12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CAClMS VAY1NI.AK1 r Alamanya Beyieri lle Portekiz'in Bahçeleri OSTÜN'ÜN GEZÎ NOTLAK1 tat«ıne sdrod t ChgaTnfta Halfcevi «ok No: 0 11 t«tanbn> umhuriy 52. yıl, sayı: 18496 Kanıcusu: YUNUS NAOÎ 28 Ocak 19)6 rihf Uiztsl: 7 ». AKDONVAN •'•'"4 BA HARBi TARiHi rürbçcsl : Zavert Bol restm ve naritalarla 570 sa«B. <5 Irra Balkan Harbi siralannda oiaylan tfmti irününe tzlemiş olsn gazetecl Andonyan Efendinln aegerl! esen SANDER ÎAYINLAR1 Komandoların yaraladığı Elmas da öldü öldürülen öfreneiıün üzerinde bulunan ldmllğlndekl fotoğrafı.. Yaralılar, bir kız, bir erkek öğrenci ile üç işçi ve iki polis. 30 kişi gözaltı] na alındı: Devlet Başkanınm iktidar yanlısı bir takım yüksek bürokratlarca çevrelendiği öne sürüldü ı MALÎYE BAKANT YILMAZ ERGENEKON. MAAŞ KATSAY1SININ ll'E YÜKSELTİLMESINE KARŞI ÇIKTI ANKARA, (CumhBrlyet Bürosu) TBMM Bütçe Plan Karma Komısyonunda, onceki gece, Cunv hurbaskanhftı bütçesi Uzennde yapılan gdrüsmelerde, CHP11 üye ler Çankaya'yı yogun bir Diçırnde elestirmışlerdir. Köşkteki israfı dıle getiren CHP1ı parlamenterler, bu arada Karatas kararnamc sımn Korutürk tarafından im»lanması olayını da yerrnişler ve Cumhurbaşkarumn çevresındekı DüroKrat tainrrurıi suçlamışlardır. CIîP'li Osman Çıtınk. Cankayadakl bürokratlan «Köşk burjuvazısı» dıye nıteledigi konuşmasında, «Cumhurbaşkanının çevresinde iktidar paralelinde bır yüksek bürokraüar takımı bulunmak (Devamı 8a. a, Sü. * de) Buzdolabı ve çamaşır makinasına yüzde 10 oranında zam yapıldı • CUMHURtYET SENATOSUNDA ET BALIK KURUMU ZAMIAR1NIH ELEŞTiü MESıNE CEVAP VEREN B&ŞOL «EBK MAMÜLLERiNE ZAM YAPMAI SERBEST PıYASA FıYATlARINA YAKIAJTIRDIK DEDı. (Cumhuriyet Haber Merkezi) Elektrikli ev eşyalanna dünden Itibaren ortalama vüzde 10 zam yapılrnıstır. Zam toırannın alınması Ozerine dünden lttbaren buzdoiabı camasu makinesi. ter. mosifon, fınn, elektrik süpürgesl ve soba saoşlan durmuştıır. Çeşitli llrmalar bayileruıe verdikleri tallmatta zam habenni bildirrnlsler ve veni fiyat sirkülerlerl haarlanana deK satıslann durdurulmasını ıstemışlerdır. En vükselç zam oramnın yüzde 15 ıle elektrikli süuürgeye. en düşük olan vüzde 6.5 zammın tse sobalara uygulanacagı ögrenilmlstir. Elde edilen biİRllere eöre bu«doiaplanna uygulanan «am oranı vuzde U oltnustur. Çsırn makinesi tivatlanna ıse vüzd oranında zam rapılrnıstır. Arcelın Mrmasi havılenne dirdiği resmi olmayan fiyat çi gesinde. 2 S ıiraya satılan 3U ayak buzdolabînın bundan bi 2640 lirava; Sl« 11» olan kapaklı en bilvtik boyun lse lirava satılacaemt acıklamıştn Çamajır makinr' ~rinde lse M ra olan merdanelı modele lıra. 4S15 Itra olan kurutmal' de'e ise 323 lira zam gelecekti Öte vandan kendileriyle gb tüğümüz elektrikli ev eşyası tıcileri zammm veterste old\ nu, yüzde 13 ile 20 arası zam 1 ledıklenni ılerı sürmüşlerdir. Tophanedeki kanlı olavda, 500 kadar öfrrtnciye karsm çok yofun bir poll» ksdrosu. panzerli ve silâhiı olarak dağıtım eviemine ciri^mişti. Çember içinde kalın öfrrencUer yerlerde copla kıyasıya dövülüyordu.. Polis, protesto yürüyüşünü engelledi: 1 ölü, 7 yaralı var (htanbul Haber Merked) Komandolar tarafından 12 oeakt» vurulan İTÜ dğrencisi özer Elmas dün sabaha karşı blmüştür. Bu bğreneinın oldürülmesmi ve Malatya olaylanm protesto içüı, Güzel Sanatlar Akftdemismde düzenlenen lorumdan sonra ympılan yurUyuşu dağıtan polis il« öğrencller arasında çıkan çatışmada ise, Metin Ankan adında bir oğrenci daha ölmüs, 2'si agır 7 kişi yaralanmıstır. Gorgu tanıklannın. polisin yü rüyusçülen dağıtmak için panzer ve sılâhla saldırıya geçtiğini belirttikleri Tophane'dekı olaydan sonra 7'si kız olan 30 öğren ci gözaltına alınmıştır Güzel Sanatlar Akademisindeki protesto forumunun dagılmasından sonra, Hürnyet Meydanına doğnı yürüyüşe geçen 500 re yakın bir grup oğrenciyi Tophane bnünde çember altına alsn polis, dağılmaları çağrısında bulunduktan hemen sonra panzerlerle hücuma geçmıstır. Panzerterden atılan ses ve sıs bombaları üe sıcak su ya nında her ıki tarafm da sılâh kul landığı ve meydanın kanlı bir savas alanına dondügü, bu arada oğTencilerin çoğunluğunun kaçmaya çalıştığı görülmüstur. 1520 dakıka kadar suren kanlı çatış m ı sırasmda, ne yapacağını şaşıran ve panığe kapılan halktan da yaralananlar olmuştur. Tophane'deki polis öğrenci ça tışmasında olen Metin Ankan'ın Ankara Devlet Mühendislık ve Mimarlık Yüksek Okulu ogren cisi olduğu ve hastaneye goturulurken yolda bldüğu saptanmış (Oeramı 8a. 9, Sıi. 1 ılt) Bajol'un söderl öte yandan, Ankara Bürc zun haberine göre, Cumhuı Senatosunda dün CHP'li Sırr (Devamı Sa. 9, Sü. 8 MALATYA JyALÎSÎ RAFET KÜÇÜKTÎRYAKÎ SANIKLAR1N ÎNTİHAR ETTİKLERÎNt İLERİ SÜRDÜ Raşit KISACIK MALATYA önceki gün sabah Beylerderesi'ndekı bır bağ evınde çarpışma sonucu ele geçırilen uç gencın birıbirlerinı bldürdüklerı Malatya Valısı Rafet Kuçüktıryakı tarafından iddıa edümistir. MSP "Devleti korumaya yönelmiş gibi da karşı çıktı görünen anarşik o AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «Malatya operasyonu» dun Cum hurîyet Senatosunda gündem dj şı konuşmayla tartışılmış, CHP liler iktidar partilenne «Cephe değil. çetesinız» dıye bağırmışlar dır. MSP Meclis Grubu da. yayınladıgı bir bıldiride Devlet ni zammı yıkmaya mütevecctfı anarşık hareketlerle, devletı kommaya matul gibı görünen anar şık hareketler arasmda MSP hiç bir fark görmemektedır» demiştir. Millet Mechsınde de, Bakan Erdem ağır dille suçlanmıştır. MSP Millet Meclisi Grubu. Genel Baskan Erbakan'm başkarjığında dün toplanarak anarşık t > laylan gorüşmüştur. Toplantıda, Içışleri Bakanı Asiltürk'un son olaylan anlatırken MHFnın tutu mundan yakındığı ve «Türkeş'm son konuşmalan anarşiyi açıkça teşvik etmektedir» dediği öğTenil miştır. îçışlen Bakanının daha sonra, MHP'nin yan kuruluşu olan Ülkiı Ocaldannın durumunu da ele alarak. «Bunların Marksıst kuruluslnrdan farkı yok, hep sı de anarşıyi korüklemektedirler» dediği de ifade edılmıştir. Grup üyeleri de anarşıye karşı alınması gereklı yeni onlemler üze rinde görüşlerini açıklamışlar, MSP'nin ıç banşm bir an önce sağlanmasını istediğini belirtmiş lerdır. Daha sonra grup bıldirisı yayınlanmıştır. Bildiride özetle şöyle denilmektedır: «Hangi taraftan gelirse gelsin MSP her tiırlü kanun dışı hareketın karşısındadır. Devlet nizammı yıkmaya müteveccih anarşik hareketlerle devleti korumaya matuf gibi gbrünen anar şık hareketler arasmda MSP hiç bir fark görmemektedır. Devlet nizamına mill! blrlik re ülke bü tunlüğüne karşı gırişüen her türlü yıkıcı teşebbüsün devlet gü cüyle onleneceği, iç ve dış emnıyetimızi sağlamakla görevli devlet güçlermin vazifelerini bü yuk fedakârlıklarla yaptığı ve yapaeağı inancmdayız.» Grup Başkanvekilleri S. Aril Emre ve Şevket Kazan tarafından açıklanan MSP Meclis Gru(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Milli Savunmi Bakanlığı Genel Sekreterliği Sıkıyönetim Mahkemeleri ilişkin Türk siyasi polisi Almanya'daki okulda eğitim görecek âNKAKA îçişîeri Bakanı Oguzhan Asiltürk, Türk polısinin Alrnanya'da belirlenecek kontenjanlara göre çeşitli branşlarda eğitım görmeleri içın mutabaka la varüdığını açıklamıştır. Emniyet orgutünün reorganizas yonu ve modernize edilmesı amacıyla Federal Almanya'da yaptıgı temaslar hakkında bilgi veren Asüturk, bu arada Türlt siyasi polisinin eğitimi için 1977 yılmda Almanya'da açılacak olan okulda kontenjan ayrılacaguu bildırmişür. Bakan, teknik heyet ler arasında yapılan çalışmalar konusunda şunları söylemiştir: «Yardım faaliyetine Pederal Devlet ile eyaletlerin müştereken iştırak etmeleri, Türk polisinin güçlendirilmesı için önceülc tanınacak, hizmet kesimlerinm beUrlenmesı ve buna göre teçhizat lanma ve eğitim konulannın detaylannın tesbiti için her iki tarafça alt seviyede uzmanlar kurulu teşkll olunması hususları bakanların tasviplerine sunulması kararlaştınlmıştır.» Bakanm açıklamasına göre, Alman Hükümeti, Türk polisinin eğitimi için gerekli uzman gondermeyi de kabul etmiştir. Tsî».b. vtnTîcînin TAorcranizasvon 23 ocak günü ktmliklerinl soran bir polis ile bir bekçiyi oldurdukten ve bır polisle ıki bekçıyı de yaraladjktan sonra Adıyaman'a doğru kaçarken Beylerderesı"nde gizlendikleri bu: bağ evınde güvenlik kuvvetierince çar pısma sonucu ölü olarak ele geçınlen İlker Akman, Hasan Basri Tenüzel ve Yusul Ziya Güneş'm çarpışmalar esnasında birbirlennı öldurerek intihar ettüderi ıddıa edılmışür. Olay yennde yapüan incelemeler sonunda, bu olasüığın kuvvet kazandıgını dün gazetecüere yaptığı bir açıklama ile bıldiren Malatya Valısı Rafet Küçüktiryakı. «Çok stddetli eeçen çarpısmalar sırasmda Hasan Basri Temızel ile Yusuf Ziya Gtineş'in teslim olmak istedikleri, ancalc sanık tlker Akman'ın bu isteme karşı çıktığmın sanıldığım ve teslim olmakta direnen ikî sanığı öldürdükten sonra Ilker Akman'ın intüıar ettniş olabilecegini» büdırrrustir. VaU Küçüktiryaki daha önce. çatıda güvenlık kuvvetleriyle çar pışmakta olan sanıklann cesetleKocamustafapaşa ve Yedirinın aşagıda odalaıda bulunmakulede dun iki banka silâhiı kı(Deramı Sa. 9, Su. 4 de) şilerce soyulnıuştur. Ilk soygun saat 1530 sıralannda Kocamustafapaşa Garanti Bankasında olmuş, bankaya giren sanşm, uzun boylu hafiî sakallı, yüzünde kaşkol bulunan kişi, vezneye gıderek kendisine 50 bin lıra verilmesini istemistir. Sılâhını veznedar Hüseyin Demirezen'e çeviren soyguncu, çekmecede bulunan yaklaşık 20 bin lirayı aüp kaçmıştır. Gangsterin kaçışı sırasmda hanım memurlardan biri bağırnuş, halk. sanığm peşinden koşmağa başlamıştır. Bu arada yüzündeki boyun atkısım duşüren soyguncu, Tarhana Mektebi Sokağmdan sahile inmiş ve gözden kaybolmuştur. Olay yerinde inceleme yapan AMALATYA, (CaadraH?et) sayiş Şubesi detektifleri, sanıAtatürk Lısesi ögretmenlermğı, verilen eskal üzeruıe araden Vahap DenHr, AIi Bal, Hasan mağa başiamışlardır. Durmus üe öğrencüerden HüseBu arada, soyguncunıjn, dün yin Tatlı, Mustafa Aydoğan, İbrahtm Akkaya ve Celâl Şahin. gizli üç kez bankaya geldiği saptanörgüt kurma girişuniyle suçlana mıştır. rak gözaltına ahnmıçlardır. İkinci soygun Valılikçe bu konuda yapüan Soygunlarmdan ikincisi dun acıklamada gizli örgütün adı ve Istanbul Barosu, avukatlara Devlet Güvenlik Mahkemesinde savunma görevi yapmamalarım tavsiye etti Istanbul Barosu Yonetım Kurulu adına bır açıklama yapan Baro Başkanı Mehmet Ali tkızer, Baro üyesı olan avukatlara yasal dayanağını yıtıren Devlet Guvenlık Mahkemelerınde savunma gbrevi yapmamalarını tavsıye etr üğını söylemıştır. Baro Başkanı Ikizer, Devlet Guvenlik Mahkemelerının Anayasa Mahkemesi karanyla yasal dayanağuıı yıtırdıgını, bu nedenle mahkeme olma nıteliğınden yoksun bulunduğunu belırtmışle 15 bin lira lâzım. Hemen bu tır. parayı ver. Sesını çıkanrsan oldürürüm» yazısmı okumuşIkizer, Baro Yönetım Kurulutur. Sağına soluna bakınan veznun görüşlerini şöyle açıklamışnedar çekmecede bulunan 5 bin tır: lırayı soyguncuya vermıştır. Sı , «Anayasa Mahkemesınin 1975/ lâhh kişi, bu paraya itıraz et ' 126 sayılı iptâl kararı karşısında Devlet Güvenlık Mahkemeleri memiş, cebine koyduktan sonra (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) L «Mahkeme olma niteliğini» kaybetmişlerdir. Anayasa Mahkeme sımn ıptâl kararı yayınlanır yayınlanmaz «aykırılığın saptanması» yurürluğe gırecektır. Bu «aykınuk saptanmasmın» ertelen mesıne ımkân yoktur. Ayrıca bu mahkemelerin kurulus ve yargıç atama usullennde yürütme organına tanınan etlunlik de başü başuıa bu hukuka aykırılıktır. Bu mahkemeler daha baştan bağımlı bır statü ıçerısinde kurulup ışlemektedırler. Oysa aslolan bağımsızhktır. Bağımsjzlık mahkemelerde yargılama hakkı en temel insan haklanndandır. Anayasamızm 2. ve 132. maddelerıne göre de bağımsızlık temel bir kuraldır. Eğer bır mahkemenin kuruluşunda ve yargıçlarmvn atanmasmda yürütme gücü etkın olabıhyorsa bagımsızlık da kalmamış demektır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ıçuı ışte bu bağımsızlık kuralı borul (Devamı Sa. 9, Su. 1 tfe) yayınlar için açıklama yap ANKARA, (Cumhuriyet Bi Milli Savunma Bakanliğı SeKreterlığı bazı gazetelerc kıyönetım askeri mahkem* de görevli askeıi savcı v« gıçlann tarafsızlıgına gölg şürecek yayınlar yapıldığın. kın haberler tizenne yapı çıklamada süâhlı kuvvetler tün mensuplart gibi asker gıçların da çörevlerinJ «t ve fedakârlıkla» vaptıgını mişür. Açıklama söyledir: • Baa vavın orsantannd hassa son günlerde vazüaı larda Sıkıyönetım askert r melerinde görev ifa eden sava ve hâkımlenn tar Smdan şüpheye düşüriicü zıkredılmeden tmalar yap çalışılmaktadır. Silâhiı Kuvvetlerin bütüı suplan gıbt askeri tıâkim revlerini teragat ve tedal yapmaktadır. Askert hâkimlerln ataı sUâhlı kuvvetler mensut < Devamı Sa. 9, Su IstanbuFda iki saat içinde iki banka şubesi soyuldu giden uzun boylu, zayıf, esmer, 2025 yaslannda bir genç, tabancasını veznedara dayamış, cebinden çıkardığı kâğıdı uzat mıştır. Veznedar Kenan Zengıneker önce soyguncuya, sonra üzerinde, «Bana ace Malatya'da gizli örgüt kurmakla suçlanan üç öğretmen ile 4 öğrenci gözaitına aiındı OLAYLARIN ARDINDAKİ Karataş Türkeş için; "Gösterdiği güven, bize güç verecek,, de ANKARA (Cumhuriyet t TRT Genel Müdürü Şafc rataş'ı makamında zıyan Devlet Bakanı Başbaka dımcısı Alpaslan Türkeş ğı acıklamada «Karataş turkçü bır tutum ıçmde yetinı behrtnuş olduğunL lemıştır. Şaban Karataş' Genel Müdürlüğü hizmet bır tarafsızlık anlayışı hakkıyla yapacagına ıru soyleyen Türkeş'ın ziyar dakika sürmüştür. Devlet Bakanı MustaJa Erkovan ile bırlikte TRr Müdurünü ziyaret eden gorüşme ıie ügili olaral rı söylemıştır: «Vatandasianmız bır il TRT'nın millî vasfını ka durumda ve tarafsızlıği bir durumda partızan bı içinde vavm yapmasındı GERÇEK (%t\ ocak KÜnü Malatva'da A . İ kendilerine kimliklerini soran bir bekçi ile bir polisi öldfirerefc taçan ve THKO üyeti olduklan ileri sürulen tiç ki?i, Beylerderesi yöresinde sığın dıklan bir kır evlnde, güvenlik knvvetlerînce cevrllerek öldürülmüşlerdlr. Okurlanmız olayin avn.itılannı haber sütunlanndan izlemislerdir. Biz burada sonaçlara dtHnmek istivoruz. 1 Herşevden önce ortaya çık«n gerçek yndur. Sıkiyönetim ilân edilmeden de güvenlik kuv«•»»ı»ri ırnrertnl rurütmek ola "Malatya Operasyonu,, naklanna sahfptirler. Verilen haberlere göre keskin nişancı ve vurucu timler. jandarma komando birllkleri, helikopterler ve bombalarla: operasyon tüm 5)teleri kapsamaktadir. Kırsal bnlpcdeld blr evc sıgınan üç bişl söz konusu oldnfuna sör«. güvenlik Itnvvetlerinin duruma hâWm olabllmeleri doÇaldır. Avnca Sıiayönotim ilânıvla ordo birliklerinl eylfmp katmak, ol»vın çapım vapav ve zararh Mçftnrie büvütmekten başka bir işe yaramavncsktı. 2 Ancak Dstünde dnrulması fereken blr önemlJ nokta, olann içyüzünün lıenüc anlaşılamamış, boTutlannm ortava çıkmanrus bulunmastdır. Bu bakimdan sövlenectU «fiı aıdır. Bn gibi operasvonlırda hütnn dSnvada eecerli vöntem. sanıklann canlı olarak ele eeclıfltnesldlr. Başart, a»"ifc tnr evirM" miinrrnş fiç >v nık canlı olarak ele pecirUdigi zaman KÖZ kontısndur Her va> nından cevriltnl? bir evde bulunan fic plnavet ^anıpinı bombalayarak yok ettlkten sonra bir za(Devaraı Sa. 9. Sfi. a t1a> iDGM'de savunma yapmayan sanık 3 yıt hapse mahkum oldu Istanbul Devlet Güvenlık Mah kemesı savunma vapmıyan bir! sanıgt Üç yıl hapse mahkum etl miştir Hacı Ahmet Kızıler isj mındeki sanık «Gizli kalması, devletin emmyeti icabı olan bil ' gıleri istihsal ettığı» iddıasıyla | vargıla^maktavdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle