09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYH 28 Ocak 1976 GELBIM YAYlNLARImn ve karsı devrimler tarihi I Hastaneye götürülen mahkum jandarmaları atlatıp kaçtı Selâhattin GÜLER Sağmalcılar Cezaevmden ıkl jandarma muhafazasmda. Cerrahpaşa Hastanesıne götürülen cmavetten 16 yıla mahkum Turgut \ygun, daha sonra yeğenınm evıne gıtmış ve jandarmalann cdada kahve ıçmelerınden faydalanarak tuvalet penceresmden atlayıp kaçmıştır. Olayla ılgılı olarak bır doktorla eşı ile mahkumun kaçmasında ıhmali gorulen jandarma onbasısı Savcıhğa verü mıştır. Nobetçı mahkeme jandarma onbaşısını tutuklamıştır. • KATıL SUÇUNDAN 16 YILA HÜKÜMLÜ TURGUT AYGÜN'ÜN, HAST&NEDEN SONRA GıTTıGı GELıNıNıN EVıNDE TUVALET PENCERESıNDEN ATLADIGI AÇIKLANDI. JANDARMA ONBAJISl TUTUKUNDİ. darma onb*sısı Sedat Sefer ve er Nusret Akbaba'nın ıfadelerı a Immıs dordunün de tevkil edıl r.ıesı ıstenmiştir Nöbetçi 6 Sulh nıMardan onbaşı Sedat Sefer ılk sorgusundan sonra tutuklanmış fır Asistan Dr Cevdet SanioSlu eşı Nezihe Şanioğlu ve er Nusret Akbaba'nın ıse tutuksuz kal malanna karar verılmıştır. Tu tuklunun kaçmasına yardım ettıkleri ıddıası ıle dört kisi hak kmda Ağır Ceza Mahkemesinde a. ^ acılacagı ögrenılmıstir öte vandan, kacan mahkumun yakalanması ıçm Polıs ve tl Jandarma Araştırma Burolanna da haber verılmıştır. Ceza Mahk^TTiocnn fnndenlen sa den kaçtıgı açıklanmıstır. Sarujhirırıa Fırar olayı, Infaz Savcıhgına duyurulmus ve hemen soruşturrı açılmıştır Mahkumun, plânh hareket ettığı, cezaevınden hastaneye gönderılmesinı ıstemesındeki amacının kaçma olanaklarını aramak oldugu saptanmıştır. Cerrahpaşa Hastanesmdekl yeğeni asistan doktor Cevdet Şanıoflu ile de kısa bir süre görüsen Turgut Aygün (telmmin evinden kolaylıkla kaçabilecefıni hesaplamış, jandarmalan eve goturmeğı başarmıştır Seydişehir Alüminyum Tesislerinde calısan 8 uzman mühendis başka işletmelere sürüldüler Aykut SAĞANAK Seydişehir Alüminvum Tesislerinde yıilardır çalışan 8 uzman mühendis, gdrevlerınden alınarak TürkıyCnın çeşıtlı yerlerınde 0nİM}i tuhıklındı Fırardan sonra soruşturma savcılığına verilen asıstan Dr. Cevdet Şanıoğlu, eşı Nesıhe, jan Mınyıntden »nra * bugüncıkan 4O.fasikülle tamamlanmıstır GELİSlM YAY1NLARI oknrlarma 40 luıfta süveyle cu ısikhpecliye gösterdikleri ilgi için teşekkür txier. îki vıl once ışledıgı cuıavet suçundan 16 yıl agır hapıs cezasına çarptırılan Turgut Aygün, hastahğım ılen sürerek Cerrahpaşa Hastanesıne gonderılmesı nı ıstemıstir. Cezaevı savcılığı, mahkumun bu ısteğını yerıne getırmış; mahkum, onbaşı Sedat Sefer, er Nusret Akbaba muhafazasında hastaneye gitnuştir Hastanede asistan doktor olan yeftenı Cevdet Şahinoglu ıle bır süre görüşen Turgut Aygün vaktın erken olduğunu soyleyerek, gelını Nezihe Şanıoğlu'nun evıne gıtrruştir. Güzel Sanatlar Matbaasında 8 işçinin işine son verildi, 135 işçi zorunlu izine çıktı GUeel Sanatlar Matbaası ışvereni, sekız işçının sozleşmelerını feshettıkten sonra, matbaanın kapısına astığı bır duyuruda gen kalan 135 işçiye de mecburi izin verdığını belırtereK isyerine toplum polisi çağırmıştır. On bes gun önce sekız arkadaslannın «istıhdam fazlahğı» ge rekç«siyle işten atüdığını ıfade eden ışçılerin yaptıklan açıklamaya gore, isvererun asıl amacı, toplu sdzlesmelenn yaklaştıgı bir donemde sendika seçme özgUrlUgünü onlemektır. tşten çıkanlan arkadaslannın DİSK'e baglı Basmts Sendıkasının üyesi olduğunu belirten ısçıler, isverenin Mat Is adıyla bır işyerı sendikası kurdurduğunu ve bu sendika ile ıki buçuk ııl sureli bır toplu sdzleşme imzaladıgını one sürmuşlerdır Yakında suresı dolacak olan bu toplu sdzleşmeden sonra şımdi tşçılerın çoğunluğunun U'^sı bulundı^iu Basınlş'le toplu soz lesmeye oturmamak içm sekız kışiyı çıkardığını belirten Güzel Sanatlar Matbaası çalışanları, dün isyerine geldiklerinde kapıları kapalı bulduklaıını ve kapıda /jcılerin 2 subat'a kadar izınli bulunduğunu belirten bır du yurunun asılmış olduğunu gordüklennı, matbaanın toplum polisi tarafından çevnldıgıni ıfade etmislerdır Işçjlerin ıddıasına gore, işveren otuz ısçiyı daha çıkarmak uzere yenı bır lıste hazırlamıştır Y«m»k yfytdm Turgut Aygün, Cerrahpass eaddesi 51 sayılı gelıni Nenhe Şanıoflu'nun evıne gıttıkten kısa j bır süre sonra, muhafız jandarmalara, «Buraya kadar gelmışken bır de yemek yıyelim» demıs, hep bırlıkte oturup yemek yemişlerdir Nerihe Şanıoglu Turgut Aygün ve jandarmalara kahve pışirmefc için mutfafa geç mış, bu sırada, mahkum da t\ıvalete gidecegini »öyleyerek jandarmalann yanından aynlmı«tır. Rrar Kahveleri getiren Nezihe Şam oğlu. Turgut Aygun'U sormuş, jandarmalar da, tuvalet» gittığıni söylemışlerdır. Kahvelerını !• çen jandarmalar, mahkumu bır süre daha beklemiıler, ancak gelen gıdenın olmadığını gdrunca silahlarmı doğrultup evi aramaga başlamışlardır TUm odalan, tuvaleti, komurlüğü arayan jandarmalar cinayetten mahkum Turgut Aygün'ün kaçtıgını gormüaler, elleri bo$ eesMvlne dönmüşlerdir Verilen bilgıde. Turgut Ayguntln tuvalet penceresın• ISTANBUL BELEDiYE BÜTÇESİNİN GERÇEK AÇIĞI, 1,5 MİLYAR LiRANIN ÜZERiNE ÇIKTI Istanbul Belediyesınin 1976 yılı bütçesi 1 mUyar 750 milyon 661 bm 722 lira açıkla 2 milyar 518 milyon, 124 bın 722 lıra olarak saptamnıştır Belediye Meclisi, şubat ayında toplanarak Encü men tarafından hazırlanan bütç«yı gorUserek yürürlüge sokacakür Bütçede, can harcamalara 1 mılyar 231 milyon ?85 bin, .780, yatırım harcamalara 7^7 milyon 430 bın lıra. sermaye teskilı ve transfer harcamalanna da 560 milyon 124 bm 722 lıra aynlmıs tır Belediye Başkanlıgının bütçe onerisi gerekçesınde 5237 sayı lı yasanın sağladıgı olanaklar ıle her gün bıraz daha artan Bele dıye hizmetlerinin karşılanmasının mümkün olmadıgı, yürürlük teki yasalarla Beledıyenın 767 milyon 463 bın lıra gelir sağlıyabıldığı belırtılmekte bütçenin denklestinlmesının yıne eskı yıl larda olduğu gıbi taşınmaz mal ların tahmını gelıri ıle mtımkun olabıleceğı kaydedılmektedır. Toplantı halinde bulunan Meclis, dün ÎETT îdaresinin bütçesi nı görüsmuş ve tekllf ürere 2 mılyar 242 milyon 600 bın lira olarak karara baglanmıstır İETT Genel Müdürü Saffet Gurtav, yaptıfı konusmada, 705 otobüs ve 101 troleybüsle taşımacılıfın sürdUrüldügünü, önce likl* 1000 otobüsün alınması ve her yıl da 200 otobüsle tasıt sayısının takvıye edılmesı gerektığı nı aoylemistır. Yurt dışında çalışan işçiler 65 yaşmı doldurmayı beklemeden emekli olabilecek ANKARA Sosyal GUvenlik Bakanı Ahmet Mahır Ablum, yurt dışında çalışan ışçilenn 25, çalısma yılını doldurduklan takdırde emeklı olabüeceklennı açık lamıştır. Bu konuda hazırlanan tasannın Meclise sevkının kararlaştırıl dığını sdyleyen Ablum, tasarmm yasalaşmasıj la yurt dışındakı ;şçılerımızm emeklı olmaları ıçm 65 yaşına kadar beklemeyeceklerini belırtmış ve şunlan derruştir: «Diş Ulkede çalışan ışçimiz arzu ederse, TUrkıye'dekı hizmetıy le birlıkte 25 yılını doldurunca dışardaki hizmetı de TUrkive'de geçmiş gıbı sayılarak mevzuaatlarımıza gore, emeklılığını 25 vıl tizerınden hesap ettirip 65 yaşı nı beklemeden emeklı maaşını tam olarak alabılecektir Bu hu sus mecburi olmavaeaktır tşçınm talebi üzerine yapılacaktır Emeklı aylığını hesabmda dıs memleketler de degıl, Turkiye'de en son aldıgı ücret esas alınacaktır , Tasannın bir ozellıği de borç, lanma hukmüdur. < ELKA fabrikasının Harbiye'deki müdürlük binasında dün sabaha karşı bir bomba patladı Elka Pabrikasının Harbiye'deki müdürlük binasında dün sabaha karşı bır bomba patlamıştır Bombanın patlaması sırasında bınanın boş olması nedenl ıle kımse zarar gbrmemış ancak bı nada bır mıktar hasar olmuştur. Işçilerm uzun suredır grevde ol dugu ve 3 gun oncesınden berj jandarma kontrolunde olup, jabancı ışçının çalıştırıldığı Elka'da, ışçılerin uyesı oldukları ASÎS Sendikası yöneticılerı, çıkan olayların bır provakasyon olduğunu one surmüşlerdır. ASIS Sendikası yoneticıleri, işverenm müdurluk bınasının bombalanması turunden eylemlerın sendika ve ışçı aleyhine kamuoyu varattığını ne ışçının, ne de sendikanın kendı aleyhlerıne olan bu tur olaylarla ilışkılı olamıyacaklarım soylemışler, «Bızı kötu bır kamoyu ıle karşı karşıya bırakmak ıçm tertıpler vapıldığı ve provakasyonun olduğu açıktır» demışlerdır Büındığı gıbı 800 işçının çalıstıgı Elka'da DİSKe baglı ASIS Sendikası 65 gun önce greve başlamıştır 300 kadar Turjtlş'e ba? lı Ağaçİş Sendikası ışçısı de fııli j olarak bu greve katılmışlardır. ' bulunan Etibank işletmelerine s rulmüştür. tlgıliler, 8 muhendısin ayrı ay n yerlere ve yıllardır çalU'Ciklar Alumınyum üretım alanmdan ba ka yerlere, daha yetkısız gdre' lerle atanmalarmı, Mılliyet< Cephe'nın Seydişehir Alümınyur Tesıslerınde çalışanlar üzerind yenı bır sındırme ginşimi ol! rak nıtelerruşlerdır. Seydişehir Alüminyum Tesu lerındeki görevlerınden alını başka yerlere sürülen mühendi" ler sunlardır Alümınyura Pat rikası Müdürü Mühendis Sarr Ozdemır, Murgul Bakır tşletme! MUdür Yardımcüığma; Alümun Fabrıkası Bölüm Sefi \'9 TMMO1 Seydişehır işyeri temsilcisi Kirr ya Yüksek MUhendisı Ali Çali' kan, Sarayönü Cıva î$letmesi t raştırma Muhendıshğıne; Atö yeler Pro)e Mühendısı ve TÜTEJ Seydişehir Şube Başkanı Lever Ünsal, Ergani Şark Kromlan î' letmesl Lavuar Mühendisliginı Lâboratuvar Mühendısi Ban3 C lışkan, SarayönU Cıva tşletme: Lâboratuvar Mühendislığine; / tolyeler Başmühendisi Kıvanç E vavuz, Keeiborliı Ktllcürt îşletm sı Baş Mühendislıgine; înşaa Bölüm Sefligi Mühendısi Sena Ervavuz, Keçiborlu Kükürt îsle mesi Mühendislığine; Atölye Se lığı MUhendisi Tahır Saçan Kür Baltır tşletmesı Mühendisliğin ve Atölye tmalât Mühendisi R fat Cömert, Emet Kolemanit h letmesı Mühendısligıne. Seydişehir Alüminyum Tesıslı nnde çalışan 300'den fazla mt hendls Millıyetçi Cephe Hüküm< tinın emnyle yapıldığı bildlrilebu son sürgünlenn mühendısle arasında slndlrme hareketi nit( lığı taşıdığmı ve görevlerinde alınan 8 uzman mühendisın yeı lerine MC HUkümetinın işçiler f rasmdaM bölme fririşimlerini de tekleyecek kışılerin getirüecef nı öne sürmektedirler. Seydışehır'de 22 ve 26 aralıl günü çıkan ısçl olaylan ve tsta kuruluşlarm tahrip edılmesi Uz« rıne, durumu verınde izlemek v bilgı almak içın Seydışehir'e gt len CHP Genel Sekreter Yardırr cısı Mustafa Üstündağ ve be CHP'U Mılletveluli 5 ocak gürn akşamı Alumınvum Tesıslarinu sosyal tesislerinde, tesıste çalı şan mUhendıslerle bir görüşm yapmıştı. Dun Seydişehir'deki görevlerin den almarak çeşıtlı verlere sürü len 8 muhendisin bu konuşma sı rasında söz alan ve olavlann ge lışmesı ıle Alüminyum Tesislerin de surdürulen partızanca ydne tun bıçimmi eleştiren mühendıs ler oldugu belırtilmektedir. DP'li' üyeler Istanbu! yangınları için Meclis araştırması istedi YâYINLARI Tardım Istanbul Belediye Baskanı Ahmet tsvan, Malıye Bakanı Yümaz Ergenekon'a dün bır telgraf daha çekerek, Beledıve'nm içinde bulundugu durumu anlatmıs ve yardım vapılmadıgı takdırde ay başında memur ve ısçilerin ma asınm odenemıvecefıni bildirmısür. Ahmet tsvan, ocak ayma aıt ödenen ucretlenn sıgorta orımleri ıle Emeklı Sandıgı keseneklennın de vatırümadıgına dıkkatı çeKmış «Beledıvemız hıçbır ıs yapamaz durumdadır. Bundan on cekı sozunuze davanarak borçlanma ımkanlarımızın hemen bu lunmasını beklemekteyızıt demıs tır. 2 r4«rt«; st»*ui DAĞITIM GAMEDA Motıf 271 736 Demokratik Sol Semih ERYILDIZ Birinci Cilf: 25 TL ltteme adresi: CHP GENÇLÎK KOLLARI Farabi sok 7, Kavaklıdere AXKARA Kuzguncuk Kültür Derneği HALKGECESİ 3 2 1976 günü, saat 20 OO'de Üsküdar Ş«hır Tıyatrosunda. (Cumhurlyet: 737) ANKARA, (Oandınrivet Bflrotu) DP'li Faruk Sükan T* 9 arkadaşı, 1075 yılının son haftalarında Istanbul'da çıkan yangın sorununu Parlamentoya yansıtmış lar ve bu konuda bir Meclis araş tırması vermışlerdir. Sükan, önder, Tokuz, Şarlar, Ölçmen, Akarca, Altunsoy, Kok sal, Tekın ve Korkmazcan'm ım zalarıru taşıyan onergede ozetle şoyle denılmektedir «1975 yılının son haftasında Is tanbul'da, sayısının 100'den fazla olduğu yazılan ve söylenen yan gın vuku bulmustur Bilhassa Sul tanharnam ve Aksaray yeraltı ge çıdı yangınları seb«p ve netıce len ıtıban ıle, kamuoyunu fazlasıyle meşgul etmekte ve heyecan ve sıcaklıgmı sürdürmektedır Bu yangınlar münasebeti ile devlet ıdaretl ve mahallı ıdar* ağır şekılde suçlanmakta, açık ve pervasız kanunsuıluk, nizamsızlık, ihmal ve suiistırrnllerin bu lunduğu ıddıa ve isnadı yapılmaktadır » Onergede, «Bu büyuk yangınların ıç yüzünün, sebeplerının ve suçlularının normal vollarla yapılan tahkıkat ve tehkıkatla tam manası İle meydana çıkarılmasmın nıümkün olamayacağı kanaatı ıle» olaylara Meclısln el koymasınm zorunlu oldugu bildırılmekte ve Meclis arastırması açüması ıst«nmektedir« EMiNÖNÜ VE FATiH İLÇELERİNE YARIN SU VERîLEMEYECEK Kağıthane'den Istanbul yakasına su getiren çelık borulardan bın Gultepe de su kaçırmaya başlamıstır Bır patlama olduğu rakdırde büyük tehUke yaralacak olan borunun onarüması per şembe gunü yapılacaktır Bu bakımdan Patih ve Emınonü ılçelerının sur ıçı bölgelen 24 saat sure ıle su alamayacaktır. îstanbul Sular Idaresi onanmın 16 saat ıçmde tamamlanaca. gını. fakat su verılmesının 24 saat sonra gerçekleşecegıni bıldirmış, vatandaşlaruı tedbırh olmalarını ıstemistır. Istanbul Belediyesi, Milli Eğitim'inyasakladığı kitapları kendi kütüphanesine aldı Istanbul Beledıye Bafkanı Ahmet tsvan, Milli Efitim Bakanlığmm okul kıtaplıklarında bulunmasını yasakladığı kıtaplardan bır takımını Belediye Kütüphanesine koydurtmuştur Ahmet tsvan, Cephe HUkumettnın Milli Eğitım Bakanı Alı Naıli Erdem tarafından alınan bu yasaklama kararmın «Fıkır v» ifade ozgurlugıinü kısıtlavıeı» anlam tâşıdığını belirtmistir tstanbul'dakı Beyazu Belediye KUtüphanesıne konulan kıtaplar Bulba, Bekır Yıldız'ın Kara Va sunlardır gon; Oktay Akbal'ın Suçumuz Fakır Baykurt'un Tırpan, Kap Insan Olmak; Kemal Tahır'm lumbağlar, Yılanların Ocu, Hı Sagırdere. Cengız Aytmatov'un kâyeler. Onbinlerce Kağnı, Or Toprak Ana; Tarık Dursun K ' han Kemal'in Bereketlı Toprak nın Bağrı Yanık Ömer ıle Güzel lar Üzerınde, Müfettişler Müfet Zeynep. Jean Paul Sartre'nın tş tışı, Gurbet Kuçları, Bâbaevi, tşten Geçtı Duvar; Eflâtun Cem Güney'ın Kerem ıle Aslı; Halıl Avare Yıllar: Yaşar Kemal'in tn Beyhangıl ın Bozuk Düzen Oku ce Memet Kemal Bılbasar'ın lu, Albert Camus'un Uyumsuz Cemo; Azız Nesm'm Namus Ga Yaşama. Dostoyevski'nin Ev Sa n, Muraffer Izgu'nun îlyas E hıbesı ıle Vılkıe Collıne'nın Befendı; Nicolaı Gogol'un Taras yazlı Kadm'ı Iş Bankası'nın "Köyümüz,, gazetesi yayın hayatına katıldı Türkive îş Banlraıı, Uçtoef yavm organı olan «Koyümüz» ga zetesıni çıkarmaya başlamısbr. Bankanın dahıli yayın organ «tş Dergisı» ıle 1972 yüındanbe ii çıkardığı ve yurt dışındakı iş çüenmize ücretsız olarak gon derdığı 300 bm tirajlı «Iş Gaze tesınnden sonra yayın hayatıni ffiren «Köyumuz» gazetesi de 10) bm ad t basılrmştır Tumü ofse baskılı 12 sayfadan oluşan gaze tenm ılk sayısında kdye dönü' çeşıtiı vazılar ve haberler ye almaktadır. Gazete, yurdumuz dakı tum köy ve okuma odalan na ucretsız olarak gönderilmeyı başlanmıştır. CEVABIN|I>TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASl" VERİYOR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle