13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
(UMHURİm 30 Ocak 1976 Hisse Senedi ve Tahvil İlânları • PANKER ZEKi Zt M 88 XI 52 13 • • • ÎZMÎR: 38 221 HİSSE SENETLERİÎfîZt YÜKSEK FÎYATLA AILIRIM. • HtSSE SENETLERlNt EN UYGUN BORSA RAYÎCÎ ÎLE VE CÜZt KARLA SATARIM. • MÜESSESE VEYA ŞAHISLARA AÎT TAHVÎLLERÎ EN TTYGÜN ŞARTLARLA FAZLA MJCNFAAT BEKLEMEDEN DERHAL MÜBAVAA EDERÎM. • MÜESSESEME MÜRACAATINIZDA YAPILMASI İCAP EDEN OPERASYONUN MÜM KÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAGINI BÎLMELÎSÎNÎZ. TELEFONLA VERDÎGİNÎZ EMIRLERt DERHAL YERÎNE GETÎREBÎLMEK VAZÎFELERÎMİZÎN EN ÖNEMLÎSÎDÎR. • TALEP ETTÎĞÎM HİSSELER ÎÇÎN AYRI BÎR FÎYAT TATBÎK EDÎYORUM. TRANSTÜRK RABAK KUHÜCU KORDSA TEZSAN KOÇ HOLDÎNO ARÇELlK BÜTÜN BANKA HİSSELERÎ KARTON SANAYÎt • SATILIK FAÎZ KTTPONtT 1976 mart faız kuponu 325 bin llralık ".'• 98d«n. Bır ay sonra bedeU alınacak. SATOJK TASARRÜF BONO6Ü Tasarruf bonosu kuponsuı, bır müşterıye aıt 1967 lhraçlı 500 bm lıralık 300 bin lıraya satıyorum. SATILIK HÎSSELERÎ ÎLAN EDÎYORUM ASLAN ÇMENTO 100 adet 125 TL temettü odedı. AKÇİMENTO 10 bin lirahk %20 temettu verdi TÜRK DEMÎR DÖKÜM 30 btn Uralık bu yü sermaye arttırması bekjeniyor. KORDSA 100 bin lirahk istücbal için yatınm. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Etap Oteli'nde «endıkal yetki konusu Oleyıs Sendıkası ıle Turızm îs arasmda sert suçlamalara yolaçmıştır Oleyıs Sendıkası Marmara Bolge Şubesı Sekreteri Kâmıl Akar, Oleyıs'm îstanbul Bolge Çalışma Mudürlugü ve Iş Mahkemesi kararları ıle Etap OteU'nde toplu iş sözleşmesi gorüşmelerine başlayacağı sırada, Turirm îş'ın ısyerınde sahte referanduma başvurdugunu iddia etmıştır. Akar, referandum sıGOOD YEAR 80 adet *k 20 te rasında, işveren danışmanı Hümettü verdl. Surpnıltr bekleseyın Yatsuvar'm komandolar niyor. aracılıgıyla Oleyıs temsücilerım GÜBRE PABRtKALARI 150 . oylama salonuna sokturmadığını da one sürmuştür bin liralık bu yü yüksek teTurızm îs Genel Sekreteri mettü vermesi bekleniyor. Rıza Erdogan ıse, yaptığı açıkNASAŞ Alüminyum Sanayi lamada, Etap Oteh'ndeki refe100 adet. randumun Sheraton ornejınden çekmen işveren tarafından duRABAK 30 adet •/• 100 sermave arttırımı yapıyor. % 40 zenlendiğini ileri sürerek, «Gertemettü verecek. çekte Oleyis sahte Uye Iışleri düzenleyerek ısyerınde tüm çalıANADOLU CAM SANAYÎİ şanları üyesı gıbi gostermıstır 190 bin Uralık, İstikbal İçin Oysa referandumun sonunda yatırım. üyelenn çoğunlugunun TuriımBİSAŞ îplik Sanayi 30 bin 11îşi temsilcıleri olarak benimse raük, 1977'de yüksek temettU diklen ortaya çıkmıstır» demışvermesl bekleniyor. tir PLASTÎFAY 25 adet % 30 teErdoğan aynca, refftrandummettu rerdl. o SUNTA 100 adet bu yü yuksek temettU vermesi beklenıyor. Sürprızler bekleniyor. KOÇ PAZARLAMA 25 bin Uralık «» 12,5 temettU verdı. " KORUMA TARIM 80 adet SUrpruler bekleniyor. BURSA ÇÎMENTO 20 adet • 20 temettü ödedi. A ÇİMSA ÇÎMSNTO 50 adet Üretime geçti. îstıkbal ıçın yatırım. CEYTAŞ îplık Sanayi, 30 bla liralık istikbal Için yatırım. MERİC TEKSTÎL Sanayi, 100 bin Uralık istikbal için yatırım. ( SANTRAL HOLDÎNG, 160 bin liralık, bu yü daha ıyi olacaği söyleniyor. EFES PtLSEN 75 adet bu yıl yüksek temettU vermesi bek leniyor. ISTANBtTL BANKASI 200 bin Uralık 1000 TL. sı 750. Etap Otelde yetki sorunu nedeniyle Turizmîş ve Öleyis sözcüleri birbirini suçladı un işveren tarafından m tekrarlıyarak oylamaya Oleyıs Urafmdan gozlemcı gıttıfı halde, kendılermden hıçbir temsılcinın katılmadığını bıldirmistir. Katsayınm yükseltilmemesini çeşitli kuruluşlar sert biçimde eleştirdi TBMM Bütçe Karma Komısvonu'nda oncekı gun gelır but> çesi görüşülürken memur maaşlanndaki katsayınm 9'dan ll'e çücarılmasınm cephe partılerince reddedılmesı çeşıtli kuruluşlar tarafından tepkiyle karşılanarak protesto edılmistir. Tum Person • Kon Genel Baş kanı Sakıp Hıçerımez, katsayınm ll'e yükseltılmemesmin 1 milyon 250 bin yurttaşı hüsrana ugrattığmı bildirmıştir 1 HiirON 250 BİN KİŞİNİN HÜSRANA U6RADI6INI, ATABEK DE DURUMUN GiZli AÇUGA YOU(ABilE(EGiNi SOYIEDİLER. KATSAYININ 17'YE (IKMASI GEREKTIGİ SAVUNUIDU. Türk Tabipler Bırligı Merkez Konseyi Başkanı Dr. Erdal Atabek, hayat pahalüıgı karşısında katsayınm 1975 yılmda saptandıgı biçimde bırakümasınm gızli açlıga neden olabıleceğını ılerl sürmüştür Atabek, katsayınm 9'da bırakılmasuu kınayarak sun ları söylemıştir: «1975 yılmda hayat pahalıhîı artışı, besin maddelerınde yüzde 24 olmustur. 1976 yüının ilk ayın. Tıcaret Bakanlığı eski Müsteşarı, Maliye Bakanı aleyhine tazminat davası açtı ANKARA (ANKA) Tiearet Bakanlığı eski müsteşarı Şeref Durugonül, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon aleyhine 200 bin liralık tazminat davası açmıştır. Şeref Durugbnülun avukatı Emın Değer tarafmdan açılan davada, Maliye Bakanı Yümaz Ergenekon'un mobılya jolsuzluğu dolayısıyle Tıcaret Bakanlığı eskı musteşarının klşilığine saldırıda bulunduğu ileri surUlmektedır. Mobilya yolsuzlugu üe ılgili haberlerin basında yer alması üzerme Başbakanın yegeni Yahya Demirel, bu konuyla ilgiU haberleri yayınlayan ve yazı yazan gazetecıler aleyhine, bır mtlyon liralık tazminat davası açmıştır Yahya Demirel tarafmdan açılan tazminat davalan devam ederken, Ankara Savcılıgı, Adalet Bakanı Ismail MUftüoğlu'nun emri üzenne hayali mobılya ihracı konusunda kovuşturma açılmış ve bu konuda gazetecı Altan öymen ve Ugur Mumcu'nun bilgilerine başvurmuştur. Durugönül'un Yılmaz Ergenekon aleyhine açtıgı dava üe mobilva davalan ilglnç bır aşamaya ulaş 250 işçinin grevde bulunduğu • • • • • EGE ENDÜSTRÎ 30 bin lirv lık % 18 temettU verdi. İŞ BANKASI nama 60 adet 500lük. PEGAGAZ 10 adet % 280 temettü verdi. AROMA Meyve Sulan 100 000 TL'lık % 16 temettU verdi. TAM HAYAT KURUCTJ 10 adet (tyı bır gelır ksvnagıdır) SATILIK TAHVİLLER Boyasan'dan işverenin mal çıkarmak istemesi sürtüşmelere Adana Mersin rolu üıerindeki Yuvam Tuğl» Fabrikasında «ndikalaşma öıçürlüğünun kısıtlanması iızerine başlıyan işçi direnişi surmektedir. İlerlci Seramlkts Sendikasma uve olan 55 işçi, semlikadan aynlmalan için bâsb Tapılma*ı re bazı sosyal haklannın verilmemesi üzerlne direnise geçmişlerdir. B D arads sendıka yoneticileri ve isçüerden 7 kişi, İşverenin şikayeti iızerine göz altın» alınmışUrdır. SSK GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA MUT, GREV KIRICILIK YAPMAKLA SUÇLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosn) SSK Ankara Hukuk îşleri Müdürlugündekı Sosyal îş Sendikasına uye ışçılerm 36 gündür surdurdüklerı grevi, Kurum Genel Mudürü Mustafa Mufun kırma gırişımi ıçınde oldugunu büdirmışlerdir. 22 aralık 1975 gtlnU baslatüklan grevden sonra MC tarafından kurulacak komısyon karanna kadar, kımsenın resen memur yapüamıyacagına üışkm genelge çıkarıldığını hatlrlatan grevcı ışçıler, «Buna ragmen SSK Genel Müdürü Mustafa Mut, bız işçılere memur diyerek, toplu ış sözleşmelerine gelmediği gibi grevdekı işçüer üzerinde çeşıtli baskılar sUrdürmekte, aynca işçıler den grevden vazgeçtiklerine üışkln dilekçe istemektedir» demlşlerdır Son bır haftadır grev yenndeki polis sayısınm arttırüdıgını ve boylece gozdagı verılmek istendigıni öne süren işçiler, bugüne kadar işhanmda surdürdüklerı grevı, bundan böyle kaldırıma kurdukları çadır ve pankartlarla, haklannı ahncaya kadar surdureceklerini bildırmişlerdır. da et fiyatlan yüzde 20 oranmda artmıştır Maaş katsayısmın bun dan oncekl artısları fıyat artışlannm gensinde kalmiîken, 1975 başmdan beri hiç artmamış gıbi hareket etmek emefivle çalıtan memurların geçindirdığı mılyonlarca nüfusu daha kotü hayat koşullarına ve ekonomık bunalıma itmek olacaktır» Atabek aynca memur ailelerin yaşam koşullan karşısında daha az et ve daha çok ekraek yemek zorunda kalacaklarını, bunun jnzU açlık anlamma geldığıni ileri sürerek halk safilığınm tehlıkeye gıreceğinı, hastalıklann artacağını ıddıa etmıştır. Atabek katsayınm ll'e yükseltilmesini ıstemıştir. Tüm Person • Kon Genel Başkanı Sakıp Hiç enmez, katsayınm ll'e yükseltilmemesı karşısmda askerî ve sıvih ıle 900 bi nı aşkın kamu personelı ve ailesinı, 350 bını aşkm emekli. malul, dul ve yetimı hüsrana ufrattıgını büdırerek şunlan soylemiştir: •Buz tepelerinin üzerinde Ö U 1 me terkedılen eskımo yerlileri durumundaki memur ve memur emeklilennin gözyaşlann» içınde hlssetmeden atılan bu ters adımın sagduyu sahibi Parlâmenterler tarafmdan düzeltilecegi Umıdi tek tesellimiz olacaktar » Ankara Tabıp Odası, TUrk Mühendis ve Mimar Odalan Birligı, TÖB DER, Tüm öfretim Üyeleri Dernegi, Tüm . Der, TUm Teknik Elemanlar Demefi ve TUm Sağlık Personeli Dernegi ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, katsavmın arttırümamasmı eleştirmışler ve Malıve Bakanı Ergenekon'un memurlann ekonomik sorunlanna bir çozüm getırmek ıddıası ile ortaya attıftı •asearı geçım mdırtmının yukseltılmosı» çalışmasını «anlamsız ve yasama koşullanm defiştırmeyen bir önen> olarak nıtelendirmislerdir Bu kuruluşlar aynca, katsayınm 11 degıl, 17"ye çıkanlması gerektıgım de öne sürmuşlerdır. neden oldu Teksıf Sendıkasına bağll 250 işçuıın bır ayı askın bır suredır grevde oldukları Boyasan Fabrıkasında, isvererun ısyerınden mal çıkartmak istemMi sürtüımelere neden olmustur. tsveren ısyenndeki fason usulü lslenen malların kendısıne aıt olmadığını one sürerek bu malları çıkarmak için girısimde bulunurken Teksif Eyüp Şubeci yöneticüerı, blr ıjyennden mal çıkartmamanın grevdekl isçüerin yasal haklan oldugunu açıklamıs tır. 3 4 gündür süren mal çıkarma girısıminden bu yana sürtüsmelerin oldugu ışyerine, isverenin çajjnsı Uzerine kalabalık sayıda jandarma getırilmısUr. Bunun üzerıne Valiye basvuran sendıka yetkılüeri. ısverenın mal çıkarmasının yasa dısı oldugunu tekrarlamışlar, çıkacak olaylardan sorumlu tutulamıyacaklaruu büdırmıslerdlr. • • 1973 k&lkmma tahvılı 200 bin TLTık her an ışlemış taızl Ue bırlıkte paraya çevrilebiıır. • ÎLTAŞ tahvilı %15 faizli Agustosda ıtfa çekilisi var. 40 bin liralık 1000 TL.'sı 900 TL. 6 aylık işlemış faızi bedava. « SAPMAZ HOLDING TAHVİLt % 18 faizU 250 bin liraük. • TRANSTÜRK Holding tahvül 200 bin Uralık % 18 faizli. • VATAN KONSERVE tahvffl 100 binlik %18 faizlt 1977 nisan'da paraya çevrilebilir. 1000 TL. 1080. TL. • EGE îröbat BUrosu Cem Ofis Bllen 1$ Hanı 853 Sokak Kat 1, No: 112, Tel: 38 221 Geceleri: 65 068 • BANKER ZEKİ: 4Tincü Vatal Han, Asms Kat, No: 8/9 22 66 8« 27 52 13 BAŞTAŞ Çımento 55 adet % 50 sennaye arttırıyor. Bu yıl geçen yıla gore yüksek temettü vermesi bekleniyor. • OLMUK Mukavva 100 adet H 100 sermsye arttınyor. Rüç han fiaMn Uaerinde. Geçen yıla nazaran durumu daha lyı. • UNÎROTAL 5 adet. Bu sene hisse senetleri lle de&stirUecek. POLYEN 75 adet % 25 temettU Odedi. Sancak TüLde işçilerin komando baskısı yüzünden sendikaya giremedikleri bildiriliyor Sancak TU1 Pabnkasında çalışan 3000 isçı adma parti başkanlanna föndenlen bir mektupta, bu iş yerinde çalışan isçılerin silahh komandoların baakısı altında hiçbir sendikaya giremedikleri, korkutulsrak asgarî ücretin altında çalıştınldıkları, taz minat alamadan tehdit edüerek işten çıkanldıkları belirtümiştır. AP mılletvekillennden Murat Bayrak'ın fabrikasmda çalışan işçiler adına gbnderilen mektupta işçilerin 20 • 25 vıl kıdemli olanlarının dahi asgari ücretle calıştırüdıkları, ayrılmak isteyenlenn tazmınat venlmemekle korkutulduklajı anlatümaktadır. mıstır. A LTIN Cumhuriyet Resat Hamıt Azız Napolyon İngiliz 2* Ayar 22 Ayar 550.930. . •> 555. 950. 660. •. 670. 560 •• 570. 660.•• 6 7 0 . 675 •• 7 0 0 . 77 73 77 50 •• 71 •• 71.25 Yapı ve Kredi Bankası Danışma Kurulu yüksek düzeydeki yönetici değişikliklerini onayladı Yapı ve Kredi Bankasının hisse çoğunlugunu temsıl eden büyük hıssedarlardan oluşan Danışma Kurulu dün toplanaraK gundemınin yanında Bankanm yüksek kademelennde meydana gelen son değişikliklerı görüşraüş tür. Ortaklar, Bankanm 1975 yümdaki hızlı gelişmesmı memnunıyetle kaydetmışler, Hayn Baran* m Bankanın Başkanlığma, ekonoml doktoru Muzaffer Ersoy'un murahhas uyelığe atanmasmı oy bırlıgıyle tasvıp etmişlerdır. Bu arada eskı başkan Fahrettin Ulaş'ın tnzmetlerı şukranla anılmış, Benkanın yüksek danışman lığmı kabul etmesi kıvançla karşılanmış ve başkanlıktan ayrüma sı dolayısiyle camıada tören yapılması kararlaştınlmıştır. Yapı ve Kredı Bankasının yeni murahhas uyesı ve yeni kuşa ğın tanınmış bankacısı Doktor Muzaffer Ersoy 1925'de îstanbul' da doğmuştur Ersoy, orta ve lıse oğrenımını Saınt Joseph ve Vefa Lısesınde vaptıktan sonra îstanbu) îktisadî ve Tıcart Ilımler Akademısmi bıtırmıştır. Pans'te ekonomı doktorası yapan aync3 Sorbonne Ünıversıtesınden mezunıyet diploması alan doktor Muzaffer Ersoy 1953 yılından bu yana bankacılık sahasmda çalışmaktadır. Daha once Uluslararası Endustrı ve Tıcaret Bankası ile Yapı ve Kredi Bankasınm kanuni Umum Mudurlüklerınde bulunan doktor Muzaffer Ersoy, yurtdışı bankacüığm'da onde gelen sımaları arasmda yer almaktadır. • Elka'da saldın kınandı ROYAL LASTIKLERI TEVZİ A. Ş. îdare Meclisi Başkanlığından Şırketımız Ortaklar Genel Kurulu, 1975 yüı çalışmalannı ıncelemek ve asagıda yazılı gundenu goruşup karara bagl&mak uzere, Olağan Toplantısını 18 şubat 1976 çarşamba günü saat 16.00'da BUyUkdere Caddesı, Lâlezar Apartımanı No: 97'dekı Şırket merkezınde yapacaktır. Saym ortaklanmızın, bizzat veya bır temsücı vasıtasıyla bu toplantıdan en geç bır bafta önce şırketten gırış kârtlannı alarak Genel Kurul toplantısına katümalarını rıca ederız. Temsılcı gondenlmesı durumunda usıüüne uygun olarak düzenlenmış vekâletnamerun şırkete ıbrazı gereklıdır. Nama yazılı ortaklara gönderuecek davet mektubu gınş kartı hükmundedır. Hanulıne yazılı hisse senedi sahıplerı, hısselerını şırkete taslım ederek glriş kartı alabıleceklerı gıbı, herhangi bır bankaya da tevdı edebılırler. Bu oankadan aanarak, teslım edüen hisse senetlennın değer, aaet ve numaralannı gosteren belge karşılıgında, kendılerme gınş kartı verılır. Gırış kartı olmajanların topiantıya katılmalarına kanunen ımkin olmadığı saym ortâklanmızın bılgüenne arzolunur. 1975 yüına aıt büanço k&r ve zarar cetvellen ıle, îdare Heyetı, Denetçı Raporları ve Yülık kazancın dağıtımı ıle ılgılı teklıf toplantı tarıhuıden 15 gün once Şirketon Idare Merkezınde ortakların ıncelemelenne hazır bulundurulacakür. Sayın pay sahıplerinın bügüenne arzolunur. TOPL4NTI GÜNTJEMl: 1 Başkanlık dıvanı seçimi, 2 1975 y.lı (aalı>et ve hesaplan hakkında Idare Mechsi \e Murakıp raporları ıle bılanço, kâr ve rarar hesabmın okunması, muzakeresı ve karara bağlanması, 3 Idare Meclısı uyelerı ve Murakıplann ıbrası hakkınâa karar alınması, 4 îdare Meclısının, 1975 yılı kazancının dağıtüması ve dağıtım tarıhı konusundBkı teklılının tasdikı veya degıştınlerek kabulü, 5 1976 yılı ıçın murakıplarm seçımı, 6 Idare Meclısı Reısı ile uyelerının ve Murakıplarm ucretlerınm tesbıti, 7. Idare Meclısı Reıs ve Aıasının Türk Tıcaret Kanunu. nun 334335 maddelerınde yazılı muamelelen ıia edebılmelerıne 12ın verılmesı, 8 Sayın hıssedarlann teklıj \e temennılen, 9 ümumı Heyet tutanağını ımzalamak üzere Başkanlık Dı\ anına yetkı ' erılmesı. öte yandan îlerici Maden Îs Sendikası Genel Baskanı Muzaffer Bal, Pendüt'te Elka fabnkasında ASIS Sendıkasına üye olan ışçüere yapılan saldırılan kınanuştır Bal, işçı sınıfına yapılan basküarın boyutlannın doruguna vmrdığım da bıldırmıştır Bu arada ASÎS Sendıkası yetkılılen ELKA'da sürdurulen grevın bır sure once jandarma tarafından onlenmesı üıerme, îstanbul Barosu'na basvıırarak, grev ve landarma müdahale<;ın:n yasaUıklarının ıncelenmesını ıstemıslerdır. Akbank kuruluşunun 28. yılını tamamladı Akbank, kuruluşunun 28. yüını dun tamamlamıştır. 30 ocak 1948 tarüıinde 5 müyon 700 bin lıra sermaye ıle Adana'da kurulan Akbank'm tamamı odenmiş sermayesa 300 mılyon Uraya üıtiyat akçesı de 301 müyon lıraya ulasmıştır Hacı ömer Sabancj onderlığınde kurulan bankanm şube sayısı da 28 vıl ıçınde 408'e varmıştır. Bu arada Londra ve Frankfurt'ta da temsılcllık ve bunlara bağlı ırtibat bürolan kunümuştur Akbank bunyesınde çalışanların sayısı ıse 8 bını asmıştır Mevduatı 16 mılyar lırayı bulan Akbank'ın 28 yüda vaptığı vatın m umtelerının sayısı 56 olmuştur Bu kuruluşlarda 26 bin kişı çalısmakta ve 12 bin ortagı bulunmaktadır. Akbank çalışmalan arasında bankacılık islemlen yanında kültur çalışmalarına da eenış yer vermış, bu alanda çeşıtlı sanat kıtaplan, ansıklopedüer, derpıler vaj ımlamıştır. Bu arada çocuk tıvatroları, çocuk korosu ve benzen sosval ve külturel çalısmalarla Akbank. toplumun kuUnrel gelısmelerıne de katkıda bulunmuştur. Ölüm5çelenkve hayat üzerine ölum gerçektir. Ve geçıcı bır acıdır. Solup gıden çiçek çelenkleriyle sonsuz bır acıya domışur. Oysa Turk Eğıtım Vakfı'nm yuzlerce gence oğrenım olanağı sağlayan ozel çelenkleriyle taçlanırsa olum, bir acı olmaktan çıkar, yaşatan bır gerçek olur. Çıçek çelengı yerıne yollayacağmız her TEV çelengi, genç umutları yeşertecek bir bağıştir, gerçek bir hayat ışığıdır. Bu ışığı ^ondurmeyın* TF, \alnızca çelenk bağı 1975 Mİı ı^ınde, >eteneklı 220 gence oğrenım bursu vermı$tır. Anıav, 1976'da bu sa>ı>i 500'c vıVarm»ktır. Yetenekli ama olanaksız gençlerimizin ögrenim umudunu TEV celenkleriyle yaşaUn! Vüdân ve « 1 H N kızları EBRCnun doğduğunu dost dost ve akrabalanna mujdelerler 26 Ocak 1976 KREFELD ACI BİR ÖLÜM (Cumhurıyet 769) Şükran KURDAKUL ONLARIN ÇOCUKLARI Viîârın hiç blr yerde T»yvmlanrn»mı$ yeni hikftyelerlnden oluşın son kltafaı. Butün kitapçılarda. 10 lira. ATAÇ KÎTABEVÎ Ankara Caddesi 45 ISTANBUL İDMMA Başkanlığına yeniden Prof. Sağışman seçildi îstanbul Devlet Muhendislık Mımarlık Akademısı Başkanlığına venıden Prof Muzatfer Sağışman getınltniştir Akademı bınasında dun saat 14 îO'd'1 topla nan Akademı Genel Kurulunda vapılan ılk ovlamada Sağışman 70 ov almıstır. TürkEgıtimVakfı Emıne Şenoz un a ş Zuhal ve Nıhal'm bıncık ba baları, Emnıyet camıasmın sevılpn ınsanı, Bsykoz Emniyet Amırliği Başkomıserı Çelenk bağı$lanmz ıçın îstanbul Tel 45 45 48 49 80 10 49 S0 11 AnUra Tel. 10 61 54, Izmir Tel. 14 1751 ÜMRAN ŞENÖZ anı bir h r a l ı k son'jcu ve fat etmıştır Cenazesı. T 0 ocak 197S cuma gıınu (bııgun) oğle namazını muteakıp küınacak cenaze namazından sonra Arnavutkov Camiınden kaldınlarak Karacaahmet'tekı aıle mezarlığına defnedilecektır KARA VE DENiZi ANCAK GÖKLER TAMAMLAR. HAVA Ktjvvtrn^ERlNl r.flrı «MntHMB. VAKF1 \ (Manajans 210/777) t L E S t
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle