19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 Temmoz V ON Tifo, Molotov'a meydan okudu •Hitlerin tehdidleri kadar, Mololov'un tehdidleri de bizî firkütmez» O J E Çinde dahili harb yeniden başladı Raneon 28 (A.P ) Yetkili çev Diğer taraftan, mukabil taarruza Belgrad 27 (Nafen) Ikinci Cirelerden verilen bir haber* göre, geçmış olan komünist kuvvetlerin, han Harbi esnasında Almanlara bir müddertenberi Bırmanya top Birmanyaya doğru ricat yolunu '* karşt ayaklanmanm yıldönümü raklanna sığuımış olan millivetçi tıkleri kaydedilmektedir. Askert müşahidler, Pekin hükutnunasebetıle yapılan muazzam bır Çin kuvvetlerıne mensub 15.000 • mitingde sdz alan Mareşal Tıto, kişilik bır birlik Çm hududunu » metinin, Li Mi'nin kuvvetlerini yok Sovyet Başbakan yardımcıst Molo mış ve kızıllarla yaptığı ilk çaredecek bir askerf kudrete sahib oltov'u fiddetli bir lisanla eevablan pısmayı kazanarak bır hava alanı duğunu tahmin etmektedirler, fakat dırmıstır. Molotov, Varsovada ya nı zaptetmistır. Yunnan eyaie ne de olsa bu onlan iz'ae edecekpılaa bir toplantıda beyanat Termış tine girmiş olan bu kuvvetlerin batir. ve Tito'yu tehdid etmısti .Bugünkü sında milhyetçi Çuım en iyi genarallerinden Li Mi bulunmaktadır. Amerikarun tekzlbine mitingde konuşan Mareşal Tito Bu, ÇanKayÇ<"k rejiminin kıt'a Burma'daki umumt kanaat, l i Mi joyle demistir: « Hıtler'ın tehdidleri kadar izerinde en mühım hareketini tes. kuvvetlerinin Amerıkadan yardım Eördüğü merkezindedır. Molotcv'un da tehdidleri bizi ür kil etmektedir. fcütmez. Yugoslavya hürriyetini Sovyet »öngüleri sayeamde degü, evlâdlannın kemikleri sayesinde elde etmiştır.» Ankara 28 (Anka) Beden TerAnkara, 28 (ı.«.) Bugün saat biyesinde vuku bulan yolsuzluklar 10 da Türk Havacıiık Derneğmin BastaTiaı 1 ınct sahtfede etrafında yapılan tahkikat »ona er Etimesğut'taki alanında topçu pilot »simler çıkmakta ve bu arara î s mij ve Milll Eğitin» Bakanı Tevfik l kursunu biti' en subavlara tör^nle tanbulda bir banka müdurünün d« İleri bu hususta verdiği irahatt», bröveleri verilmiştir. Törende Kuhâdisede alâkak olduğu aöylenmek suiistimalin 19471948 «enelerindeB SenatOr Sparkmaa, Türkiyeye tedir. Sahtekârhğın memleketimız k«lma oldugunu, o zaman yapılan rum Başkanı Büyük Mıllet Meclisi teknik ve lktisadt ymrdımın ganifBaıkanvekillerinden Mustafa Zede eereyan eden safhalanndan ba# tahkikatta bunun ortaya çıktığııu letilmesi için tefebbüslerde buluntd ka, çekler üzerinde yapılan tahrif fakat tedbirler alınmadığmı löyîe ren, Genelkurmay İkind Başkanı m ı a lâzun geldiğini,d« kaydetmifKorgeneral Zekâi Okan, yüksek rüt ler neticesinde Amerika hazinesının miştir. beli subaylar, Türk Hava Kurumu Ör. de büyük zararlara uğradığı «nlaTevfik Üeri, Fransadan 15.535 M erkanı hazır bulunmuşlardır. Senatör Brevrster is«, Türkiyede jılmıştır. Bu isi d« Amerikan hava ralık bros, yüzük, çakmak, cuzdan gordüklerinden duyduğu m«n>nuzıiateseliği mutemedi olarak vazif» Törene İstiklâl marşıle başlangıbi «sya aatın ahndığını, bunlann yeti belirtnu* va «bu aeyahatimiı gören Kenneth Robertoon'un yap«kınlan kayaklann tamiri için alı mış ve marsı takîben Kurum Baş doğu Akdemze Amerikarun göstertığı anlasılmaktadır. Amerikada gınan yedek parçalar» dıye göjte kanı Mustafa Zeren bir hitabede dığı geni» ılgıye kuvvetli bir dfyabında yapılan duruşma sonunda rildiğıni »oylemış, eskl Umum Mü bulunmustur. lildır» demıştir. 12 yıla mahkum edılmiştir. Kenneth dür. Vildan A?ir Savasınn yazmif Kurum Başkanınm nutkundan Kobertson sehrimızde yapılan taholduğu Olimpiyad Tarihi isimli ki sonra merunlann bröveleri Genelkikat neticelenince, döviı kaçak;ıtaba 4000 lira rvrildiğini, fakat böy kurmay İkmci Başkanı Korgenelığı ruçile hakkında dava açılaeakla bir kitab basılmadığını da kay 1 Zekal Okaa tarafındaa bafan tır. Sanıklar hakkmda taleb «dilea detmif, bütfin (ahst masrafların dileklerıle dağıtılmıştır. rnadde, üç avdan üç seneye kadar G«n«l Müdfirlük bütçeaint dahil eeğır hapis, 1000 liradan 100 bin lidildifini Have etmi;tir. Baştarafı 1 ineı sahifede rava kadar ağır para cezasıdır. Bakan Adnan Menderes, Dı» İşleri Karaborsaya sürülen çekler üzeBakanı Fuad Köprülü, Genelkurrinde M. Bahar ismine tesadüf emay İkinci Başkanı Korgeneral dilmiş, tahkikat sonunda bu iımın İskenderun 28 (Telefonla) İs Zekai Okan, Ankara Vausi Necati Hanri v« Refael Umindeki aahıskenderun hâdisesinin ilk tahkikatı Hter, yabancı delvetlerin Ankara lara aıd olduğu «nlaşılroıstır. HâAtina 28 (A.P ) Başbakan Ve bugün sona ermiştir. C. Savahğındıse basma aksedince Hanri ve nizelos bu gece istifa etmiş v» Kral dan öğrendiğime göre, sanık olarak lçileri, asker! ve mülkî erkân taafından karjılanan misafirimız, Eefael kardeslerden bW Telivive, kendiıini derhal bir intikal kabinesi nezaret altında buîundurulan 82 eraberindeki zevatla birlikte kenbiri de Fransaya kaçmıştır. kurmağa memur etntiftir. Bu kabiSanıkların iadesine dsir adı g« ne yapılacak aeçimlere nezaret ede kisıden 46 n hakkında tevkif mü dilerine tahsiı edılen Çankayadakl zekkeresi kegilmiş, 22 sinin de gay amlı köşke girmışlerdır. Kısa bır çen m«»mleketlerle anlaşmamız olcektir. Parlâmento da derhal fes rimevkuf olarak yargılanmalarına Istirahatten «onra Atatıirkün geçici duğundan sanıklar ıremleketimize hedılecektir. Seçunlerin 9 eylulde karar verilmi| ve bunlar serbest bı abrini nyaret eden Şah Mahmud getirileceklerdir. yapılması muhtemeldir. İntikal ka rakılmışlardır. Zabıtaca aranmakta Han müteakıben Meclıs Başkanı Yapılan tahkikattan alinan netibinesinde Kuzey Yunanlgtan, Millt bulunan 10 kjşi halen ele geçırıle Refık Koraltanı, Başbakan Adnan e <?el re f C f memlekctimizde yapı Müdafaa, İç İşleri ve Adalet Bakan memiftir. Vlenderesi ve Dış işleri Bakanı lan bu sahtekarlık ve dolar kaçak lıklanna bütün partilerin itimadını Liman amelesinl İşbası yapma 'uad Köprüluyü makgmlannda zıçıhğı şövle bır seyir takib ettnıştir: haiz şahsiyetler getirilecektır. Semaga teşvik eden 6 amelebaşı da aret ederek bir müddet görüşmuşMemleketımizde Amerikan Haçimleri İç İşleri Bakanlığı idare yakalanmıj, İlk sorgularım müte erdır. Akşam, Dıj îşleri Bakanı tava Ataşehği mutemedi olarak vaakıb tevkif edılmişlerdır. Öldüru afmdan misafir şerefıne bır riyafst sıfe E"ren Robertson adındakl bir edecektir. len Nihadın annesi Remzıye As'an rerılm;ştir. Mısafirimız pazartesi Amerikalı personel için Amerikaoğlunun ölümüne çok üzülmüs, ağ ünü bir basın toplantısı yapacaktır. dan gnnderılen çekleri usulen ve Jamaktan gözleri kapanmıştır. Zaresmi bır kur üzerinden Merkez Bankasında bozdurması ltam gevallı kadın kör oiması ihtımalıne l'rken karaborsada «atmayı ye bu karsı tedavi altına alınmıştır. Ankara, 28 (ANKA) Atatürsuretle menfaat temin etmeyi daha kün heykel v» büıtlerin» tecavuz Yabancı sermayeyi teşvik uygun bulmustur. Robertson düşüncelerini bir ka; de bulunan lnkılâb aleyhtan Ticanl tasanst BaştaTafı 1 inci lahifede av kımseye söylememi| ve nihayet tarikati mensublan hakkında girişilen takibat tona «rmiftir. Halea Ankara, 28 (Telefonla) Yab=m bugün toplanmışsa da gündemindeki davanamıvarak çok «aznim! ahpabı olduğu Hava Ataşeliği tercümanı Ankara Cezaevind* 125, Çankında a sermayeyi teşvik tasarısı ılgılı dığer ijleri görüjmüı ve adı geçen Kemal Karadayıya bildirmiştir. Ro 50, Çubukta S5, Kalecikte 90, olmak komısyonlardan geçerek Meclısın kanun teklifinin müzakeresini y«bertson'un teklıfıni çok cazib bulan üzere 280 Tıcan! mevkuf bulunmak pazartesi gündemıne alınmıştır. nna bırakmıjtır. Komisyon yann tercüman hemen faalıyete geçerek tadır. saat 15 ta toplanarak teklifl tetkik büyuk meblâğlan ihtiva eden çekGarib bir toplantı Dün geceki aramatarama ve mütalea edecektir. Kanun teklen karaborsada kimler» bozduraAnkara 28 (Anka) Türk Milülifleri D. P. Meclia Grupunun lelı bileceğini tahkıka başlamıj ve ni yetçiler Derneği tarafından bu ak Dün gece sehrimızde 500 resmî günkfl içtimaında karara bağlandıhayet Istanbulda Galatada Havyar ;am tizeri Halkevinde, vaktile Na ve sivıl polısin ıştırak etuğı buyuk ğından Adalet Komisyonundaki müHanında yazıhaneleri bulunan ve zım Hıkmetin affı hakkmdaki isti bir aramatarama yapıimıştır. Em34 mılyon lıra sermayeli Refael ve dayı hazırlamıs olan 185 kijinin tel niyet Müdürü Kemal Aygiin ve zakereler de ancak ban hukukl terim ve ıstılahlar üzerinde durulaHanri kardeşlere bir dolar 485 ku ini için bir toplanü yapıbnıştır. muavıni Hahm Saatçi ile butün şurus he=ahıle bozdurulmuşrur. Bu iş be müdürlerınin iştırak ettıkleri ara cağı tahmin edilmektedir. Kanun Toplantıda hemen hemen Turklteklifi pazartesi günü Bütçe Komisbn şekıld» tam bir buçuk sene Heyedeki bütun muharrirler, tanınmış malarda beş denız motöıü de bu yonunda da gorüşüldükten sonra vani etnıış, Kemal Karadayı her tün İstanbul sahillerıni taramıştır. ilım adamlan ve tanınmış sanatdün de bildirdiğimiz gibi Meclisin cumartesi Havyar Hana giderek kârlar jtuhalanmışlar ve haklannTarama esnasında yırmi bıçak ebankerlere çekleri vermış, para'.an da ağır isnadlarda bulunulmuştur. le geçirilmıştir. Aj rıca Kasımpaşa çarşamba veya cuma günkü gündealmıştır. Bankerler de topladıklan Iki saat devam eden bu toplantıda da Cıcıburunun esrar tekkesı ba minde yer alacaktır. Öğrendığimize çekleri Isvıçrede Julıs Baer adında gazeteler de yuhalanmaktan kur sılmış ve dört kişi nargıle ile esrar göre tasarının Mecliste sözcülüğünü beynelmılel bir bankere M. Bahar Ankara milletvekili Hâmid Şevket tulamamışlardır. çekerierken yakalanrrrslardır. Bu imzasile cıro etmışlerdir. M. Bahar Incenin yapmaa kuvvetle muhttarada 800 gram da esrar bulunimzasını atan bankerlerin gencl meldir. mustur. Hanrı'dır. Londra 28 (B B C ) Ingıliz Isviçredeki banker de M. Bahar Iran petrol ihtilShnı halletmeye ça PROF. NIMBLSUN MACERALARI: imzasını havi çekleri bankaya bozlışan Başkan Truman'ın öze! temdurarak Refael ve Hanri bıraderler sılcısi Harriman bugün Tahranrian adına dnlar olarak başka bir bangelmiş ve Ingilız hukumet erkânı kava y^tırmış ve bu suretle de Isile goruşmeleruıe başlamıştır. tanbuldaki banker kardeşlerin IsHarriman Londra hava alanına vıçre bankalarında kullıvetlı mikindışı sırada basma şöyle demıştir: tarda dolaıları bıııkmıştîr. • Iran hükumetının ıleıi surCekler uzerınde yapttan tahrifa*la Amerika hazineçı de dolandı duğü teklitlerın mii7akr^lprin başlama^ına yol açacağını ümid edıyonlmıştır. Butün bunlardan b^şka 81 çek rıım • Bu gece yapılan kabıne toplanhten 72 sınde imza başkadır. Bu sebeble tahkikat genışletilmij ve geri gında hazır bulunan Harnman'm tekalan 9 çekin kimlere aid olduğu masları etrafında malumat verilmearpştırılarak tesbit edilmi$tir. miştir. Çek sahtekârhğı hâdisesi aydınlandı Beden Terbiyesindeki Topçu pllot kursunu bitirenlerin törenle suiistimale dair bröveleri verildi Bakanın demeci Bafmakaleden devam •tmda vonılan T» bir hayM yıpranaa Halk Partisi, vnrdumnıda hnkotk d«Tİerl esaslannm kökleftirilm«sln« doğrn gidenyak takdire değer bir fayret harcamı?, Türk ıeçmenlnin kaderine boyun iğerek yerinl (önülhoşlnğv ile Demokrat Partiye bnakmıştır. Vaziyerba hncTBrk mffleti Om lşblrB|1 jnp lâsan bndur ve aynı yolda bundan tığından dolayi Amerika sonra Demokrat Partiye ddşen ağır razifeler vardır. Türk tnkılâbuıın ifrihar edebOir» ruhuna bağh kalarak daha büyük NewTork «8 (R) Turkiysyi bir hızla çalışmak, daha kısa taziyaret «tmif olan Amerikan aena manda daha verimli neticeler tağtörlerl tAmerikarun Sesi» radyo lıyarak mlllî ve locyal varuğunıs aunda yaymlanan konusmalarmda her bakımdan kuwetlendirmek v» Türkiye intobalanm »nlatmıçlardır, kalkındırmak. Baa Güney Amerika SenatSr Green, Turkiyed* dcmok Ctunhnriyetlerini hatıra geriren rasmin gelişmlş oldugunu, çok renkli veya renkstz ihtilâl edebiyapartili sistemİB muvaffakiyetl* tat traı dîle dolamakla bu millet* iyiblk edildiğinl anlatmif v» cTttrki lik edümes.' Normal hukumet deye Cumhuriyeti aağlam temellsr* ğis&l&lerinİB birer ihtilâl olabileceği düşünceri geleneklerimu adayanmaktadır» demlftir. Senatör Wiley de, Türkiy» II» T« rasnt« aokuluraa, ileride bunun donanıstandan bahsederken cbn ha ğurabileceği zararlar tüyler ürperrikulâde memleketlerı demi» re tici olabilecektir, Aman sakmalun. funlan ilâve etmiftir: tBu ikl mem NADİR NADt lekette çevkli inaanlara rastladık. Türkler atalanıun ruhunn yapyorlar. Bu necib karakterli mllletle ifbirligi yaptıgmdan dolayı, Amerika iftihar edebilir. Biı Tflrkiy* Û* Yunanittanı aramızda müttefik olarak gördügumuıden dolayı bahtiyara.» Türkiyeye gelen senatörlerin radyo konuşmaları Anıan Güzellik Müsabakamtz sakınalım İsfanbul Üniversitesî Hnkuk profesörlerinîı» düşönceleri Baştarafı 1 inci sahifede c Kanun tasansının metninl gSrmediğim için bu hususta kesin bir fîkir ve kanaat dermeyan edemiyoceğim. Maamafih ilk nazarda boyle bir k&nun cıkanlmasını doğı bulmuyorum. Böyle haksız flrtisablarda, zararma iktisab vâki olan kimselera kanun, istirdad davası hakkı tanımıştır. Ancak sebebsiz iktisabdan mütevellid iade davası borclar kanununun 66 n a maddesi gereğino* mtrtazamr olan tarafın verdiğini istirdada hakkı olduğuna ıttılaı tarihinden rtibaren bir sene ve her halde b« hakkm doğduğu tarihten rtibaren 10 sene müruriie sakıt olur. Binaenaleyh Halk Fartisi tarafından Ortisab edilen mallann hak sız v« sebeb6İz olduğu doğru olsa bile bunlann bir çoklarmın istirv dadı için kanunun tayin ettiği mürur zaman müddeti geçmiş olacağmdan davanm amelî iaydası olmıyacaktzr. Bu ttibarla meselenia halllni ihtisaj sahibi ve bıtaraf bir heyet» tevdi etmek flkrimct daha uygun düşecektir.» İskenderun hâdisesi Yunanisfanda seçim îik (ahkikafı bitti ler yenileniyor Afgan Başbakanının Ankarada temasları Mevkuf Ticanilerin sayısı 280 i buldu C.H.P. nin mallarına dair kanun Harriman Londrada Diğer profesörler fOdrleıinl söylemektea kaçınıyorlar Fikirlerinl Sgrenmek üzere mfU racaat ettiğüni» diğer hukuk pro» B«yıal Fotogrıi Btudyora fesörlerinden maaleaef, müsbe^ 83 Cavidan Elgin menfl cevab alamadık. Bir çoklan Gazetemİ2 nam ve hesabına gü Foto Rıdvan Kırmaeı: Ankara. Kıymetll bir maliyeci olan Tevfik Avrupaya gitmislerdi. İstanbuld* zellerin resımlenni çekecek fotogFoto SpoR Ankara. ftoralın vakitsb öliimü kalanlar muayyan bir ka« latU. rafçılann isimlerini bildiriyoruz: Foto Hamza Püstem: tzmh* C Onlara mfiracaat ettik. İfte bir tate«ssür uyandırdı Fot« Sabah: İstiklil Caddesi, mirler çarsısı Merkez fotografhanesinin söyledikleriı Ankaradan al(Galatasaray civarı) nesi. c Benim cevabum fltl taraf da dığınuz maluFoto Süreyy* İstiklil CaddosJ Foto Fikrl Göksay: Izmlr Ba*. blr propaganda m*vzuu ympabili»\ mata göre Trab fTünel başı) mahane gan karsısı. Halbuki ben ilim adamıyım. Binazon CRJP. milBaysal Fotofraf Stfldyonu tt Foto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı. enaleyh eevab vermekt» maso» letvekillerinden tikJâJ cadaesı. Zanbak sokak No. 1 Foto Rasid Ünverdi: Manisada rum.» Tevfik Koral Foto Tuna: Çarşıkapı. Hukumet dvan. Bir diğer profesfirun erine tel*> dün sabaha kar Foto M. Özen: Pangaltı Ham»pı Foto Mehmed Ortaçt Aydın. fon ettik. Karşımıza çıkan zat: p bir kalb krizi l> 150 Balıkesir Foto Sümert Anafargeçirerek vefat Foto Openu Kadıköy Opera ai Profesör «vde... Kios diyellmf talar caddesi . etmi?tir. 1908 diye sordu. neması yanında Foto Nun Gazianteb. Trabzon doğumFoto Şen: (Divanyolu). MaksadımiB anlatbk. Biraz sonFoto Fahri Seyrek: Izmit Demlrlu olan Tevfik Foto Klüb; (Beyoğlu Melek slı aynı zat cevahı getirdi: yolu caddesL Koral milletveneması sokağı). Profesör çok rahatsız, yatakkili olmadan ön Ilakkjn rahmetine Foto Aray: Zonguldak. Foto Kenan: Üsküdar. « cıkamıyacak vaziyette. Atefi ce, Maliye Ba kavuşan Trabzon Foto Turan: Çemberlitaj. Foto Can: Izmir Konak. var... Hem de pek çok... Onun içia kanlığı Emekli milletvekili Foto Asral: Kadıköy, AltayoL Foto Cevad Kızıltan; Boıu İşleri Genel Mü Tevfik Koral Foto Modet: Düzce. mazur gSrülmesini rica ediyor. Foto Doğuş: Mersin. dürü idl. Son derece sevilen bu deSağlık diledik v« fiçüncü tecrflğerli maliyecinin vakıtsız ölümü seye giriştik. Bu sefer karşımız» Ankarada derin bir teessür uyan;ok sukür bir profesSr bizzat çoktı. dırmıştır. Cenazesl bugün öğle naSualimizi sorduk: mazını müteakıb Hacıbayram ca Akşam dokuzda tekrar telemiinden kaldınlacaktır. Meclis arfon edin, eevabımı bildiririm! dedt kadaşlanna ve ailesı efradına ba|Tam dokuzda telefonu açtık. Kaseğhğı düeriz. dın sesi: Profesör uyudu. Kendisini ar« Haber aldığımıza göre evvelki ak kaldıramayızl mukabeleamd* ;ece Moda denız kulübünde müeslulundu. îif bir hâdise cereyan etmiştir. M«Ortalık henflz kararmadan uykuMatbuat hurriyetinin 43 üncü yıl îele şudur: Kulubün yıldönümü münasebeı dalan bu profesörümüıt de iyi dönümu münasebetile Gazeteciler tgeceler temennı ederek »eleifonu Cemiyeti tarafından tertib olunan tile azalar arasında yapılan toplankapatüktan sonra karşılaştığımı» Gazeteciler bayramı dün saat 18 de tıda Yeni Sabah gazetesi sahibi Safa Kıhclıoğlu ile İstanbul milletvehazin tablonun önünde düşünceys Takaira Belediye gazinoaunda te«:illerınden Zeki Rıza Sporel arasındaldık. id edilmiştir. la bir munakaşa çıkmi}, bir müdBayramda, sehrimlzde bulunan let devam eden münakasa hayll milletvekilleri, Vali ve Belediye •t bır şekıl almı^tır. Neticede iki r Başkanı Prof. Gökay, BasınYayın arafın dostlan araya girerek süe Turizm Genel müdürü Dr. Ha :uneti iade etmişlerdır. i y i |ekude im Alyot, Emniyet Müdürü Kemal Aygün, yabana basuı atajeleri, De Bajtarfaı 1 inci sahifede istifade «debilmek İçin bacaklann mokrat Parti ve Cumhuriyet Halk yağh, terli ve ulak «lmamaıt II kuyunun içinden çıkacagı sırada Partisi îl idare kurulu başkanlan, zımdır. bayılarak suyun için» düşmüstür. yerli ve yabana basın mensublan t B n Yukanda bulunanlar kuyunun diPUKAY y yu2Ün en az eşlerü» birlikte hazıı bulunmuf15 temmuz tarihli gazetelerde binde zehirli bir gazin mevcud bulardır. Cuçükçekmece otelinde geçen tiir dörrte üçfl bacaklara temas ettlri lunduğunu anladıklarından îbrahiGazeteciler Cemiyeti Başkanı taarruz vak'ası hakkında tafsüât lerek biraz basbnlmak suretil* üç mi kurtarmaya teşebbfis etmemişler Burhan Felek bayramı kısa bir hi •ardı. Küçükçekmece Yeşilkonak dört kere yukan, aşağı sürtülecek ve vaziyeti İtfaiyeye bildirmişlertabe ile açarak basın hurriyetinin otel ve gazinosu sahibinden aldığı tir. Kürk tarafı cildde kalan tozları dir .Vak'a mahalline gelen Üskümız bir mektubda şöyle denmektemizlemek içindir. mana ve ehemmiyetini belirtmi» ve tedır: dar îtfaiyesi îbrahimt baygın bir Türk matbuatınuı bu yoldaki hamP U K A Y «u^ellik ltvanmı M vaziyette kuyudan çıkarmıçsa da «Otelimde bö\le bir hâdise celelerini saymıştır. Nümune hastanesine kaldınlan geno reyan etmemış ve bu namda müşCemiyet başkanı sözlerine son ten de gelmemiş olduğu gibi zabı tan her yerde re Sergide CANSU çok geçmeden ölmüştür. Savcılık verirken, bayrama iştirak eden da :aca da hakkımda hiç bir takibatta Paviyonunda bulunur. tahkıkata el koymuştur. vetlilere teşekkür etmij ve Cumhur aulunulmamış olduğundan, namusBaşkanı Celftl Bayann göndermif târane çahşmasına devam eden olduklan tebrık telgrafını okumuf otehm hakkında herhangi bir yantur. lışlık veya iltibas neticesi yayılmıs MEVSİM DOLAYISlLE Bayram gayet samlm! •• neşeH olan bu haberin tekzibine müsaabir hava icinde ıaat 21 de »ona er lelerinizi saygılarımla rica ederim » miştir. Şevket Kıral Trabzon milletvekili Tevfik Koral vefat etti Moda Deniz Kulübünde müessif bir hâdise Gazeteciler Bayramı AÇIKLAMA PÜKAYDAN Bir otel sahibinin mektubu Kuyu içinde geçen bazin bir vak'a NECMİ RIZA MAĞAZASI Büyük Tenzilât Yaptı Ucozlukla güzelliğin IM olduğunn gidiniz v« görünüs. L Piyasada rastlayamıyacağmız en zengin kumaş çeşidlerinden, birinci smıf işçilikle ısmarlama elbiseyi peşin 160, ayda 13 lira taksıtle 170 liraya Elhamra Terzihanesinde diktirebilirsini». MERİHOS FABRİKASININ ELHAMRA TERZİHANESİ Beyoğlu, İstiklâl Caddesi 258. Elhamra Han kat 1. No. 1. | hanımınm yanına gelmişti. Oyun Yaşar Bey! Mükemmel bir insan. Adam cevab vermeden ilerledi. anyor, bağırıyordu Yumuşak, san Bır sıyah etek, beyaz ipek bluz, Ocağın yan tarafmdaki bir çukura başı, yelpaze ku'aklaıı Jalenın Dar boyanmaya lüzum yok, bugün hıç ellerini soktu. Sımsiyah olan parmaklan arasında uzun müddet ç'kmıyacak, uyuyacak ve eğer ka maklannı iki, üç kömür tutarak mıncıklandı. Kı'mir memnun ho bıl olursa duşunnıemeye çalışacak. çıkardı. murdanıyor, kenJıni okşamalara Aynanın önünde telâşla saçlarını Buraya bakmamışsınız.. bırakıyordu. Fakat birdenbire ıkısi tarıvordu. «Benı gecelıkle görün Ne sersem şeyim! dedi, Jale. de sıçrayarak doğuldular. Tok oır ce hemen gözlerini indirdi. Utangürültü olmuştu. Balkondan içeri, mış gıbı değil, ben sıkılmıyayın» Adam elindeki kömürleri ocağa odanın ortasına duşen, keçelerın dıye. Çok terbiyeli doğrusu! Ne ka atmıştı. Kenarda duran eaki bir YA7ANI üzerinde bir müddet yuvarlanan dar solgunum, dudaklarıma biraz mukavvayı parçaladı. Kibritle alevküçücük toprak parçasının arkasın ruj sürsem? Hayır, lüzum yok, öy leyerek kömürlerin üzerine yerleşdan hayretle baktılar ve hemen le adam değil.» tirdi. Ocaktan döndüğü zaman güKıtmır yerde, battaniyenin üzerin Kraliçe ile konuşmuşlardı. Meşhur larile! Ne kâbus, ne uzun rüyalar, peşpeşe balkona fırladilar. Tarağı tutan eli havada kaldı, lüyordu. de kıvrılmıs yatıyordu. Odanın içi aktörler, artıstler de görmüstü. Hep ne uzun konuşmaiar bunlar! Peki Yaşar Bey, oradaydı, aşağıda! Kendi kendine hayretle sordu: İşte oldu bitti. karanhkb. Yalnız perdelerin ara »ini iyi hatırlamıyordu. nedir? Başını kaldırmış gülüyor. Günes. Öyle adam değil, ne demek Jale de gülüyordu. sından ince, fitil gibi bir ı*ık yere Birdenbir* yatağın içinde kalkıp «Şuur altında kalmış düşüncele tam yüzündeydı. Gözleri parlıyoryani? Benimle bir çay Jçecekslni» düşüyor, Kıtmirın üzerinden beyaz oturdu. Ellerini dizlerinden geçtnp (Bn, hâtualann uykuda kunıldadu. Tekrar taranmaya başlayarak değil mi? Ates yansın hemen hazırbir çizgi halinde aşarak kapıya ka kavusturarak: yıp canlanması. Kendi kendnne biJale de güldü. İçinde birdendar uzanıyordu. Olmazl diye, mınldandı. Ama le söylemekten çekindiğün şeylerin bire öyle bir ferahlık, sevinç güldü. «Ne olacak iyi bır insan lanm. işte, ona da erkek dıye mi bakacaGenc kadın kalktı, Srtüleri top bu olmaz! Reddetmesinden korkmuştu. Ona rüyada açıklanmaa bu mu? Evet duymuştu ki, buna biraz jaşırdı. ladı. Kıtmiri battaniyenin üzerinbiraz ev hanımlığını göstermek ıaKıtmir kapınm önünde kaşınıp bu oLraadı, böyle rüyalan da ancak Kıtmir âdeta dehrmiş, sıçnyor, par ğım? Canından bezmış zavalb.» Aşağıda kapıyı açtığı zaman onu tiyodu. İçinden söyleniyordu: tYok den kovdu. Başuıda hafif bir ağn pirelenmekl» meşguldü. Hanımının Freud efendi, yahud onun çömeıvardı, midesi bulanıyordu. Hemen sesini duyunca birdenbire durdu ve leri anlar. Kim bilir o maskelerin, makhklara saldınyor, durmadan eşikte buldu. Oturmu», sigarasını ben bildiklerinizden, fanfinlerdan kuyruğunu sallayarak havhyordu. yakmif, etrafa bakarak içiyordu. koştu, balkon kapılannı ardına ka ona bakmaya basladı. kedi kafalarının, konuşmalann ne Jale geceliğinin yakasını kapadı, Genc kadını görünce hemen kalktı, değilim, bu da gelir elimden, ? dar açtı. Içeri rüzgâr ve güneş dol Olmaıi diye tekrar etti Jale, derin manalan vardır.» saçlaruıı düzeltti, bağırdı: dizlerine hücum eden köpeği ku rürsünüz şimdi, sizin kadar koiay du Alay etrneye çalıaıyordu: her gec« böyl« gelmesine, rüyama ateş yakamazsam da!» Hoş geldiniz bahçemizet cakladı, okşamaya koyuldu, Jale: Jale bir an hareketsiz, 5yle yan girmesine tahammül edemem. Değil mi Kıtmir, halimiz haAdam sesini alçaltarak: Adam ^idip masanın yanına, Gelin ıçeri, dedi. Biraz mutfatc çıplak güneşe ve rüzgâra kendini Sonra sinirli sinirli gülrheye baı rab değil mi? Ama çok garib bir Saat on bir, dedi, bu ne uy ta işim var benim. hasır iskemlelerden birine oturdu. bıraktı. Filbahrilerin, sakıs gülle ladl. Ne tuhaf, sanki canlı bir invaziyet biliyor musun? Adeta uyku kusu! Verirseniz içerim, dedi. Adam içeri gırerken kapının yarinin kokusu yukan kadar çıkı sandaa bahseder gibi «gelmesine» ile uyanıklık arasındaydım. Sanki Jale aynı alçak sesle ve aşağı nında asıh duran demir kola baktı. Jale ocağm başına koştu. Ateşi yordu. Yakında kumrular olmalıy demistil hakikaten birile konuşuyordum! doğru sarkarak: Bu gece kapınızı iyi kapamış üflemeye koyuldu. Sonra bardakdı. ıHu.. hu.. hu.» diye sesleri ge Ne yapabm Kıtmir hannn, bu belki de kendi kendime anlatıyor Beklejin, dedi. Şimdi geliyo sınız. lan, şekeri çıkardı, masanın üzeliyordu. perili, bu aeayib rüyalar... Sonunda dum bütun o hikâyeleri. Ha ne rum. Jale utandı. «Sızin için değil, ya rine kâğıd yayarak ekmek kesmeJale döndü, kendisini tekrar arhanımm da kaçıracak galiba! Bs dersın, öyle olamaz mı? Senin uIçeri gerdıkten sonra aklına gel bancılar, bir hırsız geiebılır dıye, ye başladı. Kendini garib bir şeka üstü yatağa atarak gözlerini kakalım halimiz neye varacak? murunda mı? Pırelen bakaıi'n, di, okaza atlattık» dedi. Çüruk ol duşundum.» demek istıyordu, sonpadı Ne rüyalar! Korkunç maskekılde hafif, hattâ neşeli hıssediyorKoltuğa doğru ürkek ürkek bak Ruya görmedığin, Kraliçe ile ko duğunu unutmuş, balkona çıkmıştı. ra vazgeçti. Duymamıs gibi: ler görmüstü. Şarkı söyleyen küdu. Garib olan buydu. Genc kadın acele giyinmeye ba§ Dün akşam ateş yakmak için çük bir kız ve kediler vardı. Soora ö. Işte şurada oturuyordu. Mak nuşmadığın nasıl belli ama! b«th'teki eibiseâile, tan örgüiü sacHayvaa kuyruğuau saüayarak ladı. Ne iyi adam, ne hoj adam su kömür bulamadım, dedi. ^ Arkan var • Cumhurivet» bı edebt tefıikası: 5 1 SERGI PİYANGOSU 1 RÖVALAR CBLU Çekilif yaklaşıyor. Acele ediniz. Rağbet o I dar fazlalaşmıştır ki küçük bir ihmal *ize hajpta;nızın bu en müstesna fırsatım kaçırtabilir. 3 ev, 3 otomobil, 15 buz dolabı, 20 ipa3yo, 2 motosiklet, 20 bisiklet, 20 dikiş makinorf, 10 gugııklu saat, 15 yağh boya tablo. HediyoJ«» h«p<rf birbirinden kıymetli olmak üzere ikl'j^pi BOflClecavizdir. İstanbul Sergisi sahasındaki piyango gişelerinde hararetle devam eden bilet «atışlarından bir enstantane
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle