19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYîT 9 Ocak 1976 oc LÜBNAN'DA YENİDEN KAN GÖVDEYI GÖTÜRÜYOR BETRTJT Lübnan'da öncekl sce, Filistin komandolarının ell Zaater kampında sağcı Hıjstiyanlannın çemberini yarıak amacıyla girişriklerı büyük arşı salüırıyla tekrar başlayan ırpısmalann bütün şiddetiyle evam ettigi bildirilmiştir. Beyrut'ta Müslüman ve Hırisyan gerillaİ3r kentin her yanın. a barikatlar kurmuştur. Çar. ımba günkü çarpışmalarda en z 26 kişinin öldüğü bildirilmeltKür. Lübnan'da böylece iki haita üren nisbi sükünet bir kez daa bozulurken, Suriye Dı^isleri iakam Abdül Halim Kaddam'ın nceki gün verdiği demeç sonıa yeni boyutlar kazandırnuştır. Laddam Lübnan bölümne tehliesi iie karşı karşıya kaldığı tak. iıde Suriye'nin duruma rnüdaale edecegini söylemiştir. İsrail liderleri de şimdiye dein bir çok kez, Suriye, Lübnan ; savaşına karıştığı takdirde, Isail'in duruma müdahale edeceini belirtmışlerdir. Bu duruma, Lübnan iç savaşının tüm böleyi saracak bir patlamaya döüşme olasılığı ortaya çıkmakıdır. Öte yandan, Lübnan Başbaka. i Raşid Kerami, çarşamba akamı yapügı konuşmada, ülkeleki bunalıma çözüm olasüığım hükümetin genişletilmesi ve lıısal banşmada bulunduğunu , öylemişür. Kerami, Beyrat'un Doğu baniyosunda çatışmalar sürerken aptıgı ve radyoda yayınlanan >u konuşmasında, ateşkese uyulnasını sağlamakla görevli Yükek Koordinasyon Komitesini der lal toplantıya çagırmıştır. Bas>akan, duzen sağlanır sağlanmaz la bütün tarafLarca kabul edileulecek bir ortak görüş bulunnası için temasların baslatılnası gerekeceğini söylemiştir. Başbakan, can kayiplarına yol ıçan şiddet eylemlerinin artmaıını yerdikten sonra ülkenin baJımsızlığına baglılığını ve her ür bölünmesine karşı oldugunu jir kez daha belirtmiştir. İçişlerı Bakanı ve Falanjistle•in müttefiki Ulusal Liberal Parti 3aşkanı Camille Chamoun ise, «levizyonda yaptığı konuşmada, rell Zaater Filistin kampma yirecek ikmali yapmak kadar. her uübnanlının evine gidebilmesini • ÖNCEKi GÜNKÜ ÇARPIJMALARDA EN AZ 26 K#NiN ÖLDÜĞO BiLDiRiliYOR. BAŞBAKAN KERAMİ, ÜLKENİN HER TÜRLÜ BÖlüNMESİHE KAR5I OIDUĞUNU BiR KEZ DAHA BELiRTTİ. madığı ve yörede bulunan silâhlı Füistinli unsurlar ger: çekilmedigi sürece kampm çevresindekl kuşatmanın kaldırılamayacağım açıklamışlardır. Camille Chamoun. vatsndaşlarm yer detiştirme özgürlüğünü güvence altına almamanm binnci derecede bir ihmal oldugunu ve bunun sorumlusunun da gağlamanın da Önem taşıdıgını söyletniştir. İçişleri Bakanı, bu sözleriyle, daflık yöreye giden ve Tell Zaater kampındaki Filistinlilerin atış açısı içînde bulunan Mkalles yolunun durumuna değinmek istemiştir. BUindiği gibi Falanjistler, Mkalles yolu normal traîiğe açıl iç güvenlik kuvvetleri oldugunu öne sürmüştür. İçişleri Bakanı Chamoun. kendisinin bir çok kez iç güvenlik kuvveüeri kontrolüns ahnacak ordu kuvvetlerinin müdahalesini istediğinı ancak bu isteklerinin cevapsız kaldıgını söylemiş. adam kaçırma olaylarııun suçlusu olarak ise. vatandaşîara iyimser bilgiler ulaştırarak onlann evlerinden çıkmalarma yol açan ve kaçınlma tehlikesi karşısında bırakan Enformasyon Bakanlıgını göstermiştir. (Ajanslar) Sovyetlerın Angola'da MPLA'ya yaptığı yardım 3. dünya ülkelerinde geniş ölçüde destekleniyor ADİS ABABA Alrika Birligi örgütdnün yann başlayacak olan zirve toplantısının hazırhgı olarak rhşişleri Bakanları düzeyinde yürütülen çahsmalar sürerken, «tntemational Rerald THbune» gazetesınin bildirdiğine göre iç ve dış politikalannda Sovyetler Birliğine yakm olmnyan çeşitli ülkeler Sovyetler'in Ansola'da MPI^A'ya yaptığı yardımı desteklemeye başlamışlardır. Bu arada bir süre önce Angola açıklannda görülen Sovyet sa vaş gemileri konusunda ABD Beyaz Saray sözrüsü tarafından bir nçıklama yapılmış ve ABD'nin bü gelişimi kuşku ile izlediği bildirilmiştir. întemational Herald Tribune' un haberine göre. sol eğilimii olmayan bir Afrikalı Hıristiyan lider «ABD karşı tarafın yanında yer al.Tken, Sovyetler Angola Vıal kının bağımsızlık savaşını dosteklemişlerdi» demiştir. Yine aynı gazcteye göre, C ' n " ' e olan geniş bağlantıları nedenıvle MPLA'yı tanımakta en son davranan ilerici Afrika ülkelerinden biri olan Tanzanya da MPLA'nm kurdugu Angola Halk Cumhuriyetini kesin olarak desteklemeye başlamiştır. Tanranja hükümet sözcüsü olan Daily News gazetesi «Sovyetlerden her yardım alan ülke Sovyet kuklası olmaz. CeTa vir de Niierya da, Uganda d a Sovyetler'den geniş jardımlar al mışiardı» demektedir. Dünyada Bugün Boğazlar Sorunu Aü SiRMEN tmanya'nın ünia Der Splegel dergisinin son sayısında yajınianan Sov>et donanması ile ilçili yazıda, Boğaılar da söz konusu ediimekteydi. lierçekte. Boğazlar sorununu yeniden çüncelleştiren tek batı dergl&i de değildi Der Spiegel. NATO'ya bağlı ülkelerin bazılannın basınlarında Boğazlar ele alınmışlı. Işin llçinç yönü, Tiirkiye Montreuı Antlaşması'nı uygulaması yüzünden bu geUşmeler, ABD'nin Montreuı'nün değiştirilmcsi için nabıı yoklamalannı yoğun(aştırdığ) bir döneme rastlanmaktadır. Boğazlar'ın yeniden giinün önernli konulanndan hlri haline Kelmesinin görünürdekl nedeni Sovyetler'in Karadeniz'de yaptıklan Minsk ve Kfev adlı eemilerdir. Gemiler ve niteliklerine dolnınmadan önce, TürVdye'nin yaşamsal çıkarlarını Usitendiren barımsızlığının egemenliğinin bfr parçası olan Boğazlar sorununun Lozan ve Montreux'de ne şekilde çüriimlendiüine hakalım : Boğazlar soruru Lozan Konleransının en önemli. en tartışmatı konulanndan biri olmuştur. Batılı devletler gerçekte Lozan Antlaşmasının ruhuna uymayan çözünı voUan önermişler ve bu önerilerinl kabul etttrmeyi de başartnıv tardır. 24 temmuı 1923 günü tmzalanan Lozan Boğazlar sözleşmesl, yabancı ülkelerin Karadeniz'e fcıyılan olup olmamasına bakmaksızın gemilerine büvük. giderek sınırsu bir geçiş hakkı tanıyordu. Üsrtelik ticaret ve savaş gemileri arasında önemli bir ayırun da yapmıyorda. Bu sınırsız çeçiş hakkının yanı sıra, Boğazlar bölgeslnln askersizleştlrilmesi de koşul olarak tlerl sürülmüîtii. Bövle bir kosulun ülkemizin savunması açısından büyük sakıncalan oldugunu bellrtmek blle ırereksizdir sanınz. Boğazlarda polls ve (andarma kuvvetlerinin dışında asker balundunılmaması koşulunun tek ayncalığı, Beyoğlu, Galata, üsktjdar ve Adalar dahl] olmak üzcre, istanbul bölgesinde sadece 12 bln kişilik bir kuvvet hulundunılmasıydı. Askprsizleştirmeye karşı geçi? serbestliğtnln çiğnenmesi ya da Boğazlara saldın halinde, Japonya, Fransa, Büyük Britanya ve ttalva IMIIIetler Cemiyetinin beUrtecett bütün araçlarla geçis serbestliğinin çiğnenmesi ya da saldınnın doğuracaği durumu gidermek uıere müdahalede bulunacaklardı. A CİA Başkanı Colby, İtalyada komünizme karşı olan örgütlere para yardımını doğruladı ROMA îtalya'da Aldo Moro gütün son aylarda îtalya'da hiç Hükümetinin istifasıyla başla para harcamadığmı, ancak daha yan hükümet bunalımının gide önce bu ülkedeki komünizm adağıtılmak rilmesine ilişkin çahsmalar sü leyhtan kuruluşlara rerken, iki büyük Amerikan ga üzere 6 milyon dolar gönderildi zetesinin CIA'nın İtalya'daki ko ğini doğrulamıştır. münist olmayan partilere 6 milHıristiyan Demokrat Parti ve yon dolar (90 milyon lira) tuta Sosyalist Parti yetküileri, CIA' nnda yardım yaptıgma ilişkin ha dan maddi yardım aldıklarına berlerin tepkileri sürmektedir. ilişkin haberleri yalanlarken. ACİA'run şefi William Colby, merika'da Başkan Ford'a yakm dün bir açıklama yaparak ör kaynaklar haberi doğrulamışlard'.r. Öte yandan, ftalyan hükümeti ne destek sağlıj'an sosyalistlerin çekilmesiyle ortaya çıkan siyasal boşluğun ilk günü bekleme ve gözlem günü olarak geçmiştir. Bazı çevrelerde ülkenin ikinci ^''iviik oartisi olan Komünist Partisinin de yeni kurulacak koalisyonda yer almasmdan söz edüirken, Hıristiyan Demokrat Parti yetkilileri ve Katolik Kilisesi böyle bir gelişmeye karşı oldukiarını açıklamışlardır. Bir milyona yakm sendikah iş çi ise dün îtalya'mn çeşitli kent lerinde «uyarı gösterileri. yaparken. işçi sendikaları da. hü kümet bunalumnın uzaması halinde. ekonomik sorunların içinden çıkılamayacak bir hale gelecegini bildirmişlerdir. (Dı» H»b*rler Scrriül) Barnard yeni ameliyata hazırlanıyor GüNEY AFRİKAU ÜNLÜ KALP DOKTORU PROF. CHRtSTİA>i BARNARD BU KEZ ON VC YA$1XDAKİ BİR İTALYAK ÇOCUGUNA KALP NAKÜ AMEÜYAT1 YAPMAYA HAZ1RLANMAKTADIR. O.V ÜÇ YAS.'NDAKI VENEDİKLJ ROBERT ZAMPtERÎ HASTA OLAN KALBtYLE YA$AMA VMUDUSU VİTlRtSCE, SON CARE OLARAK PROF. BARUARD'A BA$VVRMU$TUR. RESİYDE, PROF. BARNARD İLE ROBERT ZAMPtERİ, GÜNEY AFRtKA'DAKİ GROOTE SCHVVR HASTAVESİNDE Jamaika Amerikan AP ajansımn haberine göre Jamaika Başbakanı Michael Manley de bir demeç vererek Angola'daki Güney Afrika saldınsının durdurulmasını istemiştir. Manley. ülkesinin MPLLA' ya yardım edecefine dair bir açıklamada bulunmamıştır. Ancak Washington kaynaklı haberlere göre Jamaika'nm da Sovyetler ve Küba'mn destegindeki MPT^ örgütüne yardım yollamaya hazırlandıgına dair çeşitli belırtiler vardır. öte yandan ABD Senato Uvesi Johr. Tunney'in Angola'da savaşan sağ eğilimii örgütlerı destek leyen yabancı birlikler arasında Amerikan uçaklan ve pilotları bulundugu yönündeki açıklamaları, ABD Başkanı Ford'un basın sekreteri Ron Nessen tarafından yalanlanmıştır. Savaş tehlikesini yakın gören Ürdün ihtiyatları askere aldı AMlttAN Ürdün HUkümetl, Drtadoğu'da yeni bir savaş çıkması olasılıgını her zamankinden suvvetli görmekte ve bu nedenle ıskeri hazırlıklannı hızlandınnak tadır. Ürdün Enformasyon Bakanı Sa lih EbuZaid ihüyaUarm askere alındığını ve füze savunma sisteminin takviye edildigini kaydettikten sonra. «Yeni bir savastan korkuyoruz, fakat bu savaşın galibi olmayacak, kendini, galip sayan bile halkının cesetleri üzerınde dolaşacaktır» demiştir. Bir diğer Ürdünlü yetkili de, iki ay içinde Ortadogu'da bir savasın patlak verebilecegini üeri sürmüş ve Lübnan'daki durum ile, «Suriye'nin kararlılıgının ve îsrail'in saldırganlıguun savaş olasılığmı arttırdığını» söylemiştir. <a) Hindistan'da bazı temel hak ve . özgürlükler daha kararname ile askıya alındı YENt DELHt Hindistan hü kümeti, Anayasanın teminatı altında bulunan fikir özgürlügü ile diger altı temel hak ve özgürlüğü askıya aldıgını açıklamıştır. Yapılan açıklamaya göre. top lantı özgürlüğü, demek veya sen dika kurma özgürlüğü, ülke içinde serbestçe dolaşım özgürlü ğü, ülke içinde arzu edilen bir yerde ikâmet etme özgürlüğü. mal sahibi olma özgürlüğü ve arzu edilen meslek, iş veya ticareüe iştigal etme özgürlügü ge çici bir süre için. ortadan kaldınlmıştır. Cumhurbaşkam Fakruddin AU Ahmed'in imzaladığı kararnameye göre. bundan böyle hiçbir va tandaş, Anayasanın 19. maddesınin uygulanması için mahkemele re başvuramayacaktır. Hükümet, temel hak ve özgürlüklerin askıya almması ile ilgili hiçbir açıklama yapmamış tır. Bu kararla birlikte. geçen 2S haziranda ilân edilen olağanüstü durumdan bu yana, Anavasa'nm çeşitli maddeleri 4. kez Udil edilmiş ohnaktadır. Anayasayı degiştiren ilk yasa önerisi ile «herkesin yasalar önünde eşit oldugunu» belirten madde askıya aünmış, bunu 'kişisel özgürlüğün herkes için vaz geçilmez bir nak> oldugunu belirten Anayasa maddesinin geçi ci bir süre için iptali izlemiştir. Nihayet. nezaret altına aiman bir kimsenin. en fazla 24 saat içinde yargıç önüne çıkarılması m emreden Anayasa maddesi de rafa kaldırümıştır. Aynı madde ile, zanlılann. ne gibi bir suçla itham edildiklerini <bilme hakkı> da iptal edilmiştir. Daha sonra yapılan değişikük ler ile. kişilerin mahkemeye çıkanlmaksızm ve haklarında evrak düzenlenmeksizin 2 yıla dek nezaret altmda tutulmalannı ön gören bir madde parlamentodan geçirilmiş, bunu. zanlılann ve sa nıklann «temyiz haklarını> elle rinöen alan başka bir madde iz lemiştir. (a.a.) sanatsöleni 16 Ocak Cuma Saat 21.00 Fitaş Sinemas'ın'da Sinematek'in Kuruluşunun 10. Yıldönümü Dolayısıyla ^ ı W iqj.lLG ! ECEŞİ sinematek Yani, Türkiye kendi topraklannın savunması Içfn yuk»nda sözü geçen devletlere baş\rurmak zorunda kalacaktı. İşln daha kötüsü. avnı devletler MİUetler Cemlyeti'nin göstereceğl şekilde ülkemize müdahale de edebfleceklerdl. Geçls özgürlüğiine uyulup uvulmadığını denetlemek de uluslararası hir komisvona verilmlştl. Türkiye Cumburiyeti Boğazlar üzerindeki egetnenliğini (Iğneyen bu anlaşmanın değişmesi için tam 13 vıl bekledll'ltıslararası konjonktürii çok lyl bir şeldlde değerlendiren zamanın iktidarı 11 nisan 1936'da Lozan Boğazlar sözlesraesinl Imzalamıs olan taraflara birer nota eöndererek 24 temmuı 1923 anlaşmasının. giinün gereklerine uymadığmı. uygulamada tslenen sonucu sağlamadığinı bildirerek, Boğazlar konusunun yeniden ele alınmasını tstedl. Glrişlmin olumlu sonuç vermesl üzerlne. 22 haziran 1936'da dokuz devletin temsilcileri BIontreux kentinde toplandılar. Bir aydan biraz fazla sören konferans 30 temmuı da sonuçlandı ve antlaşma Imzalandı. Montreux Sözlesme8lnin uvfrulamava piriş tarih! İse 9 kasım 1935'dır. Montreux Boğazlar Sözleşmesl, Lozan'da cetlrilen Türklye'nln bağımsızlık ve egemenliğfyle bağdaşmayan hükümleri kaldınyordu. Sözleşmeye göre, Türkiye Boğazlar bölgeslnl derhal askert bölge haline grtlrilebilecektlr. Üstelik bu madde sfirlesmenin Imzalanmasının hemen ertesi günü yürürlüğe firBu maddenin dopal sonucu olarak, bölgenin garanti eden madde de vürürlükten kalkıyordu. Statünün uygulantnasından sorumlu olan ülke İse Turklye Idl. îanl Boğazlar Komisvonn tarfhe kanşıyordn. Montretu Sözleşmesinin, getirdlği statü, Türkl.ve Cumhuriyeti'nin egemenlik ve bağunsızlıği üzerindeki sınırlandırnıalan kaldırmıştır ve o gflnden buciine. Montreax*niin RTtirdiri statünün değişmezllği en dışa bağimlı en aymaı tktidarlann blle uygnladıği temel politika olmuştnr. Mnntreux sözleşmesinln nluslararası alanda da. Lozan sözlesmeslnden çok daha ırerçekçl ve olumlu olduğn tartısma Rörörmez. Çünkü Montreux sözleşmesl, Karadenlz'e kıyısı olan ve olmayan devletler arasında Rerçekçi ve haklı blr avınm yapmakta ve blrlncllere daha böyük geçis 6»tünlükleri sağlarken. Ikincilerln bölge devletlertnln güvenliklerinl tehlikeye düsürecek jiristmlerde bulurumalannı 8aleyecek kısıtlamatar getirmeldedlr. Türkiye Cumhuriyetl kendlsfne hayat veren Lozan Antlaşmasını tamamlayan MontTera Boğazlar Sözleşmesini tnrk ytl dürüstlük ve serefle uyrulamıstır ve bngün de poUtltaısının temel taşlanndan biri olarak gönnektedir. Sanınz hiç blr ülke. hlç blr knrulas Türklye*nin düsmanlığını kazanmayı göre almadan Montrem Antlaşmasını tartısmaya kalkamaz. Çünlrü bövle btr davranı?. devlerlmizin bağımsızlığına, srlderek topraklan üstündeld egemenllğine yönelik bir girişim olacaktır. Izvesfia gantesi Sovyetler Birliğinde yayımlanan lzvestia gazetesi ise MPLA tarafındap son günlerde ele geçi rilen Samba Kazsu ve Camnbatela üslerinin esas olarak Amerikan C130 ve C140 nakliye uçaklan tarafmdan kullaruldıgını öne sürmüştür. Yugoslav Tanjug ajansımn bildirdiğine göre MPLA tarafından ele geçlrilen Fomalanga kentinde çok sayıda Amerikan, îngiliz, Güney Afrika, Belçika ve Fransız yapısı siîâh hulunmuştur. Çeşitli ajansların bildirdigine göre MPLA üç Güney Arika askeri daha esir almıştır. Bu arada ABD'dekl NBC yaym kurumunun bir haberinde, Güney Afrika'nın Angola'da FNLA ve ÜNtTA yanında çarpışmalara katılan askerlerini geri çeknıej'e karar verdiği öne sürülmüş, ancak haber resmen dogrulanmanuştır. Katılan Sanatçıiar (soyadı sırasıyia) Ahmet ARİF (Şnrler) Z«llha BERKSOY (Brccht'tsn 0«vrimcı Şarkıltr) Fazıl HüsnU OAÖLARCA (Srnema 1920) Genco ERKAL (Naruda ve Nazım Hıkm«t't«n Şıırl«r) Muharram ERTAŞ (TürkOlcr v» Dayigler) FatOf GÜNEY (Yılmaz Güney Adına Konu»m«; Yafar KEMAU (Konusma) Ercümant B«hzad LAV (Anılar) B«dia MUVAHHİT (Anılar) Aziz NESİN (Söyle$i) Tlmur SELÇUK (Çajaas Türtc Ozanlarından Ezgitar) Ruhl SU Samayra ÇAKIR (Türküler R«$it»U'nd«n Bölüml«r| Programı Sunan : Işık YENERSU Geceyi Sinematak üyesi olmayanlar da izl*y«bilir Oevetiyeler: Sinematek Merkezi (Taksim, Sırasalvilar 87) Fitaş Sineması ve Oostlar Tiyatrosu Gişeleri Tel : 49 87 43 Cumhuriyet 245 SALT görüşmeleri bir süre için ertelendi WASHİNGTO.V Amerika ile Sovyetler Birliği arasmdaki • Stratejik Süâhlan Sınırlandırma Görüşmelerinuu (SALT) 12 ocakta başlaması gereken yeni dönemi, Birleşik Amerika Dışişleri Bakam Henry Kissinger'in yakında Moskova'ya yapacağı ziyaret gözönüne almarak ertelenmiştir. Dışişleri Bakanlığı, Kissinger'in 18 ocakta Moskova'ya gidecegini ve <SALT» görüşmelerine de 28 ocaktan itibaren Cenevre'de devam edileceğini söylemiştir. Kissinger'in Sovyet liderleriyle, nükleer saldın silâhlarının sınırlandırılması konusunda çetin bir pazarlığa oturacağı tahmin edilmektedir. Görüşmelerin son aşaması, ye ni bir andlaşma üzerinde görüş birliğine vanlmaması üzerine ge çen araük ayı ortalarında kesil mişti. (a.a.) KAY1P Bcyabat Nüfus Memurlugundan a'.dıgim nüfus cüzdanımı yitırdim. Geçersizdır. ömer GEMtCi (Cumhuriyet 236 > KAYIP 25172 numaralı tabancam çalınmıstır. Duyurulur. Sunar Çevik Kd. Bçvs. (Cumhuriyet 230) İstanbul Deniz înşaat Emlâk ve Tstihkâm Komutanlığından Deniz Harp ükuiunun konuşlandınlması için Ramulsştırııaeak olan. elc üsteae ada. parsel numaraîan. cinsleri, herbirinin istimlâfc edilen nniKiarlan ve al&kahlann ısimlert vanh ga?nmenkullferin hizalannda gösterüen bedeller mutcsbılinde lstımtâtone ait Kanuni formaüte tamimlanraıştır. \ Dava vukuunda husumetin Millî Savunma B<*lsan.'ıÇına ttvcıhi ıcabedecektır. Istimlâk plânı aşağıdaki cedvelde eklı »e avrm< Noter vasıtasiyle gayrimenkul sahiplertnln adrrslerine tebüğat vaDümıstır. Keytiyet 6830 sayılı îstimlâk Kanununun 13. maddesi bükümlerine göre sahiplerlne vc alV fcalılanna ilânen tebîiğ olunur. Isflmlik Beoeli tstimlâfc Sıra Parta Parsel MıntıUra Kr$. No: No: Clnsi: Edilen M2 Sahibi: No: kası: 3553000 00 14480 T. Petrolleri A.O. 1 Tuzburnu Bina 1111 Yarımadası ı » 4000 Ç u n . S a n . I ş . Ver. Sen. eoOUOO 00 Arazl 2 1067 9 2909 AU P i r u z 174540 00 Tarla 3 1069 11 ı> 8761 Abdullan Geray ve MUst. lSJft'i» 00 4 110H 11 fâOO Abdullah G e r a y B i ü m e r 87(XXKJ 00 5 1109 » ve Ev, 11 29670 2/8 K â m i l K a p l a n o ğ l u K37440 00 3031 Tarla 6 11 18 Oktay Kınaa «»8720 00 1.'8 Ttirkan Kmaca 488720 00 1/8 Nazım Kınacı 45872U 00 1/8 tlhan Kınacı 468720 00 1/8 Ali Demirel 46873C 00 1/8 Avni Demirel 46B720 00 7 11 1097 Tarla 25440 2/8 Sara Kurdemir M32HU U0 3/8 Zanfe Kurdemir «T/mıt U0 3'8 Güiniha; Kurdemir G&iBUi. 00 8 1D98 8940 İ. Avru Sase 447tWU U0 11 Taı 109» 11 yoııu E. P e n d e Ergü 6750UI UU » a 1124 11 10 78Uü E. Perlde ErgU 585000 00 5 11 1100 10»60 E. F e n d e firgıl Kauou 00 n » 1110 11 7880 Abduilar» GÜTDÜZ JBÖOU uo 12 11 1102 8840 1/3 Abdullah G ü r b ü j 8R4O0 00 13 1/3 îsmaU GUrbüa 8B4«. 00 1/3 VesUe Gürbüa 88400 00 11 1071 11000 Sara Kuraermr «44«u 00 Zarife Kurdemir 86800 00 Gülnihai Kurdemlr 8WUU 00 15 11 1105 4600 Zarile Kurdemir i » » o 00 Gülnihal Kurdemir 2Sb*fc> 00 Sara Kurdemir 170». (X) 11 16 1104 540 H. 2üht« jjenvuva amunl 00 11 1103 17 7v«0 Zarile Kurdemir 7OS7S 00 r;uinıhaı Kurdemlr 70876 uo Sara Kuraetror 4725t 00 jgKTuryağ PAZAR ARAŞT1RMAC1SI ARANIYOR Adaylarda aranan özellikler: Pazarlama, ışletme, ekonomi veya istatistik dallarmda yüksek öğrenim yaprmş olmak. 32 yaşını geçmemiş, askerlik görevini yapmış olmak, Pazar araştırması konusunda üç senelik iş tecrübesine sahib olmak, Çok iyi derecede İngilizce bilmek. Aynca Almanca bilmek tercih sebebidir. Ücret ve ilerleme olanakları elverişîidir. İsteklilerin 16 Ocak akşamına kadar. öz geçmişlerini bildirir fotograflı dilekçe İle «Pa2ar Araştırmacısı. Turyağ A.$. Posta Kutusu 171 İzmir adresine müracaatlan rica olunur. NOT: Müracaatlar gtail tutu^caktır. TLTlKtYE YAG vc MA«LXAT1 A.Ş. •TURYAĞ. DUYURU Asıstan ve Tıpta Uzmanlık Oğrencisi Ahnacaktır KPküitemizın açagıda lslmleri yazılı Kürsüierıne belirtilen sayida Asıstan ve 1S > sayıiı 7M Üniversıteler Kanununun 32"rjci maddesi uyannca Tıpta Uzmanlık Ocrencısı alınaraktır Yabancı Dil sınan 15 Ocak 197e Perşembe gllntl saat lO.UO'da Bilim Oalı sınavı da 20 Ocak 1976 Salı günü ayru saatte Dekanhkta vapı lacaktır. îsteklllertn. 13 Ocak 1978 Salı güntl saat 17.<«ı'e fcadaı olt dilekçe. 4 tptograt ve mezun olduklan Kakülteden alacaklan ders notlar.nı gösterır mezunıyet belgesl ile Dirllkte Fakuite Personel BUrosuna başvurmalnn duvurulur. Kadro Onvanı : Kadro 8avi.ii : 1 1 1 (Tıpta Uzmanlılt O»ren1 (T^pta OzmaniıK ö*ren«11811 1 Cnpıa üzmanlıR (Burs karşılıfı Tıpts Uzmanlık Ö*rencili6i tstanbu) Tıp Fakültesi Dekanlığından ** Körsü Adı : Nöroloj) Ortopeöl ve Travmatoloil Radiodiagnostik Anesteziyoıoiı ve Reanimasvon Anestertvoloit ve RearUmasyon Göz Hastalıklan JINEKOLOG Opt. Dr. Dilber \RVK ile Necati ÇEKİCÎ evlendiler 8.1.1976 istanbul Oktay Cıımhur A K K E NT Sişli Halaskâreazi Cad. Asıstan Asıstan Röntgen Teknlsvenl Aslstan Doktor Saglık Teknlsyenl cıneıı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle