13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUHHUBİYET 23 Oeak 1976 Hisse Senedi ve Tahvil İlânları BANKER ZEKi 22 66 86 87 52 13 t tZMtR: S8 321 I HtSSE SENETLERİNİZİ YÜKSEK FÎYATLA ALIRIM. t HİSSE SENETLERİNÎ EN UYGÜN BORSA RAYİCİ ÎLE VE CÜZÎ KARLA SATARIM. > MÜESSESE VEYA ŞAHISLARA AÎT rAHVÎLLERÎ EN UYGÜN ŞARTLARLA PAZLA MENPAAT BEKLEMEDEN DERHAL MÜBAYAA EDERÎM. ( MÜESSESEME MÜRACAATINIZDA YAPILMAS1 ÎCAP EDEN OPERASYONUN MÜM KÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAGINI BİLMELÎSÎNİZ. TELEFONLA VERDİĞİNÎZ EMİRLERÎ DERHAL YERÎNE GETÎREBİLMEK «/AZÎFELERİMİZİN EN ÖNEMLİSİDİR. I TALEP ETTtGlM HİSSELER ÎÇÎN AYR1 BtR FÎYAT TATBtK EDÎYORÜM. l TRANSTÜRK I RABAK KURDCO ı KUROSA ı TEZSAN ı KOÇ HOLDÎNO l ARÇELtK ı BÜTÜN BANKA HÎSSELERÎ > KARTON SANAYÎÎ > SATILIK HtSSELERÎ ÎLAN EDtYORÜM. ı TRAKYA îpllk Sanayl, 1 milyon liralık üretime basladı. İstikbal için yatınm. CEYTAŞ İplik Sanayi, 30 bin liralık İstikbal için yatınm. MERİÇ TEKSTİL Sanayi, 100 bin liralık istikbal için yatırım. > BANDIRMA GÜBRE, 10 bin liralık geçen yıl o/o3S temettü verdi, bu yü daha yüksek bekleyiniz. SANTRAL HOLDİNG, 160 bin liralık, bu yıl daha iyi olacağı söyleniyor. BAŞTAŞ Çlmento, 110 adet, bu yıl kân yüksektir, ve sermaye arttınmı yapacak. • EFES PÎLSEN 75 adet bu yıl yüksek temettü vermesi bek j leniyor. • İSTANBUL BANKASI 200 bin liralık 1000 TL. sı 750. • GOOD YEAR 80 adet •« 20 te/ mettü verdi. Sürprizler bekleniyor. • GUBRE FABRİKALARI 150 bin liralık bu yıl yüksek temettü vermesi bekleniyor. • NASAŞ Alümınyum Sanayl 100 adet. • RABAK 55 adet »« 100 ser, maye arttınmı yapıyor. °/e 40 temettü verecek. • ANADOLU CAM SANAYÎÎ 190 bin liralık. İstikbal için yatırım. • BISAŞ Iplik Sanayl 30 bin Uraük, 1977'de yüksek temettü vermesi oekienıyor. • KORDSA 100 adet istikbal için yatınm. • PLAST1FAY 25 adet V» 30 t» mettü verdl. • SUNTA 10ü adet btı yıl yüksek temettU vermesi bekl» nlyor. Sürprtzler bekleniyor. • KOÇ PAZARLAMA 2S Dtn ttraük % Vlfi temettU verdl. • KOKÜMA TAKIM 8ü adet SUrprlzJer bekleniyor. • EGE E N ü Ü s m l iv bln llraUk % 18 temettü verdl. • DEVSAN 45 bin liralık bu yıl temettU vermesi bekleniyor. 1.UUO TL'sı 85U. • ÎS BANKASI nama 60 adet 500111*. • PEOAGAZ 10 adet % 260 temettu verdl. • A R O M A Meyve Sulan 100.000 TLTıit % ıe temettU veTdi. • TAM HAYAT KDKOCU 10 adet (tyı oir gelir kaynagıdır) • SATILIK TAHVÎLLER • TRANSTÜRK Holding tahvili 250 bin liralık °,o 18 faizli. • VATAN KONSERVE tahvili 250 binlik ° o 18 faizli. 1977 ni/ san'da paraya çevrilebüir. 1000 TL. 1080. TL. • EGE lrtlbat BUrosu Cem Ofis BUeo la Hanı «53 Sokak Kat: 1, No: 112, T e i : 38 221 Geceleri: 63 068 • BANKER ZEKİ: 4'uncU Vakll Han, Asma Kat, No: 8/9 22 68 86 27 52 13 KİTAP TOPLATMA EMRİNİN T.C. •111* Ort» Cgratls G«ntl »V» bm 13792J64! rOkui u t e p l ı k l a n kk< 16.1C.19T3 UYGULAMASI SÜRÜYOR AKTVÎ1I Ö3EJTKBt Lİ313Î Okul t l t » p i ı * > « 4 » P u l u » 4 u n ı l a * » ı Sakıacalı. Ottruita I l t a p Li»*»»!*»*'. flîABrH İDI »» > 4» ^i7Kör VommM I«U«oı Itoaet KölalariB layaa\ı Tırpa* Mt«»«115x ba»a|i lç«r«»JH Oiul YA2ARI. Ş«vk«t sor«yy» j y i t a l r KaaaU TaJair • Zuaal ATCI fallUlgla* ntat «• «kal fclt»pim*«»4» » u k t««»lr»tı %t\ t l t ı a i â (•rf*fclcrial «Jucttlrtlklsrl l d t l u ı Ue y«yı»lanaıı,fsjtat g»rç«ru « l l l t •rkın,sklfk,all*,s>xt* aAjt* Aeierlertslıl Tifcsaya eerof kit«j>l»rto bjlundoju •e l*»«rL»no,c».T«l«rt tarule 4Ss*nl jnlaı&k olar. lıtlkanetl balll baıı ymtarlar» a l t t l t u i t u kaçtıeEtafct&Aır* Bagıtıal yaaaklaıuııs •lmıakl» heraber bu tdrlO ttıUırnım t*klp*ta*kt* b«lonto*B « i l t l a «• Bftntta U t a l e r l y l * O t ı a g f «• ekal kitaplıklanate hıtonUkft «aT»J,T« a<ll«r*k »Oknl alldfiraaS* nv»Tia f8r*oe|l «a öfntatndaD trornlu ( i « l l C£rttean •orrtll lirataıa* •l*blllr)blr k»«t»y»B tanfındaa iae*lea«r«k 1739 a»jılı a b l l l EJltl» Taa*l taaonaA* ta<(rai*a a l l l t « i t t l a l n aaaçlann* »ykırılık taşımadıjı «• ^ n n ı u kaçıada 1A«BB M t a l l « « *lBBdı£> l e l a . n n 11* Eftnaollarla ektıM«ın<İA saJızar bulcrunadıjı taablt • )MUlt t j l t l » batmslı£ı HSalklerl araauuU jaylKİanM a«arlar Aışutâ&kl b U p l t n ı n n f *• «tatl kltaplHüarıad» bDİ*adtırolaaaa>aı gorekll (SrfllaSftBr. ItUll ItlttcaaiMB MksaA »» (myealn* ajlan.yokarııla bahcl £eç»n u t a i u t a k i kitsplar la* taplajıarmk îa,n»lar »• Saaılı I ^ l t l s UtlsaMİarl Caaal K0darl0|tAe cSn^arllacaktl^, Otul •Idürlart kann Oaarlad* faraUl h&caasl?«t TS atlratl t»at»r«o«Hlar41r.* y*X.t» tflaa ynllHMl Inıaaasesa U e i l i l » ' » t a b l i l l a l «natıla rica 1 y«kir lajrinurt • t 9» & • • D«vl»t ( • • 10 l u u ¥or«ml la* !>• 14IV» H» lî^ iA 19 2©^ İArr«a B«/aj TUrku l*9«*çı ŞaJuuı »uyu Arajru AiiB TOrıtıy»*» 0«rı U ) n | U | u Tarıia MUJ.Î Kurtulu* lariDi TUrk Balk H&r«*«tl«n v* D«vr YaralıaiA Ual* Da/ı A*t*«a7 l u ı ı ı ı B*kLr TılAıa • • 3«vit*t 8ilr«y7» ix4*a^r lmi.1 Ca« Ip«kçl KT*«L1 ö* •ua*xf*r lagU •uır Akrat lk»7 f*^ «•arl&n •uluaajı 21(yiraUklr) «â«t kitafeıa l l U a r D»r*i»ı«4eKi ra»ıll*j« uyaa4ı.«> taralıaut*** l ı ı u t «411*1»t ı r . Dur, M » i i c l ı . r ı . » * M*«4*ri». 4.1.1974 Kartal civarındaki iş yerimiz için ELEMANLAR ARANIYOR MAKİNE MÜHENDİSİ Şefi" görevini dinamik bir eleman Milli Eğitim Bakanlıfı Müsteşarı Ahmet Nihat Akay'm valilikler aracılığıyla okul müdürlüklerine gönderdifi genelgede, okul kitaplıklanndaki kitaplann incelenmesi ve zararlı kitaplann (!) çıkanlmasını sağlamak üzere kurulmasını istediği •Komisyon«lardan ilkl, Artvin Öğretmen Lisesi'nde kurulmus ve 21 cZararlı (!)> kitap saptanmıstır. Artvin Öğretmen Lisesi Müdürü Halit îsmail Dayıoflu bas kanlıgında kurulan ve Uyeliklerini öfcretmen Ahmet Beldüz, Ali Can ve Ahmet Doğvı'nun yaptıgı komisyonun okul kitapIığinda inceledigi kitaplar arasmda bulunan 21 kitabın zararh oldugu bir tutanakla da saptanmıstır. •Komlsyon (!)»un incelediği kitaplar içinde bulunan «Zararlı (!)> kitaplar arasında Şevket Süreyya Aydemir'in «îhtilâlin Mantığı» ve .Suyu Arayan Adam>, Kemal Tahir'in «Kör Duman» ve «Kellecl Memet», Fakir Baykurt'un «Tırpan». «Efendilik Savaşı., ciçerdeki Oğul. ve «Onbinlerce Kâgnı», Aziz Nesin'in •Kazan Töreni», «Namus Gazı>, Bekir Yıldız'ın «Harran». «Beyaz Türkü» ve «Kaçakçı Şahan». İsmail Cem Ipekçi'nin «Türkiye'de Geri Kalmıshgın Tarihi», Erdal Öz'ün «Yaralısm» ve Muzaffer îzgü'nün «Halo Dayı> ve «Gecekondu» adU yapıUarı da bulunmaktadır. Okul kitaplığındaki kitaplan inceleyen ve «Zararlı (!)» olanlannı kitaplıktan çıkartan Okul A|üdUf^ ile tutanaga imza koyan üğ *j{r«tmenin MHP yanlısı ol' dukftn' bildirümektedir. AU t B«14Ua l M An MilLi EÖiTiM BAKANIIĞI LERDEN KURUIU DA GECiRDi, MÖSTEJARI OIAH AP ESKI MilLETVEKiü AKAf'IN 6ENELGES. ÜZERiNE MHP YANLISI Ml'DÜR VE ÖĞRETMEM«KOMiSYON> HiÇBiR YASAKLAMA ilE iLGili BU6ULDUGUNU TUTANAGA LUNMAYAN DEĞERLı YAPITIARI <ZARARLI. ARTVİN ÖĞRETMEN LİSESİ'NDE 21 KiTAP KİTAPLIKTAN ÇIKARILDİ Valilikler aracılığıyla okul mUdürlüklerine tebliğ edilen, Milli Eğitim Bakanlığı Müatesan va AP eski Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın imzasını tasıyan genelge. TC Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Genel Müdürlüğü» başlığını taşımaktadır. Cenelgenin Şubesi: Eğitim ve ögreüm, sayısı ise 370 . 23.642'dir." Milli Eğitim Bakanlığı Muste5an ve AP eski Milletvekili Ahmet Nihat Akay, tüm valilikler aracılığıyla okul müdürlüklerine gönderdiği genelgesinın ilk iki paragrafında şöyle demiştir: «Bazı okullanmızın, smıf ve kitaphklarında mlzah eöebı BARBAROS GENÇAK yatı adı altmda vtya memleket gerçeklerini aksettirdikleri iddiası ile yayımlanan, fakat gerçekte millt terbiyemize aykırı, ahlak, aile, hatta cemiyet değerlerimizi yıkmaya matuf kitaplan n bulunduğu müşahade edilmektedir. raber bu türlü yayınlann okııllanmızın takip etmekte bulunduğu eğitim ve öğretim ilkeleriyle bağdaşmadığı da bir gerçektir.» Genelgesine bu saürları yazan Müsteşar Akay, daha sonra «Bu sebeple» demij, «Zararlı (!)», kitaplar konusunda şunları eklemıştir: recegi Uç öğretmenden kurulu (Asil öğretmen bulunmaması halinde Ucretli öğretmen olabilir) bir komisyon tarafından inceıenerek 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanun'unda öngörülen milli eğltiminl amaçlarına aykınlık taşımadığı ve yazımızın başında açıklanan nitellkte o l m ^ dığı dolayısı ile öğrencilerin okumasında mahzur bulunmadığı tesbit edilen, c) Milll Eğitim Bakanlığı klâsikleri arasında yayımlanan eserler dışındakl kitaptann sınıl ve okul kitaplriclarında bulundurul. maması gerekli görülmüstür.» Müsteşar Akay, «Gerçekt« mtlli terbiyemize aykın, anlâk, aile, hattâ cemiyet değerlerlmizi vıkmaya matuf tritaplam okul kitaplıklanndan çıkartmayı amaçlayan genelgesinin son bölümilnd* ls» şöyle demiştir: «Milli Egitimimizin maksat v« gayesine aykırı, yukarda bahsl geçen nitelikteld kitaplar is« toplanarak Yayımlar ve Basılı Egiüm Malzemelert Genel MUdürlüğüne gönderilecektir. Okul Müdürlerl konu üzerlnde gerekli nassaslyet ve süratl göstereceklerdlr. Bu yolda işlem yapılması hususunun ügililera, tebliğini önemle rica ederiın.» Bu kitaplann; gayeleri kuralu «a) Sınıf ve okul kitaphklarındüzeni yıkmak olan istikameti belli bazı yararlara ait oluşu da • da Bakanlıkça tavsiye edilerek Tebliğler Dergisinde yayınlanan, dikkatten kaçmamaktadır. Dag(tımı yasaklanmış olmamakla be' T>) Okul Müflüninün uygun gö ve • GENEL MÜDÜR SEKRETERI Müracaatçıların,nıümküriSe, f otoğraf lı özgeçmişîerini P.K.398 KADIKÖY adresine göndenneleri rica olunur. müracaatlar gizli tutulacaktır. HISSE SENETLERİ FİYATLARI SON 1Kİ Y1L1N EN YÜKSEK DÜZEYİNE ULAŞTI Geçen yılm özel kesim hisse senetleri fiyatlarıyla ilgili en son bilgileri yansıtan kasım ayı endeksleri hisse senetleri fiyatlannın son iki yıldakl en yüksek düzeye ulastığını göstermektedir. Geçen yılın on birinci ayında ortaya çıkan bu durum, 1975 özel kesim kârlarının çok yüksek oluşu ile ilgili yaygın inanç ile 1976 yılında özel kesim firmalannın büyük ölçüde sermaye arttınmına baş vuracaklan konusundaki genel bek leyişlere bağlanmaktadır. Aylık Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi için Prof. Dr. Mustafa Aysan ile tktisatçı Ertan Özgür tarafından hazırlanan ikincil pıyssalarda hisse sene^ leri fiyat endeksinin en sonuncusu şöyledir: Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazıran Temmuz Ağustos Eylül Ekım Kasım Arahk Yıllık orta. 1974 101^7 102,83 103,66 104.92 105,10 109,27 103,79 103,67 102,96 104,22 101,30 100.19 103,32 1975 95.32 97,16 102,02 100,31 99,32 97,08 97.54 96.52 99,50 100.53 106,58 iktisatçı Ertan özgür, kasım ayındaki canlanmayı gelecek altı ay için «kalıcı» olarak nitelerken ikincil piyasadaki çok hızlı fiyat artışını iki nedene bağlamaktadır. Bunlardan birincisine göre «1975 kârlarından 1976 yılında önemli tutarlarda ve oranlarda kâr dağıtımlan ya pılacağı beklenmektedir.» îkinci bekleyiş ise 1978 yılında bir çok büyük firmamn sermaye artırunı için yeni hisse senetleri çıkarmalandır. Sermaye artırımı sırasında bir şirketin hisse senetlerine sahip olmak oldukça büyük yararlar sağlamaktadır. Piyasadaki gelişmeleri izleyerek endeksi hazırlayan Prof. Aysan ve İktisatçı Özgür, «hızlı tahvil ihraçlan yüzünden 19751 te bozulmuş olan Borç. Sermaye değerlerinin, 1976'da sermaye arttırımlanyla düzeltilmesi yoluna gidileceği beklenmektedir» demoktedirler. 1975 yılının onbirinci ayında hisse senetleri fiyatları en çok artan fırmalar, Baştaş, Çukurova Elektrik, îzocam. Korumar tarım, Rabak ve Gübre Fabrikaları olmuştur. Bunların ikisi sermaye arttınmına gitmiş, dör dünün ise kârlarının yüksek olduğu «söylentileri» yaygınlaşmış tır. Bunun dısında, Koç Holding, Koç Yatınm Holding, Eczacıbaşı Yatınm Holding, Trans türk Holding'ten oluşan holding ler grubunun hisse senetleri 1974 yılının kasım ayında düşerken 1975 yılının kasım ayında önemli bir artış göstermiştir. (Ajans: 70 31 624) MAY YAYMURI HARUN KARADENiZ'iN Gaıetemizde daha önce yayınlanan en son kitabı Yaşamımdan Acı Dilimler Yaşamımdan Acı Dilimler • Karun İçin Stglık Raporları * Mahkeme Kararları G'.HEL OAGITIM: CEMMAY Oağıfım, Babıâli Caddesj 19 Cağaloğlu/İstanbul Endeks, Cephe Hükümeti döneminde devamlı olarak sönük geçen hisse senetleri piyasasının kasım ayında birden bire canlandlğını ortaya koymaktadır. Profesör Mustafa Aysan ile MURAT BAYRAK'İN KIZI MAHKEMEDE BABASI TARAFINDAN SÜREKLi OLARAK ÖLÜMLE TEHDiT EDiLDiĞiNi ANLATTI Aktör Tamer Yiğit'i öldürmeğe teşebbüsten haklarında dava açılan Ibrahim Arabacı ile Hasan Demir'in yargılanmalarına Bakırköy Asliye 2. Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. Aktör Tamer Yiğit, bir film çalısmasından dönerken, kayınpederi olan Sancak Tül Fabrikası sahibi ve Çanakkale Milletvekili Murat Bayrak ve komando olarak tanımladığı adamlarının saldırısına uğradığım ileri sürmüştür. Saldın olayı 17 temmuz 1975 günü Sancak TU1 Fabrikasının bulunduğu bölgede olmuştur. Halkalı Kayabaşı köyüne bağlı Resneli Çiftliğinde film çalısmasmdan dönen aktör Tamer Yiğit ve arkadaşlannın bulunduğu otomobiller iddiaya göre 34 LZ 383 ve 34 SY 713 sayılı iki özel otomobil tarafından çevrilerek kurşun yağmuruna tutulmuştur. Tamer Yiğit canını kurtarmak için olay yerinden kaçmak zorunda kalmıştır. Aktör Tamer Yiğit duruşmada kendilerlnin önlerinl çeviren ve kurşun yağmuruna tutan 34 LZ 383 plâkalı beyaz Murat otomobilde kayınpederi Murat Bayrak'm da bulunduğunu ileri sürmüştür. Yiğit, «Kayınpederimin bu saldırısı ne ilk, ne de sondur» demiştir. Taş atüdı. Bir başka gece evlmiz taşa tutuldu. Pencereler kınldı. Bir gece de ben esimin otomobilinde giderken babama ait bir Murat otomobil arkadan üzerimize geldi. îçinde altıyedi kişi vardı. Bizi devirmek için acayiplikler yaptı. Katta şoför otomobili otomobilimize sürterek bizi hendeğe savurmak İstedi. Bunu basaramayınca yapısık kardeşler gdbi Çevreyolunda bir süre böyle gittlk. Kocamın soğukkanlılığı sayesinde ölümden döndük. ELKA'da grevci işçileri, jandarma dağıttı, dışardan getirilenlerle işbaşı yapıldı I Grevi yürüten ASiS sendikası genel başkanı; «Bu faşizmin somut hedef olarak işçi sınıfını seçtiğinin somut kanıtıdır» dedi Kartal'da kurulu Elka fabrikasında çalışan ve 62 gündür grevde olan Asis Sendikasuıa bağlı 700 işçi dün fabrikadan jandarma kuvvetleri tarafından çıkanlmış, çalışmak isteyen ve Ağaç İş Sendikasuıa bağlı olduğu belirtüen 150 işçi jandarma kuvvetleri tarafından fabrikaya sokularak işbaşı yaptınlmıstır. Elka fabrikasına giden yol jandarma birlikleri tarafından kesilmiş, sayılan 1000'i bulan jandarmc tarafından kontrol altına alm mıştır. Asis Sendikasını temsil eden iki grev gözcüsu ise fabrika önun de kalmıştır. Olayla ilgili olarak Asis Sendikası Genel Başkanı Cenan Bıçakçı şöyle konusmuştur: «Bu olay ışyerine girmek isteyen işçilerin «Gene kocan elimden hırtuldu» 17 temmuz 1975 günkü saldın olayından yarım saat sonra da babam gene bana telefon etti, «Beğendin ml yaptığımı?» diye sordu. «Bu defa kocan elimden kurtuldu. Bir dahaki sefere işi tamamdır> dedi. Bu olay nedeniyle 30 kadar şahidimiz oldugunu söyledim. Bizi rahat bırakmasını söyledim. Yalvardım ona, •Evlendim çoluk çocuğa tıanştım. Bu intikammdan vazgaç.» dedim. «O otuz kişi az değil mi?» diye benimle alay etti ve telefonu kapadı. Mahkemede Sancak Tül Pabrlkasında çalışan on kişi de, tutuklu iki sanığın ileri sürüldügü gibi saldın olayında değil, o saat lerde fabrikada çalıştığım ileri sürmüşlerdir. Olayın soruşturmasını yapan ve iddia makamm da bulunan Savcı Yasin Bambayıcı delillerin toplandığını büdirıniş, sanıklann onar bin lira nakdi kefaletle tahliyesini istemiştir. Aktör Tamer Yiğit'in avukatı Güngör Kaya ise savcının taraf tuttuğunu ileri sürerek tahliye istemlerinin reddini ve mah kemenin bu davayla görevsizlik kararı vermesini, dosyanın îstanbu) Ağır Ceza Mahkemesl'ne sevkini istemiştir. Yargıç, avukatın görevsizlik karan verilmesi istemi konusun da delillerin toplanmasmdan son ra karar verileceğim açıklamıştır. Duruşma 13 şubat'a ertelenmiştir. •• DUYURU Kalp ve Göğüs Cerrahisi Vaklının olağanüstü Genel Kurul toplantısı 6.S İ976 tarihli cuma günü saat lS.aü'da Devres Han Kat: 3 Gümüssuyu'nda yapılacaktır. llgililerin bilgilerini rica ederiz. 1 Kongre Divan seçimi. 2 Maliye Baksnlığı'mn öngürdüp Vakıf resml senedindekl gerekli ve diğer statü değişikllŞinln mUzakeresi ve kabulü. 3 Vakıf denetçiliğine iki asil ve iki yedek üyenin seçilmest. 4 Yenı iştirakçı Genel Kurul Uyelerinin Yönetim Ku. rulu'nca teklif edilmes: ve kabulü. 5 Dilekler. Cumhuriyet 634 Babanın infikamı Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı 1975 198 sayfa 25 TL. İSTEME ADRESİ: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FOLKLOR KUIÜBÜ PX: 2 BEBEK / İSTANBUL Dışardan grtirilen İşçilerin çuUştınlması işlemlnin enjeUenmemesi grevdeki ELKA Isçüeri. olay sırasında çalışmak İsteyen va fabrika önünde bulunan bir tek işçi bile bulunmamaktadır. Sadece başlaruıda alay komutanı Ömer Öziskender bulunan 1000 kadar jandarma silâh zoru ile grevci işçileri dağıtmıs grev yerinden uzaklastırmıştır. Bu olaydan iki saat sonra da kimlikleri Ağaç İş Sendikasmca da bilinmeyen 150 kişi fetirilmiştir. Bunlar fabrika işçısi degildiler.» Bıçakçı, iandarmaların işçi barınaklannı. çadırlarısöylemiş ve bu durumun 28. maddeye aykın oldugunu belirtmiştir. Yasanın 28. maddesine göre grevci işçilerin barındıkları yerin ortadan kaldırüamayacnğını. işçilerin barınmalan için hazır tutulacağını hatırlatan Asis Sendikası Genel Başkanı «Bu anayasal bir grev hakkının devlet kuvvetleri eli ile engellenmesidir. Bu faşizmin. somut hedef olarak işçi sınıfını seçtiğinin önemli bir kamtıriır tnnnrli ffTftvr.i i«mll»r hu için Jandarma kordonuna alınan Jandarma kuvvetlerinin sıkı gözetimi altında bulunan Elka fabrikasına girmek mümkün olamamıştır. Jandarma Alay Komutanı grevci işçilerin barınaklarından çok sayıda sopa ve kitap ile iki de tabanca bulunduğunu öne sürmüştür. Tabancalann arama sırasında ortaya atıldığım ancak atanm kimüSinin saptanamadığı da bildirilmijtir. öte yandan Asis Sendikasına bağlı işçilerin Cumhurbaşkanı ile valiliğe durumu duyurdukları ha Tamer Yiğit'in eşi Rukiye Yiğit ae mahkemede tanıklık yapmıştır. Rukiye Yiğit. babası Murat Bayrak'm izni olmadan bu evliliği yaptığı için bu işlemlere uğradığım ileri sürmüş ve tutanaklara geçen ifadesinde şunlan anıatmıştır: «Kocam Tamer Yiğit, beni önce babamdan istedi. Babam bu işe hayır. dedi. Bir yıl babamm öfkesınin geçmesini bekledik. Tamer Yiğit tekrar benl babamdan istedı. Eski kararından vazgeçmeüı. Onsekiz yaşımı doldurduğum gün Tamer ile Sişli Evlendirme Memurluğunda evlendik. Nıkâha dayımı da davet ettik. Kvliliğimizden sonra devamlı olarak babam Murat Bayrak bana telefönu açar. «Niçin bana bunu vaptın. İznim dışında evlendhı tkinizi de yasatmıyacajSırn. İntikamım büvük olacak» diye tehai' ederdi. Zamanla babamın bu telefon tehditlerı eerçek olmağa başlaaı Evlendikten sonra otomobili îsim Değişikliği Istanbul Asliye 20. Hukuk Mah kemesinin 29.12.1975 tarih ve esas 1975/4132. karar 1975/3870 sayılı lâmı ile Salamon olan ismim Selim olarak değistirilmiştir. İlân olunur. SELİM tLLE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle