18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sahıbi Cumhurıjet Matbaaeılık ve Gazetecılık T A Ş . adına . . . NADİR NADt • Genel Yayın Muduni . . OKTAY KLRTBOKE • Sorumlu Yazı îşleri Müduru BLTENT OtKMENfcR • Basan ve Yajan CUMHURIYET Matbaaolık »e Gazetecilik T.A.Ş Cağaloğlu, Halkevi Sok No: 39 41 0 TELGRAF ve MEKTUP adresı. CLTttHinRlYET tSTANBLl, BASIN AHLAK T*SASIN4 LSMAYI TAAHHCT KDER * • BL'ROLAR: Ankara Atatürk Bulvan Yener Apt ^'Venışetur Tel 177477 255701 • IZMIR Halıt Zı\a Bulvan No 65 Kat 3, Tel 131230 124709 • AD^NA *AUturk Oad. Ugurlu Pasa], Tel: 14550 19731 Posta Kutusu îstanbul No 246 Teleronlar: 22 42 »0 22 42 96 2İ 42 »7 2 2 4 2 S 8 2 2 4 2 9 İ ABONE ve İLAN A11AR: 12 S 3 1 Yurtıçı : 540 27u 135 45 Yurtdışı 990 495 247 50 U 50 Llke gruplarına ve ağırlığına gdre uçak farkı okuvucu tarafından aynca ödenır.. Başlık (MAKTU) „. . . . • » U m * 2 i ve ı Sayta (Santiml» Uu 4 5, 6 Savta (Santımı) 14ı ölüm Mevlıd TeşeKKür (5 Santiml) . flw Mşan Nıkân Lvlenme Dojhım öı Yavın Havatı (KELÎMi.Stt „ „ . „ « * Kayıp (KJELİMESİı J. TAKVİM a OCAK UT76 Günes Og.e Ikjndi 7 18 12 26 14 S9 Aksam Yaısı ImsaK 17J4 18 49 5.37 (Baştaratı 1. savfada) Bakanlar Kurulu, anavasanın çeş tlı madaelennde 1971, ve 1973 yülannda Turkıye Buyuk Mıllet Meclısındekı butun gruplann oy bırlığı ıle yapılmış olan degısık lıklenn gerektırdığı bazı kanun değışıklıklerınm suratle gerçek leştınlmesıne karar vermıştır Bu değışıkllkle de, anayasdiıın lo maddesıne ve 16 maddesıne gore, aramalarda, «Mılü Guvennk veya kamu duzenı bakunından gecıkmede sakınca bulunan hallerde» yetkilı olan kanunı merci belırlenmektedır Anayasamn 30. maddesıne gore toplu olarak ışlenen ve Devlet Guvenlık Mahkemesının gorev ve yetkılerme gıren ve devlet guvenhğını ıhlal eden suçlarda, yakalanan veya tutuklanan kımsenın tabı olacağı hukumler açıkhga kavuşturulmaktadır Anayasa gereğının yapılması gereklı olan bu kanun değışıklıklerıne aıt tasanlann Turkıye Büyük Mıllet Meclısıne sunulmasına karar verılmıştır Boylece sılahlı eylemlere, gızlı orgütlere, anarşı mıhraklarına karşı daha etkılı mucadele ımkanlan yenıden doğa caktır Bakanlar Kurulu Anayasa Mahkemesınce ıptal edilen çeşıtlı ka nunlann yenne, anarşı ve sılahh eylemlere kaışı daha etkılı şekılde mücadele edıp, ülkede ve ozelUkle oğreüm kurumlarında kanun hâkımıyetını saglamak amacıyle kabul edilen, fakat anayasa mahkemesınce ıptal edilen bazı kanunların yerıne derhal yenı kanun çıkarılması luzumunu tesbıt etmıştır Devlet Guvenlık Mahkemelerı kanun tasarısı, Ünıversıteler Kanunu Tasarısı, Kıyı Guvenlığım saglamak ve ozellıkle sılah kaçakçüıgını onlemek amacını güden tasarı bunlar arasındadır Bakanlar Kurulu Mılli Eğıtım re mıllı kultur konulan uzerındekı muzakeresıne devam etmısür Mılli Eğıtım Bakanlığı mufredat programlarmm mıllı külturü muze uymayan kısımlarının, değıştırılmesınde kararlıdır Bu yol dakı çalısmalar surdunilmektedır önümuzdekı ders yılından itı baren ders kıtaplarında mılli kultürümuze uymayan kısımlar hukümet programmdakı esaslara uygun olarak değıştirılecektır Bu meyanda önümuzdekı yıldan ıtıbaren okullarda okutulacak yeni kıtaplar da milletımızın ılme ve msanlığa yaptığı buyuk hızmetlerl tanıtmaya, ehemmıyet verılme ye devam olunacaktır Hukümet propramında belırtıldlfi üzere. ılk ve orta oğretımde okutulmakta olan ahlak derslerının gayesıne uygun ve mılll ahlak esaslarma gore düzenlenmesı anayasa'ya uygun şekılde din derslenmn normal ders saatlerinm ıçinde okutulması, bu der» lenr^ orta okul ve lıse son sınıflanndada okutulma tedhırlennin alınması ka«arlaştırılmıştır » Iptal edilen nn hderlen, oncekı akşam Hancıye Koşkunde bır araya gelmışlerdır. Toplantıda hukümet açısından lıderler arasında tartışma korıusu olan konularla, CHP tarafından TBMM'ye venlen soruşturma onergesı üzennde Demırel ın dığer ortaklanmn goruşlennı aldıgı ve bu onerge ye karşı takınacakları tutumu sorduğu belırtılmektedır. Desnırel'ın ozellıkle koahsyonun en buyuk kanadını teşkıl eden Erbakan ve arkadaşlanmn bu konudakı fılarlenm sorduğu ıfade edılmektedır Erbakan ıse kendı partısı ıçmde MSP'nin 12 şartı ıle ılgılı hususlarda Demırel'ın takınacağı tutuma gore bır tutum takmacaklannı Başbakana üettığı ojrenilmıştır. Toplantı oncekı gece akşam ustu Harıcıye Koşkunde yapılmıştır Demlrel'm ıstegı ıle yapılan bu toplantıda, MSP ve CGP'mn CHP'nın hukümetı düşurme duşuncesınde ne kadar sağlam durabıleceklerinın de gorüsulduîü bıldırılmektedır. • Dileyelim (Bastarafi 1. cayfada) zetede vayınlaıunamışsa banan sorumlusu, kavitlı olarak bu Ifletni uç ay gecıktirenler olmalıdır. Danıştayın atamalan iptal ettiği volunda 10 ocak ffunu aldığı karar henoz Başbakana bildırilmemişse bu da Cumhurbaşkanını bağlavicı bir nitelik taşımamak çrreldr. Savın Koruturk atama kararnameslni, «Damştann düşüncesi alınmak» istemi ile Başbakanlığa ftri fönderdiği zaman Demirel bu isteme niçın uymadı? tptal karannı «resmen» öğreneceğinden kuşkusu olmasavdı, elbrtte sayın Cumhurbaşkanınm isteminl yerine getırmekte bir •n duraksamayacaktı. Savm Cumhurbaşkanı Anavasanın ve vasalann kendine tanıdıfi yeikilerin kesin çizgilerle beiirlenmemiş olmasındın vakinırken bir ölçude haklı olabillr. Baskanhk sistfmlvle yönetibneyen ulkemizde hükümetin «icraatından» ötiırd Cumhnrbaskanının sorumlu tutulamayacafi ortadadır. Amı AnaTasamtzın M. maddesinde belirtilen bu hukukM l sorumsuzluk aahnda Cumk hurbaşkanına hem geniş bir hareket özrurlufu tanımakta, hem de çok büvtik «manevi» blr sonımluluk yüklemektedir. TRT gibi, çok önemli bir konuda »ann Cumhurbaşkanı, tuıtellk vetkisi olduğu halde yetki veterglzli|i eerekçesivle manevi sorumİDİuğu vuklenmekt«n kaçınmakla rejim hesabma yazık etmiştir. DilfTflim kl, bunun nrarlan İİPride ülkemize pahalıya mal olmaaııı** KARATAŞ'IN (Baftarafı 1. aayfada) le yaptığım konuşmayı salt Cumhurbaşkanma mal etmeve calışanlann gayretı bosunadır Biz fcımın ne oldugunu Karataş"ı kimin o göreve Retırmek ıstedığını, Eetırdığıni çok iyl bılıvoruz. Cumhurbaşkamnın verdıgi ban talıhsız bevanatlar, attığı imzalar bfze ona verilen bılgılerın ne denlı yanlış olduğu nu, bazı çevTelerta onu ne denlı yanılttığını bılıyoruz Yoksa onun herseyı feda ederek yaptıgı yeminin gereğıni yapacaguıa ınancımte tamdır > lırıne sahıp olması gerektığıni bıldırmışlerdır 10 mıtyon odenek kondu Yapılan eleştırılerden sonra Bakan Lütfı Tokoğlu, sd« almış, ancak onceden hazırladığı bır konuşmayı okuması ve ortaya atüan ıddıalara cevap vermemesı CHPIilerfn tepkısme yol açmıştır Uzun süren usul tartışması sonucunda anlasmazlık çıkmıştır Saat sabahın 5'uıde kesılen goruşmelere dun sabah yenıden başlanmıs ve Turızm ve Tanıtma Bakanlığı ıle Basın Ya yın Genel Müdürlügü 1976 mali yılı bütçelerı oylanarak kabul edılmıştır Bu arada Cumhunvet tanhinde ılk kez butun ozel ha ber ajanslarına verümek uzere, Basın Yayın Genel Mudurluğu butçesıne 10 mılyon lıraiık odenek koyulmuştur Gerekçede be lırtıldığıne gdre esasları Malıve Bakanlıgınca saptandıktan sonra, bütun ozel haber ajansları bu odenekten vararlanabilecektır 10 mılyon lıraiık bdeneğın ve bunun sarf esaslarırun saptanma sının ılgılı Turızm ve Tanıtma Bakanlığı verıne Malıve Bakanlığı na verılmesı, komısyonda bazı üveler tarafından eleştırılmıştır Bazı üyeler bu uygulama ile «Ba sında devlet elıvle fert zengın et me yolunun açıldığını. ve bu gı nşımın Gudumlu basın varatma» amacma yonelık oldugunu söylemışlerdır MHP ile ilgili araştırma önergesi. Senatoda reddedildi ANK\R\, (Cumhanvet Bürosu) Cumhunyet Senatusu'nuıı dun ku oturumunda CHP'U Sırrı Ata layın Millıyetçı Hareket Partısı orgutunun, «Bazı davranış ve eılemlen»ne ılışkın senato aras tırması ısteyen onergesı reddedılırken, CHP'lı Hamdı Özer m «Mason localan» ve bu locaların saptanmasına ılışkın senato araş tırması ısteven onergesı ıse ka bul edilmıştır. Sırrı Atala>, onergesı uzerınde konuşurken MH? Genel Başkanı ıçın «Türkeş efendı» devımını kul lanınca, MHP Senatoru Osman Albayrak «Efend^ deme» dıye ıtı razda bulunmuş, AP sıralanndan bu ıtırazlara katılanlar gorulmuş tur Turkeş'ı «Neron. Kabakçı Mustafa Delı Ibrahım ve Patro na Halıllerden d« beter» dıve nıteleyen Atalay MHP'mn pırı şımlerını «Celalı ısyanlarına» benzettıgı konuşmasmda «Bu bır sıyasi partı değıl çatedır, kapatılmalıdır» demiştir Bu arada CHP Malatya Senatorü Hamdı Özerır, mason localan ıçın senato araştınnası onergesının kabul eduraesı uzerıne, 15 kışılık bır komısjon kurulması da kararlaştınlmıstır GÖZLEM (Baştaratı 1. sayfada > öyleyse, aılece nasıl zengin olmuştur? Çobanhktan ıeneın olan var mı' Vok Devlet memurlupumlan zengın olan var mı? Xok Yedeksubay maaşından milvoner olan var mı? ¥ok. Zarar ethğınl söyledıği işten milvoner olan var mı? Tok. Nasıl zengın olmuştur övleyse? Simdi asağidakl sorulara vanıt bulunabılırse kamuoyu Demirel aıleslnı daha iyl tanıvacaktır Hacı A11 Demirel'in, 1S60 villannda bankalarda kac Turk lırası vardı'' Demirel Başbakan oldnktan sonra Hacı 41ı hangi tıcaret dallanna el atmıştır? Bankalar, usfll ve yasalara avlan olarak, Oemırel'lere kaç milvon kredl dagıtmıstır'' Yırmı mılvon değıl. otur milyon defı) tam seksen dort mılyon nasıl venlmfştlr? Bu kredllert vasa ve usullere avkm olarak veren banka mudürlerinden biri Hacı Ali Demırel ile kereste ticaretine atılmamış mıdır? Demirel'ler nasıl milyoner olmuştur, nasıl? \ahva Demirel nasıl milyoner olmuştur? Vergi ladeleri nasıl sağlanmıştır' Mıgırdıç Şellefvan adlı «Azınlık kompradoru» ıle «Mıllivetcl» Başbakan Demirel arasındaki dostluk bağlan nasıi kurulmuş. na«n! eelismlştir? Mohıl. yalar hangl ulkelere nasıl satılmıstır? Mobilva volsuzlueunu orUva çıkarUn Ticaret Bakanlıgı müstesan nasıl gorevinden alınmıştır" Ticaret atasekrinln Itörev verleri neden ve nasıl değiştirilmlştir0 Mnbilya «oruşturmasını vurutmekle gorevH, Ticaret Bakanlıgi basmufettlşl gorevinden neden alınmıstır* Nasıl alınmıştır' Nr VOIIB Tenınn edilmlştlr Demirener?» IMalive Bakanı Yıbnaı Erçenekon, Devlet Planlama Teskilâtı Teşvik ve Uveulama DalreM Baskanıvken. Hacı Ali DemlrelV usulsife kredl vermls mfdlr. Erfenekon hakkında onbes yıl askerllk uubelerindpn kaçtıjı ictn herhanırl bır soruşturma açılmıs mıdır? Tahva Demirel'ln voklama ksçaklır knnusnnda askerllk subelerlnden çerekll bflel alınmış mıdır"» Gulhane Hastanesi'ndm Kalp çarpıntısn» teshlsivle rapor alan Yahva DemlreHn eece kulnplerindeki sefasını e«rpn savp deŞer Profesör Doktor Albavlann vicdanlan sizlamıvor nra' Yahva Demlrel'e rapor alahilmek için hastanelere kadar gelen yfiksek rutbeU Doktor General kimdır' Kredller nasıl verilîvor, çurük raporlan nasıl almıvor, Askerlık şubelennden nasıl kacınlıyor ve nasıl korunuyor, nasıl zenırin edllivor Demirener?. Yahva Demirel, kaç TIR. kamyonu «ahlbldlr"'. Ortaklan kimlprdlr'. Bn kamvonlar nasıl •»tın abnmıştır?. Başbakan Drmfrrl. Buleariitan'a ridip • T » kamvonlanTİa TR IlriH hprhanrf bir anlasma vapntts mıdır7. Başbakan Demirel. Romanva'da traktnr anlasma» Taptiktan sonra, Hacı Ali Demirel. traktör Işine de el atmıs mıdır1*. Evet. evrt. nasıl. ne yolla, Hmlerin desteğiyle mflvoner oldu Demirel »IIPKİ"'. Ev Mlllt Selâmet Parttlfler Demlrere destek oldukça Bbör dünvada cavır canr Tanacakmniz. Dpmlrelt desteklemek İçin kaldırdıjhmz her ellnlı. Demlrrl allrsine mllyonlar kazandıran çeşmenln kolunun çevrllmesine yardım edeoelrtlr. Ev. adlanna komando demien basbufcn cençler. Slzler snkaklarda vuruştnkça, Yahya Demirel, Mınrdfç Şellafyan Ile blrllkte milvonlar kazanıp. tsrfçre'de, TOrktve'de gece kulüplerinde. buvıik otellerde gOııOııO cfin edlvor. Titrevin ve kendintze dönün artıh Slı Demlrel aflesfnin paravla tutulmns «fedalleri. mfstnfz?Bunca fdam sehpası. thtflâl. muhtrr», bnnca kelepee, bunca kanlı mezar taşlanndan sonra Işte blr aile bövle, aıfırdan milvoner oluvor. Fy devlet TetHHIeri. etkiUleri. sizler de. rvrt «Izler de anlayin bunlan. Kime, ne İçin hizmet ettleinirl anlavın. Anlavm artık. Demireller. herkenln, .Milll birlfk re beraberlfk» wrekçeleri altında korumaya meebur oldnklan blr prensUitn adı mıdır yoksa'™ Atırtrk «a Abduihamit Ünsal, daha »onra TRT Genel Müduru Şaban Karataş'ın Orta Doğu gazetesınde sohbetlerde, degışık dergı ve gazetelerde çık tıgını ılen surduğu yazılanndan cümleler okumuştur Ünsal'm açıklamasma %brt bu cümleler şöyle öıetlenebılır «Abdülhamlt Han ıle AtaturkM tayaslamak abestir» «Atarürk Osmanı Aliye*ye bas kaldırmış adamdır » «Fsasen o Anadoluva bır Tazife ile geçmemıstır Yakalanmamak ıçın kaçmanın yolunu bul»usrur » • Erzurum Kongresıni amacm dan o saptırmıştır Erzurum Kongresi Osman ı Ahve'nın kurtulusu içm vapılmıştı » «Cevat Dursunoglu olmasa kongre salonuna bıle fnremıyordu Adamm ven bellı degıl yurdu bellı değıl » •Sıvas Kongresinde bunlann çoğu dile getınlmistır > <Esasen onun vaDtığım dedıjH lşlerin çoğunu Kâzım Karabekır re arkadaşlan yapmıştır Onlar ne yaptı ise ımparatorlujfun « • lâmetı içın vaptılar Ezanı Muhammedıvenin ebedıvyen mlemesı için yaptılar O bunlan hep kendine mal etti » «Ataturk'ün dldürttUJıl yuzlerce ıngan vardır tstıklâl Savaşı'nın kahramanlannı bır bır oldurttü basa geçmek içın » «O kutsal emanetlenn ebedi ve exeli sahıplennı kovdu bu ülkeden» Pazaıcık'ta (Ba»Urafı 1. sayfada) laması olayların başlaneıcı olmuştur Ülkucil komandolarm tahrıkjerı ve yer yer saldırıları ıle gelışen olaylar ertesı gun de devam etmiş ve başlangıcta sagsol çatısması seklınde gorulen ca tışmalar daha sonra koylerden gelen sılahlı gruplann da ıse karışmaları ıle sılahlı alevt sunnl çatışmasına donüstürülmüştur. Olıyiır v« ÖIKMİ Olaylardan sonra gorustugürnuz bazı Pazarcıklılar. bugune değm sagcısı ve solcusu, alevı ve «runnîsi ıle tüm vatandasların «gül gıbı geçındıkleri» Pazarcık' ta vıne bu vatandaşlann bırbiTlerınc can düşmanı kan düşmanı ımiscesıne saldırmalannı anlavamadıklannı soylemışler, ancak bunan bır rastlantı olmadıgını da beUrtmışlerdır Bazı vatandaşlar olavlardan kısa bır süre once MHP Ankara senator adayı bır emekli albav ıle başka yerde gdrevli blr savcının ılceve selip toplantılar vaotıklannı ılceden avnldıktan ıki Rün sonra ıle olaylann basladıgı sovlemişlerdır. Olayın bırincl pünü saat 18 sıralannda Ülkü . Bır bınası onünde bır patlama duyulmuş ve kısa bır süre sonra da 400 500tl aşkm bır Ülkücü Komando grubu ellenndekı taş ve sopalarla caddeye dolu<sarak nümavisler yapmış bu arada bazı yerlen de taşlamışlardır Bu kargasalık esnasında polısın havaya ateş açması gergınllgı arttırmış, ilçede panik başlamıştır. Ülkucülerln «Komünıstler Ülkü Ocağını dınamıtledı» tahnM ıle vatandaşlan bazt CHPIÜerin esleönt ve isyerlerlne saldınva tahrik ettiklen görulmUs, ellerınde sopalar, kazmalar, baltalar olduğu halde dmamitleme olayınm sanıklan olduklarını ılen sürdüklen TÖB DEH îlçe Baskam ve Bolukçam Koyü öğretmenı Mustafa Yıldız ile yıne TÖB DER Yonetun Kunılu Üvesı llhan Ocak'ı aramaya baslamıslardır. Mısır Devlet Nadir NADt Sakıp Sabancı lâstik üretiminde yerli sermayenin desteklenmesini istedi Sabancı Holding Yönetım Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, dün duzenledıği basın toplantısın da, kuruluşlarını genişletmek ıstemınde bulunan jabancı sermayelı lâstik şırketlenne tevsı iz nı verılmemesını ıstemış, «Bu ko nuda hükumet tercıhını mıllî şır ketlerden yana kullanmalıdır> de mıştır. Sabancı Türk mtıteşebbısınm gerçekleştirebileceğı üretımde ya bancı sermayelı kuruluşlar yerıne, mıllî sermayeU kuruluşların desteklenmesl gerektığını belırterek, •Mılli Harp Sanayune geçışın ılk dılımi olan ve yüzde yüz Türk sermayesıyle Kurulmuş bulunan LASSA, sadece lâstik değıl, teknolojı de uretebılecektır» seklınde konuşmuştur tç pa zarda LASSA'ya daha çok pay ayrılması gerektıği görüşünu de savunan Sakıp Sabancı, ozetle şunlan soylemıştır «GUnümüzde lastık üretımı ıçın dış teknolojıyi kullanmaktayız. Yabancı sermayelı kuruluşların genışleme ıstemlen benımsendığı takdırde durumda hiç bır degı şıklık olmavacaktır Teknolojı uretımı ıçın gereklı ara;>tırma ve gelıştırme masraflannın LASSA tarafından karşılanabılmesı ıçın uretımı en yüksek düzeje ulaş tırmak zorundayız Bunun da gerçekleşebılmesı ıçın LASSA nın yılda 3 mıljon adet lastık üretme sı gerekmektedır Hukumetın bu olguyu gozbnünde bulundurarak tercıhını mılll sermayeden yana yapması şarttır » Daha sonra LASSA'nın kuruluşuna üişkın teknık bilfiler veren Sakıp Sabancı, «Dunya çapında ısım yapmış çok uluslu lastık ureten fırmalarla ıç pıvasada re kabet edebılmek ıçın lastıfin ham maddesı sorununu nasıl çoziunle yeceksmız0» şeklmdekı bır soruvu «Bız Kno\s Ho\\ satın aldı ğımız şırketle çok yonlu anlasma yaptık Ham madde açısından sıkıntımız soz konusu değıldır» dıye cevaplamıştır Sabancı, ülkemızde gorulen l»stik karaborsasının üretım ve ıt halattan zıyade pazarlama kanallarında varatılan yapay sıkıntıdan kavnaklandığını da da sözlerıne eklemıştır Sonıjturmı oMrgesi öte yandan, CHP'nın mobılya volsuzluğu nedenıyle Başbakan, Malıye ve Tıcaret Bakanlan hak kında ıstedığı soruşturma oner gesı dün 124 imza ıle birlıkto TBMM Bırleşık Toplantı Baçkanlığma venlmıştır. Koalisyon liderlerinın topiınfııı ANKA Ajansınm haberine gört, koalısyonu oluşturan partıle tkl TÖB . DERTi bgretmenl arama bahanesıyle etrafa saldıran Ülkücü komandolar ve yandaşlarını bazı polislenn de hlmaye ve tahnk ettıklerı de ıddıalar arasındadır Bu esnada bır yakınlannın evmde mısafır bu(Baftarafı 1. savfada) liği kalmamıştır Bu nedenle öğ lunan oğretmen Mustafa Yıldız ıle îlhan Ocak gurultüler üzerme rencıler. 1511976'dan ben okul sokağa çıktıklarında da kalabakantlnınde dırenlşe geçmlşlerdır. lığm saldınsma uğramış, DOIISSon olarak, 1811P76 (rttoü saat 17'de öğrencllere okunan bir ka ler tarafından süruklenerek kararla 200M askın ÖRretmen Lise rakola goturulmuş'erdır Bundan sonra, Ülkücü komandular yakın sl ögrencislne başka okullara sünne, 40*ı askın Egıtım Enstı koylere «Komılnistler camilere saldmyor, alevıler ve sunnıler tüstı öğrencısıne okuldan blr yıl çarpışıyor» haberlennı ulaştıruzaklaştırrna cezası verildıÇI bilmışlardır Bunun uzerıne de koydirılerek los ortasında sokaja atılrmslanlır. Bu cezalar tama lerden çok sayıda silahlı gruplar men antldemokratlk, haksız, öğ Pazarcık a gelmış ve bu yüzden rencl düşmaru bır karardır Hıç sılahlı çatışmalar butun ılçeyı sabir ögrencının ıfadesi alınmadan rarak buyumuştur Bınlerce meımının sıkıldıgı ve çok sayıda ve yaalı olarak bildırılmeden uygulamaya konulmustur. JOO'O patlama sesının duyulduğu çarvakın oğrend. polis zoruyla okul pısmalarda yuzden fazla kışı çeşıtlı yerlenrden yaralanmış, bu dan çıkarümı?, zorla otobüslere arada buyuk bır kargaşalıgın blndirlmek ıstenmış, bır fasmı mevdana geldığı ve herkesın onübındınlmlştir. Hıçblr sıgınacak yerl olmayan ÖÇrencıler, aç • açık ne gelene hangı tarafa mensup oldugunu bılmeden saldırdığı, ve parasız bırakılmıstır. ÖJren. cller. hakü mücadelelertni sonu onlenne gelen ev ve ışyerlerını na kadar sürdürmekte kararlı tahnp etıklerı gorulmuştur. dırlar» Sokağa çıknu yjMğı Bolu'daki Tanık ögrenciler (Bastarah 1. sayfada) lik Mahkemesı Cumhunyet Savcılıgı da konuyu devlet guvenlığıyle ılgılı bulduğundan, Anayasa Doçentı Tanıllı hakkında kamu davası açmıştır Dunku duruşmada yedı oğrencıyı mahkeme tanık olarak dınlemıştır Tanık oğrencıler daha once bu davayı açan Savcı tarafından saptanan ıfadelerını tek rar ederek hocalannın ne ders lennde ne de kıtabında komunızm propagandası vapmadığını söylemışlerdır Tanık oğrencıler, bu ıddıanın okuldakı sağ grup tarafından ılerı sürülduğunü beUrtmişlerdir Duru?ma, gelmıyen dığer tanıklann dmlenmesı ıçın 24 subat 1976 günu saat 14 00'e ertelenmıştır. Mustafa Şenpınar ın oldurulmesı 20 kısının de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan sonra Göl başı, Iskenderun ve Gazıantep'den getınlen jandarma ve askerı bırhkler ılçeye girış çıkışı kontrol altma aldıktan sonra sokaga çıkma yasağı koymuşlardır. Kahramanmaraş Vali»i Yığıt Kızücan, dort kısının gozaltında bulunduğunu bıldınrken, bazı kı şıler gozaltına alınanlann sayısının 100'u buldugunu etlemışlerdır Adana DGM Savcı Yardımcılarından Yuzbaşı YılmM Guner ıle Ertugrul Engın. Pazarcık'ta koğuşturmava başlamışlardır. Tiınisi, tl«}firdi TBP Genel Başkanı Mustafa Tımısı, Pazarcık olaylannın MC hükumetımn ışbaşına gelışmden bu yana her gun tanık olunan og rencı genclık çatışmalannın halk katına da mdınlmış bulunduğunu gbsteren kotu bır brnek oldugunu belırtmış ve «MC hukümetı alevı sunni aynlıgını tahnk ederek olaylar çıkartıp, son derece tehlıkelı bır amacın oluşturulmasına gerekçe mı yaratmak ıs tıjor'» dıye sormuştur. Danimarka'da çalışan Türk işçilerinin sosyal güvenliklerine ilişkin anlaşma imzalandı KOPENHAG Dışışlen Bakanı Ihsan Sabrı Çağlajangıl, Danımarka'ya yaptıgı resmi zıyaretı keserek NATO Konseyı top lantısına katılmak uzere bu sabah Bruksel'e gıtmfve karar ver mıştır Gezı programına gore, Çağlayangıl'ın bugun oğleden sonra Kopenhag'dan Ankara'ya hareket etmesı gerekıyordu Gezı prog ramının degışmesı uzenne Çağlavangıl'm bugun Dış Ekonomı ve Ortakpazar Bakanı Ivar Neorgaard ile yapacağı gorüşme dun ogleden sonra vapılmış ve 15 dakıkadan daha az surmüştür Göruşmede sadece Turkıye Danımarka ıkılı ılışkılerıne değinılmıstır Dammarkalı vetkılıler Çağlayangıl ıle Dışışlerı Bakanı Andersen ın bu sabah Bruksel'e aynı uçakla gıdeceklerim soyle mışlerdır Ikı Dışişlerı Bakanı dün Szel lıkle Danimarka'da çalışan 6000 Turk vurttaşınm vaşama ve çalışma koşullannı ılgılendıren bir sosval guvenlık anlaşması im?ala mışlardır Anlajma metnı basına açıklanmanustır. finkara'da (Baştarafı 1. Mrfada) yayh cop Ae yapılmış yara ızlen, sol başparmak tımagı ayrıl mış, sol bı'ekte ıkı vara, sa£ dızde uç, dızde bır yara». Ote yandan Mesut Vural ve avukatı Adlı Tıbba sevk içın müracaatlannı yapmalanna karşın resmi doktor muavenesınm henüz vapılmadiğı yme TIP bilctl nsınde de ver almış bunun y» nmda Ankara Merkez Cezaevi doktoru tarafmdan varalann bu kısmının revır defterıne kavde dıldıgı açıklanmıştır KAYIP Sıyasal Bılgüer Fakütlesınden aldıgım şebekemı yı tırdını. Geçersızctır Şenol TXRK\ILMAZ Cumhurıjet. 620 (BasUrafı 1. sayfada) Meclis'te tartışmalar unutmadık ve unutmuyoruz» demiştir Mıllet Meclısı'nın dunkü otua a nın habenne gore Mısır'ı rumunda Devlet Bakanı Gıyaset resmen zıyaret etmekte olan \u nanıstan Başbakanı Karamanlıs' tın Karaca ıle CHPIıler arasınle japtığı goruşmelerı doatane ve da sert tartışmalar çıkmıştır Ba kan Karaca, Bu hükumet gukardeşçe olarak mteleven finver cunü Allahtan Türk milletınden Sedat, Karamanlıs'le her konu da tam bır goruş bırlığı ıçinde ol alıyor> deyınce, CHPIıler, • Allah belânızı versın, Allah milleduklarını da so>lemıştır tı sızden kurtarsm» dıye bağırMısır Devlet Başkanı Turk Sı mışlardır lahlı Kuvvetlerinm ıkıncı barış Tartışmalar CHP Antalja Milharekatı öncesındekı mevzılerıne çekılmesı gerektığını de one sur letvekilı Fahri Oıçelık'ın günmuştür Sedat, ikmcı barış hare dem dışı yaptıgı konuşmaya, Ka kâtını «Hata» olarak nıtelemış raca'nın karşılık Termesi Üzeritır ne çıkmıştır Mıllet Meclısınde tartışmalaröte yandan Mısır Dısişleri Baitıturk 1 . saldırılır dan sonra gorüşülecek yasaların kanlığı yetkılıleri, Mısır'ın Yuna «Allah kelamınm yamsını değış nıstan a 400 bm ton petrol verme oncelık sıralan üzerınde usul gotiren adamdır » smı ongoren bır anlaşmanın ım rüşmelen yapılmış ve ban vasa «Ezanı Muhammedıyeyı ne ha lalandıgını aciKİamışlardır onen ve tasanlannın gdrüşülmele getırdl» sme geçılmıştır Meclis'te dün Makarns'un s»ri»ri «Ne olduğu belırsiz bır göçLos Angeles da bir Ermenl kurKıbns muhabırimiz Izzet Rı şunuyla öldürulen konsolos Mehmen * bıldırdığine gore, met Baydar'ın eşı Guler Baydar a • Anarşıyı Osmanı Alı okullan za Yalın'ın na o soktu Gonnüyor musunuz Rum Yonetımı Başkanı Makarı avda 1500 lıra, kızlan Asuman ve daha talebeliğmde ordan ora a os «Kıbns'm Kuzey ve Guney Levlâ Bavdar a bıner lıra, Bahasuruldü Şam'dan Selânığe fı dıye bölünmesine karşı oldugu dır Demır'ın eşı Sına Demıre nu» sdylemıstır Helsmkı Dekla rar ettı» avda 1500 lira havatta kaldıklan «Ömrunde kımse ıle geçınme rasyonuna da değmen Makanos, sürece vatanı hızmet tertıbınden •Bu deklarasyonun Kıbrıs soru maaş bağlanması, Meclıs kıtaplımıştır Hep ben ben demiştir» «Allah ona zürriyet bıle ver. nunun da ana hatlannı oluştur ğı yasasında değısiklık yapan one duğunu. belırtmış, «Türkıye'nın rı kabul edılmıştır. memiştir » imzaladığı bu belgeye saygılı ol «Kabeyı muazzamayı küffar madığından soruna çozüm bulun elınden kurtarmaya gıden ordu madıgını> one surmüştür. lara o manı olmuştur » Başpıskopos Makarıos'un soz«O olmasa Osmanı Ali dünya(Baştarafı 1. sayfa*U) yı verir Kabe'yı muazzamanın lennı eevaplandîran Kıbns Federe Turk Devleti Başkanı Rauf bır taşını vermezdi» kemelerinde bakümaktadır Dün«Devnra devnm dediği de ne° Denktaş ıse, «Makanos, Kıbrıs ın kü duruşmalara Cumhunyet gaistemijorsa, zetesıni ve yazı lsleri müdurlert Goruyorsunuz kadının kınn n« ikıye bolunmesıni hale geldığinı* Ceddımizden ka ikı bdlgelı federatıf devleti ka Çetın Özbayrak ile BUlent Dikde mener, yazar Altan Öymen, Ulan giyımi ne hale getırdı9 Mem bul ettığını açıklamalıdır» ğur Mumcu ve Tıcaret Bakanlığı leketın her yanında şuhede ın miştir eski müsteşarlanndan Şeref Dulerdı, ilahi bır ses çınlardı, ne rugonül adına Avukatlar Bmın oldu onlar'' Kuş uçtu, tavşan Değer ve Beyhan Gürson, Yahya kactı oldu hepsı » Kemal Demirel adına da avukatı (Baştarafı 1. savfada) «Devrim yapan bır mubarek adam vardır. Oda ilahi buyuruğu günunden itibaren bir aylık iz Tuğrul Toklucu katılmıslardır. yenne getiren, ınaanlık alemını lO'uncu Asliye Hukuk Mahkenıni kullanmaya başlayacağı bılhak yoluna çagıran Muhammet mesındeld durusma sırasında dinlmektedir Yalçıntaş doneefendimız Devrim hakka, hakıYahya Kemal Demırelin avukamınde Program Dairesı Başkankata ınanmakla olur » tı, belgelerin tercümelennin Tilığına vekaleten getınlen Erdınç caret Bakanlıgınca yapılmasmı Nıvazı Unsal daha sonra «eğer Sağlam avnı zamanda Haber bu sozlerı Karataş soylemedığım Merkezı Mudürlugune atanmış istemış. Yargıç, Sızin belgelerınızın tercümelermın Tıcaret Baçıkar açıklarsa, ben k°ndımı tır kanlıgınca yapümasuıın ne geremufterı ılan edeceğım» demiştir TRT Genel Mudürlugune geği var. Tıcaret Bakanlığı ne dıve YoİJUiluk kkltfljn tınlen Prof Şaban Karataş ın sızin tercümelermıZi yapıp gbnHaber Merkezı Müdürü Erdinç Öte yandan funzm ve Tanıtma dersın» demıştır Sağlam'm gorevınde kalmasını Bakanlığı butçesı uzerınde soz Dort mahkemede de duruşmaıstedığı bıldınlmektedır Sağlam' alan CHP 1ı Yıimaz Alpaslan Baın bunu kabul etmedıği öğrenıl lar başka güne ertelenmiştir. kanlıkla ılgılı deŞışık yolsuzluk miştır. ıddıaları ortaya atmıştır Bütçe onensınde uluslararası îstanbul \P eskı mılletvekıllennden Fesüvalı yanında, Uluslararası Hamı Tezkan, Sağlam'ın yurutMuzık ve Fılm Festıvallerinın ıltuğü Program Dairesı Başkanlı{Baştarafı 1. sayfada) gılı kuruluşlarla ışbırlığı hallnde ğma getırıldığı oncekı akşam Karakurt'un gorev anlayışından duzenleneceğıne iliskin maddeler TRT 19 yayınında bıldirilmıştir şıkayetçı olduklanm beürtmışler bulunduğunu belırten Alpeslan, Ancak Erdınç Sağlam'ın Haber ve «tutumunu değıştırmesı ıçın bu festivallerin uygulanamayacaMerkezı Müdürluğü konusunda ğını ılen sürerek «olsa olsa, ba bır açıklama yapılmadığı bellr Trafik Şube Mudurumüz Şahın ölçer ıle Emniyet Müdurune hagıbı çahşmalar ıle olanak sa?tılırken* Sağlam'ın da bır aylık ber pönderdık Ama Erruııyet Mülanarak Cephe hükümeti vanlısı, izne çıkacağı bıldirilmıştir Bu duru Karakurt bızım mudurumü sagcı ve tutucu fılm yapımcısı arada, yenne Fahrettm Isıkçı' ze çıkışarak sorucumuza eğilmekapitalıstlenn keselennın doldu nm getmldıği TV Dairesı Bas d » demektedır Dun göreve çık> rulması saglanmıs olacaktır Çün kanı Zeki Sözer'm de bır aylık mayarak Trafik MüdUrlügünde kü tum testıvaller ıçın 5 m'lyon ıznı sonunda TRT'den tamamen oturan pohsler Emnıvet Müduru 750 bın lıraiık odenek onerılmış aynlacagı öğrenılmıstır nun tutumunu protesto amacıvla tır Yıyından kaldırıldı goreve çıkmadıklannı bıldırmış Aynca festıvaller ıcın ozel idalerdır öte vandan TV de dun aksam relere 900 bm lıra ve BeledıvaOlava Gazıantep Valısı M Kesaat 22 ae yavınlanacagı açıkla lere 1 5 mılyon lıra va^dımda bunan ıktısat programı yayından mal Demırtaş elkoymuştur Valı lunulacaktır Beledıyelere verı Demırtas vılayetde Valı Muavın kaicurılmıştır Îstanbul TV len bu paraların yapılan harca hazırlanan programda Prof since lerı ve Emnıvet Muduruvle bır Dr malann denetlenmesı soz konusu Yüksel Ulken, Prof Dr Erdoğan toplantı vaparak olar gorüsmuşolmadığı ıçın, devlet parasmm Alkın ve Doç Dr Erol Manısalı, . tur Gazıantep Vaüsı Demırtaş, partızan bır gbru^le ıktıdar yan yenı yılın basında toplantıdan sonra basına açıklaTurkıve'nın IMI çevrelerce nasıl çarçur edil ekonomık durum'mu tartışacak ma vapmıvacağını büdırmıştır dıgı olavlar ortadadır » lardı lıs) Bakanhktaki personel giderlerının 1978 yılında S katsayı uzeTinde onenldığını ojsa katsavının 9 olacağını belırten Yıimaz, Bakanhk butçes nın açık vereceğmı sovlemıştır Turan ve Bu^han Sezgın'm annesı Cemıle ve Nurcan Alpaslan, yurt dışmda çalışan Sezgın'ın kavımahdesi Nurhan Ayhan ve Nazan'ın bababazı basın danışmanlarının yılannesı, Mel^,ıet Alı Gungor, Nermın Bozkurt re Semra lardır o gorevlerde bulunduklaYıldınmer'ın teyzesı nnı oralarda bazılannm tıcaretle uğraştıklannı, bazılarının yasalara aykın olarak atandıklarını ıleri surmuştur. Komısyonda soz alan degışık konuşmacılar Bakanlığm tunzm Hammefendi, geçırdıği hastalıktan kurtulamavarak Tannhızmetlerının yetersız oldugunu, kıtle turızmı özendırmesı gereknın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesi bugun Pendık'te tığı halde Türkıve'de bu konukılınacak oğle namazmdan sonra Şeyhli Köjündekı Kabda bır çalısma yapılmadığmı ılerıstanda toprağa venlecektır. n sürmuşler ve Turkıye'nin SEZGtN AtLESİ mevcut durumda ve doğal kosullarda çok daha fazla tunzm ge Yahya Demirerin TRT Gaziantep'te (Baştarafı 1. sayfada) öte vandan, 1978 mali yılı bütçesinde vergi eelırlerlnın toplam 120 mılyar lıraya ulaşacagı tahmır edılmıştır Vergı gelirlerinin yıllar ıtıbarivle gayrı safi milli hasüaya oranlaması ıle ortaya çıkan rakam yüzde 17 olmaktadır Başka bır deyımle 1975 yılı fıyatlanyla yapılan hesaplama, ga>n safı mıllî hasüanın en çok yuzde 17'sınde vergi gelınne donüştüğünü ortaya kovmaktadır. Yülar ıtıbarıyle değışmeyen bu eğihmden hareket edıldığmde, toplam vergı gelıri olarak gostenlen 120 mılyar lıranın ancak yaklaşık 100 mılvar lıramn tahsıl edıleceğı hesaplanmaktadır Ancak, tekel tuketım vergısının sabıt bır vergi oldugunu hatırlatan uzmanlar, ge lırlerdekı bu rakama ulaşmanm belırtılen eğılımle bır ilgısi olma dığını, Tekel gelırlerindekl artısın tuketıme ve zamma bağlı bulunduğunu bıldırmektedırler. Konuyu 1975 uygulaması ve sonuçlanyla inceleyen vetkilıler, 1975 yılında Irmak Hükümetince gerçeklestırılen Tekel urıinleri zammmdan 3 mılyar liralık bır ek gelır elde edildığmi bıldırmış lerdir Alınan bılgive gore, Tekel gelırlerindeki arrış degışık nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Bunlar ET BALIK dan ilki, ürünlere ram yspümasıjla gerçeklesmektedır. Ikincisı, tüketımın artması, üçüncüsü de herhangi bır sigara ya da 1çkı turü ıçinde, tüketımın dığer turlere kayarak gelırin artması ile sonuçlanmaktadır. Tekel gelirleri ıçinde tuketım artışmdan doğan gelır artısı yüzde 8 dolayındadır Bu artışın yaklaşık bir mılyar hralık bır gelir arüşı getıreceği besaplanmaktadır. Bır türden, diğer bir ıçlü ya dft sigara türune geçmek ise Tekel gelırlerini vaklaşık 1 3 milyar lira arttırmaktadır. Ancak, zam yapılmaksızm gellrlerin artışınm dışmda, Tekel yatınmlannın 1976 yılında yüzde yüz artması, cari harcamalann isa yüzde 6 oranında artması bütçede yer almaktadır. Ozetlenen bu gelişmeler ve hesaplamalann ışığında Tekel Urun lenne ortalama yüzde 20 zam yapılması sdz konusudur. Sigarava zam oranı yüzde 15, lçkiye ise yüzde 25 dolayında zamrtun öngörüldüğti bildırilmektedir. Bağımsız Orhan Tokuz DP'ye girdi ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Bir süre once CGP'den ayrılarak bagımsız kalan Gazlantep Milletveküi Orhan Tokuz, Demokratik Parti'ye gırmıştir. Tokuz daha önce DP'den CGP'ye Beçmişü. fldalet Bakanı (Baştarafı 1 savfada) organıze eden mıhraklann faalıvet gosterme ımkânlanna venıden kavuşmuş olmasının buyuk tesıri bulunduğunun sanıldığını» one surmuştur Teskılâta tamhn ACI KAYBIMIZ Adalet Bakanı Müftuoğlu, teşkılâta çonderdığı bır tamımde ıse, «Turk Ceza Kanunanun 159. maddesinde vazılı muesseselere yavın ve sa:r surette tecavuzde bulunulduğunu. bu halin devle tın 1Ç ve dış ıtıbannı sarsıcı ma hıyet arzettığmden bu kabıl olaylara vukuunda derhal elkonul masım» Cumhunyet Savcılaruıdan istemıştir Türkiye Bilişim Derneği, kurs düzenledi Türkiye Bılışım Derneği, «Bılişım Kursları Bahar 1976» adı altın da kurslar duzenlenmıştir. Lıse oğrenımmı tamamlamıs herkesın katılabılecegı kurslar 227 Subat tarıhlen arasında Ankara Unıversıtesı Fen Fakultesın de resmi tatıl gunlen dışmda her gun 1417 arasnda v apılacaktır. iiMumııiMiımmumıııııı.ıııııımımııııımııııınııııııımıımıııııııiL: TEŞEKKÜR Nadide SEZGlN I Dr. Vural SOLOK I = = = = Dr Akıf \KAYDIN Dr Ahmet AYDIN, Dr Engm ÖZHAN kıymetlı hemşırelerı Golşen USAL Emme KUŞ ve Kadır Denız ıle tüm hastane personelme teşekkurlerımı sunarım. RECEP YETGtN = Ş E = = E Hastahğımı teşhıs edıp vaptığı başanlı amehvat ıle benı sıhhatıme kavuşturan Cerrahpaşa Has Ürolojı Klınığınden Ş E rıllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIlF Kıbrıs (Baştarafı 1. Mvfada) Soz konusu yazıda belırtılen gonışler hükümetımizin Kıbrıs meselesı hakkındakı polıtıkasını ve tutumunu yansıtmadığı gıbı, bu meseledeki tutum ve sıyase tımıze de tam olarak ters dusmektedır Dısı^lerı Bakanlığında görevlı bulunan Dir şahsın bu tarzda bır vazı jaymlaması kamu hızmetınm geregi olan sorumlulukla da bağdaşamaz. Ilgılı hakkında kanuru takıbat yapüacaktır.» Bakırkov Rek'am 141b629 LMIHIHIIIIIIIIlilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIMj: ACI KAYBIMIZ MUMTAZ AKTAŞ değerlı arkadaşımııı sa\ betmiş bulunuvoruz Merhuma Allah'tan rahmet kederlı aılesıne, yakınlanna \e bütun mensuplannuza bassağlıği dıleriz. ANK4RA MALtYE B4K%\LlGl GRÜBL (.ELtRLER KONTROLÖRLERt Başaran. 123 632 Malne Bakanlığı Gelırler Kontrolorü I E 5 TEŞEKKÜR 18 Ocak 1976 gunü vefat eden deferll Düyü^umüz Devlet Demıryollan müref'is'erınden P.T T 'den emekl) mernum I E = I E E E Remzi KURTIŞ'in hastalıgında vaKin ılgısırı esırspmeıen Dr K Kalangos'a valcmlanna, dostlarına ve tunı Veşılkbylulere teşekkür ederiz. ( E = Ş r A l L C S 1 niMIIIMMIIIIIlilllilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllIllillllIllllllllir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle