13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 28 Ocak 1975 TEDI Milli Eğitim Bakanlığı yoksul çocuklara kalem dağıtımmm "törenle,, yapılmasını istedi MiUî Eğıtım Bakanlığı bır genelge yayınlayarak yoksul çocukla ra dagıtüacak kalemler içın, Mıllı Egıtım Müdürlen, yardımcılan, ılköğretını müfetöslerı, vahler, kaymakamlar, bucak; mudurlen ve çevre halkının katılacaklan tdrenler duzenlenmesını ıstemiştır. îlkokıd öğrencüerinln en yoksul grubunun yuzde 10'una dağıtüacak bırkaç lıra değerindeki kalemler ıçın, yoksul çocuklann torenlerde teşhır edümesinın hayret vericı bır olay olduğuna değmen eğıtımcıler ve öğretmenler Bakanlığın genelgesmi şiddetle eleştırerek şoyle konusmuşlardır TARTIŞMA BıR KAÇ LıRA DEĞERıNOEKi KALEMLER iÇıN YOKSUL ÇOCÜKLARIN TORENLERDE TESHiR EDıLMESı TEPKıYLE KARJILANIRKEN BAKANUK GENELGfSi TÖRENE KiMLERıN KATILMASI GEREKTIĞJNİ AYRINTILI B I Ç I M D E SAPTIYOR. «Bakanlığın bu komıdaki genelgesım dehşetle okuduk. Mıllı Egıtım Bakanlığı kalem dağıtüacak yoksul çocuklann törenlerde teşhır edılmelerinl nasıl isteyebılır? Okullanmızda değıl bırkaç kalem, her yıl pek çok sayıda yoksul çocuğun defter kitabından başlanarak, onlük ve ayakkabısma kadar pek çok gereksınmesı, dernekler kanalı ıle sağlanmaktadır. Ancak yapılan yardımlar tıtızhkle gizlenır ve yoksul çocuklann gururlannın kınlmaması ön planda tutulur » Jfcllî Eğitim Bakanlığı'nın 6 ocak tanhınde yayınlanan ve telefon ile tüm okullara bıldınlen (00105) s*yılı ve Müsteşar Ahmet Nıhat Akay'ın lmzasını tasıyan genelgesınde ilkokullarda yoksul çocuklara tıcretsız kalem, kitap, defter yardımı ya D1ŞİŞLERÎ ŞİFRE DAÎRESt'NDE GÖRÜLEN POLONYALI ÎÇÎN SORUŞTURMA YAPILIYOR AVKARA (ANKA) Dışışleri Bakanlığı nın «Gorevlılerden bas kasının gırmesı kesınlıkle yasaklanan» Şıfre Daıresınde, şüphelı hareketler japan bır Polonyaü'nın gorulduğu oğrenılmıştır Belırtüdığıne göre, Bakanlığın en gızlı daırelennden bıri olan şıfre bolumunün kondorlannda dolaşan Polonyah genç, gorevlı. lerın dıkkatlni çekmış ve kendısme müdahale edılmıştir Gdrevlıler Polonyah gençe şıfre daıre sınde ne aradığını sonınca, «Bıı arkadaşıma bakıyordum » cevabmı almışlar ancak, Polonyah genç arkadaşının ısmını soyleye memışür Dışışleri Bakanlığı yetkıhleri, durumu derhal Polonya'nın Ankara Buvükelçıliğme bıldırerek, bu şahsın elçılikte görevlı olup olmadığını sormuşlar, «Bızde boyle bır görevli yok» cevabım almışlardır Olaya ılgılı guvenhk makamlannın elkoyduğu, şıfre daıresınde dolaşan Polonyah' nın sorgusuna başlandığı oğrenılmistir. Ankara Emnıyet Muduru Hüseyın Taluy, bu konuda bır soruyu cevaplarken, «Durum, doğrudan doğruya Mılli îstihba. rat Teşkılâtı'nı ılgılendırivor Soruşturma or»da yapılmaktadır » demıştır. pılması kampanyası çerçevesmde, şubat tatıhmn bıtımınde kalem dağıtımının yapılacağı bildınlmektedır. Okullarda % 10 oranında yoksul çocuk sayısının saptanarak bıldınlmesı ıstenen genelgede, ücretsız kalem dağıtımının düzenlenecek torenlerle dağıtılacağı açıklanmakta, «Kalem dagıtımı nedenı ıle duzenlenecek torenlere, okul ıdarelen, okul alle bırhklen, okul koruma derneklen, MUlî Eğıtım Mudurleri, yardımcılan, ılkoğretım müfettışlen, vahler, kaymakamlar, bucak müdürleri, katılabılen dığer yonetıcıler ve çevre halkı davet edılecektir> denıhnektedır öğretmenler ve eğitımciler bu genelgenm, yoksul çocuğa verilecek bırkaç lıra değenndekı kalemler karşılığında, bu çocuklann arkadaşları ve halk onünde teşhır edılmeleri anlamım tasıdığmı, bunun ıse çocuğun eğıtım ve ruhşal gelişmesi açısından çok önemli sakmcalar doğurduğunu belırtmişlerdir Eğitımciler Bakanlığın bu sakmcah uvgulamadan vezgeçeceği umudunda olduklarını söylemışlerdır. HAIN KIM? Genelhkle değer yargıları toplumdan toplııma. zamana ve yere göre değışıkhk gosterırler. Aynı toplumun çeşıtlı kesımtonne, inançların ayrılığına, çıkarlann çeşıtlıhğıne gore de degışık değerler taşır deyımler, kavramlar Haınlık de böyledır. îstanbul bükümetl ve Padişah tarafından vatan haıni ilân edıhp bakkında ölüm fer manı çıkartılan Mustafa Kemal, Anadolu halkınca Jrurtarıcı ve kahraman olarak ku. caklanmış ve sonunda kimın haın olduğunu tanh önunde sergılemıştır Kışılenn ve ziımrelerin iha. netı tehukelıdır Ama bundan daha tehhkell ve etkin olanı iktıdarlann ihanetidir Bunu bıldıği için Atatürk «Memleket dahilmde lktidara sahıp olanlar, gaflet dalalet ve hatta hiyanet içinde olabılirler» sozü ıle ttençhğı uvarmıştır. Bıraz once anımsadığımız îstanbul hükümetının davrgnış bıçımi bunun en behrgın orneğidir. Makyeveli okumus sokaktaki adama «Hain kımdır9» dıve sorarsanız alacağınız vanıt şoy le olur «Amacıma, inancıma ve çıkarlanma ters düşecek dav. ranışta bulunan herkes benım ıçın haındır, ondan nefret edenm, varhğı benı tedırgm eder. Benım yolumda gıtmesıni, vahut yok olmasını ısterım. Ona karşı bu davranış bıçımının kamuoyunda ıyı karşılanmadığını büınm. O nalde bana yapılan bu ihanetın yavguılaşmasını ıster, ve bunu kutsal kavramlara, toplumun duygusallık gosterdığı odaklara çekmek ve hasmma uygulanmasını istedığim yasa ve insanlık dışı eylemler içın kamuoyunu kazanmak ısterım» Bu duşunce bıçımi ilk insandan bugüne dek var olmuştur Bundan sonra da var olacaktır. Eğıtımin doğuştan gelen ozellıklere egemen ol. masına kadar Bu karakter ozelhğının tistüne çıkabılmış olanlara dıyoruz «Erdemh» kışı dıye. Bunlann sayılannın kabarık olduğu top lumlara dıyoruz «ilen toplum» Son yülarda ve ozelhkle son gunlerfe, yazarlar, çızerler, politıkacüar ve yonetıcıler tarafından ülkemızde bol mıktarda hainın varhğı keşfedıl mekte ve bunlann kutsal kav ramlara ıhanetı yayılmaktadır Kımlerdır bunlar? Kışı olarak bilmıyoruz ama, bazı davranış bıçımlen ıle kıme \e kımlere jonelık olduğunu kestırebüıvoruz Avrıca kendi olçülerimıze gore bazı sonuçlara varabih yonız \ukarda kahn çızgılerını verdığımız tıplenn yerleşık değer yargılanna gore, hangı davranış bıçımleri hıvanet sayılabılır' Örneğın Yapmıyacağına yemın ettığı tutum ve davranış ıçıne gırenlere, «Hain» denır. Kendı çıkarlannı korumak içın halkını ezen, ezilmesıne gdz vuman, yardımcı olan kışı «Haındır» Gunünu gun etmek içın butün ulusu karanlık geleceklere sürükhven ikbal hırsını, buyurma zevkini doyurmak içın sokaktaki adamı kardeşıne düşman eden. gencecık insanlan aynı kandan olanlara kurşunlatan kımse «Haın» dır Kendısıne verılen yetkılen vasalar dısında kişı ve zümrelenn çıkarına kotü ve kullanan kamu gorevhsi «Haınndır Devletten vergı kaçıran tacır ve ışadamı, devlet hazınesmi dolanbaçlı yollar. dan soyma olanağı bulan kışi «Haın»dır Butun gerçekleri bır yana itip kalemini bir fert veva topluluk hesabına kırahyan çıkarcı yazar da «Hain» dir. Bunlara yardım edenler, ara cı olanlar, onlann çanağını yalıyanlar ne olur' Onu da ozammız yanıtlamış: Muıni zalımın dUnyada erbabı denaettır. Kopektir zevk alan sayyadı bimsafa hizmetten Biz «hıyanet»! boyle anlıyoruz. Yoksa bir kısım basm ve çevrelerın tüm öfcretmenlere yonelttıü «Hivanet» suçlaması gıbi değıl. Bir oğretmen nasıl «Haın» olabilir? En çok çıle çeken, kıvılan. öldürülen, Anadolunun çstin şartlanna davanarak bır avuç ışık saçmava çalıstığı ıçın mı haindır' Halkının avdınlanmasına, daha ınsanca vaşamasma canı pahasma Katkıda bulunduğu ıçın mt haindir'. Hayır onlar tumuyle yurtsever, hem de gerçek yıırtseverlerdir. îçlennde bu vurtseverleri bağnazlıyan ve bunun içın «Hafıvelık bahşışı» uman bırkaç ger çek ham varsa onlan ayıklamak elbette vurtseverlik olur (Dunya tarihinde ve bizım tanhımızde vatana ıhanetlen saptanmış nıce nıce ınsan var. dır Örneğın Sehzade Mustafayı babasına bağnazlayıp idam ettıren Sadnâzam da vatana ıhanet etmıştır Kasıtlı istıhbarat, dönemin en kudretli hukümdannı evlât katıllıfii küçüklüğüne duşürmüş ve tahtı yetenekli bır elemandan yoksun kılmıştır Üçyüzbine varan bır meslek topluluğuna ham damgasını vurmaya çalışıp balyozun sapına sanlmak kimseje yarar saglamaz. Aksine bır ulusun geleceğıni tehlikeye sokar Sana Başoğretmen Mustafa Kemal'den selâm ve sevgıler ıletınm benım çılekeş gerçek vurtsever devrimci bğretrnerum. CemO GEZMtŞ İnsanlar Koşuşan, soylesen, gulüşen bazen de canavarlaşan İnsanlar Gun olur, bir karmcavı dahi incıtmekten çekinen gun olur koskoca bır insanı devırmekten çekinmeyen insanlar Soranm, hangınlz bu dunya. ya kötü geldıniz? Hanginiz daha ufacık vavru iken «kötuluk» denen o ığ^erç sevi tasarhyor dunuz' Ama gun geldi büvüdünüz. Snnki doga, *izi kötulük vapmava iHvordu. Nereve dön senız doganm bır parçası olan toplumun eli yakanızdâ San kı her an sızi «rfbtülük vap* «kbtülük vap» diye sıkjştınyor. Bu sdzlere karsı fcoymaya o kadar çalışıvorsunuz ki artık bıkkmlık pelivor O buh ran içinde sanki doganm bu sozlerıni bıtırmek ıstercesıne kalkıyor, ya bir adam oldurüvorsunuz, ya hırsızlık yapıyor. stınuz, ya da fahişelik .. Ama doga yakamzı bıraianaz. Onun kölesi olmuşsunuzdur artık. ne yapsanız mırtulamazsınız. Zındrlemesme gelir ardından dıger kotülükler, sis bucak bucak kaçsanıa da.. Bitsin artık tnı kbtülükler ancirt . Gehn koptralım, koparahm ki rahata kavusahm. Ama nasıl koparahm' Zmcır o kadar ku'vetli ki öyle b r ıkı sarsıntıvla kopacak gıbi değil Onu ancak ihm^gıtım kopanr. Ne yazık ki bu da bızde vok. Anadolunun bugün ılımeğıtım dfve inlerken Trakyam bozuk ılım bozuk eğıtım dıye inliyor Ne zaman el ele verecejız. Bugün bir Turk oğretmeni Anadolumdan korkarsa, biz nasıl rahat oluruz. 21. yuzyıla gıreceğimiz su gün. lerde (tazeteler. radvolar, televızyonlar her gün vüzlerce kardeş kavKasını anlarıyor. Bır. çok insanın adice öldürulmesmden soz ediyorlar Bu mu sızin kardeslfk anlayışınız? Neden bunun Onüne geçmiyo» ruz? Neden kardeslıği çevreye, anladığırmz şekilde anlatmıvoruz? Ve neden iki kardesin, tamamen insanlık dısi bır şekılde. birbirlerine glrmelertne izın venyomz' Gelin kardeşlerim: genç ih. tıyar, çoluk, çocuk demeden gelin uzatın ellerinizi Kenetlensın ellenmız birbinne. Kbylerimden, köylülerimden korkmadan i'erlivelim. Onlara ilimeğıtım gotürehm. Bıldıklenmizi, öğrendıklenmizi harfl harfıne onlara da anlatahm, ama göstenş içın değıl kalkınmak ıçın O halde yine gelın cennet Türkıvemızi henuz cehenneme donuşmeden kaldıralım, kalkındıralım Ne dersıniz? Nermin TUNA îzzet Ün\ er Lısesı Öğrencisl Bakırkoy ÎSTANBUL Vidanjörle çarpışan cip alev aldı iki kişi yanarak öldü, 4 yarah var Sırkeci Florya sahıl yolunun Bakırkoy kesımınde ters yola gıren ve frenı patlıyan îstanbul Beledıyesme aıt bır vıdanjor ıle çarpışan YSEye aıt cıpın ıçınde bulunan 6 kışıden ıkısı yanarak olmuş, bın ağır olmak üzere dort kışi de yaralanmıştıu Sahıl yolunda, Hava Harp Okulu yonunden Sırkeci yonune gıtmekte olan Mehmet Arslan yonetımındekı vıdanjor ters yola gırmış, bu sıra da frenı patlamıştır Ajnı anda karşı yonden gelmekte olan Lutfü Turkun yonetımındekı cıp vıdanjor. le çarpışmıştır Cıpın sürucusü Lütfü Türkün fazla hız nedenı ıle kazayl engel olamamıştır Olaydan sonra devrılen araç yan maya başlamıstır Cipte bulunan bır gorevlı ıle Mehmet Aktaşlı araçta yanarak olmuşlerdır. Şofor Llıtfu Türkun ile Aydoğan Gdkalp ve Bedn Yavuz adlı gorevlılenn bas ve ayaklanndan hafıf şekılde yaralandıklan ve SSK îstanbul Hastanesınde tedavı altına alındıklan bildınlmıstır. Hastane yetkilılerınm verdıği bügıye gore aynı araçta bulunan ve koma halınde hastaneye kal dmlan Şerıf Balcı adlı gorevh nın ajaklan ağır şekılde yanmış ve ayak kemikleri birçok yennden kmlmıştır Komada bulunan Balcının durumunun umıtsiz olduğu bıldirilmistır. Ters yola gırerek kazaya neden olan Mehmet Arslan adlı Beledıye aracının soforü ıse Yenımahalle Sosyal Sigortalar Has tanesı ne kaldmlmıştır Arslan ın sağhk durumunun ıyı olduğu öğ renılmiştir. Son Havadis gazetesi, Kayacan aleyhindeki yayınlarından dolayı mahkum oldu ANKARA, (Cmnlmriyet Burosn) Cumhurıyet Halk Partısı yuksek danışma kurulu uyesı emeklı Oramiral Kemal Kajacanın aleyhınde yayın yapan Son Havadii gazetesi dort ayn davadan mahkum olmuştur Mahfceme, Son Havadis gazetesının Kemal Kayacan hakkındakı yayınlannın gerçek olmadığı, normal eleştiri smınnı aştığı sonucuna varmıs ve adı geçen gazetenın Kemal Kayacan'a dort ayrı davadan toplam olarak 165 bın lıra manevı tazmınat, 16 bın lıra avukatlık Ucretı ve mahkeme masraflarını odemeye mahkum etmıştır. Son Havadis gazetesi bır çok kez Kıbrıs Banş Harekâtı sırasında •Kocatepe» muhrıbının bat masmdan Kemal Kayacan ı sorumlu tutmuş Kayacan'ın bır yat satın aldtğını ıddia etmis ve Denız Kuvvetlerı eskı komutanının kızının ordu evınde ücretsız kaldığını, yayınlannda dne surmüştür Kayacan ın başv urusu üzerıne mahkeme tum bu ıddıalan mcelemış ve Kayacan'ın haksız olarak suçlandığı sonucuna vararak Son Havadis gazetesını tazmınat odemeye mahkum etmıştır. Ulusal Yıkımlar Gun gecmiyor Id, bır yıkım sahğı duymayahm Yaz donemınde bu ulusal dokuncalar, orman yangmlanyla oluşuyor çoğunlukla Bır bakıyorsunuz kl; bırkaç saat içinde vüzlerce dönüm orman yanıp kül olmuş Her ağacın, bır ınsamnın yanması gibi çığhklannı, oağrışlannı, acısını duvuyorsunuz vüreğı nizde. Gözlennızın onunde yuzlerce insan, vuzbmlerce ağaç yanıvor çığlık çığhğa Ne var ki, duyan duyabıhyor, goren gorebıhyor. bu acı göruntlmü . Gun geçmıyor kı, bır trafık kazası olmasın. Oç, beş on, on beş kışı vasam ozlemi içinde son soluğunu verıyor, yuzbınlerce değenndekı anamal elden çıkıvor Dokuncalar mılyonlan aşıvor Geçtığımız günlerde Istanbul'da oluşan vangınlarsa tumunden kotu. tumunden korkunç. tümünden ılffinç Hele bunun ıçmde kışisel çıkarlar yatarsa, gorünüm daha da acıklıhk kazanıyor. Bu konuda daha çolc şevler yazılıp söjlenebilir Bır vapının herşevıni vaparız da yıkımlannı engel hvecek onlemlennı ayrıntılarına dek yapmayız Bazı art nıyeth. çıkarcı kışılenn amaçlannı vok etme >o luna gitmeyız Tanrı'va bırakırız bu bolümünü Tanrı nın da elınden bır şev gelmezse, jazgıyle avutunıa kendimızı1 «Eh ne vapalım kara yazgımız boyley mış » denz Yangm konusunda aıle ıçınde olsun ış jerlennde olsun engelle>ıcı onlemlerı zaman zaman oğ'enme, oğretmek gereksınmesmi duymavnz nedense Ve bır vandan vapar, bır yandan yıkanz. Olan voksula olur yıne, herşev de olduğu gıbi Ulusal yıkımlan en alt duzeve ulaştırmak voksul halkımızı darmadağm bırakmamak dılejfrmizdır Zıja MISIRLI Hisse Senedi ve Tahvil İlânları BANKER ZEKi 22 68 S6 27 52 U ÎZMÎR: 38 221 HISSE SENETLERİNÎZÎ YÜKSEK FÎYATLA AILIRIM. HtSSE SENETLERINÎ EN UYGUN BORSA RAYİCt ILE VE CÜZt KARLA SATARIM MUESSESE VEYA ŞAHISLARA AİT TAHVİLLERÎ EN UYGUN ŞARTLARLA FAZLA MENFAAT BEKLEMEDEN DEBHAL MÜBAYAA EDERÎM MÜESSESEME MURACAATINIZDA YAPILMASI İC\P EDEN OPERASYONTN MUM KÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAGINI BILMELÎSINÎZ TELEFONLA VERDÎGÎNIZ EMİRLERI DERHAL YERİNE GETIREBÎLMEK VAZIFELERİMIZIN EN ÖNEMLÎSIDİR. TALEP ETTÎGIM HİSSELER İÇÎN AYRI BIR FÎYAT TATBtK EDÎYORUM. TRANSTÜRK RABAK KURUCU KORDSA TEZSAN KOÇ HOLDÎNG ARÇELÎK BÜTÜN BANKA HtSSELERÎ KARTON SANAYÎt SATILIK FAÎZ KUPONU 1976 mart faiz kuponu 325 bin lirahk •« 88'den. Bir ay son/ ra bedell ahnacak. SATILIK TASARRUT BONOSU Tasarruf bonosu kuponsuB, bır müşteriye ait 1967 ihraçlı 500 bin lıralık 300 bin 1 1 » ya satryorum. SATILIK HÎSSELERÎ ÎLAN EDtYORUM. BAŞTAŞ Çımento 55 adet •• / 50 sermaye arttınyor. Bu yıl geçen yıla gore yuksek temettu vermesı beklenıyor OLMUK Mukavva 100 adet " o 100 sermaye arttınyor Ruç han hakkı üzerinde. Geçen yıla nazaran durumu daha ıyı UNİROYAL 5 adet. Bu sene hısse senetlen ile değiştırüecek. POLYEN 75 adet <» 25 temefc " tü ödedL BURSA ÇİMENTO 20 adet •o 20 temettü odedi. , ÇİMSA ÇİMENTO 200 adet. Üretime geçü. îsbkbal ıçın yatırım. OTOSAN 250 bın lıralık «,4 50 temettu verdı. Kar bu yü yuksek olacak. TRAKYA îphk Sanayi, 1 müyon hralık üretime başladı. Istücbal ıçin yaUnm. CEYTAŞ îphk Sanayi, 30 bin hralık istıkbal içın yatırım MERÎÇ TEKSTÎL Sanayi, 100 bın hralık istıkbal içın yatırım BANDIRMA GÜBRE, 10 bin hratılc geçen yıl •/• 35 temettü verdi, bu yıl daha yuksek TSekleymız SANTRAL HOLDÎNG, 160 btn hralık, bu yıl daha ıyi olacafı söylemyor EFES PILSEN 75 adet bu yıl yuksek temettü vermesı bek lenıyor. ÎSTANBUL BANKASI 200 bin lirahk 1000 TL. sı 750 GOOD YEAR 80 adet »o 20 temettü verdi Sürpnzler bekleniyor. GUBRE FABRİKALARI 150 bın lıralık bu yıl yuksek temettu vermesı bekleniyor NASAŞ Alumınyum Sanayi 100 adet. RABAK 55 adet % 100 sermaye arttınmı yapıyor. % 40 temettü verecek ANADOLU CAM SANAYİÎ 190 bın hralık, İstıkbal içın yatınm. BİSAŞ îphk Sanayi 30 bin lirahk, l9T7'de yüksek temettü vermesi beklenlvor PLASTİFAY 25 adet % 30 temettü verdi. • SUNTA 100 adet bu yıl yuksek temettü vermesı bekleniyor. Surprizler beklenıyor • KOÇ PAZARLAMA 25 bin lirahk <» 12,5 temettü verdi * • KORUMA TARIM 80 adet Sürpnzler beklenıyor. • EGE ENDÜSTRÎ 30 bin l i l * hk °~o 18 temettü verdı. • DEVSAN 45 bin lıralık bu yıl temettü vermesi beklenıyor, 1 000 TL'sı 850 • 1 > BANKAS1 nama 60 adet * 500 'luk. • PEGAGAZ 10 adet % 260 temettü verdı. • AROMA Meyve Sulan 100 000 TLIık *4 16 temettu verdı. • TAM HAYAT KURUCO 10 adet (îyı bır gelir kavnağıdır) • SATILIK TM1VÎLLER • S^PMAZ HOLDÎNG TAHVlLİ % 18 faızll 250 bın lıralık • TRANSTÜRK Holdmg tahvıli 200 bın hralık % 18 faızlı. • V\TAN KONSERVE tahvıli 250 bınhk °% 18 faızlı 1977 msan'da paraya çevrılebıhr. 1000 TL. 1080 TL. • EGE îrtıbat Bürosu Cem Ofıs Bılen îş Hanı 853 Sokak Kat 1, No 112, Tel 38 221 Gecelen 65 068 • BVVKER ZLKİ 4"uncü Vakıf Han, Asma Kat, JSFo. 8,9 22 66 86 27 52 13 «Klâsik Çağ Düşüncesi ve Çağdaş Kültür» konulu Simpozyum düzenlendi Ankara'da çalışmalarını surdüren Klasık Çağ Araştırmala'ı Ku rumu, 2, 3 ve 4 Şubat 1976 günlerı «Klasık Çağ Düşüncesi ve Çağdaş Kultür» konulu bır simpozyum duzenlemektedır Türk Tanh Kurumu Konferans Salonunda yapüacak olan bu sımpoz yuma Ankara ve îstanbul Ünıversıtelerinden katılan bıhm adamları klasık düşunce ve kültürün çağdaş kültür dünyamızda ve ozel lıkle Türkiye'dekı etkı ve azantılannı değerlendıren konuşmalar yapacaklardır Prof Dr Suat Sınanoğlu «Klasık duşünce ve çağdaş uygarlık» Prof Dr Macıt Gokberk «Gunümuz kulturü klaslk çağa neler borçludur'», Ord Prof Dr Enver Zlya Karal «Atatürk ve klasık düsünce», Prof. BedreHın Tuncel aHumanızma açısmdan Ataturk» ve Prof Dr Melâhat özgu «Ataturk açısmdan klasık çag duşuncesı» konulu teblığler verecekler, Crd Prof Dr Ekrem Akurgal «Eskı Hellen uvgarlıgı ve Turkler», Azra Erhat da «Klasık kulturun Turkıye' e yararları» sorunlanru tartışacaklardır Klasık kültürün daha başka bılım, duşunce ve sanat açılarmdan ınceleneceğı bu simpozyum Klasık Çağ Araştırmalan Kurumunun düzenledıfcı ılk sımpozyum olup bü\uk bır ılgı toplayacağa benzemektedır. OKUYÜCU MEKTUPLARI SADECE TEORİK ÖCRETİM YETERSİZ Kaç senedır süregehnekte olan bu kötü «seçme sınavı» mırası, busden sonrakılere de balta vuracak Ne yazık kı bugun bu sı navlara gıren adayların iki sınuT olduğunu kabul etmeyenler veya gormemezlikten gelenler var. Bunlar, kadercı felfeseyle aldatılmış, «çahşırsa, şansı varsa kazanır» fıkrıne ınandınlmıç kişılerdir Halbukı gerçek çok başka; Laboratuar çahşmalan ve test teknıği ıle yetişen, koleide okumasa da kurs volu ıle çalışan varhklı aıle çocuğu var, bır de belleğıne güvenerek derslen kavramaya çalışan laboratuar yuzu gormemış, ya da ken lan yaranın sızısını kahve köşedı emeğı ıle kazandıgı parayı lerınde gıderecekler Burada özellıkle lıse mezunon beş gunlük universıte kursSebebi lanna veren yoksul aile çocuğu lannın durumu acıklı var Söyleyın şımdı, pratık ol de onlara ümversıtede okuma ois möksııın salt teon oğretısi ya lanağı sağlanıhnadığı gıbi, de verilmemekte, tercıh edılrarlı olabıhr mı' Hele Doğuda yaşamını binbir memekte Anayasanın eşıtlik ılgüçlükle sürdürmekte olan, dok kesine ters düşen, bu adaletsız torsuz yerlerde cınayetlere ta ortam içın mantığa uygun çönık olan şark çocuğunun başına zum volu ruç mı yoktur' îlgılivurulan balta hatın sayılır de ler, Turkıyenın kalkınması ıçın recede tehhkehdır. Bu çocuk bırer cevher sayılan ışı şansa lar, salt eğıtimın üretım içın kalmışlann çürütülmesine hâolduğunun bılıncıne varan, bi Ja seyırci mi kalacaklar? lım asığıdırlar Ağa, şeyh çocu15 arkadaşt adıns ğu değıllerse, istıkballerıne açıDeniz KOÇER Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerine Duyurulur A Şiddet olaylan sonunda oğretım ve egıtım olanaklannın ortadan kalkması, Ünıverslte bğretım uyelen, oğretım yardımcılan, ögrencüer ve ıdarî personelin can güvenhğının buyuk olçude tehdıt altına gırmesı nedenıjle, Hacettepe Ünıversıtesmde oğretıme 1 Subat 1976 tarıhıne kadar ara venlmesıne ıhşkm orcekı karar Unıversıtemız Yonetım Kurulu ve Senatosu tarafından yenıden gözden geçırılmistır. Yapılan değerlendirmede, güven içinde ve saglıkh egıtım ve oğretım faahyetlerının mumkun olabıleceğı bır ortamın henuz oluşmadığı sonucuna varümıstır Bu durumda, Hacettepe Üniversitesi Yonetlm Kurulu, derslenn 1 Şubat 1976 tanhınde başlatılmasını sakıncah görerek, egıtım ve ogretun faalıyetlennın başlama tarıhını 1 Mart 1976 ya kadar ertelemeye karar vermiştir Bu karar Ünıversitemız Senatosa tarafından da uygun bulunmuştur B 1 Mart 1976 tarihinden once yapüacak ıkinci bır değerlendirmede, egıtım ve öfretıme bu tarıhte başlayabılme olanaklan gozden geçınlecek ve vanlacak sonuç Basuı ve Yayıa Organlan aracıhğıyla dğrencılenmize duyurulacaktır. C 1 Mart 1976'da dğratıme başlama karan venlmesi halınde Ünıversitemız Senatosu, boyle bır karann uygulanması ve uvgulamada tutulabıunesının aşağıdakı on şartların saglanmasma bağh olduğu göruşündedır. 1 Butun oğretım üye ve yardımcılan, oğretım ve egıtım hızmetlerini kanun ve yonetmehkler geregınce ve hıçbır engellemeye uğratılmadan yunıtebılmehdır 2 Butun oğrencıler, hıçbir ayncahk gozetıhneksızın oğre nlm naklarım kanun ve yonetmeliklenn sağladîğı ozgurlük ıçınde kullanabılmelidır. 3 Bu ıkı hususun sağlanabümesi ıçın oğrencüerın a) Fıkır ayrüıklan nedeni ıle kaba kuvvete başvurmaktan kaçınmalan, b) Farkh gürüstekı dığer oğrencılen «Komunist» «Faşıst» veya başka bıçimde sıfatlandırarak onlann derse devam haklannı engellemeye kalkısmaktan kesınlıkle uzak durmalan, c) Hangl sebeple olursa olsun herhangi bır eğıtun faahyetini durdurmaya calışmaktan uzak durmalan, d) Hangl grup ya da blrevden gehrse gelsın sahnelenmek lstenen eiddet olaylarına katümaktan sakınmalan gerekhdır. D Öfretıme basladıktan sonra, bu onşartlann yenne getınlemediğı ya da şu veya bu bıçimde ıhlal edıldlğı gorulduğu takdırde Unıversitenin daha uzun sure tatıl edılmesı zorunlu olacaktır. Böyle bır durumda, öğrencilerımızin yü kaybına ugrama. larının kaçınılmaz olacağı meydandadır. HACETTEPE ÜNlVERSİTESt REKTORLLĞC (Basın 11048) 730 8 Kasım 1975 urihli gazetenızın 5 sayfa 7. sütununda yayırnlanan «tlk ve Orta Dereced Okullarda VelUerden Para Toplama Işlemı Bakanlığın Ilglsızlığı Yuzünden Giderek Yoğunluk Kazanıyor» başlücü haber ıncelenmiştır. Bakanlığımıza bağlı her dereceli okullarda kayıt sırasında oğrenci velüerınin bağışta bulunmaya ve kayıt parası vermeğe zorlanmaması, oğrencıleri kül fete sokacak ısraftan kaçınılma. sı hususu, 5 91975 gun ve 000 04/ 310 sayılı genelgemızle Valüıklere duyurulmuştur. Genelgeye aykın Islem yapıldığı yolunda Bakanlığımıza »1kâjet mtıkal ettığınde işlem yapılmaktadır Alt Naili ERDEM Mıllî Eğltün Bakanı Okula kayıtta para istenirse Bakantığa başvuru gerekli CHP ÎSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDAN Dıvârbakır Lıce Ilçesı, doğa) afetı ve felaketı nedenıy le ertelenmış olan partimizin 9 eylul kuruluş yıldönumü şölenı 30 ocak 1976 cuma gecesı saat 20 00'de Spor ve Sergi Saraymda duzenlenen halk eğlence gecesı ıle kutlanacaktır Sevgı, saygı ve akgunler dıleği ile duyurulur MİLLt EĞİTÎM BAKANLIĞI Yaygın Yuksek Öğretim Kurumu Başkanlığından: 1975 76 oğretım yılı YAYKUR açık yuKsek oğretım programlarma devam hakkı kazanan oğrencılenn kesın kavıtlan, ile Örgün Yuksek Öğretım Dairesme bağlı Yuksek Okullann on kajıtları 1 2 şubat 1976 • 6 şubat 1976 tarihlen arasında yapılacaktır. 2 Kesın kayıtlar îl Merkezlennde Milli Eğıtım Müdürlüklerince kurulacak olan Kesın Kayıt Merkezlennde yapüacak ve kayıtla ılgılı her türlü bilgı bu merkezlerden aağlanacaktır. 3 Öğrencller adreslenne postalanan 1975 76 Yaygın YUksek Öğretim Kayıt Belgesınde belirtılen kayıt ılınde, kayıt hakkı kazandığı bölümlerin kayıtlannı yapnrabıleceklerdir 4 Açık Yuksek Oğretım Kesın Kayıtları için 500 TL. hk harç illerde Merkez Ziraat Bankalannda açılan Yaykur hesabına yatınlacaktır. 5 Açık YUksek öğretim programlarma ön kajıt yaptırmış veya yaptıramamış olan adajlar. örgun Yuksek Öğretırn Dalreslne bağlı YUksek Okullara (Yabancı Diller Yüksek Okullan. Yuksek Meslek OkullarO Yaykur klavuzunda bellrtilen esaslara gore başvurabileceklerdlr 6 Yaykur programlarma ön kayıt vaptıranlar dışındaki adayların örgün YUksek öğretim Daıresine bağlı okullara başvurmaları halinde «100» hralık dn kayıt narcmı bu Okullara yapüacak kesin kayıtlan içın de 500 TL kesın kayıt harcını 4. madd^de belırtilen banka subelerıne yatırmalan gereklr. 7 örgün YUksek öğretim Okullarına kesın kayıt hakkı kazanan oğrencüerin kesın kayıtlan 2629 şubat 1976 tarıhlerı arasında okuma hakkı kazan dıklan okullarda yapılacaktır. (Basın 11054733) TSÎP il örgütü Mustafa Suphi ve arkadaşlarınt bugün anıyor Mustafa Suphi ve 15 artadaşı olümlennin o5 yıldönümu nedenıyle bugün saat 20'de Teoebaşı gazmosunda anılacaktır Anma toplantısını düzenleyen TSIP îstanbul II Merkezi toplantıda Partı Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'm da konuşacağını açıklamıştır. NOT ı 0 ejlul programıyle ılgıh davetıyeler bu gecemız için geçerlidır. 2 Gecemizde genış bir eğlence programı sunulacaktır. (Cumhuriyet 742) Demir Çelik îşletmeleri Divriği Konsantrasyon ve Pelet Tesisleri Müdürlüğü 657 sayılı oersonel kanunu çerçevesinde İktisat Fakültesı İktisadı Tıcari îllmler Akademisi mezunu Knmtfl Ncrtr n *ulHiır4M •tinitkH CMia Mnılm rtlll•U, Mr tıtofMa «nrMMı«r itlttt Ulaı TI M ımiMtlt l*ı «jn »ır laıt ılnmz cmtu ıcı Iflnim Te!.: 47 20 06 40 80 06 Kayseri Senatörü Sami Turan CGP'ye girdi 4NK*RA (Cumhuri\et Burosa) Cumhuriyet Senatosu Bağımsız uyelennden Kay "rı Senatörü Dr Samı Turan Cumhuriyetçı GUven Partısine katılmış ve karannı, bır yazı ile Senato Baş kanlığına bildirmistir. Boylelıkle CGP'nm SenatödaTri ııvp «avıcı R nlmınhır Elemanlar Ahnacaktir îs yeri Pivriğı olup teşkilatımıza mtisap eden elemanlanmıza ileride lojman tahsls edilecektır 657 sayılı kanuna tnbl iş yerlerinde yedı ile on sene hizmeti bulunan elemanlara ilk dört dereceden ödeme yapılacaktn Muracaatların 2S1 1976 tarıhine kadar dılekçeleri ile blrlikte Tunus caddesi 63 nurnaradakı Tesıs Müduılüğümuze müraca*t etmeleri. (Eosın 11050) 731 ISLÂM CENAZE İŞLERf NT Hth aumltltr lıktmyi n tak ta t(!i y»'I*»ı. ta y y amn r *c*u jvtt amn n jt»ılıt ıtıtMt «ri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle