13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
0 Sahıbi Cumhurıyet Matbaacıhk ve Gazeteçılık r adına . N4DIR N \ U ı • GeneJ Vavın Muduru OKT*Y M.RTBOKE • Sorumlu Yazı îşleri Müduni ÇETtN OZBAYRAK • Basan ve Yajan CUJIHURIYET Matbaacılık »• Gazetecilik T.A.Ş Cafaloğlu, Halfcevı Sok No. 39 « TELGRAF ve MEKTUP adresı. CLMHLBtYEl 1STANBLX BAStN AHLAK TASASIVA •JVMAVI T A ^ H H n EUEB * ^ * • HLROL4R. Ankara Autujit buJv^n Veneı Apt Yenışenır Tel. 1774Î3 2Ö37U1 • tZiMIH Haiıt Zıya Bulvarı No «5 Kat 3, Tel 131230 124709 • AJ3ANA Ataturk O d . Ujurlu Pasaj, Tei: 14550 19731 Posta Kutusu: tstanbul No: 241 Telefonlar: H 42 S» 22 « 98 2J4İJJ2242S*2242»9 ABONE »e İLAN AYHK. 12 b J 1 Vurtıçj 54i. İ70 135 45 Vurtuişi »9U 495 247.5ü 8<! 5U ÜlKe crjplanna ve agulı*ına Bore uçak rarkı oKuvııcu taratmdan ajrıca ödenır .. Başhh 2 i 4, 5 6 Ölum Mşan Vavın Kayıp iMAKTU) .. <* ve < Savt» ıSantımı» . II* sayîd (Samıml) .. „. .„ ... . . c«e Mevlıa iesekkUı (5 SantlmJ» „ « NıkSr FUpnmt ü.^îura .„ ^ . O» Havdtı 'KE1 IMtSt) «^ TAKVİM M UCAK IB76 Günej öğie Ikındi 7 14 12 27 15 (14 AKjam Vatsı Imsak 17 20 18 55 5.34 (KEUMfcSt) ^ ». S. Poîis, protesto yürüyüşünü (Baştarafı 1. garfada) tır Agır yaralılardan ve hemen amelıyata alınan Muharrem Gor gulu nun ışçı ve kaza kurşununa hedef olduğu dığer amelıyata aJman ağır yaralı Gulumser Kâhyaoglu run oğrencı, Yavuz Tokçu ıle Alı Duıç Erpı'nm ışçı, Yaşar Duvgun un polıs Fıkret Savaş ın oğrencı, Mehmet Ozan ın polıs oldukları açıklanmıştır Polıs, gözaltına alınanlardan oğrencı Adnan Özgenç ve ışçı Alı lok m?koğlu nun uzerınde sılâh bulunduğunu bıldirmıştir Beyoğlu Ilkyardım Hastanesi yetkılılerı, Muharrem Gbrgulü'nun goğsünden ve kanvndan, Gülüraser Kahvaoğlu nun i«e karın boşluğu ve rmdesınden ağır şekılde yaralandığını ve sağhk durumlarının cıddıyetım korudugunu soylemışlerdır Forum ve çatijma Devlet Başkanı'nın (Battaratı I Mjrlada I tadır Bu Koşiı ourjuvazısı hedeflerinı gerçekleştırmefe cahşıf yor» demıs ır CHP MıHetvekili Çükrü Koç ISP Çankaya dakı ısraltan soz a çarak, «Otuz tane araba bunlar dan on taresı Mercedes (Mercedes büO) Alman Cumhurbaşkanın da bı!e vok on beş tane aşçı, vırmı ıkı tare garson bunlar Sul tan Reşat ia bıle yoktu» şeklınde konuşmuştur Yıne CHP'Iı Mılletvekıllerden Yılmaz Alpaslan da Cumhurbaskanına uçak alınmak istenmesiv le ılgılı gırışımlerı eleştırerek, Turkıye'de, itarda kalmıs kaza. zedelere helıkopter bıle jconderüe mezken, daha ellı yıl Cumhurbaş kanlarına uçak alınamayacağuu savunmuştıır ca muslumanı rencıde ettığınıu soylemıştır Abbas Başkanlık sıs temıyle birlıkte, Kontenıan ve Mılll Bırl.k Gruplannın gıderek Cumhunvet Senatosunun kaldınlmasını ıs'em^tır Inonu ne onermı;! Devlet Guzel Sanatlar Akademısınde oğleden sonra duzenlenen forumda dun olen ÎTU oğrencısı Özel Elmas'a komandola nn yaptıkları sılahlı saldın Malatya olavlarında uvgulanan yontem eleştırılmış demokratık gtiç lenn faşızme karşı ortak direnış gostermelerı kararı ıle dagılınmış tır Ancak forumdan sonra, fcruma katılanlardan 500 kışı kadar bır grup aynı nedenlerle Hur rıyet Meydanına kadar sürecek bır yüruyuş düzenlemışlerdır El lerinde protesto dovizlen olduftu halde Akademinın ontinden yüruyuşe geçen grubun Topnane'de polıs tarafmdan yolu kesılmış ve polısın dağıtma eylemı ıle bas lıyan kanlı çatışma çıkmıştır Kanlı çatışmayı anlatan çevrede dükkan sahıplerı, hukumet aleyhıne gosterı yaparak yüruyen oğrencılerın once onu ve arka 5i polıs tarafından sarılmış, son ra da panzerler ters yoldan gelerek ogrencıler uzerıne hücuma Reçmıştır Bu arada polısın çogunlukla ogrencüeri yakalamak va da dağıtmak yerıne, bulundu fu yerde copla yere yatıraralc 3ovduğu, polısın de ogrencıler ı;ınden bazı kışılerın de sılah kul [andıkları arlatılmıştır 14 50 sıralannda başlıvan ve panzerden ıtılan ses bombalan sılah pat amaları duduk sesleri arasında, ;evre sakınlennı dehçete salacak sıçımde yarım saate yakın surîiuştur. tından aldıgı ve kalbinin altın» verleşen kurjun varası n»denıvl* komaya gırmış 14 gun süren oıtklsel vasamdan kurtulamayaralc olmuştur. 12 ocak gunu çeşıtü Universitf ler ve (akültelere öaıKınlır düzenleyen komandolar, Maçka Mimarlık ve Muhendıslık Fakult»sını kuşatarak, pohjlenn seyırd kald:§ı bır sılâhlı saldın duzenlemlşlerdır Bu saldın sırasında, Valida Çeşme duragı önıind* bulunan Ozer Elmas ve Kemal NabJ Ünal rastgele atılan kurşunlara hedef olarak yaralanmıslardır. tkı yaralı, komandoların »ürdürdujü kurşun yağmuru altmda arkadaşlan tarafından bır taksıyo blndlrılerek Ilk Yardım Hastanestne kaldmlmıslardır Agır yara alan Ozer Elmas yapılan tıbbi jırışımlere ragmen komaya gırmekten kurtarjlamamış ve dün sabaha karşı saat 5'te blmüştür. Kıbns lı oğrencı Owr Elmas'm jaralanması uzenne TUrkıye'ye gelen babası Mustaf» Elmas, oglunun daha sonra olmesı nedeniy le dün basm mensuplarına yaptığı açıklamada Kıbns Turk Federe Devleti'nin ve hastanenın ılgısizhgınden yakmmıştır Musta fa Elmas, Federe Devletm tahsıs ettığı bıldırilen 14 bin llranıı gelmedıglnı belırterek, «Oğlum hıç bır suçu yokken vurularak ölduruldü Bakımı içın gereklı para, gonderılecegı bıldırıldığı halde gonderılmedı Artık oglum oldu. ğune gore bundan sonra gbnderilmesınm de bır yararı yok» demıştir Mustafa Elmas felçlı olduğu içın bır iş yapamadıiını ve İ60 lira ile geçtnmek zorunda oldugunu açıklamıştır Bir oğrMcı Komadı suı kaldıgı ve hıçbir cevap alına madıgı da belırtilmıştir Baskınlar suriıyar OLAYLARIN ARDINDAK! MSP, Devleti korumaya (Baştarafı 4. savfada) bu bıldınsmde, MSP grubunun ıç huzurun bır an once saglan ması açısından hükumetçe Par lamentoja sev kedilecek olan ya saların vatandaşların temel hak ve ozgurluklerını zedelemevecek bıçımde çıkması ıçm gavret gos terecegı belırtılmııtır Anarşının yalruzca polısıye tedbırle onlene mevecegı gorüşu de bıldırıde yer almıstır nedenle geldıklerinl sormadıgını so>lemış, «Namusu olan bır ır san bu dort kışıyı orava hukı metın gonderdıgını ıddıa ed« mez» demıştir Karaca'nm «Sıv sı partılenn amacı iktıdar o maktır Fız ıktıdarız» soz'erı uz rıne CHP sıralarından «Iktıda deÇıl cephesınız, cephe değıl çetesınız» denılmıştır Ankara Mımar Kemal Lısesine onceki gece 20 kadar elı sılih h komando baskın yapmış, ancak polıs gelınce de kaçmıslardır Bır haftadan bert olcula koman doların baskın yapacagı haberının yogunlaşması uzerıne hademeler tarafından gırıs kıpılarının arkadan surgülenmesıyle büyük bır olayın çıkması onlenmistır Müdür Yardımcısı Kemal Yalvaç, durumu Emnıyet'e bıldırmıs, komandolar da polısın gelmesıyle kaçmışlardır. Kemal Yalvaç. okulu basan gruptan ıkısıni tanıdıgını, bunların okulun eski oğrencıleri oldugunu ve adlarını Emnıyet'e bıldırdığını soy lemiştır. Bu arada komandoların polısın gelmesıyle olay yerınd» bıraktıklan 06 LL 802 plikalı arabanın da çalmmıs olabilecegi ıhtımalı Üzerinde durulmaktadır. Adana Eğıtım Enstıtüsünde, ulkücu olmayan oğrencılere baskılar başlamı? oğreneilerın topluca okuldan uzaklaşıraları içın Ulkucu komandolarca olay çıkanlmava çahşıldığı blldınlmlstir. ÜİKilcü öfrencıienn, okulda devrımcı oğrencılere devamlı sataştıgını bıldıren Adana Yuksek Oğ renım Kultur Derneğı Başkanı Kadır Yuksel, olaylar karşısında enstıtU idaresınm ve okuldaki guvenlık kuvvetlennın bu tahnklere seyırci kaldıklarını bildirmıştır Bahçe ilçesmın Harunıye bucağına bağlı Dizıçı öğretmen Lısesinde jonetıci değışıklijıvle slırup gelen faşizan baskılar önceki gece komandoların kendılerınden jana olmayan oğrencılere saldırmalarıvla su jlızilne çıkmış 16 öğrencinın tas, sopa ve zincırlerle yaralandıklan oğremlmiştır Bu oğrencilerden bır kısmı ayakta tedavı gormuş, 8 ı de Osmanıve Devlet Hastanesine kaldırılmıştır Bahçe Savcısı olay hakkmda soruşturma yapmak U7ere Haruruye'ye gıtmistır Okulun ha'en guvenlık kuvvetlennın kontrolu altında bulunduğu bıldırilmektedır. Atafârk rııatlıri Isparta Tıcaret Lısesınde okuyan devnmcı ogrencıler vakalarma taktıkları Atatıirk rozetleri vüzünden, Bozkurt rozetlı komandolar tarafından dövUmektedır Bu olayların bır süreden beri devam ettığını bıldıren ogrencıler, «Bu olsylar, komandoların ve onlann ıplerini ellerınde rutanların ne denli Ataturk ve halk düşmanı olduklannı açık sekılde göstermektedir» demışlerdir. GERCEK Ba^kanlık sistemını geçilsin Butçe Karma Komısvonunda Cumhurbaşkanlıiı butçesi Uze. nnde soz alsn MSPIı üveler ise genellıkle Başkanlık sıstemine ge çılmesı s;erekttRini öne turmüslerdır. MSP'li Hıısevm Abbaı bu arada. Dıvane* Işlerı Ba^kanlığı ıle kararnamenin Cumhurbaskanmca henuz ımzalanmamfsını In nayarak, bu turumun «milyonlar Adanı'da CHPlı Yılmaz Alpaslan'ın komıs' ondakı Konusması sırasında CHP'den AP ve transter olan Sıvas Mılletvekıiı Vahıt Bozatlı'vı suçlaması Uzenne soz alan Bozatlı, CHP eskı Genel Başkanı Inonu'nün kendısıne, CHP'51 kapattırmak ıstedı£ini soyledıŞını ıddıa etmış'ır Bozatlı, bu konuda özetle sovle konuşmuştur «CHP ıçirde bız ajtmışı askın arkadas huzursuzduk Arkadaş larım ıstıU edıyorlardı Ben ise CHP'nin Meclıs Faskanvekıll olarak gorev vapıvordum Bir gun Inonu Meclıstekı odama teşnf ettı, beni evine davet ettı Beraber evme gıttığımızde Inonu, bana «CHP'vı bu adamların elıne bırakmayalım sen bır rapor hazırja, ben partinın kapatılmasını isteyecefım> dedı Ben raporumu hazırladm, kendısine verdim, tnoniı bır süre sonra CHP'den f«ıfa ettı > Kojk'ün c m b ı CumhurbaşKanlığı bütçesi Uzerinde CHP'lılerce dile jetinlen eleştirilere. vaptıklan fconuşma larda AP'lıler karsı çıkmi'îlar, Cumhurbaşkanhğının her türlü elestınden uzak tutulması gerektigını »ne »UrmUslerdir AP' li tbrahim Oöktepe CHP'lılenn «Elındeki kaleyi kavbeden bir kumandanın telâsı (çınde olduk lannı» söylemntır Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreteri Fuat Bavramoğlu da vapı lan elestinlerı Kosk adına cevaplarken, genel sekreterliğin bildirilennin Cumhurbaskamnın direktiflerıvle yavınlandığmı belirtmif, uçak alımı konutunda Cumhurbaskamnın bilgısi ve ist*gi bulunmadığını açıklamış, «Hatırladıgım kadanyle hıiku met de bu yoldaki gazete haberlerını tekzıp etmıştır» şeklınde konusmuştur M» Bakmlığı bıifçesi TBMM Butçe Kania Komısvonu nda dun de Mahje Bakanlıgı bütçesi gbrUşülmeye baslanmı»tır Malıye Bakanı Yılmaz Ergenekon eleştırılerı cev aplandırırken, memur maaşlanndakı katsayının arttırılmasına karşı çıkmış «Katsavı arttırımı yerıne a*(ari geçim indiriminin arttınlmasını dUaundüklerıni» aöylemistir Ergenekon katsayının 11 'e çıkanlması konusunda, şbyle konuşmuştur «Yenl kadrolarla kamu personell sayısı su anda 750 bine ulasmıstır Kadrolann yanı sıra tartısılan lcaUayı meselesi vardır Memurlar dıjmda katsavının art tınlfnuuıttenen nymuriar dışın da*. t»r5ılme»i ge'reken kamu ıktlaadi kuruluşları ve mahallı idareler personeli ile ışçıler bulunmaktadır Bıze sadece memur lar değil, bütun alt gelir grunlannı dUiünüyoruz Kat«ayi sa/ce memurlann ışine yarayan bir çozümdür Devaluasyon konuıu "Malatya Operasyonu,, (Baştarafı 1 savfada) fer havası içındc «Operasjon baarı ıle bıtmıstır» \argîsına ıarmak olanaksızdır Savas halinde olun^a bilı hftvle riıınımlarda za vıf dusman, xat olarak ele eeçlrilır W, bilın alınabılsin. '•i rfarıs halinde ıse, bu gıbi durumlarda uvesl hulundtıruiTiuz Batt ulkelerlnde kııllanılan von | ternler h~'n rttt*H~t*dir Geçenlerde Hnllanria'dit bır Ireni r\e geçıren vabancı uvruUlu terorıstler, (runlercp muhasara altında tutultlula Molııka'lıların Hollan da'daln evlemlerlnl akurlarimız Kaıete \e rad\olardan Izlediler. Lıun bır sure xonunda lerörcijler Hollanda polisine teslım olmak zorunda kaldılar Malat>a' da dort vanı çevrili bir kır evine sıcınmıj uç sanıfe hiç bır yere kacamazdı, \e enındesonunda tealim olmak zorundavdılar. Meclij't» Bakan suçlandı Çoğunluk olmadığından bır sa at gecıkmeyle toplanan Mılle Mechsınde de. CHP Hatav Mıl letvekilı Mehmet Sonmez eğı tım o^retmen ve ojrencı konı lannda gundem dışı soz alrm? «Gerçek faşistler ne jurada. n burada Mıllı Egıtim B^ka^lığınıı ba^ındadır» demı« Bnkan F: dem'ı .Gfovdesı ^P'de kafası Tu keş de bır kışı» olsrak nıtPİPm' tır Sonmez Erdem ın egıtim «Serrı bır duzen» uzerıne ot > r mak ıstedıçını de ılerı ^urmuş sozlerıne sunları eklemıştır «öldurülen ogrencıler, oldun len oğretmenler. surülen ogrc menlerle toplum ne sıner nı susar Ne de ozlenen sermayemı sılah bekçısı, kıtap. duşünce du manı fa<ist grlf^ır Belki Mıll Egıtim Bakanı bu faşıst davr. nışlanndan öturü Türkeş'ten ıy not alır» AP'lı Ismaıl Koyluoglu da gur dem dışı konusmasında ogren 1 cı olaylarına degınmış «Karde olduklannı unutup dusman gıb vuruşanlara seslenıyorum Evlal acısı büjük acıdır Ana babslar nızı ajHatmavıni7» demış siva sı partilerin parlamenterlerın bı konularda hassss olmalanm ıst« mıştir «Turkej dikfacıdır» Malalya operasyonu Öte yandan, îstanbul Yuksek Ogremm Kultür Dernegi (IYOKDJ üyesı oldugu öelırtılen Cahıt Şenyuz adındakı Hukuk Fakültesı ogrencısı, arkadaslannın öne sürdüklenne gore poliıte yedığı dayaktan, poUsın ıfadesıne gore ise fazls alkolden komaya gırmıştır. Arkadaşlannın dun savcılıja da yaptıklan bıldinm* gore, Cahit Şenyüz pazartesi gecesi saat 22 30 sıralarında, dovulerek Samstya karakoluna aiınmıştır. Daha sonra arkadaşlannın haber vermesı uzerıne durum agabe>ıne bıldınlmış ve ağabeyı karako. la geldjğı sırada Cahıt Şenyuz'un Gözaltında konusamıyacak durumda bır aPolıs tarafından gözaltına alı raca bındırıldıgını görmtıstvır. lan 7 sı kız 30 kışiden kimlikle Cahit Senyüz kaldırıldıgı Ilkyarn saptanabılenler sunlardır dım Hastanesınde htnüz komaNurcan Ozçelık Osman Tur dan çıkanlamadığından ifadeıi toz Ahmet Aka, HUseyin Arsan, alınamanuştır. Zekıye Duma Adnan Özgenç, CePolıs ise olayla ılgUi açıklama• a Uzunovalı Engin Sakarya, smda Cahıt Şenyuz'un fazla alkol nl R&hmı Tııfan, M Irfan Ulu, Ah alarak olay çıkardıgını, bu nedennet Gultekm, Ali Tokmakoğlu le karakola goturül^ütunü va e Fethı Çakmak sonra da alkol komuına rirdıTatil edıldi ğını öne sttrmustur. Bu arada Ilkyardım Hastanesı îstanbul De\let Guzel Sanatlar Vkadetrusı, dunku olaylardan doktorları da hastaaıD duruınn onra Temsılcıler Kurulunca 2 ıle ılgılı «elısik haberler vermekubat pazartesı sabahına kadar tedırler. Ba*ı doktorlar hastanın alkol komasında oldugunu sov atıl edılmıstır îstanbul DMMA ile Akademıy» lerken, dıgerlerı basından sert laglı Muhendıslık Yuksek Okul bır cısımle vuruldugunu mıde \« annda da ogretıme 1 mart tari beyin kanaması geçırdıfını soyl*ııne kadar ara verılmıştır Aka meKtedırler. Cahıt Şenyuz'un aılesi Cahıt lemi Yonetim Kurulu soz koıusu kararı ounkü olaganüstü Şenyüz'un dovulerek karakola gotürtıldüfünü sbyleyen görgü taoplantısmda almıstır îstanbul îeknık Ünıversıtetı'n nıklan ile birlıkte Savcılıgm ba» le ıse öğretıme başlanması ım vurarak olayın aydmlanması ute:anı bulunmadı?ı belırtılmıştır. mınde bulunmuslardır. ÎYÖKD olayla ılgili bır bıldıTU Senatosu nca vapılan açıkamaya gore universıtenın butü n yayınlayarak Cahit ŞenyUz ola yının son zamanlarda yogunlamyle açılması 3 marttan sonra ;orüşulerek karara baglanacak şan ve sıstemlı bır jekılde yüruır Yapılan açıkıamaya gore, ITÜ tulen polıs fasıst ısbirligınin «ert [e daha oncekı yıllardan takın cınavetlerinden bır tanesı daha oldugunu one surmuştür ısı olan oğrencıler, 9 şubat 3 Bıldmde, son gunlerde pek nart tarıhlen arasında ımtıhaçok devrimci demegın gerekçea gırebıleceklerdır sız basılıp mühurlendığı, uyeleEge Üniversıtesı Yönetım Ku rının gozaluna alındığı anlatılulu ıse Iktısadı Tıcarî Bılımler makta, Kocaelı Oğrenci Yurdu"akültesı ıle buna bağlı Iktısadi nun durumuna değınilerek, koc Tıcari Ilımler Yuksek O«cu. mando baskınma uğrayan bu i, Gazetecılık ve Halkla Ilışkı yurdun polıs tarafından komna• Yuksek Oku'u ve Izrnır On r cağı yerde, sırayla bırçok kez ısans Okulu nu 3 şubata kadar polis araması \e komando basatıl etmıstır Bu okullarda kış kınına sahne oldugu, bilınçlı bır an yılı sınavları 3 subattan ıtı ışbırlıgı ile ogrencılenn yurtlarlaren yaoılacaktır dan kaçmasıaın planladığını beOzer Elmas oldu Urtılmektedır. tstanbul Teknık Unıversıtesı'nKtmande laskını e 12 ocak gunu komandoların Dun aksam komando oldugu aptıkları sılâhlı baskın sırasınone surulen Hılmı Canıtez adına, Valıde Çeşme durağı onunde dakı bır şahıs Ortaicby Eğıtım urulan öğrencılerden Özer Ellas dün sabaha karşı olmuştur. Enstıtusune gelerek ogrencıler uzenne ateş açmış daha sonra Maçka Mimarük Fakültesı 3. üzerinde sılâhı ve merrm oldu. ınıf oğrencisi ve Kıbns uyruklu gu halde yakalanmıştır lan Ozer Elmas, sol kurek alEnstıtüye gelerek arkadaşlarmı nı gonnek ıstedıfını soyleven Hılmı Canıtez, ogrencıler tarafın dan tamnarak ıçerı sokulmak istenmeyınce 7 65 çapmdakı ta(Baştarafı L sayfada) bancasmı çekerek of rencıler uzeluştur. Bu mahkemelerln asker rıne ateş açmıştır velerı üçlu kararname ıle ataSUâh seslerını duyan Ortakoy ır. Sıvıl uyeler ıçın ıse Bakan. Polıs Merkezi yetkılılerı olay yer Kurulu ıkı aday gostenr. rme gelerek, Hilmı Camtez'ı okul uksek Hâkımler Kurulu da bu dan çıkmak üzere ıken ve U7erinı adaydan bmnı seçmek zorun de sılahı oldugu halde yakalaıdır. Yanı bagımsızlık ükesto mıslaıdır »n ayrılmış, atama yetkısı doğKasımpaşa DDD kapatttdı ıdan dogruya yurutme organına •rılmıştır. Kaldı kı, Anajasa Mecıdıjekov Halk Bırlıgı ve ahkernemız «'iurutme organı Kasımpaşa Devrımcı Davanışma n atama etkısını» guvence ku Dernegı'nde polum yaptıfı araılına da aykırı saymakta ve bu ma sonunda 5 kışının gözaltına kı nedenıjle adalet ışlerimn alınmasmdan sonra Kasımpaşa iven vencılığı zedelenır, yurt DDD kapatılmış ve dün de bu şlar tedırgıniıge düşer gorüşü Dernekten ıkısı vdnetım kurulu î varmaktadır Bu bakımdan uvesı olmak uzere 3 kişı evlerı ı Devlet Guvenlık Mahkemelerı aranarak gozaltına alınmışlaıaır ağımsız mahkeme sayılamaz» Polıs aramalar, kapatma ve goz altına alınanlarla ılgili olarak «Vahım bir durum» herhangı bir açıklama yapmaBaro Başkanı Itazer, Yonetim urulunun Barolar Birlığı Genel mıştır Ote yandan, Îstanbul Devnmurulunda alınmış karar çerçe»sınde konuju gozden geçırdıgı cı Gençlık Birlığı tarafmdan dun ve yasal dayanagı kalmamış ku olaylardan sonra yayınlanan ı mahkemelenn halen gorevle bıldırıde, tüm olaylara defınılene devam etmelennı» vahım bır rek bunlar fasıst ıktıdarların sıkıyönetım getırme çabalan ola arum» sajdığını açıklamıştır. rak tanımlanmış, devrımcıler Ikızer, barolanna baflı meslek ışlannın bu mahkemelerde sa guç bırlığıne çağınlmıştır. jnuculuk gorevı yapıp yapmaIDDKD muhurlendi ısları sorununun yukardakı açık Îstanbul Devrımcı Demokratık malar çerçevesınde ele alındıDerneğı nden yapılan nı, gerçekte bu mahkemelerde Kultur açıklamaya göre 23 ocak gunü ikuksal anlamda savunuculuk ıpmava olanak bulunmadığını, Dernek bınasma gelen polis hıç ı ned°nle (sanıklann moral du bir gerekçe gostermeden Dernek kapısmı mühurleierek kapatmışımları ıle ortaya çıkabıleceK ızı zorunluk halleri dışında ve tır Dernek Yonetim Kurulu açık »ğer bıçme kendılerıne aıt ol lamasmda son gunlerde Demoklak üzere) îstanbul Barosu avu ratık güç \e orgUtlere yoneltıatlannın Devlet Guvenlık Mah len antıdemokratık baskıların bır devamı oldugu kaydedılen »meierınde savunma görevi yap lan i yolunda bır tavsıye ka olay şiddetle kınanmıştır Yonetim Kurulu'nun, bu konu.n almmasını ujgun gordugüda vaptıgı muracaatların sonuca beürtmışür. Ecevit, mayıs ayı ortasında Paris'te düzenlenecek bir seri açık oturuma katılacak PARİS. (Cumhurivet) Fransız Radvo Televiıyonu tarafmdan mayıs ayının 12. 13 ve 14. gunlerı Pans te düzenlenecek az gelısmış ulkelerle gelısmı? ülkeler arasındakı ılışkılerın ele alınacagı bır serı açık oturuma CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt'ın de katılacağı dgrerulmıstır Bu ulkeler arasındakı ilışkıler)e ilırili olarak çe»ı«i konulann ele ahnaragı bu toplantılara Isveç Başbakanı Olof Palme. Federal Almanva'dan Sosval DemoJcratlann Genei Başkanı Wıl!y Brandt. yıne Federal Almanva1 dan Kalkınma ioin Ekonomık tfbirlifi Bakanı Eron Bahr, Fransız polıtıkacılanndan Plerre MendM France ve Portekiı Soa yalııt Partisl Genel Baılcanı Marıo Soaret de katılacaklardtr. Malatya val<sî (Ka«Urafı 1 nmn fctt kanıyı jı^şyh iddlalanna eklemistir Kocaeli yurrJıı öğrencileri Köse'den yardım istedi İZMİT (Cumhurnet) tstanbul Kocaelı Ogrenc: Yurdundan 80 kışılüc bır grup aun Iffnit Beledıje Başkanı Erol Köse'yi makamında zıvaret ederelc, bır süre bnce komandolann baskısı sonucunda Valilıkçe suresiz kapatılan yurtlarının tekrar açılmasını konusunda çaba gostermes'nı ıstemişlerdır Kose, >"urdun açılmaaı ve «kapalı kutu» olarak kalan canıyane saldırının faıllerının ortaya çıkarılması ıçın Istanbul'dakı ılgılılerle temas edecegını bıldırmoş tir. tdildi öte yandan, olen tanıklardan me talurji mUhendisi 26 yaıındaki Balıkesır'U llker Akman'ın, maden mıihendısı 26 vasındaki Kahramanmaraşlı Hasan Basn TeHuzel ın ve ODTÜ Işletme Fakültesı bmnci sımf ögrencisi Yusııf Ziya Gunes'ın kesın kiml.klerı saptanmış ve cesetlerin aılelenne teslımı kararlaştırılmıştır Nitekun dtin Malatya ya gelen ailele n, Akman ve Guneş'ın cenazele nnı almışlardır tlgıliler, Hasan Basrı Temizer'ın cenazesini al mak ıçın dün akşama kadar kımsenın basvurmadığını, bu ne denle cenazenın Devlet Hastane sı morgunda bekletıldığını soyle mışlerdir Oncekı gun gızlendıklerı bag evınae sanıkların guvemık kuvvetlerıvle bır saat kadar çarpıştıklan, evden açılan atesin kesılmesınden sonra eve gıren uuvenlık kuvvetlerının her uç cesete de ayn ayrı odalarda rastladıklan saptanmıştır Malatja Valısı Rafet Kuçuktiryakı, olu ele geçırılen sanıklann Malatva'ya bazı eylemlerde bulunmak uzere geldJK lerını. bu amaçla da Malatva'da bazı şahıslarla temaslar kurauklarını ve beraber evlemlere katı lacak ba« kısılenn ısımlerını sap tadıklannı ıleri surmuş, bunlardan bır kısmının vakalanarak BOZ altına alındıklarım bıldırnıısnr Sanıklar, halen gozaltında bu lundurulanlardan Mustafa Yıldız' la buluşup evlemlere aıt plaruar duzenledıklerını Ibrahım Albaj, rak'ın Kernek mevkıındekı evınde kaldıklarını, cınavetten sonra dî< Adıyaman'lı Mehmet \W>ı*1a birlıkte kaçma planlan hazırla dıklarmı ılerı suren Vali. Hasftn Koç adlı kışı ıle Abuzer Karahan'm da sanıklara vardımcı olduklannı sö\lemiŞtır Polıs ve bekçı'yı oldürdukten sonra kaçan sanıklann aranmalan esna«nda çok sayıda eve baskın yapan guvenlık kuv\etlen bu evlerde yaptıklan aramalarda çok sayıda sılah ve sol ya>ın ele seçırmiş, bu redenle de bazı vatandaslar ROZ altına alınmışlardır Halen 20 kı çının gozalhrda bulundurulduğu bıldırilmektedır Sanıklann Adana DGM Savcıhğına venleceklerı belırtılmıstır Hollanda'da bir Türk öldürüldü Amsterdamdakı Turk mağazasında mevdana gelen bır olayda, bırı Hollandalı, bırı Turk ıkı kışı tufekle vurula rak oldurülmüştur La Haye'de oturan 36 yaşında kı Hasan Yatan ısımlı Omerlılı Turk hemen olmuştur Den Ou den adındakı 39 jaşındakı Hol landalı ıse ağır yaıalanmış ve hastaneye kaldırıldıktan sonra can vermıştır. Ikı kışıyı, yalnızca ısmımn baş harflerinın H A oldugu açıklanan magazarun sahıbi olan Tur kun oldürdüğunden şuphe edıl mektedır Bu çıfte cınajetın nedenı henüz aydınlanmamıştır (a a ) Ergenekon, «Doviz ve odemeler dengesının bozulduğu aşama da Türk parasının değerımn du»ürülmesı çare ise, bunu yapma< doğrudur, boyle bir durumda geçikmek doğru değıldır Ama bu çare de değıldir Bugün devalüasyon ne faydalı, ne de gereklidır» demıştır Bakan, memurlann 39 avlık farklannın odenmesı ıçuı Meclıs lere tasarı sevkedıldıgmı, tasan Meclıslerden geçer geçmez ode menin >apılacagım bıldırmıştır Malıye Bakanı Yahja Demırel' ın hayalı mobılya ıhracatı konusunda şu anda yurt ıçınde ve dışında dort mufettışın araştır ma devresınde bulunduğundan, herhangı bır açıklamada buluna mayacağını so> lemiştır Btltdlyeler v* diğarleri istanbul Barosn Maliye Bakanlığı bütçesi ko misyonda ojlamrken Kocatepe Camii Yaşatma Demeği, Yesılay Derneği Ankara Gazetecıler Ce mijetı dınlenme kampına ek öde nekler verılmesi kabul edılmiş tır CHP'h Uvelenn önenlerıyle îstanbul Ankara Izmır beledıve lerıne Beledıveler Yasası cıkın ca>a kadar toplam 400 mılyon U ralık yardım vapılmasına ıliskın onerge ıse, komısjonda AP lıle rın oylarıvla reddedılmıstır. Î.E.T.T, Memurları Yardım Derneği Dernegımızın Senelılc Kon?resi 7 2 197b Cumartesı gunu saat 10 da Taşıtlar Daıresı Şışlı Deposundakı kantın salonunda yapılat aktır. Nısap sağlanamadıgı akdırde aynı yer aynı saatte 14 2 1976 ta rıhınde yapılacağının uyelerımuan bılgı edınılmelerını nca ederız. GtNDEM: 1 Yoklama, 2 Kongrenın açılışı, 3 Kongre Dıvanınm seçılışi, 4 Ataturk'e ve arami7aan uful edenlere tazım, 5 Idan ve Malî Raporlann \e butçenın okunması, 6 Murakıp raporunun okunması, 7 Hesap Komısyonu scçımi, 8 Kaporlar uzerınde tartışma ve tenkıt. 9 Tenkıtlerı cevap, 10 Hesap Komısvonu raporu ıle çalısma raporunun ve venı vıl butçesının tahsıli ıle Idare Hejetinin ibrası. 11 Tüzuk tadilı ıçm 9, 32, 34, 47'ci maddelenn goruşulmosı, 12 Yenl Idare He>etınm seçımi, 13 Murakıp seçımi, 14 Dılekler. 15 Kaparus Arıburun'un Ecevit'ten Ünsal'a saldın olayının unutulmasını istediği bildiriliyor AVK4RA, (Cumburiyet Burosu) CHP Genel Başkanı Ecevıt'ı oncekı gün zıyaret eden Senato Başkanı Tekın Arıburun, Ece vit'e CHP Senatörü Nıyazı Ünsal'ın yaralanması olayını anlatmış, «Bu ışı kapatalım Yusuf Zı ja Aynm 10 gün süre ıle Senato ya uğramayacak» demıştır Ancak CHP Genel Başkanı, Anburun'a, «Nasıl kapatınz» demiş ve varalanan arkadaşlan ıçm hasta ne raporu bekledıklerinı bildir mıştır Nıyazl Ünsal, bugün Hacettepe Hastanesine gıderek sol kaşının ustunde uç santimetre vı bulan yara ıçın rapor alacaktır. Cumhurijet Senatosunda gundem dışı konuşan CHP Maıatya Senatöm Hamdı Ozer, son «Ma latya operasyonu »na degınerek hukumetın tutumunu sert bır dılle eleştırmiş «Olajları vara tanlar enıperjalıst guclenn sı Uhlı askerlerıdır Hukumet adı na sivası husumet cephesı kur maya çalışmaktadır» demıştır Bu tıp oteylarm mılJetı kutupla ra ayıracağını belırten Ozer, «Türkiye'nın bu duruma gelmesınin nedenı partızanlığı dın ha line getırenlerdır Demokrasıjı kendı çıkarlarına ortu haline ge tırenlerdır» dıve konuşmuştur özer konasmasında şunları soylemiştır' •Olayların tek sorumlugu ken4 Guvenllfc Kuvvetlerıııin disıne MC adını takan başka cep Bu «"Halatva Operasyonu» baxı cev helerı doğuran ıktıdardır relerimızce bır zafer cıbi !»:•<• hükümet iktıdar olma sevdasıv la kuruldufu ıçın çabucak ıktı lanmakta ve «anarşııtler bomha landı» dhe savaş bültenlı~rıne darsız duruma duşmuştur Bır benzcr ajans haberlerı Uort hır avuç anar«ist karşısında sık \ana vavılmakta kanlı ce^etltrın sık orduvu vardıma çağıran ık fotofrafları dunvamn hınük ha tıdar, 27 Mavıslar. 12 Martlar yaber alma ortrUllerlvle Batı caw ratmak isteğindedır MC, mılıtan telerıne van«ııtılmaktadir. Bite lar cephesı haline gelmıştır Baş basarı çıbl eorünen bu tabln, Ba bakan kaba kuvvete esır dü^ tı dbnvasında ceşltll blçımlrrrte müştür MC komutası, başka elalevhimlze vorumlanmak »Unak lere geçmıştır » lan taratacaktır. Turkive'nln Doözer ın konuşmasma cevap ve ğu bnleesinde ciddi bir b*«kal ren Devlet Bakanı Gıvasettın Ka dırma pvlemi oluttııiunu «ana.ı raca konuşmacının 'Gerçek dışı yakın dusmanlartmız lesınroek ve hıs»ı dujfularia» Malatva olay tır, olavın kanlı vonu \unanlılar larını dıle getırdığını ılerı sürtarafından «Türklerin barbarlısı» müş, «Siyaıi ptrtılenn amacı lk olarak propacanda edilmek ıste tıdar olmaktır Malatva olavların necektir Tum olan bıtenlor dı da guvenlık kuvvetlermın gorevı şarda «maUeme» bekleven iıasım ni yaparken THKO'na mensup a odablarını sc\ındırecektir narşıstler, polısı ve bekçıyı olSonuç olarak şunıı so\le>elnlı dürduler» demistır Karaca Örlx. Malatja openuvonuna Ki (o zer'in «Anarsıstler Malatva'ya ne nuçta bir kır evine sırınmif uç kişınin bombalarla ımha edıinıesıdir dar Ruvcnlik acu>ından cıefil; Cumhurlvpl deıletinın nıksek çıkarlan vp dısarı dönük po(Baştarafı 1. n lıtlkası açısından bakabilereK ve buna eore durum muhaUemesi nakıl ve tayınlerı hakkındaki hülapabılpcek ıetenek \e duzevde kumler esas alınarak kanunun bır bakış arısına ıhtıvacımız var. tanıdlğl yer ve gorev teminatına Bu bakif acıauiı devlet katUrm> göre kararname ıle vapılmaktsda mahakkak saglamalıyız dır. Sıkıyoneüm mahkemelerinde İse 1402 sayılı Sıkıyönetım Kanunu nun 11. maddesınde belırtııen gbrevde Duiunan luşılarden (Baştarafı I «avfada) teşkil edilen kunıl tarafından seKıbns Banş Harekatı nedenıv çilen askerı hâkımler gorev ve le ılin edilen sıkıvonetım zamanı ysr teminatına haız olarak atanSislı'de bır dolmuşta >anındakı maktadır torbada el yazısı kendısıne aıt Sıkıvbnetim askeri mahkemeolmayan tahrıp maddelennı ta lerının ve ısleyışlerlmn Anayasa" nıtua Wr <U)llUman bulunan ve ya uyjrun bulundujhı. Anavasa bu nedenle kovusturmava uğraMahkemett'nın 15 ve 16 yubat yan Hacı Ahmet Kızıler ın so 1972 ırün esas 971/31 karar 972/5 ruşturma dosyası sıkıjonetımın aayılı karannda belırtılnıştir. kalkması nedenıyle îstanbul DevAnayasa'nın 13U. maddesıne let Guvenlik Mahkemesı Cum göre kurulan askert mahketneler huriyet savcılığınca benımsen ve bu mahkemelerde gorev yapan mıştır Avukatlar bu dokuman askeri hlkimler gorevlennda larm bulundugu kıtapları pıya bagırnsızdıriar. Anayasa. kanuna, sadan faturasıvla a!iD mahkeme. hukuka ve vıcdani kanaatlerine ye vermişlerdir Sanık Hacı Ah gore huküm venrler met Kızıler mahkemevı reddettıKlçbir organ makam, merci ğı ıçın duruşmanın dısıplınım veva kismin yargı yetkislnin kulbozduğu gerekçesıvle ıkı kez sa lanılmasında mahkemelere ve londan çıkarılmıştır Ikıncı kez hâkimlere emır ve tallmat verebir daha salona ahnmamak uze meyeceklert tavsıve ve telkınde re durusmadan cıkarılan sanıgın bulunamavacağı hakkındaki Anasavunmasını yazı'ı olarak vaoıo mahkemeye gonaprmesı ısten yasa'nın 132 maddesı hukmunün gözonünde tutularak sılâhlı kuvmıstır vetlere mensup askerı hâkımleSanık oncekı Efun tutuklu bu rin her tlirlu politik ınanç ve lunduğu Toptası Cezaevı'nden düşüncesmın dısında meslekle. mahkemeve bır ciılekçe »onder nne vakışır tam bır tarafSMlık mı^tır Mahkeme başkanı «Okun anlavışı ıle gorev vapmakta oldu dosvasma konuldu» dedıçı dı duklan, soz konusu yazılarda lekçesmde sanıftm savunma vap yapılan tmalann yersız ve hakmıyaoağını bıldırdısını tutana&a sız oldugu sayın kamuoyuna dukavdptmfstı» 0 9 " ' " ! " An'ini.*! yurulur» dılekçe mshkemede vllksek sesle okunmadı?ı ıçm =anı5m bu dilekcesınde neler yazdıgı oğıenılememıstır Dünku duruşmava sanık avu (BaşUrafı 1. savfada) katları da gelmemıstır Buna rag men durusma salonunun ıçı ve bankadan çıkıp kaçmağa başlamıştır. dışı Ikı komıser ve çok savıda Bırınci olayın soruşturmasını polıs tarafından kordon altına aiınmıştır Duruşrmvı bır gaze yaparken ikinci banka soyguteci takip etmiştır Mahkeme, su nu haberinl alan Asayış Şubesı cun ışlendiijının toplanan delıl saşkına donmuş, tüm kuvvet lerı ıle Yedıkule İş Bankasına lerle subuta erdıgını bu nedenle T C K.'nun 132 2 maddesıne go gıtmiştir Ancak, ilk soygunu re Hacı Ahmet Kızıler'in 3 yıl yapanla ikinci soygunun faıli ağır hapsıne T C K nun 173 3 nın aynı kışı olmadıgını goren maddesıne gore de bır yıl De detektıfler ıkıye ayrılmışlardır. nızli de sürgün kalmasma ve Ikı ayn koldan soygunculan arayan detektıfler kesin ipucu mahkeme masraflarım da ode bulamamışlardır. mesme karar \ermıştır MiJii Savnnroa CHP'lı Orhan Yılmaz da Tur keş ın dıktacı oldugunu, çağ dışı duşuncelennı gerçekleştırmek 1 çın bır partıyı ele geçırerek Ül kü Bır adında bır orgut kur duğunu soylemış, «Ve boylec* Turkeş mılletın başına bela olar gınşımlere geçmıştır Parlamentc olarak görevımızı vapmıvoru? Gc revimizi vap^ak Türkcş gıbı bıı unsurun bugurku hukumette gc rev almaması gerekırdı Türkes dıktacıdır. Buna bu Parlamentc da gtlvenoyu vermek memlekete ihanettir» demıştır Ftrıioğlu: t>t» ile mucadtl* • İDGM'de Başbakan Yardımcısı Turhar Fej'noğlu. CHP'nın Meclis Grup toplantısında yaptığı konusmada «Anarşmın mesru devlet jrüçle riyle bastırılacağmdan herkesın emın olmasını» ıstemış «Dıştan yonetılen sol çeteler karşısmda en Jcararlı mücadelevi vermeve devam edeceklerıni» bıldırmiştır Feyzıoğlu, «Butun Cumhurıyetçi ler Ataturkçuler bır ve bütun olan mılletımızm parçalanmasını ıstemeyenler butun meşru sı v.ası kuruluşlar, demokratik re jıme manan vaym oritanları eş kıya çetelermin ıçyuzünü ortava kovmakta \e bunlan bastırmakta devlete yardımcı olmalıdırlar Bızım ıstediğımız bu mucadelenın akıllıca yapılmasıdır» demıştır Bozdolabı (Baştarafı 1. sarfada) talay, Et Balık Kurumunun mamullerine zam yapılmasmm \ok sul halka büjuk etkı yaptığını ve bu mamullenn bulunmaz hale geldığmı soyleyerek. • Hukumet, halkı aldatmaya çalışmakta ve kurnazlık yapmaktadır» demıştır Atalay'a cevap veren Tıcaret Bakanı Halil Başol ise «Ashnda et fıyatlanna zam yapılmadığım serbest pıyasa fiyatlanna et fıvatlannın yaklaş'ırıldığıru» so\ lemiştır Başol ıyı bır fıya* ve besleme politıkasıyla et üretımı nın ikı misline çıkanlabıleceğını de eklemistir Istanbnrda Malatya'da (Baştarafı 1. sarfada) lanmak ve hukumetı devırmek ıddıasıyle gözaltına alındiKlan bıldırılmıştır. Iddiaya gore bunlardan Hasan Durmuş'un evınde yapılan arama da 7 65 çapında Fransız vapısı bır tabanca ve başka bır evde de Ha san Durmuş'a ait oldugu ıddıa olunan dinamit fitıli ıle sol yaym ele geçırılmıştır Galatasaray (Baştarafı Spor Sayfasında) b) Spor hekimi, öğretmenl ve antrenorü yetıştırmeğe mâlî imkanlan nıspetınde çaba harcamak, c) Spor konusunda eğittci kurslar, dersler ve konferanslar tertıp etmek, d) Standart ve kalltell spor malzeme ve gereçlerı gelistırmek, yapmak ve yaptırmak, e) Ölum halinde vakfa kayıtH uyelerın teçhız, tekfın ve tedfmlerıni yaptırmak ıçın belli bir mıktar nakdı yardımda bulunmak ve ajnca: f) Vakıf uyelen arasında dayamşmav.ı sağlamak ve kuvvetlendırmek, tedavıye muhtaç vakıf üyelerine bır riefaya mahsus olmak uzere jardımda bulunmak ve vaksf üjelerının ıstırahat zamanlarını değerlendırmek içm ımkanları nıspetmde tesısler kurmaktır. Karataş (Bajurafı 1. •avfad.t) huzursuz olmuştur. Gezdiğımız her jerde vatandaşlarımız bu şıkâyetlerıni bıze soylemişlerdir. Eskıden ben ılım hayatmda ünı versıtelenmize şereflı hlzmetlenyle nem taralsız, hem dürust, ılme bağlı hem de Atatürkçü bır tutum içınde şahsıjetını behrtmış olan sayın Prof. Karataş'ın bu hizmeti de nakkıyla yapacağına güvenimız vardır». Karataş da gbnişmeden sonra «TRT'run Türk devletmin hlzme tınde olması, bütün anlamıyla Türk devletmin hızmetinde olması konusunda tam bır gdruş birlığı ıçındeyız Sıyas? partılere karşı tarafsızlığı konusunda tam bır goruş birlığı ıçındeyız Burada ıfade buyurduklan guven bana daıma guç verecektır» demıştır. lımir'deki »lar Öte yandan, Turk Tıcaret Ban kasının Izmır Ç'amdıbi subesi de 16 jaşmda Bulent Bayram adlı bır genç tarafından soyulmak is tenmıştır Mesaı bıtimlnc beş dakıka kala bankava gıren Bu lent Bayram, >anında taşıdığı ta bancayı çekerek veznedan teh dıt etmiştır Ancak bu arada, ban kanm alarm zılme yetışen po lıs soyguncu gencın bu gırişımi ne engel olmuş \e sanığı yaka lamıştır Manija'da soygun Manısanın Ahmetlı bucağı çı kışında bulunan benzın istasyonu da silahlı üç kışı tarafmdan so yulmuştur Istasyona gelen uç kısı araçlarının deposuna benzın doldurduktan sonra sılahlannı çekerek istasyon bekçısını tehdıt etmışler ve kasada bulu nan paraları alarak kaçmışlardır CHP yetkili komisyonları, Maras ve Pazarcık'ta inceleme yapıyor ANKARA (CumhurİTet Burosu) CHP Genel Merkezmden yapılan açıklamaja gore, bır sure once Kahramanmaraş ve Pazarcık'ta meydana gelen olayları ıncelemek uzere ıkınci bır komısjon gorevlendinlmıştır CHP Genel Sekreterlığı tarafın dan gorevlendinlen komisyonun Kaharamanmaraş'a dun gıttığı \e bugünden ıtıbaren araştırmalanna başla>acağı bıldırılmıçtır CHP Parlamenter heyetmde IIhamı Sancar Hayrı Mumcuoğlu, Orhan Blrgit, Hayn Öner, Ofuz Söfütlü Mehmet Ozdalın bulun rinöil «ırıklanmıtfır Türk Siyasi (Baştarafı 1. sa>fada) dıma hazır oldugunu bıldıren Oguzhan Asılturk, ıhdas edilecek uzmanlar kurulunun en geç şubat ayı ıçınde alınacak gereçlerin tespıt ışını sonuçlandıracaklannı soylemıştir. Bakan aynca her ıkı ülke heyetlerinın de çeşıtü ülkelerde mey dana gelen anarşık olaylar karşısında dünya polısının isbirlıgi yapması Rorüşünü ACI KAYBIMIZ Merhum Osman Şevkı bey ve Ayşe Murşıde hanımın kızı, Rıflcı ve Bedıa Akarsu'nun kardeşlen Bellus Yetığın yetenı, Penhan Akarsunun gorümces;, Îstanbul Olgunlaşma instıtusu Resım Atelje Sefı ve tanınmış Seramıkçı MEDİHA AKARSU'yu 27 Ocak 1976 Salı gıinü kaybetmenin acısı içındeyız, 28 Ocak 1976 Çarşamba gunu A7İZ Naaşı Aksaray Valıde Camıinde kılınacak bgle namazmdan sonra Merkerefendı Aıle kabrıstanına defnedılecektır. A 1L E St
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle