12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Havagazı Je nefis ızgara ancak P A K j ICI Ha\agazi ocaklarıle temın edılir. Satıj yerı Bevoğlu. Havagazı Şırketl Imalâtane. Besıktas Hasfınn Cad No 20 umhuri • ftaın • OC0K J l l ••?I • « D î? ü Telgraf ve mektul) acîres!1 Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu fstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santrai Numarası: 24298 Yaa Işlen 24299, Matbaa. 24290 • Vital VİTAMİNLERİ KATTLMIŞ Yegâne kuvvet Bı, C9 D, Hatibler, C.H.P. nin mallarına dair hazırlanan tasarı ile "Savunma gayretleri yavaşlatalmamalıdır, DP.nin hem davacı, hem hâkim mevkiine geçtiğini belirttJIer her zaman hazırlıkh bulttnmahyız,, Toplantıyı müteakıb bir beyanname neşredildi, tasarı kanunlaştığı takdirde C.H.P., Devlet Rusyayı harb hazırlıkları yapmakla itham eden Truman, Amerikayı hazır olmağa davet etti Başkanına müracaat ederek, Ânayasanın kendisine verdigî yetkiyi kallamnasını bteyecek C.H.P. il teşkilatı dün birBaşkan Truman hiir protesto toplantısı y aptı dünyayı ikaz ediyor Amaıı sakmalım NewYork 28 fR ) Detroıt eehrımn kuruluşunun 250 mcı vıldonumu rruna«ebetı!e sovledığı bır nutukta Başkan Tnjman «Scnvet ıdarecılerının dunva ve ıstılâ plânlaıından vazgpçtıklerını zannetmıjorum» demıj ve şunlan ılâve etmıştır «Korede na<ül bır nehce\e varılıısa varılsın, savunma gayretı kat'ıven vavaşlatılm^malıdır Sovvet Rusya ve pevklerı her gun sılâ'i'ı kuv\etlerını arttırmaktadırlar Bunlar her an Pazar 29 Temmuz 1951 emleketini gerçekten se\ en h ç bir vatandaş tasavvur edılemez ki, partilerarası munasebetlerın bugun aldıgı hale bakarak yarınımıza dair parlak umidler beslıyebılsın. Dunjanın çok karışık bir anında yaşı>oru/. Âdeta barut fııçısının uzerinde oturu\or g}bi>ız. Her dakika bh jerde bır ateş parlıj ıbilir ve Ikinci Cihan Harbine rahmet «uıtan yeni bir facia ortahğı kaplı>abilır. Boyle bir felâketın dışında kalabilmek İhtimalı de jok denecek kadar az«Tamp«n bölge» etrahndald dır. Yaşadığımız şartlar, istısnasız hepimıze hazırlıkh «Imak, durmagorüşmelerde pek az Uerlema dan mıllî sa\unma gucumuzu artkaydedildi tırmak, varlığımız u^rir.e titremek gerektığini emredi>or. Bağlandığı Korede flen kamp, 28 (s a ) fikırler, kurduğu hayaller ne olursa CJi.P. lilerin dunku protesto toplantısınd» bir hatib r* dinleyiciler (Afp) Bugunkü Kaesong konfe» olsun her Turk vatandaşının bugun rsnaında, gaynaskerî mıntaka me« C H P mallan hakkmdaki kan m lonunda bır protesto toplantısı ter kanı avukat Ilharru Sançar bır kobırıncı vazıfesi. ruhunddki butun tasarısı munasebetıle bu partınm tıb etmıştır Yuzlerce Halk Partı nuşma ile açmi} ve ezcumle gunları »elt«ınm muzakeresınde, bır preaenerjıvi valnız millî birlık ugruna Istanbul II teşkılâtı dun saat 1*30 lının ve tarafsız vatandaşın takıb soylemıştır: np anlaşmastna vanlman husufuada, az bır ılerleme kaydedıldığı res Arkas\ Sa. 5, Sü. 3 te da Emınonu Halkevının buyuk ~<a ettığı bu toplantıyı C H P II Bashprcamaktır. men bıldırılmektedır. Bu hususta si> asî partilerden halKonferansı müteakıb Bırleşmij ka ornek olmalannıfeeklerdık.HalMılletler ılen kampı karargâhı tabuki ne goru\oruz7 Bir mal mulk rahıtdan yu teblığ yayınlanmıştiR kavgası içinde bunlır birbirlerine «Bugun Kaesong konferansında cegunmleıdır Senındi beniTndi milrevan «den muzakerelerın, tamalelimli idedtkodulan arasmda kıyamılt gundtmın 2 numsraiı maddemrtler kopmakta, h»k hukuk kaB yanı «gaynaskeri bır bolgepılan unutulmakta, bejaz jahud nıa tesısıne» munhasır kalmasına Tasan dun Mali\e Komisjeşıl ıhtıiâllerden drm vurulmak Arkası Sa. 5, Su. 1 de jonu tar.ıfından da tadır. Halımızı dısandan se\reden kabul edildi mıısahidlerin uzerimizdekı tehlıke>e bakıp da bi7İm neleıle ugraştıAnkara 28 (Telefonla) Resmî ğımızı gorurce çılgıaa donup saçdaıre ve mues=eselerın sı>asi partılanni jolmadıklarına şaşmalı. lere bedelsız mal devredemıjecekHalk Partısının vıktıle elındeki lerıne, bu daıre ve muesseseleıle hududsu7 otonte\e davanarak bir munfesıh deınekleıe aıd olup sıtakrm mulkler edındığmi inkâr etyasî partılere terkedılmış olan mek guçtur. Bilhassa halkevleri adı ga\rımenkul mallaıın asıl sahıblealtında kurulan te«ısler uzerinde rıne ve hazıneve ıade=ıne daır kabu partınm herhangi bir tasarrut nun teklıfı Ana\ssa Iç Islerı Kohakkı olmamak gerektir. Bu mulkmı<ı onunda coruşulerek kabul edıllerı geri almak, hak*ızlığa uğramış Halk Paıtısının maîlaıı mebelemı=tı Rpfık Şe\ket Ince \e verîı gercek ve>a ozel kışiler varsa onaıkadaşı t?rafından hazırlanan kalara ıare etmek hususu duşunule smde D P nuı aldıgı kaıarın akısnun teklıfı bu sabah da Malıye Kobılır. Fakat Jbunu neden mutlaka leıı de\am etmektedır Bu meyanda m ıyonunda muzakere ve kabul olağanııstu ve Anayasa dışı tedbir basmuharıınmız de «Ortada çoolarınıu'. uı Bu hu<aısta bır ıhtı>>R, lerle gerçeklcştirmek yoluna gidil zulmesı gereken bır hak aavası oltncktedir? Acelemiz aedır? Mahke duğuna gore bunu Adalet cıhazınm komısjonu olan Adalet Komıs\onu Misafir Afgan Başbakanı dun Başbakanımızla birlikte me karar vennceye kadar Halk tarafsız varlığ'na enaanet etmek, Aıkası Sa 3. Su. 4 te Partisinın malları satıp Amerıkays bu mumkun değılse unıversıte otoAnkara 28 (Te>efonla) Huku Han, bu saban Ankara ekspre«ıne kacmasından mı korkuvoıuz? Nor rıtesının tamamıle ılmî gorusune metımızın davetı uzerıne memle bagianan ozel bır vagonla Istanbulbırakmak lâzımdır» dıve bır tektnal usııller dururken devnmsel haketımıze gelen Afaanıstan Başba dan şehnmıze gelmıştır Garda BaşBir geııc kmuda gazlerin te«irilc reketleri andıran tesebbuslere ne lîfte bulundu Arkası Sa. 3, Su. 4 te kanı Altes Maıe<=dl Şah MahmuJ bnMİan arkada>ım kurtarch, Dun, bu t»khf vesılesıle tanınm Iu7um vardır"' fakat kendısini kıııtiran Bır muddettir ileri surıilen beyaı hukuk pı off=orlerının ve hukukolmadığından oldu ihtıiâl tâbiri ıle de cemıvetımizde çulaı ım'zın dusuncelerını an ıyalım kotu geleneklere >ol acılabıleceğıni dedık Dun U'kudaıda Mıllet bahcesı Ord Prof Ahmed Samim duşısnuyor ve bu tâbtrı zararlı buaıkasmr'ikı Şevket K'rgunjn bosGonenso\un dıısuncelerı lujoruz. 14 mayısta memlckelırnız bir tanında bır gencın olumu ıle netıihtılâl gıınu ^aşamamıştır 31 martMaıuf medenî hukuk ordınaiMUS celenen hazm bır hâdıse cereyan tanbcri Turkhede htç bir ihtılâl pıofe«oru Ahmed Samim Gonensoj etmistır. hareketi gorulmemiştir. Y'aphğımiJ! şuniarı sovledı Ord. Prof. Ahmed Samim I Bostan kuvu«unun bozuk bulubutun ilerı hamlelere mkılâb dcmiGunensoy Arkası Sa. 3, Su S de I nan motorunu tamır ıçın ıcmde bır çızdir Çıınku bunlar kan dokerek metre su bulunan ku\uja gııen ve mukavemete uğn%arak değil, faDavud Ta^kıran adında bır ış(,ı kat millot iradesıne dnianılarak ku\unun dıbındekı gdZin tesırıle ka\gasi7. başarılmış şuarlu hareketba>ılmıstır. lerdır. Bız oıt do'rt mavısı da ucu tâ Bu vazıvetı yukarıdan gorenler23 nisana kadar uza\an fe%i/lı inden Ibıahım Çıçek elıne bır ıp alakılâblar zincırinin zarurî bir halrfdk kujuva ınmı? \e Davudu ıpe kası olarak selâmlamıştık. Bılindıği bağlamış jukanda bulunanlar da gibi ihtilâller daha oncekı nizamı Ba\ındıılık Bakanı Keraal ıpı çekerek ba\gın bır vazıyette zorla jıkmak hedefıni guden hareZeytinoğlu bulunan Da\udu kuvudan çıkarAnkara 28 (Telefonla) Şehn tahkıkat devam etmektedır Tahketlerdır. Eğer 14 maiısta bir şey mızHe vapılan ve mıktarı ha> lı ka kıkat dermleştırılciıkçe ortaja \enı mışlardır Fakat bu defa Ibrahm >ikılmak istense idi, bu ancak A Arkası Sa. 3, Su. 8 de Arkası S a 3 , S u lde taturk inkılâhlarının her gun bııaz b?rık olan çek sahtekârhgına dair daha geliştirmeğe çalıstığı Cumhurivet rejımi olabilirdı ki, bız Turk secmenıni de o secraenin iş basına getirdiği yeni iktidan da bu gilti nivetlerden tenzih ed^riz. ""•*! himİ7de 14 mavıs sadece medenî ve duıust seciınleTİe memleBajmdırlık Bakanı, bu meselenin ketimizde iktidann deeıştiği bir gundur. Uzun çalıshıa yılları sohalîi için Elmalı deresi uzerindc 1NADİR NADI kurulacak ikınci bendin >akında ArJcast Sa. 3, Sü. 5 te ihale edileceğini soyledi \enı bır tecavuz hareketıne gırışebılırler Buna kars! her zaman hazırlıkh bu'unmalıvız » Cumlıur Başkanı, Sovyet Rusvayı dun\ anın her tarafında tehlıkeh harb hazırl'kları japmakla Euçlandırmış ve Bırleşık Amenkayı, olaganustu bır hâdışeve hazır olmağa davet etmıştır Cumhur Başkanına, komunıstlerın Korede hakıKaten sulh ıstevıp ıstemedıklerı sorulunca, Truman, Sovyet ıdarecılennın yeni teca Arfcast 5fl S Su 1 de Afgan Başbakanının Ankarada temasları Altes Şah Mahtnud Han Başbakan ve Dış Işleri Bakanile görüştü Kore mütareke konferansında tartışmalar Istanbul Universitesi Hukuk Profesörlerinin düşünceleri C.H.P. nin mallarına dair kanun Ord. profeşör Ahmed Samim Gönensoy: «Meselenin adliye cihazına havalesinin faydası olmıyacaktır. İhtısas sahibi bitaraf bir beyet kurulmahdır» diyor Bir çok hukuk profesörleri düşüncelerini söylemekfen kaçındılar Kuyu içinde geçen hazin bir vak'a CumhuriyeVin Anketi Çek sahtekârlığı hâdisesi aydmlandı Anadoludan Istanbula akın edcnlerin acıklı âkıbetlcri Bugün Istanbul hapisanelerinde yatan 629 suçludan yalnız 205 tanesi İstanbullu! ı r Dün Yapılan Konkuripikler I Kadıköy havalisinin su derdi ^»•••ıııı> Yunus Sadi Mühâfatt En ufizel Şiir İlk şiirleri bugiin neşre başladık İkincı sayfamıza bakın Istanbulun geçırcığı sel felâketını ytıımle ıntelemek ıcın dun şehıunı/e Bt\en Hjyındnlık l! ık ,nı Kemal Zeyıınoglu ogieden sonra Kadıkoy havalıımn su derdını letmek U7ere Sular Idaıesınde yapılan toplantıda hazır bulunmu'stur. TopUntıvı müteakıb kendısuV gorusen bır arkadaşımıza Kemal Zeytınoğiu su ızahaü vermıstır • Kadıkov ha\alısınm su derdını halletmek uzer» yapılan toplantıda bulundum Elmaslı deresı uzeıımle kııuılıc.ik ıkıncı bendle me=elrinn h,lulirai;ina 1. .nnm Pek Anadoludan Istanbula gelenlerden haplsaneye dıısnhen'er de krl.yr fcııfjeıııule vakıt oldurmekU ^dkınd3 bu ı= ıhalfye nkarılacak ve meşgul... Işle zabıta bunlardan bıiinin ustııiıde \uc.ik arıj«r ın.aat 2 sene 7artında tamamlanacaktır » Istanbul, Anadoıu ıçın sıhırlı bır I Knnbula koın o M>Vae* iaı>an suıecek delıkanl^ Oıdu atİKifiusabafcalan1 dün Ayazağada Süvari Bınıcılık Okulunda yapılmıştır. Yukandaki resirn, bir Istanbulun irmrı me\zuuna da chır oldu Ist,'i«cıl \^p 'ı ' ' v n.fll.1 1I \ b»ıgda\ ekeuck ıem,ner, ovendıreğl I: suvaxı mânıayı ajtigi'Siıadaalınmıştır temas eden Bakan şu ızahatta buuvduran, vapurda tarbula gelerek mustehuJs oluyor gudecek EUÇ'U ku^^eüı ei, artık "lren ;> 'Musabakalann tafsılâü ve dığer sp«r haberlerımu 4 üncü sahıfemudedır) Sa. 5, Sü. 5 te Arkast Sa, 5, Su, 2 de \bv guverte bıletı alabüen herkes, lar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle