12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 23 Ocık 1976 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET 23.1.1937 CUNUN HABERLERİNDEH OZETIER re Ispanya bır yabancı devlet tarafından ıstila edılmek uzeredır Ihtüalcı fılo, Valansıya hu kumetının tüccar gemılerını zapta başlamıştır Lızbon'da bombardımanlar ve suıkastlar bırbınnı ızlemektedır 0 Ren'de Almanların yapmak ta oldukları tahkımattan urken • Halep'ten gelen haberlere gore, Iskendenın'da guvenlık kalmamıştır Çeteler Amık ovasında koylen basmaktadır • Cene\re'den alınan haberde lse La Hey Adalet Dıvanmdan Hatay'a daır ne düşundugü so rulmuştur • Madnd'den bıldınldığıne gö halk 15 kasabayı terketmeye bas lamıştır • Roma'dan gelen habere gore de Turk Italyan dostlugu çok ıyı safhada bulunmaktadır Ilgılılenn dogruladıklanna pöre Italya, Antakya davasmda bızı desteklıyecekrnıs Hancıve Vekı lımız, Italya Dısişlen Bakanı Kont Cıyano ıle gorusmüstur • Galata rıhttmının denıze doğ ru kayması tehlıkesı haberı üze rıne temellerının saglamlastml ması ıçtn burava bviyuk taşlar a tılmava başlanmıştır Bu 15 ıcın buraya daha beş bın metreküp tas dokulecektır • Amerıka da Çınçinato'dan bıl dırıldığıne gore. Ohıo vadısınde yağan sureklı yagmurlar yuzun den. çevreyı sular kaplamış ve 80 bm kışı evsız kalmıştır HAFTANIN FiLMLERi "ŞİPŞAK BASARIM,, • YOHETMEN ÇETıN INANÇ OORl'NTÜ İZZET AKAY/OYUNCUIAS. SERMEr SERDENGEÇTı, ARZU OKAY, CEYDA KARAHAN. HADı ÇAMAN, REHA YÜRDAKUL/RCNKLı 0Z FıLM YAPIMI (RÜYA) Sinema ve tiyatro salonları birbiri ardına kapanıyor Atillâ DORSAÎ ve sanat ozgurluklerimn de, ligısizlık, bllgıvizlık ve sorumsuzlukla çagımızm en guç lu ve soylu sanatı sınemanın gozler onunde katledılmesının de acısı yııregımıze çokuyor heplmizin .. Mevıım basında da yszdık, cTurkiye'de sinema oluyor» diye . Oluş, gozumuzun onunde, bitmek tuken mek bılmeyen blr can çeklsme blçımınde suruyor Dunyanın tum buyuk kentlerınde, Paris te, New Yok ta Moskova da ve ya Tokyo'da ınsanlar ısyerlerınden, fabrı kalardan, burolardan, okullardan çıkıyor, caddeler boyu yuruyorlar Dukkanlara bakıyor veya glrlyor, alısverıs yapıyorlar .. Ama sonra dukkântardan alabıleceklerınden başka gereksınmeler de doguyor, gunluk yasamın ayrılmaz parçası olan qereksınmeler . O zaman, o ınsanlar sınemaya, tıyalroya, konsere, muzeye veya sergılere gıdıyorlar .. Kulturun bır gelenegi, koklu bır geçmışı var o ulkelerde çunku . In sanlar kullurden en zor kosullarda bile vaz geçmıyorlar, vazgeçemıy orlar orada Bcrlın, Vlyana, VVarşova da savaşın yerle bır ettigı kentlerde savas sonrasının hengamesinde Mk onarılan bınalar arasında operalar, tiyatro/ar bulunuyor.. «Seks saıgını», pornografi, kapitalist batı ulkelerinın sanatını ve sınemasını da etkllıyor bugunlerde.. Ama o ulkelerde, »erbest girışimin, «bırakınız yapsın, bırakınız geçsinıın sampıyonu olan, sanat urununu hıç bir sansurun kısıtlamadığı o ulkelerde blle, «pornografi», kitlelerin karşısına, lek alternatıf olnrak çıkarılmıyor, mılyonlarca Insan yalnız o fılmlerl görmeye zorlanmıyor. Çunku lyl sinema, kalı•eli sinema, yardım, destek göruyor; pornografık yapım ise, Fransa gib) blr özgürlukler ülkesinde bıle ağır vergılendirma yoluyla bır tur kısıttamaya uğruyor... Btrakınız sanatı ve kıılturü emekci yığınlarının cıkarları doğrultusunda denetleyen sosyalist ulkeleri, ama kapitalizmin babası ulkelerde bıle sinema alanı yalnızca film bezirganlarının kişisel hesaplarıns, kucuk hırslarına bırakılmıyor Sanatın her dalında varolan devlet ilgısl, devlet yardımı, subvansiyon, sinemada da lyi olanı, sanat değeri taşıyanı desteklemede etkısini gosferiyor. BULMACA SOLDAN SAGA. 1 Erkekçe, cesurca anlammda bır soz (eskı dıl) 2 Bır güreş turü 3 üzak anlarmnda bır soz Karşı gelınm demek olup, sıyasal dilde bır yetkıhnın bır onenneyı g e n çevırmesı anlammda bır soz 4 Çoğul binncı şahıs Herkesuı bır arada yıkandığı yer 5 Bır meyve tunı Tersı sebep, neden 6 Tıbetlılerde ve Moğollarda Buda rahıbı Bır bınek hayvanı 7 Bır harfın okunuşu Masallarda hırsız, haydut anlarmnda bır soz 8 Tersı çok acele anlamın da bır soz 9 B o ş ver, onemseme anlamında ıkı soz YUKARIDAN AŞAĞ1YA: 1 Sonunu onceden gören 2 Anadan doğma kor Büyuk erkek kardeş 3 Namussuzlar, yüzsuzler anlamında bır 9 2 3 4 5 6 7 8 ' 1 1 2 3456 7 8 9 I I I ! mE 11 • ; I II söz (eskı dıl) Tersı bır hayvan sesı 4 Bır mastar ekı Sıcak ıklımlerde yetışen kok. 5 Tersı bır olumsuzluk ekı Egık şey 6 Kus)ann ve başka hayvanların yumurtlayıp vav ru çıkarmak ve yavrulamak uzere turlu bıçımlerde hazırladıkla n barınak (çoğul) 7 Bir ışm yabancısı olup o ışı becereme yei Gosterme 8 Bıtmemış tarnamlanmamış 9 Başkala rının soz, hareket ve duruşlanru taklıt ve tekrar etme hastalığı. DLNKU BULMACAMN ÇOZÜMÜ SOLDAN SAĞ4: 1 Marşandız 2 Ada Daıma 3 Kedı Ta 4 E nık Ünal 5 Dık Irak 6 otaN As 7 loklA 8 yO tO Hak 9 Ala Truva YtJKARIDAN AŞAGIYA 1 Makedonya 2 Adenıt Ol 3 Radıkal 4 ıK Not 5 Ad koT 6 Natürel 7 Dıana Ahu 8 İM Aka Av 9 Zaıl Saka Beyoğlu'nun gobegınde resmen «Porno» fılmlerı ovnuyor «Sıpşak Basanm» (ısmın zerafetıne bakın), «HardCore» (cuısel ılışkılenn sahıden uygulandıgı) turün degilse bıle, «SoftCore» (cuısel ılışkılerm taklıt edıldığl) turun bayağı curetlı bır ornegı Fılmde ustehk, Turk argosunun seks uzenne tum mcelıkJen de kullanıli}or Çogu kışılenn söylemekten utandığı fııllenn kullanılmadıgı dıyalog yok gıbı Evet, Beyoğlu nun gobegınde (dolayısıyla tum ulkede) artık resmen «Pomo fılmlen» ovnuyor Batı, bu asamaja, bızden çok daha «tedncen», daha alıstıra alıştıra geldı Bızde ıse durum farklı Daha bırkaç yü once kadın goğsünün yasaklandığı bır sınemada, bugun gorduklerimız rahatça çevnlebılıyor \e ustehk sansürden de geçebilıyorsa, ortada sınemayı fılan çoktan aşan dnemli, ılginç ve ciddl bır toplum bılım, bır toplum sağlıgı olayı var demektır Bu konu, kuşkusuz her sorumlu kısı ve çevreden ıl^ı bekleyen daha aynntılı yaklaşımlar gerektıren bır sorun olarak ortada Yılların Emek Sineması kapanarak yerine pasaj yapılacakmış Beyoglu komedı tı/atroju ıçın de aynı skibetten soz edıliyor. Osmanbev'de yenı yapılan bır pasajın ıçındekı Gazı sineması daha açılma dan bozularak yerine bır kafetarya yapınıına başlandı Aynı şey, geçen yıl Tak s.m dekı Intercontınental otelının altındakı BU7C<ım salonun basına da gelmıstır KaO'koy dekı Efes ve Feza sınemalarının buyuk bır pasaı halıne getırılmesi tamamlonaı Aynı degısım onumuzdekı yılda bır : çc. sinema ve tiyatro salornj ıçın de soz Uomıju .. Işte size aann organiarına son lamanlarda sık sık yarsıydn bu tur haberlerden bır seçmo ilhan Selçuk, bır sure once bır yazısın6a şoyle dıyordu «Kapitalızm gelıştikce buyuk magazalar doneml başlar Kapıtalızm guduk kaldıkça, dukkancıhk ragb^ttedır > Işte bızım guduk ve çarpık Turk usulu kapitalızmımızın kendine ozgu, kokensız ve kultursuz «nevruhur» burjuvazısınin buyuk kentlerdc yaratmakta oldugu «dukkart uygarlığunın yenı a%amalı>n Şısli'cen Tunel'e 4 mılyenluk koca bır kentın ve dolaylı olarak 40 milyonluk koca blr ulkenln can damarı bır arterde, ınsan yaşamının ayrılmaz parçası ofan kulture llıskın, külturel gereksinmeleri karşılayacak yerlere, slnemalara, tiyatrolara, kon SINEMALAR BEYOGLU ANKARA (64 U U) ' 1 Delı Yusuf C Arkın, 2 Eskı Karyoia R î AS (47 63 15) : Aşka Susajan Kız G. Guıda R t. ATLAS (44 08 35) : Harakırı A Işık R DUNYA (49 01 66) : Aşka Suyajan Kız G Guıda R Î EMEK (44 84 39) Giinaha Daret G Guıda R 1 (2 haftai FİTAŞ (4» 01 M) : Fahışeler Dosvası J Brovm B Steele INCİ (40 45 95) : Babacan C. Arkın M Ar R KENT (47 77 62) : Arzular U>aıınca E Fenech R I KONAK (48 26 06) • Tokat \ Gırardot L. V entura R F. 2 hafta) LALE (44 35 95) : Babacan ;^Arkın M Ar R MELODİ « 4 13 14) Canım Beum E Fenecn R L MISTIK (46 15 14) : 1 Dehset îehrı F. Nero. 2 Merhaba tebeğım F Duru R T. OZLEM (66 60 83) : 1 Ateş Boceğı T Akan. 2 Bıtırımler Smıfı P Savaş R SARAY (44 16 56) : Ateş Boceğı T Akan N Nazır R SES (45 24 16) Isveçlı Emanuelle H Leıpnıtz S Mangs SINEPOP (44 24 22) : Arzular V\ anınca E Fenecn R I SİTE (47 69 47) . Fahışeler Dosyası J Brown B SteeJe ŞAN (40 67 «2) • Ateş Böceğı T Akan N. Nazır R YENİ MELEK (44 42 89) • tki Serserı K Carradıne T. Skerrıtt R t YUMURCAK (61 01 91) : 1 Ateş Boceğı T Akan 2 Bır Tanem N. Çol R. MURAT (24 05 56) 1 Babacan C Arkın 2 Yarmlar Bızım A R Bınboğa R RENK (21 15 25) Babacan C Arkın M Ar R SUR (23 67 12) • Trafık Cemal F Han Ü Imre R. ŞAFAK (22 25 13) . Aşka Susayan Kız G Guıda R î YILDIZ (21 11 37) : Arzular ü> anınca E Fenech R T ZEVK (23 25 88) : Aşka Susa > an Kız G Guıda R T KADIKOY AS (36 00 50) : Canım Benim Fenech V Capnolı R î KAFKAS (37 43 68) Harakırı A Işık R KENT (36 9İ 12) : Harakın A Işık R OCAK (36 37 71) : Babacan C Arkm M \r R. OPERA (36 08 21) : Tantana KemaJ A. Akbaş R. E REKS (36 01 12) • Ate; Böcegi T. Akan N Naar R SUREYYA (36 06 82) : MussoUtu Olume Gıderken R. Steıger H. Fonda R l AKSARAY BULVAR (21 35 78) : Ateş Böcegı T Akan N Nazır $. HAKAN (23 42 ti) : Ateş Boceğı T. Akan 1. Nazır R İPEK (22 25 13) : 1 Babacan C Arkın. 2 Yazık Oldu Yarınlara K Inanır R KRISTAL (21 57 66) . Okşa Fakat încıtme R T MARMARA (22 38 M) : Harakıri A. Işık R Güdük kapitalizmin yarattığı "dukkan ve pasaj uygarlığı,, ser Mlonlarına, sanat galerilerine ne gerek var? Olantar da kovufsun buradan, kapansın, yok edilsın... Yerlerıne daha iyı kıra getıren, daha çok para odeyen dukkanlar, modern pasajlar yapılsın... Yapılsın ki, guduk kapitalizmin kokenslz burjuvaları, TV'de Amerıkan dlzı fllmlerl seyretmekten, meşreplerıne gore çalgılı gazinolarda veya gece kuluplerinde pan maktan geri kalan zamaoiarını hangi 'l* oldugu, hangı «galert»nl|^ iyrtzlediff uzerine tartışmalarla geçirebilsinler... Amerikan blucınınden Alman kopek mamasına, italyan ayakkabısından Fransız porselenıne, aradıkları herşeyı bulmakta sıkıntıya duşmesınler . Pajaj, daha çok pasaj Dukkan, daha çok dukkan Guduk trapıtalızmimızın acınası alaturkalığını bu vpasaj uygarlıgıtndan daha Iyı gosterecek ne bulunabılır? Kariye'yi anlamıyan... Doğuda böyle, batıda boyle... Kulturun, gerçek külturel degerlerın korunması, demek kl dogu/batı, kapitalist/sosyalıst, sağ/sol tartışmasının da otesinde bır sorun... Ya blzde 7 Bizde ise hiç bir çağdaş dunya goruşu, hiç bır belırlı kultür polıtikası olmayan bır iktidar var şimdılerde .. Kultür yasamımızı <yasak»larla yonetmeye uğrasan, ama sinema perdelerine yansıyan iğrençliklerl yasaklamaya gucü yetmezken, Turk halkına gerçekleri söyleyen yazarları, sanatçıları, sinemacıları yasaklayan, eserlerini toplatan bir iktidar... Bu Iktidarın kültur alanındakl her girisımi ters yonde Iste bir ornek... Cumhuriyette bır süre 6nce çıkan ve (hayrettir) hıç bir tepki gSrmeyen blr haber: dunyaca unlu Kariye müzesinl camiye çevirme gırljimlerl başlamıs. Kariye, bir Bizans ya TİYATROLAR ALİ POYRA2O6LU TİYATROU (49 56 52) : Dehler Boşandı 'azartesı banc ber gfin 2130, umartesi. pazar 15 30 ÇarKj lemnun Çarşamba 18.30 BAKIRKÖY SANAT TİYATRa U Monte Knsto Hüsnü Paırtesı, cuma hanc her gece 21J0, azar 18 30 BİRLİK SAHNESİ (48 53 46) ; asızmin Korku ve Sefalett azartesi, salı hanç, çarşamba, ersembe 2115, cuma, cumarteı 18 15, 2115, pazar 15 15, 18 15. ÇEVRE TfYATROSU (25 01 78) lemterefış Pazartesı hanc het un 2130 Pazar 15 00. DEVEKUŞU KABARE TİYAT. OSU (44 46 75) : Haneler Per^ •mbe hanç her gun 2130. çarımba. cumartesı. pazar 16.30 OOSTLAR TİYATROSU (47 04 08) rtak Çarşamba, cuma, paır 18 45. Persembe 21^0 Kem Gıbi Cumartesi 15^0 Al ıgut Olayı Cumartesı 18 45. osmanlar Pazar 15^0, Cua 21.30. Ezenler Ezılenler Basıldıranlar Çarşamba 15J0. ımartesi 21.30 GONUL ULKU GAZANFER ZCAN TİYATROSU (46 80 91) : ızlara Gozkulak 01 Pazarte»! ınç ber gun 2130. cumartesı. par 16 00 P$ftb Tl ISTANBUL HALK TİYATROSU (47 18 864.. K cumartesi. pazar 18 00, çarşamba ılıne) Salı hanç her gun 2130. cumartesı pazar 18 00 HARBİYE (40 77 20) : Tatar Ramazan Pazartesı. salı dışında her gece 2100 Cumartesi, pazar 15 30 FATİH (26 53 80) : Besleme Pazartesı. salı dışında her gece 2100 CLmartesı, pazar 15 30 Masal Masal MatıUs Çarşamba 14 30 Pazar 11 00. USKUOAR (33 05 97) : Bernarda Alba'nın Evı Pazartesı. salı dışında her gece 21 00 Cumartesı. pazar 15 30 Pırtlatan Bal Çarşamba 14 30 Pazar 1100 KADIKÖY (36 31 21) : Cellât Pazartesı. s>aji dışında her gece 21 00 Cumartesı. pazar 15 30 GULTEPE (64 27 71) : Ana Hanın Kız Hanım Pazartes.1. »alı dışında her gece 21 00 Cumartesı, pazar 15 30 BAYRAMPASA (25 43 28) : Kadıfe Çıçeklerı Pazartesı, salı dışınaa her gece 21 00 Cumartesı. pazar 15 30 DEVLET TİYATROSU (44 31 91) Paspas Pazartesı hanç her gece 20 30 çarşamba, cumartesı, pazar 15 00 (matıne) çarş :urnartesi 18.30. cuma, pazar 15 30 KADIKÖY İL TİYATROSU (M. Hepguler A. Açan) Delıler Koalıs>onu Pazartesı hanç her akşam 21.30 cumartesı, pazar 18 00 (matıne) KENT OYUNCULARI (46 35 89) : Gunden Geceye Çarşamba 15 no 2115. Persembe 2115 Kafesten Bır Kuş üçtu Cuma 2115 Cumartesi 1815 2115 Pa zar 15 00 18 15. NEJAT UYGUR TİYATROSU (22 41 12) : Süleymanıyelı Paşazade Sülevman Pazartesı hanç her gun 21 30. NİSA SEREZLİ TOLGA AŞKINER (47 18 86) : Canıko Çar> şamba 15 30 cuma 21.30 cumartesı 15.30. 21 30. pazar 18 30. 21 30 Beleşçü er Şahj Persembe 18 30. 2100 TEVFİK GELENBE TİYATROSU (36 0* 21) Yutmam Artık Cantkom Pazartesı hanç Her gece 2130. Çarşamba 15.30. Cumartesı. Pazar 18 30 TURK YAZARLARI TİYATROSU (21 58 7*) : YarınJar Kımm Pazartesı. salı hanç her gece 21 00. Yazmayacak mısın?» Yasaklamalar: KİIap, filim, piyes, riuluat», fıkır, dusunce, çagdaşlık, yurtseverlık .. Kapanan, dukksna donuşen tlnemalar, tiyatrolar. Kalanlarda ise koiunun ko•uiu, bayağının bayagısı, iğrencın ığrencı bırtakım kurdelaların <sınema> ısmı ve «fılm» kısvesı altmda sunulması . Sinema gıbı çağdas sanat ve kıtle ıledşım araclannın en etkilısl olan muazzam bır alanın, gorulmemış bır umursamazlıkla, yıllardan beri sınemayı yalnızca bır bezırganlık olarak almış cahıl ve çıkarcı bır yapımcı, Ithalcı, sınemacı takımının gemı azıya almış hırsına terkedılmesı .. cSınema» Ismi altmda, kapitalist ulke sinema endüstrılerınin üçüncu, beşıncı smıf urun lerının, bellı bır gosterı zıncıri ıçınde zekâca fazla gelışmemıs bır seyırcının ılkel duygularını somurmek ıçın urettığı bayagılıkların ve hemen yalnızca bunlann koskoca bir ulkenın seyırcısıne, baska hıç bir tercih hakkı bırakmadan sunulması . Ve bana uzgun ve yorgun yuz ıfadesıyle «Bu acıyı yazmayacak mısın''» dıye soran, sınemasever dost, ozan İlhan Berk. YALNIZCA FiLM BEZiRGANLARININ KiŞiSEL HESAPLARINA, KUÇUK HIRSLARINA BIRÂKILAMAZ SiNEMâ ALÂftr "~"* «Harakiri» filminin hem vapımcı, bem de başoyun cusu olan 25 yıllık sinema ojrıncusu Ayhaa Işık. 'HARAKİRİ,, YONETMEN ERTEM GOPEÇ'SEKARYO İLHAN ENGıN/GORÛNîO ALı UGUR/OYUNCULAR AYHAN IJIK, MEHMET ALı ERBıL ÇıĞDEM GUNBAY, CEM ERMAN/RENKLı IJIK FıLM YAPIMI (ATLAS, vs.) ECZANELER BAKIRKÖY Şafak, Sezgın eş Koyj Kanarya, Sanem ennet Mah ), Nur (Sefakoy), aıur (Esenler), Osmanı>e E n (Şınnevler), Şıfa (Gungoı ) BEStKTAŞ: Sıte, Orkıde, Aşan rtakoy), Parlak (Arnavutkoy), alay (1 Levent) BEYKOZ Iksır (P Bahçe) BEYOGLL. Necla Fılıbelı, Gun, Ajsal EMIVONL Yenı Sırkecı, Beat Halk, Bırlık (Lalelı) EYÜP: Üçşehıtler, Dostlar Yıl dız (Bayrampaşa), Ümıt (Ramı), Sılâhtar FATİH: Tuzün, Fatıh, Karadenız, Numune (Hasekı), Oral (Çapa), Guneş (Ko Mu P a ) , Cakmak (Kuç Mu P a ) GO. PAŞA: Ege, Ergın (Küç Koy) K.4DIKÖY Emel, Rıfat Muhtar Sargın Yazgan, Hatay (Eren koy), Çağatay (Çuıardabı) Er kan (F Bahçe), Buyuk (Fıkırtepe) KARAKÖY Akel K4SIMPAŞA: Pıyale, înci (Kur tuluş) S4RIYER Umut, Karanfıl (R Hısarustu) ŞİŞLI Huseyın Kâmıl, Pangal tı, Gurkan (Mec Koy), Gulumser (Kuştepe) Önder (Çelıkte pe) Sultanselım (Sanayı M a h ) , Kaptanpaşa (Ok Mey ), Gultepe, Yahyakemal (Gultepe) LSKtDAR Lskudar, Huzur, Paşakapısı, Beylerbeyı, Karadenız (Umranıye) ZEYTİ>BURNU: F e v a öcal. 25 yıllık oyuncu Ayhan Isık bır süredır yapımcıhga başladı Türk sınemasının yenılıkler }~apması gerekügıni, dış pazara açümanın onemmı fılân anlatıp bunun ıçin dıs ve ozellıkle uzak ulkelere gıdıp orada fılm çekıyor îlk yapımı olan <Haşhaş>ı gorememıştık. Ancak «Harakiri», Ayhan Işık'm sinema anlay^ından ve sınemayı «yenilemek«ten neyı anladığını açıkça belırlıyor Turk sınemasının en alışılmış durumlan en bavagı truklen bırbuı ardına dızıhyor fılmde Ikı çocugunu çok sevmekten başka hıç bır ınsancü çızgısı beürmejen tek boyutlu bır baba, zengın delıkanlı tarafından ığfâl edılen genç taz, zengın dulun agına duşen genç çocuk, vs Eğer bütun bu usandıncı şeyler bır kez daha jenılenecekse, Ay han Işık Avustralyalara değıl, kuzey kutbuna bıle gıtse yaran yok. pısı. Içındeki 14. yuzyıl mozaikleri, yalnız Istanbul'un değil, dunyanın en unlu Bizans mozaikleri sayıiıyor ve her yıl yuz bınlerce yabancı bunları hayranlıkla seyretmeye kosuyor. Kariye'yi cami yapma. ya yeltenenler, kuşkusuz bu mozaiklenn de, Fetih'ten sonra oldugu gibi badana edllmesinl Isteyeceklerdır. Şımdı, bu ışe girisenlerl, o guzelım mozaikleri kapamayı goze alanların, bizim kendi eserlerımız karşısında etkıleneceklerinl, Suleymaniye veya Selimiye'nın muazzam mımarısının tadına varacaklarını duşünebillr mısinız? Bizans mozaığinin tadına varamtyan Sınan mımarısınin de tadına varamaz, Iznık çinisınin de. Tarıhın en büyuk yapı dehalarından blrinın, Mımar Sinan'ın bıraktıkları yetmıyor mu kı güdük Bizans yapısı Kariye ıllâ da canıı olsun diye tepınıyorlar'' Boylesıne kızılmaz da, ancak acınır. Işte Turkiye su anda bu acınılası kafa tarafından yonetllıyor. Turkiye de sinema sanatı can çekişiyormu; .. Ne yapalım kl Turkıye'de su anda başka acılar da cekılıyor. Bu arada, büyuk kentlerın caddelerinden eiiniayağını çeken sanatın ve kulturun yerıni «pasaj ve dukkan uygarlığı» nın almasına üzulecek zaman mı var1* Hersey, cözumünu, kuşkusuz toplumdakt daha temel ve radıka! değifimlerde bulacak . Kultüre ilgisiz devlet Yazacağım, sayın Berk, yazaeağım Ama neye yarayacak'' Acılar çok bugunlerde .. Sokaklarda kurşunlanan gençlerın oldugu gibı, yasaklarla boğulan duşunce ELEVIZYON 58 ^ÇILIŞ V'E P R O G R « I 00 OR>IAVLAR KR4LI Super Tavuk \e Hüzlı Jack j m e ekranlarda 20 O1LN OD\bI İzmır Televızvonunca ha zırlanan çocuk programının adı «Cı\c»v çıkacak, kus çı kacak» M DA6ARCIK Gazıantep Elazığ \e Van folklorunun yaşatılacağı programda yorelenn dans ekıplen de >er alacak A şık Kemal Keskın ve 4şık Ismaıl Ipek deyışler suna • caklar H1VA SOHBETt Sunan Alı Esın HABERLER DOKTORLAR SIZtN SEÇTİKLERİMZ A Rıza Bınboğa «Bızden sıze» Cem Karaca «Kavga» Alpay «Mutluluktan ağlarken» Şenay «Varlar, joklar» Hümeyra «Otuz beş yaş» Sıbel Eeemen «Senın vıcda nuı vok mu» Ve üış kaynaklı fılmlerle Abba, Sweet, Joe Dalon, Deep Purple ve StyUstıs topluluklan 22 05 HABER TARTISMA 23 00 GlflNE BAKIŞ VE KAPAMS RADYO TRT 1 05 00 Açılış ve program 05 05 Turkuler, şarkılar v« ovun h a v a l a n 06 00 Kısa haberler 06 02 Gunaydın 06 30 Kur'an ı Kerim 07 00 Kısa haberler 07 02 Koye haberler 07 07 Bolgesel yayın 07.30 Haberler 07 40 Sabahtan sabaha i 0900 Kısa haberler 09 02 Kadın dunyası 10 00 Kısa haberler 10 01 Arkası yarın 10.21 Bolgesel y a y m 1100 1101 1120 1140 12 00 12 10 12 55 13 00 13 15 13 30 14 00 14 02 15 00 15 01 16 00 16 05 16 20 16 45 Kısa haberler Turkuler Çeşıtlı muzık Şarkolar Bolge haberlerı Ogle uzerı Radyo TV h a b e r l e n Haberler Oyun havaları Bolgesel j ayuı Kısa haberler Sızlerle bırlıkte Kısa haberler Okul radyosu Bolge haberleri Turkuler Unlu eserler Çocuk bahçesı 17 00 17 02 17 50 19 00 19 30 20 15 20 40 20 o5 2100 21 02 21 17 22 00 22 02 22 17 22 35 23 00 23 10 01 UO Kısa haberler Akşama dogru Bolgesel yajın Haberler Bolgesel yayın Kendımlzden çektıklerimiz Amator sesler Çocuklar ıçın Kısa haberler Turkuler Kısa haberler Bolgesel yaym Şarkılar Turk hatıl müzıği Haberler Hafta sonu 05 00 Gece yarısı TRT 07 00 07 02 08 (X) 09 UO 10 UU 1100 11 J0 12 30 13 00 13 30 14 30 III 19 45 20 00 20 35 21.25 Ses \e saz dünyamızdan = orum'da bu kezdoğum controlu tartısılacak )cak ayındakı Kadın Erkek tlıgı adlı programHrı çekım ı sonra yasaklanan Forum ıbı, bu kez gene ılginç bır koseçtı Aıle Planlaması, başka deyışle Doğum Kontrolu Fon Ekıbı ad.na yapımcı Zeke ı Kabadajmm teklıf ettığı gram ıçın TV Daıre Başkam ı Sozer «Olur» ımzasım attı haberı basın burosuna gon dı Ancak hafta sonunda, çe ı sebeplerle bu konuda bır um yapılmasının mahzurlu go iuSü haberı duvuldu Bır Forumcu «Aıle Planlaması gelış mekte olan ulkelenn en buyuK sorunudur Turkiye de jasallaş tınlmıştır Buna rağmen genış halk kıtlelerıne ulaşamamıstır Konuvu, halkla ve uzmanlarla tartışmak buyuk bır jarar sağla yacaktır Bu konu yasaklanırsa Forum un gerçek sorunlara de gmmesı ıstenmıyor demektır O zaman da program anlamını kay beder goz boyacılığma doner, bı zım de bu ekıpte bulunup, bu programı % apmamızın anlanu kalmaz» dedı 16 00 17 00 TRT 08 00 09 00 09.30 09 45 10 15 10.30 11 00 1130 Ali Rıza Bınboğa Ue Cem Karaca, son dakikada bir değiştklik II 13 00 Haberler 1315 Çeşıtli muzık 13 30 14 00 14 30 15 00 15 15 15 30 16.30 16.50 1700 1730 1800 Olaylann içınden Yabana dıl oğrenehm Hafıf batı muzıgı Bır solistten türklıler Bır solistten şarkılar Konser saatl Arkası jarın Hafif muzık Yurttan sesler Turkçe sozlu H Müzık Dın ve ahlâk sohbetı Gün başljyor Olaylann ıçüıden Bır solistten turkuler îlçe ilçe Anadolu Bir solistten turküler Bır solistten şarkılar KuçUk konser Turküler geçıdl 18 19 19 19 30 00 30 45 12 00 ö ğ l e muzıği 12.30 îkı solistten çarfeılar 2015 20 30 21 00 22 0U 22 45 23 15 23 30 23 35 24 00 Karma fasü Haberler Hafıf muzık Açıklanmamış belgeleriyle 93 Harbı Bır solistten şarkılar Olaylann ıçuıden Spor gazetesı Cumadan cumava Klasık T Muzıgı Korosu Bır romanımız var Haberler Turküler ve oyun havalan Kapanış 18 00 19 00 19.30 20 00 21 30 2İO0 24 00 0100 Açılış ve program Gune Daşiarken Sabah Konserı Plarlar arasında Gunun konsen Cat Stevens sovluyor Dıskotegımızden Ogl3 konsen Çeşıtlı hafıf müzık Plak dolaöından Olağanüstu Yorumcular Hazırlavan Cüney bermet Muzık sohbetlerı Hazırlayan Adnan Polga Besteoı aniatıjor HazırlayanNural tçsel Sızın se<,tıklertniz Klasık Türk Muzığınden Seçmeler Bır albüm Konser saat] Afozart Brafıms. Schumann Schubert. Geceve doğru Hazırlayan Erol Tulay Gece Konserl Gece ve müzık Proeram ve kananıs
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle