19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Â1T1 CUMHURİYET 28 Ocak 1976 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET, 28.1.1937 ATATÜRK'TEH İNÖNÜ'YE değerini vereceğine şüphe yoktur. Bu eser Cumrmnyet hukumetinın millî meselelerde ne kadar şaşmaz bir dıkkatle sonuçlanması içın cesaret ve feragatle hareket ve faahyete geçebılecek enerjıye ve güce sahip bulunduğunu gosteren bir omek olmuştur. Turkiye Cumhunyet Hükümetinln bu siyaset kavrayışınm ANKARA, 27, ( u ) Curnhur>askanı Atatürk Başvekıi Ismet jıonü'ye su telgrafı çekmiştir: «Hatay'ın mukadderatını tayin den kararın Konsey'den çıkmış ılduğunu Hanciye Vekilimizın ımdı aldığım telgrafnamesınden ığrendım. Başanlmış olan millî ıavada ızlenen uygarca ve insana usule ulusun lâyık olduğu dünyada bans ve huzur Isteyen butün dünya nulletlennce karşılanacağından kuşkum yoktur. Türkiye Cumhuriyeti haklı bulduğu davasını yüksek vetki ve gücüne mandığı milletler cemiyetıne bırakmamn ne kadar isabetli olduğunu bir kerre daha gbrmüştür. Bu itibarla tebrik ve takdir edilır. Içten ve hakikaten bağlı olduğu dostluklan incitmeksizin milli meselelerinin halli Miiıetler Cemiyetinde bir sonunca vardırmak hususunda gösterdiği başandan otürü Türkiye Cumhuriyet hükümetıni ben de özel olarak tebrifc ederim. Bu tebrik ve teşekkürlerimi de ekleyerek butün icra vekillen ve yuksek Genelkurmay Başkanı arkadaşlarınuza üetnıenizi rica ederim. (K. Atstürk) TÖBDER'de yapılan açık oturumda çocuk kitapları sorunu tartışıldı Geçtiğimiz hafta içinde Istanbul TÖBDER Subesı salonlarmda düzenlenen bir açık oturumda «Çocuk Kitaplan» konusu tartışıldı. TÖBDER'den Hasım Çiçek'ın yonettıği açık oturuma çocuk kitaplan yaymcılanndan Erdal Öz, Abdullah Özkan ıle Havva Mutlu, Yılmaz Elmas ve Gülsüm Cengız katıldılar. Açık oturumda ilk konuşmayı Yılmaz Elmas yaptı. Elmas konuşmasında kapıtalıst ve sömürülen ülkelerde çocuklann modern kölelik üzerıne biçimlendığını, devrımci sanstçüann ve yazarlarm bu durumla mıicadele etmelerinin önemli bir odev oldugunu soyledı. Daha sonra söz alan Gülsüm Cengiz «Tommiks>, «Zagor» vb. çocuk kitaplannın tümünun emperyalıst kültürün etkısinde oldugunu, bu kitaplarda ışîenen bıreysel kahramanlık, zenginliğe özendirme, zengırüeri kurtarıcı gösterme ozelliklerinin çocuğu kurulu düzene şartlandırdıgını beUrttı. Cengiz'den sonra sbz alan Havva Mutlu ıse dört komisyondan oluşan çocuk kitapları yayın programlanm geliştırme semınerinin genel olarak reformcu, dıl bakımmdan tunıcu, tarafsız olma çabasında görünerek düzenin yamnda olduğunu, şövenlst tutumlannı ağır bastığını bıldırdı. Bu konuşmaiardan sonra çocuk kıtaptan yayjncılarından Abdullah Ozkan, «Nasıl Bir Çocuk Edebıyatı» konulu konuşmasmj yaptı. Özkan, çocuğu apolitık bir varlık olarak görmenın yanlışlıguu vurgulayarak, saglıklı bir çocuk edebiyatı meydana gelmesi için Turkıye'deKi devnmci sanat geleneginin siızgeçten geçmesı gerektitiru ileri surdti. Abdullah özkan çocuk kitaplarmın gerçekçi oimaa gerektiğini, olayları kuru kuruya anlatmaktan çok nedenlerini sergıleyici olması gerektiğini, toplumdakı kötülüklerin toplumdakl düzensizlikten doğdugunu anlatması gerektiğini ilen sürdü. Erdal ö z Ise, ulusal çocuk edebiyatım kurmak yolunda Yaşar Kemal, Aziz Nesin gibl yazarları çocuk kitaplan yayınlamaya ydnelterek bu edebıyatı oluşturmaya çalıştjğım anlattı. öz, çocuk kitaplan yazacak olan yazarlara belli telıf haklan ödenmesı halinde bu edebiyatın gelişebileceğini söyledi. Konuşmalann sona ermesinden sonra karşıhklı sorular ve tartışmalara yer verildi. DÜŞÜŞ,, Engin KARADEN'iZ Emperyalizmin somürgecılik yöntemleri. dogunun gert bırakılmış Ulkelerinl yansömurge ülkelere dönüştürüyordu. Bagımsızlîğım vıtiren bu vansömüriçe ülkeler. gercekte tümü İle empervalıst güçlenn ekonomik ve polıtlk boyunduruğu altında ezllivorlardı. Bu tarihsel olgu Osmanlı împaratorlugunu da vakaladı. Devlet Tiyatrolarında ramp ışıklanna cıkan «Düsti5»te göstertldigi gibi Abdülhamıd devrimd miydi? Hevhatl Abdülharoid dönemi «zulüm» dönemı olarak bilınir. Dönemin en Belirgın özelliğı. Osmanlı Imparatorluğunun emperyalıst devletlerin ekonomik pazan durumuna gelmesi ve ülkede aşın feodal despotızmin egemen olmasi deftil mıydj? • Nahıt Sırn Önk*ın romanmdan Kemal Betar'in oyunlaştırdığı «Düşüş», kaypak bir sahne yazısı. Nereye çekersen uzayacak türden nanil Önkin «Abdülhamid Düşerken» baslıklı romamnı okumak gerek.. Kanımca, «lttihat ve Ter»kkl»cilerden •Bınbeşı Şefik» figürünün celişik duygu ve dtisuncelennden öte romani ovunlaşuran Kemal Bekir'ın çelişkıleri dahs blr önemli. Ya da sahneye kovucu Asuman Korad'm belki gtzlemeye çalıştıklan. Korad. saygı duyduğumua bir vönetmen. Gene bu yıl izledigimia «Paspas.ın çarpıtıldığl gibi •Düşüs» de çarpıtılrmşOysa, «Maymun Davası» ve •Uçamayan Kuşlsr Tutulur» glbl nlce oyunun üstesinden beceri ile gelmis blr yönetmendlr Korad.. Başkentte Küçük Tijatro'da lzledlğim «Düşüş.te ıki bölümlük oyun boyunca Korad'ca csüperpoze» tokat bu kez flnalde idil «Şefık«in asılışı dışında «müsamere> düzeyindekl oyunda blr yıldız, «Mehmed Şehabettln Paşa'nın Kıa Nlmet»i çizen Arsen Gurzap vardıl • «Düşüs., 23 temmuz 1908 günü başlıyor. «lttihat ve Terakkı Cemıyeü»nin zorlaması sonucu «Kanunu EsasHnm lfcind kez yürürlüğe glrdiğl gün .Hareket Ordusu»nun Istanbul'a girdiğl gün olan 24 nısan 1909'da sona eriyor. Bu süre içinde 'Binbaşı Şefık» figürU öylesine düsündürücü.. «Ittihat ve Terakki>nin Istanbul Saylavı ve gazeteci KUseyin Cahit (Yalçın> Bey bu Örgütün üyelen için şöyle demiş: «îttihat ve Terakkl mensuplan (...) yükselc makamlara geçmeye kalkjşmamışlardı>. • Örik'in romanırun dramatik örgüyü ezdıgi, handlyse «AbdÜlhamid Düşerken»den kesitler ofcunuyormuş gibl tzleyentn bezdıgi devinimden öylesi yoksun oyunda figürler çarpıtılmış.. Olayı güncel kılmak s'Tiacı ile vurRUlanmak lstenen tdsilerse denizanası kayganhğmda bırakılmış I önceleyln, 1908 hükümet darbesl ne ölçüde «devrimci» bir hareket olarak nitelenir? Amaç. otuz ikl yıl önce benlmsenen bir Anayasayı geri getirmek ve bu yoldan devleti «kurtarmak» değil mlydl? Hareketin .devrimci> yönü daha sonralan, uygulanan politikanın basansızhga uframası sonucu girişilen «ıslahat» ve bunun neden olduğu toplumsal değişlkle ortaya çıkmamış nuydı? Sonra, «başkuldıran bağnaz güruh» aoep «ÎUihadı Muhammedi Cemiyetiram üyelerl raiydi? Yoksa «Mehmed Şehabettm Paşa» gibilerine çanak tutan gericıler mıydi? Bu denli birçok nokta bulanık! Hele «ŞefikDİere, «ülkücü» damgasını yakıştırmak ne ola? «îttihat ve Terakkı»cilerin bağnaz 6dünune ilışkin bir başka belgeye göz ataUm: «Biz, «atı âlinızin ımparatorlugumı takdir etmekteyız. îttihat ve Terakki Komitesi, «atı alilerinin yüksek saltanatına karşı hıçbir şekilde düşmanca duve^ılar beslememektedır. Yalnız bir şikâvetimlz vardır (...) Verdiğiniz taht nutkunda, bir kışının ya da küçük bir zümrerrin \rönetimlerinin kaçınılmaz olarak suistimal sonucu doğurduğuna deginerek, bizirn bu sikâyetimız bizzat siz yüksek htikümdanmızm da takdir ettiginiz ve övündüğünüz Anayasa'nm uygulamaya geçirilmesidir A(IK OTURUMA KATIUNLAR SON YIIURDA ZARARLI OLDUGUNU İDDİA ETTiKlERi KiTAPLARIN YANINDA HirEliKli (<KUK HIZ TUR SAYICA YAYININA VERDiGi YAYINLARIN YETERSİZ BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 Saygı için verilen veya ğünç içın kabul edılen san. 2 talat gibi örülmüş iplik çilesi ;arademz bölgesinde bir il. 3 lersingillerden birçok cinsi olan oyu yüz metreyi aşabilen, topığın suyunu çekerek bataklık ölgelerin kurumasmı sağlayan gaçlara verilen isim. 4 Tersi asa Kemiklerin toparlak sivı ucu. 5 Bir sayı Tersi du2 ik, açıklık. 6 Tez Tersi ekıek, peynır ve her türlü örgenîl maddelerin Uzerinde, yaşlık ve ısının etklsi ıle meydana slen bir tür mantar. 7 Dumaın yaladığı yerde bıraktığı kara •ke Tersı beyaz Eski bir ygarlık. 8 Yemek yeme geîksimmi duyan Tavlada kulırnlan âlet. 9 Hıristiyanlıkta ilise tarafmdan verilen cemaat>n kovma cezası Demirin sım 3Sİ. ANCAK BU PAHALI VE 123456789 Tersi bir olumsuzluk eki îçine çıçek konulan kap. 6 Baş tarafına sessiz bir harf getirildiğınde savaş anlamında bir soz belinr Miktarca fazla değil. 7 Taşküre. 8 Cam parlaklığında, yeşil renkte saydam bir süs taşı. 9 Osmanlılann başlarına giydıklen başlık Bir şeye inanarak bağlanış, inan, inan bağı. OIDUGU UZERİNDE DURDUIAR YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Özerklik. 2 Paralar, akçeler Katışıksız. 3 Güneşe uzakhk sırasınca yedinci gelen gezegen Sonuna sessiz bir harf getinldiğinde fazla anlamında bir söz beUrir. 4 Tersi ilçeler. 5 1 Litografi. 2 Ekonomik. 3 Tm Dok. 4 Ozan Maça. 5 zokaT. 6 yA Rit. 7 aravA Kfe. 8 ateseP. 9 Ataç Keçi. YUKABIDAN AŞAĞITA: 1 Letonya. 2 îkiz Arat. 3 Tonoz Ata. 4 On Nor veç. 5 Gol MaS. 6 rM Mat Ek. 7 Aidat Epe. 8 Oç Af. 9 Iskan ell. DÜNKÜ BVLMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAĞA: FRANSA'DA ÜNLÜ OZAN ARAGON ADINA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ Fransaiıın Lyon şehrinde Givors Belediyesl ve Lyon Üniversıtesi"nce ortaklasa bir «Aragon Ayı» düzenlenmıstlr. Jean Ferrat'ın da yardımıyle hazırlanan programda yeni yaymlar tamtıla' cak, plâstik sanatlar, kultür ve çalışma ile ilgili gösteriler oluşturulacaktır. Programla ilgili olarak 19 ocaktsn ıübaren de Aragon üstüne bir sergi açılmıştır. Gene Aragon'la ilgili olarak Lyon Batı Tiyat' rosu gösterıler düzenlenuş, Aragon'un edebi kişiliği üstünde bir konferans verAniştır. 18 şubatta Pierre Benıte Halkevı'nde Pierre Seghers tarafmdan canlandınlacak olan bir Aragon gecesi yapılac&ktır. Program rcart ayı baslannda Helene Martin' in vereceği «Chanson Romans» resitaliyle sona erecektir. Resitalde söylenecek olan sarkılar Aragon'un şiirlerinden Brassens. Ferre, Ferrat ve H. Martin tarafmdan muzığe uyarlanmıştır. SINEMALAR İYOGLU Efsanesi R. SARAY (44 16 56) : îşte Harat ANKARA (64 16 86) : Habatîm H. Koçyiğıt U. Dündar R. rafı Sınıfta Kaldı T. Akaıı SES (45 24 16) : îsveçli Emmat. Özkul R. nuelle H. Leipnitz R.T. AS (47 63 15) : Zapata A. Agu(2. hafta). ır J. Fernandez R.t. SİNEPOP (44 24 22) : Arzular ATLAS (44 08 35) : Zapata A. Uyanınca E. Fenech R.î. (2. pular J. Fernandez K.î. hafta). DUNYA (49 01 66) : Kan KarSİTE (47 69 47) : Kan Kardeşler sşler C. Cardınale F. Nero C. Cardınale F. Nero R.L • R.Î. ŞAN (40 67 92) : Iste Hayat EMEK (44 84 39) : Karanlıktald H. Koçyığit U. Dündar R. dam S. Boyd S. Koscina YENİ MELEK (44 42 19) : Do.1. bermanlann Donüşfi C. K. RoFİTAŞ (49 01 M) : Annemin Arbınson T. Consıdine R.Î. ıdaşı B. Bouchet R.T. YUMURCAK (61 01 91) : 1 IsİNCİ (40 45 95) : Küıç Aslan te Hayat H. Koçyigit: 2 ZaArkın R. \allılar Y. Güney R. KENT (47 77 U) : DobermanlaAKURAY n Donüşü C.K. Robınson Considıne R.î. BULVAR: (21 35 78) : îşte HaKONAK (48 26 06) : Karanlıktayat . KoçyigitU. DündarR. Adara S. Boyd S. Kosda HAKAN (23 42 33) : lşte Hayat LALE (44 35 95) : Kılıc Aslan H. Koçyigit U. Dündar R. Arkın R. İPEK ( ö 25 13) : 1 Kılıç AsMELODİ (64 13 14) : Bakir Delan C. Arkm; 2 Aptal ŞamEanh R.t. piyon M. Mutlu. MISTIK (46 15 14) : 1 Dehşet KRİSTAL (21 57 66) : Kan Karıçan îki Kaplan; 2 Fahişeler deşler C. Cardınale F. Neasyası R.T. ro R.T. ÖZLEM (66 60 83) : 1 tşıe HaMARMARA (22 38 60) : Karanlıkıt H. Koçyığit; 2 Ağrı Dagı taki Adam S. Boyd S. Koscına R.T. MURAT (24 05 56) : 1 Kılıç Aslan C. Arkm: 2 Ah Nerede T. Akan R. RENK (21 15 25) : Kılıç Aslan C. Arkın R. SUR (23 67 12) : 1 Kan Kardeşler C. Cardinale 2 Arzular Uyanınca E. Fenech R.T. ŞAFAK (22 25 13) : Dobermanlann Dönıişü C.K. Robinson T. Considıne. YILpiZ (21 11 37) : Îsveçli Emmanuelle H. Leipnitz R.T. ZEVK (M 25 81) : Kan Kardesler C. Cardinale F. Nero KADIKÖY AS (36 00 50) : Annenıin Arkadaşı B. Bouchet R.L KAFKAS (37 43 68) : Anahtan Bendedır R.T. KENT (36 96 12) : Tokat A. Girardot L. Ventura R.T. OCAK (M 37 71) : Kıbç Aslan C. Arkın R. OPERA (36 08 21) : Tantana Kemal A. Akbaş R. REKS (3i 01 12) : lşte Hayat H. Koçyiğıt U. Dündar R. SÜREYYA (36 06 82) : Tokat A. Girardot L. Ventura. R.î. TÜRKMEN RESSAMI İZZET KLYTCHEV'İN SERGISİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ \ Türkmenistanlı ressam îzzet Klytehev'in şu günlerde Sovyeıler'de açtığı resim sergısı büyük ılgıyle ızlenmektedır. Sanatçı resün calışmalannda kendı yaşadığı bolgenin ınsanlarını, çalışma koşullanm konu olarak işliyor. Yapıtlannda daha ÇOK kadın kahramanlara yer veren Îzzet Klytchev'in ünlü Sovyet kahramanı R^ıme Macharipova tablosu eleştırmenlerce bugüne dek bu konuda yapılanlann en iyisi olarak nitelendinlmiştir Tablo ve sergi üstüne eleştirmenlerin vardıklan ortak nokta ise şöyledir: «Macharipova'nın yuzünde büyük bir dikkatle işlenmış olan çizgıler, yüz ifadesi, uzun yıllar çalışmış, tecrübeli bir kadım tam olarak yansıtmaktadır. Toprakta çalışan bütün kadmlann ortak ozellıklerini bu tablo üstünde görebilirsınK. îzzet Klytchev'in dığer yapıtlanna gelince hepsı bırbırınden iyı. Turkmenistan'da yaşayanlar ancak bu kadar ğü> zel yansıtılabilirdi. Yapıtlarda Sovyet kadınınm, erkeklerle aynı çalışma haklanna ve sosyal hayata sahıp olduklan bir kere daha butun açıklığıyl^ vurgulamyor.ıı Sanatçmın sergisl Tretiakov Galensi'nde açıL mıştır. Aynı yapıtlar öteki bölgelerde de sergilenecektir. TİYATROLAR ALİ POYRA2OĞLU TİYATROJ (49 56 52) : Deliler Bosandı azartesi nariç ber gün 21.30, ımartesi. pazar 15.30 CarKı emnun Carşamba 18.30. BAKIRKÖY SANAT TİYATROJ Monte Kristo Hüsnü Pajtesi, cuma hariç her gece 21.30, ızar 18.30. BİRÜK SAHNESİ ( « 53 46) : ışızmın Korku ve SefaleU ızartesl, salı harıç, çarşamba, îrşembe 21.15, cuma, cumarte18.15, 21.15, pazar 15.15, 18.15. ÇEVRE TtYATROSU (25 01 78) emterefiş Pazartesi haric her in 21.30 Pazar 15.00. DEVEKUŞU KABARE TİYATOSU (44 46 75) : Haneler Per•mbe bariç her gün 21^0, çarımba. cumartesi. pazar 16.30. DOSTLAR TİYATROSU (47 04 08) rtak Çarşamba, cuma, pax 18.45. Perşembe 21J0. Kem Gıbı Cumartesi 15.30. Al ıgut Olayı Cumartesi 18.45. Uşmanlar Pazar 15^0, Cua 21.30. Ezenler Ezllenler Başüdıranlar Çarşamba 15.30. jmartesi 21.30. GONÜL ÜLKU GAZANFER ÖZCAN TİYATROSU (46 80 91) : Kızlara Gözkulak 01 Pazarte«i harıç ner gün 21.30. cumartesi, pazar 16 00 KAD1KÖY İL TİYATROSU (M. Hepgüler A. Açan) Deliler Koalısyonu Pazartesi barıç her akşam 21.30 cumartesi, pazar 18.00 (matıne). KENT OYUNCULARI (46 35 89) : GUnden Geceye Ça^amba 15 00 21.15. Perşembe 21.15 Kafesten Bir Kuş Uçtu Cuma 21.15. Cumartesi 18.15 21.15. Pa rar 15.00 18.15. ISTANBUL HALK TİYATROSU (47 18 86) : Kaynana Ambargosu Perşembe hariç. pazartesi. salı, Carşamba 21J0. çarşamba. cuma. cumartesi 18.30. cuma. pazar 15.30. HALK SAHNESİ OYUNCULARI (21 56 81) : Istasyon Pazartesı salı hanç her gün 21.30. Çarşamba. cumartesı. pazar 15.00 Carrar Ananın Silâhları Pazar 21.30 NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) : Süleymaniyelı Paşazade Süleyman Pazartesi harıç her gün 21.30. TÜRK YAZARLARI TİYATROSU (21 58 74) : Yarınlar Kimin Pazartesi, salı hariç ber gece 21.00. cumartesi. pazar 18.00. çarşamba 15.00 (matine). NISA SEREZLİ TOLGA AŞKINER (47 18 86) : Canıko Carşamba 15.30. cuma 21.30, cumartesi 15.30, 21.30. pazar 18.30. 21.30 Belesçıl er Şfthj Perşembe 1R.30. 21.00. TEVFİK GELENBE TİYATROSU (36 W> *1) Yutrnam Artık Canikom Pazartesi hariç Her gece 21.30. Çarşamba 15.30. Cumartesi. Pazar 18.30 HARBİYE (40 77 20) : Tatar Ramazan Pazartesi. salı dışında her gece 21.00. Cumartesi. pazar 15^0. İki Kova Su Çarşamba 14.30 Cumartesi 11.00. USKUOAR (33 05 97) : Bernarda Alba'nın Evi Pazartesi, salı dışında her gece 21.00. Cumartesi. pazar 15.30 Pırtlatan Bal Çarşaraba 14.30. Pazar 11.00. KADIKOY (36 31 21) : Ceilât Pazartesi. s>alı dışında her gece 21.00. Cumartesi, pazar 15.30. GULTEPE (64 27 71) : Ana Hanın Kız Hanım Pazartesi. salı dışında her gece 21.00. Cumartesi, pazar 15 30. Uluslararası îstanbul Moda Festivali 15 şubatta başlıyor 15 21 şubat tarihleri arasında yapüacak 4. Uluslararası Istanbul Moda ve Tekstıl Festivali için çalışmalar sürdürülürken, ügililer bu yıl festıvale 40 yerli ve şımdilik lO'un uzerinde de yabancı firmanın katılacağmı bıldırmektedırler. Bu arada den ve süet firmalarının Amerıka ve Kanada'dan alacaklan siparişler içın bir gizli rekabete gınştıklen belirtilırken, festivale bu yıl Ortadoğu ulkeleri ıle Hindistan'ın büyük ilgi gösterdikleri gelen taleplerden anlaşümaktadır. Turizm ve Tanıtma Bakanlıgmın da işbirhğine katkıda bulunması ve festivale bu yıl 20 yabancı gazetecinin davet edilişi Kilton'da yapılacak festivale ayn bir renk katacaktır. Fotoğrafta festivale katılacak Fransız fırmasmm mankenlennden bıri görulüyor. + Italyan yazar ve düşünürü Antonio Gramsci dünyada 85. doğum yıldönümünde anılıyor HiÇBiR CiDOi NEDEHE DAYAHMADAN YiRMİ YIL HAPSE MAHÎDH Italyan ve dunya sosj'alist hareketinin buyuk oncülerinden, teon ve eylem alanındaki sayılı kişilıklennden bıri olan Antonio Gramsci, şu günlerde 85. doğum yıldönümünde bütün dünyada anümaktadır. 1914'ten başlayarak yayın hayatına atılan Gramsci, sosyalist yayın organlarında çalıştı. 1921'de kurulan Italyan Komünist Parüsi örgütleyicileri arasında Gramsci de vardır. Partl temsilcisi olarak Moskova ve Viyana'ya yolculuklar yapan Gramsci 192426 yıllan arasmda partınin başma geçti. Ancak bu arada güçlenen ve azgınlıklarım arttıran Faşistler, sonunda onu tutuklatmayı başardüar îşte Gramsci bugün politik yazı türünün bir başeseri sayılan «Hapıshane Defterlen»nl bu tutukluluk yülannda yazdı. Hastalanan kar^ının yerine onu sık sık ziyaret eden ve destek olan baldızı Tatyana'nın çabalan ile defterler faşistlerin elinden kaçınldı ve yurt dışına göndenldl. 1933te sağlığı konusunda açılan ilenci bir kampanya sonunda hastaneye taşrnan Gramsci iyileşemedl. Çtinkü çok geç kaUnmışü. 1937 yılında Roma'da bir klinikte öldü. • ECZANELER BAKIRKÖY: Gül, Merkez (Yeş. >y), Atalay (Kanarya), Yeni :ÜÇ. Çek.), Gültepe (Sefaköy), knur (Esenler), Osmamye Sağı, Çamlık (Bah. Evl.), Füsun lüngören). BEŞİKTAŞ: Beşiktas, Berin, ler (Ortaköy), Insel (Amavut>y), Yasemin (Akatlar). BEYKOZ: Olgun. BEYOGLU: Tezol, Aynalıçeşe, Salım Alyanak. EMİNÖNU: Zafer, Peykhane sgür, Hayn Çeükoğlu (Lâleli). EYÜP: Başar, Sağlık Kartaltepe (Bayrampaşa), Yeni (Ramı), SUâhtar. FATÎH: Iffet, Elıf, Çepeloflu CÇapat. Yusufpaşa fAksarayl, Merhaba (Saınarya), Cıbali. G.O. PAŞA: Derya Nur (Küç. Koy ) KADIKÖY: Altıyol Huzur. Pelin, Bahar, Füsun (Cad. Bos ). Umut (Selâmişeçme), Sahrai Cedid. KARAKÖY: Bankalar. KASIMPAŞA: Karadenlz Dikilitaş. SABIYEB: Tulin (B. Dere), Blzım Ayral (Tarabya). ŞtŞLl: Güven, Halk, Sevım, Bahar (Mec. Köy.). Ömür fÇaglayan), Bilen (Celıktepel, Özalp (Sanayi Mah.), Ksptanpaşa (Ok. Mey.), Nılgün (Gültepe). t'SKÜDAR: Güral, Imrahor, Ozden, Merkez (Çengelköy), Alper (Umraniye). ZEYTtNBUR^a 7 : Taflan. EDtLEN GRAHSCi'NiN BAJESERi HAPİSHANE DEFTERLER! Gramscı ve Hapıshane Defterleri üzerine çeşith yonımlar yapılmış ve yapılmaktadır. Gramsci, ışçi hareket i içmde etkin olduğu dönem boyunca hem maximalizrc, sekterlik ve ekonomizm ile, hem de kötümserlik, likidatörlük ve külturcülük ile başanlı bir bıçjmde savasmıştır. Bu savaşı yürütürken hiç bir zaman öncti parti ıle kıtlelertn kendülğinden hareketlen arasmdakı dıyalektık ilişkiyi gözden kaçırmaımştır. Hapishane Defterleri bu temel Uzerinde okunduğu sürece anlamlı ve yararlı olacaktır. •HAPiSHANE OfFTERLERi. BAIDIZI BU BEYiN DURMAll Sicilya'nın kuzeymdeki üstica adasına hapsedılen Gramsci bir sure sonra Mılano'ya getırıldı. Daha sonra da tümüyle siyasal nedenlerle açılan ve hiç bir cıddi nedene dayanmayan bu dava sonucunda 20 yıl hapse mahkum edildi. Faşist rejimin savcısı «Bu beynin çalışmasıru 20 yıl durdunnalıyız» diyordu. TARAFINDAN YURT DIJINA KAÇIRILMIJTI. «Düşüş»ü gördükten sonra Istanbul CHP Milletvekili Engm Ünsal'ın B<it<^ Karma Komısyonunda Kültür Bakanhğı bütcesi görüşülürken söylediği sözlerden fcüçümen bir kesit vermek yararlı ohv cak sanınm: «Sadece sanayide değil, devlet kademesınde. Devlet Tiyatrolannda devlet parası ile ımparatorluğunu ilân ederüer vardır (...)» özde yanlıs, biçimde eklemll kurgusu ile «Düşüş» ikl bölümlük yeni bir «müsamere»... Bu sağhksız oyunda «Nimetsi çlzen Arsen Gürzap Ue kıvanç duyduk yal. nızca... Devlet Tlyatrolannda böylesi «aa sanatçuya görkemli prodüksiyonlarda (!) neden şans tanmraaz' Hanidir, John Osbome'un «öfke»sinden bu yana dikkatle izlediğim bu sanatçı, gerek temiz artikülasvonu. entonasyonu, gerekse «Nimetı>m hatun kişi parodisi, egemen ve olgun sahnesi ile alkışa dpgpr. Ama, «Talat» Artila Olgaç'm, «Binbası Şefik» Çetin Tekindor ve özellikle «Abdülhamid» Süna Tuna'nın katkılanna karşın «Düşüş» görülmeğe değmez!.. ELEVIZYON (.00 crviL crviL 59 AÇTLIŞ VE PROGRAM Okul öncesi çocuklara yönelik program dmsinin bu bolumünde beslenme ve temizlik alışkanlıklan Jıonu ediliyor. (.20 DÜNYA ÇOCUKLARI (.40 DİSKOTEGÎMİZDEV UO İNSANIN YLCELMESÎ İlk insandan günümüz insanma değın insanlığın evriminı konu alan sürekli filmin «Uzun Süren Çocukluk» adlı son bölümü yayınlanacak. Bu bölümde, ınsanm bıyolojüc yapısı ele alımyor. ).00 HABERLER VE HAVA DüRUMU (T. Huş Ü. Kuranel) ).35 OLAY «Cevre kirlenmesi ve su ürunlerimiz» 1.40 TTJRK SANAT MÜZtGÎ SEYÎRCÎ İSTEKLERÎ Televızyon Müzık ve Eğlence Yayınlan Şubesınce hazırlanan ve izleyici istek mektuplarının değerlendirıldıgi bu müzik programmda yer alan sanatçılar ve okuyacaklan istek şarSeril Başaran: Sen kimseyı sevemezsm, Seçil Heper: Beklerim her gün bu sâhıllerde, Samime Sanay: Kalbımın sahıbi sensin, Selçuk Aygan: Bak yine geçti bahar. özer Uçar: İnanki kımse bana senin gibi bakmadl, Behiye Aksoy: Ben seru unutmak ıçm sevmedım, Mustafa Yolaçan ve Cemıle Kutgün'ün sunduğu programda, şu ıki armağan şarkı da yer alıyor: Kutlu Payaslı: Akşam dönüşü geç tım o esrarlı bağından ve Mülkiye Toper: Bahar bıtti güz bitti. Yapım yönetım: llgün Soysev. 32.45 SIHİRBAZ Dizi filmin «Çivili olum» adlı serüveni yayınlanacak. 23.00 GÜNE BAKIŞ 23.15 FROGRAM VE KAPANIŞ RADYO TRT 05.00 05.05 06.00 06.30 07.00 07.02 07.30 07.40 09.00 09 02 10 00 10.01 10.21 1100 1101 11.20 1 Açılış ve program Türküler, oyun havalan Günaydm Bolgesel günaydın Kısa haberler Bolgesel yayın Haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler Kadın dünyası Kısa haberler Arkası yann Bolgesel yayın Kısa haberler Türküler Çeşitlı müzık 1140 12.00 12.10 1255 13.00 13.15 14.00 14.02 15.00 15.01 16.00 16.05 16.20 16.45 17.00 17.02 19.00 20.15 Sarkılar Bblge haberlerl Ögle üzerı Radyo Televizyoı Haberler Oyun havalan Kısa haberler Sizlerle birlıkte Kısa haberler Okul radyosu Bolge haberleri S. Özbılen'den fürküier Türkçe sözlu muzık Kısa haberler Akşama doğru Haberler Yurdumuzun blr köşesl ÇOCUK Dahçesı 20.40 20.55 21.00 21.02 21.30 22 00 22 02 22.22 22 40 23.00 23.10 23.10 2335 24.00 00.02 00.55 01.00 Amatör sesler Çocuklar içın Kısa haberler Konularm içinden Ali Şenozan ve Sevim Süer'den şarkılar Kısa haberler Bolgesel yayın Hafif müzik Türküler Haberler 01.00 Bolgesel yavm Amatör topluluklar Turk halk müzığı Kısa haberler Gece konsen Kısa haberler 05.00 Gece yarısı TRT III 07.00 07.02 08.00 09.00 10.00 11.00 11.3U 12.30 I:«.ÜÜ 13.30 15.00 16.00 17.00 TRT 08 00 09 00 09 30 09 45 1015 10.30 11.00 11.30 11.45 12.00 II Gün bashyor Olayların ıçınden Bır solıstten türküler Iki solistten şarkılar Sevılen sesler Kadın sanatçılanmı» Bale müziğı Saz eserleri Bir solistten türküler ö g l e müziğı 13.15 13^0 14 00 14 45 15 00 15 15 15 30 16.30 16.50 17.00 17.30 Çeşitll müzik Olaylann içinden Yabancı dü oğrenellm Hafıı Batı müzıği Bır solistten şarkılar Konser saati Arkası yann Hafıf müzik Yurttan sesler Lfttin dünyasmdan müzik • » * 19 00 19.30 19.45 20.15 20.30 21 .U0 21.15 22.15 23.00 23.15 23.30 23.30 Haberler Hafıf müzik Ünlü Türkler Pıyano sololan Olaylann içinden Bır solistten şarkılar TRT konseri Çağlar boyunca müzik Bır solistten türküler Bır romanımız var Haberler Kısa haberler 18.00 19.00 19.30 20.00 2i aa 22.00 23.00 Açıhş ve program Güne başlarken Sabah konseri Plaklar arasında Gürün konseri J. Greco soylüyor Dıskoteğimızden ögle fconsen Çeşıtlı hafit müzık Konser saatı Gençler ıçm Bır bestecı Senfonık müzik Hazırlayan: Aydan Güven Dünden yanna Hazırlavan: Yavuz Avdar Caz müzijjı Bır aibüm Bır konser Lâtın dünyasmdan Sa2 sanatı Hazırlayan: Selçuk Sun Gece konseri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle