09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 30 Ocafc 1976 İSPANYA HÜKÜMETİNİN YETERSİZ REFORM PROGRAMI MUHALEFET PARTILERINCE ŞIDDETLE ELEŞTIRILİYOR • REFORM PROGRAMINDA FAALıYETLERı SERBEST BIRAKILMAYAN KOMÜNıST PARTı, PROGRAMI, ULKEDEKı TÜM SıYASAL GUÇLERE OZGURCE ÇALI5MA OLANAGI VERMEDtGı ıÇıN KINADI. rı hakları yonetmehklerının jenıden gozden geçınlmesı • Adalet Özel mankemelerinın kaldırılması • Basın 1968 vılından kalma basın yasasının düzeltılmesı • Bolgeselleştırme Azınlıklara bzerklık tanınması (Dış Haberler Servisi) Beş Arap ülkesi arabuluculuk için girişimde bulundu FAS KRALJ 2. HASAN Batı Sahra tarihsel bağlanmız var. Bu nedenle sonuna dek mıicadele edcceğız IİF Bl MEDYEN Sahra halkma krndl geleceğinl «aptama hakkı tanınmazsa, btına engel olau ulkelerin, bu nedenle doğacak olaylan slneye çekmeleri gerekir. BATI SAHRA'DA CEZAYİR VE FAS BİRLIKLERİ ARASINDAKİ ÇARPIŞMALAR YOĞUNLAŞIYOR EL ATLN Batı Sahra'nın Amgala bolgesınde Cezayır bırlıklerı ıle Fas Kralıyet askerlen arasında çarşamba gıinu başlavan yoğun çarpışmaların devam ettığı bıldınlmektedır Cezayır ve Fas kaynakları çarpışmalarla ıigılı olarak bırbırıyle çelısen haberler vermektedırler Bu arada ikı ülke arasmdaki ılışkılenn tehlıkelı boyutlar alabılecek bıçunde gergınleşmesı uzerine S Arap ülkesi arabuluculuk için gırfşımlerde bulunmuşlardır Batı Sahra'da çarpışmalar sürerken Cezayır Devlet Başkanı Huan Bumedyen, Sahra halkına kendı geleceğmı kendılenmn saptaması hakkı tanınmazsa, buna engel olan ulkelerin, bu ne denle doğacak olayların sonuçlarmı sıneye çetanelerı gerekereğını soylemıştır Bumedyen, tum dunya ulkeleri devlet baş kanlarına çağrıda bulunduğu me sajında, Batı Sahra'nın Morıtan ya \e Fas arasında paylaştınl masını yeniden kınamış ve Ceza yır'm, Sahra'nın bağımsızlığı ıçın mucadele veren POLİSARİO örgütunü desteklemeye devam edeceğım belırtmıştlr Batı Sahra halkına yıyecek ve ılâç gotüren bir Cezayır askerı konvovuna Fas askerı bırllklerı tarafından çarşamba günü saldırılması üzerine Cezayır ve Fas askerı bırlikleri arasında Batı Sahra'nın Amgala bolgesınde baş layan çarpışmalar devam ederken, Cezayır resmi haber ajansı. Dahla kentı yakınlannda bulu nan Sahrah goçmenlere aıt bır kampın Fas askeri uçakları tara fından bombalandığını bıldırmış tır Cezayır haber ajansı, Montanya askerı bırlıklennin de Fas bırlikleri yanında POLİSARİO gerıllalanna karşı savaştıklannı belırtmıştir Rabat'takl resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada ise, Batı Sahra'da Cezayır askerı birlıklennın POLISARÎO'nun yanında Fas askerlerıne kar şı çarpıştıklan ve çarpışmalann 48 saatlik bolümünde 29 Cezayıriı subayın tutsak alındoklan one sürülmuştür. Fas resmi makamlan Amgala'daki çarpışmalan da Cezayır' in 41 taburuna mensup Oulaf adından bır yarbayın oldürüldüğünü ve bu tabura Belouchet adlı bır Cezayır subayınm komuta ettığını belırtmişlefdır. Verilen haberler arasında komutan Belouchet'ınln içınde bulunduğumuz ocak ayında General Giap la Cezayır'de gorüştuğü hatta General Giap Cezayır'de kaldı ğı surece Belouchet'nin kendısine refakat ettığı de yer almaktadır Bu arada ıkı Ulkenln askeri birlıklennın Sahra'da çarpl$tık larına ılışkin haberlenn duyulmasından hemen sonra Mısır, Sunye, Kuveyt, Irak ve Tunus, Cezavır ıle Fas arasında arabu luculuk ıçın gırişımlerde bulunmuşlardır Soz konusu ülkeler Cezayır ve Fas yetkililerine elçıler gondererek, taraflardan «Meydara gelebilecek vahim durumu gözonünde bulundurarak» hareket etmelerını istemişlerdır (Dış Haberler Servisi) LÜBNAN'DA HAYAT NORMALE DÖNERKEN, REFORM İLKELERINİN SAPTAND.ĞI BİLDİRİLİYOR • DOKUZ AYDIR EVLERıNDEN UZAKTA YAJAYAM IÖBNANLILARIH. ULKEDE HAYATIN NORMAIE DONMEYE BAJLAMASf ÜZERı« YAJADIKLARI KENTLERE DONMEYE BAŞLADIKLARI BELıRTıLıYOt BEYRIT Surıye'nın arabuluculuğu savesınde gerçekle$en ateşkese zaman zaman uyulmadıgı, bununla beraber Lubnan'm buyük bır hızla normal yaşamına dondugu gorülmektedır Dokuz aydır devam eden iç savaş sırasında evlerinden kaçan bmlerce Lubnanlmın dtinden ıtıbaren evlenne donmeye başladıkları açıklanmıştır Ateşkesi denetleyen Lubnan Sılâhlı Kuvvetleri, çarşamba günü kentın iş merkezi ile liman kesımi ve oteller semtıni tamamen kontrollan altına almışlardır Lubnan makamlan son 24 saat içinde bır kaç munfend olay kavdedıldığını, ancak can kaybı olmadığının sanıldığını sojlemişlerdır Bır olayda. Hırtstıyan semtmden hızla geçen bir arabava ateş açılmıştır Ote yandan Lubnan Başbakam Raşıd Kerami, sıyasal ekonomık ve sosyal reform ilkelertni kapsayan veni bir .pakt» metnının yakmda yayımlanacağını bıldırmıştır Kerami basına verdıği bir demeçte, Bakanlar Kurulunun bu 5eni «pakt»ın ana hatlarını va belli başlı maddelenni nazırlamış olduğunu belırttıkten sonra, paktın, 'yannın Lübnan'mı» oluşturacak büyük bır şantiyenin kurulmasımn öncusü olacağını sovlemıştir Kerami aynı demeçte yeni paktın açıklanmasım mılli banşmanın ve çeşıtli tarafların temsil edıleceğı ve bütün taraflarca kabul edılecek bir hükümet feurulmasının ızleyeceğmi bildirmış ve .Kısaca, LUbnan"m yenlden vapımı için gerekenleri gerçekleştirebılecek bır evlem programı, bir eylem grubu v« genişletilmiş bir hükumet ıstiyoruz» demişür Lubnan Başbakam öte yandan Devlet Başkanı Süleyman Franjiye"nm yakında Şam'a yapacajjl ziyarete ve bu ziyaretln sonuçlanna, Suriye ve Lubnan avnı kaden pavlaştıklan ve her zaman ortak cıkarlara sahip olduklan için büyük umuUar bagladığını söylemiştır (a.a > M\DRÎD îspanya Başbakatu Navarro'nun onerdığı reform programı muhalefet partılen tarafından tepkıyle karşılanmıştır Sosyal Demokratlar ve Sosyalıstler ortak bır açıklama japarak reformları «Çok yetersız ve gecıkmış» olarak mtelemışler, Komünıst Partı de, ulkedekı tum sıyasal guçlere ozgürce çalışma olanağı vermeyen reform progra mıru kınamıştır Onerüen reformlann en önemlllerı ıse şunlardır • Kırallık Kıralm ergınhk yaşının duşurülmesı, kadınların Taht'a çıkabüme olanağı, • Parlamento Ikı Meclıslı Sıstemın yenıden kurulması, • Temsıl Yeru bır seçım >asaB hazırlanması, • Demek Partı Sıyasi kuruluşlann statulenmn genışletılme 8i, ancak îspanya'da Komünıst Partı kurulması yasağının sur mesı, • Kamu dıizenı Tedhışçıüğı onlemek ıçın yasa yerıne geçerlı karamame ıle toplantı ve goste Angola'ya dördüncü kez Ingiliz paralı askerlerinin gönderildiği bildiriliyor BRÜKSEL Angola savaşında Batı yanlısı FNLA orgutu yanında savaşmak ıçm 96 kışılık bır paralı asker kafılesınm Belçıka' nm başkentı Brüksel den onceki gece jola çıktıklan bıldınlmıştır Bu arada marksıst MPLA'ya Jcarşı savaşmakta olan UNİTA orgutünun bır sozcusu, sanlmış durumda oldukları Huambo ken tınde FNLA bırlıklenyle aralann da çatıştıklarını açıklamıştır Angola'da sağ eğılımlı orgutler yanmda savaşmak üzere gıden dördüncü îngılız paralı asker kafılesınin FNLA lıderı Holden Roberto'nun danışmanlığını yapan eskı bır Ingılız subayı tarafın dan toplattıgı belırtılmıştır Ingılız paralı askerlerınden binsı, gazetecılerle yaptığı konuşmada, kendısının bır uluslararası guven • BATI YANLISI ÖRGÜTIERDEN UNıTA, SAVAJMAK ıSTEMEYEH BıRLıKLERi ıLE KENDi ARAIARINDA MPLA ASKERLERıNıN ıliRLEMESı SÜRÜYOR FNLA ÇATÎŞT1KLARINJ AÇIKIADI; TÜRKiYE, PORTEKiZ VE FAS'IN ANGOLA NEDENiYLE ABD İLE iLiŞKiLERiNi YENiDEN GÖZDEN GEÇiRMEKTE OLDUGU ÖNE SÜRÜLDÜ WASHt\GTON Amerıka Bfrleşık Devletlerı Ortak Kurmay Heyetlert Başkanı Generel George Bı*öwnx Kongre'ijjaAngola'dakı Sovyet aleyhtan guçlere yardım yapılmasına ızın vermemesı nedenıyle, Amerıka'nın, Turkıye, Portekiz ve Pas nezdınde mütte' fik olarak değennı kaybetmekte olduğunu ilerı surmüştür. General Brown, Temsılcıler MecHsı Sılâhlı Kuvvetler Komısyonunda yaptığı konuşmada şunları soylemıştır «Halen, üç ulke, Amerıka'ya bakış açılarını gozden geçırecek lerınl bıldırmıştır Turkıve, Angola'dakı gelışmeîer nedenıvle bır müttefik olarak Amerıka ıle ] olan ılışkıîerını venıden degerlen dırmektedır Amerıkan Kongresınin tutumu nedenıvle, Portekiz Angola'dakı sıyasebnden tamamen vazgeçmış ve oradakı Komu nıst Partısını neredeyse tanıvacak duruma gelmışür Fas Kralı Hasan da ulkesının neredeyse tanıyacak dunıma gelmıştır Fas Kralı Hasan da ulkesının Cezayır'den yonetılen Sovyet faalıyetlerının hedefı halıre gelebılece ğınden duyduğu endışeyi dıle getirmlştır » (a a) lık orgutü hesabına çalıştığını, daha once de Rodezya ıçın paralı asker topladığım soylemıştır. Kımligı saptanamayan bır paralı asker de dunya komünıstlenyle savaşmaya gıttıklennı soylemiş ve «Amerıka bır şey yapmadıgına gore, bırılerinin bır şey yapması geretar demıştır. Ingiliz paralı askerler haftada 50 Ingiliz lırası ucret alacaklannı soylemışlerdır. Zambiya'mn başkentı Lusaka' da bır açıklama yapan UNtTA or gtıtü sozcüsu de, FNLA ıle bır lıkte başkent olarak ılân ettiklen ve MPLA bırllklerı tarafından sanlmış olan Huambo'da FNLA ile kendl askerlen arasında çıkan çatışmalara FNLA askerlerinin kentte kargaşalık çıkarmalannın ve savaş alanına gıtmeyi reddetmelennın yol açtığını bıldırmistır. ÜNÎTA"nın çatışbğı 400 kişılik PNLA birlıginüı, iç savaş sırasında bır grup adamıyla MPLA'dan ayrılarak bu orgüte ka tılan Danıel Chıpenda tarafından yönetildığı bıldınlmiş, ancak çatışmadakı 61u ve yaralı sayısı ko nusunda bır açıklama yapılmamış tır FNLA ıle UNtTA orgutlen arasında daha once de ozellıkle yağma olavları nedenıyle çatışmalar çıkmıştı öte yandan Brüksel'de bulunan Portekiz Dışışlen Bakanı Melo Antunes Angola'daki marksıst MPLA orgütunun savaşı ka zanacagına ve halkın büyuk çoğunluğunun desteğıyle ülkeyi yöneteceğıne inandığını bıldırmıştır Antunes, bu goruşune ragmen ulkesının Angola'yı tam olarak denetımı altına almadan once MPLA'nın hukumetını tanımaya cagını soylemıştır. (Dış Haberler Serrisi) BAŞKAN FORD KONGRE'DE IKI GUN İÇINDE İKI YENİLGİ ALDI WASHİGNTON Baskan Ford Kongre'de ıkı gün içınde ıkıncı kez acı bır yenılgıye uğramıştır Senato, Başkan Ford tarafından aralık aymda veto edılmış olan butçeyı ıkıncı kez gorüşmuş ve başkanın vetosunu gecersız kıl mak ıçın gereklı üçte ıkı oyun çok üstünde bır çoğunlukla kabul etmiştır Bu durumda, Başkan Ford, çok pahalı buldugu ıçın veto etmış olduğu butçeyı kabul etme zorunluğunda kalmaktadır Gözlemcıler ıse, Başkanın vetosunun gecersız d^uruma duşmesının, başkanın bu seçım yılında kamu gıderlennde üımlı davranılması ıçın onenlenm Kongre>e dınletmekte buyük zorluk çekecegının belirüsı olarak görmektedırler öncekı gunkü yenılgı, Angola'da çarpışan taraflara her türlü malı yardımın kesılmesi yolundakı senato karannın temsılcüer meclısinde onaylanmasmdan sonrakı ikıncı başarısızlık olmaktadır (a a) Angola'daki son gelişmeler M EV Li D Firnat Seyhanlı*ntn eşi, Muhsın Seyhanlı, Peridun Seyhanlı, All Seyhanlı ve Pazıl Seyhanlı'nın babaları üzerine Zambiya'da olağanüstü durum ilân edildi LLSAKA Zambıya Cumhurbaşkanı Kenneth Kaunda, ulke nın «yıkıcı tehdıtler karşısmda» bulunduğunu ılen surerek, bütun Zambıya da olağanustu durum ılan etmıştır Radvo ve Televızyon Zambıya halkma hıtap eden Kaunda, ya bancıların kışkırttığı «Haınlerın Zambıj a yı ıçenden yıkmak ıcın gavret gosterdıklerinı sovlenrstır Cumhurbaşkanı, komşu ulke lerdekı gelışmelerın de kuşkuvla ızlenoığını bu ulkelen «pençesı altına a!an vahşı kaplanın ılen de Zambıya yı d> tehdıt edebıle ceğını» sojlemıştır Kaunda Afnka'nın içışlenne hıçoır vabancı devletın kanşma sına ızın verümemesı gerektığını, fakat buyuk devletlerın, kendı çıkarlan ıçın Afrıka'yı talan etmekten kaçınmadıklanm ve butun dunyanın da buna seyırcı kaldığını ılen surmuştur. Naci Seyhanlı'nın vefatımn bmncı seneı devnyestae rastlayan 31 ocak 1976 cumartesı gunli Balta Lımanı Ca mıınde ıkındı namazını müteakıp azız ruhuna ıthafen okunacak olan Mevüdı Şenfe aijaba, dost ve dın kardeşlenmızın teşrıflennı nca ederız. Eşi ve Evlâtları îlâncıhk 5023772 I İsraiPin Suriye ve Ürdün smırına asker yıgdıgı öne sürüldü AMMAN Amman'da yayımla nan «El Düstur» gazetesi, îsraıl'in Sunye ve Ürdün smırlarına asker ve zırhlı araç yığdığını yazmıştır Işgal altmdakı Batı Şena'dan gelen volculara davandırdığı habennde, gazete, îsraıl makamlannın yerel Beledıye Başkanlanvla ışadamlanna onumuzdekı günlerde Sena \radısının îsraıl ışgalındekı ve Urdun kontrolündekı bölgelen arasında seyahatın sınırlandınlacağını bıldırdıklenni vazrruştır Gazete bu tedbırt. Sunye ve Ürdun sınırlan boyundakı îsraıl kuvvet ıntıkallerine bağlamaktadır Gorgü tanıklan Kuzey Sena vadısı ıle Golan tepelerme doğru tsraıl zırhlı araçları \e asker taşıyan kamyonlann gıtmekte oldu ğunu nakletmışlerdır öte yandan, îsraıl Başbakam Rabın onceki gun ABD Kongresmde yaptığı konuşmada. Ürdun" un de kabul edeceği Fılıstın temsılcısıyle goruşmeye hazır olduklannı bıldırmiştir. Rabın hıç bır zaman Filistın Kurtuluş orgutünun kendiavle anlaşmaya oturmavacaklanm. FKÖ'nun temel amacınm îsra. ıl'ı vok etmek olduğunu one sürmuştur Rabm'ın Tsmsılcıler Meclısl ve Senato'nun ortaklaşa yaptıklan toplantıdaki konuşması sırasınoa dort kez alkışlandığı ve bazı temsılcılenn salonu terk ettıklerı bıldınlmıştır <I>ı«î Mıherler Sprvisl) MİLLİ EĞİTÎM BAKANLIĞI Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığından: 1975/76 öğretim yılı YAYKUR açık vuKsek ogretim programlanna devam hakkı kazanan oğrencılenn kesın kayıtlan, ıle örgün Yuksek Öğretım Dairesme bağlı Yuksek Okullann on kajıtlarr 12 şubat 1976 6 şubat 1976 tanhleri arasında yapılacaktır. 2 Kesın kayıtlar îl Merkeziermde M'lll Eğıtım Müdurlüklennce kurulacak olan Kesın Kayıt Merkezlennde yapılacak ve kayıtla ılgıli her turlü bılgı bu merkezlerden saglanacaktır. 3 öğrencıler adreslerıne postalanan 197576 Yaygın Yüksek Öğretım Kayıt Belgesınde belırtılen kayıt ılınde, kayıt hakkı kazandıgı bolumlerın kayıtlannı yaptırabıleceklerdır. 4 Açık Yüksek öğretım Kesın Kavıtlan için 500 TL. lık harç illerde Merkez Zıraat Bankalannda açılan Yaykur hesabına yatırüacaktır. 5 Açık Yüksek Öğretım programlanna ön kayıt yaptırmış veva yaptıramamış olan adavlar örgıın Yukset: öğretım Daıresıne bağlı Yuksek Okullara (Yabancı Dıller Yuksek Olaılları, Yuksek Meslek OkuDan) Yavkur klavuzunda belırtılen esaslara gore başvurabıleceklerdır. b Yaykur programlanna on kavıt vaptıranlar dışındakl adaylann örgun Yuksek Öğretım Daıresıne bağlı okullara başvurmalan halmde «100» lıralık on kavıt harcını bu okullara yapılacak kesın kayıtlan içm de 500 TL. kesın kayıt harcını 4. maddede belirtılen banka şubelenne yatınnalan gerekir. 7 örgün Yuksek öğretım Okullanna kesın kayıt hakkı kazanan öğrencılerin kesın kayıtları: 2629 şubat 1976 tanhlen arasında okuma hakkı kazandıilan olnülarda yapüacaktır. (Basın 11054/757) Kimse.beklenmedik masrafların çıkagelmesinden "korunmuş»degildir. Her geçen gün,büyük ya da kuçuk nsklerı beraberınde getırmektedir. « mmı »63 Beklenmedik olayların doğurdugu, beklenmedık malî yukumlulukler, çok kere Ibütün iyi niyetinize ve olanaklarınıza ragmen sızı buyuk guçlüklere, sıkıntılara sürukliyebılır. Tasarruflannız,bu gıbi durumlarda.gerçek anlamını kazanır. Tasarruf larınız.sızm, her an başvurabılecegmız bır destegınız, bır guvenceniz olacaktır. Sıstcmli sekilde tasarruf etmeyı ve emin bır gelır saglamayı duşunenler, tasarruflarını herhangı bır rıske âlet etmeksızınazamî emniyetı buldukları, bankalarda dcğerlendırırler Bu anlamt ıle tasarruf etmek, spekulasyonun karşıtıdır daha zıyade yaşamda bır "ılen goruşluluk, tur, VEFATLAR İÇİN fm'l 1* liflMKI Ncillr n ««|*I»!|'«M mtitaULH amn mnılm ıkıbl Hİ2 tır ttltfnll mrnlzıMflf lclı ırrı tır tcret ılomjî taım illırM ı;letiMmız Mratte t«r, uı liılertıtüı »yUın: n cu n m •MMJH Tel.: 47 20 06 40 68 86 İSLÂM CENAZE İSLERİ MT I8tı> ntutiı'eler lK'r«i! atillntk Jîtrtyır» lc yı "<s yıi t ı ı u i ' «'j'dı ceu:< nklı y« lır it'iı »rr )nl'«« «wı »Ufcitlr OSMANLI BANKASI (Cenajans 2054 7801 modern gıivenüır saglam bankaalık luzmetlen (Istanbul reklam 7073'778) KAYIP Emeklı Sandıgından aldığım 6^061740400 sayılı 1976 fark çeklerımı kaybettım. Hükumsuzdur. Hıkmet BtLGtN (Cumhunyet 783) ÖZEL. BtLGI OERSANES! Cağaloğlulst j Tel: 27 71 HER SINAV KAZANILIR. [yeterkj: siz de BİLGİdersanesinde 207. ve 8. DEVRELER OCAK 2 ŞUBAT UNIVERSITEseçme sınavına hazırlanın. ModernKlasik kurslar. Lise ve Mes. Lisesi son stmf 20 OCAK7 $UBAT CUMARTESİPAZAR BEKLEMEÜLER SABAH, ÖĞLE, AKŞAM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle