11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Ocak 1976 Marksist kuvvetler stratejik noktaları ele geçirdi • ZAiRE DEVLET BAJKAKI MOBUTU İLE BiR GÖRÜ5ME YAPAN UNiTA ve FNLA liDERLERiNiN. BU ÜLKE ASKERLERiNiN SAVAJA DAHA ÇOK KAÎILMASIN! ÖTEDiKLERi ÖNE SÜRÜLÜYOR. • BAn YANLISI ÖRGÜTLERiN BAJKENT OLARAK KULIANDIKLARI HUAM^ BO KENTiNiN DE MPLA BiRLiKLERiNiM ELiNE GEÇMESİYIE SAVAJIN BiT MiJ SAYIlABilECEĞiNi ASKERi GÖZlEMCiLER BELıRTiYORLAR. Angola'da MPLA, Batı yanlısı örgütlerin başkentini kuşattı tt'SAKA Angola'da Batılılar tarafından desteklenen FNLA ve ÜNITA orgutlerıne karsı harekâtını sürdüren marksist MPLA birliklerının rakip orguflenn başkent olarak kullandıkları Hııambo kentını kuşattıkları bıldırılmektedır. Huambo kentine gıdpn volda, stratejik Cela kasabasını ele 4eçırdıkten sonra Santa Comba'dan da karşı birlıkleri pusloır. ten MPLA'mn eğer PNLA ve UNİTA'yı dışardan büyük ardım gelmezse bu kenti de °le freçırmekte fazla guçluk çe'.ımeveceklen bölgedekı askerı ro;Jemcıler tarafından belırtılmefctedir. MPLA birliklerının Huambo'yu ele geçirmelerinın ^avaşın kaderinı belirleyeceğı Batılı kavnaklarca da kabul edilmektedir. Bu arada MPLA bırlık!erın!n yanında savaşmakta olan Kübalı askerlenn sayısının da 10 binı aştığı öne sünilmektedir. Batılı kaynaklara dayanılarak verılen haberlere göre Sovyet yapısı 11yuşın 62 uçaklan Kübalıları Anşola'ya taşımaktadırlar. Kısa bır sure once bazı Afrika Ulkelen tarafından önerüen MPLA TJNITA koalisyonu ıle savaşa son verümesı planının da MPLA tarafından benimsenmedıgi bildirilmektedır. Gözlemcıleıe gore bazı Afrikalı diplomatlaı la ABD Dışışleri Bakanı Kıssinger'In geçen hafta yapmış olduğu toplantıdan sonra ortaya çiKan bu barış planının da, ABD tarafından gelen hıç bir barış önerisıni kabul etmeyeceğini açıkiayan MPLA tarafından benimsenmesi olasılığı zaten zayıftı. | Geçtığimız aralık ayı sonlannda Kübalılann desteğiyle genel bır saldınya baslayan MPLA ııl1 kenin önemli kentlerinden Arnb1 riz, Ambrizete ve Carmona'yı ele I geçirdikten sonra savaşın denge. si tamamen marksist kuvvetlenn lehıne dönmüştü. 1 öte yandan Zaire'nin başkenti Kınşasa'da savaşa devarn edecekleri yönünde demeçler veren FNLA yönetıcılerinin yeniden bır gelişme sağlayabüeceklerıne genellikle olasılık verilmemektedir. Yakm zamana kadar belli mevzıleri elmde tutan UNITA'nm da, MPLA'mn harekâtı güneve dogru yaygınlastırmasıvla, buyuk Guney Afrıka vardımı ve paralı asker desteğıne rağmen gîtgıde çember içine girdiği bıldlrilmektedir. Ülkenin güney bölgesınde etkin olan ÜNlTA'mn zor durun a düsmesine neden olan etkenlerden biri de GüneyBatı Afrikanın ırîtçı Güney Afrika Cumhuriyetinin sömürüsünden kurtulması ve bağımsızlığını elde etmesi için savaşan SWAPO adlı kurtuluş örgutunün genlla tıirü ani baskınlarla ÜNITA'ya büyük zararlar vermesı gösterümektedır. Son gelişmeler üzerıne TJNtTA' nın lideri Jonas Savimbi de FNLA'mn lideri Holden Roberto ile birlikte Zaire'nm başkentıne gıderek Devlec Başkanı Mobutu Sese Soko ile görüşmüşlerdir. Gözlemcıler, ıki Batı yanlısı lıderm Mobutu'dan Zaıre bırlıklerıni daha etkın olarak savaşa sokmasını ıstemiş olabüeceklerine dıkkatı çekmektedırler. (Dış Haberler Servisi) ABD, İRAN'A 180 MILYON LIRALIK CEPHANE, ISRAİL'E DE 15 MILYAR LIRALIK SİLAH SATIYOR WASHL\GTON Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl içınde tran'a 33 mılyon dolarlık (yaklaşık 180 mılyon lıra) cephane ve IsraıTe 1 mılyar dolarlık (yaklaşık 15 mılyar lıra) kredılı sılâh satacağı bildınlmektedır. Bu arada bütçe gorüşmeleri nedenıyle yapılan açıklamalarda, ABD'nın geiecek malî yıl ıçınde yaoancı ülkelere yapacağı sılâh satıslannda yaklaşık 1 milyar dolarlık (15 mılyar lıra) duşüş bekledigı açıklanmıştır. ABD Savunma Bakanlığı, Iran'a 33 mılyon dolarlık cephane satmaya karar verdığim Kongreye resmen Dildırmıştır. Bu satış onaylandığı takdirde, geçen hazıran ayından bu yana İran'a satılan sılâh ve cephanenın mali tutan 735 mılyon dolara yiikselecektır. r Sa\ unma Bakanlığı, Iran'ın bu bu Amerika'ya 3 roılyar 500 mılyon dolarlık sılâh sıpanşınde bulunacağını sandığını belırtmişUr. Geçen yıl bu miktar 2 mılj'ar 500 mılyon dolar, daha oncekı yıl ise 3 mılyar 900 milyon dolar cıvarındaydı. Ford yonetımi, aynca yeni mali yılda Israıl'e 1 milyar dolarlık kredılı silâh satışı için Kongreden yetki ıstemışör. Savunma B.\kanlıgı. Israıl'e satılacak araç ve gereçlerin Ustesinın gızli olduğunu söylerken Beyaz Saray çevrelen, Israil'ın Amenka'dan yenı tıp bombardıman uçaklan ıle füze sıstemlen satın almak istediğini kaydetmış lerdu. Amenka, önUmüzdeki 1 ekimde başhyacak 1977 malî yüında, dun yanın çeşıtlı ülkelerine, kredili olarak 2 mılyar 059 milyon dolar lık sılâh satacaktır. öte yandan ABD'nin, geiecek mali yıl içınde yabancı ülkelere yapacağı silâh satıslannda yaklaşık 1 milyar dolarlık (15 mılyar TL) düşme beklendığı açıklanmıştır. Uzmanların belırttıklerine göre, ABD devam etmekte olan mali yıl içinde yabancı Ülkelere yak laşık 9.8 milyar dolarhk (150 milyar TL.) silâh satmıştır. önümuz dekı malî yıl içinde ise bu mıktann 8.9 milyar dolar (135 mılyar TL ) dolayında kalacağı hesaplanmaktadır. (Dış Haberler Servisi) Amerika'nın îspanya'daki üsleri için 15 milyar lira ödemesini öngören anlaşma yarın imzalanıyor MADRİD Ispanya'daki Amenkan usleri ile İlgili venıleme anlaşmasının yann ımzalana cağı bildırmektedır. ABD Dışişleri Bakanı Kissinger de Moskova ve Brüksel yapacağı zivaretlerden sonra, Ulkesıne dönerken Madrıd'e uğravacaktır. ABD'nin tspanya'da 4 askert üssü bulunmaktadır, bunlar At» lantik kıyısında bulunan ve Amenkan nükleer denızaltılarmın yararlandıkları rota üssü, Madrıd yakınlanndaki Torrejon hava üssü. Saragossa'da bulunan ve hava atış ve eğitim alanı olarak kullanılan üs ile Moron (Sevüla) üssüdür. Kıssinger'in Moskova'daki temasları SALT konusunda yenı anlaşma getirmedi MOSKOVA Amenka Dışışlerı Bakanı Henry Kıssmger'ın, Moskova'da Sovyet yonetıcüenyle yap tığı goruşmeler sonunda strate7ik sılâhların smırlandınlması konusunda yenı bır anlaşmaya vanlamadığı bildınlmektedir. Buna rağmen, Amerikan kaynaklan, ABD Dışişleri Bakanı ıle Sovyet yoneticilerı arasındakı gorüşmelerde kayda değer ilerlemelerın sağlandığırji one surmektedırler Kaynaklar bu ilerlemelerın neler olduğu konusunda ise ayrıntüı bügi vermemişlerdir. A£ ~>.»isleri Bakanlığı sorcüsu, daîıa önce, stratejik. silâhlann sınırlandınlmasına ilişkin, ikı iilke arasındakı temel uzlaşrnazlığm, Sovyet «Backfire» bombardunan uçaklanyla, Amerikan «Curise» füzeleri oldugunu acıklarnıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Kis smger ile Sovyet yetkilileri arasında önceki gün baslayan görüşmelenn dünkü bölumünün. önce iptal edıldıği haber verılmiş, daha sonra toplantının saat 18.00'e alındığı açıklanmıştır. Gelen haberlere göre bu gecık menin nedenı, diin sabah başlayan Sovyet Politbüro toplantısı olmuştur. Politbüro toplantısında. SovyeUer Birliği Komünıst Partisi Genel Sekreteri Leonıd Brejnev'ın, stratejik silâhlann sı nırlandırılmasıyla ilgili görüşme len çıkmazdan kurtarmak Uzere onceki gün ABD Dışişleri Bakanı Henry Kıssinger ile yaptığı goriişmenin sonucu hakkında bil gı vermesi beklenmekteydi. (Dış Haberler Servisi) Lübnan'da Suriyenin arabuluculuğuile ateşkes sağlandi; Müslümanlar yeni haklar elde etti BEYRUT Dokuz aydan beri bır ıç savaşın içinde bulunan Lübnan'da Suriye'nın aracılığı ile dün gece TSt 20'de ateşkes ılân edümıştir. Taraflann ateşkese uy duğu bildirümektedir. Bu arada Suriye hükümeti'nin. Lübnan'da banşın sağlanması için bir plan hazırladıgı ve bu planın falanjıstler tarafından kabul edildifi de üelen haberler arasındadır. Lubnan'dakı ıç sa. vasın son bulmasını amaçlayan Suriye banş planının ana hatlan, ateşkes. kuvvetlenn bırbirinden uzaklastmlması, miislümanların yaranna bnemli siyasal degısımler. ülkedeki süâhlı Fîlistinliler Uzerindekı denetımın arttırılması esaslanna dayanmaktadır. Bu konuda bfr açıklama yapan Lubnan Cumrıurbaşkanı SUIPVman Pranııye, Sunye tarafından onenlen barış planının Fılıstınlı gerıllalar ve ülkedeki müslumanlar darul, tüm taraflarca kabul edtldığını söylemıştir. Franuve açıklamasında, Lübnanlı Suriyelı ve Fılıstınlı askerı yetkılılerden oluşacak bır Yüksek Askert Komite'nın savaşm sona ennesını ve ülkede nonnal yaşama dönülmesinı deneUemek uzere kurulacağını belırtmiştır. Dıplomatlk gozlemciler. rüm taraflarca kabul edılen planın muslumanlann yararına önemli maddeler ıçerdiğinı belirtırken, Beyrut'takl yetkrliler de muslümanlarla hınstıyanların eşıt ^.•sanc^alye .aayısıyla.... katüacakları yenı parlamento ve dığer maddeler gozönune almdığında «2. Lubnan Cumhurıyetı'mn kurulduğunu söyleyebılınz», demışlerdır. Sunye'nin hazırlamış olduğu barış anlaşmasında, ateşkesm sürdürülmesını sağlamak amacıyla bazı geçıcı maddeler de yer almaktadır, buna göre: • Müslümanlara yardım için Surıye'den Lübnan'a gıren Filıstınlıler dahıl bütün askerı guçler kendı üslerıne ve bölgelerıne doneceklerdir. • Ateşkes, Hnstıyan bölgelerınde LUbnan ordusu, Müslüman bölgelerinde ıç guvenlik kuvvetleri tarafından denetlenecektır. • Her ikı taraf, denetımleri altmdakı bölgelerde uyguladıklan ablukayı kaldıracaklardır. • Filistin Kurtuluş Örgütü, doğrudan komutası altına gırmeyen «ozel kuvvetlerı» denetımı altına almaya çalışacaktır. • Hnstıyan bolgelenndekı Fılıstın göçmen kamplarına ağır sılâhlar sokulmayacaktır. • Savaş nedenıyle oturduklan bölgelen terkedenler tekrar evlerıne döneceklerdir. • Kristiyanlann ellerınde tut tuklan Dıbaye kampı Füıstınlılere gen venlecektır. Suriye'nin banş planında yer alan uzun dönemlı siyasal reformlar da uzun süreden beri Müslüman toplulukların one sürdükleri taleplen ıçennektedır: • Devlet Başkanı esldsı gıbi Hristiyan, Başbakan ise Müslüman olacaktır. • De\'let Başkanınm Başbakanı azletme yetkısı kaldınlacak, Başbakan parlamento tarafından seçılıp görevden alınabılecektır. • Önceden 6'ya 5 oranında Hnstiyanların ustünlüğuyle kurulan parlamentoda sandalyalar ıki topluluk arasında eşıt olarak dağıtılacaktır. • Daha çok Müslümanlardan oluşan, toplumsal ve ekonomık bakımdan guçsuz yurttaşlara sosyal adalet yonünde yararlar sağlanacak reformları gerceklestırmek üzere bır toplumsal ve ekonomık konsey kurulacaktır. • Anayasanın uygulanmasını ve yürütmenın tasarruflanm denetleyecek bır Yüce Mahkeme kurulacaktır. Concorde'un normal jetlerden 6 kat daha fazla gürültülü olduğu saptandı LONDEA Ingıüz ve Frantur. Concorde uçaklanna karsız havayoUarının sefere sok şı çıkanlar, bu uçaklann gütuğu saatte 1000 mil hızla gl ' rüHustlnÛn "yaıuşiTp, devlet dea Concorda uçaklannın, nor bütçesine çok pahahya mal mal Jet uçaklanndan 6 kat olduklanru ileri sürmektedirdaha fazla gürültü çıkardığı ler. bildirilmiştir. Öte yandan, Fransız «Air Londra havaalanı Heathrow' France» şirketine ait Concorde dan kalkışı sırasında bUyük uçağı önceki gün Dakar üzegürültü çıkaran Concorde uça rinden Rio De Janeiro'ya giğı için çeşitli tepkiler olmuşderken yanm saatlik bır gecikme yapmıştır. Air France çirketinin yaptıgı açıklamada Dakar'da ikmal yapılan Concorde uçağının kapısının tam kapanmaması yanm saatlik gbcikmeye neden olmuştur. Fransız Concorde uçağının Rio De Janeıro'dan Parıs'e dondüğu bildinlmıştir. (Dıs Habrrler Servisi) Amerika şnndiye kadar bu üsler için Ispanya'ya beş yıllık anlaşma süresı ıçmde 600 milyon dolar odemekteydi. Yeni anlaşma ıle bu Ucret bir milvar dolann uzerine çıkmaktadır. Ancak bu sefer de anlaşmanm süresi kisaltılmakta ve beş yıldan dört yıla ındinlmektedır. Öte yandan, Madrid'de kamu duzenini bozmaktan sanık 19 sendikacı hakkında kovuşturma açılmıştır. Söz konusu 19 sendikacı. polism, geçen perşembe günü doğrudan doğruya Madrid piskoposluğuna bağlı olan <Katolik işci BUENOS AtRES Arjantin'de, bayan tsabel Peron'un 19 ay eylemi konferansı» «HOAC» adh örgutün bır lokalinde »utulclanan once iktidara gelışınden bu yana 125 kişilik gruba mensuotur. 1700 kışinın tedhış hareketlen va da siyasal cınayetlere kurban Polis, bu grubu tutuklamakla gıttıği açıklanmıştır. kuruluşu birkaç gtin önce açık1975 yılında tedhiş ve siyasal lanan Madrid'teki grevleri koorcınayetlere kurban gidenlenn sa dinasyon komitesi üyelenni ele yısı 898'dir. Bunlara, 1976 başın geçirdiğıni düşünmüştü. «HOAC» dan bu yana öldürülen 41 kışi militanlan, grevlerin koordinaseklenmektedir yon komitesiyle ilgili olmadıkArjantin'de sılâhlı tedhişçiler larını, yaptıklan toplantımn bason 48 saat içınde de b Arjantın sıt bir sendika bilgi alma toplankentinde çeşitli saldırılarda butısı olduğunu, bu tür toplantılalunmuşlar ve 4 kışıyı daha öldurrı düzenlı olarak yapıldığını söymüşlerdır. Tedhişçılerin kurbanlemişlerdır. ları arasında. Buenos Aires'te olHaklannda kovuşturma yapıdürülen 24 yaşında bır polıs melan bütün milıtanlar 25, ya da 50 muru da bulunmaktadır. bin peseta (yaklaşık 6 bin 12 Sağcı tedhişçiler, La Plata Ulubın TL.) kefaletle serbest bırasal Üniversitesı Profesörlennden kılmışlardır. Kefalet olarak isve Dünya Sağlık örgütü temsiltenen paralar ya sendikacılann cısi Guillermo Savloffu kaçırakendileri, ya da iş arkadaşlan rak öldürmüşlerdir. Yine sağcı gerillalar, San Fernando'da bır tarafından hemen ödenmistir. polisi vurarak öldürmüşlerdir. Arjantin'de Bayan Peron iktidara geldiğinden bu yana 1700 kişi öldürüidü Beyazlarda, renklilerde temizliği gerek. BanaOMO Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.S. İDARE HECLİSİIDEN Çünkü OMOda daha etkili temizleme gücü Bankamız sermayesinin 193.375 000. liradan 425.425.000. Iıraya çıkarüması 28 Şubat 1975 tarihınde toplanan Pay Sahiplen Olaganüstu Genel Kurulu tarafmdan kararlaştınlnuştır. Sermaye artışının 38.675.000. liralık losmı fevkalâde Jhtiyatlardan esas sermayeye devir yolu ile Pay Sahiplerimize bedelsız hıssa verümek suretiyle karşılanacaktır. Bedelsiz hisse verilmesi ile ilgili işlem ve müracaat usulleri sermaye artışının tescil ve ılânından sonra Pay Sahıplerirruze duyurulacaktır. Sermaye artışının 193^75.000. liralık kısmı nakden temin edılecektır. Pay Sahıplenmizm sahıp bulunduklan her 500. lira itibari değerde paya karsılık 500. lıra itibarı deferde başabaş fıyatla bır pay almak ıçın riiçhan hakları mevcuttur. Rüçhan haklannı kullanmak ısteyen Pay Sahiplerimizin 1 Mart 1976 Pazartesi eüott saat 16.00'ya kadar taahhüt edecekleri hisse bedeünin °» 25'ı ve aşagıda sayılan belgelerle birlikte Bankamız Kavnak ve Menkul Kıymetler Müdürlüğüne, Ege Bölfesi Şnbemize veya Çııknrova Bölgesi Şubcmize müracaatlannı nca edenz. Bu tarihe kadar müracaat etmeyen Pay Satııplenmizin rüçhan hakları Genel Kurul karanna göre hukumden diişmüş olur. Pay sahıplenmızm sahıp olduklan paylann 500. liradan az kısımları ıçın yenı bir pay almalan mümkün değıldır. Bu şekılde doğacak haklannı değerlendırebilmek için hamilme muharrer Rüçhan Hakkı Belçesi» ihdas edilmıştır. Pay sahiplerimize sahip olduklan payların 500. lıradan az kısımlan için Rüçhan Hafcu Belgesi verılecektır. Pa> sahıplerinin alacaklan rüçhan hakkı be'gesını satmak veya satın almak suretiyle 500 lıra veya katlarına tam^mladıklan ve bu hakkı kullanma süresı içınde Bankamıza ibraz ettıklerı takdirde kendilerine rüçhan hakkını kullanma usulleri ıçında yenı pay verilecektır. Sayın ortaklanmıza duyurulur. 1) 2) 3) Mevcut hisse senetleıi lştirak Taahhütnamesi Tüzel kişilerin sermaye arttınımna iştiraklerl fle Hgfli Tetkill organlannın noterden tasdikli karar sureü ve inua sirkülerl (ikişer nüsha) (Kararda lşürak miktarı belirtUmelidir.) = H jH H H §5 =E H H ES SS S~ = ^~ NATO Savunma Bakanları, ittifakın savunmasında nükleer silâhlann kullanılması için çalışma yapmaya karar verdiler gıin süren çalışmalannı dün aksanı tamamlamıştır. Toplantıdan sonra vayınlanan G M bıldınde, aralannda Turkiye'nin de bulundugu 7 NATO ulkesinin HAMBCRG NATO Nükleer Planlama Grubu, Hamburg'da ıki OM 7o2 SS5 == = SS SS îS SS •~^ ~ SS SS î= ^S ~*~ len açıklanrruştır. Bıldınde Savunma Bakanlarının, ittifakın savunmasında nükleer silâhlann kullanılması için çalışmalar vap Savunma Bakanlarmın Varşova' Paktı ülkelerınin gıttıkçe artan nükleer gücünu gözden geçırdik (Ajanstür: 8709 825') llll Milli Savunma Bakanı Ferit Me len de dün Hamburg'da ABD Savunma Bakanı Rumsfeld'le, NATO'nun Avrupa'daki gucünü muhafaza ve geliştırme konulannda alınması öngörülen tedbırler üzennde bır eorusmp vanmıstır ma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmiştir. Beyazlar daha beyaz Renkliler daha parlak. OMO
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle