09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
saız CUMHURİYET 30 Ocak 1976 Gelecefc yıl antrenörler ile kulüplerin arasmdaki anlaşmaJar daha cîddi biçimde ele alınacaE Profesyonel Lig Kurulu bugün IstanbuTda toplanarak alınan son kararlan yeniden gözden geçirecektir. Alınan kararlare göre kulüplerin yapacağı transferlerde alınacak oyuncu sayısı dondurulacaktır. Birinci Llgde 5, Ikinci Ligde 4, Üçıincü Ligde de 3 oyuncunun transfer edılmesı kararlaştırümıştır. Antrenörlerle kulüplerin ikill çıkarlan yeniden gozden geçırılecektir. Antrenörlerın kulüplerde bır yıl kalmaları ve her türİU koşullan yerine getirmeleri ıstenecektir. Kulüpler, koşullan yerine getirmediğı takdirde cezalandırma sistemi uygulanacaktır. Taraflar büyük sorumluluklar taşıyacaklardır. 3. Lig, 3 grup olduktan sonra Ikinci Ligin düşen ıkı takımı ile 3. Ligin şampiyon 3 takımı arasında tek devreli lig yöntemiyle maçlar yapılacak ve İkinci Lige çıkacak Üçüncü Lig takımlarından biri belli olacaktır. 3. Ligden düşen takımlann yine Üçuncü Lige geçmeleri baraj maçlan ile olacaktır. Turkıye Kupasında önümüzdeki dönem takım sayısı arttınlacaktır. Kupa maçlan 144 takımla oynanacaktır. Küpaya 80 profesyonel takım, 64 de bolgelerınde şampiyon olan takunlar katılacak lardtr. Eczacıbaşı ve Beşiktaş, basketbolde şampîyonu ortaya çıkaracak dev karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor • BEŞİKTA5 ANTRENÖRO MEHMET BATURALP, «5AYİ YAPMAMIZ SORUN DEĞİl, AZ BASKET YEMEĞE ÇALI5ACAĞIZ» DEDi. ECZAOBAŞI ÇAUSJIRICISI AYDAN SıYAVUJ, <ZEKiTi DÜRDURMAK İÇİN ÖZEL ÇALIJMALAR YAP1YORÜZ. AYRICA MEHMETiN SAKATUĞI BiZi DÜ5ÜNDÖRÖYOR» JEKLİNDE KONUJTÜ, • Eczacıbası anirenörii Aydau SJTBVU» bir grup Ucrrertbey&ılı 0e aon çalısmaUn •ördürÜTor Sonuç ne olursa olsun, iki Beşiktaş sayı kapasitesi açısından bizden üstün. Bu nedenle rakibimmn skor gücünü azaltmak için defansa kuvvet verecegiz. Beşiktaş'ın en büyük skoreri Zeki'yi durdurmak için özel çalışmalar yapıyoruz. Bu sporcunun üstüne Efe, ya da Mehmet'i oynatacağız. Aynca Tom' dan da çekiniyorum. Tom böyle maçlarm adamıdır. Savunma ribauntlarını aldıgım u takdirde hızlı bir oyun oynamayı düşünüyoruz.» öte yandan Eczacıbaşı*nm koz larından Mehmet, Karşıyaka maçında ayak bileği burkulduğu için çalışmalara katılamamaktadır. Mehmet'in Beşiktaş karşısına çıkıp çıkamayacağı belli değildir. SİTah . Beyazlı basketbolcttlardan bir grup; Hurşft. Abdullah, Zeki. Faruk, Fehml Ahmrt antrfnörlerl Mthmet Batnralp'ı dinlivorlar. Amaçlan Şamplyon olmak araa görüşleri iyi oynayan tarafın ve takım da şampiyonluğa lâyıktır,, Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. yansının ikinci haftasında ş a m p i y o n u behrleyecek roaç için Besiktaş ve Eczacıbası yogun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ligin ilk yansında Eczacıbaşı'na 7867 yenılen Siyah Beyazlılann savlarını sürdürebilmeleri ıçın pazar günkü karşılaşmadan en az 11 sayı farkla galıp ayrümalan gerekmektedır. KEStN YARGIDAN KAÇINDILAR Bu zorlu maça ilişkin görüşlerini açıklayan her iki takımın antrenörü de kesin bir yargıya varmaktan kaçınmışlar ve iyi oynayan tarafın kazanacağını söylemişlerdir. Besiktas antrenörü Mehmet Baturalp şöyle konusmuştur: «Basketbol bir takım oyunu olduğu için kesin bir sonuç söylevemiyorum. Fakat biz daha Eczacıbaşı maçını düşünmüyoruz. Amacımız önce Galatasaray engelini aşmakür. «BATURALP SATI YAPMAMIZ SORUN DEĞtL. YEMEMEGE ÇALIŞACAGIZ» TJzun adamlanmızın şut yüzdeleri fazla olduğu için fazla basket atabiliyoruz. Bu nedenle çalışmalanmızı defansa donuk bir anlayışla sürdürüyoruz. Atak gorünen ancak defansa dönük bir oyun oynayacagız. Sayı yapabilmekte bir sorunumuz olmadığı için az basket yemeğe bakacağız. Bu maçı kazanmamız ya da kaybetmemiz önemlı degildır. Önemli olan mücadele gücünun yüksek düzeyde tutulabilmesidir. Geçen haftaki maçlarımızda da bunun en güael örnegini verdik. LJgin final maçını sogukkan Kulübe 4 mılyon borç veren, 8 milyoa îçîn de harcama yetkisi alan Selâhattin Beyazıt: "Geçici değil Tuncer BENOKAN Galatasaray Kulübü Başkanı Selâhattin Beyazıt, kulüp başkanlığında «geçici degıl, kahcı» oldugunu açıklamıştır. Kulube 4 milyon lira borç veren ve bu borcun dondurulmasını, aynca 8 mılyon liralık da bır harcama yetkısıni genel kuruldan alan Beyazıt'm başkanlıkta daha 4 yıl kalacağı soylenmektedır. Bir kısım üyeler Selâhattin Beyazıt'ın bu borçlar altından rahatça çıkacagını, onümüzdeki yıl güçlü ve yepyenı bır Galatasaray futbol takımı çıkaracağını söylerlerken, bir kısım uyeler de kötümser konuşmakta ve 8 mılyon liralık borcun 8 mılyon lıra harcama yetkisi ile 16 milyon lira olacağını, 2 milyon liramn ver gılere gıdeceğıni ve dogan 18 mıl yon liralık bu borcun kolay ödenemiyecegini belırtmektedirler. Her şeye rağmen, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinın taşmmaz malları olmadığı halde, Galatasaray'ın Kunıceşme adası, Hasnun Galip sokağındaki kulüp binası ve Florya'daki arazismin kendi malı olduğu. bu nedenle hiçbır zaman zor koşullar içerisme girmeyecegı öne surUlmektedir. Salonu olan kulübün kiraya venlmesı ile amatör sporculann çalışma olanaklannın ortadan kal kacağı. salon bulunamayacağı, futbol gelırlerinin de her yıl belli olması nedeniyle öteki kulüpler gıbı Galatasaray'ın da ne transler yaparsa yapsın yine de futboldan pek gelir elde edemiyecegı söylenmektedir. Matay:" Yıhn 250 günü yağmurlu olan Ordu'da LiGiN iLK YARISI kötü saha iÇiN NE sorunu DEDiLER?. vardır,, • «KIVANÇIA SÖYLEYEBiliRiM Ki, TÜRKiYE'DE PARMAKLA SAYILABilECK KAOAR AZ PROFESYONEL VARKEN, BU DERECE AMAÎÖR KALABiLMıî GENÇlERiMiZ MEVCUT. • «İNANIYORUZ Ki, BiR JÖHRETU TAKIM! FilAN İUN M TEMSiLa OLDÜGU iÇiN DOJÜRMEZİER> Neşe CiĞERLM ORDC Orduspoı^un antrenörü Abdullah Matay, ilk yarının değerlendinnesini yaparken Cumhuriyet'in sorulannı şöyle yanıtladı: Takmunızm tlk yandald durumunu nasıl deferlendirlyorsunuz? Ligin 10. haftasından sonra aldığım takımımda hazırlık dev^esinin iyi gecmedi^ını, bu ne Bu koşullar içinde Orduspor un bulunduğu yer küçümsenmemelidir. Saptadığınız eksiklikler n«lerdlr? Türk futbolunun zayıf t»raflan Orduspor'da da vardır. Devre arasında bazı futbolculanm üç gun, bazılan da altı gunden çok dinlenebildiler. Bazılan pozisyon teknigi, bazılan c Deniz SOIM lılığmı yitirmeyen tarafın kaaanacağını da soyleyebilirim.» SİYAVUŞ: «ÎKt TAKIM DA SAMPÎYOVLUGA LÂYIKTIR» Önder Okanla birlikte Eczacıbaşını çalıştıran Aydan Siyavuş ıse «Sonuç ne olursa olsun her ıkı takım da şampiyonluğa lâyıktır. Geçmisi çok kısa olan basketbol takımımızın lıgde ikınci yılında finali oynaması bizün için gurur vericidir.» demiştir. Eczacıbaşı antrenörü Siyavuş şöyle konusmuştur: «Bu maç çember altı mücadelesini iyi yapan tarafın kazanacagı bir maçtır. Amacımız 11 sa yi farkı korumak degil maçı kazanmaktır. Ancak Beşiktaş maçından önce Fenerbahçe maçını düşünüyoruz. Final havasına girilıp bu maçı küçümsersek sonuç bizim için kötu olabılır. «NURİ VE REŞAT'A GÜVENtYORUZ» Tecrübeli «iemanlanmız Nuri ve Reşat'a bu maçta güvenımız sonsuzdur. Bizim en büyük dez avantajımız bu iki sporcumuz dışındakilerin Siyah • Beyazlılar kadar final oynamamalandır. So nuç maç gecesi sporculann psikolojik ve teknik durumlanna kalmıştır. Bunun için kesin bir sonuç soylenemez. ORDUSPOR ANTRENÖRÜ ABDULLAH MATAYdenle futbolculanmın oyun içi problemlerinin bulunduğunu soylemeliyim. Daha sonra yaptığımız çalışmalar problemlerimizin bazılannı giderici yönde gelişmıştir. Ordaspor lig başınd» düşuodöğünüz yere ulasmıs mıdır? vuruş tekniği, bazılan da özel kondısyon çalışmalan yaptılar ellerindeki program gereğınce. Bu eksiklerin giderilmesi • • çin neler düşünüyorsunnz? Bu sorunun yanıtı üçüncü soruda venlmiştır. Federaşyon Efitlm Dairesl He Uişkileriniz hangl dfizcrdcdir? Futbol Federasyonu Eğitim Daıresının çalışmaları çofc yakın gelecekte Türk antrenörünün bilınçlenmesını, şereflenmesini, kişılılc kazanmasını hedef alan bır görünüştedir. Çok yakın bır gelecekte bu çalışmalann meyvasıaı verecegine inanıyorum. Dilediğiniz gibi bir çalışma ortamı bulabillyor nrasunuz? Başarı için gerekli çalışma im!:ânları Orduapor'da mevcut değildır. Saha topraktır. örneğın yılın 250 günu yağnrurlu geçmekte, amator ve profesyonel maçlar, böyle kalıtesiz sahalarda oynanmaktadır. Bu nedenle kaliteli futbol çıkarmak çok zor. Fntbolculannızın profesyoneUik anlayısı nedir? Kıvançla soyleyebilirim M, Türkiye'de parmakla sayılabilecek kadar az profesyonel varken, bu derece amatör kalabilmiş gençlerimız mevcut. Türk futbolunun çenel bir değerlendinnesini yapar mıstmz? Dev adımlarla ilerleyen mem leketlere baktığımızda A'dan Z"ye dek her şey plan ve programa bağlanmıştır. Bu koşullarla daha da ileriye girebılmesini hükümetleri sağlar ve denetler. Bizde öyle mı? Hâlâ sayısı belli olmayan lig statüsü vardır. İnanıyoruz kı, bir şöhretli takımı veya filân ilın tek tflirımını kume düşürtmezler. Ömekler o kadar çofc ve çeşıtli ki birkaç kitap hazırlanır. Futbolumuzun özlenen düzeye gelmesi için düşündüğfinüz temel ilkeler nelerdir? Mevcut Beden Terbiyesi Kanunundan başlayıp, tüm spordan anlayan ve uğTaşanların gelecekte Tlirk sporunun bünyesıne uya cak, bugünkü dünja düşünce ve olanaklan ile bağdasan, yepyeni bır Beden Terbiyesi Kanunu getırilmelidir. Dünya Kupası eleme çrnbun daki derecemiz ne olabilir? Bu koşullarda sürprizden bahsetmem gerekecek. Size göre bu yılın Uk üç takımı ve son iki takunlan bangileri olacaklardır. İlk üç takım Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray olacaktır. Son iki takım hakkmda fikir yürütmek şimdilik olanaksız. /. AMATÖR LİG'DEN DÜŞECEK TAKIMLARIN ÇOĞU BELLİ OLMADI Istanbul 1. Amatör Putbol Iiginın bıtimine bir hafta kala Ça pa, İETT, Maltepe ve Anadoluhi sar şampiyonluklarını ilân eder ken, Fethiye küme düşen ilk takım oldu. (D) grubunım birincisı cumartesi günü oynanacak Cankurtaran Nışantaşı. Tekel Sakarya ve Beşiktaş Yeldegirmeni maçından sonra belli olacak. Şampiyonalann büyük bir kıs mı bellı olurken, düşucekler ke sinlik kazanamadı. (A) grubunda ITÜ, Hürriyet, K. Ayasofya; (B) grubunda Pendik, Davutpaşa, îstiklâl ve Zeytinburnu; (C) grubunda Acıbadem, Topkapı ve Bağlarbaşı; (E) grubunda Zeyrek ve Ozfatıh bu hafta yapacaklan karşılaşmalardan sonra kendi kaderlenni çözümleyecekler. (D) grubunda karşılaşmalannı tamamlayan grup sonunı*usu Şehzadebaşı, Putbol Federasyonundan olaylı geçen Şehzadeba $i Sakarya maçının sonucunu bekhyor. Federasyonun, Sakarya nm iki puanını silmesi halınde San Yeşilliler kume düşecek. Afcsi durumda ise Şehzadebaşı, 1. Lige veda edecek. 19. hafta so nunda gruplara gore puaa dağılımı şöyle oldu. (A) GRUBU 19 11 6 ÎETT 19 7 9 Kâgıthane Sümerspor 20 6 9 Y. S. Selim 19 6 8 19 6 8 Umraniye 19 2 14 Emırgân 19 6 6 Bakırköy 19 6 5 Yıldız K. Ayasofya (B) GRUBU 19 Demirspor 19 Ferıköy 19 B. Paşa 19 Kadırga 19 Ramı 18 Aksaray 19 Ortaköy 19 D. Paşa 18 Z. Burnu 18 îstiklâl 19 Pendik (C) GRUBU 19 A. Hisar 19 Dıkılitaş 19 A. Mızrak 20 Kalespor 19 îlkadım 19 HaUç 19 Cibali G. O. Paşa 19 19 Acıbadem 19 B. Başı 19 ToDkapı (D) GRUBU 19 Beşiktaş İTU Hürriyet II Kendimi amatör spora adardım,, VEDAT DiNLER BEDEN EĞİTİMÎ OĞRETTMENÎ, ESKI ATLETtZM AJANI Ben ÎZMİR BÖLGE MÜDÜKU Olimpiyat Oyunlarının zamamnda başlayacağı, ancak tesislerin bitirilemeyeceği açıklandı MONTREAL. (aa) Quebec Esaletı Beledıye Işlen Bakanı Vıctor Goldbloom, 1976 Montreal Olimpiyat Oyunlannın, kararlaştırUdıgı gibi 17 temmuzda acılacaguu, ancak bütün tesislerin açılış gününe yetiştirilmesinin olanaksız oldugunu bildirmistir. Bakan, 72.000 kişilik Olimpiyat Stadının zamamnda tamamlanmasımn olanak dısı olduğu, örnegin koltuklann ve sıralann yapımmm yavaş gittığini ve açılış gunü, geçıcı tedbırlerle yetınılmek zorunda kalınacağını kay detmıştir. Bakan, aynntüı bilgiyi bu hafta sonunda İnnsbruck'ta toplanacak Uluslararası Olimpiyat Ko mitesine verecegini söylemiştir. Anlaşıldığma göre 72.000 kişilik ana stadda, koltuklardan 25000 kadan dermeçatma olacaktır. Bunlar daha sonra, yenileriyle değiştirilecektir. Basın haberlerine göre, staddakı soyunma odalan da henüz tamamlanmamıştır. Komitenin, sporculara soyunmalan için stad dışmda özel treylerler tahsis etmeyi düsünduğu söylenmektedir. İlk talaa daha tenin tir. önce ana stad içinde müedilen Basın Merkezi ise, sonra alınan bır kararla si5 km. uzagına nakledilmişta Kanada'ya 210 milyon dolara malolacagı sanılmış, ancak maliyet son zamanlarda 1 müyar doları geçmiştır. Sadece ana stadın maliyeti 485 mılyon doları bulmuştur. Goldbloom, inşaat işlerinin grevler ve tahsisat azlıgı nede niyle çok yavaş gittiğini, fakat bütün tesislerin oyunlara hazır olması için canla • basla çahşıldığını anlatmıştır. Olsaydım 19 19 19 2 3 5 5 5 3 7 8 5 6 8 4 7 8 3 8 8 7 8 9 8 10 10 9 10 6 6 9 1 7 9 2 5 8 6 7 6 4 7 7 6 6 10 12 5 11 7 6 7 5 4 5 6 14 4 6 6 7 7 7 1 1 4 9 8 7 8 8 9 10 9 33 22 21 13 19 22 15 21 22 16 12 32 22 16 15 13 9 17 16 21 16 12 51 27 31 19 21 13 14 19 14 8 16 13 15 20 14 20 23 22 26 26 20 17 7 17 15 13 13 13 21 19 26 23 22 5 7 24 27 23 19 21 25 29 26 28 28 23 21 20 18 18 18 17 16 15 14 31 22 20 18 18 18 17 16 16 16 15 35 29 21 20 17 16 16 15 14 14 13 Ben Beden Terbıyesi Izmir Bölge Müdürü olsaydım, yapacağım ışleri şoyle sıralayabilırım: • Herşeyden önce kendimi amatör spora hizmeta adardım. % Her semte açık voleybol, basketbol sahalan yaptınr, nisaneylül aylan arasında çalışacaklar için de geceleri buralan ışıklandınrdım. Her semte antrenman sahası olarak, çalışılac&k ucuz, portatif kapalı salonlar yaptırırdım. • Her büyük spor kulübunün çevresındeki okullarla ilişki kurmasını zorunlu kılar. kulüplerin 5 spor dalmda ücretli çalıştıncı tutmasını saglardım. • Üniversite ile yakın bir işbirliği kurardnn. Ogrencilerın tesislerimden, sporculann üniversite olanaklanndan yararlanmasını saglardım. • Müdürlügümün kadrosunda en az iki spor hakemi bulundururdum. • Tesisleründe çalışmak isteyenlerden hiçbir şey istemeden (antrenman kartı ücret gibi) onlann yararlanmasını saglardım. Bölgemdeki tüm tesislerden amatör kulüp ve sporculann ücretsız olarak yararlanmasını sağlar, profesyonellere ucretsizlik hakkını tammazdım. 9 Spor alanlannın çekici duruma gelebilmesi nedeniyle dinlenecek kafeteryalar açtırırdım. • Ajanlıklan kadrolu amirlikler durumuna getirirdim. Bu göreve atajacağım kişilerin hem daha yeteneklı olmasım, hem de tam gün görev yapmalannı saglardım. • Bölgemde gorev yapan başanlı beden eğitimi ögretmenlerini ödüllendirirdim. • 200'den çok çalışanı olan müdürlügümde her gün, her an ödeme yapacak kadrolu bir veznedar bulundururdum. • Müdürlügümün bağımsız, özerk olarak çalışması nedeniyle girişimlerde bulunurdum. Olimpiyat Oyunlannın ilk baş Sovyetler Kış Olimpiyatları için çalışıyor onümüzdeki ayın başlarında Avusturya'mn İnnsbruck kentinde başlayacak 12. Kış Olimpiyatlannın ıddialı ülkelerinin başında gelen Sovyetler Birliği çalışmalarını hızlandırmıştır. Çalışmalannı Ski Stadyumunda sürdüren Sovyet takımında şu sporcular yer alacaktır. Krug lov, Tikhonov, Yolizarov, ve Bıyakov. Sovyetlerde çok sevilen sporlardan biri olan kayak sporu için ülkede çeşitlı merkezler kurulmuştur. Kayakla atış sporu olan biatlon için 35 stadyum vardır. 1960 Kış Olimpiyatlarında 3 altın. 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Sovyet sporculan, son dünya şampiyonasında 12 altın, 8 sekiz gümüş ve 4 bronz madalya elde etmışlerdir. Sovyetler Birllğl'mn en başanlı blatloncusu Aleksandr Tikhonev.. 12 7 5 5 5 4 4 3 5 5 3 17 11 6 9 6 4 5 4 4 5 3 <Elmadağ kayak fcampmt açtyorum. Dağ yöresitıde oturan köy çocıüdarmı alacağim bu kampa» dedi, Celâl Olgaç heyecarüa. Konn içinde doğup, karm içinde büyüyen çocuklara, kayağı oğretırse şampiyonlar ]/etışt\receğine ınamyor, tnr defa.. îkindsi bugune kadar yüksek gelirlilenn sporu olan kayağı, cebinde beş kuruşu cimayanlara indmneğe da «uimlt. Tek öajııuı bu mücadeleyi yapabuir JTIJ Olgaç bümem?. Elmadağ teleskısi hâlâ rariıfci» kulup uyeItrme 10, sijatsız vatandaşa 30 lira.. Neymtş, küflennuş bv anlaşma varmış. ANKARA'DAN NOTLÂR HALKA AÇIK TESİSLER Bir yanda kulup var, seyırası ile. Maddi gucu olmad'ğı tçın bu se yırayı çekecek takımı kuramıyor (Gucu olup olmadığı da tarhşıhr ya. Dıyelım kı, bır Ekrem'e öde aığı para ile, Galalasaray şampi yonluk mucadelesı yapab'lecek bır basketbol takımı kurabılırdi). Bır yanda muessese kulüpleri var. En iyi takımı kuracak paraya sahın. ama seyırası yok. lşte bılmece. Ama çozum de o kadar meydanda. o kadar açık ki.. ltalya çözdü ilk ke: bu sorunu Avrupa'da.. Amatör branşlarda, kulüpler müesseselerle bırleştüer Yıllarca Avrupa Şampiyon Kulupleı şampîyonu olan tgnıs Varece boy le doğdu brneğin. Ignıs şırkehy le Varece kulubu isbırlıği yaptılar Birınden para geldi, btekinden se yircı. Sonunda anlaşma bitti. lgnı şirkeli başka Lalüple birlesti. Türkiye'de niye olmasın bu.. Hıncal ULUÇ 9 C. Kurtaran 19 9 18 8 Tekel 19 6 M. Kby 18 4 P. Bahçe 19 7 Taçspor 19 4 Nişantaşı Y. Değirmen:i 19 5 19 4 Altınok 19 3 Sakarya 20 4 S. Başı 3 30 11 25 4 32 17 24 4 25 13 22 3 17 14 22 2 13 9 20 7 23 26 19 4 16 18 19 7 17 22 17 9 11 25 14 9 19 29 13 11 14 35 13 (Devamı 9. sayfada) *Ya Tenis Kulübü?» diye sordum, Olgaç'a.. Orası hâlâ ımparatorluk.. Öyle de kalacak. Oraya dokunacak kadar henüz güçlu hısseimiyor kevdismı Olgaç. Ankara Bölgesi Spor Tesisleri içtnde Ankari Tenıs Kulübü . Yılhğı bır hradan jalan kıralamışlar. Sorarsamz halka açtktır, tıpkı IsTürkiye'de bazı feylerle uğraş tanbul Tetns Eskrım ve Dağcıhk mak gıtç.. Hete devlet memurlan Kulübü gtbı. Bınlerce lıra gınş aımn.. Hele bu devirde... Buna rağ datı ödeyeceksiniz, halka afjfc. Her men bazt yerlere el aüt Olgaç, An yü bınlerce lıra aidat vereceksmız kara'da.. Esfcriro Kulübü, Binicütk halka oçıfc. Resmimz kırk gun ktrk Kulübü, Dağcütk, Kayak Kulübü, gece asılı kalacak.. Balotaj heyeAmatör AÜetizm Kulübü. Bunlar tinden veto eden çikmazsa halka hep bolgenin, yani devletin, yani açık. sokaktaki adavun malı tesislerd* Sonra neymiş efendim, Nazmi oturup da, sokakfakı adama hep Barı sosyeie çocuğu imıs, bâkm bu burun kıvtrıp bakan kulupJerdt. kulüpten nasıl halk çocukları da Svmdi bir yandan bu testsleri, bir yetısıyormus.. Tabii, top toplamak baktma kulupleri desteklerken, bır için ucuza çalıştıracak halk çocukbakıma da tesislerin yönct\m\ne el ları da gerekli bu kulüpler için. koyup halka açacak. Tenisi yeni öğrenen beglere hamnt lara top çevırme isini bıknadan usanmaüan ynvacak halk çocukları da sart.. Öyle olmadı mı, Nazmi Barı'mn kulube gırısı.. Yetişmesi.. Halka açık ntş.. Hele gınn bakaIım Ankara Tenıs Kıdübune. Teksas'a gelmiş yabancı gıbı hıssedersımz kendımzı.. Gotler dıkılır uze rımze.. Yıyecekmış gibi değılse bı le, rahatsız etmek ıçın.. Hele talıl gunu, hele gece gıtmişsenız, hele ktrmızı kortlara değtl de, bu kort lann yanına yesıl çuhalı masala koyanlara bir bakarsamz, homn' danmalan duyarsımz bu kez. Bı dalıa gelmemeniz için her şey ya pihr bu halka açık tesislerde.. Olgaç *Dokunamam> dedi.. <Te nis Ktüübüne dokunamam simdı lık. > Kimse dokunamaz ki.. Tenis Ku lübü uyelerınin mal varüklarma bir gb'z atm. Isten değildir onlar için böyle bir tesisi kulüplerine yapmak. Ama yapamazlar.. Halkm parası ile yapümış tesısı bedava kıralayıp, halkı ıçerı sokmamak varken niye yapsınlar kı.. BİR BAŞKA ÖNERi.. Frankeşiayn'm yarathğı cana var, ilk kez doktor Frankeşlayn'ı korkutmuş, çtğlığı bastırtmıştı ada ma.. Tıpkı basketbol ve voleybola arofesyoneüığı sokan kulüplerımızın îimdılıfc çığhk athkları gıtn. Galatasaray butun amatör şube 'crını kapatacakmıs. Fenerbahçe yavas yavas kapalmağa başlamn bıle. Tum profesyonel Beşiktaş b™ ketbol yoneticılerı bile şikâyeıçı durumdan. Bırakahm eskiyı.. Bıra kalım Kolej'i, Mülkıye'yı kimlerm somurüp çökerttığmt. Onlar geçmış Bugun bir gerçek var. Buyük mad di güçleri ile muessese kulüplerı. spor kulüpleri için tehlike oimağa basladılar. îşte ikramiye vermeleri, hediyelık esya dağıtmaları yasaklanan bankalar.. Arlik her zamankınden fazla reklâm, halkla iliskıler gerekli onlara. Ute parasızltk yüzunden kdpanma tehlıkesı içinde. mılyonluk seyırcui Fenerbahçe ve Galatazaray.. Dıyelım ki, bunların arkasında, Zıraat Bankası ile tş Bankası olsun. Diyelım fct bu bankalar destekledikleri kulüplerin oyuncularma öğrenci ıselerr burs bulsunlar. de ğıllerse is ve sinler. Ayhk kazan ctn ötesinde. gelecek güvenliği sağ lasınlar. Sporcu seçmez mi o za man, formasımn önunde Galata •<aray. arkasında Is Bankası yazar, 'culubü. Beden Terbıyesi ve kulüplerin hu kukçuları, bu tür bırlesmelerı» ku rallannı kaiaylıkla tesbit ederler tamrım. Yetcr ki. (jerçekçi bır çh zümu. iki taraf da samimiyeüe ıs temıs olsun. Antrenmanların ağırlığından yakınan Cihat, Ordu'yu terketti ORDU, (Neşe CtGERİM Bildl. rlyor) 1973 futbol sezonunda Altay'dan Orduspor'a gelen Cihat Genç. antrenmanların ağırügı m ileri sürerek Orduspor\ı terk etmiştır. Orduspor'da oynadığı Ud yıl tçinde takımına büyük emegı geçen ve Mor Beyazlı ekibtn şampıyonluğunda en büyük pay sahibi olanlann başında gelen Cılıat, efendılıg] ve düzenli oyunu ile sporseverlenn tüm dikkat lerıni üzenne toplamıştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle