12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 11 Eylul 1937 Osmanlı Rasputini Tarihî tefrika : 21 Ç Şehir ve Memleket Haberleri 1 Siyasî icmal Takas suiistimali Tütün takasında da suiistimal var mı? Bundan üç sene evvel, kereste taka sında suiistimal yapıldığı meydana çıkarılmıs ve bu iş Adliyeye intikal et mişti. Kereste takasımn bir taraftan muhakemesi cereyan ederken diğer taraftan tütün takasında da suiistimal vapıldığına dair ipucları elde edilmiş ve tahkikata başlanmıştı. ÖğrendiŞimize göre, iki senedenberi üzerinde tahkikat yapılmakta olan bu mesele hakkında da alâkadar makamlar tahkikatlarını bitirmek üzeredirler. Diğer bazı takasa tâbi eşyanın da memleketten çıkışında suiistimal ya mldı§ı süpheleri uvanmıştır. Bu hususl?r da avrı avrı ele almmaktadır. Dört İngiliz mebusu Üsküdar Adliyesi Başvekilin misafiri olarak Cumhuriyet bayramına geliyorlar Gene eski yerinde yeniden yapılacak Usküdar Adliye binası için şimdiye kadar yapılan araştırmalarda müsaid bir bina bulunamadığından yanan yerde yeniden bir Adliye binası yapılmasına karar verilmiştir. Akdeniz konferansı g spanyada boğuşmakta olan iki tarat [1 tan faşist sayılan General Francc memleketin dünyada emsalsiz madeı servetini ihtiva eden Atlas Okyanusı mailesine tamamile hâkim olduktan son ra, harice karşı, pervasızca hareket et mektedir. Fransa hükumeti kendi top • raklannda Francocu bazı adamlann faa liyetini beğenmiyerek hudud haricine çı karmak istemişti. Bunun üzerine Genera Franco kendi hükmü altında yaşıyan vı mühim iktısadî işlerin başında bulunaı bütün Fransızlan mukabele bilmisil olarak hudud haricine çıkaracağını bildir miştir. Fransa ihrac kararını tehir etmiş • Yazan : M. Turhan Tan Cinci Hoca müderris! Bütün ulema, henüz mülâzim bile olmıyan Üfürükçüye müderrislik payesi verilmesine isyan ediyor Molla Hüseyin, koymmdan bir parça çördük daha çıkardı, bir bardak su ile Hünkâra yutturdu ve Valide Sultanı: «Siz taşraya buyurun» sözile odadan uzaklaştırarak kadıncıl deliyi karşrema o turttu, bir sürü şeyler okuyup üfürdü, adamcağızı nefesmin kuvvetli ve sıcak yelı altında bir iyi bunalttıktan sonra elle rini tuttu: Mehlikayi Efsunî yanımızdadır. îradene ram olacak cariyeyi benim gö zümde sana gösterecektir. Sıtk ile, hulus ile gözüme bak. Deli Ibrahim, zayıf gözlerini Molla nın kmlcımlı gözlerine dikti, orada mutlaka bir kadm yüzü göreceğine inanarak uzun uzun baktı ve birden haykırdı: Gördüm Hoca efendi gördiim. JCimi? Kör Süleyman Paşanın yolladığı mai gözlü kızı! Adı n« bu kızın? Turhan! Öyle ise bu gece onu hizmetine çağrr. Mahlikayi Efsuniden söz aldım. Sana yetmiş yedi erkek kuvveti verecek. Artik m«rak etme!.. »•* Cinci Hocanm keşfi doğru çıktı, Deli Ibrahim o gece Rus güzelliğinin müstesna bir nümunesi olan Turhanla başbaşa kalmaktan memnun oldu. Molla Hüseynin yaman bir bilgic olduğuna inanmakla beraber oğlunun husrandan kurtulaca ğını henüz şüpheli bulan Valide Sultan, cin imparatoriçelerinden birinin işaretile sekiz yüz halayık içinden seçilip gerdeğe koyduklan Turhanm son günlerde birçok halayığa yapıldığı gibi dayak atılarak kapıdışan edilmesini bekliyordu. Fakat genc Rus kızı girdiği yerden kovulmadı, sabaha kadar omzuna yükletilen vazi feyi gördii ve ancak gün doğarken efendisinin yanından ayrıldı, kızıl bir yor gunluk içinde Kösemin yanma gelip el Bu hâdise saray halkını sevinc ıçınde bıraktığı gibi Kubbealtını da neş'eye boğmuştu, herkes cinler elinde kudretini kaybeden Hünkârın selâmete ermesini canla, başla alkışlıyordu, samimî surette bayram yapıyordu. Ibrahim, bu umumî sevinc arasında şehrayinler tertib etmeğe kalkışmış, sarayın içini dışını donatmış, çalgılar çal dırmış ve bütün saray halkını ziyafete çağırarak saadetini onlara da tattırmıştı. Fakat Gnci Hocayı da unutmuyordu, parlak bir ikramla onu da memnun et meği düşünüyordu. Şu kadar ki kendine Padişahlık zevklerinin en büyüğünü yeni baştan veren bu lutufkâr adama nasıl bir iyilikle mukabele edeceğini takdir ede miyordu. Anasile görüştükten sonra bizzat hocaya sormayı ve onun istiyeceği şeyi vermeği kararlaştırdı, Molla Hü seyni çağırth: Senden, dedi, çok memnunum. Allah bilgini artırsın, bundan geri yârimsin, birinci adamımsın. Yanımdan aynlmıyacaksm. Yalnız bir üzüntüm var. Sana nasıl ikram edeceğimi bilemiyorum. Dile benden ne dilersin, desem danlır mısın? Molla Hüseyin, dünkü Cinci Hoca değildi. Cubbesinin önünü kavuşturarak edebli bir duruma bürünüyordu, Padışaha son derece saygı gösteriyordu. Mazhar olduğu iltifata da gene edibane cevab verdi: îstağfurullah efendimiz, dedi, bana ikrama mecbur değilsiniz. Ben vazi femi yaptım, sizi cinlerin şerrinden kur tardım. Bundan sonra da gözümü dört açıp hiçbır cinnin size yaklaşmasına meydan vermiyeceğim. Sık sık da Şahişa hanla, Mehlikayi Efsunî ile, Dürrüttac ile konuşup efendime yarar bir şeyi duyarsam hemen arzedeceğım. Berhurdar ol Hoca efendi amma ben Padişahım. Sana bir iyilik etmek isterim. Ne yaparsam memnun olacağını mutlaka söylemelisin. Molla Hüseyin, önünde asılı duran altm merdivenin basamaklarını hızla aşmak ve en üst basamağa ulaşıp orada yaşamak hırsile kıvranıp duruyordu. Bu merdiven, ulemaya mahsus mertebeleri gösteriyordu ve başında Şeyhülislâmlık feracesi asılı duruyordu. Fakat hırsını hissettirmek istemediğinden ağır davra myordu. Hünkâr: «Söyle hocam» diye ısrar edince yer öptü: Bir müderrislik payesi ihsan buyurursanız kulunuzu ihya etmiş olursunuz. Verdım hocam, hemen verdim! Hünkâr, müderrisliğin adını duymuş olmakla beraber bu işin ne olduğunu ve kimlerin ne suretle müderris yapılacağmı bılmiyordu. O devirde yaman bir ocak zihniyeti taşıyan, aralarında kuvvetli bir tesanüd yaşatan hocalar da kanun ve teamüle aykırı rütbe, mevkı, ve hizmet verilmesine kolay kolay rıza göstermezlerdi. Bu sebeble Cinci Hocaya müderris payesi verildiğini bildiren emirname Şeyhülislâm Yahya Efendiye gelir gelmez kıyamet koptu, her ağızdan bir isyan sesı yükseldi. Bütün ulema zümresi henüz mülâzim bile olmıyan bir üfürükçüye böyle bir paye verilmesini ilme hakaret sayıyorlardı, homur homur homurdanı yorlardı. Şeyhülislâm idarei maslahat politi kasına pek bağlı bulunmasına rağmen bu homurdanışlara kayıdsız kalamadı, saraya bir tezkere yolladı. Danişmend Molla Hüseyne müderrislik payesi veri lemiyeceğini anlattı. Hünkâr birçok dileklerinin Sadrıazam tarafmdan: «Kanuna uymaz, ondan ö lürü de olamaz» diye çürütülmesine alışkın olduğundan Şeyhülislâmın da ters davranmasına ses çıkarmıyacaktı. Fakat Cinci Hoca, kırk gün nefes etmek, yeni muskalar yazmak için Şahişahandan ferman aldığmı söyliyerek huzura çıkıp da onun Şeyhülislâma birşey dememek ni yetinde olduğunu görünce köpürdü: Ben, dedi, bütün ecinne diyarına haber salıp sizin bana medresesiz kuru bir müderrislik verdiğinizi müjdelemiştim. Şahişahan başta oldugu halde bütün cin padişahlan, vezirleri, beyleri adamlar yolladılar, rütbemi kutluladılar. Hatta Maveraüşşems hükümdarı Ezreke bânu hazretleri sırkâttbini gönderdi, «Ebüssüud Efendi ölelidenberi bir fetva alacak bir Şeyhülislâm bulamıyorduk, üzülüyorduk. Senin müderris oluşundan ümide düştük, inşallah Sultan Ibrahim Han hazretleri lutuf buyururlar, l>İ2imj.faali* mize de merhamet ederler, seni Şeyhulislâmlığa çıkarırlar» diye iltifatta bulun du. Şimdi Yahya gibi koşma düzmekteff, genc çocuklara gazel yazmaktan başka elınden hiçbir şey gelmiyen bunak bir yobaz senin fermanını geri çevirerek beni bütün ecinne diyanna kepaze etti. Yarın başın ağrırsa, nefesin daralırsa, gücün kuvvetin azalırsa ben ne yüzle cin leri çağırayım?.. Ma'tuh Yahya bende haysiyet komadı, seni de tehlikeye attı. Deli îbrahim enikonu pirelenmişti, yeni baştan yetim kalmak ve kadınlardan uzak düşmek korkusile elemlenmişti. Cinciye hak veriyor, Şeyhülislâmla bozuşmayı ise göze alamıyordu. Bu kanşık du rumda gene Molla Hüseyinden yardım aradı: Nidelim Hoca efendi, sen onu söyle. Nidelimi var mı sultanım, sen Padişah değil misin? Elbette Padişahım! Padişahların bir sözü iki olmaz, iradesi bozulmaz. Kalemi eline al,« verdiğim verdük, dediğim dedüktür. Gözünüzü patlatırım sizin» diye bir hat çi ziktir. Bak Şeyhülislâmın ağzı bir daha açılır mı? Ya açılırsa? Şahişahana havale ederim, herifi şebeğe çeviririm! Deli îbrahim işte bu telkin üzerine cür'etlendi, Molla Hüseynin ağzmdan çıkan sözleri kelime kelime yazmak suretile bir hümayun (!) hat kaleme aldı ve ona üç derece daha yüksek bir paye verdi. Hâdise, müthiş bir infilâk tesiri yap mış, hocalar âleminin altını üstüne getirmişti. Fakat işin inada bindirilmesi ha hnde Cinci Hocaya Şeyhülislâmlık bile verilebileceğini sezen ulema, böyle bir akıbetten korkarak hınclannı zaptediyorlardı, sırası düşünce öc almayı tasarlıyarak susuyorlardı. Cmci Hoca altın basamaklı zümrüd merdivene, ikbal yoluna sadece girmiş olmuyor, başkalannm on yılda güç aşacağı merhaleleri bir adımda geçmiş bulunuyordu. Lâkin doymamıştı ve doya miyordu. Bunda da hakkı vardı. Çünkü Jilediğini yaptıracak bir kudretteydi. Altmış akçe geliri olan bir müderrisliğe kanıp da oturmayı aptallık sayıyordu. Onun için bir nefes sırasında fırsatı ka çırmadı: Ezreke bânu, dedi, Galata mahkemesinde bir dava açmak istiyor. Ezreke bânu da kim? Geçen gün arzetmedim mi? Ma veraüşsems hükümdan bir dişi cin! Güzel bir şey mi? (.Arhası var) SFHtR İSI.ERİ tlk asfalt tecrübesi tş Bankası önündeki meydamn dünden itibaren asfalt olarak yapılmasına baslanmıştır. İnsaat yirmi güne kadar bitecektir. Bundan sonra bazı caddelerin daha asfalta çevrilmesi düşünül mektedir. Yeni köprünün demir dubası geldi Atatürk köprüsüne aid dubalardan üç tanesi gecenlerde Almanyadan sehrimize gelmisti. Bunların Balat atölyesinde montajlarına baslanmıştır. Köp rünün demir aksamına aid inşaata da yakında başlanacaktır. MÜTEFERRİK Tarih sergisi hazırhkları Dolmabahçe sarayında hazırlanmak ta olan Tarih sergisi birkac güne kadar ikmal olunacaktır. Sergi 20 eylulde açılacağı için noksan olan kısımlarm ve eserlerin tamamlanması işine sürat ve ehemmiyet verilmiştir. Tarih sergisine Avruoanın muhtelif milletlerine mensub 30 kadar âlim iş tirak edecektir. Bu âlim ve profesörler hir iki güne kadar gelmeğe başlıyacaklardır Usküdar tramvayları mudurlugu Üsküdar Tramvay şirketi müdürlü ğüne tavin edilen Devlet Demiryolları eski müdurü İbrahim Kemal cfühcien itibaren Lşe başlamıştır. "" ~ tktısad VekSl«»H müşaviri'" geldi Meztınen Almanyada bulunan İktısad Vekâleti müşaviri M. Von den Porten dün maaaile îstanbula dönmüştür. Müşavir varın akşamki ekspresle.Ankaraya gidecektir. Sadreddin Celâl döndü Cenevre ve Pariste toplanan tedrisat ve halk terbiyesi kongrelerine hüku metimiz namına iştirak etmiş olan Üniversite pedagoji enstitüsü profesörle rinden Sadreddin Celâl dün şehrimize dönmüştür. Tarih Kurultayına iştirak edecek muallimler Tarih Kurultavı müzakerelerine iştirak edecek muallimlerin isimlerini havi liste Maarif Vekâletince tasvib edilerek dün îstanbul Maarif idaresine bildirilmiştir. Topkapı saravı bahçesinde hafriyat Türk Tarih Kurumu İstanbul Müzeleri Umum müdürü Aziz Oganın baş kanhğında ve Türk Tarih Kurumunun Trakya hafriyatı direktörü arkeolog doktor Arif Müfid Manselin teknik direktörlüğü altında bir hafriyat heyeti teşkil ederek Sarayburaunda Top kapı saravı müzesi içinde hafriyata başlatmıştır. Safranboluda hallolunamıyan odun meselesi Safranbolu (Hususî) Haziran ayındanberi devam eden odun buhranı hâlâ halledilememiştir. Bir aralık, beş on gün, bu is bir müteahhide verilmişse de o da sarfı nazar etmiştir. İki ay evvel Zoneuldağa ısmarlanan maden kömürleri de henüz sırası gelmedi! kaydile gönderilmediğinden buhran son had dini bulmus ve odun, kömür yakmak suretile ekmek parasını kazanan de mirci, cilingir, fınncı esnafı keyfiyet ti Basbakanlığa şikâyet etmislerdir Maisetlerini odun. kömür satmakla temin eden yakuı kövler halkına orman kanununu vaktile lâyikı vechile anlatamadıŞı ve odun satmak için gereken resmî formalitenin zamanında yaptı rılmasma önayak olunmadığı için bazı köylüler kanunu bildiği halde geçim kaygusile odun kaçakçılığına başlamışlar, bazılan da bilmiyerek odun geti rirlerken yakalanmışlardır. Bunlara aid sekiz merkeble bir katır geçen hafta satılmış ve hazineye irad kaydolun muştur. Bu hafta da orman muhafız kıt'ası işe başlıvarak seksene yakın köylünün hayvanları musadere olunmu§tur. İngiliz amele partisi liderlerinden 4 meb'usun Başvekil İsmet İnönünün misafiri olarak şehrimize gelip birkaç gün Büyükadada kaldıktan sonra Cumİnşaata yakında başlanacak ve gelecek huriyet bayramımızda Ankaraya gidecekleri haber verılmektedir. malî sene başında bitirilmiş olacaktır. Başvekil İsmet İnönü, İngiliz Kralı ^ ve İstanbulunki Sa Majeste Altıncı Jorj'un tac giyme Adliye sarayının yapılacağı yerin ismerasiminde bu meb'uslarla tanışmış timlâk muamelesi tamamlanmış ve bu ve kendilerini memleketimize davet et4ıususta mal sahiblerine tabligat yapılmamişti. sı için Belediye reisliğinden kaymakam tir. lığa yeniden tezkere yazılmıştır. Teb Atlas Okyanusunda Valencia hüku ligat yapıldıktan sonra sür'atle inşaata metinin arazisi ve deniz kuvvetleri kal başlanacaktır. mamış olduğundan iki tarafın bahrî mii cadelesi Akdenize inhisar etmiştir. Fran KÜLTÜR İSLERI co 10,000 tonluk, modern bir kruvazö olan Canaris ile diğer kuvvetli ve iyi^ ge Naklolunan muallimler mileri Akdenizde toplamıştır. Franco'nuı Bu seneki orta tedrisat kadrolarüe bu donanmasile haricden erzak ve mal Dünya siyasî havasındakı bozukluğun tesirleri dün, dünya borsalarında kendi değiştirilen muallimlerden bir kısmımn zeme getirmekte olan nakliye vapurlaı sini iyice göstermış ve İstanbul Borsasın da isimleri dün tebliğ edilmiştir. Bun kafilesini himaye etmekte olan Valenci lardan Bursa Kız Muallim mektebi taa'nın donanması arasında Cezayir açık da da tesir yapmaktan hâli kalmamış biiye ve ruhiyat muallimi Ayşe Cibali tır. Bu nrcyanda frank, sterlin ve Türk ortamektebi türkçe muallimliğine, İz lannda şiddetli bir deniz muharebesi ol borcu fiatlarında dün esaslı düşüklükler mir Karsıyaka resim muallimi Rıza İs du. Neticede Franco'nun donanması te görülmüş, borsada hararetli ve ayni za tanbul Cağaloğlu ortamektebi resim fevvuk ve galebesini göstermiş ve nakliy. manda heyecanh muameleler yapılmış muallimliğine, Edirne Kız Muallim vapurlan dağılmıştır. Franco'nun denizaltı gemileri ise bü tır. mektebi tarih ve coğrafya muallimi NaDün İstanbul Borsasmda büyük bir dide Cağaloğlu ortamektebi tarih ve tün Akdenize yayılmıştu. Bunlar, Yu hareket görülüyordu. Evvelki aks,am Pa coğrafya muallimliğine, Kayseri lisesi nan sularında ve Çanakkale Boğazı ö ris Borsasmda bir İngiliz lırası mukabih riyaziye muallimi Muzaffer İstanbul nünde Karadenizdeki Sovyet limanla 132,15 frankta kapanan frank dün sa Kız Muallim mektebi riyaziye muallim nndan gelmekte olan Valencia vapurla liğine. İzmit ortamektebi resim mual rını ve Sovyet gemilerini batırmakta vı bah Pariste bir İngiliz lirası karşılığı limi Hayriyc Taksim ortamektebi re 134,5 ta açılmış ve anî bir sukutu müte sim muallimliğine, Biga ortamektebi şüphelendiği îngiliz ve diğer ecnebi va akıb 140,125 frankta kapanmışbr. Ve bu fen bilgisi ve biyoloji muallimi Hıfza purlan durdurmakta ve araştırmaktadır suretle Paris Borsasmda dün bir îngiliz Taksim ortamektebi fen bilgisi mual lar. Şu kadar var ki bu denizaltı gemi lirası karşılığı 75 frank kadar bir düşük limliğine, Konya ortamektebi fen bil lerin ötedenberi Ispanyaya aid olırç gisi muallimi Lutfi Haydarpaşa lisesi Franco'nun tarafına geçmiş eski gemile lük göstermiştir. tabiiye muallimliğine, Konyâ Kız Mu olmayıp Franco'nun davasına daima mü Dün şehrimizdeki alâkadar makamlar allim mektehi fizik, kimya muallimi zahir bulunan ve Valencia tarafına Sov bu sukutun sebebleri üzerinde tetkikler Mihrünnisa Üsküdar ücüncü ortamek yetlerin beynelmilel livalar namı altınd. yapmışlar ve bazı malî müesseselere sutebi bivoloji muallimliğine naklen ta kuvvetler göndermesine mukabil, Fran aller sormuşlardır. Umumî kanaat sukuvin edilmislerdir. co'ya gönüllü faşist fırkdlan göndermi tun Fransanın dahilî vazıyetle alâkadar bulunan Italyanm oWuğu ve yalnı oldugu m«rkezindeyse de dünya siyase Ortamekteb muallimliği imFranco'nun bayrağını taşıdıklan hakkm tinin kötü gidijinin tesirleri de inkâr ediltihanlarınm hazin neticesi da Sovyetlerde kat'î kanaat hasıl olmuş memektedir. Orta tedrisat muallim muavinliği im lngiltere ve Fransada şüpheler uyanmış Dün Cumhuriyet Merkez Bankası İn tianları hitam bulmuştur. Riyaziye ve tır. giliz lirasında bir sukutu kabul ederek tabiiye kollarından imtihanların evrakBu suretle Ispanyanm karasındak bir sterline 626 kuruş alış ve 629 kuruş ları tetkik edilmiştir. Riyaziyeden imdahilî harb, hakikatte İtalyan fırkalaril satış fiatı vermiştir. Sterlin uzun müd tihana giren 11 kişiden yalnız bir kişiSovyet livalans ve iki tarafın^ ^erdikleı dettehberi 631 kuruş satış fiatînda'ydi.' nin kazandığı tabiiyeden imtihana giharb tayyareleri, tanklar ve topfar ara Türk borcu tahvilleri de dün sabah renlerden hiç kimsenin kazanamadığı sında bir harb şeklini aldığı gibj Akde tan itibaren anî bir sukut göstermefe anlaşümı»ştjr. 'nizclelci denizaltı faaliyeti de hakikatt başlamıştır. Evvelki akşam 14,60 ta kaitalyan denizaltı kuvvetlerile Karadeniz Çekoslovak rejisinin panan birinci Türk borcu tahvilleri dün deki Sovyet limanlarından Valencia hü münakasası sabah 14,32,5 ta açılmış ve bir aralık kumetinin Akdeniz limanlarına, yiyecel 13,77,5 a kadar düştükten sonra Mer Çekoslovak rejisinin memleketimiz ve malzeme gctiren ticaret gemileri ara kez Bankasının 2000 kadar ÜniTürk den 1.200.000 kilo tütün almak üzere almasından sonra 13,95 te kapanmıştır. ilân ettiği münakasa bitmek üzeredir. smda bir mübareze halini almıştır. îngiltere ile Fransa, îtalya ile anlaş Şayaru dikkattir ki Merkez Bankası Bu münakasaya, verilen ka'rar muci mağa esasen taraftar bulunduklanndaı hisse senedleri dün Borsada evvelki fi bince Türkiyede sermayesi, stok malı, Akdenizdeki denizaltı faaliyetini doğru atlarından daha yüksek bir fiat alarak deposu olan ve burada müseccel bu dan doğruya Italyanın yaptığı bir hareke lunan yerli firmalann çoğu iştirak et91,25 lirada kapanmıştır. miştir. Nümune ve ofertolar eylulün saymaktan çekindiler ve şimdiye kada haftası içinde Praga gönderilmişler olup biten şeylere maziye kanşmış naza DENtZ IŞLERİ ilk dir. Simdi Çek rejisi heyeti nümune ve rile bakıp ilerisi için emniyetsizliği berta teklifleri tetkikle meşgul bulunmakta raf edecek ve beynelmilel seyrüsefere aic Denizyollarının yeni dır. Münakasayı hangi firmaların ka mevcud ahdî ahkâmı sağlamlaştıracal vapurları zandığı önümüzdeki birinciteşrin ayı tedbirleri alacak bir konferans toplanma Almanyada yapılmakta olan yeni ge içinde belli olacaktır. sını kararlaştırdılar. milerimizin inşaatım mahallen tetkik Tam konferans için davetler yapıld» eden Denizyolları müdürü Sadeddin, Bir hamal kamyondan düştü ğı bir sırada Sovyet Rusya îtalyaya ver önümüzdeki salı günü şehrimize döneKumkapı hamallanndan 50 yaşların diği bir nota ile bu devleti Akdenizdek cektir. Verilen malumata göre, Krup da Bekir, dün şoför Fikretin kamyonu denizaltı faaliyetinden doğrudan doğru fabrikalannın üzerine aldığı bu inşaat na Kumkapıdan binmiş ve bir depoya ya mes'ul tutmuş ve şimdiye kadar bab tahmin edilen bir inkişaf içinde devam giderken oturmakta oldugu kamyonun nlan Rus vapurlanndan dolayı tazmina etmektedir. Mersin hattı vapurlarımızarkasındaki çuvallar üstünden düşerek ve tarziye istemişti. İtalya bu itham v< dan iki tanesinin inşaatı hayli ilerlemiş ağır surette yaralanmıştır. Yaralı ha bulunmaktadır. talebleri toptan reddetrniş ve bu iddialamal hastaneye kaldırılmıştır. rın delilleri serdedilerek isbat edilme • Yeni liman tarifeleri diğinden mufassal cevaba lüzum göraıeBir otomobil kazaı Liman İşletme idarelerinin yeni yukmişti. leme, boşaltma ve hamaliye tarifeleri Balatta oturan Bohor oğlu Yako, YeBu mukabeleye karşı Sovyet Rusy< nin tatbikına bu ayın on beşinden iti nipostane caddesinden geçerken şoför yeni bir nota ile ilhamlannda, tazmina1 baren başlanacaktır. Hüseynin idaresindeki 2412 numaralı ve tarziye talebinde rsrar eylediğini tek • Liman İşletme idaresi yeni tarifeleri otomobil çarpmıştır. , rar etmiştİT. Fakat gene müsbet delilleı bastırarak alâkadarlara dağıtmıştır. Çarpma sonunda Yako vücudünün Yolcu salonu ve rıhtım hamaliye ücret muhtelif yerlerinden yaralandığından ve vesikalar gösterilmemiştir. Bu ikinc leri tarifesi de halkın görebilmesi için hastaneye kaldırılmış, şoför yakalan nota İtalya tarafından bir hakaret olamünasib yerlere asılacaktır. rak barşılandı. İtalya buna herhangi sumıştır. retle cevab vermeğe lüzum görmedi. Bundan başka Akdeniz konferansma iştiral etmiyeceğini bolşevizme karşı müttefik bulunan Almanya ile beraber alâkadarlara bildirmiştir. Ayni zamanda İtalya • nın komünizme ve dolayısile Sovyetlere karşı olan Alman Japon ittifakına gir • diği ilân edilmiştir. Bu suretle Konferans akamete mahkum bir halde dün toplan Borsada vaziyet Frank, sterlin ve Türk borcu düşüyor Dikiş Yurdu sergisi mıştır. Muharrem Fevzi TOGAY Sabiha Gökçenm uçuşları Kadın tavj'arecimiz Atatürk K ı a Sabiha Gökçen dün şehrimiz üzerinde uçuşlar yapmıştır. Bu arada maruf tacirlerimizden Kavalalı Bay Hüseynin refikasmı da tayyaresine alarak bir cevelân yaptırmıştır. Cumhuriyet Mektebden bu sene mezun olanlar Beylerbeyi Dikiş Yurdunun bu sene Kâmran İbrahim, Ferhunde Adil, bitirme imtihanları Üsküdar San'at Server Mustafa, Haver Cemal, Emine mektebinde yapılmıştır. îmtihana altı Osman, Evantiyadır. Yurdun üçüncü öğretici girmiş, altısı da kazanmıştır. 6enei devriyesi olmak dolavieîlo guzel Kazananlar şunlardırı bir sergi de açılmıştuv Abone şeraiti Nüshası 5 knrustnr. Türkive Haric icin icin Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. Alb avlık 750 • 1450 • Üc avlık 400 • 800 • Birayhk 150 » Xoktax
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle