13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
UMHURİYET 23 Oeak 1976 T(D| KORUTÜRK NE YAPTI? •lüfune, bır Senatörtın, «Atak düşmanı» ve «Abdülhamıd Tanı» olarak niteledifi Prof. >an Karataş'ın atanması; atansı değil de atamanın sayın nhurbaşkanı tarafından uzun snmelerden ve uyarmalardan xa onaylanması kamuoyunda itli tepkilere ve yorumlara, tışmalara yol açtı. Isının eksi î düştügü başkent Ankara'da onay «pişmiş aşa su kattı» diyebiliriz . ayın Cumhurbaşkam, nice ly bekleyen kararnameler gibu kararnameyi de uzun süre eletmiş ve onaylanmayı yasaı ve yargı organlarına ters >mek, açık ve doğru yoldan ıma olarak nitelemişti. Cum•başkanlığı ıle Başbakanlık aında yedı sekiz kere «gelgit»e •ayan kararnamenin geçtiği: cumartesi gününe kadar Imınmamış olması ve «Onaylanyacağısnın duyulması Cum•başkanının kesın tutumunu aya koymuştu. LNKARA TRT Genel Mü yapmıştı ve nasıl yapmıştı? üstelik ıstirahat günü olması gereken pazar günü, üstüne üslük onaylamayacağı haberlerinin başında yer aldığı pazar günü neden ımzalamıştı? Bir köşk yetkllisinin de belirttigi gibi sayın Cumhurbaşkanı «Hükümet dağıtma defil, hükümet kurmak»la görevlidir. Cumhurbaşkanı buna karşın, CHP Genel Başkanı tarafından CHP Yönetim Kurulunun oybirligi ile aldığı karara uygun olarak çok ağır bir dille kınanmıştır. Ecevıt ve CHP bu ağır kınamada ne denli haklıdır? Bunu Parlamentoda tavukçuluk uzrnanı ve Abdülhamid hayranı ve Atatürk düşmanı olarak nitelendirilen bay Karataş'ın «Icraatuıa» bakarak değerlendirmekte yarar vardır. Başbakan Demlrel, sayın Cumhurbaşkanınm duyarlılığını ve ya salara bağlılığını, ömek bir Cum hurbaşkanı olmak titızliğini maalesef çok ama çok kötüye kullanagelmiş, kendi yaraları yam sıra sayın Devlet Başkanını da aynı bıçimde yaralamıştır, ondan sonra açılan yaralar, yani, başkaları tarafından açılan yaraların bunun yanında sözü bile edılmez... ru» profesörün onayını neden seniz edin» diyememesi ve bu diyememenin kurnaz Demirel tarafından iyice anlaşılmış olması bu onaylatmayla Demirel'i değıl, Başkent Notları •azar günü yaymlanan gazetebuna üişkin haberlerle doluyCumhurbaşkanı sayın Koruk yargı organlarına karşı bir gınlık olmayacak atamayı lylamayacaktı. Ne var ki patesi günü çıkan gazetelerin Efcer imzalamazsanız, hükümet incı sayfasında atamanın onay istifa eder... Beyanına karşı «Edığını, APIüerin Demirel'i kut derseniz edin» sozcüğünü kullanığı ve bazı şakalaşmaların da mayan sayın Devlet Bajkanı Koııldıgı yer alıyordu. rutürk"Un bu kulİAnmamada da ya da kuUanamamada düsündü!vet, bir güvence ile bakılan, gü nedir? îç ve dıs sorunlann rutürk soyadı bizzat Atatürk dağlar gibi yığıldığı, kanın gövıfından verilen, bu soyadma [un işlemleri halkımızın yüre deyi götürdüğü devlet bütçesinin de saygın bir yer tutan sayın görüşüldüğü bu ortamda ülkeyi rutürk, üstelik pazar olmasına hukümetsiz bırakmamak. yasal, •şın, Abdulhamid hayranı ve hukuksal ve parasal durumlartn ıtürk düşmanı olarak apaçık akıl almaz bir gidisatla harman Blenen bu «Tavukçuluk uzma edılmeslne karşın üstelik, «Eder Fikret OTYAM zira hazretin yaralı olmaymn yeri kalmamıstır, sayın Devlet Baş kanıru yaralamıştır ve sayın Korutürk Ulkenin daha karısmaması için bu yarayı biraz da bilerek almıştır, yani bir açıdan «fedakârlık» etmiştlr. Şimdi sormak gerekmez mi, değer miydi bir Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından dün yayınlanan bildiride, Malıye Bakanlıgına bağlı Güneş Matbaacılık tesislerinde işçilere sendikadan istifa etmelerı içm insanlık dısı baskıDün bu konuda bir açıklama lar yapılmaya baslanıldığı Kaydedilmiş. işletme yönetıcıleri sert Karataş adlı bu profesörün yapan İstanbul Soförler ve Oto bır dille kınanmıştır. TGS Istanmobilciler Esnafı Derneği BaşŞimdi yeniden sergilemekte va atanmasını Atatürk Üniversite kanı Mesut Özeke yedek parça bul Şubesinm bu konudakı bilrar var, bu kurnaz kişi Cumhur sıyle ılgılı bir yazı dizisı hazır ve bakım masraflarınm ağırlığın dirisi şövledir: baskanınm iyi duygulanm ala larken bazı marifetlerıne bızzat dan yakmarak şunları söylemiş«Maliye Bakanlığına baglı GUbildiğine kötüye âlet etmek hüneneş Matbaacılık tesislerinde işçitanık olduğum için «eyvah...» di tir: rini pervasızca kullanmaktadır, lere sendikadan istifa etmeîeri «Şoforler ve taşıt esnafının ih içm insanlık dışı baskılar yapılkapıyı ya da pencereyi açık bı yerek karşıladım. Bu atamaya tiyaçlarına ve halkın ödeme gücü mava başlanıîmıştır. rakmanın pavını tarihe bırakmak razı olmayanların ne denli haklı hiç deSilse vakın bir geleceğe bı olduğuna çok yakın bır gelecek ne uygun düşecek oranda mevcut Bir süre önce başlavan bu intarifelere yüzde 50 zam istemekte rakmak asla zedelenmemesi ee te tüm ulusça tanık olunacaktır, sanlık dısı baskılar MC hükümereken bu makam için gereklidir. tabii memnun olanların yani sı yiz. Ancak halkın taksi ve dolmuş tince işbaşına getirilen vöneticiiçm önerdiğimiz zamlardan etkira.. lenmemesi için oranların tayinin ler tarafından vapılmaktadır. İyi duygunun yetmediğini örToplu iş sözleşmesi öncesinde de «adil bir tarife tipi» uygulan Sayın Cumhurbaşkanınm TV neklerle gördüğümüz bu ortammasma özellikle dikkat ediyoruz» işçilere karşı vapılan bu yasa dıda adımı, basm meslegimin onu yayınlarını seyrederken nasıl isşı. Insanlık dışı baskının sorumlulan sünü eeldiginde elbette burunu ortaya koyarak açıkhyo yan edeceğini şimdiden görür gibiyim, buna yürekten ınanıyonun hesabmı vereceklerdir. MC rum, sayın Cumhurbaşkamnm rum, ama sayın Devlet BaşkanıKATIP tDMM Akademlsinhükümetince işbaşına eetirilen hükümet üyeleri de yalan ve nın bu kadar fedakârhkta bu den aldıSım sebekemi, tETT Güneş Matbaacılık yöneticileri, ksrtımı ve TÖBDEB k8rtımj yanlış bilgi vermektedirler, sa lunmasına da gönlümün razı olisyerinde işçiler üzerinde terör kaybettlm. Kükumsüzdür. havası varatmıslar ve işçileri anyın Devlet Baskanına.. Sergime madığım apaçık beyan ediyoRECEP DUROÜN ne ve babalar yolu ile tehdit etgelen sayın Cumhurbaşkanına rum. Bu bağnaz iktıdarın yasal yollardan bir an önce ülkenin mekten bile geri kalmamışlardır. Cumhurtyet 630 Beritan aşiretinin toprak refor başından gitmesini de istiyorum. Devlete baglJ olan bu Işyeri. keymundan yararlanma hakkı olma Çünkü bu ülkenin kurtulması fl tasarruflar içinde yönetilip, dığını bildiren makamlar Devlet için can verenler. Ülkeyi kuranmeslekle ilcisi olmavan partizanKATIP Askeri Mızıka OkuBaşkanını resmen ve alenen ya lar başta Atatürk böyle bir yö lu diplomamı kaybettim. Hu lar binlerca liralık ücretle işe ahnırlarken. kimi partizanlara da nıltrmşlardır. Ben utandığım netim ve tilke diişünmemişlerdir. özel bürolar açılarak devletin paHer kim ki bu iktidara yasal o kümsüzdür. için, doğrusu budur sayın baş larak karşı çıkar, o kimse en Salim Çetin rası kumar masasında yenilir kanım diyemedim... Güya bana büyük yurtseverdir. (Cumhuriyet: 631) hale gelmiştir. genel müdürlük için bu yarayı almak, almayı istemek? Bu, bizim değıl, sayın Devlet Başkanımızın bileceğı bır iştır. Şunu apaçık belirtmekte yarar var, hükümetten kaçmak isteyen Demirel, böyle bir cevap karşısında yine de istifa edemıvecekti, bu kendi tarafından «katli» olacaktı, Demirel istediği kadar kaçmakistesin kaçamaz, kaçmamasmda kendisi ve ailesi için sayısız yarar vardır.. Demirel'in kumazlığı yine de para etmeyecektir, zira bu konuda sorumsuz olan Cumhurbaşkanı, Hükümet Başkanmı yargı organlanyla başbaşa bıraTcmıştır. Şımdı gözler, o Demirel'in komur homur homurdandığı yüce yargı organma kalmıştır, tüm gözler, bu yüce yargı organına çevrıktir. bu konuda telefonla devamlı bilgı venlmiş Çankaya'dan... Hayır bin kere hayır, sayın Otyam'a bu konuda bilgi verdık diyen, üstelik Cumhurbaşkanınm yanında diyen kişıye, ben, hayır, bana böyle bir bilgı hiçbir zaman verılmedi dıyemezdim koca Devlet Başkanmın yanında, onun bir büyük görevlisinin bu doğru olmayan beyanını yalanlayamazdım, ama yıkıldıfımı bıliyorum. Cumhurbaşkanınm kımlerle çalıştığma içım yanarak tanık olmuştum. Şimdi bu açıklamayı yapmayı meslek borcu sayıyor, hatta ve hatta bu yüce makamın saysınlığı yönünden selameti yönünden yararlı görüyorum. ŞOFÖRLER DOLMUŞ VE TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ORANINDA ZAM İSTEDİLER Yaşama ve çalışma koşullannın zorlaştığı ileri süren Istanbul, lu şoforler Belediye İktisat Müdürlügüne başvurarak dolmuş ve taksi ücretlerinin yüzde 50 oramnda arttırılmasını istemişlerdır. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Güneş Matbaacılık işyerinde işçilere yapılan baskıları kınadı Olayla ilsrili olarak kendilerina basvurulan Malıye Bakanı, Istanbul Valısı ve diger ılgililerden de en utak bır ses almak mümkün olmamıştır. Hükümet temsilcılerının sorunun Uzerine efiilmprpp'prı. ha"Ti rıhnıvrtın vhnetime hakim olduğunun en belirgin örneeıdir. Kamujvuna duyurulur.» Kıdem tazminatına esas olacak ücrette seyyar görev tazminatı gözönüne alınmıyacak ANKARA Kıdem tazminatına esas olarak ücrette. <?evvar görev tazminatı nazan itibare alınmayacaktır. Sayıştay Genel Kurulu Maliye Bakanlığımn harcırah kanunu kapsamına giren işçilere verilen seyyar pörev tazminatının durumuyla ilgili isteğini inceleyerek kararmı vermiş ve karar metni dün Resmî Gazetede gerekçesiy le birlikte yayınlanmıştır. GUNUN KITAPLARI attilâilhan \KURTLAR bilgi yayınevi 6ERCH « YRYINEVt ® pJı.655ıstanbul ENSON YENIUKLERLE duisinde sunar anayasanın „ , anlamı s "" venıdengozden geç<nlmts3 baskı prof.mumtnzsoysal lUkVIOIEıVIEI. GENEL DAÖITIM Istanbul Minnetoğlu, Ankara Gulyayınevi, İzmirOatıc ve Tum KİTAPÇILARDA t Emek Partisi ve | anti revizyonist | mücadele ı T «BAŞAK KİTABEVİ SUNAR» Hizmet yarışı 400 sayfa beş renJc kuşe kapak lçınde g» ne 2U. TL. Son senelenn en güzel v» llmt lutabı. Sadece gerçeklerl ortaya koyan hay&l gücünden uzait tnr eser. Encn Von Dânıken'in Hayll Dunyasıru gerçeK limın ışıfctnda canlandıran bu eser Dr. Denıs R. A)exander1n bir sanat şaheserıdır. BütUn Kitapçüarda; almakta acele edınız. E n V e t H O C a AEPMKkararlan YÖNTEM YAYINLARI PK.1196 İST. ek:ftegistirilmtsanayasanın tam mefnl <JİZ UÖdemeli istemeadresi:P.K.GO Fındıfch İstanbul Cinsel Büyüler tsmet Zeki Eyuboğlu Birinci kitap: Kız Bağlama. Erkek Bağlama, Çözme, Muskalar, Mühürler. 36'sı resimli, 130 adet büyü tarifi. 20 Lira. İkinci kitap: Güzel Görünme, Koca Bulma, Kız Kaçırma, Gebe Kalma, Korunma, Kavuşturma, Gözdeğmesini Önleme, Aytrma. 43'ü resimli, 165 adet büyu tarifi. 30 Lira. ¥• TÜRKİYE'DE İLK DEFA boyu lotntu Ttomri» Uyarın İ ^ R E A A Z I KİTABEVt |evinh'm# öğrenimin her çağmda çocuğunuzun vazgeçümez bilgi kayırağı ular) fotoğraflı İsa Çolik okar yayınlan DAĞITIM: Okar Yayınlan, Çatalçejme Sok.No40 Cağoloğluİstanbul • GEDA Cağaloğlu İs» hiç bir ansiklopedide bulamayacağınız biçimde ozlü, bol resimli, 4 renkofset lüks baskı Dİ2INİNÖMİKİTAPLAR! KÜŞLAR • HAVA ETOBURUR • İHSAK VÜCUDU DBdZLER^BÖCKLER Erotik Şiir Antolojisi Çin işi Jopon işi KtTAPÇINIZDAN İSTEYİNÎZ. ÖDEMELİ İSTEME ADRESİ: türfciye işçi partisi J ;' /efflie krtopklf P.K. 713İSTANBUL bildirgesı demokras] ÎLK CANLıUR • OÖKYÜZÜ ıAUKLAR • HABRLEJME YKYUZU • Oaemeu eönaerme aares: Başafe Kltabevi Ankara Caddesi Güncer Hao tUt Z. CağaloğlD / IstanbnJ Geçen hafta ölen tanınmış IngiFız polisiye roman yazarı Agatha Christie'nin sanatı ve eserleri üstüne bir yazı ve Mehmet Seyda'nın bir «polisiye roman» türü üstüne incelemesi. • NECMEDDİN OKYAY Bir süre önce yitirdiğimiz hat.ebru ve cilt ustastnı Abdülbâki Gölpınarlı anlatıyor • JEAN FRANÇOİS MİLLET Olümunün 100. yılında , yaşamı ve eserleri hâlâ tartışma konusu olan Fransız ressamı. • HUKUKBİLİMSANAT ÇELİŞKİSI Prof. Faruk Erem'in günümüz ortammda güncellik kazanan ilginç bir yazısı. • YAZARIN HALKINA VE INSANUGA KARŞI SORUMLULUĞU Simonov'un başkanlığında yapılan uluslararası konferanstan izlenimler. Haftcnın Yazısı'nı Z Y A SELIMOĞLU yaıdı EY T «Ygzorlık üstüne» SANAT AGATHA DERGİSİ CHRISTIE ÇAĞDAŞ REVİZYONİZMİN ELEŞTÎRİSİ onkoro jayaon pentagon ve amerikan üsleri • igor metnfcov P.N. FEDOSEYEV A. KOSiNG •• Çağdaş Revizyonınrun Anlam ve Fonksiyonlan. * *• Tşçı Sımfının Dünyadakl Devrim Sürecinde öncü Rolü ve Bazı Uydurmalar, • Sosyalist Toplum ve Bırtalam Revizyonist Görüşler, • Partı Konusundakı Leninci ögretinin Revizyonist Tahnfi. 15 LİEA KONCK YAYINLARI P. K. 749 ISTANBUL D A GITIM Istanbul : GEDA Ankara : Aydm Kitapevl İzmır : GEDA lenın 80 TL. tanmda kapitaüzmin gelişmesi ve te»prak rantı • güiter hoel 0\\tâ P.K. 265 Sirkscl İSTANBUU ludwig feuerbach ve k/asik alman felsefesinin sonu l engels tO as T L . FAÇİZM VE BCYVK BERMAVE D. Guerin ' FAŞİJüM VK P.K. 265 Sirk«cl İSTANBUL A. Thalheimer, O.Bauer, A. Tasca Nikıtin (üçuncü basım) ı s TL. " ıa,8 T L . EKONOÎVlt POI.İTİCİN T E M 8 L İl.KELERİ MAHKSİST EKONOMİ EI. KİTABI. O îpian portekiz'de özgüriügün şafagı alvaro cunhal Ojaplan planlama. kalkınma ve türkiye • yalçın küçük G. Markov Yurt çapında yeni hizmetimiz Ingilter* T» AjnertJta'daJo tüm yenl yayınian sUreKll ve Ucretsıa ızieme olana^ııu venyorua. Adresimizden fonn Ut«yıola. ÜnİTers»! Kitahevt Tunatı Hllnu No: 105 Kıvalknlere • AMRAJU Tel: 26 10 83 E. Mandel Cilt 1 Cilt 2 Cili 3 EMEK VE ao TL. *o » »o » BlÂlk fXvrimfc> K Marx t. K. 1 sırjıeci Islonbul v 168. sayısı çıktı 36 sayfa 300 kuruş \dnttiierJeriıı rcn\iın. P.K. 265 Slrktcl İSTANBUL V. K. 265 Sirkeci tSTANBUt CIKTI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle