12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYOT 29 Ternniuz 1931 LEKET şampiyonası Bugünkü müsabakalarda bilhassa 8 teklerin yanşması çok heyecanh olacak İstanbul kürek şampiyonluğu bugün saat 13 ten saat 18 e kadar Paşabahçe ile Beykoz arasında üç kategori üzerinden yapılacaktır. Bayanlar kategorisi musabakalanna Galatasaray ıle Sümerspor kulübleri iştirak edecektir. Hk iki taşvik müsabakalaıının neticelenne bakılırsa şampiyonluğu Galatasaray kazanacaktır. Maamafıh Sumersporlu Feriha ile Galatasaraylı Lâlenin tek çifte yarışı oldukça çekişmeli. olacaktır. Kıdemsizler kategorisine Galatasaray haric diğer bütün kürek kulüblerinin iştiraki muhakkak gibidir. Bu kategorınin favorisi Fenerbahçedir. Tek çiftelerde Fenerbahçeli Necatınin yarışı kazanması normal bir netice elacaktır. Teşvıklerde geçılen san lâciverd iki ç'ftesi, Huseyin, Teoman, Necatiden teş kil edildiği takdırde yarışı kazanmaları beklenebilir. Dört tekte 'se, Fenerbahçe ile Sümersporlu tekaelerin bu müsabakayı aralarında pay edecekleri kuvvetle muhtemeldir. Sümersporun boksörlerincien mütesekkil ekipinin nefes bakımından üstün olduğu ne dereceye kadar malum ise, Fenerli genclerm de teknik bakımdan o kadar üstun olduğu bilinmektedir. Kıdemsiz şampıyonluğunu yüzde geksen tavin edecek olan sekiz tek yanşını da yeni «Gahb» teknesıle Fenerbahçelılerin kazanacağını tah B U ediyoruz. Umumî tasnifte, Fenerbahçenin birincılıği, Sümersporun ikinciliği, Beykoz ile Demirsporun da üçüncülük ile dörduncülüğü alacakları akla gelen ilk ihtünaldir. Şampiyonluğun kıdemli kategorisine ise, bütün kulüblerin iştiraki beklenmektedir. Bu kategorınin dört yanşının da haştan sona kadar iki ezelî rakıb olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cereyan edeceği spor mahfillerinde sö'ylenmektedır. Üçüncülük için de Beykoz, Demirspor ve Sümersporun çarpıçacaklan su götürmez hakikatlerdendir. Tek çifte yanşının Fenerli Tonguç ile Galatasaraylı İbrahim arasında cereyan edeceği ne kadar bilınmekte ise de hpngısının kazanacağı da o kadar bilınmemektedir. Dci çifteyı ise, geçen senenin şam piyon ekıpi olan Fenerli Kâzım, Tonguç, Edıbın kazanacağı, yarış esnasında da Reşad, İbrahim, Halilden muteşekkıl Galatasaray ekipini en kuvvetli rtkıb olarak kabul edeceği makul tahminlerdendir. Dört tek yanşlannı 1 temmuz, birinci ve ıkınci teşvıkte kazanan Gaatasara/ın Reşad, Ahmed, Sadı, Ali, Sernih ekipinin bu şampiyonluğu kolay kolay kaçırmıyacağını tahmin ediyorum. Alınin yerıne Nihadı aldıklan takdirde bu ekip bir kat daha kuvvetlt^icektir. Bu yarışın ikincilığini de Fenerbahçeden başka bir takımın kazanacağıru düşünmek de büyük bir sürprize belbağlamak olur kanaatindeyiz. ÛMPCO ( Bugünkü Program J İSTANBUL 12.57 A«ılış ve pıogramlar 13 00 Haberler 1315 Kuçuk orkestrsdan nıeıodıler 13 45 Nlchola ve Mül kardeşlerden, şarkılar (Pl.) 14.00 Saz eserlerı. çalanlar Lâıka Karabey ve arkadaşları 14 20 Dans ve caz muzıgı (Pl j 14 45 Saz eserlerı ve jarkılar, okuyan Mustafa Kovancı, çalanlar Sadi Işılay, Izzeddın Okte. Fıkret Kutluğ 15.30 Konserto (Pl.) 16 30 Varyete şarkılan (Pl.) ı 6 . « Şarkı ve turkuler (Pl ) 17.00 Çocuk icoşesı 17 20 Şarkılar; okuyan. Muallâ Yakar; çalanlar Sadl Işılay, Yorgo Bacano«, Ercumend Betanay 18.00 Haftan ı n bestekârları (Pl ) ıg,3 0 Guney denlzlertnden melomler (Pl ) 18 45 FUm »arkıları (Pl.) 19 00 Haberler 19 15 Radyo Kadınlar Toplulugu 20 00 Piyanıst Peter Kreuder"den melodller (Pl , 2010 Kısa sehır haberleri 20 15 Radyo Gazetesı 20 30 Şarkılar; okuyan. Safıye Ayla; çalanlar Huseyın Cojkuner. Yorgo Bacanos Necdet Senvarol 21.00 Gazetecıler Bayramından roportaj 21.10 Dınleylci İBteklerı 21.45 Spor haberlerı; konusan Sulhi Garan 22 00 Senfonık muzlk ıPL) 22 45 Haberler 23 00 Programlar ve dan» muzigl (Pl.) 23.30 Kapanış Istanbul kürek Ordu atü müsabakaları dün Ayazagada başladı Binicilerimizin yeni satın alınan atlarla girdikleri müsabakalar çok güzel geçti 1951 İstanbul konkur ipiileri ve ordu atı şampiyona müsabakalanna dün Süvari Okuhınun Ayazağadaki yarışma sahasında başlanıldı. Büyük bir kalabalık tarafından alâka vet heyecanla takib edilen yarışmaiar cidden çok güzel oldu. Gerek binicilerimiz ve gerekse yeni atlan bize; Akdeniz ve Helsinki olimpiyadlan için büyük ümidler verdiler. İlk yarışma, 1.10 metrelik engeller üzerinde idi. Bu müsabakaya 12 binıcimız katıldı. Teğmen Metin Böke (Topaç) ile, üsteğmen Mehmed Ekın (Ceylân) ile, üsteğmen Şeref Soley (Canan) ile, teğmen Mustafa Yuncü (Altay) ile, yüzbaşı Ziya Akşıt (Yıldınm) ıle, Kd. yuzbaşı Fazü Örgut (Altın) ile, üsteğmen Süleyman Yenilmez (Nârın) ıle, üsteğmen Kılıç Omay (Ceylân) ıle, üsteğmen Fethi Gür | can (Tasdoven) ıle, yüzbaşı Sabahaddin Karabey (Savaş) ıle, yüzbaşı ibrahim Kocaçam (Yıldız) ıle. Netıcerle uç bırmci baraja kaldılar. Baraj netıcesinde üsteğmen Süleyman Yenilmez ve Yzb. ibrahim Kocacam Nârin ve Yıldız ısimli atları ıle fena puan almadan ve müsavi zaman (0.35) ile birinci; kıdemli yuzbaşı Fazlı Örgüt de Altın isimli atı ile üçüncü oîdular. İkinci yarış, Akdeniz olimpiyad konkur komple kategorisine katılan atlara mahsustu. Engelleri 1.10 metre irtifada olan yarışmaya 8 bmıci katıldı. Yzb. Rıfkı Alkan (Dervış) ile, Yzb. Kemal Özçelik (Alço) üe, Yzb. Sehm Çakır (Bozkurd) ıle, Yzb Cevdet Sümer (Akar) Ue. Yzb. Mennan Pasinli (Poyrar) ile, üsteğmen Tahsin Engin (Şahin) ıle, Yzb. Ekrem Birgören (Cesur) ile, Yzb. Salih Koç (Binaş) üe. Bu yanşta da baraja 4 süvarirniz kaldı. Neticede şu tasnife girdiler: 1 Yzb. Salih Koç (Binaş) üe, 2 Yzb. Cevdet Sümer (Akar) ile, S Yzb. Mennan Pasinli (Poyraz) üe. Günun son yarışı atlama atlanna mahsus olan müsabaka idi. Bu müsabakada 5 tane 1.20; 5 tane 1.10; 5 tane de 1.00 metrelik engeller vardı. Cenub hududunda kaçakçıük Feci bir kamyon kazası Şebinkarahısar, 28 (ANKA) Gıresun ile Şebinkarahisar arasında sefer yapan iki kamyon Asarcık denüen dar virajlı mahalden geçerken uçuruma yuvarlanmiflardır. Kamyonlarda bulunan 41 yolcudan 14 ü derhal ölmüş, geri kalanlan da ağır surette yaralannujtır. Vak'a mahalline gelen Kaymakam ve Sav cı, yaralüan Şebinkarahisar hastanesine kaldırmıslardır. Fakat hastanenin operatörü ve dahüiye mütehassm yoktur. İlçe hükumet tabibi tek başma insanüstü bir takat ile yaralılan ameliyat ederek tedaviye uğraşmaktadır. Giresundan acele olarak bir operatör istenmiştir. Stajlarını yarıda Kadırgada bir çocuk bahçesi yapılması bırakarak yedeksuliay olan avukatlar isfeniyor Ressam Fuad Boyban ve arkadaşlarından 8 zatın imzasıle aldığımız mektubdan : • Belediye binasına İki daklka mesafede otu» bin nufusluk tarihi Kadırga semti halkının Istirahatini selb, sıhhahatini tehdid eden bir âfelten kurtarılması i^in semün en yaslıları ve gencleri sıfatile geıek sahMinız gerekse âmme menfaati namına istimdad mecburryetinde kaldık. ;üncii kategori Tiirkiye birincilikleri Üçüncü kategori Türkiye atletızm birinciliklerıne dün Fenerbahçe stadında başlandı. Müsabakalara İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmır, Balıkesir, Aydrn, Kutahya, Afyon, Zonguldak, Seyhandan gelen atletler katılmışü. Müsabakalarda şu neticeler elde edildi: Gülle Ümmet Kubadikli (İstan bul) 12.28, Aleko Pulatos (İstanbul) 11.36, FUip (İstanbul) 10.96. 400 mania Fahir Özgüder (Ankara) 59.3, Ercan Örgü (İstanbul) 60 9, Nureddin Sabuncu (İstanbul) 61.4. Fahir Türkiye rekorunu Egale etti. Anteb 28 (Hususî) İki gece evvel Kilis gümrük muhafaza taburuna bir kaçakçılık ihban yapılmıştır. Bunun üzerine tabur mensublan Suriye hududuna yakın Kilisin Kumhıdere mevkiinöie pusu kurmuşlardır. Muhafızlar bır müddet bekledikten sonra şüpheli bir taksinin hududu geçmek üzere olduğunu görmüşler ve arabayı durdurmuşlardır. 239 numaralı va şoför Muhiddinin idaresinde olan taksi içinde 22 teneke afyon bulunmuştur. Afyonların kıymeti 50 bin lira tahmin edılmektedır. Musadere edılen afyonlann kime aıd olduğu henüz bellı değildir. Yanşmaya 15 at katıldı. Bunla Tahkıkata devam edilmektedır. rın arasında, olimpiyadlarda çok ümidli olduğumuz atlar da mevcud Edirne köylerine su du. Pariste vefat /Cden Muhlıs veriliyor Sıyokun mirasını* bıarktığı Suvari Okulu tarafmdan, bu paranın bir Edirne, (Hususî) İlde su sıkısmı ile Fransadan alman ve «Si kıntısı çeken koylerin bu derdleriyok» ismi verilen at ile Prens Said nin giderılmesı ıçın esash bir faaHalımm hedıye ettiği Romans ve liyet vardır. Hazırlanan plân gereTunca hakh bir takdir topladılar. ğmce çalışmalara başlanılmıştır. İlk Bu müsabakada baraja kalan ele alman köyler Demirkoy, Kaüç süvarimiz de sıfır fena puan baağaç, Hasköy ve Doyrandır. aldılar. Neticede: Edirnede onanlan resmî 1 Yzb. Ziya Azak (Tunca) Ue 0.30. binalar 2 Yzb. Cevdet Sümer (RoEdime, (Hususî) İl dahilinmans) Ue 031.2 '10. deki resmt bmalardan tamire muhS Bnb. Eyiıb Öncü (Siyok) tac olanların onanlması için Jcaıle 0.33. bul edüen program peyaerpey tatMüsabakalara bugün de 17 den bık mevkiine konulmaKtadır. itıbaren Ayazagada devam edileŞimdiye kadar hükumet konacektır. ınm, Kaleiçi maliye şubesinin, ECem ATABEYOGLU nez Gümrük Muhafaza Memurluğunun, Kız Enstitüsünün tamirleri Manşı geçme tefebbüsleri •ksıltmeye konulmuş ve ihaleleri ekemmül etmiştir. Londra, 28 (Radyo) DünyaPek yakısda merkex ilçesinin nın dort bıt tarafından gelen kaNecatiye, Uzunköprünün Kiremidlabalık bir yuzucu grupu Manşı çi Salih ve Keşamn Laiacık köyleri yüzerek geçmek uzere Fransadaki ıkullarınm inşalarının tammaGrısNez ve İngilteredeki Dover lanmasma başlanacak ve yeni ders sahillerinden denıze gırmişlerdir. yılına kadar bitırilecektir. Hava, büyük bir şans eseri olarak; gayet güzel, ruzgârsız ve güİstanbul Yeşilköy yolu neşlidır. Su da ılıktır. genişletiliyor Mısırın altı yüzucüsünden maaTopkapı maltepesınde ampul fabrlda Danımarkalı Mrs. Andergen, 54 kası onunden Yejılkoy hava meydanına yaşındaki Edimburglu öğretmen adar genışletılınesı mutasavver aslalt Bamıç, 18 yaşındaki bir işçı kızı olua ıstımiâkıne aıd karar Vlıâyet ida•e heyetınden çıtanıştır Bu yolun geolan Katleen Mayon ve Rotfcerşhgı ellı metre olacak ve bu; i'k bır cam'lı bır saatçı de suya girmışler ihtı>acı karşılayacaktır Inşaala heroen dir. Bunlar arasından, 6 Mısırlı yü oaşlanacaktır Felsefe kongresi zücüden gayrısı abondone etmişiki hafta evvel Edebr. at Fakultesi lerdir. Edirnede tamir ediien köprüler Edirne, (Hususî) Yıllardanberi yıkık bir vaziyette bulunan ve zaman zaman seyrüsefer için ehemmiyetli bir ârıza teşkil eden Ekmekçi Ahmed»Pa?a köprüsü bu defa demır olarak tamir edıiecektır. G«n« çok işlek bir yol üzerinde bulunan Amavudköy köprüsünün betonarmeye çevrilmesine başlanmışhr. İlgililer bu işlerin pancar nakliyatı başlamadan bitmesini temenni etmektedirler. Trabzonda verem hastanesi Trabzon, 28 (Hususi) Soğuksu Çifteçamhk mevkünd» yapümasına karar verilmif olan verem hastanesi inçaatının keşif ve projeleri ihaleye konulmak üzere Bayındırlık Bakanhğınca görıderilmıştir. Der hal ihale edilecek olan (A) bölümü in>aat bedell 500 küsur bın liradır. Kurulacak bu sağlık müessesesi bütün muhitte büyük bir sevinc yarattnış, şükran ve minnetle karşılanmıştır. Asırlardanberi imar yuzü görmeyen bu semtte büjiik bir meydan vardır. Senenin her mevsiroınde tot ve çamur deryası halindedır. Temiz hava alraaktan bile mahrumu*. MusabUrının çokluğu yuzunden Nişancı mahallesinde bır de verem dispanseri acılmıştır. Meydanın ı<Iahı için mahallece iki sene evvel bir mazbata ile valılığe muracaat etmiştik. Yapılan tetkikat sonunda dıleğımlz Vılâyetçe ve Belediye Mecllsinde kabul edildi. Para tedarıki içın iş 1951 sensine bırakıldı. Yeni Bele dije seçımleri oldu. Belediye hejeti ANKARA değistt. Veni hejet ba hayati t « i s içuı 8J8 Açılı; ve program 8.30 Haber luzumlu olan 37 bin lirayı maalesef butler 8 45 Sabah nıuzlğl (Pl ) 9 10 ceye kaynadı. Radyo İle ingllizce 9.30 Sevılmış parçalar (Pl.) 1010 Pazar sohbeU Fakat bız Nlt^e mtüâhazasUe (Aka Gunduz) 10 25 Makamlardan sandıgımız ba hayırlı is Uınul edibzbir demet 11.15 Hep beraber soylı ken 6te taraftan esefle oğraunı« buluyehm (Yurddan sesler korosu> 11.45 nuyoruz ki Çamiıcada bir gazino için Te'den tele 12 15 Memleketten se butçcye 85 bin lira gibi muazzam bir lâm 12 30 Pazar skeçı 13 00 Ha ödenek lconulmaştur. berl«r 13 15 Salon orkestraaı muzigl Kadırga me>danının îslahı için sa(Pl.) 13.30 Ogle Gazetesı 13.45 bık Şehir Meclisince alman karar ne Salon orkestrası muzığırun devanu (PL) o meclisin ne de men.tub olduğu parti 14 00 Kaperus. nin bir lutfu âtıfeti değildir. 30 bın nufusiu bir semtin sağlığı ıle alâkadar ve biıtdn formalKeleri tamamlanmış 17.58 Açıllf v« program 18 00 t n âcil bir vazife kendilerlnl beklerken oeaaz (Karcığar fash) 19.00 Haber. daha dun taslık israfatından feveran leı 19.15 Tarihten bir yaprak eden yeni Beiediye Meclisi sayın uye19 20 Akşamın karma muzığl (Pl.) lcn esasen tabiatın (e$ıdli guzellik ve 20.00 Şarkılar 2015 Radyo Gazetesl nuneüerile suslenmış ve beslenmiş 20 30 Genc muzıkçınln sesl 20 45 Çamlıca gibi hürra bir yerde 85 bin Dunyayı gezellm (Pl.) 21.30 Hazır lira sarfile blr gazino yapılması hakcevab adam 21 45 Dansa cavet kında aldıgı kararla bilerck \eya bil2210 Muzıkseverln saati 22 45 Ha miyerek Ikınci bir Taslık hadlsesi Uıberler 23 00 Kapanı; das etmis olmakUdır. Dunyaca maruf Imparatnr Ju<stinyen'in saray harabesi ile Kfiçnk Avasofya Cami! Kadırga meydanının yanında ve giızergâhındadır. Sejyahlar ba mejdandan gececeklerdir. Kadıısa mejdanına na/ır 6S0 bin lira sarfile yeni bir okul yapılmış1 2 S tır. Bu <fnc boraya 60* talebe devam 6 7 8 edecektir > İmzasmı N. Sunalp dıye okuduğumuz bır mektubdan• Adalet Bakanının demecinden yeni Avukailtk Kanunu tasarısının B. M. M. ne sevkedıldiğici oğrcruniş bulunuyorum. Fakat bu tasarının ne gibi hükumleri ihrUa ettitinl bilmiyorum. Birçok avokat stajyeri, Yedeksabay okuiunun 33 uncu devresine "San dönem» sayiaları uzeruıe, stajlazını tamaınlamadan katılmı;lardı. O devreyo geu7iıyenler ise stajlarım taraamlıyarak bagun avukat olmuslardır. Ümid ederinı ki; yeni tasarı kanıınlaşırken stajlarını yarıda bırakarak askerlik vazifelerine koşanların mükteseb hakiarl nazarı itibara alınsın. Sayın millervekillerbıin ve Demokrat Parti hukumetU nin mukaddes ve buyuk blr hukak prensipi olan mükteseb haklara riayet edeeeğine emin bulunuyorum. Bn su* retle aynı anda staja baslıyanlar arasında, yeni kanunla, bir ikıük yaratılmıyacağı ve sırf akserlik vazifesini ifa için stajını jarıda bırakmışların mağdnr edllmiyeceklerl nmidile müsterihim.> Ayrı ayn fiatlarla satılan verem ilÂclan hakkmda Muhterem (azetenizin 22 temmıu nushasının Okuyucularla Başbasa sutununda Dr. Merih Ilkgelen imzalı «Bir verem liacının muhtelif fiatlarla satılması yanhştır» baslıkll yazıya o e vabdır. Anıerika, Ingiltere ve Fransadan y u ı da ithal edilen ve Sağlık ve S. T. Bakanlıgı emrile Mttdurluk kontrola ı l . tında «atılan flrmaiara aid Streptomycin'lerin muhtelil fiatlarla satlldığı dogrudur. Fiat farklarının kaçuıılinı* yacak sebeblerl sunlardır. 1 IVIarshaU Yardunı T* dovil B« getirilen Uâclar 1«C v« 1«7 kurusa Fransadan ithal ediienler İse Fransız frangı rayicı ile 164 kurusa, ingiltereden ithal ediienler sterlln kuru üzerinden 148, 144 kurusa, takas suretüa Amerıkadan ithal ediienler ise 183 ve 19S kurusa satılmaktadırlar. Bu malların fiatları da her memleketten siparlj verlldiği zamana tesaduf eden para karlarına gore tesbit kılınmaktadır. 2 Fabrikalar Lstihsalâtını b ü t i u dunya memleketlerine bîr nisbet dahilinde kontcnjan vermek suretile ibrae etmektedir. Her zaman ucuz flatla tlac satan fabrikalar memleket i h t i y a a n ı U n ' i m a ı karsılayacak miktar kontenjan vermedığı için zaruri olarak fazla fiatla mal veren fabrika i«tihsalâtma da basıormak mecburiyetinde kalınmaktadır. Bu mecburiyete tabt olmak ise, sırf hastalarımızın ilâcsız kalma* ması maksadına Utinad etmekte bulunduğıınu. arada gorulen fiat farklarının bu aebeblerden ileri geldiğinin U* hal olunan bu ilâcların aynı fiat flze* rinden sattırılnıasına iınifJin bulunamadığının ta\zihan mııhterem gazete* nizde neşrine emirlerinizi riea ederim. Sağhk ve S Y Müdurü Dr. Faik Yargıcı • M M W » 01 • 1 1 1 I * s Bağdad eaddesinde bisiklet yasağı Evvelki gece B«$dad caddestnln Erenköy kısmından geçen bLsıkletlerl polisler durdurarak toplamiflardır. OJrendıgımıze £öre Suadıye ıle Caddebostanı artsında blslkletle gezmek yasak edllmis « e de tnı y«sak iiân edll. medlğlnden clvar halkının çocukları bisıkletlerinln polis tarafından toplanmaıından muteeestr olmuslardır. Luzurr.u üzerinde fazla durmak lstemediğımlz bu karar btr seyrüsefer yasağı !s» gazetelerle 11in edtlmesi ve bundan soııra. bu y a s » | » rUyet etmıyen'erln teczlyesl daha do^ru olurdu. Karar bilhassa sayfıyeye gelen alleleri hosnud etmemıştır. ! • 0» Tuncaspor, Gümülcine Genclerbirliğini yendi Edırne, 28 (Telefonla) Bugün Yunanıstandan şehrımıze gelen Gumülcme Gcnclerbıriığı. Edıme Tuncaspor arasında yapılan maç 43 Tuncasporun galibıyetıle neticelenmiştir. 800 Hamza Gflray (İstanbul) 2 031; Sedad Kıvılcım (İstanbul) 2.09.2; Ümid Birdaloğlu (Ankara) 2.10.5. 100 metre Mu2affer Selvi (Zon guldak Genclik Kulübü) 11; Uğur Önal (İstanbul) 11.2; Yordanıdıs (îstanbul). Birinci ve ikinci gelen atletler derecelerl itibarile birinci kategoriye terfi etmişlerdır. Ankaralı atlet kolvar değiştırüni dolayısile diskalifiye edilmesi münakaTürk kürekçiliği muvacehesmde şalara yol açtL bir «Oxford Cambridge» manasmı Cirid Ümmet Kubadikli (İstantaşıyan 8 tek şampiyonluğu da san bul) 47.86; Fılip (İstanbul) 43.13, lâciverd ve san kırmızı renklerin Fuad Ören (İstanbul) 42.86. d«B birini bu yü İstanbul şampiUzun Metin Çoker (Ankara) yonu kılacaktır. 601, Demiray (Afyon) 5.97, Feyzi Her iki kulüb de bu teknenin ge Ergun (Ankara) 5.92. Yüksek Aycan (Ankara) 1.75, tireceği 30 puvaru lehlerine çevirmeye çalışacak ve en kuvvetli, en Orhan Erdil (İzmir) 1S5, Yuksel SÎnde ekiplerini bu yarışa saklaya Özemre (İstanbul) 160. 5000 Ekrem Askar (İstanbul) caklardır. 17.09.2; Nuyan YİĞİT 17.07.2; Faız (Ankara) Necdet Saçıl (İstsnbul) 17.301. 4X100 Ankara 461; ZongulSOB yağmurlarm tahribatı dak 46 7; İstanbul 46.7 yeni rekor. Vllâyet, Istanbulda tahribat yapan son Galıblerin mütcâfatları verıldi. yağmurlar hakkındakl raporunu Baymdırhk Bakanlığına gondermışfır. Bu Müs?bakalara bugün saat 17 de raporda, 910.000 lıralık zararın Hakan devam edılecektir. lıkça ödenmesj isten"">"V»»i;, Ömor BESİM Bu sene ilk defa olarak bır gelenek hallnde devam etmek uzere Yeçllkoy Halkevl tarafından tertlb edilen festival dun saat 17 de Halkevl sahasında törerüe açılmıştır. 50 erkek ve 8 k u arasında bisiklet yarışları basketbol. voleybol tenls müsabakaları vapılmıştır. Gece de Gazinoda bir Sulukule âlemi terub edılmıstır. Fesfival yedı gun yedl gece durmadan devam edecektir Yeşilköyde festival eğlenceleri ılnasında 14 numaralı derahanede başamış olan Turk Kelsefe Dernegirun bııncı kongresi ılmı muzakerelerıne proiesor Şekıb Tuncun başkanlığında gı•ışmıştır Toplantıda Atina Başkonsoosu Saffet Örfmın «Litelerde felsefe Dğreıımı» ne daır raporu okunmus ve trafında saatleıt? suı«n munakasayapılmıştır Sjat 6 yı geçtıgı ıçm r lıger raporların muzakeresıne pazarLesı gunu saat 15 te devam etmek uzere else>e nıhayet verılmıstır. Kongrenl ıevzuu lıse felseıe ogretıml ve felsefe terimleri meselelerıdır ! İngiltereden bugün gelecek bisikletli seyyahlar Ayb«sında Londradsn hareket eden 31 bisikletli turlstın bugun Yunanlstanc'an sehrırolze gelmelen beklenmektedir. InglUz bl*ıkletlıleri Avrupft turu yapmoktsdır'.?''. Soldan tooa. 1 Kendısıne kopyacılık ısnad edılıs ressamlarımızdan birı. 2 Tanrı saklasın yeni bir dunya harbl çıkarsa onun vasıflarından biri olacak. 3 Bazı hayvanlara takılanlardan. her duaya denemez dense de faydası olmaz. 4 Blr yemlş, çevlrır ve tekrar edersemz bır çesid bağırısı tasvır etmls olursunıız. 5 Blr ıçkınırt yansı, eskı Babıâlıde gelen evrakı kayıdl» mesgul olan dairenın adı 6 Çevrillnce me$hur Konı^berg'U Alman fılozofu roey. dana çıkar. tersı blr emtrdlr. 7 »Bıraenbıre koyun gıbı bağır'> manasıra nıurekkeb bır emir. 8 Zengının sıra sıra dlzdıklerinden. bir lltmizln yarısı. 1 1 1 • •! 1 •1 11 11 1 l 11 1 1 1 1 1 M 1 • 11 1 1 Yazı. Kadırga meydanının tanzım ve imarı düejüe nıhayet bulmaktadır. Kadırgalıların hakkı vardır. Tankçı subaylar adına bir dilek Tankçı subaylar imzasıle aldığımız blr mektubda şbyle denıhyor: »Bir tankçı ordn mensublarınm denizaltı vc hava sınıfUrı gibi yıpratıcı ve feragaüi bir sınıf olması dolayıMe bundan 3 sene e\vel 4843 numaralı kanon geregince > ıpranma zammı denen bir para kabul edılmıs olap şimdiye kadar da verılnıektedır. Yalnız bu kanunla erat ve tank komutanı olan tank jedikliler yani t3nka binenlcr istifade etmektedirler Subavlar harie tutulmuştıır. Kanun cıkarılırken subayları neden harır tuttuklarınl bılmnoruz. TaHmnaııi£İeTimİ7de subajlar tanka binmeı ve tank komuUnlı^ı >apnıaz diye bir kajıd olmatllğına gore buyuk bir feragatle calıjan Uz tank s u b a r l a r u u da gediklUer gibi ba haktan isitfade etmemiz lâzımdır. Gerek denizaltı gereı^e havaeı n a ı fının subajları kendı sınıflarıntn zamlarından Istifade cttikleri h a ü e tank sınıfının erat ve gediklilerine bu tank zammı veriliyor da a} m sınıfta a>nı tankta a>nı guclugu çcken bu tank sııhajları hn haktan neü<n i'îtifade cttirilmiyoruı Mektebdcn >enı çıkmış bir tank gediklı çavuşu yıpranma zammı ıle bır astegmenden fazla, teğmen kadar para almaktadır. Dıeer ust gcrtiklilerde de bu zam kıdem ve rutiıelerine gore farklı alarak artrnaktadır. Kanun çıkalı beri de bu mağdurijetimi7İ ortadan kaldırmak içm hir^ok dllekçeler verdik. Fakat ştmdiye kartar hiçbir cevah ve soımc eMe edenjedik. Bir defa buyuklerimızin n s z a n dikkatini çekmenize karar verdik.« •! • Sayın okuyucularımızdan bir rica Sayın okuyueularımızdan bazıları bu sütunda nesredllraek üzere. sahıfeler dolusu mektub gdnderıvorlsr. Bazıları da okunmaz el yazılarıle ^azı>orlar veya kâğıdların İki tarafını kullanıyorlar. Butım ricalarımıza r»*men devam eden bu hal karsısında uzun mestubları, okunmaz yazılı dileklerl ve kâfıdm >kı tarafına yapılan çıkâyeüe'"! dercetmemeğe karar verdik Bu ricaT'iızı son blr defa dpha tekrar edtyoruz" 1 Lutfen k ^ l yazınız. Cunku. bu sutunlar butun okıryucularlmızındır. 2 Okunmaz yazı'.armızı okumaSa çahsmak zahmetınden bızi îutfen ku T tarınız. 5 Kâgıdın lkl tarafına değll. yalnız bır taraf ına yazınız ki dızilmekte ^üçluk çekllmesın. Bu rıcalarımız hilâfına gelen mektiîbları neşretmedığ^rr.z İçin «avıi okınnıcularımızın darılmamalannı rica erierız. Yukartdan afoöıya Bir esrar tekkesi basıldı KasımpA«a Kuçukpıyale Caml sokak numarada oturan sabıkalılardan Mev lud Uslunun oturdugu yerı esrar tek ;sl halıne soktugu anlaşılmış ve jlkl gece îkıncı Şube Mudurü Feth [nalertn ıdaresındekı bir ekıp tekkey ,jmıştır. Baskın neüceslnde 15 esraı keş yakalanmıs ve evin içinde .te ter 'keyı haber vermek uzere hazırlanm tır z'l tet'batı bulunduğvı goruiınu* tur. Tahkıkata başlanılmıştır Tanm kongresi kapandı tstanbul Çayırova Teknik Bahçıvanlik okulunda Tarım Bakanlığının tasvıbl İle 12 temmuzia açılmif o l s n kongre dun measıııni tltlrmıj ve Tarım Bakanı Nedıro Okmenln bır nutku İle kapanmıştır. Turk ve Amerifcalt obnak Ozere 60 kadar uzmarun istirak ettlgl bu kongrede su e s u l a r muz»kere ve tesbit edılmlstır. a) Bolge Zlra»t okullan lla Teknik Zıraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarıuda bugunkune n&zaran daha bilglll ve pratık sahAd& daha verımlı çalıçabllecek talebe yetıstırmek İçin tatblkı lâzım gelen mütekâmil usuüer b) Zıraun ber fubesi İçin vaklt vmkit çesidli meslek kursİArırun açılması e^aslan 1 Musevi bu hale gelınce eskl defterleri kar&ıstırırmıs. 2 Tersı bir çeşıd seyrek dokunmuş bezd r. 3 Top'ulukiardan, pederın zevcesı 4 Buyuk dag knvufu. eskl tekkelerde vazıfe gorenlerden. 5 Sonuna bîr harf getirıhnce •yoktan vucude getırme» olur. 6 Buyuk blr grup '.clndekl kuçuk gruplar (ço,;ul). 7 Bır cins taahhudlu mektub. 8 Kırılmış ve lncınmlş «hırumda EmeOct bulmacanın holledılmif sekli: 12 3 4 5 6 7 8 IŞÇI ARANIYOR U v« I$çı Bulm» Mudurluğunden: YuzleTce Tekstll kadın işçulne ve ev hizmetl yapacak kadınlara ıhtivac vardır. Tekıtil kadın tşçilennin Cağa'ofiundakf Hudurluğumuzun Eyub Kaymakamlığı bınasındakı trurosuııa, ev hıxmetı ıstiyen Kadınların da Beştktaşta Akaretlerdeki buromuza muracaatlert. 11 lpekh d kumacı kadın bc bır.cl kıza ıhttyac va^dır I^tıvenl^nn Fenkoy Tepeustunde Hnlâikâreazı cadrlrsınde Lalaşahın ^okak No 1 78 numarada Iş ve Işct Bulma Burosuna muracat etmelen ıTelefon 1 86223) QİİLLji HİALMİUŞJMYJA EİDİEİRİEİKİBİL LİÎİNİBİRİAİÇİA AİBWT|EİKİEW IİİİKİİİKİÜİRIE ÖLÜM Selânik eşrafından Gazi Evrenoz zadelerden Hıfzı Bey gelınl RefU Hıfzı Buyukarslanm refıkası salıhatı nisvandan »B U A K Ş A M' BORSA 28 Temmuz 1951 Açılış K&pams iSterHn ' 9 0 791 100 Dolar 2«» 3 0 2SO 30 100 Fruısıs taiigt 0M 0 80 100 Uret 0.44.128 0.44.123 100 Isvıçra frangı 64 03 64 03 100 Florln 7368 40 73.68 40 10O Belçık» frangı 5 60 Î.60 100 Drahml 2186 2186 100 Çekosîova* Kur. 100 İsveç Kur. 54 12 58 M.ttSO ÜİYİEISİİİYİOİK Gağaloğln GİFTESARÜYIJI1. Bahçesinde • ^ MemlekeHmızde ıllr defa ÎÇKÎSÎZ SAZIN yegâne mucidi olan •••« CAĞALOĞLU Ç İ F 7 £ S  R A Y L A R BAHÇESİNDE HEK OT * PAZAB saat 14 ten 21 e kadar. KıymetH Seı v» Saz sanatkârlannuı iştirakile. Fasıl Okuvucraı CA\ AKŞİT ve raemleketimüin Birinci fasü Nehavent Ikınci fasıl Hüseynı. Eshanı ve Tahvilât % 1 faizli tahviller AUf Sıvas Errunım 1 23 50 Sıvas Erzurum27 23 25 1941 Demıryolu \ 23.70 1941 Demıryoiu U 23 25 1941 Demıryolu ül 22.SO MılU Mudataa, 1 23.85 MıUI Müdalaa • 23.25 M11M Mudaia» m 23.45 Mılll Mudalaa IV 23 65 Satı» 2350 23.25 23 70 23 25 22 80 23.85 23 25 23.45 * 23.65 llâvemizdeki meselelerin halledilmiş şekilleri Sherlock Hohnes cinayetin taammüden ışıendığine hukmetrniştir, çünkü adam arkasından vurularak öldurülmüştür Yeğeninin iddia ettiği gibi, kılıca sanlıp kendisme hücum ettiği esnada öldürüimüs olsaydı göğsünden vurulması lâzrmdı. Karakter tahlili Şu cevablan verenler azım, sebat sahib:, samimî kimselerdir. Bunlann serbest teşebbüs sahasında muvaffak ohnak ihtimalleri fazladır. Heyecan bakımından da kuvvetlidirler: A 1, 2 , 4 T 2, 3 B 1, 2 G 1, 2. 4 C 2 H 2 D 1, 2 I 3, 4 E 1, 3, 4 J 2 Şu eevablar ise daha ziyade zayıf iradeli, yumuşak başh, fakat hassas ve ince ruhlu bir karakter gösterir: A 3 r 1, 4 B 3, 4 G 3 C 1, 3, 4 H 1, 3, 4 D 3, 4 It 2 E 2 ElLİÜMMLltİL Tanınmış ses sanatkârımız Müzeyyen Senar . . . . . . . Mefhıret VıHırım Muazzam programa ilâveten: AHMED TJSTÜN ESMA ENGİN ŞEN KARDEŞLER ŞEMSİ YASTIMA\ OSMANAĞA Düet ve udî HRANT ıdaresinde muazzam •• F A S I L H E Y E T İ . Dühulıye 75 kurustur. mU ' EMİNE BÜYÜKARSLAN vefat etmiştir. Cenazesı 29/7/951 pazar gunu Lâlehde Aksaray caddesı No 5 evmden saat 12 de kaldırılarak Emırgân Camlınde oğle namazını muteakıb Emirgândaki aıle kabrıstanına defnedllecektir. Allah rahmet eyllye. Çelenk grindertlmemesi rica olunur. * * * Türkiye İmar Bankası İstihbarat Şefl Enver Arpakın kayınbiraderi ve eş. Rebia Arpakın biıaden, Elenl Clmın eşi ve Sevtm Cimin babası. Muhendıs Bedrcddın Arpakın dayısı, Turkıye Imar Bankası Muessıslermden İstanbul % 6 faizli istikrazlar Kalkınma istikrazı ı 105.50 105.59 Kalkınma ü 105.75 105.75 Kalkınma m 105.75 105.75 1940 Demıryoln IV 104 50 104.50 1941 Demlryolu VI 105. 105. 1948 TahvlB 1 105 M 105.50 • 1948 Tanvül n 105 50 105 50 1949 TahvtU I 106 90 106.90 4 1/5 laızil 1949 106 106. sergisinin hazırladığı Kırkpmar usulü Mefharet Yıldınm Müzeyyen Senaı 17 Perihan C E M A L C İ M YAĞLIGÜREŞLEİ 4 ve 5 Ağustcsta s Sözeri P R O G R A M Saat 14 15,30 F A S I L (Uşak saray köçekçeleri) 15,50 Esma Engin 16.10 Abdullah Yüce Mefharet Yıldınra Mustafa Çağlar Müzeyyerj Senar 18,00 i 19,00 Î 19.30 'Saray köçekçeler) MÜZEYYEN SENAR, PERİHAN SÖZERİ, JfF^'VTfpr YILDIKIM. AHMED ÜSTÜN. MUSTAFA ÇAĞLAR tarafından Tarihî Saray Köçekçeleri, Kanunî NOBAR TEKYAY. FEVZİ ASIANGİL, CEMAL CÜMBUŞ. İSMAİL T&ZEI..T.T. klâmet MEHMED. kudüm GAVSİ BAYKARA. Zil üsUd HASAN TAHSİN iştirakUe Ahmed Üst'in P E B İ H A N SÖZERİ Halk TürKülen Sanatkân ŞEMSİ YASTÎMAN Düet, O S M A N A Ğ A . % 5 faizli ikramiyeliler 1933 Erganı 2 1938 tkramıyea MiUJ HOdafaa I Demlryolo IV Demıryolu V Re«a«l Cumhurlyet 25.45 25 45 23 90 23 90 23 50 23 50 105.75 105.75 106 75 106 75 38 60 34 30 31 25 s ı 9 dfln sabah Hakkın rahmetıce kavuş rr.uştur. Cenazesi bugun öğle namazını muteakıb Şİ5İİ Camilnden kaldınlarak Feriköy aile mezarlığma cketir. Allah rahmet e^Iesın ME VLÎD Istanbul Sergisi Güreş Komitesinin Kırkpınaı usullerine uygun olarak tertiblediği bu yağîı güreşler Sarraflarda altın fiatlan t ve HÜSNÜ ARSAN İHTİFALİ 1 Hayatını me«leğe ve meslekdaslara Mıyük ve hayırkâr hlzmetlerlle gusleml» olan merhıma HÜSNÜ ARSAN'ın hatırasını tazızen Turklye Eczacıları Cemıye*i 31/7/951 salı gunu saat 10 da Karacaahmed mezarhğındakı kabrt basında btr lhtlfal programı hazırlamıstır. Kadırslnas meslekdaşlann bu yakın alâkalarına teşekkür ederim. 2 Aynı gön Şisll Camll Şerifinde 6 B e namazını muteakıb ruhuna ithaf edllmek uzere Mevlidi Nebevl okunacağından kendlslnl seven meslekdaş ve arzu eden dfndaşlarımızın teşriflerlrü rica edertm. Efi: AUye Artan 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde Mithatpaşa stadyomunda yep'.lacaktır. OdüIIer bütünı pehlivanlarımıza açık ve serbesUir. Guiden Kadın gazefeci EJI'in maceraları: Amenkaya otüren Uyyarede Sıze bir kaHeh içki ikram cdebilir miyim, efendün?» Tayyarede maden suynnd Bakın.'meşhur gaıe(ccı Lıl Deval gelivor. X Teşkilâtı Amerikaya nıcin gıdiyor »raba? J 1, 3, 4 Kibrit oynna Mevcud f kilden dört kibrit alarak beş dörtköşe şöyle bıraküır: ÖDÜ LLER Başa Başaltına Büyük ortaya Orta büyük boya Orta küçük boya Deste büvül(: bova gireceği beklenen 951 senesi Lira 1000 500 450 400 400 300 IL Sahib ve Bu nüthada BajmuharriTİ yazı ^lerınt fiıUm NADİR NADİ ıdare eden: Cevad Fehmi B A Ş K t T CUMHUElYET UATBAAS1 bajpehüvanı İrfan Atan Deste k u ç u k b o y a Biletler yalnız Stadyom gişelerinde satıhr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle