09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Eylul 1931 CUMHURtYET jllllllllllllllllllll lll I lllllllllllllllllllllll llllllilftlMIIIIIIMIt IIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIMII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIL Terbiye bahisleri î harpkptlpr ^lllUlllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllU Dün gelen haberler, Kuvarshan'da Yazan : Emekli Kurmay Binbaşı Celâl Dincer ilk saf bakınn elde edildiğini bildiri General Göring'in, yabancı memleketyordu. Bu yeni bir iktısadî zaferin ilk merhalesidir. Devamlı ve sebatlı bir lerde yaşıyan 8000 Almanın iştirakile Yazan: Selim Sırrı Tarcan orsanlık bugün yamyamlık gicrogramla, bakır işinde muvaffak olan Stuttgart'ta toplanan bir kongrede ehemCumhuriyet hükumeti bununla neka miyetli bir nutuk söylediğini 2 eylul tabi medeniyete aykın gelen bir 3 *| rihli gazeteler yazdılar. Prusya Başvekil dar iftihar etse yeridir. iştir. Siyah yamyamların be Beden Terbiyesi Uınumî Müfcttişiy vatan, sen bin yaşa!» Bu son söz hepiBugün, maden işlerile meşgul olan ve Almanya Hava Nazırının bilhassa şu yaz insanları ne gibi merasimle kebab ken Anadoluda yaptığim teftdş seyahat mizi coşturdu. Yaşa! Yaşa! nidaları Eti Bankın elinde üzerinde çalışılan iki cümleleri dikkate değer: «Kimse Aledip yedikleri vaktile kitablarda yağlanlerimde bir şehirde on beş gün kadar kal göklere yükseldi. bakır madeni vardır; Ergani ve Kuvars manyanın izzeti nefsile oynıyamaz... Biz dırılarak ballandırılarak hikâye olundumıştım. Bir gün «Kızmazlar spor kulüIki genc yemek tabağmı misafirlere han. tkinci maden, Ergani bakırı deresulh istiyoruz, fakat eğer sulh istemiyenler ğu gibi korsanlık menkıbeleri de bir zabü» başkanı Haluk Gözüpek imzalı jöy dolaştırıyordu. Vali kulağıma eğildi. Bu cesinde zengin olmamakla beraber her varsa biz harbe hazmz. Hem de mümanlar şehamct destanı, celâdet destanı le bir davetiye aldım: Kızmazlar kulübü tam manasile bir ideal yıl devlete 700,000 1.000,000 liralık dökemmel bir şekilde hazırız.» Generalin suretinde yazılıp okunurdu. Çünkü küre«Şehrimizin misafiri bulunan îçeli kulübdür. Bir kere çok centilmen genc viz temin edecektir. Esasen bildiğimize bu son cümlesi bize 1870 harbinden evnin ötesinde berisınde adam yiyen insansporcu gencleri şerefine Halkevi salonun lerdir, sonra da herşey ellerinden gelir. göre, Kuvarshan bakır madeni istihsa vel Fransız Harbiye Nazmnın Fransa lar ve bütün denizlerde de korsanlar varda 15 ağustos 1930 pazar günü öğleyin Hemen hepsi de musiki meraklısıdır. îki lâtınm mühim bir kısmı bir buçuk Meb'uslar Meclisinde söylediği meşhur dı. tertib ettiğimiz ziyafete şeref vermenizi ses üzerine okuduklan vatan neşidesini sene icin şimdiden satılmıs bulunmakMedeniyet ilerledikçe yamyamlık a tadır. Bu suretle 2,628.000 lira, bakır is nutku hatırlattı. Bu nutkun hatırımda kasaygılanmla rica ederim.» dinlediniz, ekserisi mandolin çalar. Şu tihsali siyasetinin ilk devrimi olarak lan hulâsası şudur: zaldı ve nihayet işitilmez oldu. DevletMemlekette bütiin ömrünü, genclerin sağdan nihayetten ikinci bir keman vir memlekete girmektedir. ler kuvvetlendikçe ve korsanlıktan mak • «Efendiler; Fransız ordusu, tozluğusağlığma yardrnı eden beden terbiyesine tuozudur. Kitara ve piyano çalanlan da Gerek Ergani, gerekse Kuvarshan nun düğmesine kadar hazırdır.» Bu iki sud olan faydalar medenî teşkilât sayevakfetmiş ve fikren, ruhan, bedenen kuv var. Asıl hususiyetleri bu değildir. Bu madenleri cevher itibarile çok zenginsinde gürültüsüzce elde edilmeğe başlavetli bir nesil yetişmesini gaye edinmiş bir yediğimiz yemekleri kendileri pişirmiştir. dir; yapılan işletme programının mes nutuk arasmda okuyucular ilk bakışta yınca korsanlık da kalktı, bir tarih hatı • belki bir münasebet bulamıyacaklardır. Almanya Hava Nazırı General eski hocayı hatırlamalan beni yalnız Ve bu yemek dağıtan gencler de garson ud neticeleri şimdiden hesab edilmiş rası haline girdi. Filhakika Fransız ordusu 1870 te harbe Göring nutuk söylerken memnun etmekle kalmadı, sevindirdi. değil, kulüb azalarıdır. tir. 940 ta bakırdan asgarî senede 7 milFakat bir aydanberi o san'atın mahnekadar az hazır idise, Alman ordusu Çünkü bu sebeble kendilerini ilk defa Ben hayretler içinde kalmıştım. îtiraf yon lira gelir temin edilecektir. leşeceğımıze hiç şüphe etmıyorum. O madud bir çevçeve içinde yapılmağa başda bugün harbe o kadar çok hazır gibigöreceğim bu genc sporcularla biraz da ederim ki bu kadar mütekâmil bir kulübe Ergani bakır madeninin ilk eserini de na da (Almanyanın henüz harbe hazır ha yakmdan temas etmek fırsatını bana Avrupada bile nadiren tesadüf ettim. 9 uncu Yerli Mallar sergisindeki çok za dir. Bu itibarla nutuklar arasmda bir olmadığı ve böyle bir badireyi tamamen ladığı iddialan gazetelerde görünüyor. Gerçi Alman, yahud İtalyan muharriraramak Vermiş olacaklardı. Yalnız bunun benzerinı Prag'da Hıra rif ve manalı Eti Bank paviyonunda münasebet değil, mübayenet göze almaktan uzak bulunduğu) dur. ler Akdenizde gemi batıran tahtelbahirmümkündür. Lâkin şurasını düşünmek lâFilhakika öyle oldu. Saat on bir bu çani sarayı civannda Üniversiteliler Yur görmüştük. Bununla beraber, Ergani asıl Lstihsalâtım 938 senesinde yapa zım gelir ki Alman ordusu harbe hazır Çünkü Almanya, düşmanlarının kendi lere korsan gemisi demekte henüz teenni çukta kulüblerine gittiın. Beni kapıda dunda 1927 de görmüştüm. caktır. İlk iki yılda alınacak bakır 7,000 olmakla beraber gelecek bir harbi devam karşısına ne gibi silâhlarla çıkacaklarını gösteriyorlar. Lâkin faşizmle alâkalan karşıhyan güleryüzlü, uzun boylu, geniş Güle güle yemek yedik. Sıra tatlıya 10,000 ton arasındadır. Şu vaziyete göre, bilmediği gibi harbin hem devam müdde olmıyan milletlere mensub gazeteler, ettirmeğe veya zaferi ilk hamlede kazanomuzlu, beyaz dişli bir genc başile bir gelmişti. Kızmazlar kulübünün genc re bugünkü fiatlarla Ergani bakırı ilk mağa da hazır mıdır, değil midir?.. Al tini kestirmekte, hem de zafer perisinin modernize edilmiş bir korsanlığın vücud selâm verdi: isi tabağmı bıçağile üç kere tıkırdattı ve yılda 3.000,000 liralık bir döviz temin emanyada son yıllardanberi müthiş bir kendi başına konacağını tahminde tered bulduğunu ısrarla iddia etmekten çekin« Kızmazlar spor kulübü başkanı ayağa kalkarak şu tatlı sözleri söyledi: decektir. silâhlanma faaliyeti mevcud bulunduğu düd içindedir. Gelecek bir zümre harbi i miyorlar. «Krymetli valimiz, aziz hocamız, Bakır istihsali işlerinde, Cumhuriyet Haluk Gözüpek!» dedi. Acaba hakikat nc merkezdedir?.. îçnu hep biliyoruz. Fakat Almanya, bizce, çin Almanyanın yegâne şansı zaferi ilk hükumetinin dinamik icraatı tamamen Elini sıktım. Beni hahrladıklanna te sayın misafirlerimiz! iki noktadan henüz zayıf vaziyettedir. hamlede kazanabilmektir ve o bu maksad timaî bir mezhebin bayrağını denizaltk" İki maç yapmak üzere memleketimize görülmektedir. Demiryolunu madenin Bu noktalardan birisi, her türlü harb ma! için hakikaten pek güzel hazırlanmışhr. nnda dalgalandıran meçhul tahtelbahir» şekkür ederken o muttasıl, ne demek kalbine kadar götüren ve plânını haefeodim sizi düşünmememize imkân var gelen Içeli misafirlerimizin şerefine terzırlıyan hükumet, ne zaman, nereden, zemesi ve bilhassa cepane imaline yan Zırhlı fırkalar, motörlü birlikler, mü ler, hukuku düvel ve hukuku milel bakımı? Çoğumuz sizin derslerinizden, kon tib ettiğimir şu küçük ziyafett* sizlere ne vasıta ile ve nekadar bakır alacağını yan iptidaî maddelerin tamamına maük kemmel otostratlar (1) hep bu hazırlığm mmdan korsan mıdırlar, yoksa kendi içferanslannızdan, eserlerinizden, maka kendi ellerimizle hazırladığımız yemek bilmektedir. olmaması; diğeri de 67 milyonluk nüfu alâmetleridir. Lâkin acaba karşı taraf timaî akideleri uğrunda serdengeçtiliğe lelerinizden feyiz aldık, biz Türk genc leri ikram ederken bize hâkim olan dü F. G. sunu, devam müddeti şimdiden kestirile lar gelecek harb için ne gibi sürprizler çıkmış birer mücahid midirler?.. Buralaleri daima büyüklerimize karşı saygı gös şünce onlann maddî lezzeti değildi. Çünmiyecek olan bir harbde besliyebilmek hazırlamışlardır?.. îşte burasını kestirmek rını tahlil etmek şu sütunun istinad ettiği teririz, dedi. Böylece konuşa, konuşa kü bu gibi işlerde beceriksizliğimrzi iriraf Danzigde tevkif edilen imkânından uzak bulunmasıdır. Büyük hem bizce, hem de Almanlarca müşkül fikir prensiplerine uygun düşmez. Biz merdivenlerden yukan çıktık. Sofada ederim. Yalnız o gıdanın içine gönlümüHarbde Almanyanın erzak ve bakır hu dür. Eğer bu sürprizler Almanların ilk kendi tuttuğumuz yola göre bugünkü meb'us sanki hepsi de bir kalıbdan çıkmış uzun zü kartık, 0 bize teselli veriyor. korsanlık hikâyelerinden aldığımız ü Varşova 10 (A.A.) Danzig zabıtası, susunda çektiği sıkıntılan kendisi de he hamlede zaferi elde etmelerine mâni olurboylu, mütenasib, zeki ve canlı futibol hamları kaydetmekle iktifa edeceğiz: Fulboldaki meharetimiz de yemek pi serbest şehir diyeti meb'uslanndan ve nüz unutmuş değildir ve sulh devrinde larsa Almanya Büyük Harbde uğradığı cular birer eski Yunan heykeli gibi sı şirmekteki hünerrmizden çok yüksek deKorsanlığın kahramanhk sayıldığı desosyalist fırkasımn eski reisi M. Brill'i nekadar stok yapılsa harbde, hele umu akıbetin acısını bir defa daha tatmağa raya dizilmisjerdi. Reis bana arkadaşla ğildir. Belki onda da biraz mahcub vavirlerde hükumetler kendi ticaretlerini, tevkif etmiştir. Mumaileyh, birkaç ay mî şartlan ve devam müddeti meçhul bir namzeddir. Halbuki Büyük Harbe, ernnı birer, birer tanıttı. Kulüb kaptanının, ziyete düşeceğiz. Bizi yalnız birşey mü evvel meb'usluktan istifa ve sosyalist kendi kıyılannı onlann hücumlanndan harbde, bitmiyecek erzak ve iptidaî madzak ve harb sanayii için lüzumlu olan muhafaza için ellerinden geldiği kadar arkadaşlarının ve kulüb doktorunun elle teselli ediyor. Bütün arkadaşlar sinirleri fırkasını terketmişti. de yoktur. iptidaî madde meselesini tamamen hallet amansrz davranırlardı. Hele bir kısmı rini sıkhm. Sonra salona girdik. Orada mize hâkimiz. Zaten ismi üzerinde: Bu ciheti böylece tesbit ettikten sonra meden girdiğinden dolayı, Almanyanın devletler, kendilerinden zayıf olanlan Içelinin fırtbol kafilesini getiren, sevimli, «Kızmazlar kulübü!» Yenmeyi de, yehenkli gıllügışsız bir oyun göstermek is şimdi başka bir noktaya temas edelim: kibar ve çok nazik bir zatla tanıştrm. Ha nilmeyi de ayni serin kanlıhkla kabul etmağlub olduğunu kabul etmekte Alman ezmek, parçalamak için korsanlıktan istiyoruz. Ji, tavn, muamelesi bana bir güzide zabit mek şianmızdır. Fazla sözlerle sizleri Bugün artık kuvvetlinin; kuvvetli ol sevkülceyşçileri müttefikrirler. Bu mese tifade bile ederlerdi. Meselâ (1816) da Ayranımı büyüklerimrz ve sevgili karhissi veriyordu. Kendisinin vaktile be sıkmak istemem. Misafirlerimizin çerefiduğunu iddia etmesinin, harbe hazır ol le bugün için dahi Büyük Harbdekin Rusya Çan Birinci Aleksandr, Osmanh nim de feyiz aldığım Galatasarayında ne ,ayran kadehimi kaJdırıyoruro.» . , . deşlerimin şerefine içiyorum!» duğunu âleme yaymasınm modası geçmiş den pek farklı olmadığına göre Alman Imparatorluğuna bütün Avrupayı hücum Vali büyük bir nezaketle spz b^kjBi bulunmuş olduğunu öğrenince gurbet ilde tir. Hatta bundan sonra harbler hep ilâ yanın ayni hataya bir daha düşeceğini ettirmek emelile Cezayir korsanlannı Bu hoş, bu samimî sözleri söylerken bir vatandaşa kavuşmuş kadar kıvanc hem kendi gülüyor, hem bizi güldürü bana terketti. Ayağa kalktım ve çok de nıharbsiz başlıyacaktır. Nitekim Japon kabul etmek doğru bir görüş mahsulü ola «büyük hıristiyanhk ailesinin» müşterek 1 duydum. O da arkadaşlarını tanıttı. yordu. îçeli kulüblü olan 0 zabit tavırlı ğerli sporcu gencler , diye söze başlıya lar, şimal eyaletlerini çiğnemekte olduk maz. düşmanı diye göstermiş ve heyecanlı bir rak şunlan söyledim: Biraz sonra vali ve belediye reisi de gel genc zat şöyle mukabele etti: lan Çine bugün dahi harb ilân etmiş debeyanname ile dünyayı velveleye vermiş«Her cehd, her sây bir emele, bir Şu hale nazaran General Göring'in jdi. Çabucak kaynaştık, bir aile efradı ğillerdir. (Maamafih Japonlar bu usulü ti. Sayın kardeşler! gayeye matuftur. Benim de çocukluğumnutku; Avrupada Almanya tarafından gibi hasbıhaller ettik. Çok geçmeden bir 1904 1905 Rus Japon harbindenbeOsmanlı Imparatorluğu o sırada can«Bizlerin şerefine tertib ettiğiniz dan olgunluk yaşıma kadar beden terbigenc salonun kapısında yüksek sesle: ri tatbik etmektedirler. Lâkin bu cihet çıkanlması ihtimali olan yakın bir harbin sızdı, Cezayir korsanlanna söz geçire bu çok kıymetli ziyafete Bay Vali ve es yesi ve sporda istihdaf ettiğim gaye Türmevcud bulunmadığı, hatta Almanyanın Kardeşler yemek hazır! dedi. ki hocamızın işriraki bizi bir kat daha se kün sıhhati, kuvveti ve uzun ömrü idi. Büyük Harbden evvel o kadar nazan başkaları tarafından çıkanlması muhte miyordu. İngiltere ise o korsanlan tepeVali ziyafete riyaset etti. Beni sağına, vindirdi. Yemekler Bay Gözüpekin gösGörüyorsunuz ya sıhhati birinci ola dikkate çarpmış değildi.) Bu tarzda ha mel bir harbden bile çekindiği manasını lemek fikrile bir Rus donanmasınm Ak denize inerek Malta veya Cebelüttarık soluna Içeli spor kafilesi reisini aldı. terdiği büyük tevazua rağmen çok lez rak zikrettim. Çünkü o olmayınca öteki reketin faydası düşmanı hazırlıksız, gafil avlamaktır ve bu usul harbin cereya taşımaktadır. Bu nutuk olsa olsa îtalya gibi bir mevkii zaptetmesini istemiyordu. Gencler de sıra ile, bir Kızmazlardan, zetliydi. Eğer futboldaki meharetinizi bu lerin husulüne imkân yoktur. Dinlediğim nın Ispanya meselesinde kendisinden da O sebeble hem hıristiyanhğın şerefini bir tçellilerden masanm etrafına dizilip nefis gnialarla ölçmek lâzımsa muhak nutuklar doğru yolda olduğunuzu bana nı üzerinde fevkalâde tesiri haizdir. Bu durdular. Vali iskemlesine oturunca o kak onda da üstad olduğunuza şüphe anlatt. Sizler de bilirsiniz ki spor bir ga itibarla hakikaten harbe hazır olan ve bu ha faal olan rolünü desteklemek ve onu ileri süren Rusyayı susturmak, hem de tuz kişi birden yaylı mankenler gibi hiç kalmıyor. Yalnız müsaadenizle şurasını ye değil bir vasıtadır. Bu iki noktayı nu tamamen göze almış bulunan tarafın yalnız bırakmıyacağmı anlatmak mak mahud beyannameden heyecana gelen bir güriiltü çıkarmadan yerlerrne oturdu aydınlatayım. Biz buraya sizleri yenmek ayırd etmiyenler spordan zararlı çıkarlar. kendi kuvvet ve kudretini ilân etmesi muh sadını taşıyabilir ki bu da, bizim fikrımi Avrupalı müteassıblan menun etmek lar... ve bu galebenin neşesile sermest olmak Memleketimizde hırçm, kavgacı, atak, temel düşmanlannı ikaz etmekten başka ze göre, Avrupadaki propaganda harbi için bizzat harekete geçti, Lord Exmut kumandasında bir donanma göndererek Önce Kızmazlar kulübü gencleri iki için gelmedik. Sıfıra karşı beş gol atsak geçimsiz, haris, hodpesend sporculara ba birşeye yaramaz. Her nekadar General nin tecellilerinden biridir. Cezayiri topa tuttu, korsan donanmayı Göring nutkunda Almanların ancak teC. Dincer ses üzerine gayet şen bir neşide okudu veya beş gole karşı sıfırla mağlub olsak zan esefle tesadüf ediyoruz. Bu zavalln yaktı. Beş on yıl sonra da Fransa hüJar. Ne yazık ki bu güzel şiirin yalnız bizim için müsavidir. Biz buraya sizleri ların zararı yalnız kendi şahıslanna in dafüî bir zaruretle harbe gireceğini ima (1) Otostrat otomobil yolu demektir. Bu tanımak, oyun tarzını görmek, kudret ve isisar etmiyor, ondan millet de mutazar ediyorsa da bu nutkun bizim üzerimizde yollar ortalarından ikiye ayrılmışlardır. kumeti ayni memlekete el attı, yalnız sözleri aklımda kaldı: korsanlığın temelini yıkmakla iktifa et * «Güzel vatan, şen vatan, sevîroli va kabiliyetimizin derecesini ölçmek, ara rır oluyor. Çünkü onlar birer dostluk ale bırakmış olduğu intıba müsbetten ziya Bu suretle meydana gelen iki müvazi yolde menfidir; bu nutukta korkusunu, ce dan her birisinde de her İki cihete hareket medi, Cezayir halkını esaret altına aldı. tan! Sen yeryüzünün bir pırlantasısın; mızdaki dostluk rabıtalannı takviye et ti değil, birer nifak vasıtası oluyorlar. eden motörlü vasıtalarla nakliyat yapılaFakat bugün hayretle görüyoruz ki Sizleri bu derece feragatle, gönül bir saretten bahsetmek suretile örtmek isti bilir. güzel vatan. Şen vatan, sevimli vatan sa mek için geldik. Biz Içelliler arasmda korsanlıktan şikâyet eden, korsanlardan sen, ben yok biz vardır. Hatta maçtan iğile spora heves etmiş görmekle büyük yen bir insanın ruhî haleti gizli gibidir. na canımız kurban olsun. Güneşin, yağzarar gören devletler çok ağırbaşlıdırlar. ırurlann bağ bahçelerimize hayat verir. sonra iki kulübün futbolculanndan bir bir iftihar duymaktayım. Yemekte içti Yukanda tesbit ettiğimiz iki esas nokLeh ve Japon elçilikleri Bir asır önce Cezayir korsanlanna yapAltm topraklann altın renginde mahsul hamur yaparak muhtelit bir karşılaşma ğiniz ayran bana herşeyi beliğ bir lisanla tayı gözönünde bulundurmak şartile AlTokyo 10 (A.A.) 1 teşrinievvelden tıklan gibi donanmalarını seferber edip yetiştirir. Güzel vatan, şen vatan, sevimli teklif ediyoruz. Bu suretle her iki kulüb ifade ediyor. Bin yaşasın Atatürk evlâd manya Hava Nazınnın nutkunu bir defa itibaren Lehistanın Tokyodaki ve Jalimanları topa tutmuyorlar, korsan gemigencleri arasmdaki muhadeneti, birliği, lan!» daha okursak bu sefer ondan çıkaraca ponyamn Varşovadaki orta elçilikleri [* Birinci ve ikincl yazılar 19 a|ustos ve tesanüdü tebarüz ettirerek halka zarif, alerini batırmıyorlar, derin bir ihtiyat gösSEUM S1RRI TARCAN ğımız mana üzerinde okuyucularımla bir büyük elçiliğe çıkarılacaktır. 5 eylul tarlhll sayılarımızdadır. teriyorlar! Biz boyuna çevirdik, enine çevirdik* Huriye, sen, Ayşe Kadının evini sin. Temizliğe erken başlarsak, akşama Öyleyse, yarın sabah gidin. Edebl tefrlka : 66 tarihî örneklere hiç de uymıyan bu ihti biliyorsun, değil mi? Kısa bir sessizlikten sonra ihtiyar ka ancak bitiririz; anlıyor musun? dın: Hizmetçi kız, hemen cevab vermemişMelike de, bu temizliği anlamıştı; bo yatın sebebini güzel bir Türk meselinde bulduk: Eski çamlar bardak olmuş şim Bana, pek güç olacak, dedi. Kaç ti. Fakat Melike, kendi kendine izah e ğazına katı birşey tıkandı, göz pmarlan di!.. M. TURHAN TAN gündür alışmıştım. Şimdi Melike gidin demediği bir içe doğuşla, ayaklarınm u sulandı, dizleri bir an titredi. KaynanaYazan : Mahmud Yesari ce, ev, ıssız kalacak. cuna basarak merdiven başma gitmişti. sı, gene evde, «cenaze temizliği» yapı B. Feriha Tevfik Bir iki gün daha kalıver, canım, Akşam yemeğinden sonra, bahçe üsIçi daralmış gibi ayağa kalkmıştı: yordu. Melike, sanatoryoma girse, çık Kaynanası, titizleniyordu: 1929 Güzellik Kraliçesi artist B. Fetündeki odada kahvelerini içerlerken Me dedi. A, artık yeter... Daha ne kadar sa; yarası, mikrobu kalmasa, doktorun Hani çamaşıra çağırınz. Melike, bunun, bir deneme olduğunu bakılmak lâzımsa, çabucak baksm, kızılikenin tatlı bir sesle gülümsiyerek söyledediği gibi «normal» bir insan olsa, ge riha Tevfiğin bir doktorla evlenmek üHuriye: zere tiyatrodan ayrıldığı yazılmıştı. B. diği bu söz, kaynanasının soluk gözlerinin anlamakta gecikmedi; kaynanası, geli mı evine göndersin. îşte doktoru, ben, ne, kaynanasının gözünde «mahkum1» Feriha Tevfik dün bize telefon ederek Ben buraya geleli, çamaşıra kimcansız bebeklerinde iki sönük kmlcım ninin hakikaten gitmeğe karar verip ver asıl o zaman seveceğim. du; hiçbir kuvvet, ihtiyar kadının «mah tiyatrodan evlenmek için değil, fazla seyi çağırmadık, dedi. yakıvermişti. İhtiyar kadın, canı sıkılmış mediğini iskandil ediyordu. Genc kadın, kumiyet karan» nı değiştiremiyordu. Kan koca, odalanna çıkmışlardı; 5 e * yoruldu§u için sıhhî sebeblerden dolathtiyar kadın, ayni titiz sesle devam bir eda ile yüzünü buruşturarak bakıyor kat'iyetle başını salladı: kib yavaş bir sesle sordu: Melike, kendini çabuk topladı, bol su yı a^'rıldığını bildirdi. etti: du: Muhakkak gitmeliyim... Dokto Sevgilim, erken mi gidelim, yoksa ile yüzünü yıkadıktan sonra odaya dönrum, sonra, bana gücenir. A ! Pek acele değil mi? Muhakkak tanırsm. Evlere temizOtobüsler iş başında aksama doğru mu? dü, kocasına, birşey söylemedi. Melike, hep ayni gülümseyişle cevab liğe gider. İhtiyar kadın, hafifçe güldü: Şoför Hayrinin idaresindeki 3312 nuMelike, karannı vermişti: Sabahleyin, evden çıkacaklan zaman, veriyordu: Hizmetçi kız, birden bağırdı: Hep, doktorum, doktorum! diyormaralı otobüs, Cibaliden geçerken 7 Erkenden yola çıkarız; öğle yemeMelikenin aklına bir muziblik geldi; kay yaşlarmda Mirat isimli bir çocuğa çarp Ne acelesi anneciğim? Doktor, sun. Doktorunu, ne kadar çok seviyor Bekçinin karısı Ayşe Kadın! ğini orada yeriz. Neye sormuştun? Senin nanasmı birkaç dakika üzmekten zevk a mış ve yaralamıştır. Şoför yakalanmışbeş altı gün için izin vermişti. sun, Melike? Ben, sana, tanırsın, demedim mi? lacaktı: bir işin mi vardı? Eğer işin varsa, ben, tır. Yaşlı kadın, yapmacık bir şaşkınlıkla Melike, gözlerini yarı kapıyarak içini Yarın sabah, erkenden Ayşe Kadına yalnız başıma da gidebilirim. Tuhaf değil mi, hiç canım gitmek doğrulmuştu: çekti: gidersin; buraya çağırırsm. îşim var, baş istemiyor. Moda vapurundaki garib Şekib, kansını kucakladı: Sen geleli, dört beş gün oldu, kı Ben, o adama hayatımı borclu Hayır sevgilim... Eğer hava açık ka yere söz verdim, filân demesine bakilân İhtiyar kadının tekerlek gözleri bü zım. yum!.. O, beni yalnız ilâcla değil, verolursa, geze geze gideriz, diye düşün ma. Zorla al, buraya gel... İki misli yüdü; kirpiksiz göz kapaklan titredi; Akay idaresinin Moda vapurunun is Aman, anneciğim. Bugünle on gün diği emniyetlc de tedavi etti. gündelik vereceğim, anladın mı? Yarın müştüm. büyüyen gözleri biraz sonra küçülüver kele tarafında Yalova kapbcalannı rekoluyor. Kocasına bakıyordu: lâm eden bir levha var. Bu levhada asMelike, artık alışkmlık haline geçen, temizlik yapacağız. Ev, baştanbaşa di: Kaynanası, buna, daha çok şaşmıştı; Yalan mı Şekib? Ben, oraya ruhan lında (Yalova bütün hastahkların şifa içinin kırıklığını unutmuştu; kocasını du silinecek, süprülecek... Toz alma te inanmıvor gibiydi: yıkık, perişan, harab gitmemiş miydim? Yok, yok, bir kere karar verdiniz, mizliği değil... Sana da ayrı bahşiş veyeridir) olacakken bir (T) harfi na • daklarmdan öptü: Sus, o kadar oldu mu? A, günler O adam, bana hayatımı kazandırmakla, gidin. Bakın sonra, doktor da gücenecek sılsa unutulmuş, bu suretle bu reklâm Hava, yağış da olsa, tipi de olsa, receğim ! pek çabuk geçiyor. Bana, daha dün gibi bütün sevdiklerimi, sizleri de bana kazan miş! ((Yalova bütün hasalıkların şifa yeri Ben, sizden bahşiş istemem. fırtına da olsa, gene gezeriz, sevgilim! geliyor. dırmış olmuyor mu? Melike, kocasına bakıyor, gülümsü dir) olmuş. Herkesin nazan dikkatini Erkenden gideceksin. Ayşe Ka yordu. Melike, hep gülümsiyerek dinliyordu; Kaynanası, Melikenin sözlerini, «bi Genc kadın, bir ara sofaya çıkmışh; celbeden bu çirkin yanlışlık Akay idaihtiyar kadın: taraf» dinlemişti: kaynanasının sesini duydu: dm, başka yere savuşmadan alıp gelecekresinin gözüne çarpmıyor mu? (Arkası var) Ideal spor kulübünün ziyafetinde Türk bakırı dünya pazarlarına çıkıyor Propaganda harbi Asker gözile I1IIIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIİ1" Eski çatnlar bardak olmuş!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle