09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SEKİZ CÜMHURİYE1 28 Ocak 1976 Altay antrenörü Kemal Ömeragiç: "okula, bilime dayanma/an LİGİN futbol İLK kalkınamaz.. «LıG BA5INDA AMAÇIADIĞIMIZ YERE UIAJTIK. EKSıĞiMıZ, ESKılERLE YENıLERıN 1STED1G1M Dt'ZEYDE ANLAJAMAMAUR!» ÎZMtR Altay'm Yugoslav çaüştıncısı Kemal Ömeragiç, Cumhurıyet'm ligın ılk yansına ilıskın sorularım şoyle yamtladı: 1 Takımımzın ük yandakl durumunu nasıl değerlendınyorsunuz? Futbol olarak iyl dıyemem. B a a maçlar çok ıyı oynadık, bazı maçlar tanınmaz durumdaydık. Ama sonuç olarak 1yı dıyebüınm. Aslında, bız yalnızca puan n ı n oynadık. Amacımız her mactan puan almaktı.. 2 Ligın başında amaçladıgınız yere ulaşabıldınız mı? Ulaştık. Lıgden once bırınci yanyı ılk üç arasında bıtırecegımızi soylemıştık. Uçuncuvuz. 3 Saptadığınız eksJdıkler nelerdır? Benlm ıçın takımdakl en buyük eksıkhk, eskılerle venılerm berum çalışma şeklıme uyum sag mamalan Bu arada, venılenn benım çalışma şeklıne uyum saglayamamalan. Bu yuzden bazı karşılaşmalarda bekledığımızı ala madık. Guç dayamklılığımızın ıyı olduğunu soyleyemem ama, kotu de dıyemem. Başkaca Dir eksığımıa yok dıyebılınm. 4 Bu eksıklıklennizın gıde nlmesı içın ne gibi önlemler dusünüyorsunuz? Herşeyden önce yenılerle eskılenn tam olarak anlaşmalannı sağlayacağız. Yenı futbolcular benım çalıştırma bıçımıme uyacaklar Değışık yerlerden gelmış iutbolculanm var. Bunların çalış malanmıza ayak uydurabılmelenne ugraşıyoruz. Örnegın, Fenerbahçe'den gelen Mustafa ıle Besıktaş'tan gelen Muzaffer, her hafta ayru düzeyde futbol ortava koyamıyorlar Geldıklen verlerde pek çalışmamalannın vanısıra maç alışkanlıklannı da vıtırmısler Ama, Ikmcl yanda bu boyle olmayacak. Yavaş yavaş alı$ı\orlar. Hepsı de aynı ayarda fatbol oynayacaklar. 5 Futbol Federasyonu Eğıtım Daıresı ıle olan ılışk.^Srınız hangı düzeydedır' lyı. Çok ıyı. Karşıhkh anlaşma ve saygımız var. Ben onların ıstedıklerını zamanında yolluvorum. Onlar benım ıstemlerımı yenne getınyorlar Benım onlardan memnun oldugum denlı sanınm onlar da benden memnundurlar 6 Futbolculannızın profesyonelhk anlayışı nedır' Tum Türkıye'dekı futbolcularm profesyonellık anlavısı neyse Altay'dakılenn de o. Başka ne diyeyım. 7 Dıledığıniz gıbi bır çalışma ortamı bulabılıyor musunuz' Istedığım ortam var. Şım dıye dek hlç engel çıkmadı, bundan boyle de çıkmayacağını bılı yorum. Buna ınanıyorum. Takı mın sorumlusu benım. 8 Turk futbolunun genel değerlendırmesını yapar mısınız'' Bırbuçuk yıldır Turkıye'deyım ben Geldığımden bu yana ılerleme olduğunu soyleyebılırım Yalnız bu üerlemenın de çok az olduğunu hemen soyleyeyım. Buna neden, Avrupa futbolundan çok uzak Turk futbolu. 9 Turk futbolunun ozlenen duzeye gelmesi ıçın düşundugunuz temel ılkeler nelerdır? Okul.. Okul . Okul . Av YARISI İÇİN NE DEDILER? G. Saray'a geniş malî olanaklar sağlayacak vakıf için çalışmalar ilerliyor Galatasaray kulübü yoneticılerınce gırışılen vakıf olma çalışmalan ılerlemektedır. Bır süredır hazırlanmakta olan Vakıf senedı tamamlanmış ve Genel Kurula sunulacak duruma getırılmıştır. Vakıf senedi, Galatasaray Kulübü Genel Kurulu ve Yönetım Kurullannda görüşülecek, gereklı görülürse değışıklikleri yapılacak ve bundan sonra ügilı kuruluşlara ve Bakanlığa baş vurularak onaylanması sağlanacaktır. Galatasaray Kulübü, kuracağı Vakıf ıle daha geruş parasal olanaklara kavuşacak ve çalışma koşulları genışleyecektır. Hazırlanan Vakıf senedi şoyledır VAKFIN MAKSAT VE GAYESİ: Vakfm gayesl, Galatasaray Spor Kulübunun ve Galatasaray Lısesı'nın sportif gelışme ve kalkınmasım ve Galatasa.ay Spor Kulübü vakfı uyelerının guvenlıklenni ve sosyal dayanısmalarını sağlamaktır. Bu maksatla: a) Galatasaray Spor Kulubüne spor tesıslerl kurmak, bunlan genişletmek, gellştirmek, üzerlenne Uâveler yapmak, kulübun spor okullannın ihtiyaçlannı karşılamak, kulüpte amator sporlann gellçmesini sağlamak, içın kulübe . . yıla kadar vadeli ve eşit taksıtlerle odenmek ve gene câri harcamalannı karşılamak Uzere yılı aşmamak şartıyle faızsiz lkrazda bulunmak, (Devamı 9. Sayfada) Göztepe Başkanı Kutuculor: "Türkiye Kupası'nda karşımıza F.Bahçe'nin çıkmasına çok sevindik,, tZMlR Turkıye Kupası ad çekımınde lıder Fenerbahçe ıle eşleşmelerl, Goztepelı yonetıcılerı sevındırmıştır. Goztepe Kulübü Başkanı Metın Kutucular. Fenerbahçe ıle eşleşmelenne parasal umut nedenıyle sevındıklerinı belırtmış ve şunlan soylemıştır: «Türkiye Kupası'nda ıddıamız yoktu. Guçlü bir ekıp çıksm, stada çok seyirci gelerek parasal yönden kulübe katkısı olsun ıstıyorduk. Oldu Fenerbahçe stada seyırcıyl çeken bır takım. Amacımız llk maçta Istanbul'dan iyi bır sonuçla donmek tzmır'de stadı doldurabılmek Fenerbahçe bu sezon son kez tzmır'e çeleoek. Bu nedenle seyırcmin çok olacagı kanısındayız Bu arada, tur atlamayı duşunüyoruz ama, umitlı degıliz. Beşiktaş'ın 10 yıl önce 3 0 bin kişilik düşünülen stadı, şimdi antrenman sahası oluyor Deniz SOM Beşlktaş Kulubü'nun geçtığımız pazar gunu yapılan olağanustu kongresınde Fulya tarlasmda yapılması duşunulen ancak 10 vıltiır sonuç alınamayan stad konusu ele alınmış ve konu bu kez yenı bır boyut kazanmıştır. Kongre kararına gore bundan boyle 30 bın kışılık stad degıl, valnızca bır antrenman sahasımn yaDüması içın çalışılacaktır Bu nedenle de ıstifa eden Stad Komıtesı"njn yerine «Be$ıktas Jımnastık Kulubü'nun Fulya Tarlasında Stad Hakkı Mahfuz Kalmak Sartı Ile Spor Tesisl Yapörma Komıtcsı» seçılmıştır Bu arada ıstifa eden Stad Komıtesı de konpreye 17 7. 1966 vılından bu yana vaptıklan ra]içnif' l a r nakkmda crems bır açıklamada bulunmus ve b'nlerine çıkan engellen sıralamı^Ur. SPOR SITESI PLAN1 ONAYLANIYOR 35.1965 onay tanhli mevzıi fanar planında Fulya tarlasında 30 bın kişilik bır stad üe antrenman sahalan. kapalı spor salonu, yüzme havuzu, lokal, kamp binası vo otoparkı ıçeren bır spor sıtesının kayıtlı olması ve Beden Terbıve» sı Genel Mudürlüğünce 2051968 tarihınde bu sitenin Kulübe 30 yıl süre ıle venlmesıne karşın çalışmalarm başanya ulaşamamasl şoyle açıklanmıştır: PROJELER DOSYADA«Beden Terbıvesı Genel MüdUrlugu 30 bm kışılık stadın avan projelerını yaptırmıs ve ınşasına aıt ışler ıçın 34/1412 sayı 113 1969 gunlu yazı ıle Baymdırlık Bakan lığma gondermıştır. Bayındırlıls Bakanlığı da ınşaat projelennın yapüması ışını 13.7.1970 günü 935 bın liraya ıhale etmıştrr. Fenerbahçe Stadı projelerını de hazırlayan fırma tarafından 30 35 bın kişilik Beşıktaş Stadı ınşaat p r o jelen Baymdırlık Bakanlığınca 7 1.1972 tanhınde tasdık edUmış, inşaatı ihale ve kontrol edecek olan Yapı Işlen Istanbul 1. Bolge Mudurlugune göndenlmıştır. Bu projeler halen bu müdurluk dosyasında bulunmaktadırj) ÇEVRE YOLU DEGlŞTİRILIYOR BTGM'den DPT Müsteşarlığırta gondenlen 3934 sayı 29.11.1971 tanhh jazıda, Baymdırlık Bakan lıgınca projelen >aptınlan stadın alt ve ust yapı ışlen için ödenek ayrUması istenmış ve bu da 3 111972 tanhınde 1 milyoa liraya ıhale edılmıştır. Ancak bu kez Beledıye arsanın Bogaz Köprusü Çevre Yolu üzennde olduğunu bıldırmesi ile çalışmalara başlanılamamıştır. Bunun üzerine Stad Komıtesi, Çevre Yolunu stad arsası dışına çıkartan yeni bır ımar plânı hazırlayıp Şehır Meclısıne sunmuş ve kabul edilerek 26 7.1973 tarihınde îmar ve Iskân Bakanlığınca da tastık edılmıştır. Bunun üzenne 1974 butçesıne 1 müyon lıra daha eklenerek Bayıncurlık Istanbul 1. Bolge Mudurlüğü tarafından 5.12. 1974 gunu 1 mılyon 670 bm liraya ıkıncı bır ıhaleye gıdılmiştir. II Trafık Komısyonunun 1973/ 176 sayılı ve 25 10.1973 tarihlı kararında stad yapımının trafık açısından sakıncalı olmadığını bıldırmesi uzerıne de 12.1975 gunu stadın temeü atılmıştır. 30 BİNDEN 5 BtN KIŞILIK STADA Temel atılmasma karşın bu kez müteahhıt Yonetim Kurulunun ısteğı üzenne çalışmaları durdurmuştur. Yoneücıler Bayındırlık Bakanüğına gonderdıkleri 3971 sayı ve 1.4.1975 tanhli yazıda ınşaatın buyuk bır yatırım ıstedığı 30 bm kışüık stad yenne etrafı tel orgulerle çevrılı 5 bın kışüık saha istenmışür. Ve Beşıktaş'ın fulya tarlasındaki 30 bm kışılık stadı da boylece tanhe karışmıştır. ŞIMDİ YENİ KO'VIİTE YENIDEN İŞE BASLIYOR Geçtıgımız pazar gunü yapılan olağanustu kongrede ıstıfasını açıklayan Stad Komıtesı'nın yenne de yeni bır komıte seçümış tır. «Beşıktaş Jımnastık Kulübü' nun Fulya Tarlasmda Stad Hakkı Mahfuz Kalmak Şartı ıle Spor Tesısı Yaptırma Komıtesı» Bu yenı komıte şımdı ıvedıükle Kulubün bır antrenman sahasına ka vuşturulması ıçın çalışacak. 30 bın kişilik Staddan önce de bır spor salonu yapılması ıçın uğraşacak. Hulusi ÖZÇOBAN rupa'da her takımın okulu vardır. Futbolcu okuldan yetışmelıdır. Türkıye'de her takım buyuk transferler peşınde koşuyor. Kendı futbolcusunun okuldan yetışmesı ıçm beş yıl bekleyemıyor. Okul olmalı. Okula, bılıme dayanmayan futbol kalkınamaz. 10 Dunya Kupası eleme gru bunda Turk Mılli Takımının derecesı ne olabıhr? Mılli takım ıçın şanslı bır ad çekıml Çok ağır bır grup değıl. Malta ve Avusturya'da pek bır şey yok Avusturya futbolunu bıhnm, tanırım Mılli takım îzmır'de oynadığı oyunlannı çıkarırsa, tek sorun Doğu Almanya kalır Fakat, rakıp hıçbir zaman kuçumsenmemelıdır. Grupta bı nncı de olunabılır. Ancak, ozeılıkle Doğu Alman futbolunu tanımak ıçın araştırrnalara şımdıden başlanmahdır 45 çalıştırıcıdan oluşturulacak bır Kurul zaman yıtırmeksızm araştırmalara başlamalı ve hazırlık programını ona gore yapmalıdır Bu arada, ayda bır kez mılli karşılaşma yapılmalıdır. 11 Sıze gore bu yılın ılk üç \e son ıkı takımlan hangılen olabılır' Ilk uçü soyleyebılırım ama, son ıkı ıçın benı bagışlayın. Fenerbahçe lıgı onde bıtırır. Altay ve Trabzon ıkıncılık üçünculuk ıçın çekışırler. Araya başka takımın gıreceğınl sanmıyorum. Atlıspor Kulübünde görülen hastalığa ahırlardaki sağlık koşullarının yetersiz oluşunun yolaçtığı belirlendi Blr süre önce Atlıspor Kulübü atları arasında gorulen ve ıkı atın olumune neden olan hastalıj*ın, ahırlarda,, gerçklı jsağjjk Jsoşullarmm bulunmaması ıle meydana geldiğl saptanmıştır. Öîen bır at uzerınde, Istanbul Vetenner Başmudurluğune baglı lâboratuvarda yapılan otopsı araştjrması sonucu, Atlıspor Kulübune bıldınlmış ve nastalık nedenlen açıklanmıştır «Kolı enfeksıyonu» olarak saptanan hastalığm, bakımsızlık ve gereklı sağlık koşullannm bulunmamasından doğduğu, bunun sonucu olarak atlar arasında otekı bulaşıcı hastalıklara yol açtığı be lırtılmektedır. Bu rapora karsın, Istanbul Veterıner Başmudurluğu vetennerlerı, atlardan tekrar kan ve ıdrar alarak bır kez daha laboratuvar araştırması yapacaklardır. ATLISPOR KULUBU VETERİNERÎ. ORIP tZERlNDE ISRAR FJ)tYOR Öte yandan Athspor Kulubu vetennerı Şevkı Berke, atlar arasında gnpal bır durum olduğu nu, buna neden olarak da havanın normalın dışmda değışıklıkler yapmasmı gostermıştır. Berke, hastalık uzerınde tıtızlıkle durulduğunu, bu nedenle de Vetenner Başmudurluğunden tek rar araştırma ıstendığını soylr mıştır. Fatbol Federasyona geçtiğimlz hafta içinde gözlemcllerle bir toplantı yaparak bazı >eni geüşmeleri kendilenne duyurmuştur. Fotoğrafta, toplantıdan bir gorunuş. (Fotoçraf: Erdoğan Koseoğlu) FUTBOL FEDERASYONU, GÖZLEMCILERINE ŞEHİR İÇİNDE 51,5 LİRA, ŞEHİR DIŞINDA İSE KM. BAŞINA BİR LİRA ÖDÜYOR Futbol Federasyonu, Istanbul, Ankara ve Izmır'de gozlemcıler arasında duzenledığı toplantılarda FIFA'nm saptadığı hakemlen n yenı ışaretlerı konusunda bılgı \ermıştır. Bu arada gozlemci raporlanmn yenı şeklı ıle nasıl hazırlanacağı açıklanmıştır. Buna gore gozlemci raporlannda hakemlenn giysıleri, sahaya gırışlen, fızıkı durumlan, aralarmdakı anlaşma, dış gorunuşleri (sınırlı, gostenşlı, sılık, heyecanlı, soğuk kanlı gıbı), oyun dısıplınleri, oyunun akışı, karşüasmayı ızlemelerı oyunculara karşı tutumlan, kararlardaki doğruluk dereceleri onemll durumlardakı tutumlan (Kararlı, kararsız, kaba gıbı) seyırcılerden etkılenmelen gıbı konulara yer verılecektır. Bu maddelere göre yapılan puanlamalar Federasjonca değerlendirüecektır. Gozlemcıler maçlarda bağışlı bılet satıüp satılmadığını da araştıracaklardır. Futbol Federasyonunun açıklamalannın yanısıra gozlemcıler de dıleklerıni belırtmışler ve bzellıkle gızlılığın kaldınlmasınl istemışlerdır. Çoğunlukla eskı hakemlerden seçılen gozlemcılere şehır içınde 51,5 lıra, şehir dışında ıse kılometre başına 1 lıra verildıği behrtümıştır. Sovyetler, boksta ABD'yi 82 yendi MOSKOVA Sovyetler Bırlığı Mıllî Boks takımı, ABD Mlllî Boks Takımı ıle yaptığı ılk k<ir. şılaşmayı 82 kazanmıştır ABD galıbıyetlerını 48 kıloda Taylor' un Avrupa Şampıyonu Rybacow u \e ağır sıklette Dunya ıkıncısı Stınson'un Ivanov'u yenmesı ıle almıştır. Sampiyonluk düğümü pazar günü Istanbul'da çözülüyor Basketbol Lıgının ıkıncı yarısı kalıtelı maçlarla başladı Izmır deplâsmanmdan Karşıyaka'yı yenerek donen Eczacıbası zorlu bır engelı asarken, Beşıktaş Istanbul' da zorlandı. Sıyah Beyazlılar genç ITU karşısmda zaman zaman yenık duruma duşmelerıne karşın ıddıalannı surdurmesını bıldıler Beşıktaş, Fenerbahçe karşısında da ozellıkle ılk yanda bocaladı ama sonuçta maçı kazanmasını bıldı. Şımdı tüm dıkkatler bu hafta oynanacak Beşıktaş Eczacıbası maçma çevrü dı Ikıncı yannın ıkıncı haftasında belkı de sampiyonluk dugumu çozulecek Istanbul'dakı haftanın otekı maçlarında ıse Fenerbahçe Galatasaray'ı bır basket farkla yendı. San Kırmızılılar ıkıncı yenılgılerını de ITU'den aldılar ITU ust sıralara doğru çıkarken takımı yıne Kemal yonetıvordu ama Erman da haftanın yüdızı olarak parlıyordu Ankara'da ıse Şekerspor once Kolej'ı sonra da DSI Spor'u rahat jendı Ve lıgın alt sıralanndan kurtulmak ıçın mucadele eden takımlar karşılaştüar. Sonuçta Muhafızgücu, DSÎ Spor ve Kolej'e boyun eğmek zorunda kal dı Adana Demırspor'un ıkıncı lıge duşmesının kesmleşmesı ıle ıkıncı takım ya DSI Spor ya da Muhafızgücu olacak. Bu arada Kolej de daha rehlıkelı bolgeden kurtulamadı. Haftanın Hakemi: Husamettın Topuzoğlu. Haftanın Takımlsn: ITU Eczacıbası Haftanın Öyuncusu: Erman (ITU) Haftanın Karması: Erman (ITU), Kemal (ITÜ), Reşat (Eczacıbaşı), Cıhangır (Şe kerspor), Semıh (DSI Spor) DURUMIJ ÎZMiR AT YARIŞLARI BASKETBOLDE HAFTANIN GÖRÜNUMÜ Üçüncü Ligde liderler yerlerini garantiledi 1. Amatör Ligde günün programı Vera Stadı: 12 30 Şafakspor Zeyrek 14 15 Cankurtaran Taçspor Eyup Stadı: 12 30 Emırgan IETT 14 15 Fethıye Çapa Ali Sami Yen Stadı: 12 30 Dıkılıtaş Bağlarbaşı 14 15 Bayrampaşa Pendık Şeref Stadı: 12 30 Yaylaspor Camıaltı 14 15 Top Tayfun K Çekmece Fenerbahçe Stadı • 12 30 Maltepe Sırkecı 14 15 Tekel Nısantaşı Paşabahçe Stadı. 12 30 Anadoluhısar Acıbadem H 15 Paşabahçe Besıktas PU*N Beşıktaş 13 12 Ecz başı 12 12 Şeker S 13 9 K. Yaka 12 8 F Bahçe 13 7 G. Saray 13 5 ITU 13 6 13 4 Kolej O D T Ü 11 5 DSI Spor 13 3 M. Gücu 13 3 AdD Sp. 11 1 1054 1 1 4 4 5 7 7 9 6 10 10 11 962 1109 913 1082 989 1024 957 7J4 915 878 687 880 770 954 802 1058 958 1041 1055 798 1031 992 96o 37 36 31 28 28 26 25 21 21 19 19 11 Üçuncü Turkıye Lıginde ilk yannın bıtımıne ıkı hafta kala Beyaz Grupta Istanbulspor, Kır mızı Grupta da Dıyarbakırspor lı derlıklennı garantıler. Her jkı ta kımda son ıkı maçında yenılseler bıle, ızleyıcılerınden bır puan onde olarak ılk yarıyı lider kapayacaklar Son sıralann çekışmesme ise, kart gostermıştır Istanbul 1 Amator Futbol LıBeyaz Grupta Suleymamje ve Çapa Camıaltı maçmın 6<l gının 19 haftası olaylı bır bı üşakspor, Kırmızı Grupta Karadakıkasmda Camıaltılı Kazım or çımde kapanırken orta hakem gumruk, Galata ve Kastamonuta hakem Erol Polat'ın kararına Erol Polat Camıaltılı futbolcuyu spor yapıyorlar karşı gelınce kırmızı kart gor oyundan attıktan sonra, aynı ta BEY4Z GRLP muş ve kendısmı tekmelemıstır kımın yonetıcılerıne de kırmızı Ist Spor 13 4 29 6 2 Izmırspor 13 3 3 19 12 1 Karşıyaka 13 5 2 14 8 1 Kasımpaşa 13 3 9 6 1 Isparta 12 3 15 7 1 Ödemışspor 13 2 10 7 1 Kırklarelı S 12 4 10 8 1 Çanakkale S. 13 4 9 11 1 5 15 11 1 Yeşüova 13 Luleburgaz 13 4 6 9 1 Duzce S 13 6 12 10 1 Edjrnespor 13 6 9 12 1 5 8 16 1 Adalet 13 Tekırdağ S 13 6 16 19 1 Suleymamye 13 9 6 24 Üşakspor 13 3 10 1 22 3 KIRMIZI GRUP Dıyarbakır 13 10 2 1 26 3 22 Erzurum E. 13 7 3 3 18 11 17 | 2 12 6 17 | Tokatspor 13 4 18 9 14 Petrolofıs 12 3 11 8 14 T îd. Yurdu 13 3 10 7 13 12 Ereglıspor 3 12 14 13 12 Sebat G 4 7 9 13 12 Urfaspor 3 9 12 13 13 Anadolu 6 16 13 11 13 Ceyhan S 5 10 17 11 Amasya S. 13 4 4 9 10 11 Erzıncan 5 12 18 10 j Nevşehır S 12 5 5 8 Karagumruk 12 Amatorlcrue olavlar her geçen hafta biraz daha arUrak surınektedir. Fotoğrafta, hakem Erol Polat 8 11 22 13 Galata Camialtılı jönetıcfye «Kırmızı kart» gösterirken. (Fotoğraf Fehmı ÖZGÜLER) 7 3 18 Kastamonu 11 1. KOŞU FavorL Kıaldağ. Plase Kurdoğlu. 2. KOŞU Favorı Banu. Plaseler: Lme, Murat 16. Surprız Selam. 3. KOŞU: Favorı: Sım 1. Plaseler. Kıymet 1, Gulman. Surprız. Vezıre 2. 4. KOŞU: Favori: Ajax. Plaseler: Karpat, Capucıne. Surpnz: Fasttnp. 5. KOŞU: Favorı Alemhan. Plase: Vaquera. Surpnz: Marypopıns. 6 KOŞU: Favon Baboşcan. Plaseler: Karapanter, Kızütoprak. Surpnz: Çete. luksel ERÜÇ Kendisine karşı gelen futbolcuyu atan hakem, aynı takımın yönetici ve yedek oyuncularına da kırmızı kart gösterdi Daha sonra yoneticı ve yedek fut bolcular sahaya gırerek Erol Polat'm uzerıne yurümuşlerdır Polat bu kez yoneticı ve yedek kalecıye kırmızı kart gostermış tır 2 Amator Lıgın yenı başlaması r.a karşın olaylar da başlamıştır Seref Stadında oynanan ve B Boronkav'm Kıreçburnu nu 3 2 \endığı karşılaşmada orta hakem Cahıt Akalm'ın Kıreçburunlu r 3 h n tarafından dovulmesı, ama torlerce ıyı karışlanmamıştır Bu arada Fenerbahçe'ye 4 1 yenılen Fethıye kume duşen ılk takım olurken, Demırspor'dan sonra tETT \e A Hısar sampiyonluk larım ılan etmışlerdır Haftanm panoramasını Feh mı OZGÜLER'ın yonetımınde Tank TURKAY, Naıl TAN Faı han SAY. Metm KUNUTKUN, Hılmı TURKAY, Rıza DOĞAXAY. Sadık DEMÎRBAŞ, Fehmt YUKSEL'den kurulu ekıp ızle mıştır (A) GRUBUHaftanın takımı: ITU Haftanın hakemi Gungor Tun cel Haftanın ovuncusu: Mustafa (ITÜ) Haftanın karması. Mustafa (t TÜ) Abdullah (ÎTU). Rıfkı (Yıldız), tbrahım (IETT), Vahap (Sumerspor) Hasan (Kâğıtha ne), Osman (Kâğıthane), Yusuf (Umranıye) Zafer (tTU), Halıt (Sumerbank), Suleyman (IE TT) (B) GRt'BU: Haftanın takımı: Kalespor Haftanın hakemi. Necmettın Çakan Haftanın ovuncusu: Selçuk (A Mızrak) Haftanın karması: Vedat (Acıbadem) Serdar (Bağlarbaşı), Resaf (Kalespor), Şecaattın (Acıbadem), Mehmet (A Hısar) Ferıdun (Dıkılıtaş), Orhan (Top kapı) Osman (G O Paşa) Is kender (Kalespor), Selçuk (A. Mızrak) Garıu (tlkadım) (C) GRUBL: Haftanm takımı Aksaray Haftanın hakemi: Zekı Etyemez Haftanm oyuncusn: Süha (Fenkoy) Haftanın karması: Suha (Fen koy) Ahmet (Ortakoy), Ismaıl (îstıklal), Hamı (Kadırga), Tacettın (Ramı) Rafet (Ramı), Taner (Zeytınbumu), Selahattm (Zeytmbumu) Hasan (Aksaray), Kadem (Aksaray), Süha (Davutpaşa) (D) GRUBU. Haftanın takımı: Nişantaşı Haftanın h kemi: Kemal Bayram Haftanın öyuncusu: Semın (Nı şantaşı) Haftanın karması: Salıh (Mecı dıyekoy) Muharrem (Sakar>a), Nadır (Altınok), Erkal (Nişantaşı), Tevfık (Şehzadebaşı) Ahmet (Şehzadebaşı), Erdal (Taçspor), Ecmel (Mecıdıyekoy), Hasan (Sakarya) Ilhan (Cankurtaran), Semm (Nişantaşı), Tı naz (Altınok) (E) GRUBU: Haftanm takımı: Maltepe Haftanın ovuncusu: Enıs (Maltepe) Haftanın karması: Şahm (Safakspor) Ender (Maltepe), Hanefı 'K Çekmece), Yümaz (T. Tayfun), Mehmet II (Kartal) Dogan (K Çekmece), Er can (Özfatıh). Nedım (T Tay fun) Enıs (Maltepe). Toramir (Maltepe), Adnan (Şafakspor) (F) GRUBU: Haftanın takımı: Camıaltı Haftanm hakemi: Suleyman [ Şen ' Haftanm öyuncusu: Selahattm (Camıaltı) Haftanın karması: Baysan (Mı radıye) Mustafa (Camıaltı > Hayn (Çapa), Zafer (Okmt di nı), Turgay (Fenerbahçe) H luk (Fenerbahçe), Nurı (Mu radıye), Selahattm (Camıaltı) Atılla (Fenerbahçe \ Mjstafa I lYenışehir), Goker (Çapa) 1 Futbol Federasyonu işçileri, grev nedenlerini acıkladılar ANKARA, (Cummırivet Bürosn) Teknık Iş Sendıkasma bağlı Futbol Federasyonu ışçüen Futbol Federasyonu yetkılılennın ıddıalanna c e v a p vererek, greve neden başladıklannı açıklamışlar, grev nedenıyle Futbol Federasyonundakı butun işlenn duracağını one surmuşlerdır. Greve gıden ışçıler bunun nedenını şoyle açıklamışlardır: «Futbol Federasyonu ışyennde bızler ışçı statusunde çalışmaktayız Mudürlenmızın dışında tum ışçıler grevdeyız. Uçuncü Turkıye Iıgi maçlanmn oynanabılmesı, maç hazırliklannın (hakem ve gozlemci tâyınlennın) grev başlamadan once tamamlan mış olmasındandır. Sayın Beden Terbıyesi Genel Mudur Vekıli Talât Akgul SSK Genel Muduru saym Mustata Mut'la goruşeceğını açıklamıştır. Bu da gostermektedır ki ışçi memur ayınmı ıçm kurulacalc l omısyon çalışmalannın sonucu alınmadan, aynca hukumet yetkılilerırun bu komısyon çalışması sona ermeden hıç bır işçının memur sayılamayacağına daır verdıklen temınat ıle Federasvon ve yetkılı kişüerce hafıfe alınmaktadır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle