19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇAĞDAŞ YAYINLARI Salâh BiRSEL Şiir ve Cinayet Edebiyat ve Sanat Uzerine Seçme Yazılar fiyatı: 15 tira tsfeme adresi: ÇA6DA} Y&Y1MUR! (ağaloghı Halkevi lokak No. 3441 Ufanbul 52. yıl, »yı: 18491 umhuriyel Kurucusu: YTJNTJS NADt 23 Ocak 1976 Cuma Yazarın niçbir ye yelerinden olusan son ki ATAÇ KtTABE Ankara Cad. 45 TEKEL MADDELERİNDEN SİGARAYA YÜZDE 15, İÇKİYE YÜZDE 25 ORANINDA ZAM Cephe Hükümeti tarafından hazırlanan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan 1976 mali yılı bütçe tasarısında Tekel tüketim vergisi gelirlerinin 8,8 milyara ulaşacağı belirtiliyor. Sığır kıyması 22'den 29 liraya, koyun kıyması 23'ten 35 liraya, sığır pirzolası 23'ten 32 liraya, koyun pirzolası 24 Iiradan31 liraya yükseldi. Sosis 36, salam 40 liradan satılacak ETBALIK ÜRÜNLERİNE 5 12 LİRA ZAM YAPILDI ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Et ve Balık Kurumu ürünlerine büyük çapta zam gelmiştir. Tekel maddelerine de ortalama yiiz de 20 oranmda zam yapüması bek lenmektedir. Et ve Balık Kurumu ürünlerine yapılan zam. bugünden itiba ren uygulanacaktır. Yeni tarifey le. et fiyatları 712 lira, Kurumıuı diğer ürünleri de 512 lira arasında arttınlmıştır. Mısır Devlet Başkanı; « 6 Kıbns konusunda Başpiskopos Makarios'u kayıtsız şartsız destekliyoruz, dedi (Dıs Haberler Servisi) KAHİRF. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, «Kıbrıs konusunda Mısır'ın Başpiskopos Makarios'u kayıtsız şartsız desteklediğini» söylemiştir. Sedat. Kahire'de düzenlediği basın toplantısmda, «Yunanistan' ın 1956'dan bu yana davamızı nasıl desteklediğini hiçbir zaman (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) yasaları yeniden Parlamentoya sevkediliyor • MC liderleri toplanarak CHP'nin soruşfurma önergesini ve bazı anlajmazlıkları görüştüler. Soruşturma önergesi ise 124 imza ile TBMM Birlejik Toplantısı Başkanlığına verildi. liye ve Ticaret Bakanlan hakkın da istedigi soruşturma önergeleri ise. dün 124 imza ile birlikte TBMM Birleşik Tmlantı Başkanlıgına verilmiştir. CHP'nin bu girişımiyle ilgili olarak. koaUsyon partüerinin U derleri önceki gece Hariciye Köş künde bir araya gelmişlerdir. Toplantıda, Başbakan Demirel'in CHP'nin önergesi konusunda dl ğer ortakların görüslerini aldığı bildirilmektedir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, dünkü toplantısmda, Anayasa Mahkemesin ce iptal edilen Devlet Güvenlilc Mahkemeleri, Üniversiteler Kanunu ve Kıyı Güvenliğini Sağlama Kanununu, hazırladığı baş ka bazı yeni tasarılarla TBMM* ye sevketmeyi kararlaştırmıştır. Hükümet. bu konuda kararlar alırken, CHP'nin mobilya yolsuzluğu nedeniyle Başbakan, Ma İptal edilen bazı tedbir Vural SAYGILI Yalçın DOĞAN tılan dilli salam 42 lira, 48 liraya satılan füme dil ise 66 lira olmuştur. Tekel zamları Buna göre. 22 liraya satılan sı ğır kıyması 29 liraya, 23 liraya satılan sıgır kuşbaşı 30 liraya, 23 liraya satılan sığır pirzolası 32 liraya, 23 liraya satılan sığır bifteği 32 liraya, 26 liraya satılan bonfile 35 liraya, 23 liraya satılan koyun kıyması 33 liraya, 24 liraya satılan koyun kuşbaşı 33 liraya, 24 liraya satılan koyun pirzolası 31 liraya satılacaktır. 48 liraya satılan sucuk 58 lira 31 liralık sosis 36 lira, 33,5 liralık salam 40 lira, 37 liraya sa Cephe Hükümeti tarafından TBMM'ye sunulan ve komisyonda görüşülmekte olan 1976 mall yılı bütçesinin Tekel ürünlerine ortalama yüzde 20 oranmda zam öngörüldügü saptanmıstır. Yapı•an hesaplara ve elde edilen bil giye göre, sifcaraya yaklaşık yüzde 15, içkiye yaklaşık yüzde 25 oranmda zam yapüması söz konusudur. 1976 yılı bütçesinin vergi gelirleri ile ilgili bölümünde Tekel tüketim vergisine ilişkin rakamlar verilmiştir. 1975 yılında Tekel tüketim vergi gelirleri 6 milvar 500 milyon lira olarak öngörülmüştür. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Dileyelim n süren blr direniş. ' ten sonra TRT Genel Müdürlüğüne yapılan son ataraayı sayın Cumhurbaskanının onaylaması muhslefet çevreierfnde eleştlrilere nfradı. Bu elestiriierin sayın Baskanı üzdüğü anlaşılıyor. Cumhurbaskanlı|ı Genel SekreterUğince öncekl gün yayımlanan açıklamada Devlet Başkanhğı makammın slyasal tartışmalar ve stratejiler dıştnda tutulması Rereçl belirtilmekte, bımun dofurabileceği tehlikelere değinilmekte, Cumhurbasksmna tanınan yetktierin yssalsnmızda keslnlik gösteııııeınesl llerf sürülmekte, aynca sayın Cumhurbaşkanmı son atams kararnameslni onaylamaya zorlayan blr itd biçimsel nokta üzerlnde durulmaktadır. Hnkuk devletl kurallannı dertnden zedeleyen, bir Anayas» kııruluşu olan Oanıştayi ha var, ha yok dımıma indirgeyen TRT Genel Müdürlfiğü atama karan üzerlne duyduğumuz üzüntüyü Cnceki gün burada açıkça belirtmîştik. Sayın Cumhurbaskanının mnhalefet çevrelerince 1leri sürülen elestirilerden ötürn üzülmüş olmasına da avnca fizüldüğümüzü burada söylemek Isteriz. Türkiye'mizin tçinde bulundujpı özel koşullan göz önfinde tutarak kendisinden bfiyük hizmetler beklediğimiz sayın Cumhurbaşkarumn elden geldiğince her türlü elestiri dışmda devlet görevini sürdürmesine, hele Atatürk ilkelerini saTunmada ona yardımcı olmayı biz de baş görevimiz biliriz. Ne var Id demokrasl Ile yönetilen ülkelerde eleştiri dışı kalabilecfk ayncalıklı bir yurttaş bulunabileceğinl düsunmek güçtür. Demokrasilerde en yüksek makamda oturan kişiler de, en kntsal bilinen kuruluslar da eleştirilebilir, eleştirilmelidir. Nitekbn çok partili yaşama geçeli beri tsmet Paşa'dan Sunay'a, Anayasa Mahkemesinden Danıştay'a değin en yüksek makam sahipleri de, en üstün devlet kuruluşlan da zaman zaman eleştirilere, hatta atır saldınlara uğramaktan kurtulamamıslardır. Bizce önemli olan ba eleştlriler ve onlara karşı yapılan savımmalar sonunda haktan, çağdas uygarlıktan ve toplum çıkarlarmdan yana bildiğimiz güçlerin üstün çıkmaları ülkemizi ileriye, aydmhğa kavuşturma çabasında adım adjm basan kazanmalarıdır. Ne yazık td, son atama karannı onaylamakla sayın Cumhurbaşkaru bu knnuda bizi düş kırıklığına uğratmıştır. Atamayı onaylamasindan ötürü bugün ona alkış tutan, eleştiricileri Devlet Başkanına hakaretle suçlaraaya yeltenenlere bir bakınız. Bunlar daha düne gelinceye dek atama kararnamesini onaylamayacaği kaygısı içinde sayın Korutürk'ü en saygısız dille elestirenler, hasta olduğunu uydurarak onun görevinden cekilmesini dileyenler değil mi? Bu Hsllerin Atatürk ilkelerl karşısmdaki tutumlarmı, çağdas uygarlık yolunda emekleyen ülkemizi ne denli gerilere sürUtdemek istediklerinl ivi bilmesl gereken sayın Cumhurbaskanı, yasalara aykın olarak onayladığı va da onaylamak zorunda kaldığı atama kararnamesiyle, zaten sallantıda hulunduğunu bep gördüğümüz rejlm açısından. hiç de olumlu bir adım atmamıştır. Burada uzun boylu aynntılara gtrmenln gereği yok. 11 sayılı yasa gücündeki kararnameyi reddeden yasayi Anayasa Mah kemesl 18 ekimde iptal ettiçi halde ba islem hâlâ Resmi Ga Karataş'ın, "Atatürk, Osmanı Aliye'ye başkaldırmiş adamdır,, dediği açıtlan3ı ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi görüşülürken söı alan CHP SenatörU Nlyazl Ünsal, lki gün önce, «TBT Genel Müdürü Şaban Karataş'ın atanması ile ilgiU olarak söylediklennin salt Cumhurbaşkanma mal edilmeye çahşıldıgmı» üert sürerek, Orta Dogu gazetesinden, sohbetlerden, yersel gazetelerden alıntılar vapmıs ve Karataş'ın Atatürkne ilgilt sözlerim komisyonda açıklamıştır. öte yandan, CHP mületvekillerinden Yılmaz Alpaslan, Turiznı ve Tanıtma Bakanlığında bir dizi yolsuzluk bulundugunu tddia etmistir. Karataş'ın atanmasıyle flgili olarak Niyazl Ünsal komlsyonda şu açıklamada bulunmuştur: cKaratas'ın atanması rtedeniy(Devamı Sa. M Sü. 4 de) , Ankara da bir öğrenci daha öldürüldü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bahçelievler'de öncekı gece meydana gelen olaylardan ağır sekilde yaralanan DTCF öğrencisi Zeki Yılmaz dün kaldınldığı hastanede ölmüştür. Olaya Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılıgı el koymuş, dosyalan Yenimahalle Savcılığından istetmiştir. Ögretmen Lisesinin dolaylannda önceki akşam saat 18 sırasında çıkan olayda DTCF öğrencilerinden Tezcan Arif Kâmil ile Kenan Gösterişli bıçakla yaralanmışlardır. ölen öğrenci Yılmaz'ın cenazcsi dün memleketi olan Artvin'e gönderilmiştir. öte yandan, Türkiye Işçi Parcisı (TtP) dün bir açıklama yaparak, Hacettepe Üniversitesinde üç ögrencinin bildiri fiagıttıs ları gerekçesiyle Emniyete götürülüp işkence gördüklerini ve daha sonra da tutuklandıklarını bildirmiştir. İddialara göre, Mesut Vural, Tunç Başeğmez ye Biîhan Evyapan adlarındaki üç öğrenciye Emniyet Sarayının iıtıncı katında polislerce işkence yapılmıştır. Öne sürüldüğüne göre, Mesut Vural'ın vücudunda saptanan ya ralar şöyledir: «Sağ kulakta derin yara, alt dudakta patlak, sol gözün altında çürüme ve kan oturması, alnının iki tarafında ve sol tar* fında şlşlikler, kafada ikl şiş bir yara, sırtta sopa ile yapılmış çürükler, sağ ve sol kollarda ezikler, sağ dirsekte yara, eJterdft (Devamı Sa. a. Stt. 1 de) 9 Bakanlar kurulu Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında dün saat 10'da top lanan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada şöyle denilmiştir: «Bakanlar Kurulu anarşi ile. kanun dışı eylemlerle mücadele konusunu görüşerek, anayasa hükümleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak tasanlan tesbit etmistir. (Devamı Sa. 9, Stt. 1 de) Bolu'daki ögretmen ve öğrenci kuruluşlan, olayların kışkırtmalar sonucu doğduğunu açıkladılar • KURULUŞLARIN ORTAK AÇIKLAMA5INDA TÜM OKUl YÖNETiCilERi OIAYIARA SEYİRCİ KALMAK; HATTA FAŞiST SALDIRILARI DESTEK LEMEKLE SUÇLANDI. Yalçın PEKŞEN BOLU Bolu Erkek llköğretmen Lisesi ıle Efitim Enstitüsü'nde çıkan olaylardan sonra 200'ün üzerinde ilerici ögrencinin okuldan uzaklaştınlmasmm, kışkırtmalar sonucu gerçekleştirildiği Bolu'daki çeşitlı kurulaşlarca ileri sürülmüştür. Bolu ve Düzce TÖB . DER, Yüksek Öğrenci Derneği, Öğretmenler Derneği, TÜS DER. Eğitim Enstirüsü Öğrenci Derneklerinm ortaklasa yaptıklan açıklamada, olaylar şu şekilde anlatılmaktadır: «Hergün devrimci bilinen öğrenciler idareye çağınlmakta, dövülmekte, gerekçesiz disiplin cezalanna çarptınlmaktadır. Faşist komandolar okul koridorlannda ırkçı, Başbuğ marşları söylemektedırler. Öğrencileri sindirmek ıçın laşistler tarafından silâh patlatılmakta, dinamit atılmakta, suç devrimci öğrencilere yüklenmektedir. Ne var ki. mah. kemeler, suçlanan devrimci öğrencileri suçsuz bulup, serbes: bırakılmıştır. Bu kararla, tezgahladıkları oyunun bozulduğunu gören faşist öğrenciler 15.1.1976 tarihinde kanunsuz bir yürüyüş yapmışlardır. Bütün bu olaylar olurken başta okul müdürü ve eğitim şefi olmak üzere tüm yönetıciler seyirci kalmaktan öte Ülkücü faşist öğrencilerin saldırı sıru desteklemektedirler. Faşist olmayan öğrencilerin can güven(Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) r Adalet Bakanı, Ecevit Hükümeti işbaşındayken öğrenci olaylarında ölen olmadığını, Demirel döneminde ise 6 kîşinin öldüğünü söyledi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanı ve îçişleri Bakan Vekili İsmail Müftüoğlu, Ecevit Hükümeti döneminde meydana gelen 49 öğrenci olayında 88 kişinin yaralandığını, 379 sanığın yakalandığını, ölüm olayına rast İanmadığmı açıklamış; Demirel Hükümeti döneminde ise, mey dana gelen 73 öğrenci olayında 6 kişinin öldüğünü, 217 kişinin ya ralandığını ve 165 sanığın da yakalandığını söylemiştir. Müftüoğlu, lstanbul CHP Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un Îçişleri Bakanlığına yönelttigi soru önergesini cevaplandınrken, «söz konusu olaylann artışmda Sıkıyönetimin kaldınlmasından ve af yasasının uygulan masından sonra, bu hareketleri çeşitli yollarla tahrik, teşvik ve (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) ' Pazarcık'ta olaylardan sonra dükkânlar kapandı ve jandarma ilçe de devriye gezmeye başladı. TRT Haber Merkezi Müdürü Erdinç Sağlam'ın görevinden ayrılacağı bildiriliyor; Sözer izne çıkıyor ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) TRT'de Prof. Şaban Karataş' ın Genel Müdürlüğe geürilmesinden sonra yeni kadrolaşmalara gidildiği, bu arada Prof. Nevzat Yalçmtaş sırasında göreve geürilenlerin de yerlerinden edileceği ögrenilmiştir. Bu arada •solcu> olduklan iddia edilen programcı, muhabir ve spikerlerin yerlerinden alınacaklan da öne sürülmektedir. TRT Haber Merkezi Müdürü Erdinç Saglam'ın görevinden aynlacaSı ve 26 ocak pazartesi (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) PAZARCIK'TA HALKIN SOKAĞA ÇIKMASI BILE ENGELLENIYOR PAZARCIK, (Kahramanmaraş) Ülkü Bir Derneğinin bulunduğu dükkânın kapalı olan kepenkleri önünde meydana gelen bir patlamadan sonra iki gün süren kanlı çarpışraalara sahne olan Pazarcık ilçesinde, dün de sıkı güvenlik tedbirleri sürdürül Mehmet MERCAN ve halk sokağa bırakümamıstır. Aradan üç sün geçmiş olmasına ragnıen gerginliğin devam ettıgı ılçcöe. ışverlerı acılamaaı GOZLEM UĞUR MUMCU guıdan ve halkın sokaga çıkması engellendıgınden yıyecek sıkıntısı başgöstermiştir. Çevre il ve ilçelerden resmi arabalarla Fetirtilebilen ekmekler ise tüm ilçenin ihtiyacım karşüayamamaktadır. Pazartesi günü akşamı saat 18 sıralannda Malatya Kahramanmaraş yolu üzerindekt ilçe ana caddesinde bulunan ÜlküBir Demeginin keoenkleri kapalı dük kânı önünde bir dinamitin pat(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Nasıi zengîn oldu? Nasıl..? Kıbrıs konusunda gazetemize yazı yazan Büyükelçi Dikerdem hakkında soruşturma açıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanlıgı, gazetemizde Kıbrıs konusunda yazı yazan Büyükelçi Mahmut Dikerdem hakkonda soruşturma yapüdığıru açıklamıştır. Dışişleri Bakanlıgı Enîormasyon Genel Müdürlüğünden dün bu konuda yapılan Bçıklamada şöyle denilmektedir: «15 ocak 1976 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde (Kıbns Çıkmazı) baslıfı altında Büyükelçi Mahmut Dikerdem imzasıyle bir yazı yayınlanmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) CHP tarafından hazırlanan Meclis Araştırma Önergesi, Türkiye Büyük IMillet Meciisl Başkanlıgına verilmiştir. Bu önergeyle, «Mobilya dosyası» enine boyuna tartışılacak ve Hazine kasalanndan yeğen Vahya Demirel'in cebine akan milyonların hesabı sonılacaktır. Bu işin nedeni, nasılı ortaya çıktıkça, düzenin girdisi çtktısı da açık seçik biçimcle aydmlanarak gözler önüne serllecektir. Rcjim tartışmaiarını bir yana bırakarak, Demirel allesinin zenginiik kaynaklannı bir bir ortaya çıkarırsanız, düzenin nitetiğini de anlamış olursunuz. Uemlrel'in amacı, bu konulann tartışmasını önlemektir. Bunun için de ellnden gelen] yapmaktadır. Rejim tartışmalannın birden bire >oğunlaşması, yolsuzluk dosyalanm unuttuımak tçlndir. Demirel yoksul bir ailenln çocuğu degll miydi? Evet. cÇoban Sülü» olarak lslâm köyde çobanlık vapmıs mı? Evet. IstanbuJ Teknik ÜniversitesinJ bitlrdikten sonra, blr süre devlet hizmetinde bulunmnş mu? Evet. 1960 Uıtilâllnden sonra yedek subaylık görevi yapmış mı? Kvpt Bu tarihten sonra, A merl kan Morrison firmasının komlsyonculuçunu üstlenmiş mi? Kvet. Müteahhit olarak Orta lloğu Teknlk Cniversitesi su tesisatını vapmış mı? Evet. Bu insaattan zarar ettiğini de ilân etmis mi? Evet. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Tanık öğrenciler Anayasa Doçenti Tanilli'nin kitabında komünizm propagandası yapmadığını söylediler «Uygarhk Tarihi», isimli ders kitabında komünizm propaganda sı yaptığı iddiasıyla lstanbul Devlet Güvenlik Mahkemeslnde hakkında dava açılan Anayasa Doçenti Server Tanilli'nin duruşmasına dün de devam edilmiştir. Anayasa Doçenti Server Tanilli, Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulunda Uygarlık Tarihi dersleri vermektedir. Tanilli'nin ders kitabı «Uygariık Tarihi»nde komünizm pronasrandası yaptığı nı. kitabı inceleyen Profestfr Nurullah Kunter ileri siirmiistiir. Bu nedenle, konu lstanbul Cumhuriyet Savcılıgına intikal ettiril miştir. lstanbul Devlet Güven(Devanu Sa. y, Sü. 1 de) Yahya Demirel'in avukatının mobilya belgesinin tercümesinin Ticaret Bakanlığr tarafından yapılması önerisini yargıç reddetti ANKARA. (Cumhurivet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel'in yegenı Yahya Kemal Demırel'in gazetemiz ile yazı ışlen müdürleri ve vazarlan alevnine «Hayal1 mobilya ihracı» Konusunda çıkan haber ve vazılar nedeniyle açtıgı tazmlnat davalanmn duruşmalanna dün Ankara'da dört ayrı mahkemede devam edilmiştir. Toplam bir milyon liraya yakın tazminat istemlerinı kapsayan dört davaya, Ankara 8., 9., 10, ve 12'nci Asliye Hukuk Mah(Devann va a, au. b üa) GAZiANTEP'TE TRAFiK POLiSLERi BOYKOTA BAŞLADI GAZİANTEP Trafik Müdürlügünde görevli amir ve memurlar. dün sabah boykota başlamışlardır. Trafik Müdürlüfeünde görevli polisler, Emniyet Müdürii Ahmet (Uevaını aa. a, Sü. 6 ü») Nadir NADt (Devamı S», 9, Sü. 3 de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle