t«lmik bakanlıklar teknik uyrulamanın ötesınde gerçek sivaii karar almaya baslamıştır. Ban Kuruluşlar ve Bakanhk teklisyenlerl HUkümet düzeyinde »hnması gereken sfyasi kararan kımseye danısmak lüzumuiu görmeden sanM buna yetkileri varmış gıbl bu kararlan alma cesaretini Röstemektedir » Kartna Parlamento Komisycnunun Turk üyeleri önünde ıllc paptığı konuşmada teknik sorunlar ile siyasal sorunlar arasında Çın settine benzer bir durar çeken Çağlayangil, 23 arahk tarihınde vaptığı Ikmcı konusma sında kendı çektıgl duvan unutmaktadır Ortakpazar ülkelennde çalışan işçılerin sosyal guvenliklen ıle ilgıli olarak Ortakpazar'm Ortakpazsria ilgısi olmavan ülkelere göstereceği kolavhfc lardan Turkıye'nin de vararlanması lçin vapılan önennin Orfakpazar tarafından reddedılme«i izenne MC Hükumetı'mn Dışıslerı Bakanı şoyle demektedır «Topluluk 39'uncu maddenın dar çevresının dısına çıkmak istememektedir tsin dogrusu, mese!e girift bır teknik mahiyet arzedıyordu, üye ülkelenn bu isle uğraşan teknik uzmanlanmn bun dan ötede bır karar almalan beklenemezdL Ama beklediğimtz diğer bir husus var Blz çeşıtli tadillerimızl 1leri sürerken bır de şunu istedık; topluluk ilerıde üçüncıi ülkelerle anlaşma vapıp bu ülkelerin işçılenne daha ıleri haklar tanırsa bunlar bizim işçılenmize de teşmil edllsin. Esasında, tlcari alanda farklı muameleden sonra sosval alanda bunu istemek zaruretıni duyduk Bu teklıfımızi topluluk kabul etmedı Bu artık teknik olmaktan öt» siyasî bir meseledır » MC Hükümeti'nin sörUnü ettigi «tıcarı alanda farklı muamele» Ortakpazar'm Türkive ile vapılan anlaşmalara karşın, Türkiye"ye tanınan tanm tavizlennın revızyonuna vanasmaması ve Ortakpazarla ortaklık ilışlctsi olmayan bır çok ulkeve Turkıve' ve verdığınden çok daha buvıik tavızler tanımasından dogmaktadır Çağlavangıl'm konuşmasında, farklı işlemlerin çok çeşıtll örneklerıne rastlanmaktadır. Dışışlen Bakanı'nın yapmıs oldugu açıklamava göre Katma Protokol'un 35'nci maddesıne pore Turkıye've tanınan tanm ta\ızlermm gdzden eeçırllme"^ gerekmektedır tlk gozden geçırme 1974 vıh ocak başmda uvgulgmava konmuştur Ancak bu yenı «tavızler, taleplerimızin küçük bir kısmını kapsamakta Te ihracatımızda pek fazla önemll bir yer tutmayan 12 madde ve madde grubundan ibaret kalmak taydı» Tanm revizyonlanvla 1 1 gıli TUrkiye'nin ilk isteklerinin bır bölUmU Global Akdeniz poli tıkasmın sonuçtandınlmasına ka dar ertelenmistir Fakat 1 temraut 1975 tarihinde Ortakpazar, Israil ile yeni bir anlaşma tm zalamıştır Türkiye «fsrail'e tanınan tanm tavizlerine karsı aleyhine olabilecek farklı bir dunımun varatümasına engel ol mak lçin hazıran aymda taleplerini« yenilemiştir Bu venileme Uzerine Ortakpazar'ın Topluluklar Komisyonu Ttlrkiye'ye tanı J nacak tavizlerle Ueili görüşünü saptamıştır. Bir tebhgle belirtılen bu görUs lerle ilgilı gelışmeler konusunda Çağlayangil sovle konuşmuştur «Komlsyon tekliflert Bakanlıgımız ve teknik Bakanlıklarca degerlendinlmiş ve tümüvle vetersız bulunmustur. Bunun Uzerıne listemızdeki taleplerimlz Ü7erlnde müzakerelenn sürdü rülme talimatı venlmistir. Su ana kadar alman bı'gıler, tıye devletlerin taleplPnmizi müzakere temell olarak kabul etmek bır yana, Komisyon tebligini bi le avnen kabul etmekte dahi müşkulpesent davrandıklanra gos termektedlr » Ortaklık Konseyi, Turkıye'nin reddettıği önenlen bıle Turkıye' ve çok görurken, Dışışleri Bakanı Çağlayangil, Turkıve AET dış ticaret açıgı Uzennde bir uzmanlar grubunun ocak ayı ıçmde Ankara'da çalışmaya başla vacajhnı açıklamaktadır «Tıca ret açıgı ıle ılgılı olarak çalışmalarda bulunacak uzmanlar grubu toplantısınm ilkmın Ankara'da ocak avı içmde vapıl ması beklenmektedir» şeklmde yer alan bu açıklama Ortakpazar'm TUrkıve'den istegi veni Tabancı sermave odünlenni içermektedir Ortakpaıar, Türkıye" nın ticaret sçıfrmm kapatılma<=ı icin yabancı sermaye hdünlerl nın genişletilmesini istemektedir. Çaflavangıl, lkl konuşmasında Yunanıstan'm Ortakpazar'a gı rı$iyle Mgıll {"îlemlerin ilerledı&ı ne defmmekte ve konuşmasının bir verinde Ortakpazar'dan «va kında Yunanistan'ın da katıl masıvla onlar toplulugu» dıve söz etmektedir Ancak avnı konuşmada Katma Protokol'a göre Turkıve i!e yapılma^ı epreken istışarelerin «zamam gehnce vn pılacagı» söylenerek ertel<"ndı5i acıklanmaktadır MC Huktmetı Dışışlen Bakanı W 6 xu\ ba şından ltibaren uvgulamava konulma"!! gereken Türk işçılennın OrtakTjazar ülkelenncıe serbest dolaşımının hazırlıklann gecık mesi nedenıyle başlatılamadığını ılen surmektedir. Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından \aptinlan Etap Otell.. Iptal kararından sonra DGM (Bastarafı 1. aarfada) de el attı. ButUrüerde Ankara'daki toplantıda görusülecek elan Bırlık raporunda boyle bır yorum ve uygulamanın Anayasanın özüne de. sorüne de aykırı oldugu açıklandı. îptal hükmünün bır yıl sonra yürürlüfe girme sini karara bağlavan Anayasa Mahkemesı Uyeleri hukuk ılkelenne ters düşen bu durumu bümıyorlar mıydı 7 Elbette bıliyorlardı. O halde' O halde onlann bir jıH'k erteleme ile güttükleri amaç, herhalde Güvenlık Mahkemelerının, »anki hıçBir sey olmamış gıbı, yargılama faalıyetlennı bır yıl daha sürdürmelerine ve mahkumıyet kararlan vermelenne açık kapı bırakmak degıldi Kararın gerekçesınde «Yasanın hemen yürürlükten kaldınlmasındaki sakıncanın kararın yayımlanmasından başlayarak bir vıl yürürlukte bırakılmasmdan dogacak sakıncadan daha büvuk olacagı gorilsünün benımsendıgı« yazılıdır Eğer Anayasa Mahkemesi, bu gerekçe ile Devlet Güvenlık Mahkemelennln bır yıl daha eskısı gıbi faaliyetlenni sürdUrüp mahkumıyet kararlan verebıleceklerıni kabul etmişse bu, gerçekten ağır bır hukuksal yanılgıdır Bızce hıçbır sakınca, Anayasava avkın bır yasamn tptali üzerine. hukuksal temeli yokolmuş bır mahkementn vatandaşlar hakkında ceza kararlan vermeve devam etmesinden daha büyuk ve daha vahım olamaz Çünkü, böyle bır uygulama ile yargı erki derın bır yara alır, vatandaşlar tse hukuk devleti ve .tabıı hakıra güvencesmden yoksun kahrlar Bu nedenle bız Yüksek Mahkemenın koymuş oldugu bu bır yıllık surenin, bir görev suresi degıl, tasfıveve hazırlık suresi olarak yarumlanması gerektığı kanısındanz Bu nedenle Adana Devlet Guvenlik Mahkemesımn tutumunu ve yorumunu hukuk ilkelenne uvşun buluyoruz Bır pllık surenin Devlet Güvenlık Mahkemelenn deki dosvalann hıçbır kansıkhga mevdan kalmadan yetkıli adalet mercılenne devrı Güvenlık Mah kemelen kadrolannın sarsıntısız taefivesı hazırlıg ı bır de vasa ko\ucuva, veni bır va>sa ıle dunı^ mun Anavasava uvgun hale getmlmesı olanagının saglanması ıçm tanınmış bır sure olarak vorumlan maçı gerekir lrjtal edılmıs bir vasanın uygulanma sını rıır v\\ daha <;\ırciurmek ıcin değrl Kaldı kı 'Vnavasa Mahkemesi DGM Yasası nın bu mahkemelenn görevlenne ilışkm <> maddesmın (c) bendmi de 21 mavıs 1974 tanhli karan ıle esas yonünden iptal etmıştır Buna da gerekçe olarak vasa kovucunun vapacağı işm, Anavasal sınırlar içınde zaten bellı olan suçlardan hangı«mın bu mahkemelenn gorev alanına gırecegınl bellrtmek olup, dogrudan dognıya bir gftrev alanı çlzmek olmadığmı, gostermıştir (Resml Gas»te, 2 eyllU 1974) DGM konusunda Anayasal bakımdan bu denü tltıa olan YUksek Mahkeme, nasü olur da. «Ben Devlet Güvenlık Mahkemelennin kuruluş ve yar gılama yasasını iptal edıvorum, ama varsın bu mahkemeler yargılamalannı bir yıl dana eskı>îi gıbl sürdürüp vatandas hakkında ceza kararlan vermekte devam etsınler Gerçi bu sakıncalıdır, fakat faaliyetlenni birdenbire durdurmalan daha da sakıncalıdır» gibl hukuksal bakımdan sakat bır sonuca varabilirdiT Anayasanın söz konusu 152 maddesl, Temsil ciler Mecllsınln 25 Nısan 1961 tarıhlı 53 bırleşı mının üçuncü orurumunda gorüşüldu Maddenın ıkinci fıkrası hakkında Meclıs Uyelerüıden Alp Kııran, Anayasa Komisyonu sozcüsüne şunu sor du: «Anavasa Mahkemesi bir kanunu Anavasava aykın görerek iptal etmıştır Ancak bu kanunun ilgıli hükmü daha altı ay yürürlukte bırakılacak sa bu takdirde htiküm vatanda; hakkında uygu lanacak mı, uygulanmayacak m ı ' Bu kanun artık vünirlükte olmadığına gore acaba vatandas mah kemede, bu kanun Anayasava aykındır bana tatbık edilemez dıye defi yolu ile ltıraz edebılecek mı, edemeyecek m i ' Bunlann cevabını komısvon sozcüsünden beklıyorum efendlm (Temsılcıler Meclısı, Tutanak Dergısl Cılt 4, s 224). Bu sorunun vanıtını Komisyon Sözcüsü Prol Muammer Aksoy şdyle verdl «Bu aJtı aylık müddetin fconulmasımn sebebi İptal sebebi ile bır kanun boşlufuna manı olmak ıçındır Yoksa, Anavasaya aykın bir kanunu va tandaşlara tatbık etmek tçin degıl Bınaenaleyh bu devre içmde dahı defi davası açrnak eavet tabü caizdır» (Avni Tutanak Dergisi s 22i) Gorümyor kı. Anayasayı kabul eden Temsılcl ler Meolısı karşısında Anavasa Komisyonu sozcusü bu sürenm Anavasava avkırı bır kanunu ratandaşlara uygulamak ıçin konulmad'*ını açık açık sovlemiş, Temsılcıler Meclısı d9 bu açıklamavi benimsevip onavlamıştır Ne yönden ele almırsa alınsın. bizce Anavasa Mahkemesımn sozü edılen tptal karanndan sonra Devlet Guvenlik Mahkemeleri evlemlı olarak bır yıl daha varlıklannı sürdUrseler de hukuksal ola rak hıçblr yargı vetkısine sahıp değıldirler Vere cekleri kararlar hukuksal dayanaktan yoksun,, sa kat eski deyimle «muallel»dır Eğer gerçekten bir hukuk devletinde yaşıyor sak tabi' Hisse Senedi ve Tahvil îlânları BANKER ZEKİ 22 66 86275213 tZMÎR 3S 221 HÎSSE bENETLERÎNÎZÎ YÜKSEK FÎYATLA AURIM HtSSE SENETLERÎNÎ EN ÜYGUN BORSA RAYÎCİ tLE \r& CÜZÎ KÂRLA SATARIM MÜESSESE VEYA $AHISLARA AtT TAHVÎLLERt EN ÜYGDN ŞARTLARLA PAZLA MENFAAT BEKLEMEDEN DFRHAL MtJBAYAA EDERtM ^fÜESSESEME MÜRACAATINIZDA YAPTLMAS1 tCAP EDEN OPERASYONUN VTÜM KÜN OLAN EN KISA ZA MAND4 YAPILAC^ÖINl BİLMELtSÎNÎZ TELEFONLA VERDlĞtNtZ EMIRLERT DERHAL YERtNT<. GETtREBtLMEK ^AZtFELERtMt ZtN EN ONEMLİSÎDİR. TALEP ETTt^tM HÎSSELER ÎÇÎN ^YRI 8tR PİYAT TAT BtK EDtYORUM. TRANSTÜRK RAB\K KURÜCTJ KURDSA TEZSAN KOÇ HOU5ÎNO ARÇELÎK BÜTÜN BANKA HtSSELERİ KARTON SsANAYtî S^TTLK HÎSSELERÎ tLÂN EDtYORLTM KARTONSAN 100 adet «İ 2i temettü verdı. Istıkbal ıçın v atırım IŞ BANKASI hamılıne 500'lul40 adet Sermaye artınmı yapması kuvvetle muhtemel ANADOLD CAM SANAYII 50i bin liraliK. Istıkbal ıçın >atırım. BISAŞ Iplık Sanayl S0 Dln li ralık 1977'de yıiksek temettJ vermesi beklemyor PLASTİFAV 25 adet • 30 te' » mettü verdl SUNTA 100 adet Bu yıl yükset tcmettti vermesı beklenıyor. Sürprtzler Deklenıyor • tSTANBÜL PORSELEN 80 adet 15 rrulyon sermayesı var. 5 mısUne yakın Uıtlyatlan ve dafıtılmamış fcâr var OnümüzdekJ yıl yiıkses temettü vermesı beklenlyor. • NTJH ÇtMENTO 30 adet Bu yıl yüksek temettü verecek • RABAK »0 adet V» 10ü sermaye arttınmı yspıyor Geçen yıl '/t 40 temettU öaedl • KOÇ PAZARLAMA 29 bln 11rahk % 12^ temertü verdl • KORÜMA TARIM 80 adet SUrprtzlet bekJenlyor • EGE ENDÜSTRİ âl) btn llralıK % 18 temetrU verdl • B^STAb Çlmento l U O TL. OOO lik yüksek temetrU vermesl bekleniyoT 0 nt'VSAN 18 bln Uralık bu vıl temettü rermesi bekieniyor. 1 000 1X'sı 850 ÎS P.ANKASI nama 60 adet ANADOLO CAM SANAYÎİ 40 bln HrRlık Prtrn vapmaya başladı SANTRAL HOLX»tNG 125 bln Uralık PEGAGAZ 10 adet % 260 temettö veTdl AROMA Meyve Sulan 100 000 rLiık % 16 temettU verdl TAM HAYVT KOKOCU 10 adet (tyi olr seür karn«»ıdır) SATILIK T AHVtLlER HERKO tahvtli S bln llralıfc O % 15 talzll PRANbTT^RK HOIJJtNG Tahvılı 6ü bin liralık "t 18 lalzll KARTAITFPE Mersucat tahvili 250 bın liralık 4 \e S k'jponu Kalmiîtır İ U llrası 880 OU TL. EGE trtibat Bürosu Cem OfiS Bllen Iş Hanı »5J Sokak Kat I No 112 lel : 38 221 Geceleri • 85 068 BANKER ZEKÎ 4 «tficü VakTf Han Asma Kat No: 8/9 22 fiB «6 27 52 13 • Ikinci cinar*! Cınajet Masası detektıfleri, Üs küdar Çamlıca yolu uzennde ışlenen faıh bılmmeyen bır cmayete el koyduklannı açıklamışlaraır önceki gece ** sabaha karşı devrije polısler, Çamlıca Şeker Maslak Sokak uzennde terkedılmış olan 59 AU 306 plâkalı krem rengınde Murat mar ka otomobılın yanmda tabanca ıle vurulmuş olan Mustafa Güneş ın cesedını bulmuşlardır Po lıs cınayetın nedenı ve kimler tarafından ışlendığını arastırma ğa baslamıştır Ankara Ticaret Odası Başkanı açıklama yaptı Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Esen, 29 aralık tarıhlı savımızda «Ankara Ticaret Odası eskj G«nel Sekreten olan Bakanhk Musteşanna 47 bın lıra ıkramıjs vermeyı fca rarlaştırdı» başlıklı habennuze gonderdığı açıklamada, emeküye a>rılan bütun personele mevzj atlan gereğı emeklılık tazmınatı odendığını belırtmıştır. Esen, açıklamasında söyle demıştır «Eskı Dmum! Katıbunız Dr Agah Oktay Guner gıbı, emeklı lık muddetını doldurmadan gorevınden ayrılmak mecbunyet n de kalan personele de Oda'da geçen hızmet suresı ve başansı gozonunde bulundurularak takaa ren bır kaç maaş tutarında ıkra mıje venlmektedır Teamul ha lıne gelen bu taltıf. Günerden gerek once, gerek sonra avnlan butun personele tatbık edılrru^ tır » • • • • • • • • • • İLAN Bergama Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemlze ait güzelUk Uıcası sartnameslne söre tum tesıslen ile bırlıkte kapalı zart ve arttırma usuiüvle ihaleye çıkanJmıştır. 2 thalesı 2490 sayıh kanun hilMimleri altmda 2U.11918 günU saat 14 00te Encümen nuzurunda yapıiacakur 3 YıllıJc ö r a muhammen bedeli 150i»ü. liradır. Muvakkat temlnatı 8 750. Sekızbln vedi TÜÎ eul Uradır. 4 Bu ise aıt sartnameler Beledlyeml» BaşklUpUgtnden görülür veya verileBtllr. 5 Taliplerin teklif mektuplan thale gttnO taat UOO^e kadsr başkâtipiiğe teslimi mecbtırtdir îştira* edenler tt> mmatlannı yatırarak beledJyeye mflracaafian duvuruJuı sah ÎLAN SÜMERBANK HALICILIK MÜESSESESi MÜDÜRLÜCÜNDEN: 1 Müessesemiıin 1976 yılı ihtiyacı 30 000 kg Harmanyağı ve Akaryakn kapalı zart usulü ile lhale edılecektır. 2 tha'e 20 Ocak 1976 Salı günü saat 15.00'de Müessesemızde yapılacaktır. 3 İhaleye tştirak tçin geçld teminat miktarl 20 000 TL. ihale saatinden bnce Müessesemiz veznesine yatınlacaktır. 4 Bu ise ait şartname mesai saatlerl lçerisinde Müessesemiz Ticaret Şeflığınde görülebilir 5 Müessesemız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dıledlflne yapmakta serbetttir. SOMCRBANR HAUCILtK MdESSESESİ (Basın 10014)) 222 • TEŞEKKÜR Başanlı bir amehyatla beni prostat illetlnden kurtaran sayın, • Op. Dr. Mahmut GÜRSOY ile amelıyatım sırastnda ve sonrasında yakın ılgılerınl esırgemeyen Dr SÜMER SAYRAÇ, Dr J4LE ERTEKtN, Dr ATtLLA Beye, nazık hemşıreler Bınpul Macıt, Julvet Ç'rıngel Jale înal, Lâborant Nusret Yer>ş par^umancılar Muharrem Ahçı, Mahmut Altav Huseyın Dılbaz ve PTT Erenköy Hastanesinın bana emegi geçen diğer peTsonehne mınntt ve şukranlanmı bıldınnm. Ş\Dİ K^TTTULUŞ BÜYÜK DEPO ARAN1YOR Ii Ankara'da en az 300 metrekare buvüklüftunde ve 6 metre vüksekliginde bir depo bır vıl lçin kiralsmaeaktır Görüsmek İcin (1? 38 06) teletona 1017 arası başvurulması nca olunur. (Cumhun; et 232)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle