16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1951 rfitU Taz&n: HaroM Lamb LîYMAN C.HP, il teşkîlâtı dün bir «Cumhuriyet in anketi protesto toplantısı yaptı Müthis İvan'ın yaklaşışı Suleyman ne kadar süratle hareket ederse •tsin, tabiatile aynı Eamanda iki ayrl yerde bulunabilmesine imkân yoktu. Osmanlı idare •isteminin zâfı ise, herhangi bır buhran ânında, tek bir adamın, yalnız Sultanın bu buhranı izaleye nu'ktedir ohışunda idi. Epey zamandanberi Karadeniz fimalınin bozkırlannda, Süleyman'n tâbii Sahib Girayın adeta vahşete kaçan bir idare ile Kırım Tatarlanna hükmettiği bölgede bir çıbanbaşı için için işlemekte idi. Bu bozkırlarda Sultanın kontrolu ancak uzaktan başanlabilenden ibaret kalıyordu. Gerek Tatarlar, gerekn* Ruslar Süleymandan korkuyorlar, belki de kendi işlerine müdahale inahiyetinde bir Türk ordusunu bu civarlara sevketmediği için, ondan çe^iniyorlardı. Müthiş İvan kendi ordusile Moskovadan, yukarı Volga nehri üzerinde Müslümanların ve Tatarların « ı yakm müstahkera mevkii Kazan'ın üzerine yürüdüğü raman, Suleyman, Sahib Giraya cenub bozkırlarından İdigir Hanı alıp Kazan'ın müdafaasına göndermeaıni tavsiye ile iktifa etmişti. Kazan 1552 de Rus muhasarastna rnukavemet edemiyerek teslim oldu. Böylece Rus tarıhinde, o zamana kadar korkulan Tatarların boyunduruğundan kurtulmak yolunda mühim bir dönüm noktası eşılmış oldu. Suleyman, aynca, Vqlganın uzak ucunda, Astrakhan'da kumandayı ele almak üzere İstanbul diğer bir genc Tatar asilzadesini sevketmi}ti. İşte bu sırada Padişah Karadeniein sahihnde, oğlu Mustafanın idamı ve Rüstem Paşanın Veziriâzamlıktan azlıle neticelenen diğer bir iç buhranı izaleye koşmak zorunda kalmıştı. Bu hâdisenin de Kırım üzerinde tesiri sezildi. Kırım Hanı Sahib Criray. kendisıne muhalif olan Rüstem Paşadan hiç noşlanmazdı. Diğer taraftan, buyük nehirler boyunca kurak bozkırlara doğru ilerlemekte olan Ruslara karşı Hru Kore mütareke konfe Kadıköy havalisinin ransında tartışmalar su derdi Baştarafı 1 inci tahifede rağmen, bir prensip anlaşması hususunda fazla bir ilerleme kayde. dılmemiştir. Gorüşmelere yann devam edile cektır. Diğer taraftan askerl müşahidlerin belirttiklerine göre, Kaesong konferansı başladığındanberi düsman cepheye yeni kuvvet sevketjnektedir. Başkan Truman, hiir dünyayı ikaz ediyor Baştarafr 1 inci tahifede vüz hareketleri ika edebileceklerl bir durum hazırladıklarını söylemiftir. Başkan Truman hür dünyayı ikaz eden bu nutkuna »öyle son vermi|tir: « Şimdi tereddüd eder, sendelersek hedefimiz olan sulha ulaşamayız. Iflâs avazeleri veya Amerikah vatandaşlar arasında korku ve şüphe yaratmak için sarfedilen gayretler bizi bu yoldan geri çevirtnemelidir. IlerHyeceğiz ve hedefimize ulaşacağız. Amerikan milleti 6ulha doğru ilerlemektedir.» YALNIZ K/Ş/ff DEGfL... G Baftarafı 1 inci sahlfed* Baştarafr 1 inci tahlfede lana kuruluf maksadlanna «rgun Anadoluda barınamıyor. < Hiç blr rejimde bu kabil hl olarak kullanılmasıdır. Aksi talcKofuyor vt İstanbula gellyorlar! Çarlno: Tevfii BaduUafc dise ve karar hukuken tecviz edl dlrde Cumhuriyet Halk Partlslnden Niçinî!... lemez. Demokrat Parti Iddialann alınmasını icab rttiren yegine meftstanbulun tasmda Te toprağmda da ve kararlannda hem davacı, hem ru sebeb de ortadan kalkmif olaBunun için PURO hazine ml varî Buraya gelen herde hâkim mevkiini almak gibi ga cakbr. keain tuttuğu alün nu oluyor? Harib ve üzüntü veren bir tezada düsGÜZELIİK METODUNU Mahkemeler mfHet n»tr|ffi« lerai yırl... takviye için gönderilmis olan Türk müs bulunmaktadır. kaza eder. Hâkinıler millet narruna tatbık etmeniz kafidir. Geüiyor Te perisan oluyorStr... sipahi ve yeniçeriieri de Sahib GiBir taraftan hukuk nizamı Te A adalet tevri eder. Şu halde millerayla kavga eönısier ve Hana: Banyo ve Lavabonuzdo nayasa çiğnenirken, diğer taraftan tin mabnı millet» veriyorum, di Hem kendilerini, bem memlekeüe Biz senin ekmeğine bakmıyo da adalet müesseselerimize karsı yenler her feyden ervel milletin rini, hem de bu 1 jehrin sakinlerini alelâde beyaz sabun ruz. Biz efendimiz Devletlu Padl affedilmez blr itimadsızhk izhar hAkimlerin» besvurmalıdırlar. Hak perifan ediyorlar Yüı binlerc* müstahjil, fimdl busahın ekmeğin yeriz! diye bağır etmis burunuyorlar. yerine Puro Tuvalet kı olan, hakkına gurenea •dalet* mışlardı. D. P. Grupunun bu karan T» basrunnaktaa ancak husur duyar, rada mflstehliktirler. Gıdin kahve Sabunu kullanınız. Kınmda bu kargaşalık, Cengiz bunu takib edecek icraat gayrı Hakkı olmıyan ve adaletin anusu köaelerini dolasın, binlerce AnadoHan sülâlesinin Rus bozkırlannda meşnı bir kuvvet darbesidir. Bu na râroederek («tediği netieeye ra lulu göreceksiniz! Hususi bir formülle Dadaydan, Konya ovasından, cen ki son hükümdan Sahib Girayın nunla beraber demokraauım ana ramıyacağına kanaat getiran adaimal edilen kremli katlile nihayet buldu. Sahib Giray temelini yıkmıs bulunanlar bir da letten kaçar •• kendi kendine ih net gibi Egeden, Çukurovedan buralara akmi| binlerce insan bugün Süleymanın dostluğunu kazanma ha Anayasadan, antidemokratik ka kakı yolunu tutar.» Puro, 14 Gün kahv» kSfelerindedir. Gelen trenğa muvaffak olmustu. Fakat Padi nundan, insan hak ve hürriyetleBundan aonra 8inob mflletrekffi leri, Tapurlan karşılayınl Heybesi içinde Cozibe şahın, Karadenizin şimal sahillerin rinden bahsetmek, bir millet Te de nizam ve intizamı tesis için o devletin hayab için riayeti ulvl t% Sırn Somuncuoğlu da bir konus sırtında, poturu ayağında nice Ave Cuzeiliğinizi oralarda Kınmda bulunmasına im lâkkl edilen bu müeaettelerm admı ma yapmifür. nadolu çocuklannın kimbilir ne kân yoktu. 15531555 arasındaki ağızlanna alma hakkım kaybetm'f C. H. P. nln beyannamed ümidlerl» bu şehre koftuklanna faorttırmoyı iki buhranlı senede Suleyman de bulunuyorlar. Dünkfl toplantdan sonra CflP. hld olursunuzl GARANTİ nizin bu sahilinde, Iranla meşgul Hayal ila hakikatler arasında Biz bir vatan partisi T« hukıık fl teskllib taraftndan asagıdald beolmak zorunda kalmıştı. dünyalar kadar fark olduğunu büEDER.. devleti nizamınm koruyucusu bir yanname nesredilmiftir: İvan'ın kuvvetleri Volganın Te partinin mensublan olarak bu 1 Mtinhjunran milK külrOrfl mezlar. Zannederler ki; tstanbulun taşı Hazer Denizinin anahtan sayılan şebbüs ve kararlan fiddetle reddet müzün inkijafına re mkılAblanmımek ve mes.ru yollarla düsündükle zın yerlesmesine hizmet gayeailt Te toprağı alündır. Sonrası mtAstrakhan'ı süratle isgal ettiler. lum!. Ruslar, adeta yorulmak bilmeden, rimizi bildirmek için toplanmış bu aziz Atatürk tarafmdan tesis edillunuyoruz. Bugüne kadar beliren mi? bulunan bilcümle halkevi Te Bugön çoğu perişan Te seflldir. cenuba, mümbit Don havzasına ve Köprü altuıda yatanlara bakınız! iç denizlere doğru bastırmağa de fikirleri kısaca ben ve benden son halkodalannı hak ve •ecibelerile ra arkadaşlarım ortaya koyrnus birlikte azis milletimize devretme Galatadaki hamamlara, sabahçı kah vam ettiler JSüleyman bu iki Müsolacaklar. Bunlann, asil Türk mil ğe partimiı âmâdedir. Telerine göı gezdirinizl Geceüğini lüman fehrinin kaybını üzüntü Ue letine bir beyanname ile, kıymetü 2 Nitekim partimiı bfltfln tyi bef kunifa hasır flstünde geçirenöğrendi ve, 1555 te Rus ordusu Kıbasınımu rasıtasile duyuruhnaniyetlerini göstererek iktidarda bu lerin çoğu Anadolu çocuklandır. nmın yukanlanndaki bozkırlarda sını Te bu tasan kanunlastığı takPolise, Adliyeye, issizier yurdlagöründükleri caman, nihayet mfi dirde sayın devlet Başkanının A lunduğu 1947 senesinde bu müesseselerin partiler dısı bir tesis ht nna, Kınlaya, Belediyeye, nereye dahale ederek Kınm Tatarlanrun nayasanın kendilerine tanıdığı yetuğrayınu, bu gibiler öz yurdlarının işgaline müsaade et kiyi, bu tarihl vazife karsısında line konulmasını büyük kurulta uğrarsanız yında kararlagtırmif ve Demokrat daima karfinızdadîr. miyeceği ihtannda bulundu. kullanmalan için ricada bulunmtRakam mı istiyorsunur; buyur Partiye tesia hakkındakl göruı v» Ruslar tereddüd ettiler. İçlerin yı da düşünmekteyiz.» mütalealannı bildirmesi için resmen run beraber İstanbul Ceuevin* kaden bazı kumandanlar Tatar Hanİlhami Sançann bu konusmas'Ri müracaat etmiştir. Buna rağmen dar gideliml lığının bu bakiyyesine de son taarruzda bulunmak flkrini müdafaa müteakıb Kemal Çilingiroğlu kür Demokrat Parti bu makul Te müsBugün İstanbul Cezaevinde 829 ettiler. Diğerleri Kınm athların süye gelerek ezcumle sunlan söy bet teklife cevab vermemistir. Ptr kifi bulunmaktadır. Bunun 67 tatimiz, iktidann değişmesinden son nesi adam öldürmekten, 82 si yıdan, aradaki çöl maniasmdan ve lemişür: f Arkadaslar; ra da aynı gayenin tahakkuku için ralamadan, 65 i ırza geçme ve kabizatihi Kınmdaki Kefe de dahil Başı bereli, kafası ustura İle tı hazırlamıs olduğu tasanyı hükum<î dın kaçırmadan, 46 sı uyuîturucu olmak üzere, Karadeniz limanlarını ellerind» tutan Türklerden çe raşlı, çenesi top sakalla, sırtı cüb te vermiş ve bu yolda bir anlasma madde satmaktan, 32 si hakaret ve «svabh yobazlar, zemini temin için müteaddid görüs sarhoşluktan, 241 i hırsulıktan, 23 kindiklerini belirtmekten geri kal be bozuntusu Atatürkün heykellenne meler yapmıs. ve hattâ iktidann ü dolandırıcıhktan, 3 fl definecilikmadılar. Neticede İvan, Kınma Büyük saldırmaktansa Ruslann denize kuduz köpekler gibi saldırdılar; «Tesis» yapılman hususundaki mu ten, 6 sı zimmet vt üıtilârtan, 4 ü tabakatını da istihsal etmiştir. doğru ağır ağır yayüi| hamlesin kırmağa, koparmağa başladılar. gaıbtan, 17 si öldürmeğe te?ebbüsGene bu yobazlar çeriat istedide fimale, Baltoklara doğru dön3 Partimiz tam bir vicdan hu ten, 8 i ölüme sebebiyet vermekler, dört kan, eski yazı, çarşaf, pe zuru ve açık bir kalble daha ileri ten, 5 i kasden yangın çıkartmakdü. Bunun Ozerine Suleyman İvan'a çe, kafes istediler. Medeniyete gü de giderek halkevleri re halkoda tan, 18 1 gümrük kaçakçılığından, Küçuk asidli, halis inek yağı mor kağıd üzerine yaldızla yazıl nah ve haram dediler, küfrettiler. lan difinda kalan bütün menkul 17 si slyasl suçlardan, 7 sı zinadan, kelimt ile: Atatürk», onun ve gayrimenkul mallanmızın hu 4 ü fuhsa tesvikten, 4 ü de yalan olan KARS ERİMİŞ YEMEK mıs bir nâme gönderdi. Bu nârr.eyağlanmız gelmiştir. Teneke sinde Suleyman müstehziyane Te eserlerine saldırmak cesaretini, al kukt durumlannı tesbit etmek için jahadetten yatmaktadırlar. oîanlara 11 ay garanti verilir. ya ihtar edici bir eda ile İvan'a: çakhğını gösterdiler. Sayıştay, Danıjtay başkanlarile üç Bu 629 un ancak 205 tanesi İstAçık bahtlı çar ve akılh prens.ı İğrendik, tiksindik, bağırdık. Ni üniversite rektörlerinden müteşek tanbulludur. Geri kalanlar, bu şehdiye hitab etmekteydi. hayet sesimizi güç belâ hükumete kil bir heyetin kararmı da çimdi re haricden gelmi} ve burada suç duyurabildik. Güç de olsa, geç de den kabul etmektedir. (Arkas var) İSİemlf kimselerdir. Mısırçarşısı No. 16Tel: 25126 olsa bize bir Atatürk kanunu ge67 dnayctln faili olarak yatan 67 4 Bütün bunlara rağmen Detirdiler. Sevindik ve kendi içimizKAYIB tstanbul Emnlyet Sandlkatilin 60 tanesi, bu şehrin hariden dedik ki, eh bunlann sonu mokrat Parti iktidan bidayette ver einden İstanbula gelmıs ve cina Sındaki 110257 nmr.aralı hesaba ald Bonoyu kaybettim. Yerüalrü alacağımgeldi. Bundan böyle arbk ne Ata miş olduğu mutabakat sözünü de yet iflemiflerdir. dan esklslnln hükmü olmadığı llan türke ve ne de onun eserlerine bir unutarak halkevleri ve odalan dısında kalan bilcümle menkul ve 629 mevcudlu blr hapishanenln olunur. tecavüz olamaz. Baftarfcn 1 inci sahifede Adreı: Şadlye Küçük Ahkuzu Bu bir rüya imis. Şimdi de içimiz gayrimenkul mallanmızın musade 424 ü bu jehlrden değıldır. Gelmis, Aksar&y Kuçuklânga caddesi 116/1 Iunmuştur: «Bu hunısta yeni bir resi cihetine gitmij ve bu hususu aç kalmıj, hırsızlık ederek hapisyana yana, gözümüz yaşara yaşara, sey yok. Billndiği gibi bir komisyon •a duyarak görüyor, okuyor ve an temin zunnmda t?sanya Halk Par hane köşelerine düsmüşlerdir. Prost'un plftnını tetkik •tmektedir. Gelmiş, kafasına uygun adam lıyonız ki Atatürk Kanununu çı tisinin tapulu malı dahi olsa bunNeticesi hakkında fimdiden bir jey karmakla övünen bir partı, dikkat lann velevki bır gün veyahud tnr bulamami}, çekmis vurmuf ve katil söylenemez.» edılsin parti diyorum, Atatürkün saat için halkevi veya odasına tah olmuatur. 949 modeli Ambasadör öpi Şimdi hapishane kdşelerinde, Kemal Zeytinoğlu, istanbul Li memlekete şamil bir eserıni yık lis edilmiş olması keyfiyetini bahaNach marka deri döşemeli, İ.JL manı hakkında demistir ki: maktan, parçalamaktan, yere ser ne ittıhaz ederek o mallann elimiz böyle nıce zavallılar yatıyor. Gunah hususide çok iyi kullanılmıs, « İstanbul limanının kifayetsiı mekten çekınmemekte, korkmamak den alınmasını sağlayan hukümler değıl mi bu insanlara?.. 23000 ki'ometrede bir otomovazetmiştır. Buğday devjıren kollar, pamuk liği fizerinde ehemmiyetle durul tadır. bil satılıktır. Görmek v« komaktadır. İlk is oîarak limanm 5 Kaldı ki: îddia olunan hâ derleyen eller, jimdi ddrt duvar arnuşmak isteyenlerin KazlıçesAtamın heykeline, inkılâblarına tevsii için sondajlara basladık. Ya. saldıran başı bereli, çenesi top sa disenin halli Anayasamız hükümle kasında ve demir parmaklıklar gemede, Mensucat Santral FabTürkiye Mümessili: kın zamanda yeni tejebbüslere de kalh mürteciden rikasına müracaatlerL korkmuyorum. rine gore kazaî organlarm vazifesi risindedir. Ne ümıdlerle gelmişlercümlesınden iken parti ekseriyeti di? Ne hayal sukutu içınde yatıyorgeçeceğiz.. •• Telefon: 164344 ^ Çünkü o, yaptığını bilmez, onünü, lar .. Memlekete neler kaybettırArkadafimızın Adalet Sarayı inşa. ardmı görmez ve nihayet memle ne dayanıiarak bir kanun kısvesı Galata, Sermet Han No. 8/9 ketini idare edemez bır zıhniyette, altında çıkarılıp halledılmek iste diklerinin farkındalar mı acaba?.. atında pkmakta olan eskl eserlere Dr. Zekâi Muammer \ Köyden aynlarak istihsali körnılmesi Anayasa kaidelerine oldudair sualini Kemal Zeytinoğlu söyle bir mevkide idi. Fakat şimdi AtaJelgraf: DEKATONA Tel: 42296, ğu kadar hukuk prensıplerıne ve lettiler. Çehre gelerek, şehirlinin cevablandırmıştır: «Bu işle Mi'.H türkün bir eseri o'an hem de butun TUNÇMAN ekmeği ile oynadılar. Hayatı pahainkılâblarını eeriş halk kutleler'no ınsan haklarına de mugayirdir. Eğitim Bakanlığı meşgul olmaktalllaştırdılar... Bakteriyoloji Lâboratuan Bu sebeble partimiz: dır. Çıkan ve çıkacak olan eski eser yaysın diye, ozene bezene yarat+ıİş bulamayınca kötü yollarasüKan. balgam ve idrar tahlilğı bir eseri olan halkevlerine tahHukuk Devleti nizamını esas tu rüklendiler. Pohsi isgal ettiler, adlerin korunması için tedbirler leri ve taze aşılar ve idrarla ahnmıstır. Yakında Ankarada bütün rıb kalıblarını veıleştıren o başı be tulduğu yurdumuzda mulkıyet hak liyeyi oyaladılar... İdare mekınizFENNİ SÜNNETÇİ ; gebelik teşhisı yapılır. Yeni reli, top sakallı yobaz değ'I, bu larının ihlâli ile başlayacak olan eski eserleri tesbit edip korumak masını günlerce meşgul ettiler. adrese dikkat: Divanyolu. elın'ie hvızur^uzluk ve Anavasa ile ınuamüzere tam salâhiyetli bir komisyon Asıl hak sahiblerının hukukunu B No. 103 kat 2 Tel: 29125 §• tutan Demokrat Fartıdır. Lâkin men diğer esas haklara aid vehım kurulacaktır.» Evlerinde SOnnet yapılmcm mümkün plmıyanloria toyodan gel»nl«, fânnen lncelemek üzere uğraşan hâkımlebizler Ataturkun eserlermı koruma ve endışelerin tarihî vebali ile asla sünn.l jrapılmau icap eden köçük bebetlerin ve yojı büyük olonlonn süonet rimizın zamanını çaldılar... Ve şım ve yaşatma bakımından yobaA ilaisi olm'von^'nı şimHiden belirtSoydan Sünnetç> CHnelyeti köbinelerimiıde ve yohırt huHni hastohanelerde yapılır di hükumete bâr olarak devlet bütkarşı ne kadar cusursak, Demokrst mevi vazife bilmektedır. çesini kemirmeğe başladılar... BEŞIKTAŞ Emniye! Sanjıâı ^ ' MAÇKA Pola» karj.u Zcki Partıye karşı da o kad=ır ce.^ırız » Siyasi kanaat ve ideallerin yaylYazık değıl mı bunlara, yazık deyonında p a J O Ap. No. 2 '', Haîkevi Başkarn Kernal Çilıneir ması, yerleşmesi ve geüşmesi için Tel. : 84395 Tel. : 81773 ' " '$• oğlundan sonra C H P. İl İdare Ku maddi varlıklardan zıyade fıkir "e ğil mı bunlarla uğraşan butün meÇarsıkapı Tel: 25616 rulu uyeîerınden Avukat Febni vic'an gibi manevî varlıklara kıy kanizmaya?... Bu mevzuu incelemeye devam eAtaç bir konuşt.a yapmış ve cle met ve ehemmivet veren Cumhudeceğız. miştır ki: , , , . , „,.. . rıvct H?lk Partisi, bucunkü topianFaruk FENİK « Bidayette tesekkulunde TUIK j t ı s ! n ı y a ] m z â o ] m h a c h yollarla el oraklanndnn halkevlerine intikal konulmak istonpn mal'p^mı koruB U R SA Boyasımn haslıjı, kumatm dsyaeden emval borçlsrile birlikte pa:mak icin değil, bilhassa bütün metimıze devredüd.ği ve mılyonları Dr. RUHİ ONAT mklıjıile maruf "ÇİFT ARSIAN" d«>nî ve de>~i"kratik dünyanın mu1947 modeli 1,5 tonluk Panel tipi Şevrole satıhkbr. Görmek lçm: bulan bu borçlâr partimiz taraf nAskerDıHastanesi Dn.ııııye MüMsrinos Brators kumafinı trtyınız. kacides bilrliği ve esas tuttuğu hak Taksim Bahçesi karsısında Petrol Ofisi benzin satıs istasyonuna. Asker I dan ödendıği ve yeni inşa edııentehassısı. Atatürk caddesi Kumatm tenindt 2 mttrtdo blr ve ma'delet prensiplerıle hukuk Görüşmek için 29836 telefona müracaat. tehassıs Pazarı sokak No. 1 lerin mevcud borçlan bulunduâu l Tuz si I basılmif yukardakl damgıra dikkai Tuz halde bunlar hakkında tasarıda her fı înm f"»"=ı lüzumunu br'i't(Çınarlı Kahve yanı) •i <r. hangi bir kayıd yok. Tedıye edılmı? mek ve memlekette kötü olduğuna tnan'lığı (bizzat ihkakı hak) yoluve eHılecek çesıdli borclar partımize bırakılmış bulunmaktadır. Zi nun açılmasını protesto etmek için ra maksad bu bahane ile Cumhnri yapmış bulunmaktsdır. I6l/m OLMAK KARS YA Ğ I Kars Çiftliği VALSLARI, HER TÜRLÜ DEĞİRMEN MAKİNELERİ VE FABRİKALARI. MEŞHUR E M A G DEĞİRMEN EHVEN FİAT VE SÜRATLE TESLİM ^Safılık Ofomobil 1 DENİS KATONA EMİN FİDAN ve oğlu LOKMAN FİDAN AHMET TEMIZ J I J I MÜHİM FIRSAT MAZOTLA İŞLEYEN SÖMİDİZEL TRAKTORLERİ yet Halk Partiîini felce uğratmaktır. Hukuk nizamı icinde olsun veya olmasın esasen teslime hazır bulunduğumuz halkevleri bınalannın verilmesmden hazer ettiğimiz yoktur. Burada yegâne isteğımiz bun nmak Sel.uioıt tarak ile taranmak SHBH| bir zevktir. LUXOR !L I YAYLA Aiie Mutfağt HOFHERR "HSCS" MARKALI Fiatlan rakibsiz defil, fakat malzemesi, nefaseti ve temizlıgı rakıbsızdir. Bir tecrübe sıhhatinizi sağlar. Sıraserviler 101/1 Telefon: 43819 OLAGANUSTÜ TOPLANTI Kayseri ve Civan Elektrik Türk Anonim Şirkefi İdare Kuruiu Başkanlığından: Ortaklığımızm hissedarlar geneî kuruiu 17 ağustos 1951 tarihine rastlavan Cuma günü saat 14 te Kayseride Maarif Hanmda bulunan ortakhk merkezi binasmda olağanüstü olarak toplanacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak hissedarlann hâmil olduklan hisse senedlermi veya hamıl olduklan senedlerin numaralarını ve kıymetlerini gösterir müsbit vesikalan toplanti gününden bir hafte evvel ortakhk veznesine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Ortakhk esas mukavelenamesi ve Ticaret Kanunu hükümlerine gore hissedarlann bugün ve saatte toplanüda asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunmalan ve vekâleten bulunacak hissedarlann usulüne muvafık veklletnameyi hâmil bulunmalan ve vekilleria sahsan hissedar ve oy sahibi olmalan lüzumu ilân olunur. Olağanüstü genel kunıl gundemi asağıda yanlıdır 1 Sızır Göksudan elektrik istihsali için ympılacak teslsata muktazi sermayeyi temin maksadile ortakhk sermayesinin 1.000 000 lira (% 125 nisbetinde) arttınlması suretile sermayenin 1.800 000 liraya çıkanlması hakkmdaki idare kuruiu gerekçe raporunun okunması, 2 Yeniden ihraç edilecek hisse senedleri mukabilinde ortakhk sermayesinln 1.000.000 lir« arttjnlmaaı suretile »ermayenin 1.800.000 liraya «ıkanlması T« nizamnamenin (airket sermayeai beherl 25 Tl. kıymetinde hamiline muharrer 32.000 hisseye mfinkasem 800.000 TL. dan ibaretür ) diy« yanh olan 7 nci maddenin 1 inci hkrasımn (sirketin aermayesi beheri 25 TL. kıymetinde hamiline muharrer 72.000 «jisseye mückasem 1.800.000 TL. dan ibarettir.) seklinde deği}tirilmesi, 3 Yeniden çıkanlacak hisse senedlerinin ihraç jartile eski hisM senedleri hlmillerinin yeni hisselerini kısmen reya tamamen taahhüd etmek hususuhda hakkı rüçhana malik olup olamıyacaklannın ve ifbu hakkı rflçhanın ne gibi »eralt dahilinde ve ne kadar müddet zariında ve ne sekillerle istünai olunacağıam tayia ve tesbiti ELEKTROJEN GRUPLARI YAZ SICAKLARI ESNASINOA.... terli terli cereyandaoturmaktanmütevellit ateşli nezle ve baş ağrılarına karşı kininli Gripin kullanınız. GRİPİN, baş, diş, nezle, romatizma. a d a l e , sinir.lumbago ağrılarına karşı daima muvaff akiyetle kullanılmaktadır. KININLI 120 WATT'tan 7000 KfLOVATT'a kadar AUTO DtESELS, INTERNATIONAL DIESEL ve NORDBERG ELEKTROJEN GRUPLARI BENZİN, GAZ veya DİESELLİ TOrtt CAcisinln uıun zamondan beri çok lyl tanıdıklan mazotla i>i*y~ Sömid*«i H O F H E R R S C H R A N T Z Fabrlka» mamuld* " H S C S " markal. 3 5 »• 5 5 b«yglHik ham demlr, h«m de lastiV tekerlefcfi ve 5 5 beygırlik' tank tlpi tralctörlerin satısma devom edilmefctedir. Traktörlerimiz meşhur ıtıısır lcocom markal» E B E R H A D T uaV. pulluklanyla techiz «dilmck. 4 »ool aıa I U günde 3 ad*l alınabılir GRİPİN Sctts Deposu: ÇİFKURT TİCARET ve SANAYİ T.A.Ş. Galata, Rıhtım Caddesi No. 45. Telefon: 40897 İSMAİL HAKKI KOZACIOGLU Galata. Tünel Cod. Perçemli Sok. No. 19 Tel: 43941 Telgraf: KOZACI P. K. 1447 İSTANBUL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle