20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
J l Eylul 1B37 CUMHUBÎYET Çin Japon ihtilâfı Bir pul yüzünden iügCumhuriy* Honduras ve Nikaragua Haik sutyıını u lş bulamıyan adam hükumetleri arasında Cerrahpaşada Küçükmühendi» sokajında 23 numarada oturan Çivi Hüaeyln, ooluk çoculc sahlbi oldujunu, galıamak isteharbmi olacak m GÜNÜN BULMACASI f 1 » 3 4 5 6 T S 9 18 tst. Borsası 10/9/937 PARA ı L A B AcılH 631. Sterün 123. Dolar 90. Frank 110. Liret 80. Belçika Fr. 18.50 Drabmi 570. İsYİcre Fr, 21. Leva Florin 65 Rron Çek 74. 21. Şilin Avastnrja 28. M«rk 20. ZloH Pengo 81. 12. Ley 48. Diaar 30. Kroa îsvee 1049. Altın 257. Banknot ^ [Baitnakaleden devam] Japonya lenelerce müddet, haricî ti* Öamesi için, y«ni tahskat kabul edecek • caretini, iptidaî madde satm alıp, bunu İerdir. Askerlerin programlarmın bu iki dahilde mamul ejyaya kalbettikten tonra belli bafh noktası, bu suretle, ciddî hiçbir tekrar yabancı memleketlere sevketmek Bjukavemete uğramadan tahakkuk etmiş esasına istinad ettirmişti. 1937 bidaye • diğlni, fakat eakiden sabıkaaı olduğu iş Nikaragua ve Honduras hükumetle bulamadığmı, halbuki bir çöpçülük filân da olacaktır. tindenberi Tokyo zimamdarlan, başka verilse kabule hazır olduğunu bUdirmekte1936 nihayetinde, Harbiye Nezareti bir derde düştüler. Sanayii, yan harb inin arası, bir posta yolu yüzünden a dir. lmıştır, Hatta, bu hâdisenin, bir harbi matbuat bürosu tarafından ncşredilen bir denrlen bir devre içinde husuıî bir rol ntaç etmesi ihtimalinden bile bahse İstanbul Po«t» Telgraf roüdürlü risalede föylç bir ciiınle okunuyoTchı: oynıyabilecek şekilde hazırlamak icab iliyor. ğünün nazarı dikkatine «Millett* Hükilnı »üren inhitat duyguları, ediyordu. Senenin İlk ayı zarfında »ana» Mesele, Nikaragua Posta Nezaretinin, Cağaloğlunda Hilâliahmer caddeslnde 80 liberal akideye inzimam edince, askerî yie yatirılan lermayelerde de ayni te • edavüle çıkardığı bir pul yüzünden zu numarada misafireten muklm Oördes kamastrifin tenzili talebine yol a ç r ç mayül görünüyor. Bu »ermayeler, büyük ıur etmiştir. Bu pulun üstünde, mem zası jandanna kumandanı yüabaşı Basri y îîktısadî liberalizm, Almanyadan tak bir faaliyetle, bilhasıa yeni teıebbüslere eketin bir haritası vardır ve haritada, dün matbaamıza gelerek bize şu şikâyette bulundu; «Mezunen Istanbulda bulunuyolid edilen siyaıî akidelerin tatbik ıpev • yatırıhyor, kimya sanayiini, makine sa Nikaragua ile Honduras hududu hafif rum ve bu müddetimi annemin tedavisi ie değiştirilmiş bulunuyor. slle uğrasmakla geçlriyorum. Bugün evo küne konulmasına, artık rnâni olmıya • nayiini, demir sanayiini be»liyordu. Honduras hükumeti, bu hudud teca bir muvezzi gelmiş, benim bulunmadığımı Meselâ makine lanayii, hazar vak • C*ktır. mzüne karşı protestoda bulunmuş, ha öğrenince namıma muharrer telgraf havaJaponyanm, «topyekun harb» gibi, tinde, Japon dahilî piyasatmın ihtiyac * anın tashihini istemişse de Nikaragua, lesinl bırakmamış ve ben bir daha gelemem akıbeti tesadüfün cilvesine bağlı bir te larını % 6 nisbetinde tatmin edebilmek* kendisi Yenipostaneye raüracaat etsin, hüırotestoya diğer bir protesto ile mukaviyetini Lsbat ederek parayı alsuı, dezniş. fe u§nyacağı müfkiilât pek çok tedir. Bu şerait dahilinde, askerlerin, uele etmiştir. Akşamustü eve geldim, vaziyeti öğrenince tur. Evvelâ, memjeket, iptidaî madde zun bir harb ihtimalini nazarı dikkate aVaziyet, şimdilik bu şekildedir; fakat saat dört buçukta postaneye müracaat etlarak bu sanayii inkişafa sevketmelerinde her iki memleket matbuatı ve radyoları tim. Müvezzi daha avdet edlp kâğıdiarı ibahromdan fakirdir. M. Hiromi. «Ja • ponya, bir iptidaî madde ablukasmdan şaşılacak birşey yoktur. ,ok şiddetli neşriyat yapmakta ve ef ade etmediği için paranızı bugün alamazkorkmah nudır?» bafhklı bir makalesin< Japon sanayiicilerinin rolü hiç de ko târı umumiyeyi kızıştırmaktadır. İşin smız, cevabını verdiler. Yarın (bugün) daireler öğleye kadardır. Benim ise validemin de, Japonyanın, pamuk, kurşun, alümin lay degildir. Bunlar, iki zaruret arasında iarpa saraca&ından korkuluyor. tedavi iglerile sabahtan itibaren muhajkkak yom, kauçuk, nikel, antimuvan, yün vc sıkışıp kalmışlardır: lhracatı artırmak ve uğraşmaklığun l&zımdır. Yarın gelemem, öbür gün de pazardır. Pazarteslye de döcrva gibi iptidai maddelerden külliyyen topyekun harb için, istihsalâtta değrçik nüş hazırhklarım vey» tekrar tedavi Ijle veya hemen o derecedc mahrum bulun İik yapmak. Sanayi ve Ticaret Nezareti, (Baftarafi 1 inct sahijede) rinl görmem çok muhtemeldlr, dedlyaem. duğu, petrol, çinko, kalay ihtiyaçlannı harb devresine mahsut olmak üzere bir ,adın 2 numaralı maketile Zühtünün İ. Ne yapalım, siz paranızı almazsanız blz de yüzde 10 ilâ 15 nisbetinde, demir ve sanayi kontrol bürosu tejkiline karar verZ. işaretli maketlerini de üçüncü olarak geldiğl yere iade ederiz, dediler. Vaziyeti mafevk âmire slk&yet ettlm. Memurlar çok roanganez ihtiyacmı, yüzde 40 ilâ 70 miştir. «sbit etmiştir. iyi yapmışlar, mukabeleslnde bulundu. nisbetinde, ve kömür, bakır, tungsten, Bu büro ithalâtı, tahdidat vaz'ı sureHeyet, şartname mucibince Hadinin Posta idarelerinin telgraf havalesindeld krom ihtiyacını da yüzde doksan ilâ yüz tile murakabe etmekte ve ihracatı artır 1000, Zühtünün 500 lira ile taltif edil menfaati gözöntinde tutarak birçok yeni de yüz nislbetinde tatmin edebildiği neti mağa çalışmaktadır, Japon matbuatı, mesini ve üçüncülüğü kazanan Zühtü kolaylıklar ve usuller vazettlği şu samancesine varmaktadır. larda İstanbul gibi bu işlerin en kolay v« badema, lüzumsuz eşyanm Japonyaya nün î . Z . işaretli maketile Nejadın ıkinKaldı ki, bu son rakamlar gene nikbin girmiyeceğini ve spekülâsyon makıadile ciliği kazanan 2 numaralı maketi üzerine en çabuk yapılmuı lâzım gelen bir yerde karşıîaştığım bu mügkülâttan şaşirdım, bir hesabU bulunmuştur. Eıasen, Japon* iptidaî madde iddiharının durdurulduğu sahiblerinin birer takdirname ile takdir kaldım. yanın bakır madenlerî çok fakirdir ve ij nu yazmaktadır. Bundan evvel bu* defa daha telgraf haedilmelerini muvafık bulmuştur. valesile para göndermi§lerdi. Müvezzi evletilmesi pahalıya mal olmaktadır. O deFakat, ithalâta konulan ekonomi tedBirinciliği kazanan Hadinin 1 numa de olmadığımı görünce havale kâğıdım erecedc ki, Japonya bakırı haricden ge birleri, Çindeki askerî harekâtın neticesi ralı maketinin ash 13 metro büyüklü şime buakmifltı. Ben de hüviyetlml lsbat tiröneği tercih ediyor. olan bütçe müşkülâtını halledemez. ğünde olacaktır. Müstatil iki basamaklı ederek bu parayı almiftım. Resmi bir ünlJaponyanm masrafları, sekiz sene zar bir kaide üzerinde, büyük bir grup ara formayı taşıdığım bir sırada bana karşı Cenevrede, 1937 martında toplanan iptidaî maddeler metelesini tetkik komis fında bir misli artmı$tır. Japon bütçesi şu sında Atatürk bir kayayı yararak (tıpkı yapılan bu muameleden çok te«3£ür duydum. yonu «Japonyanm, az çok külliyetli mik rakamlan ihtiva ediyor. Ergenekon destanında olduğu gibi) ile Alâkadarlann dikkat nazarlaruu çeke tarda sahib olduğu iptidaî roaddelerin, Milyon yen hetabile riye ahlmaktadır. Sağında Millî Müca rek teşebbüs edilen güzel bir işi böyle aenvaden kömürü, bakır, kalay ve nebatî 1930 da 1,610 1934 te 2,224 deleye ko§an erkekler, solunda bu müca bebsiz bahanelerle bozmak iatiyerüere şid1931 de 1,498 1935 t e 2,215 detle davranılnjasını temenni ederlm.> yağlardan ibaret bulunduğu» kanaatini deleye cepane taşıyarak hizmet etmiş 1932 de 2,012 1936 d a 2,327 zhar etmiftir. Erzincanda Trahom hastalığl dınlar heyecanla arkasından yürümekte • • • • • •1 • • • • • • • u Soldan aağa: l » Alaturka masikide bir makam. 2 Bir yemis, yalvarma ve iltimaj, a " Sahib, sefarethane kapıc^ı. 4 Meccanen, su. Sayı, sopa çekmeklik. 6 Müstahkem yer. 7 Feci, hamam müstahdemlerinden. ı Deniz ölçüsü, noksansız, nott. o Kaadenizde bix iskelemiz, satımın da .0 Kaflkasyada bir şehir, eski adetler. Yukarıdan asağıya: 1 Kadıköyünde bir semt. 2 Canaa vücud, bir cins para. 3 İnsan yuvaaı, cin> net. 4 İsânın doğduğu zaman, alfabeden ! ki harf yanyana. 5 Buna kanaat et çoğu da bulursun!, alfabede bir harfin oku nuşu. 6 Büyük beygir. 7 Seciye, bir mil' let. 8 Dedikodu cinsinden, nota. 9 Bir tereddüd edatı, bir emir. 10 Arabea «in • an», kız evlad. Evrelkl bnlmacanın halledilmiş şekli Kapanıı 631 127, 98. 115. 84. 23. 580. 21. 70 84. ! 23,50 1 23. 25. 14.50 5S. 31 1050 258. 3t.~. ÇEK LER Erzurum abidesi R 1 DİE • AİRIA! A: N İIBİA LİAİNI A S • L A " Ai • Y E GİA N E n KİE • AİB • z E AİB A Z A A N • MİE s A 1 N A • l I I • Yı 10 B A İİAK • K • S İ A Rl C E E Z MA İ L LİE 1T IİKİOİVİAİNİ1 • Paris Mllâno Brflksel Atlna Cenevre Sofya Amsterd. Prag Viyana Madrid Berlin Varşova Budapeşte i Bükre? 1 Belsrrad ' Yokohama Moskova Stokholm Londra NewYork ı Açıhi Türk borcn I Pe^t1 • » IVHeli 14.32S 13.85 » » II Pesin I • » IlVadeli 13.85 1 ISTtKB AZLA R Açılış Kapsuuş 628.75 629. 0.7859 0.7853 22.8875 22.277S 14.9440 14.9380 4.6T15 4.671S 86.9184 86.8840 1 3.4230 3.4117 63.6182 63.3930 1.43 1.4307 22.545 22.535 4.1685 4.1670 1 11.685 11.69 1,9590 1.96 4.135 4.1345 3.9660 3.9745 i 106.8787 106.8787 34.3936 34.38 2.7325 2.7280 ! 20,3925 20.36 3.085 3.0834 Kapaut 1S.SS 13.85 13.45 ' Enranl 1 95.» ^ 1 1 1 •••• 1933 te 2,322 fstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: tstanbul Leylî Tıb Talebe Yurdu talebesi için 6000 çift çorap açık ekailtmiye konmuştur. 1 Eksiltme Cağaloğlunda îstanbul Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Mü dürlüğü binasındaki Kornisyontla 29/9/937 tarihinde çarjamba günü saat 16 da y^pılacaktır. 2 Muhammen fiat: Bir çift çorap 30 kuruştur. 3 Muvakkat gatanti: 135 liradır. 4 Istekliler 9artname ve nümuneyi hergün Çemberlitaş dvarında Fuadpa§a türbesi kargısında Leyli Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 3 îsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikası, 2490 sayüı ka • nunda yazıiı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garantl makbuz veya banKa mektublarile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (6097) Bu iptidaî madde yokluğu, Japonya1938 bütçesinin tahminî rakamlan nm haricî ticaretine aid rakamlarda da 3,300 milyon yen raddesindedir. Müdalörülür. Japonyaya iptidaî madde itha faai milliye matarifi bütçede |u niıbetâtı leneden leneye artmaktadır. Ihracat lerle yazılıdır: 1930 da % 29,41; maddeleri içinde en mühim miktara va •1934 te % 42,40 ve 1937 de % 49.12. ran, mensucat olduğundan, bunun imali Dahilî borclar 400 milyon yen yutmuş, se, haricden gelen iptidaî maddelere va ve bütçe açığı bir milyar yene yaklajmış:>este bulunduğundan, ithalâttaki bu tetır. ayüd niibeti, gitgide büyümektedir. BUtçe açığı bonolan, güçlükle teda 1936 senesinde, 2,692,976 yen tuta vül etmektedir. 100 yenlik esham 10 ndaki ihracatın 1,563,439 yenlik mik yenlik kupürlere taksim edilecektir. an mamul eşyadır. Fakat, marpul eşya Fakat, hakikat şu merkezdedir ki, boashnda* makipe ve yedek parça 82,054 nolar, vilâyet bankalarından Japon Dev'en tutara baliğ olduğu halde, pamuk let Bankaıına iade edilmekte ve hü'ku lensucat 483,591 yeni bulmaktadır. met, alelâde bütçe açığını istikrazla kaDemek oluyor ki, Japonyanın ekono patmakta çok müşkülât çekmektedir. ıik bir ablukadan korkmadığını farze Simdi, askerler, Çin harbini kânunu Jersek, malî müfkülât, yalnız, sevkul • saniye kadar devam ettirebilmek, yan :eyş bakımından ehemmiyeti haiz iptidaî Diyet meclisinin tatil müddeti zamanınmaddelerin tedarikini güçleştirmekle kalda, yeniden fevkalâde bir içtimaa lüzum mıyaçak, bütün bir nülletin muazzam fekalmadan tutunabilmek maksadile, yeni dakârlıklara katlanması pahasına inkişaf tahsisat istiyeceklerdir. Fakat, bir ik eden haricî ticareti dç tehlikeye ilka edemilyar munzam tahsisat nereden bulma büecektir. Tokyoda, ingilizce olarak intişar eden, günlük «TransPadfic» gazetesinin deıv cettiği bir istatutik, Japonyanm alelu • ifcum ithalâtında, 1868 senesindenberi husule gelen inkişaf hakkında parlak bir fikir vennektedir. ll? 1937 de 2,827 Hükumet, bankalan ve sigorta şirketlerini yeni ihrac edilen bütçe açığı bonolannı satm almağa icbar edebilir. Fakat, istikraza iştirak etmek mecburiyeti, ban kalar için, sanayie sermaye yatırmak im kânının münselib olması demektir. BunJaponyanın, haricî ticaretinin bünyesidan başka, Çindeki harekâtı askeriy ni değiştirmeti güç olacaktır. Harbin de* Esasen gerek bu müsabakanm neticesi, Türk tllüstratyonu masraflannı karşılamağa mahsus bono vamı müdderince, harice olan ihtiyacı ekgerekse şimdiye kadar millî san'atkârlar lann satışı, alelâde bütçe açığını kapat Türk tllustraayonu mecmuasmın 64 Onsilmek jöyle dursun, bilâkis artacaktır. mağa tahsis edilen bonoların elden çıka tarafından meydana getirilmiş olan Me cü nüshası gayet zengin mündericat ve bol Bununla beraber, ithalât fazlası sene nlmasını güçleştirecektir. nemen, Adana ve sair abideler, millî e resimlerle intişar ettl. İçinde Bafa Günayın Adanaya dair gayet güzel bir yan zarfındaki ticari muamelâtın neticeleri serlerin kendi san'atkârlanmız tarafından sı, şair Ahmed Hamdi Tanpmarın şiire daUfukta inflarion tehdidi beliriyor. heyeti umumiyesine tesir etmedikçe TokInflation ve sanayie yeni sermayele pekâlâ ve daha canh olarak yapılabile ir ve Nailiden bahseden lezzetH bir makayoda endişe uyanmadı. lesi, bundan başka İzmir fuarma, Boşnaktahsisine fasıla verilmesi keyfiyeti, malı ceğini isbat eylemiştir. 1935 senesinde, ihracata nazaran it tekrar nedret kesbetmesi ve ithalâtm ye Son müsabakaya iştirak eden heykel larm Türk olup olmadıklarma dair salr birçok kıymetli yazılar ve güzel resimleri halât fazlası ancak 16 milyon yenden niden artması demektir. tıraşlarırmzm eserleri bu hakikati bir daha ihtiva eden bu değerli mecmuayı tavslye ibaretti. 1931 de, bu miktar, 100 milyon ederiz. Ne olursa olsun, hükumet, bütün ser isbat etmiştir. yeni bulmuştu. mayeleri seferber etmek azmindedir. Maliye Nezareti, Diyet medisini 1937 nin iik üç ayından itibaren, it Nadir ve muvaffakıyetli bir fevkalâde toplantısmda, bir kanun lây halâttaki bu yükselme temayülü, şiddetli ameliyat hası tevdi edecektir. Bu kanun, sermaye bir şekilde tezahür etti. Bayındırlı Mehmed oğlu Muraddan al Nikbinler, nisan nihayetinden sonra, si muayyen bir hadden yukan yeni şir Satm ahnacak 10,000 kilo kışlık soğan Jığımız bir mektubda şoyle deniliyor: ticarî muvazenenin yavaş yavaş düzele ketler teşkili, kaydedilmiş fakat henÜ7 «Üç senedenberi şiddetli ve tahammül e eksiltmesinin 14/9/937 tarihli salı günü .ilmez baş ağrıları, kusmalar, beyin bozuk saat 3 te yapılacağından istiyenlerin ceğini ve haziran ayından itibaren Ja tediye edilmemiş sermayelerin taleb jkları ve umuml zafiyetle beraber iki seihtiyat akçelerinin sermaye tezyidin ponya lehine döneceğini söylüyorlardı. ıedenberi sol gözü hiç görmez olan ve sağ Galatada Büyük Balıklı hanmda 69 sa1 Fakat, temmuzun 20 si olduğu halde, tahsis ve şirketlerin tevhidi gibi işler içi ;özünden çok az görmeğe başlayıp hemen yüı büroya eksiltme şartlarını öğren 1 ihracata nazaran ithalât fazlası 700 mil hükumetten hususî müsaade istihsali ica am körlüğe doğru giden refikam Habibe mek üzere %15 pey akçesile gelmeleri. yon yeni bulmuş ve yükselme temayü edeceğine dairdir. Fabrikalann, mües • Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi cerlündeki Japon lehine dönüş, hiç de be •sesenin kendi sermayesile dahi olsa, a rahî ve nüroşirürji servisine yatırılarak uzun tetkiklerle beyninin ön ve sol taralinnemişti. Fiatlardaki tezayüdün, Japon lât ve edevatın tezyidi için dahi böyle biı fmda büyük bir beyin uru olduğu anlaşılticarî rnuvazenesinde husule gelen bu müsaade istihsali aıecburî olacaktır. Ke mış ve bir buçuk ay evvel oranm bu iş için arasında muntazam posta vahim yükselişe tesiri yok degildir. Bu za, hükumetten müsaade istihsal etme • mütehassısları operatör Cemil Şerlf Bay«FRANZT MERİNG> vapuru 12 eylul dur ve Hami Dilek tarafmdan kafatası anunla beraber, fiat tereffüü, 1936 da da dikçe, altı aydan fazla vade ile 100 bin çılmak suretile beynin bir kısmile beraber oazar günü saat 20 de Galata rıhtımmtesirini göstermiş, lâkin, ithalâtla ihracat yeni mütecaviz ikrazatta bulunmak ya seksen gram ağırlığmda bir ur çıkarılmış dan kalkacaktır. Yolcu bileti ücretleri: ve şimdi yaraları kapanmıştır. Bütün gö Birinci mevki: Yemek ve rüsumu dahil arasmda bu kadar derin bir uçurum aç sak edilecektir. mamıştı. Bu kanun, yalnız hususî şirketlere de rülen arızalar geçmis, hiç görmiyen ao. 13 lira 38 kuruş. göz bir metrodan parmak saymağa, sağ 3 üncü sınıf: Yemek ve rüsumu dahil Tokyo malî mehafili, bu muvazene ğil, malî müesseselere, bankalara ve si göz de hemen tamamile görmeğe baslamışgorta şirketlerine de tatbik edilecektir. tır. TJmumî ahvali hemen tabiî bir hale 8 lira 73 kuruş. bozukluğunun, topyekun harb yapmak Bütün bu azamî tedbirler de gösteri gelmiştir. Geziyor, görüşüyor. Her iki muh 3 üncü sınıf: Yemeksiz rüsumla be maksadile, milletin istihsal kabiliyetini terem doktorumuza, göz mütehassısı Cevg«nişletmek hususunda hükumet tara yor ki, Japonya, Çinde giriştiği işin, yal dete ve servis hemşlre ve hastabakıcıları raber 6 lira 90 kuruş. Fazla tafsilât için Galatada Ovagim fından tatbik edilen giyasetten ileri gel nız askerî sahada değil, iktısadî ve malî na karşı duyduğumuz minnet ve sükran yan hanında G. Schembri ve mahdumu sahada daha fazla müşkülâtla dolu ol hislerimizin sayın gazeteniz vajsıtasile ken digini itiraf ediyorlar. (G. Schembri halefi) acentalığına. Tedilerine iblâğını yalvarırım. Senenin ilk ayı zarfındaki ithalât müf dugunu idrak etmektedir. lefon: 42653 ve Galatasaray Natta seyaKvvantung ordusu tarafından Kal redatmı tetkik edince, RÖrüyoruz ki.'dökhat acentasına müracaaV me demir irhalâtı % 139 nisbetinde, ma gan'a yapılan taarruz, Japonyanm, Çin topyekun harb: Işte, Japon ordusunun Zayi • Tatbik mührümü zayi ettim. kine ithalâh % 67 nisbetinde, kauçuk it de, süratli bir nerice istihsal etmek mak tahmin ettiğinden çok daha muhataral kazdıracağımdan eskisinin sadile bütün kuvvetlerini tahsis etmekte bir iji tasfiye etmek için, Japonyanm }im Yenisini halâtı % 134 nisbetinde, buna mukabil hükmü yoktur. tereddüd etmiyeceğini anlatıyor. bd ham pamuk ithalâtı ancak % 39 nisbe di Saadet RENE LAVİGNE Dahilde topyekun seferberlik, Çinde tinde artmıştır. dirler. Kaide Erzurum taşından, figürler Erzlncanda Inönü caddesi 92 numarada Yunus Kaya imzEisile aldığınua mektubda bronzdan olacaktır. denlliyor ki: «Haddi latında çok güsel bir îkinciliği kazanan maketin aslı 10 yurd parçası olan Erzincanm çok eskl bir metro yüksekliğinde olacaktır. Müstatil derdi vardır: Trahom. Bu derdimla civ»r ve iki basamaklı bir kaide üzerinde Ata da o kadar jöhret almıştır ki blzler kör türk; |ahlanmış bir at üzerinde, yaratıcı Erzincanlüar diye anılırız. Bu haatalığ» mübtelâlann nisbeti inanılmıyacak bir de ve büyük bir hamle yapmağa hazırlan recededir. Buna mukabil koca şehlrde bir mış göriinmektedir. tek askerî göa doktoru vardır. Atatürkün sağında, başında tefne dalSıhhiye Vekâletlnln cenub vllftyetlerimltlan bulunan bir genc zaferi ifade etmek , de köylere varıncıya kadar dispansejrler te ve solunda da iki figürlük bir grup açtığını gaaetelerde okuyarak hem imre niyor, hem hayıflanıyoruı. Vatandajların Büyük Harbden yeni çıkmış yarah va. • rahat ve refahmı kendine gaye edinmlj? otanın perişan halini temsil etmektedir. lan hükumetimizin bir an evvel imdadımıKaidenin iki tarafmda Erzurum kongre • za tooşması huausunda gazetenlzln tavassutunu dilerim,» sile Millî Mücadeleyi temsil eden büyük kabartmalar mevcuddur. Bunun kaidesi Erzurum taşından ve yukanki grup bronzdan dır. Enternasyonal Izmir Fuarı Bu müsabakaya iştirak etmek veyahud Bu Isim altında İzmlr fuarının devamı müsabakaya iştirak etmeden abideyi yap müddetince neçri mukarrer olan mecmuamak üzere ecnebi san'atkârlardan birçok nın üçüncü sayısı 16 sahlfe olarai güıe! teklifler vaki olmuşsa da, müsabakanm yazılar ve resimlerle intişar etmiştir. millî bir mahiyette olması, millî heyeca Resimli Çocuk Bakımı nm yerli san'atkârlar tarafından daha iyi Denizli Süıhat ve Içtimaî Muavenet Mü ifade edileceğinin düşünülmesi, sonra da durü Dr. Mazhar bu namda çok faydalı bi haricden müracaat eden zevatın mo eser neşretmiştir. Muhtelif fotograf v temsilî resimlerle mevzuları daha iyi lzah dern san'at tarihinde adı ve sanı duyul ıdilen kitabda çocuğun doğuşundan büyü mamış bir takım iş adamlanndan mürek yüşüne kadar geçirdigi bütün safhalar keb olduklarmın anlaşılması yüzünden çocuk hastalıkları, tedavileri, sıhhi tedbir vâki olan teklifler jüri heyetince redde er ve en hurda teferrüata kadar bütün ma .umat vardır. Her eve, her aileye lüsuml dilmrç ve müsabaka millî san'atkârlara olan bu eseri karilerimize hararetle tavhasredilmiştir. siye ederiz. I Utanbul Vakıflar Direktörlügü tlânlan Yeni Eserler Cinsi Mıktan Tahmin bedeli İlk teminat Eczayi tıbbiye 17. kalera 425 Lira 32 Lira Gureba hastanesine İüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazıiı eczayi tıbbiye pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 13/9/937 pazartesi günü saat on beşte Komisyonda yapılacaktır. îsteklilerin teminatlarile birlikte müracaatleri. (6070)' Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ilk teminat Ecza ve alâtı tıbbiye 76 kalem 368 Lira 95 kuruş 28 Lira Gureba hastanesindeki Tıb Fakültesi deri ve frengi seririyatına lüzumu olan ecza ve alâtı Ubbiyye pazarhkla alınacaktır. Pazarlığı 13/9/937 pazartesi günü saat on beşte Komisyonda yapılacaktır, îsteklilerin teminatlarile birlikte gelmeleri. (6071) Erzincan Jandarma Okulu Şatınalma Komisyonundan: 1 Erzincan Jandarma Okulu eratının 1/10/937 ayından 31 mayıs 938 ayı sonuna kadar ekmeklik un ihtiyacına karşılık olarak yüz altmış sekiz bin kilo unun beher kilosu on üç kuruş yetmiş beş santim üzerinden yirmi üç bin yüz lira bedel! muhammeneli ve bin sekiz yüz otuz iki lira elli kuruş teminatı muvakkate ile 10/9/937 gününden itibaren on beg gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltmiye aid zarflar 27 eylul 937 pazartesi günü saat 16 da Şar • bayhk salonunda Okul Şatınalma Komisyonu tarafmdan açılacaktır. 3 Eksiltme 2490 sayılı kanunun buna aid maddelerine göre yapılacağından isteklilerin mektublarını hazırlıyarak istenilen gün ve saatte usulüne te^ikan Erzincanda Şarbayhk binasmda Komisyonunda bulundurmaları. 4 İstekli olanların şartnamesini görmek üzere Ankara ll Jandarma Komutanhklanna müracaatleri ilân olunur. (5899) BALIKL1 RUM HASTANESİNDEN : İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarlık Komisyonu tlânlan Ahnacak rnad Muhammen denin ismi bedeli Ecza 10280 Ihale Eksiltme günü şekli saat: 15 Kapalı zarf 23/9/1937 Açık eksiltme saat: 15,30 1800 Alât 135 23/9/1937 Üniversite Fen Fakültesi Enstitüsü ve Laboratuarlarına alınacak olan ecza ile alât Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere yukarıda yazıiı günlerde ayrı ayrı eksiltmiye konulmuştur. Taliblerin 2490 sayılı kanunda yazıiı belgelerle ecza işine aid zarflannı ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Rektörlüğe vermiş olmaları lâzımdır Şartname ve Listeler hergün Rektörlükte görülür. (5954) Muvakkat teminat 771 BLACK SEA STATE STEAMSHiP LiNE İSTANBUL • PİRE • HAYFA Açık Eksiltme İlânı Haydarpaşa Lisesi Şatınalma Kurumundan: 1 Haydarpaşa Lisesi için 150 aded dersane sırası, altı aded sehpalı yazı tahtası ve 4 aded muallim kürsüsü açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 13 eylul 1937 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Kültür Direktörlügü binası içinde Liseler Muhasebeciliği odasında toplanacak olan Komisycnda yapılacaktır. 3 İlk teminat 175 lira ve mecmuunun tahmin bedeli 2323 lira 20 kuruştur. 4 îstekliler şartname ve resimleri Haydarpaşa Lisesinde görebilirler. 5 îstekliler bu işe benzpr en az «1000» liralık iş yapmış olduklanna dair İstanbul Nafıa Direktörlüğivıden alacakları belge ve cari sene Tecim Odası vesikasile birlikte belli gün v e s ; a t t e Komisyona »elmeleri. (5648)'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle