18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sahıbı. Cumhurıyet Matbaacıhk ve Gazetecıhk T A !j adına NADİR NAUİ OKTAY KLRTBOKE Genel Yayın Müdurü BULENT UIKMhNLK Sorumlu Yazı Işlerı Müdürtl Basan ve Yajan CUMHLRIYET MatbaacUık ve Gaıetecülk T.A.Ş Cagaloglu, Halkevi Sok. No: 39 41 TELGRAF ve MEKTUP adresı. CUMHLRİYET 1STANBLX Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 99 22 12 87 22 42 9S 22 42 96 22 42 5» BASIN AHLAK YASASINA •jVMAVl rAAHfUT fcUER • BLKULAK. Ankartt Atatuık Hulvan Yeneı Apt. Yenışehır Tel 177477 255701 • İZMIK Halıt Zıya Bulvan No 65 Kat 3 Tel 131230 124708 • ADANA Ataturk Caa. Uğurlu Pasaj, Tel: 14550 19731 »BOM re tLAN AVLAK: 12 k 1 1 Yuruçi M0 <t 135 45 rU Yurtdlşı «0 495 247 50 82.50 Ulke erupıanns ve agırlıgına gore uçai farla okuvucu tarafından ayrıca ööenu.. Baslıfc 2 3 4, 5 6 ölum Nısan Yavın Kayıp <MAKTU> .. „ . (>• ve ı Sayls (Santlml) l» hayia (Santımll .. . 1« Meviıa reşpkKüı (5 Santiml) »c Nıkâr* Evlenme O^Sum ... „. O* Havatı fKELlVStl « . « . • * (KELÎMESİ) ... 1 T A KV iM Güneş 30 OCAK ı<ne 12 27 Yats: 18 57 7 12 Akşara 17 23 Oğle 15 06 Imsak 5 32 tkındı İÜTÇE KOMİSYONUNDAN (Baştarafı 1. sayfada) îiyor. Malıje Bakam Yılmaz rgenekon sımdı gelsın tekzıp sın «Hajır, teroru ekonomının Tiası olan butçede gormek, lumkun değıldır» dıye, elbette ışka bır aç'klama daha soz koısu Artık bakanlıkları «Bız per ınelımızı geçen ıktıdarlara gore ıha çok duşunuyoruz» da dıyelırler Bütçenın hısmı goz açıp kapancaya kadar gelıp geçmesınde ğıl sadece Işte bu kalemlerınKocatepe Camıı Yaşatma Der ğıne verılen 10 mılyon lırada. ıkara Gazetecüer Cemıyetme nlenme Kampı ıçın verılen bır ılyon lırada Koy elektrıklennlmesı dı>e butçeden geçını, ama Cephe Hukumetınm erjı açığını kapatmada kullanı :ak olan bır mılyar 200 mıljon ada Ondan sonra da, cepheer bagıracak halkın karşısına çıp «Bıız elektrıge zam yapmai» dıve Sankı o bır mılyar 3 mılyon halkın cebınden çıkıyor Ama adı «Hazıne subvan•onu» Halkın gozunden kaçırık ıçın «Buımsel terımler» kul ııjorlar sozde. Sıra memur katsayısma ya da ledıyecılere yardıma gelınce, tçenın «hışmı» azalıyor. Memur a zam yok Onlar ezılmekte de m etsınler Aç kalmaya dem. Cephecılerın getırdığı ozrluklerden bırı de ışte bu. Belıyelere sıra gelınce, yıne dur Uç buyuk kentımızın bele^esıne ceza var Uç buyuk ken nızın halkına, toplam yedı mıl n nufusa, yanı toplam nufusun ıda bırıne ceza var. Onlar ledıye Başkanı seçerken Cephe rtılerıne oy vermedıler çürîku. Butçenın sonuna doğru Selihat ı Baburoğlu da hışım gıbıydı. mde Anadolu'nun dort bır tafmdan gelmış mektuplaj, gosrıyor. Parlamenterlere hastalerde oncelık tanmmasını Jsteğı \e bu da kamuoyuna yaniığı ıçın, butçe tutanaklannı carmış, söyledım mı, soylemem mı, dıye Bu arada bır açık•na gonaermek lstemlş Yanlış m yazarak. Tutanaklarda da, jledıklen açıkça yer alıyor eltte E, pekı daha ne? Sadece bütçe degıl, «hışım. giolan. Butçeyi hazırlayanlar asında «bısım» gıbıler yer alır Bejefendı DPT'ye sozleşBli uzmanlar olarak gırmış. ııversıte dıploması ıstenmiş ndısınden uç kez. Üçunde de, ırsız çaldı evımden» dıye yatlamış bu ıstemlerı, sonra topk ve tanm reformu musteşarr ına transfer olmuş Dosyası bırlıkte. Dosyası kendısınden ınç, hakkmda sağlam bllgı vecek kışılerden ılkı Hacı Ali •mırel Dıploma yerıne de Greble'deki Instıtüt D'Etudes Poıque'den alınan bır «certıfıt> var dosyasında. «Kurslara ttfmıatır». dentyor bu «certıfvt.da Aynca Mıllî Egitlm Banlığı'nca onaylanmış. .Certıfıcat.lı Malıye Bakanlığl usteşar Yardımcısı Şekıp Aly «hışım» gıbı bırl. Bakanlıkta a sert, en cıddı» yonetıcı Banlığın tozunu attırıyor. Ortarda da hıç gorunmujor. Ünlü nerikalı petrol krah Howard ighes'den sonra tarıhe geçecek r adam Petrol kralı Hughes hıç ortada gorunmemekle ün ızanmıştı Adam mılyarların hıbı, juzunu goren olmamış. zım musteşar jardımcısını da ıkanlıkta gormek çok guç Çunı o bakanlıkta ılle de bırılerırun ırulmesı ve gördürulmesı gerek Jı ınancında Bundan dolayı Tkes peşıne bınnı takıyor. üsteşar yardımcılığını polislıkkanştınyor. Amaç, bakanlıkolup bıtenlenn ortaya dokülesını onlemek. Butçe gbruşeleri sırasmda doya doya gorık bu «hışım gıbi müsteşar jrar mcısını». Butçenın hızına ayak uyduraayıp, koşesme çekılmış bır AP var Komısyon üyesı Yücel ınk Tum goruşmeler boyunca ssız sessız oturdu. Son gun 'elevızyon Adamı» olduğunu ınıtladı. Goruşmeler bıtmek r ere ıken televizyondan bır kaera geldı Fılm çekmek Içın, r üye konuçma yapıyor, Yücel ırik ehne kağıt almış, kamera kendısıne geldıkçe sankı o anda kendısı konuşma yapıyormuş gıbi ag7inı oynatıyor Başını sallıyor. Seçmenler gorecekler «Bızım de bır temsılcımız \ar komıs yonda derdımızı dıle getıren» dıyecekler. Dırık konuşuyor gıbı yapıyor, salon bu manzara karşısında kahkahadan kırılıjor Kankahalar arasmda bütçe oylanıyor Başkan Ismet Sezgın AP'lı uje ler salonda Iken oylama yapmaya dıkkat edıyor. Onlar yerını geç alırlarsa da taktığı ona gore duzenlıyor, vakıt kazanmasını bıliyor Parlamento oyunlannm ustası İsmet Sezgın, hem soğukkanlı, hem de ıçtuzuğıi lyı bellemış bırı. Butçe komısyonundan dışarı taşıyor Kuhslere ınıjor Bağımsızlar toplantı yapıyorlar kendı aralannda Oylama vaktı yaklaşı yor. Bağımsızlardan bırı koşup gazetecılere bu toplantıyı haber verıyor. Parmaklanyla para sayarcasma Isaret edıyor Bağımsız parlamenter. Butçe komısyondan Senatoya geçıyor Gerıde umutsuz bır halk bırakarak Yamalı bır bohça bırakarak. Halk bakıyor takvıme, seçım tanhı ne olur, cephe ne zaman gıder dıye. (Kjstarafı I ravfada) ler» ve «Metınler ölmez» slogan larmı kullanmışlardır Bır sure sonra ıse, cenaze konvoyu polıs tarafından durdurulmuş ve tabut cenaze aracına konulmuşr Bu kez, cenaze aracını orta larma alan gençler yüruyuşlerını bır süre bu şekılde surdurm.. T dır Ancak, "aracaahmet Mezar lığma gıden yol kavşağma elındığmde yuruvuşu arkadan takıp eden panzerler gençleruı onü nu kesmıştır Bunun uzerme genç ler olav çıkmasmı onlemek ı .n, saygı duruşunda bulunup, avrımcılık andını soyledıkten son ra sessızce dağılmışlardır Bu sırada mezarlığa gelmiş olan bır grup gence bazı ?ıvıl po lısler mudahale etmış ve bu gru bun ıçınden 6'smı Sıvası Polıs aracma bınd'rerek "ot"rmuştur. Elmas da Kıbrıs'ta Meclis'te AP'lilerle CHP'liler arasmda sert tartışmalar oldu ANKARA, (Cumhurivet Bıırosu) Mıllet Meclısınde cTOrı APIı lerle CHP'lıler arasmda sart taıtışmalar çıkmış, CHP'lı Necatı Cebe Mıllı Eğıtım Bakam Alı Naılı Erdem e, «Tarıhe yüz karası olarak geçeceksm» aıye bağırmıştır Mıllet Mechst, dun CHP'lı Memduh Eksı'nın başkanlığınd3 toplanmış, Mıllî Eğıtım Bakam Alı Naılı Erdem, geçen haf'a eğıtım ve oğretmen kıyımı konusunda gundem dışı konuşaa CHP Hatay Mılletvekilı Mehmet Sonmez'e karşılık verecegını bıldırerek kursuve gelmıştır. Erdem vapılan çalışmaların yasalara uvsun olduğunu, anarsmin karşısında olduklarını, CHP1İ Sonmez'ın ıddıalanm iSpat edememesı halmde suçlu duruma duşeceğını belır'erek «Bız medenıyetçıvız Mıllet yenne nalk lar dıyenlerle kavgamız vardır Mıîh Eğıtım Bakanlığım herhan gı bır derneğın emrıne sokmaya cağız Kıtap duşmanı degılız, kı tap dostuyuz» demıştır Bu sırada CHPlı Necatı Cebe, oturduğu yerden Bakana. «Tanhe yuz karası olarak geçeceksımz» dıye bafırmış, Bakan Alı Naılı Erdem, konuşmasım şoyle surdurmuştur «Kıtabm kıtapçı vıtrıründe bu lunması ba«ka okul kıtaplıgmda bulunması başka şeydır Bakanhğın ıstedığı kıtaplar bulundurulacaktır okul kıtaglıklarında Bıl mem ne ıle, bılnem nenın cinsı munasebetınden bahseden kıtapla rm okul kıtaplığında yerı yoktur Bunlan okuüara sokturma vacağız Hangı el Ataturk'un fo toğrafını ındırmeye kalkarsa, in nlacaktır » Kırk Haramıler'i okutacaksın Sonra da utanmadan kıtap dos tujoım dıyeceıtsın S\z kıtap dus manısmız » Sonmez'ın «utanmadan» sozü AP'lıler tarafmdan tepkı ıle karşılanmıs ve oturum başkanı, CHP'lı mılletvekılıne bu sözu gerı aldırmıştır Sonmez, konuşmasuıı şoyle surdurmuştur: «Ahlaktan fazıletten, erdemden bahsedenler MHP Bolge Mufettışlığınden getırtıp müstesar muavınhğıne oturttukları kımselen 18 yaşındakı genç sekreter kızlara saldırtmaktadırlar. Bunlar mı ahlaklı olacak1» Sokak eşkiyası Meclıs'te daha sonra gündem dışı konuşan CHP tstanbul Mılletvekilı Doğan Oztunç, son olaylara degınerek, şoyle konuşmuştur «Cumhuriyet Türkıyesı'nde ilk kez sıyasal ıktıdar sokak eşkıyasıyla vurucu mılıtan unsurlarla bırleserek, kendı halkına sırt çevırmıştır Cumhunyet Türkıye' sınde ılk kez bır sıvasal ıktıdar gayn mıllı ve gayn meşru unsurlarla butünleşme çabasındadır » Asüfurk kunud» Oztunç'tan sonra, îçışleri B«kanı Oğuzhan Asılturk, son olaylarla ılgılı olarak bılgı venrken, «Bu olay lar çok küçuk bır grup tarafından çıkanlmaktadır. Sayılan bır kaç bın kişidır. Bu hadıselerı çıkaranlar, ıktıdar ve muhalefetın dışmdadır ve dış mıhraklardan desteklenmektedir« demiştır. Malatya olaylarına da degmen Asılturk sanıklan yakalamak ıçın harekete geçıldıfinde, onlann Beylerderesi'nde bır bağ evine sığmdıklarmm saptandığını, bunun uzenne helıkopterlerle bınarun çevresıne gozdagı vermek içın el bombası ^ atıldıgını soylemıştır. , Düziçi (Bastarah 1. savfada) tuklanmıs, ıkı komando hakkında da tutuklama karan alınmış"\ltı kışının agır ve 30 kadar oğrencının de hafif yaralandığı olayın sanıklan olarak vakala nan 17 ulkuctı komando dun Pah çe ılçesı Savcıhğma sevkedılmış rtr Bahçe Cumhurivet Savcılığmca yürutülen soruşturma sonucurda komandolardan Turan Tok, Yaşar ^uysda! Mustafa Celebı, Ibrahım Özsoy, Suleyman Tugcu tutuklanmıştır Olaylardan kaçan Şeref Kavacı ve Hü seyın Topuz hakkmda da gıyabi tutuklama karan verılmışür. Bu arada Osmanıye Devlet Hastanesınde bulunan yaralı o*rencılerın durumlarmın duzelmekte nMmt,ı htirfınlrrı«tır. Bildiri dağıfırlarken îstanbul Bakırkoj CÎP ae IYO KD'nın bıldırılerını dagı'an L:Ç genç, polıs tarafmdan gozaltına alınmıştır MSP kaba kuvvet sayısından vurucu guçlenn «B^'tü nüvle sılâhlı olduklanmn anlaşıldığım ılen surerek» nıtekım Genel Başkanları da verlı malı sılâhla donatılmalarmı emretmıştır. O halde bır hazırhğın ve tertıbm ıçmdedırler» demiştır «Devlet» dergısının 194 sajısında bu nokta şoyle açıklanmakradır «Ko mandolar adı verılen ulkucu genç ler oncelerı azdılar, hızla çoğaldılar. önce guçsuzdüler kısa zamanda her turlü ıç ve dış vardımdan yoksun olmalarına rağ. men, Turk mılletıne has ustun bır şuurla sılâhlanarak kuvvetlendıler.» Aynı dergımn 193'uncü sayısından bır ornek veıen Olçen ise, «Meclıs ıktıdarınm dışındakl butun ıktıdarlar faşısttu» demiştır. Olçen. MHP'nın stratejilerının uç noktaja davandırıldigını soyleyerek Deıgıye gore bunlar. sokagı ele geçırmek devletı ele çeçırmek meclısı ele geçırmektır Bu üç strateıinın adlan ıse sokak ıktıdan aev'et ıktıdan ve meclıs iktidandır» demiştır Sokak iktıdarının «Dugün sergılendığını gorduğunuz cınayetIer dınsı» olduğunu belırten Uysal, «Bu okullara baskın dızisldır Başka tur düşüncelere yer vermemek içüı bgrencı \urtlannı ele geçırme hareketlendır Sokak iktldan dovuşerek saglanacağı için bu partı yanılttığı gençlere dövüşmevı ve vuruşmayı onermektedlr. demıştır Daha sonra Devlet dergısınin 230'uneu sayısında, «Parti Sefı.nin şoyle dediği belırtılmlştırDoğuşe ko;un «Bayrağımız dokuz ışık bayrağıdır Bu bayragın altında her şeyini yüksünmeden gozden çıkararak, buvtık Türkluk Ulküsü İçin savaşacak klmseleri çağınyorum Ürkenler, üşenenler. çekmgenler. tembeller. benciller, çıkarcılar, çekılsınler uzak dursunlar Döğüşe koşun Dögüseceksiniz...» Uysal, bu «talimat.ın kesln bir «buyruk»la vurgunlandıŞını llerl sürerek dergiden bolumler okumaya devam etmiştir Buna gore, Türkeş şöyle demektedir: «Emanet olan davayı kucakladım Hiç arkama bakmadan tereddütsüz hiçbır şeye aldırmadan yünirorum Hızlanıp kosmalc gayreti içındeyız tlenve gıttikçe gerıde kalmayıp beni takıp edln Bu mücadelede herhaneı bir sebeple ben düşersem bavragı kapm daha 1leri gıdın Gerıye dönersem vurun davava katılıp gerıye donen herkesi vurun.» Bu sozlerin Türk bayrağı uzerinde vazılı olarak Tokat'ta Erzıncanda, olay çıkan butun ıllerde aflşler halınde asıldığını ve dağıtıldığım, söyleyen CHP grup başkan vekillen» i?te sokak ıktıdan bu tehlıkelı partıve gore böy4e,*36İanacaktır. Devletı ele geçırme ıse, AP'nin safıyetmden vararlanıp memur kıyı mı ile sağlanmaktadır • şeklınde konuşmuşlar ve çeşıtli ömek ler vermışlerdir. Toplantıda bu konunun «Devlet» dergıslnin 132'nci sayısmda şoyle yer aldığı açıklanmıştır «Artık Turkıye'de sağ sol çatışması değıl, Türk olanla Türk olmayanın çatışması vardır • Adalet Bakanının da ayni düşunceyı «Vatansever olanla vatansever olmıyanın çatışması» şeklınde ozetledığmi belirten CHP grup başkan vekilleri € Bugun hıçbır devlet daıresıne komando'ann nzası olmadan ayak basmak mumkun değıUır» dvmışlerdır. tır (Ba>tararı 1. savfada) kurmayT teklıf ettığını hatırlatan bır soru üzenne MSP Genel Baş kan yardımcısı şunlan sovlemış tır: «Polıtık konularda samımı gı bı gorunıiD samımı olmavan dav rarışlardan hayır gelmez Ecevıt ten de olumlu ve vumuşak bır tutum ıçınde bulunmasını ıstı voruz Dpmırel'den de rruhale fetle ıyı ilışkıler içmde, dostane bır tutum gostermesını beklıvo ruz îktidar ıle muhalefetuı çekışmesi kımseve havır çetırmez » Olçen re Uysal CHP Mıllet Meclısı Grup Başkan Vekılleıı Havrettm Uvsal ve Alı Neıat Ölçen dun duzenledıklerı ortak basın toplantısında Cumhunvetçı DemoKratık çücleri ve parlamentovoı uyarmıslar, cephe hükumptının tüm dusımee ve eylemlerıvle yanılgı ıçınde bulundugumı açıklamıslardır Uysal ve Ölçen, cephe hukumetının kargaşavı çınde taşıdıSını ve «devletı ele geçırmeyı planlıjanl?rı Kanadı altmda tuttuğunu» ılen surerek «GonmurdPkı en buyuk tehhke bu ıktıdarda MHP'nın ver almış olmasıdır Bu partinin tehlıkesl, yanılttıgı gençlerı vurucu !^ıç olarak kullanmaşı ve silâhlandırmasından ıleri gelmektedır» şeklınde konuşmuşlardır. Ortak basın toplantısında MHP'nin resmi organ larında yer alan belgelerden ornekler de verılmıştir Uysal, cDevlet» der^ısınm 194. toprağa verildj Komisyon (BaşUrafı I savfadal fazla ucret odenmesı konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verılrmştır. Dığer memurlar ıçin ıse; tenunındekı guçluk zammının 1 > ) 5K lıradan, ış nskı zammının da 2700 lıradan fazla olmamasna karar verılmıştır. Yurt ıçınd"ki seyahatlerde odenecek narcırahlar çeşıtlı derecelere ?ore 20 3ü lıra arasmda arttınlmışıır. Komısyon Başkanı tîmet Sezgın 20 gıinden ben gecelı gündüzlü çalışmalarla gorjşmelenn bitmesınden sonra yaptığı konusmada üyelere teşekkür *Mif, özetle sunlan söylemi^tir «Zaman zaman duygu&al, asabi bır hara ıçınde geçen r.ıuzakerelerde arkadaşlar b'rbırlerınl kırmışlarsa bıle, bu gerçckte, bütçenin daha ıyı çıknası gayretınden doğmustur 1976 v'iı bıi çe kanun tasansı 1 mjyar 102 mılyon 795 bın 324 lıra lazlasıvla 151 mılyar 719 mılyon >i b;n f0 121 lıra olarak baglanmıştır.» Kıbns muhabınmız 1 Rızi Ya hn da. Istanbul'da olen Kıbrıslı Ozer Elmas'ın cenazesmm dün uçakla Ercan Havaa'anına getırı'erek Lefkoşe'de torenle toprağa verıldiîım b'ldırmıştir Ka labalık bır oğrencı ve halk topluluğu ıle Kıbns Türk muhalefet partılerı ılen ec'enlermm l^atıldı ğı torende «Kahrolsun faşızm», «Kahro'sun Türkeş» dıve bağırıl mış, marşlar soylenmıshr Cenaze, Ataturk anıtı onune getml d'ğmde saygı duru«unda bulu nulmuş, devnmcı andı ıcılnvştır Torene. ıktıdar yetkılılermm atılmadı*ı £orulmu«tur Bu ara da, Kıbrıs'takı HP CTP partıle rı ve devnmcı kuruluşlar bıldı rı yayınlayarak, Turkıye ve 1 Kıbns'^kı faşızm k^î'nıışlardır Alkol koması değil Kocamustafapaşa karakolunda polisler tarafından doğülerek komava gırdıSı one surulen îstanbul Hukuk Fakultesı uçuncü sınıf oğrencısı Cıhat Şenvuz'un durumunun ağır olduğu, komadan henuz çıkamadığı hastane ilgılılerınce açıklanmıştır Alkol koması raporu ıle hastaneye goturulen IYÖKD uvesı bğrencının, Kocamustafapaşa'dakı bır lokantadan polısier tarafından alınarak döğuldüğu ve gencm bu nedenle komaya gırdığı arkadaşlan tarafmdan belırtılmektedır Bu arada dun Capa Beyın Cerrahısınden ıkı profesor tarafından muayene edılen Cıhat Şenvuz'un komaya gınşının alkolle ihşkısının bulunmadığı saptanmıştır. Başmdan ve mığdesınden aldığı darbelerın etkısı sonucu komava gırdığı de aynı profesorlerce doğ rulanmıstır. Dort gun once tlkyardım H a s tanesıne goturulen gencm muaya nesını yapan nobetçı doktorun verdıği ılk raporda da gencın goğsünde hınltıların bulunduğunu, bu hırıltılann alkol koması ile ıltslcısuun olamayacağı belırtılmıştır. .*•>'• Bu arada mahallın polisl, Cihat Şenyuz'uı çeşıtlı yerlerde ıçtığını ıddia etmış, «Bız kendısını mığdesı yıkanması içm Ilkyar dım Hastanesme gdtürdUk» demışlerdır. Konya'da Konva Gazı L'sesınde «omando larm çıkardıkları olaylar sonun da 10 kışı yaralanmıştır Yaralılar arasmda, olaylan yatıs'ırmak ısteyen Okul Mudür Yardım cısı Alı Memış de bulunmaktndır. Olavla ılgılı olarak konnn do olduğu bıldırılen Bekır Korıc maz tutuklanmıştır lımitli eğrenciler ruruyecek Îstanbul Fındıkzade'de Kocaell Oğrencı Yurdu'na komandolann bır sure once yaptıfı saldırıdan sonra ıl yöneticilerince kapatılan yurdun açılmamasmı protesto içm pğrencılerm bır yurujTis yapacağı bıldırılmıştır. Açıkta kalan 250 Öğrencının vunlyuşune Valılıkten ızm alınmıştır Izmıtlı oğrencılenn yuruyüşüne ışçl ve sendika temsılcileri de katüacaktır. Yütürlüğe (Ua«Urarı 1 CHP'lıler bu hukumdekı «Sozle saldırı deyımıne ıtıraz etmekte, bir toplantıya dışandan sozle sataşmalar olduğu takdırde, huku met komısennın bunu toplantıyı dağıtma bahanesı sayabıleceğını, toplantı içme sızacak kışkır tıcılann da yasal toplantıları soz le engelhyebıleceklerını ıfade etmışlerdır. Yururlüğe gıren 9'ncu maddenın üçuncü fıkrasında aynen şoyle denılmektedır «Hukumet Komıserı, 8'ncı mad dede yazılı tedbırlerın kıfayet etmemesı dolayısıjle toplantı yonetıcılerınm ıstegı veya toplantının devammı ımkânsız kılacak vo genel sukun ve düzenı bozacak sozle veya fulle saldınlı bır şekıl alması halınde toplantıyı tiağıtmaya yetkılıdır. Yasanm degışıklığe uğnyan 10' uncu maddesıne de Meclıste uç fıkra eklenmıştır. Komısyonlarda ıse sadece onuncu maddenın ılk fıkrası hukumetten geldığı gı bi kabul edılmış, başka fıkra eklenmesıne gerek gorulmemıştı. Tasan Meclıse geldığı zaman, ılk fıkra dışındakı kısımlar da eklenmış, boyle yasalaşmıştır 10'uncu madde de aynen şojledir «Madde 10 Toplantı, toplantının yapılacağı saatten evvel tertip heyetınm çogunlugu tarafmdan, beyannamenm venldıâı makama yazı ıle bıldınlmek şartıyle, bır defaya mahsus olmak ve 48 saatı geçmemek uzere bı rakılabılır. Mahallî mulkıye âmırı, devletm ulkesı ve mılletıyle butunluğunün, mılli früvenlığm, kamu dü zenının, kamu yararmm, genel ahlâkın ve genel sağhğm gerektırdığı hallerde toplantı ve gosteri yurüyuşunü, 10 gunü aşmamak ve bır defaya mahsus olmak uzere, erteleyebılır. Erteleme karan, gerekçesiyle bırlıkte tertip heyetıne derhal teblığ edılır ve Içışlen Bakanlıgma da bılgi venlır Bır ıl sırurlan ıçınde aynı gunde bırden çok toplantı ve gosten yuruyuşu yapılmak ıstenme&ı halınde valı, emnndekı zabıta kuvvetlen ve gerektıgınde yararlanabılecegi guçlenn bu toplantılann guvenlık ıçmde yapılmasını sağlamağa yeterli olmadığı kanaatine vardığı takdırde bu to>antı ve gösterı vüruyuşıennden bır kısmını 10 gunü aşmamak ve bır defaya mahsus olmak uzere erteleyebılır. Aynı gunde bırden ziyade ılde toplantı ve gosterı yüruyüşu yapılmak ıstenıp de toplantı guvenlığmı saglamak üzere, ılç.lı valılerce Içışlen Bakanlıgınaan takvıye ıstenmesı halınde bu ıstegın BakanliKca karşılanamıya cağı kanaatme varılması halınde de bır kısım illerdekı toplantılarm yapılmasını 10 gunu aşmamak ve bır defaya mahsus olmak üzere ertelemeye îçışleri Ba kanlığı yetkılıdır Valilerce veya Içişleri Bakdnlığınca ertelenen toplantılara ılış kın erteleme kararlan gerekçesıyle bırlıkte tertip heyetme derhal teblıg edılır. Valılerce ertelenen toplantılar hakkmda Içışlen Bakanlığına da bılgı verı knmeı'in yanıtı Bakanın konuşmasından sonra CHP'lı Mehmet Sonmez, ken dısıne sataşma olduğunu bıldırerek soz istemış, ancak başka nın «Sataşma olduğu kanısında degılım» şeklındekı sozlerı Uzerme konuşmakta dırenmlştır. Yapılan oylama lehıne sonuçlanan Sönmez, kursuye gelerek AP'lılerın gurultulerı arasmda şunları soylemıştır «Bır yandan duvardan Atatürk'ün resmlnı ındıreceksm, son ra Atatürkçuvum dıvece)«tn ^u olmaz Antakya Eğitım Enstıtusunde Ataturk'un resmı yoktur. Gote'nın, Dostoyevski'nin eserlerinı yasaklayacak, Ali Baba v» Aybar, son operasyonları \ eleştirdi A\K.\RA, (Cumhurivct Bürosu) Sosyalıst Partı Genel Başkanı Mehmet Alı Aybar, Partı Merkez Komıtesınde yaptığı konuşmada Malatya ve Zeytınbumu'• nda olumle sonuçlandırılan «ope rasyonlar.a degınmış ve »ıddıa edıldığı gıbı. sılahü devrımcılerın devletı tehdit etmelerı halınde bıle devlet bır bağevınde sıkıştırdıgı uç delıkanlıyı sılâh gucuyle yokedemez» demış, o?et le şoyle devam etmıştır «îktıdar ıktıdar olmayı bılmelidır Yanı. yasalara gore hareket etmelı, adalet mekanizmasım ışletmelidir Buna anayasamızca da mecburdur MC ıktıdan Zeytınbumu, Malatya ve Mardın katlıamlarından hem sıyasal bakımdan hem ceza yasalan bakıiTi]rKtanv*îsoru^lUT dur Ce?a vasalarımız etFaTîin sarılmış yanı yakalanmaları bır an meselesı olan sanıklann kur şunlanmasına ızın vermez Bu ağır suçu ışleyenler, yasalarımız gereğince hesap vermek zorundadırlar Basta Demırel olmak uzere tçışleri Bakanı ve Başbakan Yardımcıları derhal yuce dıvana sev kedılmelıdırler Yetkılı ıdare ve emruyet gorevlılen hakkmda da savcılar vakıt kaybetmeden soruşturma açmalıdırlar » TBMM, Soruşturma Komisyonu üyelerini seçmek için bugün toplanıyor AVKARA, (Cumhuriyet Büroııu) TBMM, bugun saat 15 OO'de yapacağı toplantıda, Meclıs soruşturmalan onergelenyle, daha önceden hazırlanmış soruşturma hazırlık komisyonu raporlarıru gorüşmeye devam edecektır. TBMM'nın bugun yenıden toplanması, oncekı günku toplantıda CHP ve DPIılerın verdıklen Tnobtl*. a ıha( luğuyla ılgılı olarak verılen Meclıs soruşturması önergesı. TBMM'de okunup 16 kışılik komısyon kurulması, önceki gunkü toplantıda kabul edılmiştı TBMM Baskanlığı, partılere bırer yazı gondererek, oluşacak komisyona göstereceklen adayların bildinlmesını istemıştır. Adaylann saptanması bugune yetiştırildiğı takdırde, komısyon hemen kurulacak ve çalışmaya başlayacaktır. Komısyonun 16 tıyesınin 8'i senator. 8'ı mılletvekilı olacaktır. Korrusyonda 7 CHP lı, 6 AP'lı, bırer de DP, MSP ve CGP'lı uye bulunacaktır Ulnslararası (Baştsrarı 1. sayfada) dünya para pıyasasında onde ge> len fınans gruplanyla yakın ılışklsı gelmektedır. MC hukumetmın TJPF'ın isteklennı kabul eder gorunüp uygularnaya koymtmast Uzerine Morgan Trust gıbı guçlü fınans grup ları Turkıye'ye açmayı kararlastırdıklan yenı DÇM kredılerınl ikı ay ıçın ertelemıslerdır. Bu iki ay ıçınde MC hükümetinın Ulus. lararası Para Fonu'nun baslosına tam olarak boyun eğeceğı hesap edılmektedır. Uluslararası Para Fonu, dünya para pıyasasındakı etkısuun dışında, kendı olanaklarım da kullanmaya karar vernuştır. MC hükumeti Fonun standby ve petrol kolaylıkları olanaklarından yenı kredıler almak ıstemektedır. Fon ıse devalüasyon dahıl ekonomık konularda MC hukumetıne yapmış olduğu tavsıyeler gerçeklestırılınceye kadar, bu kaynaklardan MC hukümetinı yararlandırmamaktadır. Üikticü (BaşUrafı 1. sayfada) Malatya'dakı CHP'hlenn Ankara'dan Genel Merkezden gelen talımata uyarak fıkır ve gorüslerını açıklamaktan kaçınıyQr4aı, An cak ellerifrt boğazlarıri^^lBll^r gotürup «buramıza kadar geldı geçtı, şımdı saçlara yaklaştı» dıyorlar Sakın gorunüşlü Malatya içten Jçe kaynayan bır kazan anlatüanlara gdre llerıcı Gençler nedenini kendılerı de bılmeden su görüşü savunuyorlar: «Ülkucü komandolar 19i o dereceye götürdüler kı, yakında Malatya'da çok büyuk playlar olacak Üç kışının oldürulmesi solda sıfır kalacak » Komandolann sataşmalarına karşılık yapılan yakınmalara Em nıyet kuvvetlen gülup geçıyorlarmış «Bana şunu dedı, bunu dedı» dıyenlere, «Kardeş, sen de cevabını verseydın, ne var bunda» yollu cevaplar venyorlarmış. MC hukumetınm Malatya'ya ozel olarak atadığı Valı Rafet Kuçuktıryakı'nın gelmesınden sonraki değışıklıklerı ozetleyen ılgmç blr oyku de şu «Bır devlet dairesınde gençten bır memurun çekmecesinde cebir kıtabı bulmuslar Vay bu kltap ne dıye soruşturma açılmıs. Genç memur, yahn bu cebır kıtabı, ne zaran var, deyınce, kendısıne soruşturma sebebı anlatılmış Meğer devlet kuruluşlanna gonderilen okutulmasma ızm venlen kıtaplar lıstesınde cebır kıtapları bulunrruyormuş. Kuledibi'ndeki Yusufoğlu Han yandı; 2 işçi yaralandı Kuledibi'ndeki Yusufoglu Han' da dun çıkan yangmda, bır kat tamamen, dığer katlar da kısmen yanmıştır Hanın ikıncı katındakı bır ıba jUr ımalâthanesınde, boyalann alev alması sonucu çıktığı bıldı rılen yangmda, karşı bınadan anlan bir halatla hanı terketmek ısteyen ışçılerden Ülku Aktaş ile Yuksel Babur, çeşıtlı yerlenndei yaralanarak tedavı altına alınmışlardır Olay yerıne gelen ıtfaıye, yan gını fazla buvumeden kontrol al tına alabılmıştır Bır matbaa, radyo ımalâthanesı, reklâm fır ması gıbı ışyerlennın oulunajgu handa, 50'nm ustünde ışçımn ça lıştıgı, ancak ışçılerın oğle *i tılıne çıkmış olmasının, can kav bını onledığı behrtılmıştır Korkmazcan Mardin'm (Ba?tarafı 1. saptandığını ve soruşturmanın surdürulduğunü soylemıştır Yakalanan kaçakçılar şunlardır Mehmet Arslan, Yusuf Taş, Hüseyın Zan, Ferhan Çelık, Abdullah Turgut, Şehmuz Enen, Sülevman Al, Ramazan Vurmuş, Hıteeyın Yeşılmen, Nurettın Dmç, Ahmet Aşkın, Ramazan Çelık, Sab n Cambaz Akman'ın babatı «Malatya operasyonu»nda öldürulen îlker Akman'm babası Mehmet Akman, dün Ankara'da bır açıklama yaparak oğlu ve kendısıyle ılgıh basında veralan haberlen yalanlamış ve «Soruvorum, hangi baba eviadının hayvan gıbı olduğunu soyleyebılır""» demış, bu yolda yayın yapan gazetelerı mahkemeye vereceğıni soylemıştır Akman ayrıca, oğlunun cesedını teshm alırken vucudunun çeşıtlı yerlerınde kurşun varaları gorduğunu, bır kolunun parçalanmış bulunduğunu bıldırmiş ve «Tum evraklan verılmışken otopsı raporu verılmedı» dıve eklemıştır Polisın sılâh kullanma yetkisi smırsız değıldır t. Mvfada) ve hukukçuyu bu insancıl gorevı yapmaktan alıkovmamahdır. Guvenlık kuvvetlen elbette yasalara aykın ve suç oluşturan eylemlerın onlenmesmde veya ışlenmış suçlardan sanık olanlarm yakalanmasmda yasalann kendllerıne yükledığı gorevlerı yapacak ve yetkılerıni kullanacaklardır. Kımse bunun aksını ılen surmemektedır Ancak bu yetkıler smırsız defıldır. Guvenlık kuvveüerı de hukukun ve yasalann çızdıgı sınırlar ıçınde gorevlerını yapmak ve yetkılerıni kullanmak zorundadır. Once Fransız devrımcılermın 26 agustos 1789 tarıhlı ınsan ve vatandaş hakları bıldırısının 9 maddesıyle dünyaya açıkladıklan vs o gunden bu yana hukukun temellennden bırını oluşturan şu uluslararası ılke anımsanmalıdır: «Her msan suçlu olduğu açıklanıncaya kadar masum kabul edılır » Bu ılke Turkıye'nm altlarında ımzalarının bulundugu Uluslararası Insan Hakları Bıldırılerı ve sozleşmelerınde kesınlikle beKrtılmektedır «Bır suç ışlemekten sanık herkes, savunması ıçın kendısıne gereklı butun tertıbatın sağıanmış bulundugu açık bır yargılama ıle suçlu olduğu kanunen tesbıt edilmedıkçe masum sayıhr Bırleşmış Mılletler însan Haklan Evrensel Bıldırısı. madde 11»; «Bır suç ıle ıtham edılen her şahıs suçluluğu sabıt oluncaya kadar masum sayılır Insan Haklannı korumaya daır Roma Sozleşmesl, madde 6» Zeytınburnu, Malatya ve Mardm olaylannda güvenlık kurvetlerınce öldürulenler, suçluluğu yargı organlarınca saptanmamış, sadece sanık durumunda kışılerdir. Yasalar bunların yakalanmaları ve yargı organlanna t«slımı gorevını guvenlık kuvvetlenne vermışlerdır Hukuk ılkelerı ve yasalar, yaşama son \erme yetkısım usulune gore venîmiş olüm cezalarım yerlne getırenler dışında, hıçbır kımseye, bu arada devlete de tanımamışlardır. Roma sozleşmesının ıkinci maddesı şoyle der: «Her ferdm yaşama hakkı kanunun hımayesı altmdadır. Kanunun olura cezasıyla cezaîanriırrtıeı bır suctan dolavı hakkmda mahke Yaşama son verme eylemi, bır tek durumda, herkes gıbı guvenlık kuvvetlen gorevhlerınce de ancak kendısının veya baskalannın yaşama hakkma jonelık saldınya karşı başka bır korunma olanagının kalmaması kosullannda. meşru savunma çerçevesı ıçmde yapıldığı takdırde cezasız kalabılır. Turkıye'de, yasalann hıç bın, guvenlık kuvvetlenne, meşru savunma koşulları dışında, sanıklan oldürme yetkısım vermemektedır. 2559 sayılı Polıs Vazıfe ve Selâhıyetlerı Kanununun 16. maddesıyle 1481 sayılı Asayışe Muessır Bazı Fııllerın Önlenmesı Hakkmdası Kanunun 1. maddesı sadece polisın sılâh kullanma yetkısının koşullannı saptamaktadır. Her ıkı yasa da bldurmek değıl, sılâh kullanmak yetkısının koşullannı duzenlemektedır. Sılâh kullanma eylemi yakalama amacına bağlıdır öldürmek kastıjla silâh kullanma j etkısı, meşru savunma amacı dışında, polıse ta nınmış değıldır. Hatta 1481 sayılı yasanın 1 B maddesi kaçak sanıkların teslım olmaları ıçın 10 gunden az 30 gunden çok olmamak uzere sure venlmesını ongormektedir. Zeytınbumu, Malatya ve Mardın olaylarında polisın yetkılerıni yasalann çızdıgı sınırlar ıçinde kullanıp kullanmadığı Cumhurıyet Savcılarınca elbette ınceden mceje araştınlacaktır. Sanıklann oldurülmeden yanalanıp yakalanamayacakları veya zararsız duruma getınlıp getlrılmeyeceğl yargı organlarınm verecegı kararlarla açıklığa kavuşacaktır. Güvenllk kuvvetlerım yoneten veya temsü eden görevlıler, suç oluşturan eylemlerın sorumlulugundan Ust makamlarca verilen bır emrın varlığı durumunda da kurtulunamayacagını bllmek zorundadırlar. Yakın tarıhımızde, îklncl Dunya Savaşı sırasında, zamanın ünlü Orgeneralı Mustafa Muğlalı'nuı emnyle Ozalp'ta kurşuna dlzılen 33 vatandaş olayı unu tulmamalıdır. Bu olay yıllar sonra dava konu su olmuş ve Orgeneral Muğlah ölüm cezasına mahkum edılmıştır. Yürürlüktekı Anayasamıza göre de, suç olustvran eylem, emlrle de yapılsa, yapanlan sorumluluktan kurtaramaz Guvenlık kuvvetlen operasyonlannın sonuçlan bır an önce yargısal kararlarla aydın Savcıhk (Baştarafı 1. sa>fnda) ları Muhıttın Cenkdağ ve Serafettın Yazıcı, Tophane kavşağında polıs oğrencı çatışmasında hangı polls tabancalarının at«?şlendığmln saptanması ıçın ekspertız mcelemesı vapacakıarını bıldırmışlerdır. Olavla ılgılı olarak polısin ei nde bulunan kovan ve mermıler 7 65 ve 9 mılımetrelık tabancalara aıttır. Polıs oğrencı çatışmasında oldurülen öğrenci Metm Arıkan'ın otopsi raporu hentiz Toplum Suçlan Burosu Savcılarının elıne geçmemıştır. yerınde Demırel gıbı tıcaret ıçın sıyaset yapan devlet adamına Ecerit bakkındaki rapor rastlanmadığmı soylemıştır Bugun gundemde AP Içel mılSon gunlerde Meclıs'e verılen letvekilı tbrahım Goktepe ve arsoruşturma onergesıne paralel kadaslarınm Bulent Ecevıt ıçın olarak kamuoyunda gelışen bazı açılmasını ıstedıklerı Meclls sogelişmelen kamuoyunun dıkka ruşturması hazırlık komısvonutine sunmak ıstedığını belırten nun raporu da bulunmaktadır. Korkmazcan şunlarm eklemışCephe iktldara geldıkten sonra tır olusturulan hazırlık komısyonun«Demırel aılesının hesaplarını da,'çoğunluğu cephecı üyeler teşortmek ıçın transfer komıtelen kıl etmekteydıler. Goktepe ve ar jenıden faahyete geçmıştır. Bu kadaşlan Ismaıl Cem'i TRT Gemebus satın alma faalıvetlennnel MudUrlUğune atadığı ve Cem de, bazı AP Parlamenterlen ıle yonetımindekı TRT"mn TRT zayıf karakterlı bazı devlet meyasasına aykırı ışledığı iddiasıymurları çalıştırılmaktadır Sundıla atamayı yapan hukumetın Baş lık reııme zarar vermemek ıçm bakanı olan Bulent Ecevıt haktransfer komıtelennı ve ırtıkap kmda Meclıs soruşturması açüettıkleri ahlak dışı faalıyetlerı amasını ıstemışler ve kurulan koçıklamıyoruz Bueun aıle şaıbesımısyon da oy çokluğuyla Ecevıt nı butun mıllî müesseselen alet hakkında soruşturma komısvo ederek ortme laalıyetlerıne gırinu kurulmasını ve Ecevit'in Turk şenlere ıhtarda bulunmakla yetıCeza Kanunu'nun 240'ncı maddenıyoruz Şaıbelerını retıme bulaşsıne aykırı hareket ettığı gerektırma gayretlerme seyırcı kalmayacağımız bılınmelıdır. Demırel çesıjle yargılanmasını onermışhesabına oy çoğaltma gayretlerı lerdır saıbelilenn maskesmi korumağa Ecevit hakkmda soruşturma yetmeyecektır. komısvonu kurulmasmı ısteyen cephe uvelerı şunlardır Mılletın sofrasına el uzatanlar • Sabahatın Orhon, Nadır Lâ lekelı servetlennın hesabını er tıf îslâm, C. Cebecı, Mehmet geç vereceklerdır. Ahlâksızlığın Hulusı özkul, Ismaıl Hakkı çukurundaki son çırpınışlan Koyluoğlu Orhan Tuğrul, Alaatkendılennı mukadder akıbetten tın Yılmazturk Mumm Kırlı» kurtarmıvacaktır » Karşı oy kullananlar da şoyledır «Recaı Kocaman, Sırn Atalay, Doğan Barutçu, Ismaıl Hakkı Sıze ?ö/ene Bırler, Çoşkun Karagozoğlu » dtı 1. «tavfada) 1 flmatör Lig'den (Baştarafı (E) GRCBL MaHepe Gurzafer Tayfun SuKantepe K. Çekmece 19 15 0 2 19 13 2 4 19 8 7 4 19 8 7 4 19 8 5 6 2u 5 9 6 19 5 8 6 19 5 8 6 19 3 5 11 19 3 3 13 19 1 5 13 Spor da) Kartal Sırkeci Safakspor Yedıkule Zevrek özfatüı 33 8 32 30 15 28 31 16 22 32 19 22 26 24 21 17 17 19 22 20 18 16 19 18 10 20 11 9 33 9 8 42 7 (F) GRUBL Çapa Okmeydanı F Bahçe Camıaltı özensDor Muradıye Yenısehır Yayla Yalova Y. Tabya Fet ıve 19 13 5 19 11 6 20 11 4 19 8 6 19 9 3 19 7 4 19 7 4 19 18 19 18 6 5 4 1 2 3 4 2 2 31 10 5 32 13 4 23 15 7 20 20 8 23 27 8 14 20 11 19 37 10 27 25 11 20 27 15 15 50 1 48 9 31 28 26 22 21 18 18 14 13 12 4 Ankara'lı anneler yarın «Evlât acısına son» mitingi yapacak ANKAR4, (Cumhurivet Bıirosı.) Cocuklanmn can guvenlığı kalrradığı ve hemen her gun bır evlatlannın oldüğü gerekçeslyle bu durumu protesto etmek üzere bazı «anneler» yann bır mıtıng duzenlemişlerdır Tertip komıtesı adına GonUl Haksal ımzasiyle bu konuda vapılan açıklamada «MC hukumetı evlâtlanmızm olülerını sıkıyonetım ilân edebılmelc ıçın kullanıyor» demiştır. Tandoğan alanındakı mıtıngin saat 13 OO'de yap'lacağı bıldınlmıştır. söv/ejmeve, dertleşmeye geliyoruı. sızifi esertniz... V FATMA NAZAN AHU CELAL BELGEN BERK TUÖBA ŞAHİN ALI RIZA BİNBOĞA MİLYONURIN SEVGİÜSİ KIRKLARELJ E0WN£ TEKIf<OAâ KASTAMONU * EREÛLİSI O ANTEP MALATVA ELAZIC RARABÜK ZDNGULDAK 13 ki}idan 9'u serbest bırakıldı Bu arada. çatışmada polıs tarafından gozaltında tutulan 13 kişının sorgusu, dün, Savcılar Cenkdağ ve Yazıcı tarafından p vapılmış, bunlardan 'u serbest bırakılmıştır Savcılar" Işıl Mete Zekive Durna, Ekrem Erçelık ve Alı Tokmakoğlu"nu Toplantı ve Gosteri YUrüyüşleri Yasası'na muhalefetten Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevketmıslerdir Isçi Tokmakoğlu ise, önceki gun tabanca kullanmaktan sevke Idı6ı mahkeme serbest bırakü CAUSILACAJt VIIAVFT VE VER1 IZMfT CEVhAN KA01RU , ADAPAZAf* ISKENDERUN E5KI5EMIR »NTAKYA KUTAMYA TAV$ANLI B A N O I R M A S I G A BAUKESIfl ÇANAKKALE EZıNE AKŞEHIR MANISA GELIOOtU «ESAN BABAESKİ LULEBURGA2 SOKE AVOIN Ve seçkin san'at arkadaşlan 20 Şubat 1976 tarihinden itibaren huzurlarınızda Sayın Parti, Dernek, Spor klüpleri ve özel teşeİDbüsler bu konseri tek yetkili aşağıdaki adresten çalışmatarıhleri dolmadanangajeedebilirler... ADRES: FEYYAZ CANBUL İSTİKUl CAO. 8789 YONCA HAN KAT 4 TEL£F0N:44 56 81 İfadeferi alındı öte yandan, dün «Evlat ıfısı na son» mihngine çagrı ıçin bıl dirl dağıtırlarken gözal'ma alınan bir grup kadın, Emniyet MUdurlüğünde ifadelsri c>lmdıktan sonra serbest bırakılnnj tır. Ankara Valisi Durmus Talcın, «Bildıri datıtmalan icın i OENl2Xt NAİIU.1 ANİAIVA ISPAK1A AfVON SİVA8 MERSIN TOKAT AVASVA OROU R«E GIRESUN SAVSUN BAFRA CORLU SINOP TBABZON
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle