14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUBIS!» Elizabeth Taylor diyor ki: SİNEMA «İvanhoe» isimli aşk ve macera dolu eserinde Lady Ro.ena roiünü verdıler. Stüdyoda Dİr dinlenme esnasında artist kendisıle görüşmeye gelen bir gazeteciye »unlan söylemıştır: «Neden bilmem, fakat içimde bir his var: Herkes benden nefret ediyor sanıyorum » Artist «neden bilmem» diyor a» ma, bu hıssınin sebebıni kendiie gore şoyle izah ediyor: «Ben tuhaf yaradıhşta bir insanım. Vucudum kadın, fakat ruhum çocuk. Bunun içın, kımse benden bekledığıni bulamıyor. Neticede onlar da sukutu havale uğruyorlar, ben de. Kendılerıni bo> le acı bır hale sevkettığım için onlar ebnden nefret edıvorlar. Fakat ben, her halde gene çccuk ruhlu olduğum içın, onlardan da nefret edemiyorum, kendımden de . Benım hısseme kalan şey sadece ıztırab çekmekten ibaret » Istanbul Fılm Faruk Kenç studyolarında çevrılmek üzere ol«n Elizabeth Taylor'u bövle acı acı konuşturan hâdıse nedır? Bu gu «Huıııyet Şarkısı» tamamlanmak uzeredır. Resimde eserin baj artıst» zel kız niçın bu kadar kotumser ve lerı c!an Sadıi Alışık ile Nerıman Koksal bir istırahat ânında görülO» kara duşünur olmuştur'' Bu sual yor. Sadri, çok canh ve hareketli bır delıkanlıdır. İstirahat ««nasınd* lerin cevabını vermek pek o kadar bıle boş duramıyor ve böyle, yuksek atlamalar gibı türlü oyun v« idgüç olmasa gerek. Çünkü güzel E man hareketlerfle vakit geçiriyor. Nerıman da bdyle tehlikeli bir tth» lızabeth'in çırkin talimı hepitıiz nede sükunetini muhafaza edebilecek kadar soğukkanlıdır. bıliyoruz. Daha on dokuz yaşında, artıstlığe başlayıp bütun şa'şaasıle parladığı senelerde, yanı bundan iki, uç sene evvelındenberi, kendisinı ıstıyen ıstiyene idı. Ikı kere nışanlandı, ikısınde de nışanlılarıle anlaşamadı. «hak oyunu uçtur» dedıler ve uçüncu nışanlısı Nıcky Hılton'la evlendı. "Herkes benden nefret ediyor sanıyorum!,, Herkesin nefret ettiği kız! Elizabeth Taylor Bu iki ıbareyi yanyana getirmek kabıl mı? Bu guzel ve sevimh kızdan herkesin depıl, yeryüzünde bır tek kişınm bıle nefret etmesine imkân var mı? Fakat, ne yazık ki, kendısi öyle sanıyor ve bunu yana yakıla anlatıyor. Masallara lâyık, dıllere destan bir şekılde evlendıkten sonra ancak yedi ay geçinip sekizincı ay kocasından boşanan Elizabeth Taylor, şımdı Ingılterede bulunuvor. Kendisıne Walter Scott'un meşhur İngrid Bergman'ın geçen ay plâjda alınmış bir resmi ve (soida) Rossellini'nin eski kansı Marcella. Cöxülmex bir düğüm îtalyan rejısoru Rossellını karı lanıp budaklanan bır ihtılâf şek i sonradan gazeteler ve adli meslek mecmuaları bu karann bır hata olsından boşandı ve kocasından bo ne gırdı. Vıyana mahkemesının verdıği duğunu yazdılar. Bunun uzerme, şanan Ingrıd Bergman'la evlendı. ço Torıno mahkemesı tara savcıhk ışe el koydu ve meseleyı cukları bıle oldu, meseıe kapaniı . karar sanıyorsanız aldanıyorsunuz Çurı fından tasdık edılmış ve Rosell'r.ı yargıtaya havale ettı Savcılığm uzerınde durduğu nok ku Rossellini'nin daha eskı kan bu suretle Ingrıd Bergman'la evsından boşanması bıle katî mahı lenmek imkânını bulmuştu. Fakat ta şudur: Roberto Rossellini ile Marce'la jet almış değıldır! De Marchıs Romada evlenmişlerdı; Mesele şu: bınaenaleyh, haklarında Vıyana Ro.csellını. Ingrıd'le evlenmeğe mahkemesince verılmiş olan boV ar verdığı zamart. sessız ve kenşanma karannm da, kat'ıyet kesdı halmde bır kadın olan karıs. bedebılmesi ıçın, Roma mahkempMarcella'ya meseleyı açtı, o da basi tarafından tasdık edılmesı lâHollyvvoodda yenı Darıamış oUn zımdır şını ığıp, bovnunu bukup razı cldu. Işm çarçabuk halledılmesı içın İsveçlı yıldız Marta Toren en sev Yargıtayda davanın ılk celsesine de, Vıyanaya gıttıler, oradakı mah dığı rolu şoyle anlatıvor: geçen hafta bakıldı. Ingrid Berg «Ben sessız ve vumuşak ta man'la Rossellini gelmemişlerdı " e kemede boşandılar. Çunku İtalyan kanunlarına gore boşanmalan zor bıatli bır kız gıbı gorınürüm. Fa kendılerıni avukatlan temsil edikat ıçımde bır ateş kaynar. Işte yordu. Savcı iddıanamesıni okudu, bır mahıyet arzedecekti. bana ruhumun bu gızlı tarafını büFakat zorluk bununla gıderilmiş tün kuvvetıle gostermek ve bızzat avukat ıtıraz ettı ve müdafaasını olrnuyordu. Çunku şımdı de İtalyan yaşamak imkânını oÇdıde Kılıç» yaptı. Munakaşa uzadı, mudahil svukatlar soz aldılar. Mesele adlıye aclbvesinde yabancı mahkemelerın fılmındeki rolum verdı » çerçevesı ıçinde ve dışında büİtalvan vatandaşlan hakkında verMarta Toren, Fılıstın harbıne yuk bır munakaşa mahıyetıni aidı. dıklerı boşanma kararlarının makdair çevnlen bu fılmds bir kad'n Karann ne zaman ve nasıl verılebul olup olmıyacağı munakaşa eceği malum değil. dılıyor. Başlangıcda ıdari bır tered Karar menfı olursa. yani Viyana dud mahıyetını arzeden ve bır yomahkemesinin verdıği boşanma lu bulunarak halledılecek gıbi gdkararının Torino mahkemesinin runen hâdıse sonradan bır içtıhad tasvıbe hakkı olmadığına hukmemeselesı halını aldı ve gıttıkçe daldılırse netıce ne olacak? Rossellini eskı karısından boşanmış sayılmıyacak mı, yoksa Vıyana mahkemesinin karan Roma mahkemesince tasdık edılıp mesele kapanacak mı? "Hürriyet Şarkısı,, nın ara nağmesi En sevdiğim rol Kadın asker Hollywood'dan ne haber? •jç John Barrymore'un iıçüncü karısı ve sessız fılm devrının yıld'zlarından bırı olan Dolores Coste'Io geçen hafta ıkınci kocsai Dr. John Vruuınk'den boşandı. Dolores 44 yaşındadır, kocası 60 yaş:ndaydı. Mahkemenın karanna gd re eskı kocasj muteveffa John Barrymore'un soyadını taşıyabılecek. •jt Metro Goldwyn Mayer Şırketin n sahıblerınden Samuel Goldv\n'ın oğlu teğmen kuçuk Samuel Gold\vyn, muteveffa piyes ve senarvo muharrırı Sıdney Coe Howard'ın kızı Jennifer Howard'ın bır kız çocukları dunyaya geldi. Bu ilk çocruklarıdır. Samuel ?4, Jennıfer 25 yaşındadır. Tegmen GoMvvn. General Eısenho*er'in kurm?v heyetıne dahıldır ve karısıle beraber Parıste bulunmaktadır. Çocuklan orada dunyaya gelmiştir *İT Anne Baxter ile John Hodıak m bır kızları dunyava geldı. Ilk çocuklarıdır. Adını Kjt; ma Baxter ko\dular Çocuk uç kılo olaraJs doğ rnuştur. İr Zachary Scott «Saıhoşluk dola\.sıle taşkınlık» sjçundan altı saat hapıs yattı. •jc Ingrid Bergman'in çocuğunu almış olan doğum doktoru bır huçuk sene bekledıkten çorra, ucretını alamadığı ıçın mahKemeye muracaat ettı Doğum ucretı olarak Kosseüını den bın lıradaa fazla para ıstıyor. •jr Dr. Peter Lindström, yanı îngrıd Bergman'ın eski rirası, on ıki yaşmdaki kızı Jenny Ann'la beraber İsveçe gıtmek üzere «Queen Mary» transatlantığıle Amer kansn ayrıldılar Hesabca İngrıd de tsveçe gıdecek ve kızını a\rıld:ğındanberı ılk defa olaraS orada gorecek. •İc Spencer Tracy bir iki ay evvel beıaber Avrupaya geldığı Katharıne Hepburn'le arasında yalnız ahpabbk bulunduğunu resmen bıldirmiş ve butun dığer ısnadları yalanlam stır. Burası da meçhul Hâdıse şımdıki halde çozulmez bır duğum olarak devam ediyor. Bu arada gazetecıler İngrid'le Rossellını'yı kovalıyorlar. Fakat hıç bırı bu munakaşalı boşanma evlenme hâdisesının kahramanlannı ele geçıhp ağızlarından bır kelıme alamadılaf. Rivayete gore, karar aleyhinde olursa Rossellını italyan tabııyetnıden istıfa edıp Amerıkan tabiıvetıne geçecek ve Amerıkada yerleşecekmış Fakat Amerıkada Ingrıd Bergman'a karşı bır soğukluk bulunduğu malumdur kı bu da Ita'yan rejısörunu ve artıstmi nekadar duşündurse yeridır. Artık dunyalar onun, daha doğrusu onu alan adamın o'malı deeıl miydi? Meğerse otelciler krah b'r mılyonerin oğlu olan bu Hılton pek şımank bır çocukmuş. «Bır çıçekle yaz olmaz'» türküsünu terennüme başlamış. Anlaşılan Amcrıkah kızlar Elizabeth'in muvaffakıyetmı çskemediler, Dicky'yi rahat bırakmadılar. Dıcky de her ha'de kalbini bir tek insana vermenın zevkını idrak edebılecek derecede mce ruhlu bır adam değılmış. Maceıadan thni, eteğıni çekemedı. Elizabeth ıse, bır çok Amerikalı kadınlar gıbı, «kocam ftaşkalanle gezsın, ben de başkalnnm bulurum« dıyecek yaradılışU değildi. Geçinemedıler, aynldılar. İşte, Elizabeth Taylor «benim vücudüm kadın, ruhum çocuk» der ken acı bir ıstıhza ile bunu Kasdediyor. Artıstle konuşan gazeteci ona demiştır kı: «Fakat, zavallı kızcağıı, böyle bır yaradıhşta olduğun için herkes senden nıçın nefret etsın? Sen onlardan nefıet etmedıkten sonra!» Dorothy Lamour Moda Çıkardı Plâj mevsıminde Amerikada butün gözler güzel artistlere dıkılir ve on'arın bu sene denız kıyısında ne kıyafetle gorunecekleri merak edılir Bu sene rekoru Dorothy Lamour kırdı. Resimde gordüğünuz Trnyo o kadar beğenıldı ki şımdi Amenkan plâjlarında en fazla bu mode! göruluyor. Artist bunun kendı fıkri olduğunu iddia etmektedır. Elizabeth Taylor kocasile bernber misaiirlerüıe hizmet ederkea İNİN REÎS; 95 ve 2,2? *" AP/NPAKi FRBN5I2. HAMİNNE « APINPAKİ &V K/2 8 VAŞJNPA £VLENMî$,KlZ1 7 YA$INPP> BVLtNİP 8Yf\POÛURMVŞTUR. W0f*%'tS> •V»* k.nş.klıkları KREM PERTEV îboyesinde düzelir. Saoah akşam KREM PERTEV kullan.n.z. İ:Îİ^;>;K:^£U SARDÜNYİ FPiHRElTlti KtZlLTOPfiftK (Pertev Krem
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle