14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTJRİYrT* 29 Temnraz 1951 f Lcmükâfau YUNUS NA 1 BAHAR İÇÎNDE BAMBAŞKA Her tarafta başka koku, Toprakta duman Ve suda maviler sarmaşdolaş.. Ağaçlar da bir tuhaf, hayal gibî. Gokyüzü başka gökyuzu, Bulutlar başka taze, Guneş başka, Çamların kokuso bajka; Bambaşka kuşlann pır pır edişl, SÜ sesi, bülbül sesi. Hasret kokulu rüzgârlar, (ıplak dağlann tepesi; Ilep başka, Bambaşka füzellikte, esrarh... Ve maviler içimie dalıp gitmek, Onlardan habersiz, başka diyarlara Bahar kadar taze, Bahar kadar neşell, Eski Mr sevdadan knrtulmus gtM Bambaşka, =haberleri Bir milyon liralık döviz kaçakçıhğı ( S O H B E T L E R | IHEM NALINA M1HINA YAŞAR YENÎCELÎ Çengetköy Haik Cad. Ho. tt 2 DÜŞÜNDÜM MEMLEKETt tstasyonun yaıundaki anada U y k u n feçer fecelerim. Bozkıılı da ben, TavasTı da, Nasır nasır ellerim. Çapacı kadmlana yorgunlu&u Omtularunda sızlar. GÖTİerirode çoraklar, Gune*. kavrugn kttlar. Vçnu Vocaksı» ovmnoı Susnzluin bende, Bfltüa makinistlerin yerlna yanan, Bir b«Bİm B K |ey benim; yainız benbn degil, Uflmn yemyefil bereketi! Yağmnr, toprak, günes vcrmif elela... Düf&ndünt memleketi!. AZM/ TEK/VALP 16kt Sorgu Yargıeı s DOSTLARA MEKTUB... doıüanm defis.ttm bkltt fibl 4*üüm artık; Bir tıen fecse nMMİâ, Merhaba dese btr arkadaa, Iztırabla baksalar yüzüme yahud, bir bafka oluyorum dostlanm, Eskisı gibi değillm artık... Kalabalıkta anlıyormn yalnızlıfımu Gurbet bir knj oldn fönlumda uçan, Burcu burcu kokan toprakta blle Bir davct var sankl rnhttmu ıanm. ' Ueği|tira 4o»tlanm Şarhoş «tntlyor artık o yar viıall, Öyletinc dolafiyonrm karann Büzgarda yaprak misali... Z. ABtDtN BÜKEM Btslktaf Orta Bthçt Muırlı aokak No. IT 4 MASAL DÜNYA B*nl bir fttn Ycnt bl» dünya kurmaia Menıuı etmif oltalar Her kanf yerinde topraga Aynı meyvalar Yetiıtirmesi için emreder Kaldırıp kadınlardaa güzelligt Bir çivi söker (ibt Çıkanıdım o mel'un (ururu Adem t^te e ıaman Koca dilaya luttlman fceytin dallan kadar ömürlti SULH, jö! glbl SÜKÛN... Ve B« bttyflk Mvine. olacaktır tlIAEB» kelimeaini Islttiklerlnd* Gerı dönmüs. cengâverlerin Yüzlerinln kızardığını görmek Ve tanunadan el nzatip Saflıklannı tebrik etmek. emokrasl rejiminln ferdlere tanıdıgı hak ve hürriyetleri bajıboznk ve, başıbof bb? »erbestHk sananlar, yahud keyifleri öyla Utediği için demokrasiyi bu tarzda tefsiı edenler var. Bn gibiler demokrasi var, hürEl netB, «n» dokundu&u Içln bez, pençesina girdlnla mi, yabnr, mx riyet var, her btediğimizi yaparız, •1 iflediği için örmeler va oyaiçirir, devirir su içırir, ve kollannızı diye akıllanna esenl ve işlerine gelar ttcuz, kuyudan kolla çekildifl keslnce alıp götürflr. Sığ kumsal ise lenl pervasızea yapıyorlar. Kanunveym ç«fm*den bllekl* taauıdığı onun kuvvetini kesiyor. Bir çocuk lan, nizamlan, belediye tenbihleriSanıklann duruşmasma dün İçin au «cuz, çalı çtrpı ellt kmldjjı bile, ilâc dalgınlığı içlndeki asla ni, terbiye kaldelerini, medenl nın yelesi Ue oynar gibi, onun kö muaçeret adabını, hemşerillk nezaBtfiaei Asliye Ceza Mahkeme ve »ırtta getirüdlfl için atc« ucuz, inek kendl kendinl besledigi için ketini hiçe »ayıyorlar. Saygısızlık, Çöpçünün eşeği hatınma getirdi. oturanlarm ellerinde veya açdan pükleri ile oynar, durur. sinde başlandı süt, tavuk kumest* bannmaktan Bilmediği ve alışmadığı »uyun ba paketlerde! Kapıp veya aşınp gitkabahk, terbiyesizlik, edebsizlik bu * * * Dün Beşinci As!iyt Ceza mahke bafka yardım )st*mediji İçin yu finda ayak dlremesine ecaba neden tiler mi, herkeste bir neşe. Yutkukafalara, daha doğrusu kafaıızlara Fakir, vasıtasız ve yoksul KaramesincU büyük bir döviz kaçakçı murta ucuz, bahçMİ olmıyana: kızanz? Ustelik eşek lnadı diye nan kedilerin ve yalanan köpekle deniz kasaba ve köylerinin kıyıla göre demokraılnin ve hiirriyetin lığı hâdisesinin durufmasma baş Sofcanını »armısajını ckecek hakaretlerimlz arasına kattığımız rin bu «ırada ne anlayı?sız bir baicablarıdır. nnda bitip tükenmek bllmiyen bir lanılmiştır. yeri yok, derlar, yemi| herkesin a jey, faydaaıru gördükçe Svündüğü kıçtan var. Kulaklarına iğüıp: Hele esklden ancak bazı köylerda tantal işkencesi bu deniz... Norveç Sanığıa hflviyeti tetbtt adlldikten ğacındaa, uzum ya ajmaaından ya müz lhüyatkârlık değil miî Böyledir insanîar, hoslanna git ve tngiliz balıkçı gemileri onun sır görülen zorla kız kaçırntak ve kasonra savcıhğın iddianamed okun bağından, toprakta n* yetişirs» * * * menin kolayını bul, ellerinden lok tına, bir yarış atı kadar kolayca dın kaldırmak âdeti, şehirlerde momuftur. Bunda ithaltt r« ihracat hepti el cmeğl, yazın pişlr, kış için Keçfleri v» kedilerl bırakıruz. malannı al... Siz ise bir açlık hak binerler, her havada balıklarını, a da oldu. Yalnız dünkü gazetelerd* çılık yapan Sefa Güvenin İtalyada kurut, gelecek mevBİm İçin tohum kı istiyorsunuz. Doğrusu bizi kız ğaçtan yemis devşirir gibi, çekerler. ikisl İstanbulda, Ikisi İzmirde olki bir firmaya koyım, keçi ve hay topla, aedt cuya bütün yiyacekler Dimdik ve sarp uçurum kayalan dınyoraunuz, diyeceğim geliyor. armcmdaki aon yefU otlan aramaga Bizim Karadeniz, balıklarını al mak üzere dört vak'a okudnm. İa* van derisi »evkeder görunerek bir ucuz, fakat ıaık... Aman tavuk... glden ineklerin nasıl olup da düşmağa gelen kayıkların yolunu bek tanbuldakt vak'alann ikiıi de Beymilyon lirtyı mfitecaviz dövix ka Bir eski politikacı: t îyH ki Diye arkadaşı hatırlatuıea, hanım ler. Bir tutamına getirdi mi,' yav oğlu gibi kalabalık bir yerde olmediklerine gaşıyorum. çakçıhğı yaptığı, tira İtalyada gös Beledlyedt Iken küoratı kırk kuFakat üttlerine biz binip de ıa ablanın ekmekll elini, bu sözü duy rusunu çalmak için inint girilmis muştur. Kadınlara ve kızlara yaterilen uimdc bir firma bulunma ruatan etuza tadlrdlk, diyor. I?ığın mamış gibi, bir aarkıtısı var. difi kaplan gibi, onlan kayalara pılan ktiçük çaptaki larkmtılıklann dı£ı bclirtilcrek fanığm ecsalandı kilovab sütun kllocundan pahah... firtmadıkça hangi hayvan dfifer? Efendiye üzümünün çalındığını çarpa çarpa paramparça eder, ba çoğu zabıtaya aksetmiyor. Eğer bunYere taş, ayaklanna demir vurup rılmatı istenmekteydi. Bu kasaba halkı da elektriğe heves atlan kaydırarak düşüren de bizhaber verdiler, güldü, güldü, lar da zabıtaya ve oradan da gazelıkçılan bahklarına yedirir. Söz alan Sefa Güven kendisine etmiş. D8rt duvar bir çatı kurmus. telere aksetseydl, her gün bir sütun Ben de onun yumurtasını çadeğil miyizT Norveçte ve İngiliz adalannda, dolusu tarkıntılık ve edebsizlik Isnad «dilen tuçlan r*ddetmif v» Içtn* ptnl ptrıl Alman makinel«ri Dlle gelaeler, »fklyetlerlne: « Ah lanm, ödefiriz, dedı. bize bir ampul içinde bir kadeh en sermayesinin 60000 lira olduğunu, yerleftirmlj. Yalnız geceleri, BoAma, tavuk olmakla beraber o iyi jarab fiatma bir göz kırptmı ışık vak'ası okurduk. bir milyon liralık bir i$« glrişme ğaziçinden geçen bir taka nvotörü |u lnsanlann aklı ayaklartmıza tada yerine yumurtlamadığı zaman veren marut, en büyük dalgalann Şunu da llâve edeyim kl aile kızsinin lmkftnsız buliuıdugunu «öyle nfln Mtinl vererek, v* çukurda ol kılma«ı...» diye baalayacaklanna tencerede kaynatılacağını bllir. sırtına atlayarak balık avlayan tek lan ve kadınlan, dobnuşlara binyerek Emin v* Ragıb •dlanndakl duğundan aabaha kadar gürültU füphe eder mislnlz? Sanki akhmızdan • kendimiz daha neleri yürütür ve düsen tulardan meğe eesaret edemez olmuşlardır. *** iki fahsın kendi üzerin* bir men;ı edarek, lşler. Açık •• rptidal teflUGeçenlerde Büyükdere Fldanlıjahadetnamesi çıkartıp İtalyada lere güvenilmlytceği için ftrtına v» as mı çekiyoruz? En taglam gemKaradeniz, huymız, yabanl bir at alınan kuyu suyu ucuzluğun'la mevcud o'.mıyan firmaya ihracat sağnaklarda, na olur n« olmaz, ka larl birblrimlzin agızlanmız, en gibi, bir ttirlü büinmez. Ufuklan elektrik, dünyarun dört kösesin» ğında yaptığı bamn toplantısuıda yaptıklanru lddia etmistir. Duru; za çıkarmak kerkucu 11* durur. çdzOlmet kSrtekleri blrblrimizia a yelkeruiı, kıyılan günlerce kürek dağıtılmak fizere, tonlarca avı buz Vali, şchirde ve plâjlarda kadınlara karçı yapılan hayasızca tecavüzleri ma Emin ve Rağıbın celbi lçia baj Faklr kasabah ampul ba|tna Ame yaklanrruı için arayıp bulmuyor <iz... İyice uyumaaını bekleyerek hanelerde dondurur. muyuzT önlemek İçin Emniyet MüdürlUka bir güne bırakılmıatır. bahklanru Ideta çalmak lazım! rikan milyarderinden fazla 5der. Kıyılannda medeniyet ve kültfi*•• Karadeniz, engin, alabildigine rün oturduğu nlce Karadenizlerin ğünce esaslı tedbirler alındığını, siHer yerde tlleri nuırdan kurtaran Plknfk lofralannm etrafında bfar bir pusu korkusu verir. Ne zaman, enginleri, benim fimdi oturduğum vil, hatti kadın zabıta mcmurlanelektrik bu... Kuyudan ru çeken, Üç Bakan şfhrimizde nın ba gibi küstahları siddetle tadokuma tesflhlannı çevircn, dikiş kaç kedi köpek, iki de tavuk var. neresinden, ne hızla, batına, kınp taraçaya benzeyen taraçalardan, at kib edeceklerini, yakalananlarm ya Mally* Bakam Haun Polatkan. Çallf* Kedi ve köpekler «ık iik dayak ye dökücü ve parçalayıcı dalgalamun boyu ekin veren uçsus bucaksız kolunu döndören, ma Bakam Nuıi Özaao vt Bayındırlık makinesinla Adliyeye verileceklerini, yahud da dlkleri için lürtünerek yalvarmak sökün edeceği bilınmez. çiftlikler gibi görünür. Oralardaki Bakanı Kemal ZeytlnoiJu dün Ankars inejin memetlnden rttt aagan *• tan baska beslenme çaresl olmadıKumsallan da o kadar tehlikeslz. kasabahlar va köylüler dağlannın Bakırköy hastanesine tevkedtlerelc dan Hhrimlz« gclmiıl'rdlr. lektrik... belkemiklerine Iğneyl yiyecekleriğına inanmışlar. Tavuklann elinizAmerikan filosu fitti Yeni çağın bOtfln kalkmi|lan e dekl ekmeği kapmalan, lepettekl Dalganın aizi kaldırabileceği boy. son köklerini ve kütüklerini soküp ni, bunların bir nevl akıl ve nıh Puartcsl giinündenbcrl llmanıraıtda lfktrigin fittundedir. Anadolunun OzümU asırmaUn nederue hofa derinligine kadar gitmezseniz, ıız kara kömüre çevirerek, kendileri haftaıı olduklan anlaşıldığı takdlrbuhjnan, Via AmJral Gftrdner'ln kotnu hemen her yerinde eldugu gibi, bu gittigi için onlann gözü, yan yan. onunla eğlenirsiniz. Fakat ayagınız kadar fakir sehlrlilerin mangalla de, hastaneye yatınlacaklarını, ba yere de degmekte olsa, bir defa rından nafaka dilanmezler. tasındaki Amerlkan filosu dün Mbah rada da elektrik, haraç ve angtrya hususta ajla müsamaha göstermi830 da ltmarumııdan ayrılmıjtır. gibi, «1 etnekçUlnln omuzlanna blnyeceğinl t^ledl. Bu sözler, toplanMcrkez Banluuına •ürülmek miftir T« ona her ampul içinde bir tıda bulnnan bütün gazeteeller ta> istenen aahte dolarlar kadeh ryi aarabdan pahak mk, rafından fiddetle alkıslandı. M47 fibi ba jU linutnına b»Slı Konyalı motO ve radyodan, akfaro vakti bir kaç Vallnin ve cabıtamizın kftstah rtınun Mhlb ve kapUnı Muttate M»h »arkı ve garel rermektedir. I IZMİR FUARINDA VI müteeavizlerv kar?ı aldığı tedbirlerl mudoglu rvvelkl. gün, Merkfi BankaVa tâ tepede, bugday övüten detakdlrle karşılaru. Fakat Adalet »ına mUrse«at cderek, Yunanlrtandan firmcnin yelkenlerini bile rüzglr Bakanlığma da bir vazife düşmekaldığmı «ftyledlgl 5S aded Ajnertkan do. larını bozdumıak lstemlştlr. Bu ıırada «ijlrir. tedir ki o da ceza kanunumuzda bu *** vezn» memurları bu dolarlardan blrlnl çesid tuçlara * verilen cezalan artVatandaşlann dörtgözle bekledikleri bu güzel eser, Koreden bütün ihtişarnile tetklk «dtnc* aaht* oldutunu anlamıjE?ek koşulu bir çöp arabası var. tırmaktır. Hatti bazı arkadaşlaruı yeni gelen Harb Muhabirleri: lardır. Kapüm Mu*Ute bunların ıaht« tavsiye ettiklerl fibi, mahkeme kaoldujunu bllm«dltlni lddia tmlfs* d« eçftı gün yokugun alö bir kamFARITK FENİK A L A E D D İ N BEBK rarile bir miktar sopayı da mübah Emntyet MudUrlUgünc ••vkedllınlf ve yonla tıkalı idi. Boe arabannı yaltaraiından büyük bir ihtimam ve itina ile hazırlanmaktadır. nız başına çekerek avine dönen tahkilcata baflaraniftır. Itörecek maddelerin kanuna flâvesl Vatandajlar, Kore Savasımn hakikt muharebe sahnelerine aid aaek, bir kenara eaptı, meaaieyi o 18M d«tnbcri kolda ve basta fena olmıyacak. Çünkü kaba etleöğretmen taylnlerl fotoğraflan ve en heyecanlı röportajlan Resimli Harb ve Kort kadar lyi ayarladı kl arabanm hlç Mümeseilı: ruıa yiyecekleri bej on kınlcık »oHllll E41tlm Bakanlıjı Urafından Albümünde bulacaklardır. Kadıköy Kıı EtutltU<U matemattk bğ bir yeri kamyona •ürtmedl bile... pan, bn (ibilerln azguı arzularuu Koredeki Türk şehidlerinin resimlerl de Albümde yer alacaktır HÜSEYİN ŞAKAR retmenllflrM Fatnut Uzdll, Bakırköy Kıı Sonra karşı çesmeye ugradı, iğildl, teskin için hapis ve para cezalannDIKKAT: Taşra bayilerine: Siparişlerinizi şimdiden Ankara ort» aanat okulu lngillzc» öirctmenll 6ğle suyunu lçti, vt yokufu ürmadan daha tesirll oldugu tecrübe Ua tttw Umruı Kozanotlu, v» Bakırköy narak evine gittt. Sabahlan işe cık•M caddesinde taşra bayii SABRİ ÖZAKAR'a telleyiniz. • • •abittir. Kıı ort» aanat okulu maUmatik 6*r*tmenlljln» de Nebahat Sakıcı naklan U tığı zaman aahibl ve tıpaaı ile beNush Ue uslanmıyanın hakkı TEŞEKKÜR raberdir. yio edllml;Ierdir. kotektir AUe retslmlz Heybellada Sanatoryomtı O gün yıkanmaŞa gltmijtira. Füzuli işgal edildiü iddu Cerrahi Şefl Dr. Optratör Kumaaldaki derenln ıuyu her zaedilen mezar ABDULLAH FAZIL DÜB Vallye rauracaat eden bir n t man durudur. Dibinde deniz kumu ZARALIOĞLU Rumellhiâarınd» ınn»»lnln mezarına vardır. Kolayca geçeriz. Geçenkl nun «nl vefatı İle duyduSumuz teessOAksarayda dünkü yangın baıka bir 810nun gömüldütünden |lkâ ael dereyl bulandırmış. Çatnur rü paylajan, cenaz» meraslmlne lytlrak yet ctmlf v« bu MUnun buradan çıka getirmiş olacağını da düşünmeden Akaarayda Kâtlb Musllhiddln aoka. eden ve blzleıi teseîllyt koş&n dostla tındmki 29 numanlı (vdt dıln btr yanrılarak ba«k* yere fbmülmealnl l»teml»tlr. Bu humıata hulcukl tetlclkat lcra bir kaç adım attım, az daha belime nmııa tcfekkilrlerlmlzln (azettnlı va gın çıkmi|, ltlalyenln müdahaleatne •dlleeektlr. kadar batayordum. Arkada|imın »ıtaslU Iblâdnı rlca edtrls. agmen er tamamen yanmıttır. Aynca Merhumun efi v* tocuklan yangının tirayttlle aynı lokaktakl Sl kolunu tutarak kendimi geriye güç Bu sene kavun karpuz b«l vt 27 numarall tvltrin bazı kııımlarl ŞahrtmlM («len hab«rl«re för» kavun çektim. da yanmiftırj karpu» bu MIN Trakyad» p«k boldur. Bo?ün en be{enllea Mat: Talnıı bu mah»ull*rin ldrakl fcker psn NİŞANLANMA oajı rekoltealnln aliDtnaıına vt fabrls ı k ı n t ı y o s o k m o. EsM valllerden Sfdad Aziz Irtral» kanın rtallyete tfçm«ln« teaadUt ettl. kın GÖNÜL KRtM Ut sehrlmlt bürük |lndan nakliyatta rorluk eekümekt* fulyajı lhracatcuı SUltynuuı Konurun vt bazan yemijler iıtajyonda vagonlarojlu tczaeı ratkttbt talebetlnden ZEKÎ 17 Tajh da cürümektedlr. Konurun nlşan menıalml 28 temmuı 1951 Knrpu» vt kavun uvklyatının bekSaatinl îsviçre Hnssas Saati cumartest günü Park Otell aalonlannd» tetllmtden vt akıamadan yapılmMi Içln fcutuo Vo\ıntılordon kurlorır jeçkin davetlller huzunı llt kutlanmif Dtvltt Dtmlryolt»n tdarealnln ttaslı kullanan Udblrltr almaku olduju •fiyltnmekolduğu habtr almmırtır. ttdlr. Taraflar» tbedl MadttUr temenni Mahzuı tderiz. Tren arhnda kaiarak ölüıtı kullanmayan Sayın Doktor ve Eczacılara ivveUtl fün rioryadaa kalkan b»nI'.yö treni Slrkedrt (ellrktn Gülhaı» f T T l CRMTULINI • Mahzua Üstün maklneH kBprüsti altmda hat üzertnden geçen Ahmtd Tezrenn lımtndt blrtnl flfn*Mümetsill: mljtlr. TekerlekleH.n altında vücudü parçalatmn ravallı derhal OlmUjtür. HÜSEYİN ŞAKAR Savc.l.k bu fad» hakkında tahklkat Radyonun yapmaktndır. N V OHOCHLORIOI, > Tel: 49404 Güzelliği göz kamaşhrrr Piyataya arzedilmiftir. TEMMUZ 29 ŞEVVAL 24 fiatı hayretta bırakv Bir Yaz Günü [ Falih Rtfkı Atay \ Demokrasi küstahları! RESİMLİ HARP r KORE ALBÜNÜ İMARVİM Kendini böyle MARVIRf ARDATH lerramycın O R T A Ş A R K T l C A R E T DUCASTEL MümessUl: l V: | 5.53 13.Î0 17.16 20.2» 22.211 14» j 7.20 NAHİD ALDATMAZ Şıhıbeddlnptfa mıhalİMl C«t»l c'kmaıı No. 3 Bursa TÜRAL öksürüğü keser. Bütün Türkiyede satış, eczaneler vasıtasile Tt lerbest olarak yapılmaktadır. CHAS. PFİZER & CO.. lnc. Türkiye Umumî MümessiUt T.A.Ş. Telefon: 41296 HÜSEYİN ŞAKAR Tel: 49404 E. | 9.24 ^47,12.00, T î l Meşrutiyet caddesi No. 40 Beyoğlu İstanbul Neye sujtun? Sabah serifler hayır olsun. rasını. Bende mete'ik yok amca! Aldık büeti, blndik trene! Doğru Slzi sabah sabah rahatsız ettim. Sen üıttarafına karışma! tstanbuldan geliyorum. Haa Hü»e îstanbuL Hacı Hüseyin Efendi? Kim karışacak? yin Ef«ıdi size teleraf çpkmedi mi? Mer«me gitmi|.. bekledik.. bir haf Dinle! Ankaranın zenginlerinta aanra geldi.. beni görünce sa§a Hacı Hüseyin Kim? den çift, çubuk sahibi bir ahbabım ElAzığlı tüccar.. istanbulda... ladı: vardı. Adameağız kansile birlikte Ne geziyorsun burada? Tanımam... çiftliğe giderken arabanın atları Vaziyeti anlattım. Hemen bakkal. Ben çiftlik sahibi merhum ürktü. İkisi de aizlere ömür! Receb Efendinin kızını almak için Zeynel e bir mektub yazdı. Gelen Vayyy! eevabda: Igtanbuldan... Dmle Ali! Bir tek kızlan kal Bea Receb Efendi bilmem. dı. Gayet iyi bir tazedir. Yalnız bir Siz Yenisehirde bakkal Zeybana gel... alınm.. Ev uzaktır ayağı biraz aktar. nel Efendi değil misiniz? Ertesl gün ben amca dediğim Ha Verlrim.. uzatmat. Vahvah! Evet ben bakkal Zeynel Efencı Hüseyin Efendiye gittim.,. Bana Tangır tungur.. giderek şehre gir diylm ama Yenlşehirde değü, Eski Ne zararı var be! bir bilet alıvermij... Akjam üstü dik. Biraz sonra arabaca bir bek şehirde. Orası da öyle ya! bindirdi bizi trene.. Elimize de bes çiye sordu: Şimdi bu tazeyi bir helâl eüt Ne ise Yenişehir, Eskişehlr lira verdl. Bakkal Zeynelin evi nerede hepsi de Ankara değil mi? emmij adama vermek istiyorlar ki Dedi ki: idi? tüm, karaımda da tıknaz.. küçuk (idi? serveti idare etsin! Gerçi Receb Eskişehir kuzum, Eskişehir. Ben Ankaraya tel çektim, se gözlü, sevimli bir adam var. KonuşAdam tarif etti. Nihayet eve var Ankara değil. Beyin... Ali Balkapan... ni istasyonda bekleyecekler.. Ama maya basladık... Kayscrili ünif. Kim bu? Ha! Benim de Ali. Haydi adas! dık. Arabacının parasını verdim. Eskişehir Ankarada değil mi? beklemezlerse istcsyondan inince Memleketine gidecekmij.. beıüm Kalk, Ankaraya geldin.. Küçük çantamı aldım. Kapıyı çal İşte ölen çiftlik tahibt.. Sen deli misin ' bire çocuk.. sen Yeni}ehirde bakkal Zeynel di acemiliğiml görünce acıdı.. dım. Biraz sonra açtılar.. Bir kadın: Burası Eskişehir vilâyeti.. Ankara Haa! Ben uyku sersemi sordum.. Zeynel Efendi burada mı? « Aman dikkat et! Paranı fatrenle bes. saat ileride. «Gönderdiğin çocuktan aila Ben Yenişehire nereden gideçırmiftır. Bunu anlatırken de hep .„ Receb Beyin bir kahyası ye sorarsın! O seni Receb Beyin Burada, uyuyor. Na iıtiyorvar ama ne de olsa yabancı.. Kom evine götürecek. Orada kahyası se lan lyi bir yerine koyl Yaaa! (Bende hoşafın yağı ke çok memnundur. Biz de memnurim?. di^lerini sıkarak: ni karsılayacak. Üstarafım onlar sun! Deyince ben güldüm.. sildl.) Beni trendeki yol arkadaşım nuz. Pek az zaman içinde işi eline Ne yapacaksm Yenisehirde? Ah, hayvan kafam yok 'ÎU? şulan bana yazdılar. Aramızın iyi yapacakiar. Yalnız sen biraz ken İstanbuldan geliyorum. Haa buraya indirdi. Demek yanlış in alacağmdan umudluyuz.» Bende topu tüfeği dört buçuk Bakkal Zeyneli bulacağım. Hadiyerek dövünür. Bugün milyoner olduğunu bilirlerdi. Ben de düjünkâğıd var. Bir paket de sigara... dim. Bari gideyim. a Hüseyin Efendinin lelamı var. olan bir zenginin yerinde olacaSı düm, tasındım., leni münaslb görDeniliyormuş. Hacı Hüseyin Edüm. Sen dogru. cahşkan bir ço Böyle paraıız nereye gidiyor Beni o everecekmif. • Nereye gideceksir.? ru söyler, durur. fendi bana sordu: cuksun. Kızla evlenirsinl Receb «un? diye aordu.. Ben de: Ankaraya... Haydi kuzum, inmene bak. Ben bu hikâyenin ne kadan dojf Bu herif kim açaba? Ben düBeyin işlerini ele ılımo! c Ankarada Receb Beyin kın Dur, ben de scninle ineylzn.. Yann gece bu saatte gidersln. ru olduğunu bilmem ama, maranşünceli düşünceli cevab verdim: Yapanm amca.. nı alıvermeye gidiyorum.» Daha <.4 saatin var. Adamcagız lndi. Zifirf karanbk... gozhane kapıe:sı Ali Balkapanın Galiba trende beni Ankara ye Oldu mu? Tren gitmis midir? Dedim.. Gülüftük.. Hikâyeyi an Bir araba çağırdı, pazarlık ettlk.. sözlerinde hilâf olmadıfma kefil rine Eskişehire indiren herif. • Oldu ama bir kere düşüneyim. Çoktaaan... Hay aptal çoruk. lattım... Nihayet uykumuz geldi .. Efendiyi §ehre götüreceksüı, oiurum. Oyle olacak! dedi. Bir tafsi Ulan nesini düşüneceksin apUzatmıyalım.. Eskişehirdeki bak Bana bak arkadaş! dedi. Sakın dedi.. , Aniattığına göre vak'a löyle c t tal.. Bunun burasırda patlıcan kükal Zeynel Efendi halime acıdı. lâtlı mektubla işi bakhal Zeynele uyuya kalma! Sonra geçer giderBana da: reyan etmiştir: Otuz yaşlarına doğ fesi hesablamaktan anan ağlıyor... Bize bir sütlü kahve, biraz pcynir yazdı ama ondan bir cevab alasin!. Sen istasyonlan biliyor mu Bir liradan fazla para verme! ru yakışıkh bir deükanlı olan AH Sen.. ekmek.. Gündüz olunca istanbulda madık. Sonradan öğrendim ki; Resun? dedi. Vedalastık. O trene gitti... Halde kabzımal kâtibliği ederken Hacı Hüseyne bir teİRraf, oyanli} ceb Efendinin kızmı benim namı Öyle değil... Ben bir kere ia Ben birind defa buralardan Ben de araba ile yola düıttim... baba dostlarından birisi kendisme tihareye yatmahyım... bkla Eski?ehire indim. Bakkal ma alıveren Kayserili Ali, bakkal geçiyorum. Biraz sonra.. Arabacıya sordum.. şu teklffte bulunmuş: Zeynel vasıtasile yirmi lira gönde Zeynelle ortak olmuş. Ama kız beklemez.. Zaten da dinl çek çevir de.. Kız begensin... Öyle ise ben seni uyandırmm. Sen Bakkal Zeyneli tanır mı Hüseyin Efendiden, dedim. Şimdi ben nerede ayağı aksıyan Ali, Ankaraya gider misin? yızadelcri peşinde.. Milyon var, u Ha?. Uyandıralım.. dediler. Ben e rilmesi». o gün bekledık cevab yok, Haydi Allah rabatlık verEİn, dedi.. sın? bir kadın görsem: Giderim amca! lan milyon.. Yapanm amca... Ama yazıha Yattık.. Trende insan beşiğe bin Tanımaz mıyım? Kırk seneMk vin karanlık avlusunda bekliyorum. ertesi gün cevab yok. Beni dü!<kâ Receb Eiendinin elimden ka•» Ama orach \erleşeceksin! Giderim amca .. Az sonra don eömlekle palabıyık nın üstündeki odada misafir eden miş gibi oluyor, beni bir güzel uy bakkal.. neden izin alsak çan kızı bu olmalı! derim. Ama çi Sen paradan haber ver. Ne zaman? I bakkal Zeynel: bir herif geldi. Arnavud şivesile: ku tuttu... Niha;.et Ankaraya gel Ben Faik Beye söylerim, sa Sen beni ana götürüver... Para bol! Üstelik evleneceksin d Şımdi. dik .. Daha sabah clmamıştı. Bizim na bir hafta ızin verir.. Ne istersin be! diye bir ses Kuzurn Ali. Sen bana bak! Al " • a Kismet adamın ayağma kadar Dükkânı bu ssatts açık olmaz. de.. Ulan deli misin? Yemi» iske i Ben trene bindim.. Ikinci mev yol arkadajı: ;şu bilei! Haydi sen Istarbula ^it! bir defa gelir.. Marifet onu kaçalendi. Evine götür... lesi mi bu?. Sen hazırlan, yann 'kide föyle tenhaea bir vagona düsjParan olursa gönderirsın büet pa mamaktır. Haydi kalk bakalım! Adın ne Peki.. Ama yanm lira fazla Ben hafiften aldım: O zirodi bir marangoz fabrikasında kapıadır. özü sözü bir, İttanbul uşağı olduğu halde şehirden dı§an çıkxnamış, bir köylü kadar saf, Herkül gibi kuvvetli ve bu halile tuhaf bir çocuktur. (Çocuktu, şiradi elli beşini geçkindir.) Anlattığına göre ona hayatta bir kere piyange vurmuf; fakat kendi sersemliğinden dolayı kısmetini ka AYAĞA GELFN Yazan KISMET Burhan Felek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle