12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇAGDA!» YAYIN1.AK1 llamanya Beyieri İle } ortekiz'in Bahçeleri NEVZA1 OSTÜNÜN OEZÎ NOTTLARI t«t*m* *<lrt*i t Haikevi tok Mo: t9 «1 tgtantrat Cumhuriyet 52. yıl, ssyı: 18498 Salah Şiirj^e Cinayet frtet!.vâl m İ M i ' Uisrlne fecme Taıılaı 15 A n Isteme fAVMUM htsnbol Cağaloflu Halk«»ı JÜCTI No 34 41 Kunırusu: YUNTJS NAI)1 30 Ocjk 1976 Cums LJluslararası Para Fonu Heyeti, Ankara'da devalüasyon konusunu görüşüyor CMHUBtYET HABER MERKEZÎ mektedir MC htiktimett, dış flnans gruplarıyla dafca oncekı goUluslararası fınans gruplannın nısmelerde razı oldugu tlevalüas rurkıyede açmayı kararlaştıryonu henuz uygulamaya koymaaıklan domze çevrüebılır mevmıştır. duat (DÇM) kretiUlenru erteleAncak bu kez THuslararası Padıklerı bır sırada bır Uluslararara Fonunun elmdekı olanaklan sı I»ıra Fonu (UPF) Heyeti Ankara'ja gelmıştır. UPF Heyetımn sonuna dek kullanmaya kararlı oldugunu gosteren ısaretler buMahye Bakanlığı yetkılılen ıle lunmaktadır Bu ışaretlerın basın devalüasyon somnıınu goruşmeje başladığı oğrenümıştır. Ulus da üluslararası Para Fonunun (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) lararası para pıyasasının onde gelbn fınans gruplannm Turkı>e'ye, DÇM borcu venp vermemesının Uluslararası Para Fonu He\etı ü<5 yapılan goruşmelenn sonuçlanna bağlı olduğu bildırılmektedır. Uluslararası Para Fonu Heyetimn MC hükumetının daha oncekı gorüşmelerde vaad ettığı yuz de yırrrn çevresmdekı devaluasyonda ısrar ettığı haber veni Yururluge giren Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nın iptali için CHP dava açacak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Toplantı ve Gosten Yuruyüşlen Yasasının bazı maddelerıru degıştıren yasa, Cumhurbaskanı Koruturk'un onayından geçmış ve dunku Resmî Gazetede yayınlanarak yururluge gvrmıştır. Tasan, suresı ıçmde Senatoda goruşulemedıgı ıçın otomatık olarak yasalasmış ve Meclısten çıktığı bıçımde yururluge konmuştur. CHP Senato Grup yoneücılen, Anayasaya aykın hükümler ta$ıyan ve ozunu zedeleyen «Bu yasanın ıptalı ıçın Anayasa Mahkemesıne başvuracaklannı açıklamışlardır. Yururluğe gıren yeru hukumler arasında ılgı çekıcı olanlar ozetle şoyledır Değıştırılen 9'uncu maddeye gore bır toplantıya «sozle veya flılle bır saldırıda bulunuldugu takdırde> toplantı dağıtılabuecektır. (Devamı Sa. 9, Sü. ~ de) CHP Grup Başkanvekilleri: "Hükümet Devleti ele geçirmeyi planlayanları kanadı altında tutuyor,, Cumalıoğlu, Ecevit'ten «olumlu ve yumuşak», Demirel'den de «muhalefetle dostane» birtutumda bulunmalarını istediklerini söyledi I MSP sözcüsü: «Son olaylarda hükümetteki ortağımız olan bir partinin ., kaba kuvvete başvurduğu yolunda kulağımıza haberler geliyor»' MSP "Kaba kuvvet,, için ortaklarını uyardı ANKARA, (Cnmhorly*t Bürosu) MC Hükumetı ıçınde MHP'ye karşı gıderek yoğunluk kazanan tepkılere dun bır yenısı eklenmış ve MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmı Cumalıoğlu, dtfşunce hurrıyetıne taraftar olduklarını açıklamış, «Fıkır hurriyetını kaba kuvretle çevırmej'e kar şıyız Son olaylarda kaba kuvvet her ıkı taraltan da ışe karışıyor Bu durum da devletın itibarını sarsıvoı Bız bu Konuda hukümet içindeki ortaklarımıa uyarma görevinı yerıne getınvoruz» demıştır. öte yandan CHP Mıllet Meclisı Grup Başkanvekülennden Hayrettm Oysal ve A Nejat ölçen dün duzenle H diklen ortak basın toplantısında cumhurıvetçl demokratik guçien ve Parlamentoyu uyamuşlar Cephe Hükumetlnin tüm düşunc« ve evlemleriyle vanılp lçinde bulunduğunu açıklamışlardu'. MHP'r» lepkiler Son gunlerde îçışlerl Bakam Oguznan Asilturk ile MSP Mület Meclisi Grup Başkanvekıllerınin, bıelllkle hükümet Içmde yer alan ve kaba kuvvetten vana gorünen MHP'ye ılişkln uvanlannm tepkıleri sürerken dün de MSP Genel Baskanvekili Cumalı, partistnhı bu komıdaki RÖruşlerinl açiklamıştır. Oevletln. iç ve dıs (rticlerin cikardıftı olaylan önlemeye gücünün yettlğınl savunan CumalınSlu, her partlve saveiları olduftunu beHrterek «Pakat son olaylardaM hüktimettekl orta*ımw olan bır partinin kaba kuvvete başvurdufu volunda yulafımıza haberl«r Kellyor. Bız MSP olarak gençliglmizin bu gıbi olaylann tçlne sürüklenmesme karşıyız Karşı taraltan da olaylara kanşanlar var. Ama bizlm görevlmlz karşı tarah değll, koallsyon lçinde yer aldıgım« bir ortağımızı uvarmftktır» Iktldar ile mahalefetin rnemleket meselelennrle «rfirtiumeve gırmeierımn aogru olmaaıfimi sa vunan Cumalloğlu «Bızım göruşumüze göre ıKUdar ıle nuhalelet samıml Ctr Işblrllgl diyaloğu ıçınde bulunmalıdırlar. Her Ikı tarafta birbirlrü tahnk etmekten kaçınmalıdır. MSP olarak her İM taraftan da bu konuda samımiyet bekliyoruz» şekllnde konuşmustur, CHP Genel Başkanı Ecevtttn bu konuda hükümete, dlyalog (Devamı Sa. », Sü 1 de) Komisyon Bütçeyi, Meclise sunulana göre 1 mılyar 102 mılyon lira daha arttıraıak kabul etti MARDiN'iN IDiL ILÇESiNDE ÇATIŞMA SONUCU SAĞ OLARAK YAKALANAN 13 KAÇAKÇININ İSİMLERİ AÇIKLANDI Ziya AKSOY DtTARB\KIR (Cumhurtyet) Idıl ılçesının Bozatlı koyu yakınlanndakı Heldış magaralarında, jandarma ile çatışan kaçakçılardan sağ olarak yakalanan 13 tuşınm kımlıkleri açıklanmıştır. Jandarmanın, aldığı bir ıhbar üzerıne kaçakçılann saklandığı magaralan sardığı ve darenmelerı karşısında da. taraflar arasında saatler suren sılâhlı çatışma olduğu bıldınlmıştır. Bu arada, k^çakçılarla bırlıkte ele geçırilen 445 baş koyunun ıse Sunye'ye kaçırılmak ıstendiğimn ogrenıldiğı de belırtılmıştır. tlgılıler, olen beş kışıdeh bıri j nın kımllgınm saptandı^ını, bu, nun da Idil 1955 doğumlu Suleyman Zılek oldugunu soylemışler dır ölenler arasında Sunye uyruklu bır kışlnin de bulunduğu ılade edılmektedır. tdıl Kaymakamı Erdal Nal, çar pışmadan sonra jandarmaya tcshm olan 13 kaçakçının adlarının (Devamı Sa. 9, Su. l de) Korkmazcan: Demirel aitesinin hesaplarını örtmek için transfer komiteleri yeniden faaliyete geçti * ANKARA, (Cumburtoet Bürosı Demokraük Parü Genel Ba kan Yardımcısı Hasan Korkma can, dun basına verdıgı TOZ demeçte «Demirel aılesının h saplannı ortmek ıçın transter 1 mıtelerı yeniden faalıyete geçm tır» derruştır. Korkmazcan. ceş dost kayırn gıbı çeşıtlı kanunsuzlukların i bıkalısı olan bır hükumet başl runın kanunsuz eylemlen durc Tamamasma saşmamak gereV gmı>, one surerek Demirel bugün prestıjden yoksun buh duğunu, elmdekı iktıdan herşı den once servetını korumak ıı kullandığını. dunyanın hıç (Devamı 8a. S, Sü. b ı Protesto yüriiyüjü sırasında ölduriilen Metln Ankan'ın cenaaesi wka daşlannın omudannda ANKARA, (Cumhuriyet Büro<m) 1976 malı yılı butçesı, Butçe Plan Karma Komısyonundan, TBMM'j'e sunulan mıktardan V ı >r mılyar 102 mıljon lıra fazlasıy le 1)31131111113 ve 151 mılyar 71 mılyon lıra olarak Cumhuriyet Senatosuna gondenlmışur Butçe, Mahye Bakanlığındıı Meclıslere gelırken 150 mılyar 617 müyon. 184 buı 800 !tra olar İYOKD OYESi CİHAT $ENYÜZ'ÜN ALKOLDEH DEGIL, DAYAKTAN KOMAbaglanmış ve komısyonda bu kam uzerınde goruşulmuştur. An YA GıRDıĞİ iKı PROFESOR TARAFINDAN SAPTANDI. cak, komısyonda yapüan değnık önerJerden sonra bUtçeye too Komandolarm baskını sırasında testo amacıyla duzenlenen yurulam bır mılyar 102 mılvon .ıra eklenmesı kabul edılmış ve boy Maçka Valıdeçeşme'de İTU oğ yuş sırasında Tophane'de toprencısı Özer Elmas'ın oldurul lum polısı ıle çıkan çatışmada olece butçe 151 mılyar 719 mılyon 890 bın 124 hraya yukselmış, Cu*n mesınl ve Malatya olaylannı pro len Ankara Devlet Mımarlık Mu hendıshk Yuksek Okulu oğrencı hurıvet Senatosuna da bu son Sı Metın Arıkan'ın cenazesı dun bıçımıjle gonderılmıştır Kadıkoy Osmanağa Camunden Devlet borçları, MılU Savunma. kaldırılarak Karacsahmet ıAeBakanlıgı REMO Planı, Jaadar zarlığında topraga verılmıştır ma ve Gmenlık Kuvvetlennın •/*. nıden duzenlenmesı planı .. ın Metın Ankan'm cenazesı dun yamlması ongorulen harcama'ar sabah aılesı ve bır grup devrım hanç olmak uzere, butçe harcacı genç taraîından polıs kordoma kalemlennde yuzde 2 Kisıntı nu altında tu Jan Adlı Tıp'tan ayaDilabılmesı yetkısı Mahye Ba lmmış ve Sultanahmet'e kadar kamna verılmıştır Bakan gerek suren kısa bır yuruyuş yapılmış gururse bu kısıntıyı yapacaktır. tır. Bu yunraış sırasında gençGeneral maaşlan ler «Ne Amenka. ne Rusya, ba.msız Turkıye» ve «Katıl ıktıButçe Plan Korrusjorunda dev dar» dıye bağırmışlardır Öğren let memurlarıyla ılgılı çeşıtlı « • cılerm kaçırması olasılığma kar nergeler kabul edılmış, bu arad; şı cenaze, daha sonra polıs kon general rutoesındekı subayıara ı olu altında Kabataş'tan arabalı guçlugu ve ış rıskı zammı ola vapurla karşıya geçınlmıştır rak 2800 lıra dolaylarında daha (Oevamı Sa. 9, »u. 2 dc Kadıkoy Osmanağa Camıı çev resının de, panzerler ve pohsler le kontrol altında tutulduğu go# rulmuştur öğle namazınm kıHnmasından sonra sayıları 500 ü BOTÇE K O M I S Y O N U N D A N Doğan KATIRCIOĞLU bulan devrımcı genç, cenazeyı araca koydurtmavaral; e^.^.i. uze IZLENIMLER rınde uru\ ıse gecmıslerdır An Istanbul «Toplum Suçlan Busırada gençler, devrımcı marş rosu» Cumhunyet Savcısı Mular soyleverek «Katıl ıktıdar» hıttin Cenkdağ, dort gün orıce «Katıl polıs», «Kahrolsun faşıst Tophane kavşagında ogrencı Me(Devamı Sa 9, Sü. 3 de) tın Ankan'm olumu ve beş K X şırun yaralanmasıyla son Dulan olay sırasında gorevlı bulunan polıslerm ısvm lıstesını dun Emruyet Mudurlüğunden ıstemışur. Savcı Muhittin Cenkdağ, Emni¥alçın DOĞAN yet Müdurluğune, polislerin nobet defterımn bır suretının çıDelik deşık geldi. Delık deşü karüarak gonderılmesını büchrmlştır. geçtı Onun içın de hışun grt>ly dı. Cepnenın sokafclara saldığı Savcı Cenkdağ, olay yennde 12 Mart'ın ünlü «Balyoz harekâtları»nı anterorü, ekonomırıın aynasında bulunan bos kovan ve mermıler dıran giıvenlık kuvvetleri operasyonları, yagormek rnumkün, onlaruı hazır ıle yaralüaTdan bırının ve olen pıldıklan koşullar ve ulaştıkları sonuçlar baladığı butçede daha çok. oğrencuun vıicutlanndan çıkarıkıırundan bırbınne benzejen olaylar dızısı bıBu yıi değıştk oakanlıklann lan mermllenn hangı tıp tabançımınde süregelmektedır. îstanbul'un Zeytmcadan atıldığının Adlî Tıp Mubutçelennde daüa oncekı yılla burnu, Malatya'nın Beylerderesı ve Mardın'm essesesınce saptanacaitını bıldırda gorülrneyen bır kalem var Bozatlı köyü olaylannda benzerlıkler pek açıkmışür. Bu saptamadan sonra poÇok dıkkat çekici. Adı «Te tır: Suç ışlemekten sanık olarak aranan kışıhs ogrenci çatışmasında buluve cenaze glderlerl». Içişlert Ba ler yakalandıkları yerlerde çok üstün guvennan polıslenn tabancalan Savcı kanlığında, Gençlık ve Spor Ba )ık kuvvetlennce çevnlmekte ve «Sllahlı çataraîından aunatak rnennılerle kanh»ında avnı kaleml gorüyo tışma» sonunda hepıı veya içtennden bır bo Protesto yürüyüşü sırasında öldürülen Arıkan def nedildi "Ülkücü Komandolar işi o kadar ilerıye götürdüler ki Malatya'da yakmda çok büyük olaylar çıkacak,, Yalçın PEKŞEN MALATKA Olaylar Malatya' yı son derece etiulemış ve etkv lemekte devam edıyor. Yerel basından arkadaslar «gece hayatı oldu Malatya'da» dıyorlar. Ulkucu komandolara buyuk bır curet gelmıs «anarşıst avından» sonra. Gece tek baslanna evlerıne gıtmeye korkanlar. kazandıklan ps^ rayı taksılere verdıklennı soyluyorlar. Çünlcü, yoldan gecerken, dırsek vurup, olay çıkarmaya çalışıyormuş komandolar Malatya, CHP'nin kalesl aslmda. Çoğunluk ılencl Fakat sayılan blrkaç yuzu geçmeyen komandolar, kentı yonetenlerın egüımlennden faydalanarak, dızguılen ele peçirmışler. (üevamı sa a, Sü 4 ıle) GÖZLEM UÛUR MUMCU Savcılık, Arıkan'ın öldürüldüğü olay sırasında görevli polislerin listesini Emniyet Müdürlüğünden istedi Silâh ve Adalet.., B Bir hışmile geldi geçti peh peh peh.. Düziçi Öğretmer. Lisesi'nde olay çıkartan komandolardan 5'i tutuklandı • ÖĞREN'Ct OLAYL\RI SURÜYOR KONYA'DA BIRİ ÖĞRETMEN 10 KIŞI YARALANDI. (Cumhuriyet Haber Merkezi) Adana Düzıçı Ogretmen Lıse sınde beş komando Bahçe ılçesı Savcılığınca tutuklanırken, Kon ya'da komandoların çıkardıklan olaylarda bırı dğretmen olmak üzere 10 'cısı yaralanmıştı . Adana büromuzun haberıne go re, dort gün önce oğrencüenn bulunduğu vatakhanelerı basarak bazüannı bıçak, sopa ve muşta ıle yaralayan Harunıye Duzıçi Öğretmen Okulu ogrencılerınden bes ulkücu komando dun tu Polisin silâh kullanma yetkisi smırsız değüdir Orhan APAYDIN lumü öldürülerçk yokedılmektedır. Yerlerde süruklenen veya yanyana dızılen kurşunlarla kalbura çevrilmış ınsan cesetlennın fotoğraflarıyla olayın kamuoyuna yansıülmasına ozen gostenlmesı de operasyonlann diğer bır ortak ozellığuu oluşturmaktadır. Hukuk ükelen ve yünirluktefcl yasalaı karşısında bu olaylann değerlendiTÜmesınm yapılmasmda kesın zorunluk vardır. Hıçbır demagoji veya sıyasal şantaı namusîu aydını (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) ir toplumu ajaku tutan temel dayanaklardan btrt, adaiet duygusudur. Bu duygu bir kez \ara aldı nıı, demokrasinin temeller) de sarsılmış demektir Adaiet. bağunsız mahkemeler etıyle dağılılırsa, adaiet duvgusn guçlenjr. Çağdaş demokrasılerde adaleti daeılacak. suçluyu suçsuzu ayırt edeceh tek yettali organ mahkpmelerdlr. Toplumlar zaman zaman örke setine kapılırlar Snruşturmanın yertnt tşkeme. mahkemelerin vertnJ çudumlü tnırullar, yargıcın rerlnl de silâh alır. Sivasal Iktıdardao kavnakJanan ofke sell, sağduvuyu vok ederek, rirdanlan ipotek altına almava çalı?ır Adalet duveusu kavbolur. venm. gfidumlO hutuk, peşın varcı ve sivasal kine bırakır. Boyle donemlerden geçiyoruz... Devletin gorevi adam nldurmeh detildir Orvlet. sanıklar kim olursa olsun, suçlan hanjrl türden lıulunursa bulunsun. baklannda suç belirtilert bulunan ktm«eleri sag olarak mahkemeler önune çıkarmakla vııkumtiMİür Içınde vaşadığimız hafta arka arkava. Matatva ve Maniin'dp sekıı kişi vurularah "»idürulmustıiT. ('•«>crn haftalar<1a. ha^ınır da çafTilı hulundueu blr haskın sonucundü. nir isçt vurttaşımız. hetkesin sdzu finünde kursunlanmıştır Resml kavnaklı suçlamalara »ore öuiurölen vurtta$ larunız. silâhlı eylem volu\la nmva«al rilWpnl deelstlrmel' amacıvla (irçiitlenmfşler bu arada bir polis bir de bekç vurttaşınuzı olriürmöşlerdır Hemen betirtelım* Klz, Içlndı yasadıgımız koşııllarda. devrimcl du<sQnn>lerin «silâh volııvli ve gerilla vöntemlerivle basanva ıılasaraeıtn Inanmıvorm Silâh. once bu sllâha «anlanlan vnk«"tmı*kte sonra da emekçl sımfların <5ı ve Srsrütlenme öreürlukterine lara vermektedlr Bu dhl silâhlı evlemlpr. pmrhçt halk Ü7Prınr1 •diktatorva» Injrmah Ntevenlere de olanah «3flamaUtaciıı Sokah ortasında adam vnrma vnntrmt 12 Mart dnnem İle devlet vaşamına eirmls ve hir çestt «mrsnılvpt» ve «re< milık kazunmi'vttT. Nurttak rta£lann<la artam vuruldu. Sf cıkmadı Kmldere'de Mahir Çavan ve arkadaslan hava topuvla cldürüldu. ses çıkmadı Slmdi Malatva VP Mardiı de, «in<ian a%ı» en acımasız biclmde eercekleştirilml«ti Vann bir üni\er'îiteli çenoln snkak orla«îinda vtırulduçur duvarsak. artık şasırmayaeajSrc Bir »enl adaiet anlayı; devlet katında geçerlllik kazanmıştır çünkü. (De\amı 7 SavfaJat
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle