19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUKHURİYET 3 0 C:sk 1Ç75 Antalya'mn Gündoğmuş ilçesindeki tarihî Ayasofya, ılgisizlikten yok olmaya yüztuttu Türkiye'da unutulmak olagandır. Anadolu'nun çeşIUl bolgelen unutulur. Koylerın sorunları unutulur. HaUcın dertleri unutulur. Bu senelerdır boyledlr ve hıç bır olumlu gellşme gostermeksınn sürup gıder Her devrin iktidarlarında, süregelen polıtik kavgalar sonucu unutulmuş ınsanların yanısıra, yurdumuza değer katan bır çok sanat eserıyle de ılgılemlmemış, Antalya'nın Gündoğmuş kazasındakı Ayasofya da unutulan tarihl eserler arasında, gittıkçe yok olmaya yuz tutmuş Tunstık şehır Antaîya'nm diğer kasabalanyla alay edercesıne uzanan, oldukça geri bırakılmış ormanlarla kaph dogal güzelhğı olan bır ılçe Gündoğmuş. Insanlarmın, orman ışçısı olarak iş bulduğu zaman kendını mutlu saydığı, ulaşım gıiçlüklenvle dolu elektriksız bır yöre. Kendına çevrede ış bulamajan halkm çoğu zorunlu olarak ılkel araçlarla tarım işçıhği yapmakta, çoğu kez yaşantısını mağaral&rda sürdürmsktedır. Gundosmus Ajasofyası'nın yoredekl dlğer tarthi eserler #bi, yok ohnay» terkedlünl? kauntüanAyasofya'da böyle bir ilçede diğer tanhi yapıtlar gıbi taş yıgıru haline gelmeye terkedllmiş. Etrafında lse çok sajnds measarlar var. Bırkaç bin yıl öncekl bu medeniyetle, onun çok yatanındaki Burası Istanbul Ayasofya'sı gibl Bayırkozağacı koyü arasındaki eski bır kılıse değıl, çok sayıda fark azımsanamıyacak kadar bügorkemlı mezarlann, o devırler yük Bır yanda o dağlık yörede den kalma su kanallan, bına ka bugünkü olanaklanyla dahi kalıntılannın bulunduğu eskı bir yalardan kesilmesi, taşınması ve Roma şehir kalıntısı inşası olanak dışı gorülen yaVarlığı ancak son senelerde a pıtlar Dığer yanda taşların yığıçılan bır patıka yoluyla oğrenıle larak yapıldığı her an yıküacakbılmış Buraya yakm bır koy o mış hissı uyandıran koy evleri lan Bayırkozağacı koylülerınm Ayasofya hakkındaki bılgi ora anlattığına gore, yol yapımından once mevcut olan kıymetU me halkından çok, bu tıp eserlere zarlar ve geçış kapılan bugün ilgı duyup, araştırmalar yapma içın buraya gelen bırkaç yabancı görulmuyor Yoksul halkın bır şeyler bul tunstten oğrenılmektedır. Bu tumak umuduyla yaptığı bılınçsız rıstlenn, yazı ve şekıllerin orkazılarda ver yer açılmış çukur neklennı çıkanp gotürduklerı de lara rastlamak mumkün Boyle söylentıler arasında yerler ıncelendığınde kırılmış Yaşamın çok vavaş ilerledığı kadeh parçaları, cam cşyalar go insanlarının guç koşullar altında ze çarpıyor. Bına kalıntılan ara yaşadığı Gündoğmuş ta, tanhi esında sıva ve harç kullanılmak serlere ilgı beklemek fazla ıyımsızın yükselen duvarlardald, taş serlik sayılır Turızm gehrlerinin işçılığıne hayran olmamak elde bilıncmde olan bır kısım halk değıl ise, devletten, bu yoreve ilgi Mezarlann bulunduğu bolge lso gostennesını, halk içın bır gelır daha ılgınç Kralın mezan oldu kaynağı olan turıstlen buraya ğu sanılan yapıya merdıvenlerle çekmek içın bır takım dırüenme çıkılıyor. Aynı zamanda tapın tesısleri yapılmasım, tanhi eserma yert olduğu sanılan yer, ka lenn gozetilmesıni, tanıtılmasını ranlık küçük bir odadan ıbaret. umutla beklemektedir. GÖZLEM (Baştarafı 1. savfada} Demokratik ülkeierde mahkemeler «tabil hâldm» kuralı gereğince görev yapar. Tabii hakiın kuratı, yargıçiann suçtan once belirlenmış olmalannı gerektınr. Snç işleyen kiınse, hangi tnahkemede vargılanacağını bilir. Ceza mahkemeleri, sulh, asliye ve ağtr ceza mahkemeleri olarak gorev yapar. Slyasal iktidarlar, bu olağan mahkemelere güvenmemekte, bunların yerlne Sıkıyonetım mahkemelerlnl çalıştırmak ıstemektedir. Sıkıyonetım yanpclan, suçtan sonra atanmaktadırlar. Acı örneklermi 12 IMart döneminde gordugumuz glbi, vtcdanlan doğrultusunda karar veren birçok askeri yarıçıç, hemen gorevlerınden alınmaktadır Ağır ceza mahkemeleri \ar.~ Bırak onlan, başka mahkemeleri kur, beğenmedijhn vars^çlan görev lerlnden al yerine istediğinız kararlan verenlert fretlr™ Be£enmedi£ın kararlan veren mahkemelerl toptan kalciır... Danıştay var. Bırak Danıştay'ı, başka mahkemeler kur. ^çır ceza jargıçlannı çiğne geç... Devlet Guvenlik Mahkemeleri tçin yasa taslaklan hanrla... Cephenin hukuku da budnr Işte .. Yargıcına güvenmez, savcısına gmenmez, gorev yapan subayını aşın solcu tlan eder, boylesıne bır anlayışm ellne esir duşmuştur hukuk de\letl.. Bundan da acısı, mahkemelerin vennl, silâhla, bombayla doldurmak isteven anhmştır. Kım ne suçu ışlerse işlesın, devletın görevi, snç kanıtlarım sanıklarla bırlıkte mahkemelere teslım etmektır. Malatıa \e Mardin'de oldurulenler, suç ışlemıslerse, bunlann cezalarını ancak mahkemeler verir Mahkemelerin verıne ^Harp Dıvanları gıbl infazlara gırişmek, hangi uvgar ulkede, eşıne rastlanır bir fuvenlık hizmetıdır' Bağevlennde, mağaralarda sıkıştınlan insanlar, ha\an topuvla, bombavla. makinali tufekle öldurulurse, mahkemelerin gerekllliğine nasü inandıracaksuuz toplumu'. Yargıçlan yok savan slyasal Iktidar bundan sonra silâb yoluyla nu adalet dağıtacaktır joksa?. Sema YÜKSEL GÜNÜN KİTAPLARI Dr. HAYDAK DÜMEN ^g\ kitap deyince. e yavınlan CÎNSEL SORUNLARIN1Z CtNSEL EĞÎTtMDE TEK İSİM I Bölum, erkeklerin sorunlan, 2. Bolum, kadınların sorunlan ve gebehkten korunmanın yolları 3. Bölum. aılenin ve çocuklann sorunlan. Cmsel konularda aradıgınız her bılgıyi bulabilırsinız. Kitaplığınız içın ölmez bır yapıt. 850 sayfa bez cütlı, şomız kaplama 75 TL. 1 Hamnr Iflks baskı 100 TL. Kitapçdara verUmemi»tir. Yazann lmzası>la odemeli çonderillr. » D4GITIM: BATEŞ; ödemeli istsme: P. K 60 > > Beyoglu İSTANBUL KARL MARX ÜC YENİ KİTAP BU GECE ÖZGÜRLÜK Parıt Yamyor mu? Kudii* Ey KudOs v« Yanmı Tutaeaktın adlı kıtaplanyla ülkemızde buyuk ilgi uyandıran D Lapıerre/L Collins ikıiısının butun basarılarını ajtıkları bu son kitapları Fransa yayın tarıhınde bfr defada bır mılyon adst basılan ilk kıtap oldu Bestseller lıstesınde »Kı aydır bır numara'da yer alan Bu G«c« özgurluk bılmmeyen bır gerçeği Hındıstanın bağımsızlıga kavuştuğu gecenın arkasında gızlı kalan oyunları korkunç cınayetlerı sergılıyor dunya sıyasetını anlımakta yenı ufuklar açıyor onumuzd» 1844 FELSEFE YAZILARI TUrkçesi: Murat BELGE Yenl çıktı 15 Lıra . PATEt YAYINEVİ PK. 889 ISTANBTJL DERStM KEMALBURKAY'IN ŞIIRLERt 2EASKI10TL dominktue iapierre/larry collins SANAT TERİMLERİ SÖZLÜGU ADNAN TURANt 3 BASKI C kO 15TL et barbara schillfn£j BAĞIM5IZLIK DEMOKRASİ SOSYALıZM KAVGASINDA •• •• bugünkü PORTEKİZDE sınıflar savaşı nar! bahçe sokak 19 kat 3 4 5 Tftt«fon ONCU Jubat'ta Çıkıyor T. Yeri: Selimpap Sok. 5/5 Akuray • Islanbol Sosyalızmm aşarnalarını oı? lıyor AnaBabalar j Sosyaiızmden Politlkacılar gosyailzmden aniıyor mu9 YENf RESİMİŞ DERSLERt İSMAİLALTINOK YENİ Ç1KTI15 T L TOPLLMYAYINEVt 2aferçarsısı yenısehr ankara ^ e yayınları (IELGELEKI M»RKSI8T ARASrmMA VC INCELEMtLE* ENSTITUİU J < S z 27 87 20 p k 12 İsUnbul 8ORUNYAYIIML.ARI m » 1 »KSARHY 1ST FÜRUZAN PARASIZ SBASIM gılın hadın samtgsı Orhan Hancerlioğlu FELSEFE SOZLUGU EKONOMİ SOZLUGU REMZI KITABEVI Beklenen Baskıları Çıktı 35erTL KOkEM (Onginsof socıahsm) Lıchthelm'ln dev eseri bu konudaki butua ,8oruiarımza cevap verecek tek kıtaptır^ G. Markuv sibirya ckAiındlor vo klîrşı<levrhxier,, bez cıltlı. 389 sayfa 30 lıra ALTIN KİTAPLAR stonbd CIKTI 3.BASIM BEHİN Cinsel Büyüler Ismet Zeki Eyuboğlu BÎRÎNCÎ KlTAP: Kız Bağlama, Erkek Bağlama, ÇOzme, Muskalar, Mühürier. 36'sı resımli, 130 adet büyü tanli. 20 lira.. ÎKlNCÎ KlTAP Güzel Görunme, Koca Bulma, Kız Kaçırma, Gebe Kalma, Korunma, Kavu?turma, Gözdegrnesmi Önleme, Ayırms. 43'ü resımli, 165 adet buyü tarifi. 30 Lira • TÜRKÎYE'DE ÎLK DEFA EN SON YENILIKLERLE I' 1J .Vl|<i 1= İV1= l YIETIEıVIEK GENEL DAfilTIM lîtanbulMınnetoglu Ankara Gulvayınevı, Izmır Datıc v« Tum KITAPÇILAROA 47LILER 2BASIM bilgı yayınevı elif diye t • JL" • • • • bır turku m. başaran G TLÖdemeli istemeadresi:P.K.6OFındıklı İstanbul O Erotik Şiir Antolojisi • • aTÜRKİYE 1975» GENÇLERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SONUÇLANDI SANAT DERGİSİ Çin işi Japon Işi KİTAPÇINIZDAN İSTEYİNÎZ. GENEL DAGlTIM: GEDA, DATÎC, AYOIN SAMt. ÖDEMELÎ ÎSTEME ADRESt: BUTUN YURTTA KlTAP DAĞIT1MI reçmo krtcıpkır P.K. 713ÎSTANBUL • • • • • • • ALI IHSAN AKULKE Yansmada bırıncılığı kazanan kankaturcu ıle Bedn Koraman konustu. Ikıncı AKYILDIZ, uçüncu PIR ile yapılan konusmalar Secıcıler kurulu üvelennın yansma ve katılan karıkaturler ustune dusuncelen. FERİT ONGOREN «Turkıye 1975» sergısını elestırdı. JAPON KUKLA SANATI «Japon Yukı Kukla Tıyatrosu'nun Istanbul'a gelmesı nedenıyle Japon kukla sanatını tanıtan bır yazı LAURENCE OLIVIERTekrar beyazperdedg JACK LONDÜN ve DOS PASSOS Doqumlarının 100. ve 80 yıllarında Amenkalı ıkı yazann yasamı ve sanatı. «SIRIN'ın DUGUNÜ» OLAYI Almanya'da ve Turkıye'de yankılar uyandıran TV fılmı. Hoftanın Yozısı nı MEHMET H DOĞAN yazdı. istonbul, jzmir'den sonra AYDINLIK VAVINLAR1 ankara'da necatibey cod. no.56 yenişehir. ANKARA NEVZAT ÜSTİİN Mustafa SUPHi TÜRKİYENIN MAZLUM AMELE VE RENÇBERLERİNE 95 uyfs, 6 Lira RIFAT ILGAZ'İH E5ERLER, H4B4BAM SINIFI B\SKINDA 2 Baskı ' H.4B\BAM SIMFI UYAN1YOR Z. Baskı HABAB\M SINIFI SINIFTA KALDI 2. Baskı ÎSTEME ADRESI: KOZA KÎTAPÇILIK Ltd Ştl. Aşırefendı Cad. No 7 Sırkeci Istanbul. KOZ\ KÎTAPÇILIK Ldt. ŞU. Zıja Gokalp Cad No 44 ANKARA Kapışılan Eser ACISİYLA YANMAK TÜRKIYE'nin ŞINAht ÖZDENOĞLl) (Yepjeru bır tür şursel duzyazıyla Turkıye'nın dramı) Neîıs bı> baskı Fıyatı 20 TL EROGLl) YAYINEVt sunar: îsteme Adresı P K 405 lenışehir/Ankara. Genel Dagıtım: B\TEŞ. KÖZ YAYIMLARI 'KaıTiyiarx KUGELMANN'Â* MEKTUPLAR I 169. sayısı çıktı 36 sayfa 300 kuruş Genel Dağıtım: TLROA Cağaloğu, Hamam Sok. No: 4 İSTANBUL Gcnel Dafıtım: GEDA Pİ< 40 Beya/ıt İstonbul.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle