14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 1 9 Temmuz MEŞHUR Bu Yaz Sıcagında En İyi Dostunuz Bir Bosch Buz Dolabıdır. ALMAN mamulâtıdır. ucuzdur. A D RES : Pangaltı, Dolabdere, Tunnsbey Tedıyede kolayük §okak No. 37/45 BOSCH Servis istasyonanda Alman Fiatı: Gayet ncuzdur. yapılır. Miktan pefc M «lduğundan sağlamdır. muhendisinhı Dezareti iktisadhdır. altında yazılmajiın hususl kontrol ederiz. makuıelerile »ervis yapıimaktadır. tavsiye 41443 ve 45234 No lı telefonla «cele iiraya Türkiye Umumî Mümessili: AHMET Taksim, 900. T.L. A ct t ! a1 arı mıı ı 4nkara Adana Antakva ' Eskişehir Gazıanteb Iskenderun VELİ MENGER Cumhuriyet Meydam 9 1 Izmir Karabuk Kavseri Kon>a Samsun Trabzon Zonguldak Adnan Ba\kent Sahap Bumincglu Mustafa Gerraırli Gani Kılıç Mehmet S Mahh»!ı SalâhaHduı AIrmı*dort Alı S Koçıbey 1 M«hme( Cumalı Balıke*ır 960. Taktitle Makine Elektrik Evl Mıırsıd TıcarMhanesi Sırareddm Kâtiboğlu Makine • Elektrik Evi Ba^ram Ticaret Ort. Oto Gunay Bajıler : 1 Mııhsin Ozar Baııdırma, 2 Ogunç Tıcaıetı Butsa, VNTVERSAL KÛMPLE VEVARIM GELMİfTİR Yedıkuledt Gazhan» yo!u üzennde Bucak bafında 16 No h hah yıkama mahallı ve boyahafte, fabnka bınası, iki buı metre murabbaı arazı, terkos, buyuk bostan kuvusu, beton su depolan, biT semaver buhar kazanı, bır buyuk «iantrfuj, son moHel sıcak hava kurutma tesısatı, dort metre genışlıkte makas, utu makıneeı ve boya teVnelerı, 3, 7, 8 beyeır kuvvetınde elcktnk motorlerı vesaır tefernıatı ve telefonu ile bırhkte »atıhktır • • • Telrfon 23406 ^ ^ MEMVR ARANTYOR * i Fransızcaya bıhakkın vâkıf, bır tıcaret şırketının Fransııca muhaberatıru mustakilen ıdar» edebılecek ehlıyett* • • \azı makınesı ile yazabilen, bıraz da Almanca anlıyan genc bır mpmura ihtıyac vardır Kendı el yazılarıle hal tercumpsını ve ucret talebını muhtevı mektub'a Galatı posta kutusu 1198 adresın* muracaat " • Klralık veya tahiık MOBri.TALI TıAZlHAVE Tıcarî bır scmtte buiunan telefonlu, asansorlü v« kalonferll 5/fl odsh moblelı blr vazıhane kıralık veya «ahlıkhr Fazla tafsılât içln Galata Hovagımvan han ikıncı katta Barzılay ve Benjamen muessesesme muracaatlerı. Satıhk Dolma kalem sanayiinde ... Sheaffer; 1 111 MODELİNİ GÖRDÜKTEN SONRA DİĞER DOLMA KALEMLERİ ZEVKSİZ BULACAKSINIZ ! 10 sene ifih«effer / « ıGeniş süren devamlı araştırmo uç . . . içten yaytı ineotters e munhasır bu ince modelın kılmiftır roptiye gıbi olan imalıni yalmz v« tecrubeden sonra Sheatter Hen Co., etki delma kalemlere naıoran (ok doho «orlf v» ehankli hatlara TM modehni «iıhayel muvaffak bir hazneye lohıp imat olan «tmeğ* ustunlukler, mumkun Mikdar mahdut oıduguna gör© huıusunda tayın «tmvlvrlnl tavsiy* «dvrls. | 20 LİRA PEŞİN Bakı> esı UJIUVS OUERLBRD EHPORT CORPOROTIOH 10 TAKSİTTE T» Binnel Sınıf Işçüik ELBISI ve TAYTÖR ralnız tuccar lenl ADNAN İPER'de dıktirılebllir. I Yenl Po^tıın» karfin Heklm I çıkmaıı Arm Han No 2122 İ H M Telefon: 26480 ^gm Sheaffer'* TM modelini hemen BeyeSlu kıklfi! coddnTNo. 393394 btanbnl I I M M , 49144 görunuz. Bu yenı koıemı •lınıze ahr a l m a ı dıger dolmo kalemlerden torkını anlıyacaKstnız ve yazı yazarken şımdıye kadar asia auymaaıgınız bır ZEVK, KOLAYLIK ve HAFIFLIK hıssedeceksınız! .. olmuştur. ıhtıyaç göstermeyen meka» Touchdowrt,, murekkep doldurma KÜÇÜK ÇİFTLİK PABKlNDA BU AKŞAM Muazıam programa ılâve olarai levırr.ii S«a Sanatkânmu MÜZKYYEN SENAB ve Arab âleminaı meşhur rakkasesi LEYLA BTUSNÜ Her pazar saat 2 30 da I(,kısız AILK MATTVEλ! Telefon 85771 n i z m a s t . . . e l . i l e tesvıye edılen üstuvans ileri geten kırtasiye mağazalarında satılmâktadır SHEAFFER3 1 Satılık Otomobil lYenl Taziyette, radyolu, kaI loriferll, vışne çuruğîl renjgınde 950 tnodel bir Opel Ka| pitaa acele «atılıktır. Fazla isahat içm 24584 numaraya telefon edılnıeri. f İstiklâ! caddesinde satılık apartıman \ BOŞ OLARAK Banka, Otomobil, Seyahat Acentası japmağa fevkalâde elveri|li böyük dOkkanı havi be» katlı apaıtıman sablıktır Tabriren (APARTIMAN) rumuzu ıle Istanbul 176 Posta Kutu•una mfiracMt. • ^ ^ * DIŞ rABIBÎ • W » | Necdet Rifat Alay Her gün öğleden sonra iu Babıâli Cad No M Tel 20264 Dolma kalemi A. W Faber Caatell mamuHtıdır. Sati| depo§u t Abenl Yaılpoıtaııt Cad No49 Merak/tmn Her yere gider. Her fşi görör, Tertatla «ın »• bUtOı. •şlsrlnlsl Boğaziçinde satılık arsalar Paşabahçe ıskelesıne bir dakika mesafede onu denız, arkası asfalt Çubuklu caddesıne uzanan •• ç«fidh meyva ağaçlan bulunan birar donumlük iki arsa nbhktır. Gormek ve gorfljmek içın Çarşamba, Curna ve Pnaar gfinlerl (Pa^abahç», Çubuklu eaddasind* 10 numaralı «v») muracaat: Mutavasaıt kabul •dilmex. Bngun B E Ş t K T A Ş Bahçesinde DUMBULLU w ŞEVKİ ŞAKRAK TemsiDeri Yuksek ws aanatkÂn HAMTİET YUCESES T« MUSTAFA ÇAĞ LAR Ue ustad keraaiit NECATİ, tarabnri ERCÜMEND BATANAY ve saz arkadaılan bırlikte Bu kere Mısırdan yeni gelen Mınr film yıldızı ve rakkasesi MELIKE CEMALE ve Abdulvehabın bıraden udî ve gazelhan CEMALJÎDDIN ELBAGDADI nm ıjtıraklerıle buyuk musamere. 35 lanatkar sahnede Yaruı akşam aynl ^^^ pıograni Suadıy« Çınardıbi bahçssinde ^ ^ ^M D O I i Hamiyet YüecflM, Tepebajı seannndaa N B I I . ^ IŞMAfT. LANDS Uniufiı Mümessili MATAŞ Ticaret T A Ş. aşır, r cdekl« 3 lonluk yuku kolay» hllla ^uumhurıyet Cad 29 Taksim Tel 84575 Telg. MATASANIst.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle